MINEIUL 11 - 20 DECEMBRIE

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A UNSPREZECEA


Preacuviosul Părintele nostru Daniil stâlpnicul.

Dintru această zi, din 11 se începe Duminica Sfinţilor Strămoşi, şi se suie până în 17, ale acestei luni Decembrie.

Duminica Sfinţilor Strămoşi


LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6, 3 din Octoih şi 3 ale Cuviosului, glasul al 8-lea

Podobie : Ce vă vom numi...


   Ce te vom numi Daniile ? Sihastru, că ai supus patimile gândului ? Mucenic, că ai suferit tot necazul ? Stâlp ridicat de la pământ la înălţime, întărit pe piatra adevărului ? Nevoitor osârdnic, şi doctor iscusit ? Roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Ce te vom chemă Daniile ? Dezrădăcinător patimilor, şi săditor bunătăţilor ? Făcător de minuni adevărat, şi rugător pentru păcătoşi ? Gonitor preaviteaz duhurilor, luminător strălucit al bunei credinţe, locaş Duhului, Bisericii folositor ? Roagă-te, să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Ce te vom numi acum Daniile ? Pildă călugărilor şi postirii ? Podoabă credincioşilor, şi însuți făcător de vindecări ? Sfeşnic, care luminezi lumină celor dintru întuneric, împreună-cetăţean, şi întocmai la cinste cu îngerii ? Locuitor raiului şi om ceresc ? Roagă-te, să se mântuiască sufletele noastre.
 
 
Slavă..., glasul al 5-lea, a lui Teodor Studitul.
 
   Bine lucrând talantul, care ţi s-a încredinţat de la Hristos, Cuvioase Părinte, te-ai arătat şi după moarte înfricoşat dracilor, şi doctor a multe feluri de boli; stâlp şi întărire şi munte sfânt al Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te rugăm, Daniile făcătorule de minuni, cere sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti plină de Dar, mijloceşte cu rugăciunile tale, şi cere sufletelor noastre mulţime de îndurări, şi curăţire greşelilor celor multe, rugămu-ne.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
Podobie : Bucură-te cămara...

 
   Patima ta cea cinstită, văzându-o cinstita şi Preacurată Maica Ta, îndelung-răbdătorule, Împărate al tuturor, vărsând lacrimi cu amar şi bătându-şi pieptul, striga : Preadulcele meu Iisuse, bucuria mea cea mântuitoare, lumina a toată lumea, dumnezeiescule Soare neapus, cum voi răbda, şi cum voi trăi ? Văzându-Te acum spânzurat pe lemnul Crucii ca un făcător de rele, şi cu suliţa rănit la preacurată coasta Ta ! Vai mie Fiule, şi Dumnezeul meu ! De nu-mi va străluci lumina Învierii Tale.
 
Troparul, glasul 1:
 
   Al răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte Cuvioase; lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite, şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup, Daniile Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.
 
LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Amândouă din Octoih, şi al Cuviosului pe 4.

CANONUL Sfântului

Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos :

 
   Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a proslăvit.
 
   Vrând să laud cu cântări pomenirea ta fericite Daniile, trimite-mi din Cer rază purtătoare de lumină.
 
   Cu adevărat mare soare ai răsărit Părinte la marginile lumii; luminând adunările credincioşilor cu mila bunătăţilor.
 
Slavă...
 
   Supunându-te Părinte, legilor Stăpânului, ţi-ai omorât trupul cu înfrânarea, şi l-ai supus duhului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu totul s-a arătat om rămânând şi după întrupare, ceea ce a fost, Domnul, Cel ce S-a născut din tine neschimbat, Născătoare de Dumnezeu.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Doamne cela ce ai făcut...

 
   Cu toiagul postirii ai despicat marea patimilor Părinte, ai trecut neînecat, şi ai ajuns la muntele nepătimirii celei adevărate, şi te-ai unit cu Dumnezeu prin curăţia gândului.
 
   Suindu-te la înălţimea bunătăţilor, te-ai făcut cunoscut lumii, stând înălţat pe stâlp, şi luminând cu strălucirea minunilor celor minunate, pe cei ce alergau la tine cu credinţă.
 
Slavă...
 
   Fiind întărit pe piatra cunoştinţei de Dumnezeu, te-ai arătat nemişcat de toate măiestriile dracilor, şi întărindu-ţi, pe pământ trupul tău pe stâlp, ţi-ai ridicat sufletul către Cer.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Scapă-mă Stăpână de împresurarea patimilor, biruiește pe vrăjmaşii mei, cei ce acum se luptă cu mine, şi mă întărește pe piatra voii lui Dumnezeu. Luminează-mi sufletul, ceea ce eşti uşa dumnezeieștii Lumini.
 
Irmosul :
 
   Doamne, Cela ce ai făcut cele deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Căutând cele de sus...

 
   Dorind de cele de sus, de la cele de jos te-ai mutat, şi alt Cer stâlpul ți-ai făcut; prin care ai strălucit raza minunilor Cuvioase Daniile; roagă neîncetat, pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
 
Sedealna, glasul al 8-lea :
 
Podobie : Pe înțelepciunea și Cuvântul...

 
   Cu postirea, cu ostenelile, şi cu rugăciuni împodobindu-ţi sufletul cu cuviinţă dumnezeiască, te-ai făcut părtaş cu îngerii, Fericite, şi cu adevărat ai luat Dar de minuni, a vindeca bolile celor ce te cinstesc cu credinţă. Pentru aceasta şi goneşti mulţimea dracilor, şi dai tămăduiri oamenilor, fericite Daniile, vrednicule de laudă. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Veniţi toți credincioşii, să slăvim cu laude pe împărăteasa Maica Ziditorului, şi lăudându-o să strigăm : Fecioară cu totul slăvită, ceea ce eşti pricina bucuriei, mântuieşte pe cei ce te cinstesc, şi cu rugăciunile tale izbăveşte-i de tot felul de supărări, de boli şi de necazuri; căci ca o Maică a lui Dumnezeu ai îndrăzneală a te ruga, şi a da tămăduire bolilor, şi iertare de păcate. Pentru aceea strigăm ţie : Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să dăruiască iertare robilor tăi.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Văzând patima cea de Cruce a Fiului şi Dumnezeului tău Curată, sfărâmându-te la cele dinlăuntru, cu amar strigai văitându-te, Preacurată : Cum de voie Te-ai răstignit Stăpâne, cum ai primit moarte trupească ? Cu adevărat înfricoşată auzire ! Pentru aceasta laud voirea Ta, Mântuitorule, cea tainică şi negrăită; că ai venit să mântuieşti zidirea Ta cea rătăcită. Ci scoală-Te acum, umple inima mea de bucurie, şi nu mă lăsa singură, să mă cufund de inimă rea, Cuvinte, Cela ce ai umplut de bucurie toată lumea cea de sub soare.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Tu eşti tăria mea Doamne, Tu şi puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea; Cela ce n-ai lăsat sânurile părinteşti, şi a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru aceasta cu Proorocul Avvacum, strig către Tine : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
   Ca pe un soare luminos, Părinte pururea pomenite, ai văzut strălucind pe stâlp, pe robul lui Dumnezeu Simeon, şi cu dumnezeieştile luminări care izvorau de la el, dumnezeieşte te-ai luminat Daniile, şi ai urmat vieţii lui.
 
   Biruit-ai taberele drăceşti cu arma credinţei, şi cu izvoarele rugăciunilor, ai înecat răutatea care o făceau celor ce înotau pe mare; şi ai mântuit pe cei ce cântau cu credinţă lui Hristos : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
Slavă...
 
   Suindu-te pe stâlp, Preafericite, ai stătut în picioare în toate nopţile, ca şi cum ai fi fost fără de trup; având smerit ochiul sufletului, şi ca o oglindă curată primind lumina Duhului, şi arătările cele dumnezeieşti, cu curată cunoştinţă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Legile firii s-au înnoit întru tine Preacurată, că ai născut pe Cuvântul, Dătătorul de lege, cu adevărat mai presus de pricină şi de cuvânt; care a izbăvit din necuvântare neamul omenesc, cel ce cântă cu credinţă : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cela ce eşti lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul ! Ci mă întoarce, şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.
 
   Ca să dobândeşti cununa cea nemuritoare Părinte, ți-ai omorât poftele trupului şi pornirile patimilor le-ai înfrânat cu ostenelile postirii, şi te-ai arătat râu de minuni şi izvor de tămăduiri, pururea fericite.
 
   Fiind întru uimire, Fericite, s-a înfăţişat ţie minunatul Simeon, împreună cu doi îngeri, arătându-ţi ţie Părinte calea pe care a umblat pe pământ, strigând : Vino şi stai lângă mine, înălţându-te către Dumnezeu cu Darul.
 
Slavă...
 
   Luminându-te Părinte cu raza cea neînserată a dumnezeieştii străluciri, ai gonit întunericul dracilor şi negura patimilor, şi te-ai arătat stâlp luminos şi scară, care cu adevărat duce pe credincioşi către Dumnezeu.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născând pe Stăpânul, te-ai arătat mai înaltă decât puterile cele de sus, şi firea oamenilor o ai îndumnezeit, Doamnă Mireasă dumnezeiască. Pentru aceasta cu sufletul şi cu limba te lăudăm Fecioară credincioşii, Născătoare de Dumnezeu prea adevărată.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Curățeşte-mă Mântuitorule...

 
   Luminându-se gândul tău cu apropierea către Dumnezeu Părinte, a rămas necuprins de focul poftelor, şi nears de patimi, şi mai presus de dezmierdările trupului.
 
Slavă...
 
   Umplându-ţi-se sufletul de apele cele făcătoare de viaţă ale Darului Duhului, de Dumnezeu înţelepţite preafericite ai izvorât izvoare de tămăduiri, care usucă pâraiele patimilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe tine te avem sprijinitoare şi zid, toţi credincioşii, care pururea ne învăluim întru adâncul răutăţilor, şi în valurile nevoilor, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce singură eşti scăparea oamenilor.
 
Irmosul :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică din adâncul răutăţilor, rogu-mă. Căci către Tine am strigat, şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.
 
CONDAC, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Ca nişte pârgă a firii...

 
   Ca o stea mult luminoasă, suindu-te, Fericite, pe stâlp, lumea ai luminat cu Cuvioase faptele tale, şi ai gonit Părinte întunericul înşelăciunii. Pentru aceasta te rugăm pe tine, luminează şi acum în inimile robilor tăi, lumina cea neapusă a cunoștinței.
 
ICOS
 
   Cântarea mea spre lauda nevoinţelor tale, este întinată Părinte, că nu am inima curată; ci-mi dă mie cuvânt sfinte, ca curat să laud viața ta, de care s-au mirat cu adevărat şi îngerii, că ai fost ca un fără de trup, luând lumina cea neapusă a cunoştinţei.
 
SINAXAR
 
    Întru această Lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Daniil stâlpnicul.
 
Stih :
Pe stâlp Daniil locuia mai-nainte nu ca acum Cerul,
Şi în a unsprezecea zi, lăsând pământul a aflat Edenul.

 
   Acesta a fost pe vremea lui Leon marelui împărat Vessul, de la Messopotamia, din enoria Samosatelor, dintr-un sat ce se cheamă
Vitara, şi s-a născut din părinţi anume Ilie şi Marta; iar la al cincilea an al vârstei lui, l-au dus părinţii la o mânăstire, şi se făcu vestit în viaţa schimnicească, şi sporind cu nevoinţa, s-a dus la Sfântul Simeon stâlpnicul de a luat de la dânsul binecuvântare. Iar după dumnezeiasca descoperire, s-a dus spre părţile Traciei, aproape de Vizantia, la locul ce se cheamă Anaplu, la care loc s-a închis într-o capişte idolească, suferind multe bântuieli de diavoli; apoi suindu-se deasupra unui stâlp, a petrecut într-însul cu mult chin şi răbdare, topindu-se de arşiţă, de răceală, şi de bătăile vânturilor, şi făcu multe minuni, atâta cât sau vestit bunele lui fapte şi la împăratul Leon şi la Zenon, şi la Vasilisc tiranul, care au mers de s-au închinat Sfântului; care propovăduindu-le cele ce erau să li se întâmple, şi ajutorând sfintei Biserici, ce avea luptă cu ereticii, şi săvârșindu-și viaţa sfântă şi fără prihană, s-a dus către Domnul, şi i se face pomenirea la Anaplu.
 
    Tot în această zi, Preacuviosul Părintele nostru Luca stâlpnicul cel nou.
 
Stih :
Stâlpul a ridicat pe Luca la înălţime.
Iar Luca și-a ridicat mintea spre săvârşire.

 
   Acesta era pe vremea împăratului Romano bătrânul, şi a lui Constantin Porfirogenetul, şi ginerele său fiul lui Leon înţeleptul, de loc din Anadol. Deci când s-a pornit pe acea vreme război împotriva Bulgarilor, atunci porunca împăratului a silit şi pe Cuviosul acesta să meargă la război; şi când s-a încleştat războiul, şi au căzut multe zeci de mii de oameni, a scăpat acesta din dumnezeiasca Pronie, şi s-a făcut în urmă monah, şi sporind întru nevoință, s-a hirotonisit preot, şi purta lanţuri grele ca să-şi domolească trupul; postind cele şase zile ale săptămânii, altceva nu mânca decât numai prescura ce-i aducea, şi verdeţuri crude. Apoi s-a suit pe un stâlp, şi acolo a petrecut trei ani. Şi fiindcă a auzit dumnezeiesc glas ce-l chema, supunându-se lui Dumnezeu s-a dus la Olimp; de acolo s-a întors iarăşi la Constantinopol şi la Calcedon, şi s-a suit iarăşi pe alt stâlp, şi mii de minuni lucra. Deci așa petrecând pe stâlp ani patruzeci şi cinci s-a mutat către Domnul,

    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Achepsal şi Aitala.
 
Stih :
Achepsal văzându-mă pe mine pătimind de sabie,
Aitala urmează-mi precum eu oarecând ție.

 
   Aceşti sfinţi se trăgeau din Persia din oraşul numit Arvil, şi Aitala era preot idolilor, cunoştea însă credinţa lui Hristos, dintr-o pricină ca aceasta : adică căci şi-a pus în minte numai să meargă la episcopul creştinilor, îndată s-a vindecat de o boală ce pătimea, care era curgere de sânge. Deci învățându-se și catehisindu-se de episcopul credinţa lui Hristos, s-a întors la oraşul său, ca să se facă şi celorlalţi dascăl dreptei cinstiri, dar pârât fiind la Domnul oraşului că este creştin, şi mărturisind pe Hristos, pentru aceasta i-a tăiat o ureche şi l-a aruncat la închisoare. Iar Sfântul Achepsal era diacon, şi fiind prins a mărturisit buna cinstire. Deci a fost bătut fără milostivire, şi împreună cu Aitala a fost trimis la întâiul bucătar al împăratului iar întâiul bucătar era mare cin la perşi, care înfăţişându-i pe ei împăratului, şi mărturisind ei înaintea lui pe Hristos, amândurora li s-au tăiat capetele, şi aşa au luat fericiţii cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea oarecăruia Mucenic Mirax, şi povestire foarte de folos.
 
Stih :
Fieștecare slava lepădaţilor de Hristos văzând,
Nimic nebuneşte împotrivă-le află-se bârfind.

 
   Acest fericit Mucenic al lui Hristos Mirax, era după neam egiptean, născut din părinţi creştini la cetatea ce se numeşte Tenesi. Şi după ce s-a botezat, se creştea şi se învăţa de părinţii săi neprihănita şi curata credinţa lui Hristos, apoi mai în urmă, din slăbiciunea şi uşurinţa minţii sale, s-a înşelat de diavolul, şi s-a dus la cel de acolo Amiran şi s-a lepădat, vai, de credinţa lui Hristos. Şi nu numai aceasta, ci şi brâul şi-a tăiat, şi Crucea a călcat în picioare, a luat sabia în mâini, şi strigă jalnicul cuvânt : Agarean sunt, şi de astăzi mai mult nu mai sunt creştin. Deci era cinstit şi slăvit câţiva ani lângă Amiran, şi cei împreună cu el, fără să se îngrijească cât de puţin pentru mântuirea sa. Iar părinţii săi înştiinţându-se despre aceasta, nu conteneau rugând pe  Dumnezeu, ca să schimbe gândul lui. Deci văzând Dumnezeu buna lor voinţă, şi stăruitoarea rugăciune, a schimbat inima fiului lor întru pocăinţă, pentru aceasta însuşi Mirax,  mergând la părinţii săi, le-a zis : Iată domnii şi dulcii mei părinţi am venit, eu ticălosul m-am întunecat cu mintea, şi am făcut aceea ce am făcut, deci acum mă rog să mă fac iarăşi creştin, şi să fiu împreună cu voi. Iar părinţii i-au răspuns : Noi fiule după ce ai făcut răul acesta, multe lacrimi am vărsat, şi n-am contenit vreodată rugând pe Dumnezeu, ca să te lumineze, să cunoşti adevărul, şi să te întorci iarăşi către Hristos. Mântuitorul tău, pentru aceasta acum mulţumim bunătăţii sale, ca n-a trecut cu vederea smerita noastră rugăciune, însă fiule, precum şi tu ştii, noi ne temem de Amiran să te avem împreună, nu cumva să ne primejduim pentru aceasta, pentru că dăm prepus, ca noi te-am schimbat, ci de voieşti să se ridice aceasta mare cădere a lepădării, şi să afli pe Dumnezeu milostiv, pe lângă aceasta de voieşti să ne arăţi şi pe noi neprihăniţi, şi să te faci atât de apropiat şi prieten al lui Hristos, tu cât să stai şi mijlocitor către el pentru tot neamul tău, aceasta fă : Du-te la Amiran, şi precum în privelişte te-ai lepădat de Hristos, aşa în privelişte mărturiseşte-l pe el iarăşi, ca şi când n-am ştiut nimic despre aceasta, şi cu adevărat Dumnezeu, fiule, va bine îndrepta drumul tău acesta, precum voieşti. Iar Mirax luând sfătuirea părinţilor săi împreună şi blagoslovenia, luând încă şi în mâna sa un brâu, s-a dus în adunarea agarenilor. Deci încingându-se cu brâul acela, înaintea lui Amiran, a închipuit cinstita Cruce pe un lemn, şi sărutându-l pe el, a început să strige cu toată puterea sa; Doamne miluieşte ! Iar Amiran prinzându-l, i-a zis : Ce ai pătimit ? Iar Mirax i-a răspuns : Abia acum mi-am venit în sine-mi din întunecarea ce mi s-a întâmplat de la diavolul, şi am căzut la Hristosul meu, și iarăşi m-am făcut creştin precum am şi fost; deci am venit ca să o fac cunoscută aceasta, şi ţie şi toate adunării tale, şi să mărturisesc cu adevărat înaintea tuturor pe Hristos, iar legea voastră să o dau anatemei. Acestea auzindu-le Amiran, l-a pus la închisoare, poruncind ca să rămână acolo trei zile fără de mâncare sau băutură. După acestea l-a scos de la închisoare şi l-a judecat iarăşi, şi fiindcă l-a aflat mărturisind pe Hristos, l-a bătut pe el măsuratic, şi iarăşi la pus la închisoare; și după alte trei zile iarăşi l-a judecat, şi aflându-l pe el cu sârguință mărturisind pe Hristos, l-a bătut cu vine de bou şi iarăşi l-a pus la închisoare; iar după trei zile iarăşi aducându-l înaintea sa şi văzându-l că cu tărie şi neschimbat mărturisea pe Hristos, l-a bătut fără de milă peste cele mai de înainte răni ale trupului, şi a dat asupră-i cea mai de pe urmă hotărâre a morţii. Deci luându-l slujitorii, au intrat în caic, precum le era poruncit, şi plutind pe mare ca patru stadii, l-au lăsat de şi-a făcut rugăciunea, apoi i-au tăiat capul şi l-au aruncat pe el în adâncul mării. Şi trupul lui adică de a ieşit din mare sau de n-a ieşit, aceasta nu s-a arătat; iar cinstitul său cap, a ieşit cu adevărat din mare, pe care cunoscându-l oarecari creştini, I-au luat ca un Dar de mult preţ. Iar pârâţi fiind pentru aceasta la Amiran, i-au dat lui o sută de galbeni, şi aşa au fost lăsaţi ca să-şi aibă dorinţa lor cu slobozenie. Atuncea dar făcând cutie de argint, au pus într-însa mucenicescul cap cu cuvenita cinste şi evlavie, şi de atunci până acum izvorăşte pururea mir mirositor, şi săvârşeşte multe şi dă multe feluri de vindecări, spre slava adică, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre deplină încredinţare însă a celor ce se smintesc şi se îndoiesc pentru slava lui din ceruri, şi pentru a acelora asemenea lui.
 
    Tot în această zi, chinuirea Sfântului Mucenic Varsava.
 
Stih :
Varsava jertfind, trăieşte izbăvit de sabie.
Dar dorind a trăi sus, dă capul cu multă evlavie.

 
   Acesta mărturisind de faţă pe Hristos adevărat Dumnezeu, i s-a tăiat capul de domnul Persiei.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici, Terentie, Vichentie, Emilian şi Vevea.
 
Stih :
Tăindu-se se veselesc trei, şi una,
Pentru Treimea în trei feţe, iară în fire una.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Tinerii evreieşti, au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală, şi focul în rouă l-au schimbat, strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
   Cetele îngerilor s-au mirat de starea ta, preafericite purtătorule de Dumnezeu, că în trup fiind, ai luat vieţuirea acelora, strigând : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
   Cu înaltă vieţuire fără materie şi cu lumină prevăzătoare strălucind, ne-ai dat raze de tămăduiri, nouă celor ce te cinstim cu bunăcredinţă, Daniile purtătorule de Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Risipeşte negura patimilor mele, Preafericite, cu strălucirea rugăciunii tale, şi mă îndreptează către cărările vieţii pe mine care strig : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fii milostivă, Fecioară, mie celui ce sunt rănit cu arma păcatului, şi mă tămăduieşte cu doctoria rugăciunii tale, pe mine care strig : Binecuvântat este rodul pântecelui tău.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...

 
   Dorirea cea desăvârşită, vârful bunătăţilor ai ajuns cu adevărat, Părinte purtătoru-le de Dumnezeu, uşurându-te cu aripile faptelor bune, şi dimpreună cu cei fără de trup strigi Daniile : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
   Puterea lui Dumnezeu întărindu-te de faţă, te-a dispus a suferi greutatea gerului, arşiţa soarelui, putrejunile trupului, şi înrăutăţirea viermilor, strigând : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Iov nou te-ai arătat Daniile, vrednicule de minune, fiind cuprins de mulţimea supărărilor şi a necazurilor; râvnit-ai blândeţii lui David, simplităţii lui Iacov, şi curăţiei lui Iosif, strigând Stăpânului : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cei ce te cunoaştem pe tine Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, urmând cuvintelor tale prealăudată, te fericim acum, că ne-ai născut nouă pe fericitul Dumnezeu; pe Care lăudându-L în două firi şi într-un ipostas, strigăm : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   De şapte ori muncitorul haldeilor, a ars cuptorul nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, au strigat : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Spăimânta-tu-s-a Cerul...

 
   Iată că ţi s-au deschis ţie Părinte uşile cerurilor, mutându-te şi călătoria săvârşindu-o; cetele îngerilor te-au primit, şi Dătătorul de cununi, Hristos, te-a încununat pe tine cu mărirea dreptăţii. Pe Care lăudându-L credincioşii Îl slăvim.
 
   Ca crinul câmpului ai înflorit Părinte în livada înfrânării, ca chiparosul te-ai ridicat la înălţimea desăvârşirii, ca măslinul te-ai arătat, ungând feţele şi inimile noastre, cu untuldelemn al ostenelilor tale.
 
   Stâlp întărit pe temeiul bunătăţilor te-a cunoscut lumea, turn nemişcat, izvor de minuni; liman de adăpostire, comoară de vindecări, locaş Duhului. Pentru aceasta astăzi săvârşeşte pomenirea ta Daniile.
 
Slavă...
 
   Mai luminată decât soarele ne-a răsărit nouă astăzi, dumnezeiască pomenirea ta Cuvioase, luminând inimile credincioşilor cu lumina dreptăţii, şi gonind întunericul patimilor celor pierzătoare de suflet; care săvârşindu-o cu bunăcredinţă te lăudăm pe tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mântuitorule, Cela ce Te-ai născut, şi ai păzit pe ceea ce Te-a născut nestricată după naştere, îndură-Te spre mine când vei şedea să judeci faptele mele, şi treci cu vederea nelegiuirile şi păcatele mele; ca un Dumnezeu fără de păcat, Milostiv şi Iubitor de oameni.
 
Irmosul :
 
   Spăimântatu-s-a de aceasta Cerul, şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti, te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cu duhul stând în Biserică...

 
   Fiind înălţat cu trupul, ai vieţuit necăjindu-te cu gerul şi cu arşiţa, neplecându-te întocmai ca diamantul, de nevoile firii, Părinte Daniile preaminunate. Pentru aceea te-ai învrednicit a dobândi şi cunună nemuritoare.
 
Slavă...
 
   Stâlpul nevoinţelor tale strigă cu glasuri negrăite, că ai pătimit fără acoperământ, de împresurările potrivnice, de unde ca un purtător de lumină ai strălucit Părinte, luminând toată făptura.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Marie Preacurată, cădelniţă de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii celei neîncăpute, întru care Tatăl bine a voit, şi Fiul s-a sălăşluit, şi Duhul cel Prea Sfânt umbrindu-te Fecioară, te-a arătat Născătoare de Dumnezeu.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Văzându-Te înălţat pe Cruce, şi cu suliţa împuns, Maica Ta ceea ce nu ştie de mire, din inimă strigă : Vai mie Fiule ! Cel mai-nainte fără început, cum suferi acestea acum fără dreptate, Preadrepte ? De la poporul cel nemulţumitor, necunoscător de bine şi făcător de rele.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială, şi Otpustul.
 
CADE-SE A ŞTI :
 
Că dintru această zi, din 11 se începe Duminica Sfinţilor Strămoşi, şi se suie până în 17, ale acestei luni Decembrie; şi se face aşa :
 
    De se va întâmplă Naşterea lui Hristos în zi de Duminică, atunci facem Duminica Strămoşilor în 11 zile, ale lui Decembrie; iar Duminica Sfinţilor Părinţi, cea mai-nainte de Naşterea lui Hristos, în 18 zile ale acestei luni.
    Iar de se va întâmpla Naşterea lui Hristos Luni, facem Duminica Strămoşilor în 17 zile ale lui Decembrie; iar Duminica Sfinţilor Părinţi, cea mai-nainte de naşterea lui Hristos, în 24 Decembrie.
    Iar de se va întâmpla Naşterea lui Hristos Marţi, facem Duminica Strămoşilor în 16 Decembrie; iar Duminica Sfinţilor Părinţi cea mai-nainte de Naşterea lui Hristos, în 23 Decembrie,
    Iar de se va întâmpla Naşterea lui Hristos Miercuri, facem Duminica Strămoşilor În 15 Decembrie; iar Duminica Sfinţilor Părinți în 22 Decembrie.
    Iar de se va întâmpla Naşterea lui Hristos Joi, atunci facem Duminica Strămoşilor în 14 Decembrie, şi Duminica Sfinţilor Părinţi în 21 Decembrie.
    Iar de se va întâmplă Naşterea lui Hristos Vineri, atunci facem Duminica Strămoşilor în 13 Decemvrie; iar Duminica Sfinţilor Părinţi în 20 Decemvrie.
    Iar de se va întâmpla Naşterea lui Hristos Sâmbătă, se face atunci Duminica Strămoşilor în 12 Decembrie; iar Duminica cea mai-nainte de Naştere, a Sfinţilor Părinţi, în 19 Decembrie.
    De aici păzeşte Duminica Sfinţilor Strămoşi, în ce număr se va întâmpla.
    Iar deşi este mai-naintea Duminicii a 28-a, sau pe urmă, la Liturghie, se citeşte Evanghelia Duminicii a 28-a de la Luca : Zis-a Domnul pilda aceasta, un om a făcui cină mare...      Iar în Duminica a 28-a, se citeşte a rândului, care se va întâmpla.

 
CADE-SE A ŞTI
 
    De Duminica Sfinţilor Strămoşi : Când se va întâmplă Duminica Sfinţilor Strămoşi în ziua Duminicii, se lasă slujba Sfântului ce se va întâmplă întru acea Duminică, şi se cânta mai-nainte Vineri la pavecerniță. Sâmbătă seara la Vecernia cea mică, se cântă slujba după obicei.
 
LA VECERNIA CEA MARE.
 
    La
Doamne strigat-am : Stihirile învierii 3, ale lui Anatolie 3 şi ale Strămoşilor 4; Slavă... a Strămoşilor : Pe toţi Părinţii cei mai-nainte de lege... Şi acum..., a Născătoarei, glasul ce se va întâmpla. La Litie, Stihirile hramului, Slavă..., a sfinţilor Strămoşi, glas 1: Cu razele grăirii de Dumnezeu... Şi acum... a Născătoarei : Iată s-a plinit proorocia Isaiei... La Stihoavnă, Stihirile Învierii, Slavă..., a Strămoşilor, glas 3 : Veniţi iubitorilor de praznic... Şi acum..., a Născătoarei : Fără sămânţă de la Dumnezeiescul Duh... La binecuvântarea pâinilor, Troparul : Născătoare de Dumnezeu Fecioară..., de două ori, şi al Strămoşilor odată : Întru credinţă pe strămoşi...
 
LA UTRENIE
 
    La
Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii de două ori. Slavă..., Şi acum..., al Strămoşilor. După întâia şi a doua Catismă, Sedelnele învierii. După acestea Polieleu, şi troparele Învierii, Soborul îngeresc... Apoi Ipacoi al glasului din Octoih, şi Sedealna Sfinţilor Strămoşi : Pe Avraam, pe Isaac, și pe Iacov... şi a Născătoarei : Laudă de mulțumire... Antifoanele glasului, şi Prochimenul. Toată suflarea..., Evanghelia învierii, Învierea Lui Hristos..., Psalm 50, şi Stihira Învierii. Canonul Învierii cu Irmosul pe 4, al Sfinţilor Tineri pe 4, şi al strămoşilor pe 6. Catavasia; Hristos se naşte... După a 3-a Cântare Ipacoi al Strămoşilor : Focul în rouă tinerilor s-a, mutat... După a 6-a Cântare Condacul Strămoşilor; Chipul cel scris de mână... Şi Icos. Tinde-ţi măna ta... După a 9-a Cântare, Luminânda Învierii, Slavă..., a Strămoşilor, Pomenirea părinţilor astăzi..., Şi acum..., Taina ta Curată... La Laude Stihirile învierii 4, şi ale Sfinţilor Strămoşi pe 4. Slavă... a Sfinţilor Strămoşi : Veniţi toți credincioşii... Şi acum..., Prea binecuvântată eşti... Slavoslovia cea mare, Ecteniile şi Otpustul. Stihira Evangheliei. Ceasul 1, şi Otpustul deplin.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 6, şi din Canonul. Strămoşilor, Cântarea a 3, pe 4, După Ieşire, Troparul Învierii, şi al Strămoșilor,
Slavă..., Şi acum..., Condacul Strămoşilor. Prochimen; Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri..., Apostolul Strămoşilor. Evanghelia de la Luca. CHINONICUL : Lăudaţi pe Domnul din ceruri... Altul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...


DUMINICA  SFINŢILOR STRĂMOŞI
 
La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 10; trei ale învierii, trei ale lui Anatolie și patru ale Sfinţilor Strămoşi, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Raiul cel din Eden...
 
   Săvârşind astăzi, credincioşilor, pomenirile Strămoşilor, să lăudăm cu credinţă pe Hristos Mântuitorul şi Domnul, Cel ce ia mărit pe dânşii întru toate neamurile; şi a săvârşit minuni preaslăvite, ca un tare şi puternic, şi dintr-înşii ne-a dat nouă toiagul puterii, pe singura care nu ştie de bărbat, pe dumnezeiasca Fiică, curata Maria; din care a ieşit floarea, Hristos, Cel ce a odrăslit viața tuturor, şi hrană neînpuţinată, şi mântuire veşnică.
 
   Cela ce pe Sfinţii tineri din foc i-ai mântuit Stăpâne, şi din gura leilor pe Daniil; Cela ce ai binecuvântat pe Avraam, pe Isaac robul tău, şi pe Iacov fiul acestuia, ai binevoit din sămânţa lor a Te face ca noi, ca să mântuieşti pe strămoşii noştri, cei ce alunecaseră mai-nainte; ca răstignindu-Te şi îngropându-Te şi rupând legăturile morţii, împreună să înviezi pe toţi cei ce erau din veac morţi, care se închină Hristoase împărăţiei Tale celei veşnice.
 
   Ca într-o răcoreală în mijlocul văpăii, în roua Duhului, bucurându-se Tinerii cei dumnezeieşti, umblau cu taină într-însa, închipuind Treimea şi întruparea lui Hristos; şi ca nişte înţelepţi au stins prin credinţă puterea focului; şi dreptul Daniil, s-a arătat încuind gurile leilor. Pentru ale căror rugăciuni milostivindu-Te, Iubitorule de oameni Mântuitorule, mântuieşte-ne şi pe noi de focul cel nestins şi veşnic, şi ne învredniceşte să dobândim cerească împărăţia Ta.
 
   Ca într-o rouă fiind cinstiţii şi Sfinţii Tinerii Tăi, în cuptorul cel cu văpaie şi cu foc, mai-nainte au închipuit cu taină venirea Ta din Fecioară, care fără ardere ne-a strălucit nouă; şi Daniil cel drept şi minunat între Prooroci, arătând luminat dumnezeiască a doua venirea Ta; văzut-am a strigat, până ce scaunele s-au pus, zice; şi Judecătorul a şezut, şi râul cel de foc a curs. De care să ne ferim Stăpâne Hristoase, cu rugăciunile lor.
 
Slavă..., glasul al 6-lea, a lui Anatolie.
 
   Pe toţi Părinţii cei mai-nainte de lege, să-i lăudăm astăzi credincioşii; pe Avraam de Dumnezeu iubitorul, pe Isaac cel născut din făgăduinţă, şi pe Iacov, şi pe cei doisprezece Patriarhi; pe David cel preablând şi pe Daniil, Proorocul doririlor; împreună cu dânşii slăvind şi pe cei trei Tineri, care au mutat cuptorul în rouă, cerând iertare de la Hristos Dumnezeu, Cel preaslăvit întru Sfinţii Săi.
 
Şi acum..., Dogmatica glasului.
 
LA LITIE
 
Stihirile hramului, Slavă... a Strămoşilor glas 1.
 
   Cu razele grăirii de Dumnezeu strălucind Proorocii cei numiţi cu nume mare, pururea se fericesc; şi graiurile Duhului rodind, naşterea cea nespusă a lui Dumnezeu tuturor au propovăduit; şi după lege sfârşitul şi-au luat, vieţuind viață prea minunată.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Iată s-a plinit proorocia Isaiei, că Fecioară ai născut, şi după naştere, ai rămas ca şi mai-nainte de naştere; că Dumnezeu era Cel ce S-a născut; pentru aceasta şi firile a înnoit. Ci o a lui Dumnezeu Maică ! rugăciunile robilor tăi, ce se aduc ţie în Biserica ta, nu le trece. Ci ca ceea ce ai purtat în braţele tale pe Cel îndurat, milostiveşte-te spre robii tăi, şi-L roagă, să se mântuiască sufletele noastre.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile învierii din Octoih.
 
Slavă..., a Strămoşilor, glasul al 3-lea, a lui Ghermano :

 
   Veniţi iubitorilor de prăznuire, să lăudăm cu psalmi adunarea Strămoşilor; pe Adam strămoşul, pe Enoh, pe Noe, pe Melchisedec., pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov; şi după lege pe Moise şi pe Aaron, pe Isus al lui Navi, pe Samuil şi pe David; cu care împreună pe Isaia, pe Ieremia, pe Iezechiil şi pe Daniil, şi pe cei doisprezece. Cu aceştia pe Ilie, pe Elisei, şi pe toţi; pe Zaharia şi pe Botezătorul, şi pe cei ce au propovăduit pe Hristos, viaţa şi învierea neamului nostru.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mai presus de fire de la Dumnezeiescul Duh, şi cu sfatul Tatălui ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce este din Tatăl fără mamă, mai-nainte de veci, şi pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut, şi Prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta a-L ruga, să se mântuiască din nevoi sufletele noastre.
 
Troparul învierii, Slavă..., Şi acum..., al Strămoşilor, glasul al 2-lea :
 
   Întru credință pe strămoşi i-ai îndreptat, printr-înşii mai-nainte logodindu-ţi Biserica cea din păgâni; laudă-se întru slavă Sfinţii, că din sămânţa lor este rodul cel preaslăvit, ceea ce Te-a născut mai presus de fire. Pentru rugăciunile lor Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul învierii de două ori, Slavă..., Şi acum..., al Strămoşilor. 
 
După întâia şi a doua Catismă, Sedelnele învierii, cu ale Născătoarei :
 
După Polieleu, Ipacol al glasului, şi Sedealna Strămoşilor, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea şi Cuvântul... 

 
   Pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov, cu cântări toţi săi lăudăm; pe David cel preablând, şi pe Isus, şi pe cei doisprezece Patriarhi, împreună şi pe cei trei Tineri, care au stins para focului cu puterea Duhului, şi să strigăm către dânşii : Bucuraţi-vă cei ce vitejeşte aţi defăimat înşelăciunea împăratului celui nebun, şi lui Hristos vă rugaţi, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Laudă de mulţumită după datorie, ca văduva aceea doi fileri (bănuți), aduc ţie Stăpână pentru toate darurile tale; că tu te-ai arătat acoperământ şi ajutătoare, scoțându-mă pururea din ispite şi din necazuri. Pentru aceasta ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie scăpându-mă de cei ce mă necăjesc, ajută-mi Născătoare de Dumnezeu, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce se închină cu credinţă naşterii tale.
 
Antifoanele glasului şi celelalte ale Învierii, până la Canoane.
 
CANOANELE trei;
 
Al Învierii cu Irmosul pe 4, al Sfinţilor trei Tineri pe 4, şi al Sfinţilor Strămoşi pe 6.
 
CANONUL Sfinților trei Tineri.
 
Facere a lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea, 
 
Irmos : Apa trecându-o ca pe uscat...

 
   Pe Cuvântul cel fără început, Cel ce S-a născut din Tatăl mai-nainte de toţi vecii, cu dumnezeiască cuviinţă, care în cuptor cu închipuire S-a văzut de tineri, să-L proslăvim. 
 
   Cuvintele păgânului tiran scuipându-le Tinerii cei de bun neam şi răbdând, cu bucatele cele fărădelege ale haldeilor n-a voit a se spurca.
 
   Hrănitu-v-ați cu cuvântul sufleteşte, iar trupeşte hrănindu-vă cu mâncările care singure cresc, mai frumoşi la fețe decât cei ce se hrăneau desfătat, v-ați adus Împăratului.
 
A Născătoarei :
 
   Veninul şarpelui, cel ce s-a vărsat amar în urechile Evei l-a vindecat Fecioara ceea ce a răsărit din David, născând pe Mântuitorul.
 
Alt CANON al Sfinţilor Strămoşi.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glas 1, 
 
Irmos : Hristos se naşte slăviţi-l...

 
   Laudă să aducem Părinţilor ce au strălucit mai-nainte de lege şi în lege; şi care au slujit bine Domnului şi Stăpânului, Celui ce a strălucit din Fecioara, şi care acum se desfătează întru lumina cea neapusă.
 
   Pe Adam cel dintâi să-l cinstim, pe cel cinstit cu mâna Ziditorului, care ni s-a făcut strămoşul nostru al tuturor, şi în locaşurile cereşti cu toţi aleşii se odihneşte.
 
Slavă...
 
   Pe Abel cel ce a adus daruri cu suflet de bun neam, pe care la primit Dumnezeu şi Domnul tuturor; acesta fiind omorât cu mâna ucigaşă dedemult, la adus la lumină; ca pe un dumnezeiesc Mucenic.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Să auzim dumnezeieştile cuvinte, care au strigat arătarea lui Hristos; că iată în peşteră Se naşte din Fecioara, care nu ştie de bărbat, a căreia naştere înfricoşată mai-nainte o a vestit cunoscătorilor de stele, steaua ce s-a arătat.
 
Catavasle : Hristos se naşte slăviţi-L...
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Tu eşti întărirea celor ce...

 
   Cunoștință de Dumnezeu învăţată, câştigând Stăpâne, Tinerii lui David, legile cele părinteşti, cu dumnezeiască înţelepciune le-au păzit.
 
   Focul n-a ars preacuratele trupuri ale celor binecredincioşi; că s-au adăpat cu postul cel de suflet hrănitor.
 
   Laudă a toată lumea şi preaslăvită au cântat cei trei Tineri, în mijlocul cuptorului, minunat fiind răcoriţi.
 
A Născătoarei :
 
   Ca să ne arăţi nouă Stăpâne naşterea cea din trup fecioresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Fiului celui mai-nainte...
 
   Laudă-se în lume dragostea lui Set cea înfocată către Ziditorul; că cu viaţă fără prihană şi cu dragoste din suflet, după adevăr i-a slujit Lui, şi acum în latura celor vii strigă : Sfânt eşti Doamne.
 
   Cu gura, și cu limba, şi cu inima Enos cel minunat, s-a nădăjduit a chema cu dumnezeiască înţelepciune pe Dumnezeu Stăpânul tuturor, şi cu bună plăcere vieţuind pe pământ, mărire a luat.
 
Slavă...
 
   Cu sfinţite cântări să fericim pe Enoh; că bine plăcând Domnului, s-a mutat întru slavă, arătându-se mai puternic decât moartea, precum scrie, ca cel ce a fost slugă preadreaptă lui Dumnezeu.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Acum aşteptarea neamurilor cea din Fecioară mai-nainte vine, şi Vitleemul deschide cu cuviinţă Edemul cel încuiat, primind pe Cuvântul întrupat, Care şi în iesle cu trupul S-a culcat.
 
Ipacoi, glasul al 2-lea.
 
   Focul în rouă tinerilor s-a mutat, plângerea întru bucurie femeilor s-a schimbat; că îngerul a slujit amânduror minunilor; acelora adică spre odihnă, prefăcând cuptorul, iar acestora vestind Învierea cea de a treia zi; Începătorule al vieţii noastre, Doamne slavă Ție.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Auzit-am Doamne taina...

 
   Daniil cel preaînţelept dumnezeieşte fiind luminat la minte, visurile celor singuri stăpânitori le-a dezlegat, cu dumnezeiescul Dar.
 
   Străluceşte cu minuni în cuptor nevoinţa tinerilor, că pe tiranul l-a vânat spre cunoştinţa Ta, Atotputernice.
 
   Organele cele cu glas tocmit, şi versurile cele bine alcătuite ale muzicii, pe cei viteji nu i-a amăgit, şi chipului celui de aur nu i-au plecat.
 
A Născătoarei :
 
   Cu cântări, ceea ce eşti cu totul lăudată, Tinerii cei din Babilon, au cinstit pe Fiul tău Dumnezeul cel Preaînalt, pe Care în cuptor L-au cunoscut.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Toiag din rădăcina lui Iessei...,
 
   Laudă să aducem lui Dumnezeu, cinstind pe Noe cu cântări cel ce a fost cu adevărat drept; că întru toate cu dumnezeieştile porunci fiind împodobit, s-a arătat bineplăcând lui Hristos; Căruia cântăm cu credinţă : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
   Văzând Dumnezeu, bun neamul cel curat al minţii tale, şi cu totul desăvârşit, Noe, te-a arătat pricinuitor de a doua lume, cu adevărat; care i-ai păzit sămânţă din tot neamul în potopul cel simţitor, precum însuşi ţi-a poruncit.
 
   Pe Noe, cel ce a păzit legea lui Dumnezeu nestricată, şi s-a aflat atunci drept în neamul său, şi în corabie de lemn a mântuit multe feluri de animale din porunca Atotfăcătorului, întru cântări cu bună cinste să-I fericim.
 
Slavă...
 
   Vin de umilinţă izvorăşte pomenirea ta, nouă celor ce te cinstim pe tine Noe fericite, care totdeauna veseleşte sufletele şi inimile celor ce curat fericesc obiceiurile tale cele cinstite, şi viaţa cea dumnezeiască.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Acum mântuirea noastră în iesle se culcă, şi cu scutece se înfaşă ca un Prunc. Magii astronomi vin de la răsărit să vadă, ca pe un Dumnezeu şi Împărat, pe Acesta ce S-a născut pe pământ, şi să i se închine credincios cu daruri.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos : Pentru ce m-ai lepădat...,

 
   Învăţaţi fiind în legea Mântuitorului, nu s-au lepădat robii Tăi, marele Daniil împreună cu cei trei Tineri de Dumnezeu înţelepţiţi; ci tărie luând de la Tine, Făcătorul de bine, pe tirani vitejeşte i-a biruit.
 
   Prin gând s-a învăţat Daniil, Iubitorule de oameni tainele Tale, că Te-a văzut cu curăţia minţii pe nor şezând ca un Fiu omenesc, şi ca un Judecător şi Împărat al tuturor neamurilor.
 
   Împodobitu-s-au o tineri, mai mult decât piatra safirului trupurile voastre, şi ca strălucirea aurului. Că râvna bunei credinţe aprinzându-vă, umblaţi în cuptor bucurându-vă, şi purtând danţul a toată lumea.
 
A Născătoarei :
 
   Daniil cel dumnezeiesc, mai-nainte te-a însemnat munte Fecioară, şi cei trei Tineri văzând văpaia răcorită, cu cântări au lăudat pe Cel dumnezeiesc născut al tău, ca pe Mântuitorul, Ziditorul şi Domnul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Dumnezeu fiind păcii...
 
   Cu dumnezeieşti laude să se cinstească Sem, cel ce şi-a agonisit binecuvântarea părintească, şi înaintea lui Dumnezeu bineplăcut s-a arătat, şi cu cetele strămoşilor s-a împreunat, şi se odihneşte bucurându-se, în latura celor vii.
 
   Învrednicitu-s-a Avraam ca un prieten al lui Dumnezeu a vedea ziua Ziditorului său, şi s-a umplut de bucurie duhovnicească. Pe acesta dar, cu dreptatea minţii cinstindu-l, să-l fericim toţi, ca pe un rob credincios al lui Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Văzut-ai pe cât este cu putinţă omului a vedea Treimea, şi pe Aceea o ai ospătat ca un prieten prea de aproape, preafericite Avraame. Pentru aceasta plata ospătarii de străini ai luat, ca să fii prin credinţă tată a multe neamuri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel deplin S-a deşertat cu trupul pentru noi, şi început a luat, şi a sărăcit Cel bogat, Cuvântul lui Dumnezeu fiind, în ieslea dobitoacelor S-a culcat ca un Prunc, rezidind toate cele din veac făcute.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos : Adâncul păcatelor şi viforul...

 
   Stăpânitori fiind peste patimile sufleteşti cu puterea Cuvântului, peste ţările neamurilor haldeeşti domni v-aţi făcut. Că fapta bună ştie da cinste celor ce o câştigă, o înţelepţi nepoţi ai lui David !
 
   În moarte purtătoare de viaţă îmbrăcându-se Daniil dedemult, pe balaurul cel amarnic ce se credea la haldei păgâneşte ca un dumnezeu, prin mâncare l-a ucis, şi pe popii cei vrăjmaşi i-a omorât.
 
A Născătoarei :
 
   Roagă pe Judecătorul şi Fiul tău, să mă apere din nevoi în ziua judecăţii, de Dumnezeu Născătoare Fecioară Maică. Că numai spre tine mi-am pus nădejdea.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din pântece pe Iona...

 
   Chip patimii lui Hristos te-ai arătat Isaace preafericite, ridicat fiind să te jertfeşti prin bunăvoirea Părintelui tău. Pentru aceasta fericit eşti, şi prieten lui Dumnezeu prea de aproape te-ai arătat cu adevărat, locuind împreună cu toţi drepţii.
 
   Arătatu-s-a Iacov prea credincios Dumnezeului tuturor; pentru aceasta s-a luptat cu Îngerul, şi s-a numit minte văzătoare de Dumnezeu; şi dormind, a văzut dumnezeiasca scară, pe care se întărea Dumnezeu, Cel ce S-a îmbrăcat cu trup, pentru bunătate.
 
Slavă...
 
   Iubind Iosif supunerea către tatăl său, în groapă aruncându-se, s-a vândut spre închipuirea lui Hristos, Celui ce S-a junghiat şi în groapă S-a pus; şi dătător de grâu Egiptului s-a făcut, înţelept fiind şi drept, şi adevărat împărat peste patimi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Prunc tânăr pe pământ S-a cunoscut, Cel ce este pururea împreună cu Tatăl şi cu Duhul; şi S-a înfășat cu adevărat, Cel ce înfăşoară pământul cu negură, şi în ieslea dobitoacelor S-a pus. Acestuia acum mai-nainte bucurându-ne să-i prăznuim naşterea cea mai presus de fire.
 
CONDAC, glas 6.
 
   Chipul cel scris de mână necinstindu-l, ci cu Fiinţa cea nescrisă întrarmându-vă, de trei ori fericiţilor, în lupta focului v-aţi preaslăvit, şi în mijlocul văpăii celei nesuferite stând, pe Dumnezeu aţi chemat : Grăbeşte o Îndurate, şi aleargă ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi câte voieşti.
 
ICOS
 
   Tinde-ţi mâna Ta de la care oarecând au luat ispită egiptenii ce se oşteau, şi evreii cei biruiţi. Nu ne lăsa pe noi, nu îngădui să ne înghită moartea care însetează de noi, şi satana care ne urăşte, ci Te apropie de noi şi Te milostiveşte spre sufletele noastre, precum Te-ai milostivit oarecând spre Tinerii cei din Babilon, care neîncetat Te-au mărit pe Tine, şi s-au aruncat pentru Tine în cuptor, şi dintr-însul au strigat către Tine : Grăbeşte o Îndurate, şi aleargă ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi câte voieşti.
 
SINAXAR
 
    Întru această Duminica prăznuim pomenirea tuturor Sfinţilor Strămoşi.
 
Stih :
Cei dedemult Strămoşi, primiţi mare bucurie,
Văzând, că se apropie Hristos Mesia către noi să vie,
Bucută-le Avraame că te-ai arătat.
Strămoş lui Mesia cel adevărat

 
   De ale fericitului Avraam câte scrie dumnezeiescul Moise la cartea Facerii le ştiu şi înţelepţii, şi cei neînvăţaţi, de vreme ce întru auzul tuturor Ie citim în zilele marelui post. De acesta se ştia, că a fost din pământul haldeilor, şi de limbă păgână. Că neam mai-nainte de jidovi sunt haldeii; şi cum că a avut tată slujitor idolilor. Şi fiind dintr-un neam ca acesta, nu avea nici o piedică a cunoaşte pe Dumnezeu. Şi încă, de trebuie să zicem şi ceva preamărit, de aici mai ales s-a povăţuit şi s-a pornit spre cunoştinţa adevăratului Dumnezeu; că cugetând în gândul său, că nici una din zidiri nu era Dumnezeu; şi văzând bună rânduiala lucrurilor, din cele ce se vedea în zidiri, a cunoscut pe Dumnezeu cel ce nu se vedea, şi s-a închinat lui ca Stăpânitorului a toate şi pricinuitorul celei văzute bunei alcătuiri, şi rânduiala celor ce sunt. Carele luând semn de la Dumnezeu, şi poruncindu-i-se să-şi lase casa a făcut aşa; neîndoindu-se nicidecum în credinţă, și-a luat dar la bătrâneţe pe Isaac, şi a fi Părinte multor neamuri; de vreme ce dintr-însul s-a născut Iacov, şi din Iacov Iuda, din care şi Hristos şi a dobândit şi alţi strănepoţi. Acestuia ca celui ce a fost strămoşul lui Hristos, socotind purtătorii de Dumnezeu părinţii noştri şi dăscălii cei vrednici de pomenire, au lăsat sa-i facem pomenire aproape de cea după trup Naştere a Domnului nostru Iisus Hristos; aşezând şi orânduind aceasta, nu aşa fiecum, ci de Dumnezeiescul Duh fiind insuflaţi. Că deoarece prea bunul şi Iubitorul de oameni Mântuitorul nostru, din iubirea de oameni pornindu-se, a învrednicit să-l aibă pe acesta începător de rudenie, şi pe cei dintr-însul ales-a cu dreptate să-i facă zi de prăznuire şi de veselie, ca unui începător de rudenie şi strămoş, cu puţin mai-nainte de cea trupească Arătarea lui la noi.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni. Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin,
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos : Tinerii cei cinstitori...

 
   Glas de Dumnezeu cinstitor din mijlocul focului s-a cântat atot Stăpânitorului; că Azaria pornind dumnezeiesc danţ, cântare a cântat, zicând : Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Alăuta tinerilor, Dumnezeu a numit pe Dumnezeul tuturor şi Atotțiitorul, Cel ce s-a văzut de dânşii arătat în cuptor, şi cântare au cântat zicând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Pe cei trei ce au fost băgaţi în cuptor ştiindu-i împăratul, dacă a văzut chipul celui al patrulea, pe Acela l-a arătat a fi Fiul lui Dumnezeu cel mai-nainte de veci, zicând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
A Născătoarei :
 
   Având mintea ta luminată cu dumnezeiască rază, Daniile de Dumnezeu fericite, naşterea Fecioarei închipuită cu chipuri de taină, arătat mai-nainte văzându-o, ai strigat : Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii în buna-credinţă...
 
   Să se laude Anania, Azaria, Misail, împreună cu Daniil, cei ce au stins cuptorul cel cu foc, şi au înfrânat năvălirile leilor, şi lui Hristos cu glas au cântat : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   După lege pătimind întru ispite, întru necurmate necazuri Iov, omul lui Dumnezeu prea adevărat s-a numit, blând, fără de răutate, drept, desăvârşit, fără prihană, strigând : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Cu credinţă să cinstim pe Moise, şi pe Aaron, şi pe Or lăudând pe Isus şi pe Levi cel preasfinţit, pe Ghedeon şi pe Samson, şi să strigăm : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Iată precum mai-nainte a zis Proorocul în pântece a zămislit pe Dumnezeu, ceea ce n-a ştiut de nuntă. Şi merge să-L nască adevărat în peştera Vitleemului, Căruia toţi cântăm : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...

 
   Bun neamul lui Avraam nevoindu-vă a-l păzi, temeiul cel prea osebit al credinţei lui şi al nădejdii l-aţi câştigat Cuvioşilor, şi răbdarea şi suferirea ispitelor, strigând neîncetat : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
   Ca nişte luminători strălucind, şi pământul Cer făcându-l, şi cu lumina bunei credinţe luminându-l Tinerii, împreunând dănţuirea a toată lumea, au cântat Ție, Făcătorului de bine şi Stăpânului a toate : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi veci.
 
   Vitejeşte stingând cuptorul cel ars, şi fălcile leilor legându-le nepoţii lui David, acum bucurându-se cântă Ție, Stăpânului, Celui ce i-ai scăpat din ispite : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
A Născătoarei :
 
   Cu taină învaţă Preacurată, Daniil cel preaînţelept, şi mai-nainte a însemnat cei trei Tineri de Dumnezeu înţelepţiţi, naşterea ta prin închipuiri, văzând pe Cel ce a ieşit negrăit din pântecele tău. Pe Care Tinerii bine-L cuvintează, preoţii Îl laudă, noroadele Îl preaînalţă întru toţi vecii.
 
Alt Canon,
 
Irmos : De minunea cea peste fire...
 
   Astăzi dumnezeiasca pomenire săvârşind a dumnezeieştilor părinţi celor din veac, a lui Adam, a lui Abel, a lui Set, a lui Noe şi a lui Enos, a lui Enoh, a lui Avraam, a lui Melchisedec şi a lui Iov, a lui Isaac, împreună cu credinciosul Iacov, strigând : Bine să cuvinteze făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
   Ceata cea de Dumnezeu împodobită, a dumnezeieştilor părinţi să o lăudăm; pe Varac, pe Natan şi pe Eleazar, pe Iosie şi pe David, pe Ieftae, pe Samuil cel ce a văzut cu cuviinţă cele ce erau să fie înainte, şi a strigat : Toată făptura bine să cuvinteze pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
   Laudă cu cântare să aducem Proorocilor lui Dumnezeu, lăudând pe Osie, pe Mihea, pe Sofonie și pe Avvacum, pe Zaharia, pe Iona şi pe Agheu, pe Ammos, cu Avdie, pe Maleahi şi pe Naum, pe Isaia, pe Ieremia şi pe Iezechiil, împreună şi pe Daniil, pe Ilie şi pe Elisei.
 
Bine cuvântăm pe Tatăl...
 
   Cu graiuri întreite să lăudăm credincioşii pe Preasfânta Treime, pe Tatăl cel fără început, şi pe Fiul, şi pe Duhul Sfânt cel Drept, Treimea cea de o Fiinţă; pe Care toată suflarea o slăveşte, strigând : Toată făptura pe Domnul să-L binecuvinteze, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Arătatu-te-ai Hristoase întrupat din sângele Fecioarei cu cuvânt negrăit, şi ca un Prunc desăvârşit, în peşteră născut, pentru înmulţirea milostivirii Iisuse; şi steaua de departe Te-a vestit Magilor celor ce au strigat : Lăudaţi cu credinţă, şi preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Cu adevărat Născătoare...

 
   Ajuns-aţi la sfârşitul cel dorit, şi staţi înaintea Celui ce este marginea doririlor, în cămările cereşti, tineri preafericiţi.
 
   Bucurându-vă aţi luat snopii bunei arăturii voastre celei cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii.
 
   Răsăritu-v-a vouă acum strălucire după vrednicie şi veselia inimii a înflorit, că v-aţi sălăşluit acolo de unde a fugit întristarea.
 
A Născătoarei.
 
   Păşunea morţii o ai oprit Fecioară, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel ce face vii pe cei ce te măresc pe tine cu credinţă.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Taină străină...
 
   Cu tăria Ta puteri au făcut dedemult fiicele Tale, Doamne, Anna şi Iudita, Devora, Olda şi Iail, Estira, Sarra, Mariam a lui Moise şi Rahela, Rebeca şi Rut, cele mult înţelepte.
 
   Pe Sfinţii Tineri, ca pe cei ce au stins focul cuptorului, cu sfinţenie să-i cinstim, împreună cu Daniil Proorocul, şi cu toţi drepţii arătat, care mai-nainte de lege bine au strălucit, şi în lege Stăpânului au slujit.
 
   Preaînţelepţii dumnezeieşti Prooroci fiind nepoţi lui Avraam, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce S-a născut din Avraam şi din Iuda, cu căldură mai-nainte L-au vestit întru Duhul. Pentru rugăciunile lor, Iisuse, mântuieşte-ne pe toţi.
 
Slavă...
 
   Sfinţitu-s-a toată făptura cu pomenirea voastră, şi prăznuind strigă cu cucernicie, zicând : Aduce-ţi rugăciune Domnului pururea fericiţilor, ca să dobândească veşnicele bunătăţi cei ce vă laudă pe voi.
 
Şi acum..., a Născătoarei.
 
   Cel ce S-a îmbrăcat întru mine, din Fecioară a ieşit şi în peşteră S-a născut, Cuvântul Tatălui neamestecat; dănţuieşte făptura cu glasuri de mulțumire, mărind preasfântă pogorârea Lui, cea pentru milostivire.
 
LUMINÂNDA învierii, şi ale Strămoşilor.
 
Podobie : Femei auziţi...

 
   Săltând iubitorilor de părinţi, şi adunându-ne după datorie, să lăudăm astăzi pomenirea Părinţilor, a lui Avraam, a lui Isaac, şi a lui Iacov; din care Hristos Domnul, după trup S-a arătat, pentru multă milostivire.
 
Slavă..., asemenea :
 
   Pe Adam să-l lăudăm, pe Abel, pe Set şi pe Enos, pe Enoh şi pe Noe, pe Avraam, pe Isaac, şi pe Iacov, pe Moise, pe Iov şi pe Aaron, pe Eleazar, pe Isus, pe Varac, pe Samson şi pe Ieftae, pe David şi pe Solomon.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Soarele cel mare şi Făcătorul, a ieşi din Fecioara cea neispitită de nuntă, se sârguiește spre Vitleem, ca să lumineze pe cei din Adam. Pentru aceasta vesteşte minunea, pomenirea Strămoşilor cea prealuminată.
 
LA LAUDE
 
Stihirile Învierii din Octoih 4, şi ale Sfinţilor Strămoşi 4. Glasul al 2-lea.
 
Pobobie : Casa Eufratului...

 
   Toţi acum pomenirea cinstiţilor Strămoşi să o săvârşim, lăudând viaţa lor, prin care s-au slăvit. De două ori.
 

    Apoi, Stih : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci.
 
   Stins-au puterea focului Tinerii, dănţuind în mijlocul cuptorului, şi lăudând pe Dumnezeu cel Atotputernic.
 
Stih : Că Drept eşti întru toate cele ce ai făcut nouă.
 
   În groapă fiind împreună cu fiarele petrecând, Daniil Proorocul, neîmpărtăşit răutăţii acelora s-a arătat.
 
Slavă..., glasul al 7-lea, a lui Ghermano.
 
   Veniţi toţi cu credinţă să prăznuim, pomenirea cea de peste ani a Părinţilor, celor mai-nainte de lege, a lui Avraam şi acelor împreună cu dânsul, seminţia Iudei după vrednicie să o cinstim. Să lăudăm pe tineri cei din Babilon care au stins văpaia în cuptor, ca pe cei ce sunt chipul Treimii; împreună să mărim şi pe Daniil, şi ţinând tare proorociile Proorocilor, să strigăm cu Isaia cu mare glas : Iată Fecioara în pântece va lua, şi va naşte Fiu pe Emmanuil, Care este, cu noi Dumnezeu.
 
Şi acum...
 
   Prea binecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; că prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a liberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta cântând, strigăm : Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeule, Cel ce bine ai voit aşa, slavă Ție.
 
SLAVOSLOVIA cea mare.
 
Ecteniile şi Otpustul.

 
Slavă..., Şi acum..., Stihirile Evangheliei. Ceas întâi, şi sfârşitul deplin.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 6, şi din Canonul Strămoşilor, Cântarea a 3-a, pe 4. După Ieşire, Troparul învierii, şi al strămoşilor.
Slavă... Şi acum... Condacul Strămoşilor. Prochimen : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri... Apostolul Strămoşilor : Fraţilor, când se va arăta Hristos viaţa noastră... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul pilda aceasta : Un om oarecare a făcut cină mare... Iar a Duminicii rândului se lasă. CHINONICUL : Lăudaţi pe Domnul din ceruri...  Altul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂSPREZECEA


Cel dintru Sfinţi Părintele nostru şi făcătorul de minuni Spiridon, Episcopul Trimitundei.

De este hramul, sau de va voi cel mai mare facem priveghere.


LA VECERNIA CEA MICĂ

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 4, glasul al 8-lea :

Podobie : O, preaslăvită minune ...


   Părinte Spiridoane fericite, noianul minunilor fiind, şi izvor nedeşertat, pe Constantie împăratul cel cuprins de boală şi de moarte ameninţat, din acestea l-ai mântuit; şi cu învăţăturile l-ai plecat, a păzi pururea, ca pe toţi preoţii să-i cinstească, ca cei ce totdeauna slujesc lui Dumnezeu. De două ori.
 
   Părinte Spiridoane minunate, cu faptele cele bune, înalt şi văzut în împrejurări făcându-te, Arhiereu ai fost fără răutate Cuvioase, bine păscând turma lui Hristos; şi pe tot lupul departe l-ai gonit, şi către staulul cel ceresc ai îndreptat pe credincioşi, povăţuitor acestora fiind, ca un prea-bun păstor.
 
   Părinte Spiridoane întrutot bogate, lui Dumnezeu celui în Treime închinându-te, şi cinstindu-L, ai surpat despărţirea cea fără de Dumnezeu a lui Arie; şi pe Cel ce a strălucit din Tatăl fără de ani, şi a zidit toată lumea din ce n-a fost, întocmai cu Tatăl, L-ai arătat, şi puterea Lui cea de un Ipostas.
 
Slavă..., glasul 1.
 
   Preacuvioase Părinte Spiridoane, preaînţelepte, pe cea moartă ca pe o vie o ai întrebat pentru dragostea lui Dumnezeu; şi şarpe ai prefăcut în aur celui cuprins de sărăcie; curgerea râului ai oprit, milostivindu-te spre norod, şi împăratului i-ai stătut înainte, doctor rânduit de Dumnezeu; morţi ai sculat ca un ucenic al Lui, şi credinţa o ai desluşit în mijlocul a multor părinţi. Deci toate putându-le întru Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine, pe Acela roagă-L şi acum să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., glas acelaşi, a înainte-prăznuirii.
 
   Să prăznuim mai-nainte popoarelor naşterea lui Hristos, şi ridicându-ne gândul, la Vitleem să ne suim cu mintea, şi să vedem taina cea mare din peşteră; că s-a deschis Edenul, venind Dumnezeu din Preacurata Fecioară, El însuşi desăvârşit fiind cu Dumnezeirea şi cu omenirea. Drept aceea să strigăm : Sfinte Dumnezeule, Părinte, Cel fără de început; Sfinte tare, Fiule, Cel ce Te-ai întrupat; Sfinte fără de moarte, Mângâietorule Duhule; Treime Sfântă slavă Ție !
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Bucură-te Părintele nostru Spiridoane, purtătorule de Dumnezeu, lauda Ierarhilor, şi lumii către Dumnezeu fierbinte şi bun mijlocitor.


Stih : Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.
 
   Cu laude săvârşind, şi după vrednicie cinstind, de lumină purtătoare pomenirea ta, neîncetat lăudăm pe Hristos, Cel ce te-a mărit pe tine.
 
Stih : Preoţii Tăi Doamne se vor îmbrăca întru dreptate.
 
   Tu Părinte în mijlocul Sinodului, dovedind cinstita putere a dumnezeieștii începătorii, pe filozoful cel mincinos l-ai ruşinat.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
   Cunoscut-ai cu petrecerea ta pe Dumnezeu cel ce vede cele ascunse, şi sufletul tău făcându-l locaş primitor Treimii, pe aceasta cu curăţie o ai primit Părinte Cuvioase; şi acum străluceşti îmbrăcându-te cu dumnezeiasca lumină. Drept aceea având cinstitul şi de Dumnezeu purtătorul trupul tău, ca pe un odor preacinstit şi ca un izvor a toate minunile cu adevărat, cu credinţă apropiindu-ne te mărim Ierarhe, luând sănătate trupului şi sufletului; căci ca un următor al Stăpânului, dai credincioşilor cele de folos.
 
Şi acum..., glas acelaşi, a înainte-prăznuirii
 
   Vitleeme găteşte-te, împodobeşte-te iesle, peşteră primeşte; adevărul a venit, umbra a trecut, şi Dumnezeu oamenilor din Fecioară S-a arătat, Cel ce a luat chip precum suntem noi, şi a îndumnezeit luarea. Pentru aceasta Adam se înnoieşte, împreună cu Eva strigând : Pe pământ bunăvoinţă s-a arătat, să mântuiască sufletele noastre.
 
Tropar, glas 1 :
 
   Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător, şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Spiridoane Părintele nostru. Pentru aceasta cu cea moartă în groapă tu ai vorbit, şi şarpe în aur ai prefăcut; şi când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, Preasfinţite. Slavă Celui ce te-a proslăvit pe tine, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Gavriil zicând ţie Fecioară, bucură-te; împreună cu glasul S-a întrupat Stăpânul tuturor, întru tine sicriul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălăşluit întru tine, slavă Celui ce a ieşit din tine, slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi prin naşterea ta.
 
LA VECERNIA CEA MARE
 
După obişnuitul Psalm, cântăm : Fericit bărbatul... Starea întâia.
 
La Doamne strigat-am..., stihirile pe 8, glasul al 5-lea.
 
Podobie : Bucură-te cămara...

 
   Bucură-te îndreptătorul Arhiereilor, reazemul Bisericii cel neclintit, lauda Ortodocșilor, izvorul minunilor, curgerea dragostei cea nedeşertată; luminătorul cel mult luminos, organul Duhului, minte dumnezeiască, blândă şi curată, cea împodobită cu adevărul, şi cu dreptatea Cerescule omule, pământescule îngere, al viei lucrătorule, al lui Hristos prietene de aproape. Pe Acela roagă-L să dea sufletelor noastre mare milă. De două ori.
 

   Blând şi moştenitor pământului celor blânzi, tu cu adevărat te-ai arătat Spiridoane, lauda părinţilor; care cu vinele înţeleptelor şi dreptelor tale cuvinte, prin dumnezeiescul Dar, pe Arie vrăjmaşul cel cu totul viclean şi prea fără de minte l-ai sugrumat; şi învăţătura cea dumnezeiască şi mântuitoare o ai înălţat întru Duhul, şi pe toţi dreptmăritorii i-ai luminat prea arătat, să slăvească pe unul Cuvântul cu adevărat, cel de o Fiinţă cu Tatăl, Cel fără de început; Care dă lumii mare milă.
 
   Patimile trupului omorându-ţi, morţi ai înviat cu Darul lui Dumnezeu, şi şarpe în aur ai prefăcut; curgerile râului, cu rugăciunea ta Părinte le-ai oprit, şi împăratului fiind în primejdie, noaptea arătându-te l-ai vindecat, cu apropierea prin vedenie, Domnul minunat mărindu-te pe tine. Pentru aceasta cu mare glas lăudăm pomenirea ta, şi ne închinăm preasfinţitelor tale moaşte; din care izvorăsc dumnezeieşti râuri de tămăduiri, şi mare milă.
 
Alte Stihiri, glasul 1.
 
Podobie : O preaslăvită minune...

 
   O preaslăvită minune ! Îngerii cântă dimpreună cu luceafărul cel luminos, şi cea moartă ca o vie îi răspunde. Cel ce repejunile râului înapoi întorcându-le, le-a oprit cu cuvântul, şi amuţirea diaconului, marele acesta odinioară o a tămăduit. Arşiţa soarelui ca şi cuptorul tinerilor în rouă s-a prefăcut; şi Trifilie se mântuieşte. De două ori.
 

   Veniţi toată adunarea credincioşilor, cu vrednicie adunându-ne luminat, să lăudăm pe Spiridon cel înţelept, cel blând şi simplu, întreg şi fără răutate; pe cel înainte între Ierarhi mare stătător; apărătorul Soborului din Niceea, cel ce cu strunele dreptelor dogme a surpat pe Arie cel fără de Dumnezeu, şi a luminat toată lumea cu învăţăturile sale.
 
   Bucură-te cetatea Kerchirei cea luminată şi binevestită, adunarea cea slăvită, care ai moaştele celui de trei ori fericit, ale lui Spiridon celui înţelept; din care izvorăsc vindecări credincioşilor, celor de departe şi celor de aproape, grabnic fiind spre ajutorinţă; păzindu-te şi pe tine cetatea Kerchirei, de tot necazul şi de foamete, de moarte, de primejdii şi de supărări.
 
Slavă..., glasul 1, Facere a lui Emmanuil Hrisaf Duca.
 
   Cu ameninţarea dumnezeieștii începătorii, strângându-se din toate părţile adunările oamenilor, din ale lor case, şi cuprinzând întrutot preacinstita racla moaştelor tale, o sărută cu vrednicie. Iar preaînaltele vrednicii ale celor de pe pământ, dimpreună cu stăpânitorul împărat venind, laudă sălaşul cel de Dumnezeu purtător şi vrednic de cântare; ținându-se de rugăciune, mai presus laudă îi fac, şi văzut cântă ţie versul cântărilor : Iată se pune înainte acum minunatul Spiridon; să înălţăm dar cântare, şi după putinţă să lăudăm pe lauda cea mare a Arhiereilor. Că prin mijlocirea acestuia tot neamul împărăteştii cetăţi capătă mântuire; spre care toate limbile a privi nu pot, nici laudă vrednică să-i dea. Că mulţimea minunilor acestuia covârşeşte toată mintea. Pentru aceea întrutot înţelepte Ierarhe, pururea şi dimpreună cu Maica lui Iisus şi după moarte roagă-te neîncetat, ca să păzească şi să mântuiască poporul tău cel nou, de toată năvălirea cea împotrivă. Că ajutorul tău am câştigat, şi în veci luminat te fericim.
 
Şi acum..., Dogmatica :
 
   Pe ceea ce este slava a toată lumea, care din oameni a răsărit, şi pe Stăpânul a născut, uşa cea cerească pe Maria Fecioara să o lăudăm; cântarea celor fără de trupuri, şi podoaba credincioşilor; că aceasta s-a arătat Cer, şi Biserică Dumnezeirii. Aceasta peretele cel din mijloc al vrajbei l-a stricat, pace a adus, şi împărăţia o a deschis. Deci pe aceasta avându-o tărie credinţei, apărător avem pe Domnul, ce S-a născut dintr-însa. Îndrăznească dar, îndrăznească poporul lui Dumnezeu; că acesta va birui pe vrăjmaşi, ca un Atotputernic.
 
VOHOD : Lumină lină...

Prochimenul zilei, şi citirile
 
De la Pilde citire :
Cap. 10, Vers 8.
 
   Pomenirea dreptului cu laude, şi binecuvântarea Domnului peste capul lui. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea, şi muritorul care ştie priceperea. Că mai bună este neguţătoria acesteia, decât a aurului şi a argintului visteria. Şi mai scumpă este decât pietrele cele de mult preţ; şi tot ce este scump nu este vrednic ei, Pentru că lungimea zilelor, şi anii vieţii sunt în dreapta ei, şi în stânga ei bogăţie şi slavă. Că din gura ei iese dreptate, legea şi mila pe limbă le poartă. Deci ascultaţi-mă pe mine, o fiilor ! Că lucruri de cinste voi să zic; şi fericit este omul, care căile mele va păzi. Că ieşirile mele sunt ieşiri de viaţă, şi se găteşte vrerea de la Domnul. Pentru aceasta vă rog pe voi şi pun înainte glasul meu fiilor omeneşti. Că eu înţelepciunea am tocmit, sfatul şi ştiinţa şi gândul eu l-am chemat. Al meu este sfatul şi întărirea, a mea este priceperea şi a mea este tăria. Eu pe cei ce mă iubesc pe mine, îi iubesc : şi cei ce mă caută vor afla Dar. Înţelege-ţi dar cei fără de răutate chibzuială, şi cei neînvăţaţi lipiţi-vă inima. Ascultaţi-mă pe mine iarăşi : Că lucruri de cinste voi să zic. Şi voi scoate din buzele mele cele drepte, că adevărului se va învăţa grumazul meu. Şi urâte sunt înaintea mea buzele mincinoase. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimica nu este într-însele strâmb, nici răzvrătit. Toate sunt drepte celor ce înţeleg, şi netede  celor ce află cunoştinţa. Că vă învăţ pe voi adevărul, ca să fie în Domnul nădejdea voastră, şi să vă umpleţi de Duh.
 
De la Pilde citire :
Cap. 10, Vers 32.
 
   Gura dreptului izvorăşte înţelepciune, iar limba nedreptului va pieri. Buzele oamenilor drepţi se învaţă daruri, iar gura celor necuraţi se răzvrătește. Cumpenele viclene urăciune sunt înaintea Domnului, iar cumpăna dreaptă primită este Lui. Oriunde intră strâmbătatea, acolo şi ocara, iar gura înţelepţilor se învaţă înţelepciune. Săvârşirea drepţilor va îndrepta pe dânşii, şi împiedicarea neprimitorilor va prăda pe ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei; iar dreptatea va mântui de la moarte. Murind dreptul a lăsat grija, iar pierirea necuraţilor este grabnică şi de râs. Dreptatea celui fără prihană îndreptează căile, iar cel fărădelege întru necredinţă cade. Dreptatea oamenilor drepţi va mântui pe ei; şi întru păgânătatea sa se prind cei fărădelege. Sfârşindu-se omul drept nu-i va pieri nădejdea; iar lauda necuraţilor va pieri. Dreptul din cursă va scăpa, şi în locul lui se va da cel necredincios. În gura celor fărădelege laţul cetăţenilor, iar chibzuirea drepţilor cu bună sporire. Întru bunătăţile drepţilor se va îndrepta cetatea, şi întru pierirea necuraţilor bucurie. Întru binecuvântarea drepţilor se va înălţa cetatea, iar cu gura necredincioşilor se va săpa. Batjocoreşte pe cetăţeni cel lipsit de minte, iar omul înţelept linişte aduce.
 
De la înţelepciunea lui Solomon citire :
Cap. 4, Vers 7.
 
   Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi. Că bătrâneţile sunt cinstite, nu cele de mulţi ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor. Şi cărunteţile sunt înţelepciunea oamenilor, şi vârsta bătrâneţilor viaţă nespurcată. Plăcut lui Dumnezeu făcându-se l-a iubit, şi vieţuind între păcătoşi, s-a mutat. Răpitu-s-a, ca să nu schimbe răutatea mintea lui, sau înşelăciunea să înşele sufletul lui. Că râvna răutăţii întunecă cele bune, şi neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârşindu-se peste puţin, a plinit ani îndelungaţi. Că plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceea S-a grăbit a-l scoate pe dânsul din mijlocul răutăţii. Şi popoarele văzând şi necunoscând, nici punând în gând una ca aceasta; că Dar şi milă este întru Cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui.

LA LITIE
 
Stihira hramului, și ale Ierarhului, glas 1 :

   Duhovnicească prăznuire este astăzi fraţilor, să salte firea, să dănţuiască omenirea, că ne-a chemat pe noi minunatul Spiridon, odorul cel dumnezeiesc al Arhiereilor, izvorul minunilor cel pururea crescător, locaşul Sfântului Duh, marea tămăduirilor cea minunată şi nedeşertată, tumul Bisericii cel tare şi neclintit, întărirea Cuvioşilor cea adevărată, şi luceafărul lumii cel mult luminos. Cu rugăciunile acestuia Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.
 
   O înfricoşată minune ! Că pe moartă întrebându-o, cu glas viu a răspuns ţie, şi pornirea râului înapoi s-a întors, prin cuvântul tău cel poruncitor; boala împăratului se goneşte cu rugăciunea ta, şarpele în chip de aur s-a schimbat, morţii s-au sculat. Că lucrează întru tine Ierarhul tuturor, Hristos Dumnezeul nostru, Spiridoane Ierarhe înţeleptule; cel ce dogma Treimii cu slavă o ai propovăduit.
 
   Cine nu se va mira de noianul cel nedeşertat al minunilor tale Ierarhe Spiridoane, că ploaie din Cer ai pogorât cu rugăciunea ta, şi brazdele cele însetate le-ai adăpat, şi foametea o ai înlăturat; o minune ! pe moartă o ai înviat cu graiul tău cel de viață făcător şi pe şarpe în aur l-ai prefăcut; nenumărate sunt minunile tale cu adevărat; că aşa ştie Dumnezeu să mărească pe cei ce-L slăvesc pe El. Iar noi înconjurând cinstitele tale moaşte, şi sărutându-le cu nevrednice buze, luăm sănătate sufletelor şi trupurilor, slăvind pe Domnul, Cel ce te-a mărit pe tine; pe Care cu îndrăzneală Îl rogi pentru sufletele noastre.
 
   Preacuvioase Părinte Ierarhe pururea pomenite, de învăţătura Apostolească umplându-te, şi locaş Dumnezeiescului Duh, prin viaţa cea cu fapte bune arătându-te, pe lupii Bisericii prin dogme i-ai gonit, şi dreptmăritoarea credinţă de faţă susţinându-o, te-ai recunoscut stâlp şi apărător credinței. De acea o podoaba părinţilor, şi cu bune învăţături împreună vorbitorule ! Roagă-te Mântuitorului să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Sărbătoare luminată, praznic cu totul sfinţit, veniţi credincioşii să luăm parte; că ne cheamă pe noi Spiridon, ospătător duhovnicesc fiind; a lui este masa dumnezeiască, minunile dulci şi faptele nemuritoare; să urmăm blândeţii lui, nerăutăţii, bunătăţii, iubirii de oameni, şi întrutot înţelepciunii, cu care el între Arhierei ca o lumină a strălucit.
 
   Ca un lesne iertător şi blând te-ai arătat în lume, şi lui Hristos fiind iubit, Dar de minuni din-destul dăruiești, întru cinstită şi luminată adormirea ta Părinte, lauda Arhiereilor, Spiridoane preasfinţite; pierzând cetele dracilor şi bolile gonind totdeauna, întrutot cinstite făcătorule de minuni; luceafărul cel prealuminat al credincioşilor, întărirea Bisericii, locaşul luminii, şi mângâierea sufletelor noastre.
 
   Cu dumnezeiască lumină luminându-ți inima, şi mintea strălucindu-ţi, tuturor celor de pe pământ ca un înger te-ai arătat Spiridoane; blând şi întreg, cu totul strălucit de Darul lui Hristos; de unde nevăzut dăruiești trupurilor sfinţită hrană, şi mântuire sufletelor noastre.
 
   Întru mare şi cerească înălțime a bunelor fapte suindu-te purtătorule de Dumnezeu, toată lumea o luminezi cu fulgerele minunilor, strălucind cu daruri a nenumărate bunătăţi, preasfinţite Spiridoane. Pentru aceasta toți adunându-ne cu credinţă şi cu dragoste, şi sărutând întrutot cinstit locaşul tău, strigăm ţie acestea : Bucură-te stâlpul cel ceresc, mângâierea scârbiţilor ! Bucură-te coloana faptelor bune ! Bucură-te turnul cel neclintit al dogmelor credinţei, întru tine s-a arătat tot Darul Duhului Ierarhe folositor al credincioşilor, şi al celor în neputinţe gata tămăduitor ! Bucură-te îndreptătorul Ierarhiei celei cereşti.
 
Slavă..., glasul al 6-lea :
 
   Cuvioase Părinte, tu întru fapte bune strălucind, ai bine-plăcut lui Hristos; că asupra patimilor mai întâi îmbărbătându-te, sufletul şi trupul ţi-ai sfinţit; iar apoi Biserica fiind tulburată de Arie împotrivitorul lui Hristos, în Sobor l-ai înfruntat, şi eresurile aceluia şi pe filozoful cel de o minte cu dânsul bârfitor, vitejeşte l-ai surpat, şi puterea cea în trei străluciri a dumnezeieștii stăpâniri arătându-o, alt soare te-ai arătat în mijlocul sfinţitei adunării aceleia. Pentru aceea adunându-ne, preasfinte Spiridoane înţelepte, cu dorire înconjurăm dumnezeiască racla ta; şi trupul tău cel dumnezeiesc şi sfânt, cu bucurie sărutându-l, luăm sănătate sufletelor şi trupurilor, slăvind pe Domnul, Cel ce te-a mărit pe tine; pe Care cu îndrăzneală Îl rogi pentru sufletele noastre.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi.
 
   Peşteră bine te împodobeşte, că Mieluşeaua vine, Prunc în pântece purtând pe Hristos; şi iesle primeşte, pe Cela ce cu cuvântul de fapta cea necuvântătoare, ne-a dezlegat pe noi pământenii; păstori fluierând, mărturisiţi minunea cea înfricoşată, şi magii de la Persia, aur şi tămâie, şi smirnă, Împăratului aduceţi; că S-a arătat Domnul din Fecioară Maică. Căruia şi plecându-se, ca o slujnică Maica i S-a închinat, şi a zis către Cel ce era în braţele ei : Cum Te-ai semănat întru mine ? Sau cum ai răsărit ? Izbăvitorul meu şi Dumnezeule.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul 1.
 
Podobie : Pe tine norul cel luminos...

 
   Avem prăznuire luminată, ospăţ sfinţit; veniţi credincioşilor să luăm parte, că Spiridon ne cheamă, ospătător fiind duhovnicesc; a căruia masa este dumnezeiască, minunile dulci, faptele nemuritoare. Ale acestuia să urmăm blândeţilor, nerăutăţii, nevicleşugului, iubirii de oameni şi înţelepciunii celei peste toate; prin care a strălucit între Arhierei ca o lumină.
 
Stih : Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.
 
   De preamari bunătăţi şi minuni făcător te-ai arătat Spiridoane înţelepte; cu acelea adică strălucindu-ţi viaţa mai presus decât lumina soarelui, iar cu acestea luminând lumea cea mare din jurul pământului, mai presus decât strălucirile Cerului; cu amândouă preafrumos arătându-te Cuvioase, celor ce aleargă cu credinţă la folosirile tale.
 
Stih : Preoţii Tăi Doamne se vor îmbrăca întru dreptate, şi Cuvioşii Tăi se vor bucura.
 
   O minune înfricoşată ! moarta întrebându-se, răspuns viu ţi-a dat; şi curgerile râului ai oprit prin cuvântul tău cel poruncitor; boala împăratului ai alungat cu rugăciunea ta; şarpele în chip de aur s-a prefăcut, morţii s-au sculat. Că a lucrat întru tine Hristos, Spiridoane sfinţitorule, cela ce dogma Treimii o ai propovăduit luminat.
 
Slavă..., glasul al 2-lea, a lui Ghermano.
 
   Dumnezeiesc odor al Arhiereilor, arătatu-te-ai întru bunele fapte, Cuvioase Părinte Spiridoane preaînţelepte. Pentru aceea mai-mare Bisericii făcându-te, pe începătorii eresurilor afară i-ai gonit, şi hula lui Arie soborniceşte la pământ o ai surpat; şi acum dar făcând minuni cu lucrul şi cu cuvântul, roagă pe Mântuitorul, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi.
 
   Iată s-a apropiat vremea mântuirii noastre. Peşteră găteşte-te, Fecioara se apropie să nască; Vitleeme pământul Iudei saltă şi te bucură, că dintru tine a răsărit Domnul nostru. Auziţi munţi şi dealuri, şi cele dimprejurul Iudeei, că vine Hristos să mântuiască pe omul pe care l-a zidit, ca un Iubitor de oameni.
 
La binecuvântarea pâinilor.
 
Tropar, glasul 1 :

 
   Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător, şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Spiridoane, Părintele nostru. Pentru aceasta cu cea moartă în groapă tu ai vorbit, şi şarpe în aur ai prefăcut; şi când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, Preasfinţite. Slavă Celui ce te-a proslăvit pe tine, slavă Celui ce te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. De două ori.
 

Şi Născătoare de Dumnezeu Fecioară... odată. Şi citirea cuvântului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul de două ori. Slavă... Şi acum..., a Născătoarei. 
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 3-lea
 
Podobie : De frumusețea fecioriei...

 
   Şarpe ai prefăcut în aur, Sfinte, şi cu vinele cuvintelor tale, ai sugrumat pe rău credinciosul şi vicleanul Arie, de Dumnezeu cugetătorule. Iar împăratului te-ai făcut doctor preamărite, morţi ai înviat, şi draci ai gonit. Pentru aceasta adunându-ne, lăudăm Ierarhe pomenirea ta cea preacinstită. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a înainte-prăznuirii.
 
   De bucurie s-au umplut toate marginile, că Născătoarea de Dumnezeu se grăbeşte să nască, pe Împăratul a toate ! O minune netâlcuită ! Începe Cel fără de început, şi Se întrupează Cel fără de trup. Peştera înlăuntru primeşte pe Cel ce ţine toate. Veseleşte-te Vitleeme, şi făptură saltă, văzând ziua înainte-prăznuirii.
 
După a doua Catismă. Sedealna, glasul al 4-lea. 
 
Podobie : Degrab ne întâmpină.

 
   Cu cuvintele ai împodobit Biserica lui Hristos, cu faptele ai cinstit pe cea după chipul lui Dumnezeu, fericite Spiridoane. Strălucit-ai în lume, cu întreaga ta înțelepciune, răspândind tuturor darurile vindecărilor. Pentru aceasta prăznuim cu credinţă pomenirea ta. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a înainte-prăznuirii :
 
   Fecioare mai-nainte începeţi la bucuria Fecioarei, maici lăudaţi înainte mergerea Maicii lui Hristos Dumnezeului nostru; magii împreună cu îngerii, păstorii împreună cu noi; căci vine să nască în cetatea Vitleem. Cu ale ei rugăciuni izbăveşte-ne pe noi Dumnezeule.
 
După Polieleu, Sedealna, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea şt Cuvântul...

 
   Împăraţilor şi tainicilor, cu dumnezeiască cuviinţă în preacinstitul Sobor înţelepţeşte arătat le-ai lămurit, a cinsti un Dumnezeu în trei Ipostasuri; de un Scaun împreună-şezător, şi întru o Fire arătat ai dogmatisit. Pentru aceasta mai presus de cuvânt, după insuflare dumnezeiască ai surpat pe bârfitorul cu puterea Duhului, Ierarhe de Dumnezeu cinstite; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceata proorocilor prin umbra Scripturii mai-nainte dedemult te-a vestit, Născătoare de Dumnezeu, palat însufleţit şi căruţă în chipul focului, sicriu şi năstrapă cu aur închipuită, Fecioară, făclie luminoasă şi munte umbrit, uşă închisă şi carte, cleşte şi pat aurit, cămară şi nor cu totul luminat Iar noi Stăpână totdeauna, cu buzele şi cu inima te lăudăm cu credinţă, ca pe o Născătoare de Dumnezeu, întrutot Curată.
 
Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea :
 
Prochimen, glasul al 4-lea :
Gura mea va grai înţelepciune, şi cugetul inimii mele pricepere.
Stih : Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume.
 
Toată suflarea...
 
Evanghelia de la Ioan : Zis-a Domnul : Eu sunt uşa...
 
Psalm 50, Slavă..., glasul al 2-lea : Pentru rugăciunile Ierarhului tău Spiridon, Milostive...
 
Şi acum... Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...
 
Apoi Stih : Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta...
 
Şi Stihira glasul al 6-lea.
 
   Preaînțelepte Spiridoane lumina şi vârful părinţilor, cu lumina minunilor tale luminând marginile lumii, şi surpător arătându-te tulburării lui Arie; roagă pe Mântuitorul să se mântuiască sufletele noastre.
 
CANOANELE
 
Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe 6. Caută-I înapoi, în 6 zile. Şi ale Sfântului două, pe 8.
 
CANONUL Sfântului.
 
Cântarea 1-a, glasul al 2-lea. 
 
Irmos : Întru adânc a aşternut...
 
   În pământul blânzilor ajungând ca un prea blând Părinte, milostiv şi curat făcându-te, viforul cel sculat asupra inimii mele îmblânzeşte-l, ca fiind întru dumnezeiască linişte să te laud.
 
   Cu lucrările cele dumnezeieşti Părinte curăţindu-ţi sufletul, te-ai făcut Sfinte Spiridoane cu chip dumnezeiesc, şi cu raza cea strălucitoare a Dumnezeiescului Duh te-ai îmbogăţit. Pentru aceea luminezi pe cei ce cu bucurie te fericesc pe tine.
 
   De la turme ca pe David luându-te Ziditorul, păstor iscusit te-a pus turmei celei cuvântătoare; cu bunătatea şi cu blândețile strălucind, şi cu nerăutatea, Preacuvioase păstorule înfrumuseţându-te.
 
A Născătoarei :
 
   Preasfântă Fecioară Curată, luminează, sfinţeşte cugetul şi sufletul meu rogu-mă, risipind norii nepriceperii mele, şi din întunericul păcatului scoțându-mă; ca după vrednicie să te cinstesc.
 
Alt CANON al Sfântului.
 
Cântarea 1-a, glasul 1, 
 
Irmos : Hristos se naşte slăviţi-l...

 
   Hristos te-a ales păstor Preacuvioase din pântecele maicii tale, blând, sfinţit şi curat, propovăduitor sfinţitelor dogme, şi vas preacinstit al darurilor Duhului, de Dumnezeu purtătorule.
 
   Omorând cugetul cel trupesc, şi ochii sufletului mai-nainte curăţindu-i, cu totul te-ai făcut dumnezeiască biserică Duhului, Preacuvioase, lucrând cu sfinţenie jertfe cuvântătoare în curăţie întrutot fericite.
 
Slavă...
 
   Pământul Ciprului văzându-l însetat de apă, şi lui Ilie asemănându-te, mulţime de ploi din Cer ai pogorât cu rugăciunile tale, Preacuvioase; că Hristos ascultă rugăciunea slugilor Sale.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Năstrapă de aur te cunoaştem şi masă, şi sfeşnic luminos, munte umbrit şi izvor de Dumnezeu izvorât, scară şi uşă a dumnezeieștii vieţi, ceea ce eşti plină de Dar, prealăudată Născătoare de Dumnezeu.
 
Catavasie : Hristos se naşte slăviţi-L...
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Pe piatra credinţei...
 
   Luminându-ţi mintea ta cu nepătimirea şi împodobindu-o cu dumnezeiasca umilinţă, darurile Duhului ai luat, a goni duhurile şi a dezlega bolile celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, Preasfinţite.
 
   Pe şarpele începătorul răutăţii omorând, năravul iubirii de argint călcându-l şi miluind pe cel lipsit Ierarhe, şarpe ai prefăcut în podoabă de aur, cu sfinţite rugăciunile tale, Părinte Cuvioase.
 
   Suitu-te-ai în muntele privirii, intrat-ai în norul nepătimirii, şi în lespedea inimii tale ai luat legea cea mântuitoare ca un preasfinţit, şi ca o slugă de aproape a Stăpânului tău.
 
A Născătoarei :
 
   Vindecă rănile sufletului meu; luminează-mi mintea cea întunecată cu negrijire, dumnezeiască Mireasă, ca să cânt : Nu este fără de prihană precum tu, şi nu este curată afară de tine Stăpână.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Fiului celui mai-nainte...
 
   Celui ce de la turmele oilor a luat pe marele Spiridon, ca să păstorească Biserica sa, lui Hristos Dumnezeu săi strigăm : Cela ce ai înălţat cornul nostru, Sfânt eşti Doamne.
 
   Cela ce pe cea moartă în groapă, ca pe o vie o ai întrebat Spiridoane preaînţelepte, şi ai dat femeii odorul care cerea, roagă-te să se trimită nouă mare milă, cu rugăciunile tale cele sfinte.
 
Slavă...
 
   Toţi cu dumnezeiască cuviinţă lăudăm preacinstită şi preasfinţită pomenirea ta, Fericite, cântând cu un glas lui Hristos Dumnezeu şi zicând : Cela ce ai înălţat cornul nostru, Sfânt eşti Doamne.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fiului, Celui ce cu voie S-a întrupat mai presus de fire din Fecioară, şi pe Născătoarea după naştere o a păzit Fecioară Curată, cu dumnezeiasca putere, Dumnezeului a toate, să-i strigăm : Sfânt eşti Doamne.
 
Sedealna glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   De la păstoria oilor, rânduit fiind a fi econom Bisericii lui Hristos, ai strălucit păstor de Dumnezeu pus Spiridoane, şi pe lupii cei de rea credinţă gonindu-i cu cuvintele, întru păşunea bunei credinţe ai hrănit turma ta. Pentru aceasta în mijlocul purtătorilor de Dumnezeu părinţi, credinţa ai întărit cu înţelepciunea Duhului, Ierarhe fericite. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.
 
Slavă..., asemenea.
 
   A lui Avraam iubirea de străini luând, şi nerăutatea lui Iacov; nevinovăţia lui Iov, bunătatea lui Moise, şi blândeţile lui David, vas Duhului cu totul luminat după vrednicie te-ai arătat Spiridoane. Pentru aceea ca şi Ilie ai trimis pământului ploaie, şi repejunile râurilor cu Darul ca Elisei le-ai oprit Ierarhe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se dăruiască iertare greşelilor, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca ceea ce eşti Mireasă cu totul fără prihană a Făcătorului, ca o Maică a Mântuitorului, care nu ştii de bărbat; ca ceea ce eşti locaş Mângâietorului cu totul fără prihană, pe mine cel ce sunt locaş spurcat, fărădelege şi batjocură dracilor întru cunoştinţă m-am făcut, grăbeşte de mă scapă de lucrarea lor cea rea, făcându-mă locaş luminat prin fapte bune, ceea ce eşti curată de lumină primitoare. Goneşte-mi negura patimilor, şi împărtăşirii celei de sus mă învredniceşte, şi luminii celei neînserate, cu rugăciunile tale.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Venit-ai din Fecioară...

 
   Cu cărbunii cinstitului Duh aprinzându-te, materia patimilor cea lesne arzătoare Fericite o ai ars; şi lumea ai luminat cu strălucirile cele ca de foc, ale bunătăţilor tale Spiridoane.
 
   Întrebată fiind cea moartă, ţi-a răspuns Părinte, şi curgeri de râuri cu poruncile tale s-au oprit; că te-ai arătat, Fericite, făcător de minuni, luând dumnezeiescul Dar.
 
   Omorându-ţi pornirile trupului, de Dumnezeu insuflate, morţi ai sculat cu grăirea ta cea de viaţă făcătoare. Pentru aceasta te rog, înviază Părinte şi sufletul meu cel omorât.
 
A Născătoarei :
 
   Proorocii mai-nainte au vestit adâncul tainei tale cel necuprins cu mintea; că numai tu însuţi ai născut Preacurată pe Cel necuprins, Care S-a întrupat pentru milostivirea cea nespusă.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Toiag din rădăcina lui Iessei...

 
   Toiag ținând în mână, şi cu chip preasfinţit împodobit, în vis ivindu-se dumnezeiescul înger, împăratului te-a arătat dumnezeiesc tămăduitor patimii lui; care strigă cu credinţă : Slavă puterii Tale, Doamne !
 
   Asemănându-te lui Hristos Stăpânului tău, tămăduitorului tuturor, ai vindecat pe împăratul, Spiridoane făcătorule de minuni, şi cu dumnezeieşti porunci l-ai deşteptat cu bunăcredinţă, spre dumnezeiască râvnă cuvenită lui Dumnezeu, cu bună îndreptare, Fericite.
 
Slavă...
 
   Graiurile dumnezeieştilor porunci păzindu-le întrutot fericite, durerile cele mari ale împăratului le-ai risipit, şi aur ai dat tuturor celor de pe pământ, Spiridoane fericite; că nimica nu ai câştigat pe pământ, strângându-ţi la Cer bogăţia cea nefurată.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Locaş Cuvântului cu adevărat, şi făclie Luminii celei neînserate te-ai arătat Fecioară; pentru aceea toţi credincioşii cu căldură te rugăm : Roagă Doamnă pe fiul tău, să rupă cursele lui Veliar celui ce rău cugeta asupra noastră.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Luminarea celor ce zăceau...

 
   Râul darurilor care sunt întru tine, adapă toată inima Cuvioase, dăruieşte sănătate din-destul, pe toți îi ridică spre slava lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit, şi cu tot felul de minuni te-a cinstit.
 
   Pe tine, Fericite, împăratul pământesc te-a cunoscut adevărat dreaptă slugă a Împăratului Ceresc, şi plin de dumnezeiescul Dar, când ai venit la dânsul tu marele doctor, cel arătat înaintea lui Dumnezeu.
 
   Urmat-ai Părinte obiceiului lui Avraam celui iubitor de străini, deschizând tuturor intrările casei tale, făcându-te tuturor toate, şi purtând grijă de cei ce erau în primejdii, Spiridoane fericite.
 
A Născătoarei :
 
   Prunc nou ne-ai născut nouă Fecioară, pe Cel mai-nainte de veci născut din Tatăl cel fără început; pe Care roagă-L ca pe Fiul şi Dumnezeul tău, să miluiască pe cei ce te mărturisesc din suflet, de Dumnezeu Născătoare, Preacurată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Dumnezeu fiind păcii...
 
   Credinţa în mijlocul a multor părinţi o ai întărit Ierarhe Spiridoane, propovăduind unirea Dumnezeirii Treimii; pentru aceea şi Biserica cinsteşte după vrednicie, preasfântă pomenirea sfintei adormirii tale.
 
   Credincios fiind ucenic, al lui Hristos, Ierarhe Spiridoane, morţi ai înviat, şi i-ai pus de faţă vii cu rugăciunea ta, că toate a le putea ţi-a dăruit, dintru a Sa putere păzitorul vieţii noastre.
 
Slavă...
 
   Câştigând obiceiurile nădejdii, ale dragostei şi ale credinţei, Părinte, te-ai arătat săracilor sprijinitor, bolnavilor doctor, liman celor din furtuni, purtător de linişte tuturor marginilor, de Dumnezeu înţelepte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti Sfânta Sfinţilor, Fecioară Preacurată, ai născut pe Sfântul Sfinţilor, pe Hristos Mântuitorul, Cel ce sfinţeşte pe toţi. Pentru aceea Împărăteasă şi Stăpână a tuturor, ca pe o Maică a Ziditorului făpturilor te mărturisim.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Întru adâncul greşelilor...

 
   Aurul ca nişte tină s-a socotit înaintea ta, cela ce ai strălucit mai mult decât aurul prin lipsa de patimi, şi te-ai îmbogăţit Cuvioase, cu darurile cele cu totul de aur ale Duhului.
 
   Curat slujind Stăpânului tău, mulţime de puteri îngereşti ai avut Cuvioase, slujind împreună cu tine cu glasuri nevăzute, Preasfinţite.
 
   Prealăudată viaţa ta, Preaînţelepte, te-a făcut vestit lumii Părinte. Pentru aceasta săvârşim dumnezeiască pomenirea ta, şi bucurându-ne te lăudăm.
 
A Născătoarei.
 
   Mai desfătat decât cerurile a fost pântecele tău, ceea ce nu ştii de bărbat, încăpând pe Dumnezeu cel neîncăput nicăieri, Preacurată Fecioară cu totul slăvită.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din pântece pe Iona...
 
   Ca pe alt Samuil te-a uns Darul, Spiridoane preaînţelepte, a sluji lui Dumnezeu cu sfinţenie; şi i-ai adus jertfă fără de sânge, întrutot fericite, crezând cu adevărat, că s-a primit sus în locaşurile Dumnezeului nostru, înfricoşata şi nevinovată slujba ta.
 
   Moise în şarpe a prefăcut toiagul din porunca lui Dumnezeu odinioară, iar tu Preacuvioase Ierarhe în aur ai prefăcut şarpele cu rugăciunea ta, pentru prietenul tău; atâta de minunate minuni a lucrat Dumnezeu, prin tine.
 
Slavă...
 
   Ca un îndreptător şi întărire Ierarhilor, luceafărul lumii cel prea-luminos, turnul cel neclintit, temeiul Bisericii cel nesurpat, izvorul minunilor cel nedeşertat; cu rugăciunile tale izbăveşte pururea de ispite, pe cei ce cinstesc pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei;
 
   Nedepărtându-Se de Sânurile Părintelui celui fără de început, în sânurile curatei Fecioarei se sălășluiește; Cel fără mamă, fără de tată întrupându-Se, Hristos cel ce împărăteşte dreptatea; al Acestuia înfricoşatul neam este nepovestit şi neştiut.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Cele de sus căutând...

 
   Cu dragostea lui Hristos fiind rănit, Preasfinţite, mintea înălțându-ți cu raza Duhului, cu privirea la cele de sus, cea lucrătoare, lucrare ai aflat de Dumnezeu primite; jertfelnic dumnezeiesc făcându-te, cere tuturor dumnezeiasca iertare.
 
ICOS
 
   Pe Ierarhul Domnului cel din pântece sfinţit, să-l lăudăm acum, pe Spiridon cel ce a luat tablele Darului dumnezeieștii slave, şi care este mare întru minuni şi la toți folositor cald, şi însuşi văzător de dumnezeiască strălucire. Ca pe un folositor al săracilor, şi ca pe un îndreptător al sufletelor păcătoşilor. Că acesta jertfind în altarul lui Hristos, Ierarh credincios s-a arătat, tuturor cerând dumnezeiască iertare.
 
SINAXAR
 
    Întru această Lună în ziua a doisprezecea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Spiridon făcătorul de minuni.
 
Stih :
Spiridon făcătorul de minuni, de a şi murit,
Dar a lucra multe minuni, încă na mai contenit
În douăsprezece zile,
Spiridon lasă această vieţuire.

 
   Acesta a fost pe vremea împărăţiei lui Constantin cel Mare şi a fiului său Constantie, din Cipru de neam, modest la chip, şi la inimă smerit. Şi dintâi a fost păstor de oi, apoi însurându-se şi murindu-i femeia, s-a făcut episcop, şi atâta i s-a dat de la Dumnezeu, Darul tămăduirilor, cât s-a numit de minuni făcător. Căci fiind secetă a făcut de s-a pogorât ploaie, şi iarăşi a oprit supărarea ploii. Prin rugăciune a potolit încă şi foametea; a întors şarpe în aur; şi dacă a mântuit pe un sărac din nevoia lui, iar a adus aurul la cea dintâi de l-a făcut şarpe. Oprit-a şi curgeri de gârle. Şi a întors pe o femeie desfrânată ce a cutezat a se atinge de dânsul. La soborul ce s-a făcut la Niceea, cu puterea Sfântului Duh, a astupat gurile celor ce foarte se semeţeau întru înţelepţia ştiinţelor. O femeie oarecare cerându-şi odorul, ce avusese dat pe mâna fiicei sale, care era moartă, Sfântul o a întrebat unde era pus odorul acela de bani, şi aflând de la fiică-sa cea moartă locul unde erau puşi, i-a dat femeii ai căreia erau. Scăpat-a şi pe împăratul Constantie de boala ce avea. A întors spre viaţă pe un copil al unei femei, şi a înfruntat şi pe cel ce a vrut să ia capra de lăcomie ce avea, fugind ea spre turmă de la cel ce o trăgea cu sila; apoi dacă i-a plătit preţul, a rămas cu cele cumpărate. A mai tămăduit şi muția diaconului, căruia i-a poruncit, să facă puţină rugăciune pe vremea arşiţei, şi prelungindu-o mult de multa mărire deşartă ce avea, îndată se făcu mut şi fără glas. Acestui sfânt se arătau îngerii şi-i slujeau la sfânta slujbă zicând : Şi cu Duhul tău, când împărțea poporului obişnuita binecuvântare în biserică; că aprinzând slujitorii puţine făclii, şi dojenindu-i Sfântul pentru aceasta, ei răspundeau că nu trebuie mai multă lumină în biserică, deoarece nu era nimenea în biserică; ci Sfântul a luat mărturie de la Cer, că avea îngeri privitori, care cântau împreună cu dânsul. Dară pe cine nu spăimântă minunea izvorârii untului de lemn din candelă când se stingea lumina sfârșindu-se untuldelemn. Acest sfânt a spus multora cele de pe urmă ce erau să le vină, cu dumnezeiască mai-nainte cunoştinţa. A dojenit şi pe episcopul Trifilie care era dat în petrecerile şi în desfătările lumeşti, şi l-a făcut a iubi mai mult bucuria cea viitoare. Acesta certând şi înfruntând pe o femeie ce căzuse în preacurvie, şi nu vrea să se mărturisească, ci la facerea ei aducea dovadă pe bărbatul ei, zicând că copilul este făcut cu dânsul, şi acela era mort de douăzeci de luni. Acestui sfânt i se vedea capul plin de rouă pe vremea secerei când ardea soarele, arătând Dumnezeu cinstea în care vrea să fie. Acesta ocârmuind bine turma ce i s-a încredinţat de la Dumnezeu, s-a mutat spre petrecerea îngerilor.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Sinetos.
 
Stih :
Cu sabia omoară lipsiţii de minte pe Sinetos,
Carele cinsteşte buna-credinţă cea întru Hristos.

 
 
   Acesta a fost pe vremea împăratului Aurelian, făcut Anagnost Bisericii Romane, de Sfântul Papa Xist. Deci văzând pe Aurelian că aduce jertfă idolilor, s-a întrebat cu el, şi bătându-şi joc de el, s-a făgăduit că va jertfi şi însuşi. Dar nevoind să jertfească, şi arătând că numai în batjocură şi-a dat cuvântul, pentru aceasta a fost bătut cu vine de bou atâta de mult, încât tot pământul de sub el s-a roşit de sângiuri. Apoi a fost aruncat în temniţă, iar a doua zi a fost întins pe o scară de fier înfocată; atunci a auzit de sus dumnezeiesc glas ce-l întărea şi-l îndemnă la mucenicie şi împreună cu glasul, a căzut şi o ploaie repede, care a stins focul; iar Sfântul s-a păzit nevătămat După acestea din porunca împăratului, s-a săpat o groapa adâncă ca de zece coţi, şi în fundul ei au fost aşezate lemne ascuţite şi drepte, iar peste ele a fost aruncat Mucenicul lui Hristos; şi i s-a zdrobit mai toate mădularele trupului; iarăşi cu dumnezeiasca pronie a rămas sănătos. În fine a fost închis în capiştea zisă Panteon, şi de acolo ieşind, i s-a tăiat capul, şi aşa a luat fericitul cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea celui dintru Sfinţi Părintele nostru Alexandru Arhiepiscopul Ierusalimului.
 
Stih :
Alexandru din jertfitori unul fiind.
Fără sânge, unul mucenicesc dar plinind.

 
   Când Deciu împărățea în Roma veche, mare goană s-a pornit asupra creştinilor; deci atunci pe Sfântul acesta Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului a fost pârât la Domnitorul Palestinei, şi adus fiind înaintea lui legat cu lanţuri de fier, a vorbit multe cu el, şi pe Hristos cu mare glas înaintea tuturor l-a declarat Dumnezeu, împărat şi ziditor a toată lumea; iar pe idoli, i-a arătat că sunt draci, şi vederată înşelăciune; şi încă a dat anatemei cu glas luminat şi îndrăzneţ, pe cei ce li se închină, și-i cinstesc. Aceste cuvinte ale Sfântului au tulburat pe Domnitorul şi din porunca lui, a fost muncit Arhiereul lui Hristos cu feluri de munci; apoi a fost osândit, ca viu să-l mănânce fiarele. Şi când a slobozit asupră-i feluri de fiare, Sfântul se rugă zicând : Doamne ! de voieşti să mă sfârşesc acum, facă-se voia ta. Atuncea fiarele o minune ! unele se închinau Sfântului plecându-şi în jos capetele, altele tăvălindu-se pe pământ, sărutau picioarele Sfântului, şi altele iarăşi lingeau cu limba lor rănitele lui mădulare. Iar marele Arhiereu, mulţumind lui Dumnezeu pentru aceasta, şi-a dat Sfântul său suflet în mâinile lui, lăsând nevătămat trupul său pe pământ. Pe care oarecare cucernici creştini, din multa cinstire ungându-l cu miresme, şi cu giulgiu înfăşurându-l, l-au îngropat la loc ales.
 
    Tot în această zi, Preacuviosul Părintele nostru Ammonata şi Antu.
 
Stih :
Urăsc cele pământeşti zicea Ammonata,
Îngeri primiți-mă lipsit de viaţă, singur îşi cântă.
Zicerea proorocului David cu punerea înainte zic
Ca floarea câmpului dumnezeiasca floare s-a veştejit.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos : Porunca cea potrivnică...

 
   Nerăutatea lui Moise, blândețile lui David, viaţa cea fără de prihană a lui Iov celui din Avsitida câştigându-ţi, locaş Duhului te-ai făcut, cântând Preasfinţite : Cela ce eşti binecuvântat şi preaslăvit.
 
   Rouă din Cer a picat pe capul tău în vremea secerişului, ceea ce însemna, că Dumnezeu a proslăvit precum a zis, dumnezeiască pomenirea ta Cuvioase, sfinţind pe credincioşi, prin mijlocirea ta.
 
   În adunarea părinţilor te-a proslăvit Dumnezeu păzindu-ţi fericite cuvintele tale, care cu credinţă le-ai adus ca o hotărâre nestrămutată, nebun arătând pe Arie cel necuvântător, şi surpând împotrivirea lui.
 
A Născătoarei :
 
   Strugurul ai odrăslit cu cuvânt negrăit Fecioară, ca o viţă pe Unul cel nelucrat, Care izvorăşte vin veselind pe oameni, şi scoate toată beţia patimilor.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii în buna-credinţă...
 
   David fu chemat de la turme la împărăţie, precum este scris, iar tu minunate din păstor credincios şi cu totul împodobit, slujitor sfinţit te-ai arătat, strigând Ziditorului tău : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   Se spăimântau gloatele neputând să vadă în Biserică, dumnezeieştile oşti cele fără de trup ale lui Hristos, ci numai pe dreptul slujind dimpreună cu dânsele, şi împreună cântând : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Tu cela ce cu bunăcredinţă luminat arătând unirea Cuvântului împreună cu Tatăl, ai depărtat pe toţi de la rătăcirea lui Arie, şi ai învăţat să cânte : Dumnezeul Părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Dumnezeiescul vas al Mirului, care aduce în sine Mirul cel binemirositor, în peştera Vitleemului vine să-L verse, umplând de bună mireasma cea tăinuitoare, pe cei ce cântă : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : Cuptorul cel cu foc...

 
   Stins-ai cuptorul patimilor cu dumnezeieştile ploi ale Dumnezeiescului Duh, şi rouă ai izvorât, care alină arşiţa neputinţelor Părinte, a celor ce aleargă cu credinţă la tine totdeauna, fericite Spiridoane Preacuvioase.
 
   Fără răutate, drept, blând şi milostiv, şi neținând în minte răul, ai fost doritor, iubitor de străini, Ierarh preacinstit, cu evlavioasă înţelepciune împodobit Cuvioase. Pentru aceasta cu credinţă te cinstim.
 
   Dedemult ţi-a dat glas moarta, ca şi cum ar fi fost vie, întrebându-o tu Părinte; o minune prea mare ! O preaslăvită taină ! O mare Dar care ai dobândit ! Cu viaţa îngerească fiind împodobit, vrednicule de minuni.
 
A Născătoarei :
 
   Patimile inimii mele vindecă-le cu milostivirea ta, Prealăudată, mintea mea împacă-o, sufletul meu luminează-l, şi mă îndreptează ca să umblu bine pe cărările cele mântuitoare, ca pururea să te laud.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Minune prea mare...
 
   Cine va numără minunile tale Ierarhe Spiridoane de Dumnezeu înţelepțitule ? Că ploi cereşti ai pogorât cu a ta rugăciune, şi fecioara răspunde ţie, Preaînţelepte. Curgerea apelor o ai oprit, şi pe prietenul tău Fericite degrab l-ai mântuit; pe împăratul tău vindecat, şi străine lucruri ai săvârşit.
 
   Mustrat-ai împotrivitoarele cugete ale ereticilor, cu dogmele dreptelor tale cuvinte Ierarhe; că învăţând pentru credinţa cea dreaptă şi neclintită, ai întărit adevărul ei. Drept aceea cântând strigăm : Bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Minuni peste fire izvorăşte Părinte, racla ta celor bolnavi, că după vrednicie te-ai arătat dumnezeiesc vas al alegerii, şi livadă a nepătimirii prea mirositoare, care îndulceşti pe credincioşii cei ce cu vrednicie cinstesc sfântă şi dumnezeiasca, luminată şi preaslăvită adormirea ta, Spiridoane de Dumnezeu purtătorule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Auzire nouă este ceea ce s-a făcut întru tine Maică Fecioară, că singură ai născut mai presus de fire pe Domnul şi Mântuitorul, care a pecetluit minunat pântecele tău. Drept aceea bucurându-ne, strigăm ţie : Bucură-te mântuirea tuturor credincioşilor.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Fiul Părintelui...
 
   Pe Fiul Părintelui celui fără de început, luminat L-ai propovăduit de o Fiinţă cu Tatăl şi împreună veşnic, deosebindu-te în mijlocul purtătorilor de Dumnezeu părinţi, şi astupând gurile celor fărădelege, Ierarhe preafericite.
 
   Soare mult luminos, podoaba părinţilor, lauda preoţilor, împreună locuitorule cu îngerii ! Pe cei ce acum săvârşesc cu bucurie pomenirea ta cea de lumină purtătoare, învredniceşte-i Luminii celei neînserate cu rugăciunile tale.
 
   Dumnezeieștile locaşuri, uşa cea cerească, ceata cea frumoasă a celor ce prăznuiesc, au primit întru glas de bucurie sfinţit sufletul tău, cel cu bunătăţi împodobit, Preafericite.
 
A Născătoarei :
 
   Mare taina naşterii tale celei mai presus de minte, minunează pe îngeri de Dumnezeu dăruită, mângâie adunarea Cuvioşilor, veseleşte pe Sfinţii Părinţi, care dumnezeieşte te laudă pe tine nedejdea sufletelor noastre.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Taină străină...
 
   Să săltăm duhovniceşte o iubitorilor de praznic ! Să plesnim cu mâinile şi să lăudăm cu cântări pe marele şi dumnezeiescul păstor. Al căruia preasfânt locaş, dăruieşte acum tuturor sănătate sufletului şi trupului.
 
   Propovăduit-ai în mijlocul Soborului de Dumnezeu înţelepţite, pe Cuvântul tău Cel împreună fără de început, şi ai surpat slava cea mincinoasă a lui Arie, Preaînţelepte, şi ai convins sfânta adunare că tu cu adevărat te-ai arătat apărător credinţei.
 
Slavă...
 
   Lângă Scaunul lui Dumnezeu stând întrutot fericite, dimpreună cu dumnezeieştile cete ale tuturor îngerilor celor fără de trup, nu înceta a ruga pe Iubitorul de oameni şi Domnul Hristos, Dumnezeu, pentru cei ce te laudă cu credinţă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Lăudămu-te binecuvântată întrutot fericită, pe care te laudă toţi îngerii, şi purtătorii de Dumnezeu părinţi, şi făptura, ca pe ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel peste Sfinţi; pe Acesta roagă-L să miluiască pe cei ce te laudă pe tine.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cela ce ai împodobit Cerul...

 
   De la turmă necuvântătoare te-a adus Duhul Sfânt la cea cuvântătoare purtătorule de Duh, ca şi pe Moise şi pe David, ale căror blândeţe ai urmat Spiridoane, lumina lumii.
 
Slavă..., asemenea.
 
   Proslăvitu-te-a Dumnezeu întru minuni, şi întru semne prea multe, Fericite; că la dumnezeiescul Sobor, Treimea ai mărturisit, şi morţi ai înviat, şarpe în aur ai prefăcut, şi curgerea râului cu prea călduroasele tale rugăciuni o ai oprit, şi l-ai trecut.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Dumnezeiască casa ta Fecioară bogat izvor de minuni s-a arătat, izvorând tuturor noianuri de minuni şi de tămăduiri. Pentru aceasta te cinstim cu dragoste, şi te slăvim cu credinţă.
 
LA LAUDE
 
Stihirile pe 4, glas 1.
 
Podobie : Ceea ce eşti bucuria...

 
   Cu raza Duhului fiind strălucit înţeleptul Ierarh, a stricat nebunia cea întunecată şi bârfitoare a lui Arie. Pentru aceasta drepte învăţături dând cu credinţă pentru Treime, a fost lăudat de cei înţelepţi şi pricepuţi şi Soborul a întărit. De două ori.
 

   Strălucit fiind cu cereşti raze cu puterea lui Hristos, dai tămăduiri sufletelor şi trupurilor, celor ce cu credinţă acum săvârşesc pomenirea ta, de Dumnezeu fericite Părinte făcătorule de minuni; pentru care nu înceta a te ruga.
 
   Lucrător în via poruncilor lui Hristos, prin credinţă te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule; pentru aceasta dinarul Împărăţiei celei de sus ai luat. Neîncetat roagă-te pentru noi, cei ce te cinstim pe tine Spiridoane înţelepte.
 
Slavă..., glasul al 4-lea :
 
   Cuvioase Părinte Ierarhe preaslăvite, plin fiind de Apostoleasca învăţătură, şi locaş Dumnezeiescului Duh prin viață îmbunătăţită arătându-te, pe lupii Bisericii prin învăţături i-ai gonit, şi dreapta credinţă luminat o ai arătat; stâlp şi apărător te-ai arătat creştinătăţii. Pentru aceasta şi minuni făcând la toate marginile, şarpe în aur ai mutat, şi pe cea moartă, prin întrebare o ai ridicat. Ci o vrednicule de minuni între părinţi, şi cu dascălii împreună vorbitorule, roagă-te Mântuitorului, să se mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   De toate nevoile păzeşte pe robii tăi, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu; ca să te slăvim pe tine nădejdea sufletelor noastre.
 
SLAVOSLOVIA cea mare.
 
Ecteniile şi Otpustul.
 
Ceas întâi, şi Otpust desăvârşit.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile pe 8. Din Canonul cel întâi Cântarea a 3-a, pe 4, şi din al doilea, Cântarea a 6-a, pe 4. Prochimen. Apostol, către Efeseni :
Fraţilor ca fiii luminii să umblaţi... Evanghelia de la Luca : În vremea aceea stătut-a Iisus la loc şes... CHINONICUL : Întru pomenire veşnică va fi...
 

ÎN ACEASTĂ LUNĂ   
ZIUA A TREISPREZECEA


Sfinţii mari Mucenici Evstratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest. Şi Sfânta Muceniță Lucia fecioara.

LA VECERNIE

Seara după obişnuitul psalm, se citeşte Fericit bărbatul..., starea întâia..

La Doamne, strigat-am..., se pun stihurile pe 8, glasul al 4-lea :

Podobie : Dat-ai semn celor ce...


   Străluceşte pomenirea pătimitorului tău Evstratie, Doamne, ca un soare luminos, care cu strălucirea cuvintelor celor nebiruite, a înfruntat mulţimea dumnezeilor, ca pe un cort întunecat, deşert de credinţă, şi a făcut patru Mucenici părtaşi împreună cu dânsul. Prin mijlocirile lor, dăruiește-ne iertare, ca un Iubitor de oameni. De două ori.
 

   Cu cuvinte, cu patimi, şi cu multe feluri de lipsiri ale vieţii, au arătat Sfinţii dragostea cea desăvârşită, către Tine nemişcată, împreună cu înţeleptul Evstratie, Auxentie, Orest şi Mardarie, împreună cu Evghenie, nevoindu-se prealăudaţii. Cu rugăciunile lor, Doamne mântuieşte sufletele noastre.
 
   Din tulburarea celui fără minte, se taie capul lăudatului Auxentie, şi Mardarie spânzurându-se de glezne, s-a încununat; iar Evghenie se împodobeşte cu tăierea mâinilor şi a limbii; Orest se adoarme în pat aşternut cu foc, şi Evstratie ca un miel al lui Hristos se pune în cuptor.
 
Alte Stihiri, glas acelaşi.
 
Podobie : Ca pe un viteaz...

 
   Ca unul ce bine ai ostăşit Împăratului puterilor, te-ai dat pe sine-ţi Evstratie de voie la munci şi la moarte silnică, aducând împreună cu tine ceată de Mucenici, Fericite; cu care împreună ai pătimit, şi ai luat cununi de biruinţă; rugându-te dimpreună cu dânşii pentru noi pururea lăudate.
 
   De Dumnezeu înțelepțite Evstratie, viteazule Auxentie, măriţilor Evghenie şi Mardarie, împreună cu Orest, luptându-vă, pe vrăjmaşi i-aţi biruit; şi strălucind arătat ca nişte stele mult luminoase, aţi luminat inimile credincioşilor, şi aţi gonit întunericul înşelăciunii, prin lumina cea strălucitoare a Duhului.
 
   Bătându-te neîncetat, şi cu focul topindu-te, cu încălţăminte de fier încălţându-te; pe căi gonindu-te, în temniţă închizându-te, şi ca o jertfă curată frigându-te în cuptor, te-ai adus la masa cea de sus, ca o jertfă curată cu bun miros, Celui ce S-a jertfit, Mucenice Evstratie.
 
Altă Stihiră a Sfintei Lucia, asemenea :
 
   Nevoindu-te într-adins cu feciorie nestricată, te-ai adus, bucurându-te Făcătorului tău; că lepădându-te de mirele cel lumesc prealăudată, te-ai logodit cu Hristos, şi săvârşind călătoria prin credinţă şi prin luminată mucenicie, acum împarţi darurile tămăduirilor, la cei ce te cinstesc pe tine.
 
Slavă..., gasul al 6-lea.
 
   Veniţi iubitorilor de Mucenici, să cinstim cu laude pe pătimitorii lui Hristos, pe marele Evstratie cel nebiruit, pe Auxentie, şi pe Evghenie, pe Mardarie, şi pe Orest; ceata Mucenicilor cea cu cinci lumini; care bine nevoindu-se împotriva vrăjmaşului celui nevăzut, şi împodobindu-se cu cununile biruinţei, se roagă lui Hristos, pentru cei ce cu credinţă, şi cu dragoste săvârşesc pomenirea lor.
 
Şi acum..., Dogmatica.
 
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda preacurată naşterea ta ? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul, Unul-Născut, acelaşi din tine Curată, a ieşit negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind şi cu firea om făcându-Se pentru noi. Nu în două feţe fiind despărţit, ci în două firi fără de amestecare fiind cunoscut Pe Acela roagă-L Curată cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre.
 

VOHOD : Lumină lină...
 
Prochimenul zilei şi citirile.
 
Din proorocia lui Isaia citire :
Cap. 43, Vers. 16.
 
   Acestea zice Domnul, toate neamurile s-au adunat împreună, şi se vor aduna boierii dintre ei. Cine le va vesti acestea întru dânşii ? Sau cele din început, cine auzite le va face vouă ? Aducă-şi mărturiile sale şi să se îndrepteze, şi să asculte şi să spună adevărul. Fiţi Mie mărturii, şi Eu sunt martor, grăieşte Domnul Dumnezeu, şi pruncul pe care am ales; că să ştiţi şi să credeţi, şi să cunoaşteţi că Eu sunt. Mai înainte de Mine n-a fost alt Dumnezeu, şi după Mine nu va fi. Eu sunt Dumnezeu, şi nu este afară de Mine, Mântuitor; Eu am vestit şi am mântuit, şi am defăimat, şi n-a fost întru voi Dumnezeu străin; voi Mie mărturii, şi Eu martor, Domnul Dumnezeu. Încă din început Eu sunt, şi nu este cine să scoată din mâinile Mele; face-voi, şi cine va întoarce aceasta ? Aşa zice Domnul Dumnezeu cel ce ne mântuieşte pe noi, Sfântul lui Israil.
 
De la înţelepciunea lui Solomon citire :
Cap. 3, Vers. 1.
 
   Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu, şi nu se va atinge de dânsele munca. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuţi a muri, şi s-a socotit pedepsire ieşirea lor, şi mergerea de la noi sfărâmare; iar ei sunt în pace. Că înaintea feţei oamenilor de vor lua şi muncă, nădejdea lor este plină de nemurire; şi puţin fiind pedepsiţi, cu mari faceri de bine se vor dărui; că Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii şi i-a aflat luişi vrednici. Ca aurul în topitoare i-a lămurit pe ei, şi ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Şi în vremea cercetării sale vor străluci, şi ca scânteile pe paie vor fugi. Judeca-vor limbi, şi vor stăpâni popoare, şi va împărăţi într-înşii Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţelege adevărul, şi credincioşii în dragoste vor petrece cu Dânsul. Că Dar şi milă este întru Cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui.
 
De la înţelepciunea lui Solomon citire :
Cap. 5, Vers. 16.
 
   Drepţi în veci vor fi vii, şi întru Domnul plata lor, şi purtarea de grijă, pentru dânşii de la Cel Preaînalt. Pentru aceasta vor lua împărăţia podoabei, şi stema frumuseţii din mâna Domnului; că cu dreapta Sa va acoperi pe ei, şi cu braţul Său îi va apăra. Lua-va toată arma dragostea Lui, și va întrarma făptura spre izbânda vrăjmaşilor, îmbrăca-se-va în zaua dreptăţii, şi-şi Va pune luişi coif Judecata cea nefăţarnică, Lua-va pavăză nebiruită sfinţenia, și va ascuţi cumplită mânie întru sabie, și va da război împreună cu Dânsul lumea asupra celor fără de minte. Merge-vor drept nimeritoare săgeţile fulgerelor, şi ca dintr-un arc bine încordat al norilor, la ţintă vor lovi. Şi din praştia mâniei cea zvârlitoare de pietre, se vor arunca grindine. Întări-se-va asupra lor apa mării, şi râurile îi vor îneca de năprasnă, Stava împotriva lor Duhul puterii, şi ca un vifor va vântura pe ei, şi va pustii tot pământul fărădelegea, şi răutatea va răsturna scaunele puternicilor. Auziţi dar împăraţi şi înţelegeţi, învăţaţi-vă judecătorii marginilor pământului. Luaţi în urechi cei ce stăpâniţi mulţimi, şi cei ce vă trufiţi întru popoarele neamurilor. Ca de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi puterea de la Cel Preaînalt

 
LA STIHOAVNĂ

 Stihirile, glasul 1.

 
Podobie : Ceea ce bucuria...

 
   Minunatul Mucenic Evstratie, ne cheamă astăzi să săvârşim cinstită pomenirea lui, cea de peste an. Pentru aceea şi noi adunându-ne să-l cinstim, ca pe un plăcut Domnului, şi ca unul ce cu tărie a pătimit pentru credinţă.
 
Stih : Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Dumnezeul lui Israil.
 
   Ca şi David întrarmându-te cu vitejia, ai omorât pe al doilea înşelător Goliat, cu credinţa Treimii, Evstratie. Pentru aceasta pururea te veseleşti în ceruri împreună cu îngerii, rugând pe Mântuitorul să ne mântuim noi.
 
Stih : Sfinţilor celor ce sunt pe pământul Lui, minunate a tăcut Domnul toate voile Sale într-înșii
 
   Ca Tesviteanul Ilie râvnind, ai râvnit prooroceşte către Domnul Atotțiitorul, Mucenice Evstratie cugetătorule de Dumnezeu, şi ai înfruntat semeţia cea deşartă a celor fărădelege surpând urâciunile idolilor, ca un puternic, Fericite.
 
Slavă..., glasul al 5-lea.
 
   Neîngrozindu-vă de sălbătăcirea tiranilor, ci încă mai mult propovăduind luminat credinţa lui Hristos, multe tăieri şi chinuri aţi răbdat, Evstratie şi Auxentie, Evghenie şi Oreste, şi mărite Mardarie : Pentru aceasta rugaţi-vă Împăratului şi Dumnezeu, pentru noi cei ce săvârşim cu credinţă pomenirea voastră.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fericimu-te pe tine de Dumnezeu Născătoare Fecioară, şi te lăudăm credincioşii după datorie; pe tine cetatea cea neclintită, zidul cel nesurpat, folositoarea cea tare şi scăparea sufletelor noastre.
 
Troparul glasul al 4-lea.

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei învierii.

   Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat: Dumnezeu întrupându-Se, întru unire neamestecată, şi Crucea, de bunăvoie, pentru noi luând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul sfinţilor de două ori. Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei învierii.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea,
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...
 
   Cu bărbăţia credinţei ca cu o platoşă îmbrăcându-se, şi cu înţelepciunea cea dumnezeiască întrarmându-te, Evstratie mărite, toate taberele drăceşti ai biruit şi ai defăimat îndrăznirea cea neputincioasă a celor fără de Dumnezeu. Aşadar ca cel ce ai îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te să ne mântuim noi. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :

   Cu multe păcate întunecându-mi mintea eu desfrânatul, strig către sprijineala ta cea tare : Luminează-mi ochii sufletului Născătoare de Dumnezeu, strălucindu-mi raza cea luminată a pocăinţei; şi mă îmbracă în armele luminii, Preacurată.
 
După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea, asemenea.
 
   Cu puterea cuvintelor tale pe muncitorul l-ai rănit, fiind povăţuitor mulţimii celei purtătoare de Hristos, Evstratie de Dumnezeu înţelepţite; şi ai luminat lumea cu razele minunilor, şi de sus ţi s-a împletit cunună capului tău. Pentru aceasta, şi întru pomenirea ta lăudăm pe Hristos. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.
 
   Cântându-te pe tine Mireasa lui Dumnezeu, lăudăm naşterea ta cea negrăită, prin care ne-am izbăvit de înşelăciunea diavolului, şi de toată nevoia Născătoare de Dumnezeu Stăpână; şi strigăm cu credinţă : Miluiește turma ta, una preaslăvită.
 
După Polieleu, Sedealna glasul al 8-lea
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   Cu credinţa Treimii întărindu-te, şi cu praştia adevărului întrarmându-te, ai surpat semeţia cea de alt neam a rătăcirii. Şi răpind sabia cea limbută a vrăjmaşului, cu aceea i-ai tăiat împotrivirea cea mincinoasă, şi i-ai înfruntat vicleşugul. Cu trupul ai murit, iar cu Duhul trăiești Evstratie răbdătorule de chinuri; roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de păcate să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sufletul meu cel smerit Fecioară, care este înecat în viforul ispitelor lumeşti, ca şi cum ar fi fără de cârmuitor, şi de sarcina păcatelor se arată nedeşertat, şi în fundul iadului a cădea este silit; întâmpină-l Fecioară de Dumnezeu Născătoare, cu călduroasă rugăciunea ta, şi mântuieşte, dându-i limanul tău cel cu bună linişte; ca, cu credinţă să strig către tine : Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să-mi dăruiască mie, că pe tine te am nădejde eu nevrednicul robul tău.
 
Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea :

Prochimen, glasul al 4-lea.

Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe ei...
Stih : Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va scăpa pe ei Domnul.
 
Toată suflarea...
 
Evanghelia de la Matei : Zis-a Domnul Ucenicilor Săi : Iată Eu vă trimit...
 
După Psalm 50, Slavă... glasul al 2-lea.
 
Pentru rugăciunile Sfinţilor cinci Mucenici, Milostive...
 
Şi acum... Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...
 
Apoi Stih : Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta...
 
Şi Stihira glasului al 4-lea, a Casiei :
 

   Sfinţii Mucenici mai de cinste au ales înţelepciunea Apostolilor, decât învăţătura elinilor, părăsind, cărţile ritorilor, şi înfrumusețându-se cu ale pescarilor; că cu acelea învăţau bună limbuţie de graiuri, iar cu graiurile cele dumnezeieşti ale necărturarilor, se învățau teologia Treimii; Căreia se şi roagă, să se păzească în pace sufletele noastre.
 
CANOANE, trei
 
Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe 9. Caută-I înapoi în 5 zile, Şi ale Sfinţilor două pe 8,
 
CANONUL întâi al Sfinţilor. 
 
Facere a lui Ioan Monahul.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea, 
 
Irmos : Adâncul Mării Roşii...

 
   Puitorul de ne voinţe Hristos, şezând în ceruri, dă cu atotputernică dreapta Sa, pătimitorilor celor de pe pământ darurile, cununi întinzând celor ce au fost cu Evstratie.
 
   Veniţi să vedem ceată la număr de cinci Mucenici, care străluceşte cu lumină prealuminoasă, având de căpetenie pe doritul Evstratie, încununat cu Dar dumnezeiesc.
 
   De brâul ostășirii celei de pe pământ descingându-te, l-ai adus Împăratului celui adevărat, luând Auxentie de la Hristos semnul pătimirii, prin Evstratie.
 
A Născătoarei :
 
   Loc încăpător te-ai făcut firii celei dumnezeieşti, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea dorind de tine Lucia, ca o fecioară s-a adus pe urma ta, Fiului tău.
 
Alt CANON, al Sfinţilor.
 
Cântarea 1-a, glasul al 6-lea, 
 
Irmos : Ca pe uscat umblând...

 
   Hristos, Împăratul crugurilor cereşti stă înainte, Dătătorul de daruri, dăruind cununi de biruinţă celor ce au pătimit pe pământ împreună cu Evstratie.
 
   Pe pătimitorii cei cinci la număr care s-au adunat ceată de Dumnezeu încununată, cu doxologii de cântare să-i lăudăm credincioşii, pe credinciosul întru Hristos şi înţeleptul Evstratie, avându-l dumnezeiesc începător.
 
Slavă...
 
   De oştirea cea de sus dorind Evstratie, cinstea pământească o ai lepădat, aducând lui Dumnezeu, Înţelepte, viaţa ta, cu sfinţenie curăţindu-te.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceata bunilor biruitori Mucenici care au primit cununa biruinţei, se bucură lăudându-te pe tine Preacurată; că prin tine Cerul s-a făcut oamenilor slobodă intrare; că ai născut mai presus de minte, pe Făcătorul lumii.
 
Catavasie : Hristos se naşte slăviţi-L...
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Veselească-se de Tine...

 
   Cu nădejdea chinurilor, ca de o avuţie nefurată, mai presus de fire, te-ai făcut plin de toată bucuria preafericite Evstratie.
 
   Cu înţelepciune duhovnicească, şi cu răbdarea nevoilor, ai înfruntat nedumnezeirea cea tiranică, Mucenice al lui Hristos, Auxentie.
 
   Ca un odor prealuminat al Bisericii, credincioşi v-ați făcut Mucenicilor, fiind înfrumuseţaţi cu rănile lui Hristos.
 
A Născătoarei :
 
   Cu adevărat te cinstim noi credincioşii Născătoare de Dumnezeu; că ai născut pe Dumnezeu, Care S-a făcut trup, tu ceea ce eşti fără prihană.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Nu este sfânt precum tu...
 
   De răni fiind plin cu totul, toată nădejdea ta cu tăria minţii, o ai pus, Fericite, către înaltul Dumnezeu, adevărata mângâiere.
 
   Ai înflorit prin dumnezeiasca înţelepciune, cu dragostea lui Hristos; iar prin răbdarea muncilor, ai vădit Auxentie nebunia muncitorilor, şi cumplirea lor zadarnică o ai arătat.
 
Slavă...
 
   Neîmblânzita mânie a lui Lisie, Înţelepte, şi cumplita muncă a focului, asemenea somnului le-ai socotit; că întărindu-te întru Hristos, le-ai trecut cu vederea, ca şi cum ar îi pătimit altul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pricinuitorul tuturor, te-a dat solitoare pentru noi Fecioară. Pe Acesta cu dumnezeiască cuviinţă lăudându-L credincioşii, pe tine Maica lui Dumnezeu cu sfinţite cântări te fericim.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Pe Născătoarea de Dumnezeu...

 
   Luminător prealuminos te-ai arătat, celor ce şedeau întru întunericul necunoştinţei, purtătorule de chinuri. Că cu credinţa ca cu o pavăză ocolindu-te, nu te-ai temut de semeţiile vrăjmaşilor Evstratie arătându-te mai cu bună limbă decât ritorii.
 
Alt CONDAC, ai Sfintei Lucia, glas şi Podobie aceeași.
 
   Nevoindu-te într-adins cu feciorie nestricată, te-ai adus bucurându-te Făcătorului tău; că lepădându-te de mirele cel lumesc, prealăudată, te-ai logodit cu Hristos; şi săvârşind călătoria prin credinţă şi prin luminată mucenicie, acum dai Darurile tămăduirilor, celor ce te cinstesc pe tine.
 
Sedealna, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea și Cuvântul...

 
   Nici sabia, nici fiarele, nici focul, nici altceva din cele simţite care înfricoşează n-au putut nicicum înfricoşa tăria ta. Că cu alergarea ai călcat puterea vrăjmaşului, şi ca un fără de patimă şi fără de trup ai petrecut viaţa. Pentru aceasta dai tămăduiri celor credincioşi, care cu dragoste aleargă la pomenirea ta; Sfinte răbdătorule de chinuri Evstratie, roagă pe Hristos Dumnezeu, lăsare păcatelor să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Când va veni să judece tot pământul, Stăpânul a toate şi Făcătorul, cu oile cele dea-dreapta să mă uneşti pe mine osânditul, şi din întunericul cel dinafară, şi din toată munca, să mă răpeşti pe mine netrebnicul robul tău. Ca cu bună mulţumire să măresc bogăţia bunătăţii tale, de Dumnezeu Născătoare cu totul fără de prihană; ca să strig ţie bucurându-mă : Roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare păcatelor să-mi dăruiască, că pe tine te am nădejde eu robul tău.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos : Pentru dragostea, chipului tău...

 
   Dimpreună cu rănile trupului tău ai lepădat şi întinăciunile sufletului, sfărâmând săgeţile vicleanului balaur, cu credinţă Evstratie.
 
   Proslăvitu-s-a prin rănile tale pătimitorule, Împăratul slavei, şi te-a umplut de mărire negrăită, cu puterea minunilor, Evstratie.
 
   Urmând îndrăznelii pescarilor şi vânând cu mreaja cea mucenicească pe înţeleptul Evghenie, l-ai adus Stăpânului, Evstratie.
 
A Născătoarei :
 
   Pricepându-ţi fecioria pecetluită după naştere Fecioară, cu credinţă ai lăudat pe Cuvântul, Cel ce S-a născut negrăit, din pântecele tău.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Hristos este puterea mea...
 
   Atotputernicul Dumnezeu aprinzând dumnezeiască dorire în sufletul tău, cu adevărat făcător de minuni te-a arătat, tămăduindu-te desăvârşit de răni.
 
   Cu piroane întrutot înţelepte, pătrunzându-ţi-se picioarele prin încălţămintele cele de fier, tot pe sine-ți te-ai roşit, asemănându-te patimii Împăratului Iisus.
 
Slavă...
 
   Cu adevărat frumoase sunt picioarele purtătorilor de chinuri, călcând pe vrăjmaşul, şi lui Hristos cântând : Pe calea mărturisirii Tale vom alerga Stăpâne !
 
Şi acum... a Născătoarei :
 
   Cu necuprindere de minte şi neschimbat, întrupându-Se Cuvântul lui Dumnezeu Tatălui, din tine cea cu totul fără prihană, prin iubirea de oameni, pe mine omul mă îndumnezeiește.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos : Tu Doamne lumina mea...
 
   Ca o stea luminoasă, care luminează departe, ai strălucit în ceata Mucenicilor, nebiruite Evstratie fericite.
 
   Văzându-te pe tine cugetătorul de Dumnezeu Mardarie, strălucind cu lumină înţelegătoare, a alergat către tine ca un miel către păstor, Evstratie,
 
   Toate cele veselitoare le-ai socotit preafericite Mardarie, ca nişte gunoaie, biruind legile firii cu dragostea pătimirii.
 
A Născătoarei :
 
   Gând omenesc nu poate să priceapă zămislirea ta cea mai presus de cuget, Maică Fecioară; că ai născut pe Dumnezeu.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cu dumnezeiască strălucirea...
 
   Minunat ca o stea ai fost Bisericii, răsărind de departe în mijlocul Mucenicilor, şi cu muceniceştile raze lumea strălucind mai mult decât soarele, Evstratie.
 
   Cei dimpreună cu Evstratie, ca nişte stele ale credinței, ce deapururea se mişcă în Cer, luminează inimile credincioşilor, strălucind cu lumină; pe care după vrednicie să-i lăudăm.
 
Slavă...
 
   Mai presus de legătura firii iubitoarea de bărbat femeie, înțeleapta şi de Hristos doritoare, mai-nainte apucând, pe bărbat către pătimire îl unge.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Stăpâna lumii preabună, mântuieşte pe toți cei ce te mărturisesc din suflet, cu adevărat de Dumnezeu Născătoare că pe tine folositoare te-am câştigat.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Jertfi-voi Ție cu glas...

 
   Hristos îmi este mie în loc de toate, striga cu glas mare Mardarie, şi moşie şi cinste şi nume, că de la tine Evstratie, s-a învăţat aceasta.
 
   Pătrunzându-ți-se picioarele ai fost spânzurat cu capul în jos şi cu frigări arse ţi s-a ars spatele; iar Duhul ţi l-ai dat Stăpânului, Mardarie.
 
   Tăindu-ți-se limba nu încetezi a lăuda, şi mâinile tăindu-ți-se, se ridică către Dumnezeu Evghenie, cerând mântuire celor ce laudă pomenirea ta.
 
A Născătoarei :
 
   Avându-te pe tine Fecioară putere şi întărire, Muceniţa, suferea cu tărie chinurile, şi bucurându-se, se aduce după tine Stăpânului tuturor.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Marea vieţii văzându-o...
 
   Însumi mie Hristos îmi este în locul tuturor celor părinteşti, ai strigat o Mardarie ! cu înfocate țepușe pătrunzându-ţi-se picioarele, şi umerii cu săgeţi, aşa bucurându-te te-ai săvârşit.
 
   Arzându-ţi-se mădularele cu jăratec mucenicesc, prin răbdare ai stins nebunia înşelăciunii idoleşti, Evstratie.
 
Slavă...
 
   O vrednicule de minune, viteazul tău suflet, prea de bun neam Evghenie ! Că prin cumplitele sfărâmări ale fluierelor picioarelor, ţi-ai dat duhul în mâinile Stăpânului tuturor, bucurându-te.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preacurată Stăpână, care ai născut nouă pământenilor pe Cârmuitorul şi Domnul, încetează cumplita şi nestatornica tulburare a patimilor mele şi dă linişte inimii mele.
 
CONDAC, glas 3.
 
Podobie : Fecioara astăzi...

 
   Filozofând înaintea celor fărădelege cele dumnezeieşti, bătăi ai răbdat cu bărbătească inimă; şi strălucind preaminunat cu dumnezeieşti semne ai stins înălţata văpaie a înşelăciunii. Pentru aceasta te cinstim, preafericite Mucenice al lui Hristos, Evstratie.
 
ICOS
 
   Biserica prăznuieşte cu taină astăzi sfinţita ta prăznuire vestind luminat vitejiile tale, durerile, ostenelile şi luptele cele mai presus de fire pentru Dumnezeu; răbdând răni peste tot, prin care ai surpat pe cel mult iscusit; tu slava cea mare şi lauda pătimirilor, stâlp al bărbăţiei, luminător al celor ce te cinstesc cu buna-credinţă, vistieria tămăduirilor, îmbogăţitorul celor săraci, întâiule între biruitorii şi cinstiţii Mucenici, preafericite Mucenice al lui Hristos, Evstratie.
 
SINAXAR
 
    Întru aceasta lună în ziua a treisprezecea, pătimirea Sfinţilor şi slăviților ai lui Hristos Mucenici : Evstratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest.
 
Stih : Pe Evstratie și pe cei câte de două ori câte doi care împreună s-au nevoit,
Focul şi sabia odată de viaţă i-a lipsit.
Pe cei ce împreună, cu Evstratie s-au aflat, 
În a treisprezecea, sabia i-a secerat

 
   Aceştia au fost în vremile lui diocleţian şi maximian păgânilor împăraţi, şi duxului Lisie, care era domn pe ceata limitaneilor, şi Agricolae, care oblăduia toată partea Anadolului. Aceşti sfinţi dar din început încă de la strămoşii lor credeau în Hristos, şi se ascundeau pentru frica tiranilor şi a gonacilor, însă dintr-aceştia, Sfântul Evstratie era din oraşul aravrachinilor, scriniar, la ceata duxiască, căreia era şi căpetenie. Deci poftind a mărturisi de faţă buna-credinţă şi temându-se de neştiutul sfârşit al lui, porunci unuia din slugile sale, să-i pună brâul în biserica ce era în Aravraca, socotind întru sineşi şi ispitindu-şi firea, că intrând preotul Auxentie, de va lua brâul îi va fi mărturisirea în Hristos, după voia lui Dumnezeu şi îndrăznirea fără nici o frică, de cele ce gândea a răspunde; iar de-i va lua altcineva de ai bisericii, sa mai fie încă credinţa lui Hristos pe ascuns, şi să nu se vădească nicidecum. Deci văzând că ispita i se făcu după gândul său, luându-i preotul Auxentie brâul, socotind că i se va izbândi bine mărturisirea pentru Hristos, şi ieşind înaintea lui Lisie, mărturisi cu îndrăzneală buna-credinţă, căci, când a stătut cei ce s-au chinuit mai-nainte, a stătut şi el înaintea lui Lisie, de vreme ce şi mai mare era acelei cete, pentru aceea şi el întâi se mărturisi că este creştin. Deci luându-i tiranul brâul, porunci de-l dezbrăcă în pielea goală, şi-l puseră jos de-l bătură. După aceea îl legară cu ştreanguri şi-l ridicară sus, şi-l pârjoliră cu foc, ce-i făcuse dedesubt. Apoi îi turnară peste arsurile trupului, apă de sare cu oţet amestecat, şi-l frecară pe coaste cu hârburi, şi preaslăvită minune făcu că ieşi cu totul sănătos. Deci chemă şi pe Sfântul Evghenie spre credinţa în Hristos, şi mărturisi şi el cu îndrăzneală şi slobod zicând : că şi el la un gând cu Sfântul Evstratie se află, şi aceiaşi cinste dă lui Dumnezeu care se cinstea de dânsul. Atunci pe Sfântul Evstratie pironindu-I cu încălţăminte de fier, l-au purtat gonindu-l împreună cu Evghenie, din oraşul sevastianilor până la Nicopoli, şi întru acea alergătură privind Sfântul Mardarie, unde gonea pe Sfântul Evstratie, şi văzând pe un om vestit ca acela la nevoie ca aceea, îl fericea pentru răbdarea lui, şi, că pentru credinţa în Hristos, din neam vestit şi luminat ce era, a ales a pătimi cele ce pătimesc făcătorii de rele, şi luând sfat de la femeia sa, care şi ea îl îndemnă spre chinuirea aceea şi lăsându-şi copilaşii ce avea cu dânsa pe seama lui Dumnezeu, se duse de ajunse pe Sfântul Evstratie unde-l gonea pe cale, şi-l legă şi pe el lângă dânsul. Deci şezând Lisie la întrebare, întâi Sfântului Auxentie i-a tăiat capul, căci a zis că este creştin. Iar Sfântului Mardarie, pătrunzându-i gleznele, l-au spânzurat cu capul în jos, şi I-au ars pe spinare cu ţepi arse mult în foc, şi şi-a dat sufletul la Dumnezeu. Iar Sfântului Evghenie i s-a tăiat limba, şi-i frânseră fluierele picioarelor cu toiege şi muri întru acele munci. Iar Sfântul Orest, vrând să lovească pe străjer, se vădi şi el că este creştin, că Crucea ce purtă la piept, când se întoarse să lovească cu suliţa, se ivi din afară şi se numi pe sine rob lui Hristos. Şi a fost legat împreună cu Evstratie, şi s-au trimis amândoi la Agricolae, socotind Lisie, că aceasta va fi spre folos, nu numai pentru înţelepciunea şi puterea cuvintelor lui Evstratie, cu care a ruşinat şi a batjocorit legea lui, ci şi pentru ca să nu mai facă minuni şi să tragă pe mulţi la credinţa în Hristos. Deci stând Sfântul Evstratie de față înaintea lui Agricolae, şi ruşinând toată înşelăciunea şi deşertarea rătăcirii elinești, de cele ce zic ei, căci era mare şi vârf întru înțelepciune, şi povestind orânduiala ceea ce era pentru Hristos, şi înfricoșând pe tiran şi dând în mâna Sfântului Vlasie episcopul diata lui ce făcuse în temniţă, care l-a şi împărtăşit cu sfintele Taine. Deci de vreme ce Sfântul Orest fu mai-nainte pus peste un pat de fier ars, întru acelaşi şi-a luat şi sfârşitul, pe acesta mai pe urmă băgându-l într-un cuptor aprins, a luat cununa muceniciei. Iar soborul acestora se face în sfânta biserica a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Bogoslovul, care este aproape de sfânta biserică cea mare.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Lucia fecioara.
 
Stih :
Lucia ca o fecioară, o cunună a luat,
Şi iarăşi ca o Muceniță prin cea a doua s-a încununat.
 

   Aceasta a fost din oraşul Siracuza, arătându-se în Sicilia logodită cu bărbat, iar pentru boala ce supăra pe mama sa se duse cu dânsa la Catania, ca să roage pe sfânta Muceniță Agata să o izbăvească de curgerea sângelui, şi ducându-se văzu în vis pe sfânta Agata unde dă tămăduire maică-sii, şi ei îi proorocii mucenicia ce era să ia pentru Hristos; deci după ce se tămădui maică-sa, împărţindu-şi averea la săraci, avea bună poftă a mărturisi pe Hristos. Şi fiind pârâtă de logodnicul el, a stătut înaintea boierului Pashasie, care a poruncit de o a dus la curvăsărie ca să o ruşineze, însă prin Darul lui Hristos a rămas curată, năvălind mulţi şi neputând să o mute din locul care sta întărită, şi văzând ca nu este nădejde a-şi schimba gândul ei, nici putând să o ardă cu focul ce aprinsese acolo unde sta sfânta, că era păzită de Dumnezeu, i-a tăiat capul cu sabia.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie cel din Latro.
 
Stih :
Lui Arsenic Părinte ai urmat.
Şi cu el în ceruri dănţuind împreună te-ai aflat.
 

   Acest cuvios Părintele nostru şi de minuni făcătorul Arsenie, era din Constantinopol, fiu de părinţi drept cinstitori, bogaţi, şi cei mai întâi după neam. Deci pe lângă aceea, că Cuviosul acesta era asemenea strălucit cu neamul, i s-a mai dat lui de la împăratul acelei vremi şi alt cin; a fi feldmareşal şi patriciu locului ce se zice a Chiviriotelor. Ci şi când într-o vreme, a fost trimisă flota împărătească, atunci Cuviosul acesta a luat îngrijirea ei, dar fiindcă din furtuna mare a clocotit marea din adâncul ei, pentru aceasta corăbiile flotei s-au scufundat, el însă singur ieşind la uscat şi-a scăpat viaţa. Deci atunci aflând voie, a luat aceea ce de multă vreme dorea; adică s-a îmbrăcat cu îngerească schimă monahicească. Deci se ticăloşea cu trupul şi-l supunea pe el la suflet, cu posturi, cu privigheri, cu culcări pe pământ şi cu alte rele pătimiri, şi pe lângă acestea îşi strâmtară trupul său cu grele lanţuri, cel cu adevărat decât fierul şi diamantul mai puternic şi mai tare. Iar râurile lacrimilor sale, şi stările cele de toată noaptea, şi războaiele viclenilor duhuri şi suferinţa ce arată la răcelile iernii, şi la arsurile secerişului, acestea toate zic, cine poate să le numere ? Cu asemenea nevoinţă nevoindu-se fericitul a fost trimis de Duhul Sfânt la un loc ce se aftă de ceea parte de locul numit Ieros iar acolo ducându-se, cu pururelnică curgerea lacrimilor sale, a arătat fericitul acel loc valea plângerii, hainele sale erau de păr. Deci câte părți ale trupului nu le muncea lanţurile, le muncea asprimea hainelor, hrana sa (sau mai bine zicând nehrana sa), nu era alt decât ierburi sălbatice, şi pe acestea le mânca nu cu saţiu, ci numai cât le gusta. Setea sa o mângâia, numai apă foarte puţină, şi aceasta de două sau trei zile scoasă. Apoi ducându-se de acolo, a mers la minunatul munte Latron, ce se află în Asia, şi acolo petrecând minunat preaminunatul, a omorât cu rugăciunea sa şi cu semnul Crucii, o aspidă, care se încuibase acolo, şi otrăvea apele, Apoi ducându-se şi de acolo, a mers după dumnezeiasca poruncă, la mânăstirea ce se numeşte a Chelivarilor, şi făcându-se acolo egumen pe o scurtă vreme, a îndemnat pe mulţi spre faptă bună. Apoi ducându-se de la mânăstire s-a întors iarăşi la dorita sa linişte, lipsit fiind, necăjindu-se, ticăloşindu-se şi închizându-se într-o peşteră, întru care erau cuiburi şi locuinţe a multor fiare. Deci acolo, a rămas liniştit, alt prooroc Daniil arătându-se, căci precum acela a rămas nevătămat în groapa leilor, asemenea şi marele de suflet acesta Arsenie, a rămas în peştera aceea în locuinţa fiarelor, nevătămat şi nesupărat iar mai bine zicând, Cuviosul acesta prin rugăciunea sa a izgonit adică fiarele ce locuiau acolo, iar peştera aceea o a făcut şcoală de suflete. Deci venind fraţii mânăstirii, îl rugau pe el ca să se ducă împreună, pentru aceasta s-a întors Cuviosul iarăşi în mânăstire. Însă şi acolo aflându-se, nu viețuia mai mult obşteşte împreună cu fraţii, ci închizându-se pe sine într-o chilie prea mică, singur, slujea Dumnezeului singur, şi în cele şase zile ale săptămânii, nici vorbea cu cineva, nici mâncare primea, numai Duminica însă obişnuia Sfântul, şi a vorbi, şi a mânca. Ce să vorbim mai mult ? La atâta nepătimire a ajuns Cuviosul, încât nici hrană trupească nu primea mai mult pururea pomenitul, căci se hrănea de dumnezeiesc înger, ci şi Darul minunilor a luat de la Domnul, căci ape amare tulburându-le cu toiagul său, întru prea dulci pe acestea le prefăcea. Aşa petrecând Cuviosul, cu înţelepciune şi bărbăţie, şi cu înfrânare şi dreptate a ajuns la sfârşitul vieţii sale, şi era chemat la locaşurile cele de sus. Pentru aceasta a chemat pe toţi monahii ce locuiau acolo împrejur şi ia învăţat pe ei pentru lepădarea de lume, şi de ale lumii, pe lângă acestea încă şi pentru răbdare, şi iubire de fraţi, şi pentru smerenie, şi pentru rugăciuni. Apoi îngenunchind şi umplându-i-se ochii de lacrimi, şi-a dat Sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu; multe şi după moarte minuni lucrând, căci cu rugăciunea fraţilor, a vindecat Sfântul un îndrăcit care se apucase să bortilească mormântul Sfântului, şi apoi a rămas slăbănog pentru cutezare, mai în urmă însă a venit în simţire şi s-a pocăit. Ci şi un monah ce avea idropică, apropiindu-se de mormântul Sfântului, l-a rugat pe el ca să-l vindece, şi îndată o minune ! a luat sănătatea sa mulţumind împreună şi slăvind pe cel ce slăveşte pe sfinţii săi Hristos, singur adevăratul şi Mântuitorul sufletelor noastre.
 
    Tot în această zi, Cuviosul Aris, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Dumnezeiescul Aris, nu Aris cel mânios s-a aflat.
Ci mai vârtos blând, și pe pământul celor blânzi a călcat.

 
   Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinţit Mucenic Gavriil arhiepiscopul Serbiei, care în Prusa a mărturisit la anul o mie şase sute cincizeci şi nouă.
 
Stih :
La înălţime spânzurându-te Gavriile, Celui pe lemn spânzurat ai urmat,
Şi cu îndoită cunună te-ai încununat.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : În cuptorul persienesc...
 
   Având cugetul mărturisirii nestrămutat, a cinsti un Dumnezeu în Treime, ai defăimat chinurile, strigând : Binecuvântat eşti Dumnezeul meu şi Domnul.
 
   Ca un fericit ai umblat pe cale fără prihană, plecându-ţi genunchii cu mulţumire Mântuitorului, iar sufletul ţi l-ai dat în mâinile Stăpânului ca o jertfă cu bun miros,
Auxentie.
 
   Dumnezeul cel ce a dat hrană lui Ilie prin corb, acesta făcând minuni a descoperit cinstitul tău cap, celor ce-l pofteau ca, un ospăţ mult dorit, Auxentie.
 
A Născătoarei :
 
   Fecioară Maică, ca pe o curată şi nestricată, te-a iubit pe tine Cuvântul cel curat; şi întrupându-Se din tine, a zidit iarăşi pe om deplin, Cela ce a preamărit pe Lucia cu minunile.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Dătător de rouă cuptorul...
 
   Purtătorule de biruinţă Auxentie, către cereasca Împărăţie te-ai suit; că după ispitirea muncilor celor de multe feluri, pe Hristos Dumnezeu mărturisindu-L, te-ai săvârşit pentru Dânsul, tăindu-ţi-se capul.
 
   Preaminunată este, bună şi cu totul înţeleaptă bărbăţia ta Oreste; că în privelişte cu vitejie te-ai luptat, şi pe sufletul lui Lisie cu Crucea l-ai pătruns, cântând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Dimpreună ostaş, dimpreună călător, şi legat de un gând, şi dimpreună ostenind s-a arătat lui Evstratie, Orest, şi împreună moştean Împărăţiei lui Hristos.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe cei trei Tineri cuptorul nu i-a ars, naşterea ta mai-nainte închipuind. Că nu te-a ars nici pe tine dumnezeiescul Foc, Cel ce S-a sălăşluit întru tine, şi pe toţi i-a luminat a striga : Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : Mâinile întinzându-şi...

 
   Deschizându-ţi buzele cele curate, ai tras Dumnezeiescul Duh, Evstratie, şi slăbiciunea închinăciunilor celor pierzătoare de suflete o ai înfruntat, şi ai strigat, să cinstească pe Dumnezeu cel în Treime, zicând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Cu înţeleptele tale învăţături Mucenice Evstratie, întărindu-se cugetul lui Orest cel nebiruit, fost-a întins pe pat de fier, urmând tinerilor celor ce au risipit văpaia, strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Întinsu-ţi-ai trupul cu răbdare mărite Oreste pe pat de foc, şi te-ai numărat împreună cu Mucenicii, veselindu-te întru Domnul, şi te-ai odihnit în locaşurile cele cereşti, strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
A Născătoarei :
 
   Arătatu-te-ai mai înaltă decât cerurile, născând pe Dumnezeul cel ceresc, Preacurată, care toată făptura pământenilor o a făcut cerească, şi cinstită pomenirea Luciei o a luminat, Căruia strigăm : Toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din văpaie Cuvioșilor...
 
   O putere a Treimii celei mai presus de fire, cu îndrăzneală propovăduind ai teologhisit, şi idoleasca slujire cea deşartă ai vădit, preaînţelepte Evstratie şi de Dumnezeu înţelepţite.
 
   Neştiind tiranul de răbdarea ta, socotea să spăimânteze cugetul tău cel nebiruit cu priveala focului; care tu defăimându-o cu bucurie, strigai popoarelor : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Cu dumnezeieștile tale sfătuiri învăţându-se de Dumnezeu înțelepțitul Orest, pe patul cel înfocat a sărit săltând, şi ca un miel fără prihană cu totul arzând, lui Dumnezeu dătătorului de cununi strigă : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preacurată Fecioară, izbăveşte-mă ajutând neputinței mele, şi de multele supărări şi rele mă scapă; că pe tine te măresc una de Dumnezeu Născătoare.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Hristos Piatra cea netăiată...

 
   Fiind atras de dragostea dumnezeiască, spre mutarea de aici, şi tare înfruntând amăgirile tiranilor fericite Evstratie, te-ai sârguit către Darul chemării de sus, prin pătimire.
 
   Foarte te bucurai veselindu-te Mucenice, de hotărârea osândirii, a nebuniei muncitorului, slăvind pe puitorul de pătimirea ta Evstratie, lăudând pe Hristos pierzătorul morţii.
 
   Veniţi toţi iubitorilor de Mucenici, să fericim cu laude sfinte pe surpătorii înşelăciunii, pe înţeleptul Evghenie, pe Orest şi pe Mardarie, şi dimpreună cu ei pe Auxentie, şi pe Evstratie.
 
A Născătoarei :
 
   Lumină ne-a strălucit nouă din pântecele tău, Fecioară neispitită de bărbat, cu ale căreia lumini dumnezeieşti s-a luminat minunata Lucia, Născătoare de Dumnezeu Maică Fecioară.
 
Alt canon,
 
Irmos : Pe Dumnezeu a-l vedea...
 
   Dorind a te împărtăşi dumnezeieştilor taine, purtătorule de chinuri, te-ai învrednicit fericite Evstratie şi arătării celei dumnezeieşti şi luminate; şi te-ai apropiat către Hristos cel dorit, Care te chema la Cer.
 
   Întărindu-te cu puterea lui Hristos, Evstratie, ai batjocorit momelile gonitorilor, slăvind pe Hristos cu cântări. Că înlăuntrul cuptorului intrând ca în frumosul rai, ca şi Tinerii oarecând, te-ai bucurat, Fericite.
 
Slavă...
 
   Cu cântări şi cu laude să lăudăm credincioşilor pe dumnezeieștii ostaşi, pe Auxentie şi pe Evghenie, pe Mardarie, pe lăudatul Orest, şi pe începătorul cetei, împreună pătimitorul şi preaînţeleptul învăţător Evstratie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Locaş al lui Hristos, Celui ce împărăteşte împreună cu Tatăl şi cu Duhul te-ai făcut Fecioară; iar prin tine Preacurată şi noi locaşuri cu bun Dar făcându-ne, ne-am învrednicit a ne face şi fii Aceluia prin Botez.
 
LUMINÂNDA.
 
Podobie : Femei auziţi glas...

 
   Pe ritorul Evstratie să-l lăudăm cu cântări, şi cu el pe Auxentie, pe Mardarie, pe Orest, şi pe înţeleptul Evghenie; care s-au străduit pentru Hristos, şi se roagă neîncetat pentru noi, cei ce lăudăm sfinţită pomenirea lor.
 
Slavă..., asemenea.
 
   Săvârşit-ai luminata călătorie a pătimirii Evstratie fericite, şi ai adus pe ceilalţi, pe Evghenie preacinstitul, pe înţeleptul Auxentie, pe Mardarie şi Orest, de a căror credinţă şi îndrăzneală s-au mirat oamenii şi cetele îngereşti.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   De Dumnezeu Născătoare Marie, bună norocirea pământenilor, folositoarea păcătoşilor nădejdea creştinilor, singură mântuirea lumii, izbăvește-mă de îngrozirea focului.
 
LA LAUDE
 
Stihirile pe 4. Glasul 1, a lui Vizantie.
 
   Ceata cea în număr de cinci a Sfinţilor să o cinstim popoare, lăudând pe Mântuitorul Hristos, pe Evstratie cel cu suflet răbdător şi tare purtător de chinuri, împreună cu dânsul pe Auxentie, pe Evghenie, pe Mardarie, şi pe Orest; că aceştia nevoindu-se pentru buna-credinţă, au călcat întreitele valuri ale vrăjmaşilor; şi se roagă Mântuitorului să dăruiască curăţire şi iertare de păcate, celor ce săvârşesc cu credinţă pomenirea lor.
 
Glasul 3, a lui Ghermano.
 
   Cu cuvintele ritoriceşti a uimit pe cei fărădelege, ostaşul lui Hristos, şi cu răni de luptător, bărbăteşte a biruit puterile vrăjmaşilor, Evstratie măritul şi tarele purtător de chinuri, umblând pe calea cea strâmtă şi anevoioasă şi ajungând la pământul vieţii veşnice; unde se roagă lui Hristos, să ne dăruiască nouă mare milă.
 
   Pe marele între Mucenici Evstratie, care întru dumnezeiasca înţelepciune era filozof, şi prin frumuseţea cuvintelor s-a arătat ritor, să-l lăudăm cu cântări muceniceşti. Că acest ostaş al lui Hristos adunând cu bunăcredinţă luptători, şi în vremea războaielor punând în rânduială darurile nevoinţelor, răpind sabia vrăjmaşului, cu aceea l-a rănit pe el; către care să strigăm : Alesule întru Mucenici, împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce săvârşesc cu credinţă preacinstită pomenirea voastră.
 
Glasul al 4-lea, a lui Ioan Monahul.
 
   Să se încununeze de noi cu laude bunii biruitori, mărturisitorii adevărului, Evstratie înfruntătorul băsmuirii elinilor, şi propovăduitorul dumnezeieștii înţelepciuni a creştinilor; Auxentie, cela ce cu înţelepciunea cuvintelor şi cu răbdarea lucrurilor, a înfruntat nedumnezeirea cea tirănească; pe lângă aceştia Evghenie cel de bună trebuinţă lui Dumnezeu, şi nesuferit tiranilor pentru mărturisirea cea mântuitoare, şi Orest ostaşul cel adevărat şi minunat al Împăratului tuturor; împreună cu aceştia şi Mardarie cel mai blând decât porumbul, care a ruşinat pe şarpele cel înțelegător, prin darul lui Hristos Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre.
 
Slavă..., glasul al 4-lea, a Casiei.
 
   Vioara cea cu cinci coarde, şi sfeşnicul cel cu cinci lumini, al Bisericii lui Dumnezeu, pe purtătorii de Dumnezeu Mucenici după numele lor să-i cinstim cu cântări, şi cu bunăcredinţă să-i lăudăm : Bucură-te cela ce bine te-ai ostăşit pentru Dumnezeu, în armata cerească, şi ai plăcut Celui ce te-a ales ostaş; cela ce între ritori eşti ritor, de Dumnezeu înţelepţite Evstratie. Bucură-te fericite Auxentie, cela ce ai crescut întru mulţime talantul care ţi s-a încredinţat de la Dumnezeu. Bucură-te purtătorule de Dumnezeu Evghenie, ramura cea preafrumoasă a dumnezeiescului bun neam. Bucură-te Oreste preafericite, cel cu chip frumos, şi cu năravul preabun, şi în amândouă prea-ales, care petreci cu totul în munţii cei dumnezeieşti. Bucură-te Mardarie nebiruitule, mărgăritarul cel strălucit şi limpede, cela ce rabzi cu bucurie chinurile cele amare. Bucură-te ceata cea întocmai la număr cu fecioarele cele înţelepte. Pe voi vă rugăm : Apăraţi-ne de toată mânia şi scârba, şi ne faceţi părtaşi bucuriei voastre celei negrăite, pe noi care cinstim pomenirea voastră cea de peste ani.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cunoscându-te că ai născut pe Judecătorul cel preadrept, mă rog Preacurată, soleşte pentru mine, care arn vieţuit neastâmpărat, şi care sunt osândit şi ticălos, să nu mă osândească la înfricoşata judecată cea viitoare; ci să mă pună dimpreună cu cei aleşi care au să stea dea-dreapta Sa, pentru mila şi bunătatea Lui.
 
SLAVOSLOVIA cea mare, Ecteniile şi Otpustul.
 
Ceas întâi, şi cel desăvârşit Otpust.
 
LA LITURGHIE

 
    Fericirile pe 8. Din Canonul întâi Cântarea a 3-a pe 4; şi din al doilea Cântarea a 6-a pe 4. Apostolul, din epistola către Efeseni :
Fraţilor, întăriți-vă întru Domnul... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul către Ucenicii Săi, păziţi-vă de oameni...  CHINONICUL : Bucurați-vă drepţii întru Domnul...


ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A PAISPREZECEA


Sfinţii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie, şi Arian.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile, pe 6, glasul al 4-lea :

Podobie : Ca pe un viteaz...


   Cu pavăza bunei credinţe înarmându-te Domnul, te-a făcut să ieşi tare spre tabăra vrăjmaşului, Tirse pururea pomenite; pe care l-ai sfărâmat cu suliţa răbdării tale, ai stins mulţimile de mii ale lui, şi te-ai încununat cu cununi de biruinţă, mare Mucenice, mult pătimitorule.
 
   Cu albiciunea sufletului, cu frumuseţea trupului, şi cu curăţia mărturisirii, erai prea-ales Mucenice Levchie, pentru aceea te-a luminat Hristos pe pământ, cu nume purtător de numele albiciunii pe tine, Slăvite. Roagă-L dar să se ferească din stricăciune şi primejdii, cei ce săvârşesc cu credinţă pomenirea ta cea pururea cinstită.
 
   Cu bună biruinţă ai săvârşit nevoinţele Calinice, fiind numit mai-nainte, ceea ce erai să fii cu faptele. Şi râvnind lui Levchie, ţi-ai albit sufletul cu podoabele patimilor şi ale chinurilor, şi ai arătat în privelişte socoteala cea fără de Dumnezeu a celor fărădelege, şi întunericul înşelăciunii cu dumnezeiasca putere l-ai împuţinat.
 
Alie Stihiri, glasul acelaşi.
 
Podobie : Dat-ai semn celor ce...

 
   Tirs cel minunat, şi de Dumnezeu înțelepțitul Calinic, şi lăudatul Levchie, mărturisind pe Treimea cea nezidită, au suferit foarte grele dureri, şi munci neîncetate au răbdat bărbăteşte, şi au luat cununile biruinţei, ca nişte purtători de biruinţă, făcându-se cetăţeni dimpreună cu puterile cele fără materie.
 
   Marele Filimon, Ariano preafericitul, înţeleptul Apolonie, cu curgerile sângiurilor au stins văpaia mulţimii dumnezeilor, şi tot pământul l-a adăpat cu dumnezeieştile curgeri ale cunoştinţei de Dumnezeu, şi cu ploile tămăduirilor usucă izvoarele patimilor, cu dumnezeiescul Dar, bunii biruitori Mucenici.
 
   Preafrumoase flori au înflorit în grădina Duhului, măriţii Mucenici, dând dumnezeieştile bune miresme, bine mirosind cugetele celor ce cu credinţă cinstesc pomenirile lor de peste an, pătimirile, luptele, şi fericitul lor sfârşit; prin care locuiesc veselindu-se în lumina cea neînserată.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe tine palatul cel preacurat al Împăratului, Prealăudată, te rog curăţeşte-mi gândul cel spurcat, şi toate păcatele şi-l fă locaş de veselie Treimii celei dumnezeieşti; ca mântuindu-mă, să măresc bunătatea şi puterea ta cea nemăsurată, eu netrebnicul robul tău.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Preacurata, văzând pe Iubitorul de oameni Hristos răstignindu-Se, şi rănindu-Se în coastă cu suliţa, plângea strigând : Ce este aceasta Fiul meu ? Cu ce-ţi răsplăteşte poporul cel nemulţumitor, pentru bunătăţile ce ai făcut lor ? Şi te sârguieşti să mă faci fără fiu preaiubite ! Mă spăimântez Milostive de răstignirea Ta cea de bunăvoie.
 
Tropar, glas al 4-lea.

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Amândouă din Octoih, şi al Sfinţilor pe 4.

CANONUL sfinţilor

Facere a lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul al 6-lea, 
 
Irmos :

 
   Ca pe uscat umblând Israil, cu urmele prin adânc, pe gonaciul Faraon văzându-l înecat, a strigat : Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-i cântăm.

   Cu străluciri muceniceşti stând înaintea Scaunului lui Dumnezeu, şi cu dumnezeieştile fulgere luminându-vă pătimitorilor, luminaţi-ne pe noi, care lăudăm pomenirea voastră.
 
   Dorind de frumuseţea cea dumnezeiască, întru nimic aţi socotit cele veselitoare ale vieţii, Mucenici ai lui Hristos, şi murind cu trupul, v-ați învrednicit a afla viață fără de sfârşit.
 
   În privelişte mustrând înşelăciunea nedumnezeirii, Mucenici purtători de patimi, cu cuviinţă dumnezeiască aţi răbdat focul a multor dureri, şi acum aţi dobândit viața cea fără durere.
 
Slavă...
 
   Luminându-te cu razele cele mai presus de lumină ale Duhului, lucrătorul tuturor, ai stins întunericul cel adânc al nedumnezeirii, Mucenice minunate fericite Tirse.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Cuvântul cel nescris împrejur, cuprins făcându-Se cu trup L-ai născut Curată; pe Care roagă-L să izbăvească de stricăciune şi de împresurarea patimilor, pe cei ce te măresc pe tine.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Nu este sfânt precum tu...

 
   Trupul strunindu-ți cumplit mai-marii întunericului, tăria cugetului tău nu o a slăbit, fiind întărit Tirse cu dragostea cea dumnezeiască.
 
   Minunată a fost credinţa ta Mucenice, cea cu adevărat întru Domnul fără veste, prin care ai ruşinat credinţa cea rea a vrăjmaşilor, strigând : O Filimoane ! Robul lui Hristos sunt eu.
 
   Cu îndrăzneală ai ieşit către lupta vrăjmaşului, Mucenice, nu cu pavăză sau cu suliţă înarmându-te, ci cu credinţă nesmintită, dumnezeieşte şi bărbăteşte l-ai surpat pe el.
 
Slavă...
 
   Fiind întărit din Cer de dorirea cea dumnezeiască, ai luat Dar a te face îndumnezeit prin apă tăinuit, Filimoane, Mucenice al lui Hristos, Care te-a întărit către nevoințe dumnezeieşti.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Unul din Sfânta Treime întrupându-Se din curatele tale sângiuri, cu cuviinţă dumnezeiască, a ieşit în două firi, ca să mântuiască pe cei din Adam, cu bunătatea Sa, Preacurată.
 
Irmosul :
 
   Nu este Sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Carele ai înălţat cornul credincioşilor Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.
 
Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăimântatu-s-a Iosif...

 
   Cu pavăza bunei credinţe bine acoperindu-se, şi cu arma Crucii îmbrăcându-se, cu tărie au surpat taberele tiranului, Mucenicii lui Hristos cei vrednici de minune, şi încununându-se de la Dânsul ca nişte biruitori, dănţuiesc neîncetat cu puterile cele de sus; şi Mântuitorului se roagă, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   Sfinţit chinuindu-se sfinţiţii Mucenici ai Domnului, sfărâmările trupului şi moartea cea silnică, bărbăteşte au răbdat, cu credinţă neîndoită, şi semeția vrăjmaşului de tot au surpat. Pentru aceasta luând Dar de tămăduiri, vindecă pe cei bolnavi, şi izbăvesc de răutate pe cei ce totdeauna strigă : Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste săvârşesc sfântă pomenirea voastră.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sufletul meu Fecioară cel smerit din pruncie întinându-mi eu cel spurcat, şi cu cuvintele şi cu faptele pe mine însumi m-am netrebnicit, şi nu am ce face sau unde să scap; dar altă nădejde afară de tine Fecioară nu ştiu, vai mie eu netrebnicul. Pentru aceasta ca rugător către tine, Preacurată, acum alerg şi mă rog mărturisindu-mă ţie : Greşit-am ! Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să-mi dăruiască, că întru tine Fecioară nădejdile mi-am pus eu robul tău.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Pe Tine Dumnezeule, Stăpâne şi Mântuitorule, văzându-Te Mieluşeaua spânzurat pe Cruce fără dreptate, tânguindu-se striga Ție : Vai mie Fiule ! Cum pătimeşti şi cum suferi îndelung-răbdătorule de la cei nemulţumitori ocări şi moarte ? Ca să mântuieşti firea omenească cea căzută, şi să o scapi din răutăţi şi de mulţimea greşelilor. Pentru aceasta strig Ție : Scoală-te din morţi, şi apără turma Ta de toată nevoia.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmosul :
 
   Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă strigând : Din cuget curat întru Domnul prăznuind.
 
   Poftind voi Mucenicilor a mărturisi pe însuşi Cel Milostiv şi însuşi Domnul şi Dumnezeul tuturor, prin chinuri aţi dobândit Împărăţia Lui.
 
   Zdruncinăturile trupurilor, năvălirile fiarelor, ale focului şi ale mării, bărbăteşte ai suferit cu totul fericite, şi ai biruit toată tăria vrăjmaşului, Mucenice Tirse,
 
   Cu rănile patimilor împodobindu-ţi sufletul, l-ai făcut mai luminat decât lumina soarelui, ca un purtător de chinuri ostaşule al lui Hristos Mucenice Levchie.
 
Slavă...
 
   Scoţându-ţi-se vinele, ai slăbit pe vrăjmaşul voitorul de rău, Preafericite, şi pe calea muceniciei bine împodobit ai umblat Mucenice Apolonie, prin Dumnezeiescul Duh.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Maică eşti fără bărbat, tu Fecioară fără prihană. Fecioară nestricată, între femei numai pe tine te ştim, binecuvântată Marie ajutorul oamenilor.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le; ca să te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu, Cela ce chemi din negura greşelilor.
 
   Fiind luminaţi cu luminile cele dumnezeieşti ale Făcătorului, cu adevărat ați trecut luciul cel nesuferit al nedumnezeirii, şi v-aţi mutat către dumnezeiasca linişte.
 
   Târâți cumplit pe pământ prealăudaţilor Mucenici, și cu chinurile fiind răniţi, aţi dobândit darurile cele cereşti, făcându-vă cetăţeni dimpreună cu îngerii.
 
Slavă...
 
   Întinzându-te şi cu multe rele fiind înconjurat Tirse, ai răbdat, arătându-te cu dumnezeieştile ajutorințe, mai presus de tot felul de munci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe cei ce te mărturisesc pe tine din suflet, Născătoare de Dumnezeu, Stăpâna cea bună a lumii, păzeşte-i că pe tine te avem folositoare nebiruită, ceea ce eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos : Marca vieţii văzându-o...

 
   Mişcându-vă cu suflările Dumnezeiescului Duh, înţelepţilor, corabia sufletului în limanul cel de gând cu bucurie o aţi mântuit Mucenicilor, îndulcindu-vă de Dumnezeire.
 
   Cu vopselele cele din sângiuri, făcându-vă îmbrăcăminte de mântuire, prin dezbrăcarea trupului Mucenicilor, v-ați împodobit cu dumnezeiască bună-cuviinţă, înfrumusețându-vă cu slavă.
 
Slavă...
 
   Filimon cu Levchie, şi cu dânşii Apolonie şi Tirs pururea fericitul, pătrimea cea dumnezeiască şi luminată, s-a îmbogăţit cu strălucirea Treimii, prin împărtăşire fără materie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cela ce mai presus de făpturile cele văzute şi cele de gând, ca un Dumnezeu se înţelege, întrupându-Se a ieşit din pântecele tău, păzindu-te nestricată, precum ai fost mai-nainte de naştere, Maică Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Marea vieţii văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către tine : Scoate din stricăciune viaţa mea, Multmilostive.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Pe propovăduitorii cei tari...

 
   Fiind râvnitori bunei credinţe, aţi defăimat pe muncitorul cel rău credincios, aţi mustrat sălbătăcia lui cea vărsătoare de sânge, şi aţi biruit cumplita lui împotrivire; şi aşa fiind întăriţi cu ajutorul lui Hristos, Tirse şi Levchie, dimpreună cu cei ce aţi pătimit, rugaţi-vă pentru noi.
 
ICOS
 
   Să se umple de laudă gura mea precum a zis Proorocul David, pentru Tine Doamne, şi precum mai-nainte ai întărit întru credinţa nevoinţelor pe măritul Mucenic, care era păzitor oraşului, iar acum s-a arătat nevoitorul Tău, îngrozind pe muncitori, şi rugându-se pentru cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea lui.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună în ziua a paisprezecea, pomenirea Sfinţilor lui Hristos Mucenici : Tirs, Levchie şi Calinic.
 
Stih :
Cel ce tăia creangă de copac, pe tine Tirse nu te-a nimerit,
Încât lesne să te taie mai-nainte de sfârşii. 
Levchie cel luminat cu totul, de sabie se săvârşeşte,
Şi trupul roşu prin sângiuri își vopseşte.
Lui Calinic gâtul i sa tăiat,
Şi bun biruitor prin lucruri s-a aflat.
Prin fierăstruire Tirse te-ai muncit.

 
   Aceştia au fost pe vremea împărăţiei lui Deciu şi Cumvrichie domnul, care goneau pe creştini spre părţile Nicomidiei, Niceei şi Chesariei celei din Vitinia, iar Sfântul Levchie îndemnându-se şi pornindu-se din sine-şi, merse către dânsul mărturisind pe Hristos şi ocărând deşertăciunea idolilor, deci spânzurându-se din porunca ighemonului şi strujindu-i carnea cumplit şi rămânând întărit spre credinţa creştinilor, i-au tăiat capul. Apoi mergând ighemonul la Elespont, îl întâmpina marele viteaz Tirs, mărturisind slobod cu toată îndrăznirea pe Hristos, că este Dumnezeu şi mustrând pe tiran, că fără de cale cinsteşte pe cei ce nu sunt dumnezei, pentru aceea l-a bătut cu palmele peste obraz şi-i sfărâmară gleznele, şi legându-i mâinile şi picioarele la un Ioc, i le sfărâmară, şi-i băgară undițe în pleoapele ochilor, şi-i împunseră ochii, şi cu măciuci de aramă i-au frânt picioarele, şi i-au turnat plumb topit pe spinare, care turnându-se au vătămat mai mult pe muncitori decât pe Sfântul, de vreme ce prin Darul lui Hristos a rămas nevătămat de toate cumplitele munci ce-i dăduse, apoi l-au legat cu lanţuri de mijloc şi cu rugăciunea sfărâma toate închinăciunile idolilor, după aceea l-au băgat într-un vas plin de apă cu capul în jos, şi îndată se sparse vasul, şi l-au dat de pe zid înalt jos, unde erau puse piroane şi ţepi de fier ascuţite, şi cu puterea lui Hristos a fost păzit, şi de acelea nevătămat, după acestea dând şi Cumvrichie şi Silvan, rău sfârşit vieţii lor, s-a pus domn în locul lor Vavdos, care prinzând pe Sfântul, căci ținea credinţa lui Hristos, I-au băgat într-un sac şi l-au aruncat în mare, şi spărgându-se sacul din venirea de îngeri, a fost scos Sfântul la uscat şi Iarăşi I-au luat de i-au dar munci grele, şi iarăși Sfântul cu rugăciunea a surpat idolii jos, şi l-au dat ca să-l mănânce fiarele, şi râmase nevătămat de ele, şi iarăşi l-au bătut atât cât pica carnea jos, Atunci a tras şi pe Sfântul Calinic la credinţa lui Hristos, care era popă idolesc, socotind cu mintea sa că acela era Dumnezeu mai mare decât toţi. Cu al căruia nume cad idolii jos, căci mergând Sfântul Tirs la Apolonia, clinti şi doborî jos la pământ cu rugăciunea, idolii dumnezeilor celor deşerţi, asemenea minuni făcând şi Sfântul Calinic, de a surpat idolul ce se cinstea acolo, i-a tăiat capul, iar pe Sfântul Tirs băgându-l într-un sicriu ca să-l taie cu un ferăstrău, şi neputând slugile mai muta fierăstrăul să-l tragă, a rămas nevătămat şi şi-a dat sufletul la Dumnezeu, făcându-se glas spre dânsul din Cer, care îi arătă binele ce-l aşteaptă. Şi se face soborul lor la muceniceasca lor casă ce este aproape de Elean.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici : Filimon, Apolonie, Arian şi cu tovarăşii lui.
 
Stih :
Filimon cel ce mai-nainte pe prieteni, cu fluierele a veselit,
Acum tăiat fiind, străină veselie a dobândit. 
Fii pierzării, morţii celei de sabie au dat,
Pe Apolonie cel cu punere fiu Celui Preaînalt, 
Pe Arian, cei ce de viclenie s-au aţâţat. 
Nebunește în mare l-au aruncat.

 
   Aceşti sfinţi, erau în anii împăratului Diocleţian şi Arian ighemonul Tebaidei din Egipt Iar chipul muceniciei lor a stătut aşa : Treizeci şi şapte de creştini au fost prinşi şi s-au adus la ighemonul însă unul dintre ei Apolonie cu numele, anagnost fiind bisericii de acolo, înfricoşându-se către amarele munci ale muceniciei, a dat patru galbeni, împreună şi hainele sale lui Filimon care juca jocul numit siravlion, ca el îmbrăcând hainele lui Apolonie şi închipuindu-se în felul lui, să jertfească idolilor în locul lui. Iar Filimon luând hainele lui Apolonie şi îmbrăcându-le, îndată se îmbrăca gânditor, împreună şi cu credinţa lui Hristos. Deci intrând în privelişte, sub închipuirea lui Apolonie, i-a fost poruncit ca să jertfească idolilor; iar el a mărturisit că crede în Hristos, Atunci a poruncit ighemonul ca să vină Filimon să cânte jocul mai sus zis, ca prin dulceaţa cântării aceluia, să se îndemne cel ce mărturisea pe Hristos, sub chipul lui Apolonie, ca să cinstească mai mult bunătăţile lumii şi să se lepede de Hristos, adică să jertfească idolilor. Acestea auzindu-le Filimon a arătat că el este Filimon cel ce se căuta, care s-a închipuit cu chipul lui Apolonie. Ci elinii îl îndemnau pe el să se lepede de Hristos. Însă viteazul Filimon nu s-a înduplecat, pentru care pricină, ighemonul l-a mustrat pe el zicând că în zadar se osteneşte zicându-se pe sine creştin, dacă mai întâi nu se va boteza, căci este oprit, îi zice, a se numără cu creştinii, cel ce nu va lua Botezul; fiindcă îl mustră, zic pe Filimon. Pentru aceasta el a făcut rugăciune şi a căzut ploaie peste singur el numai, încât toţi cei ce stau de faţă s-au înspăimântat, Iar Sfântul s-a încredinţat că ploaia aceea s-a făcut botezul său de la Dumnezeu, pentru că nici un creştin nu îndrăznea ca să-l boteze pentru frica ighemonului, Apoi a făcut rugăciune Sfântul ca să se piardă uneltele acelea a cântecului mai sus zise, pe care le dăduse lui Apolonie, când a primit de la el galbenii precum s-a arătat mai sus, şi deoarece venind foc din Cer, le-a ars pe ele în mâinile lui Apolonie. Deci fiindcă dumnezeiescul Apolonie, a stătut pricină ca să creadă Filimon în Hristos, pentru aceasta a fost adus înaintea ighemonului şi a mărturisit credinţa lui Hristos, pentru care i-a tăiat vinele picioarelor şi l-a târât pe el prin toată cetatea, iar Filimon spânzurat fiind de un măslin, a fost săgetat, însă săgeţile nu s-au atins de el, ci una dintre ele venind la ighemonul, a împuns ochiul său şi l-a orbit, pe care Sfântul Filimon iarăşi l-a făcut sănătos, căci i-a spus lui mai-nainte că după mărturisirea mea, de vei lua ţărână de la mormântul meu şi o vei pune pe ochiul tău, îl vei avea pe el sănătos. Deci după ce li s-au tăiat capetele amândurora şi Sfântului Filimon şi Sfântului Apolonie, atunci s-a dus ighemonul Arian la mormântul Mucenicului Filimon, şi luând ţărână de acolo s-a făcut sănătos, după mai-nainte spunerea Sfântului. Deci dintru o pricină ca aceasta a crezut în Hristos, el şi cei împreună cu dânsul patru protectori şi s-au botezat toţi. Despre aceasta înştiinţându-se Diocleţian, a trimis şi a adus pe ighemonul Arian, şi legându-l pe el cu lanţuri de fier şi spânzurându-i o piatră de gât, l-a pogorât pe el într-o prăpastie şi acolo cu ţărână l-a astupat, şi l-a acoperit. Şi după ce a făcut aceasta rău credinciosul, şi-a aşezat scaunul său peste prăpastia aceea, şi a poruncit oştenilor să joace zicând : Să vedem de va veni Dumnezeul lui Arian şi-l va scoate pe el din prăpastia aceasta. După aceea întorcându-se la palat a mers la patul său, şi o minune lanţurile şi piatra ce le purta Sfântul Arian, vedea că erau spânzurate deasupra patului său şi pe însuşi Sfântul Arian, culcat pe patul său. Deci s-a temut socotindu-l că este vrăjitor, dar auzind pe Sfântul că-i vorbea cu glas liniştit şi-i zicea : Eu sunt Arian pe care tu l-ai băgat în prăpastia aceea, zicând împreună şi hulitoare cuvinte împotriva Hristosului meu. Acestea auzindu-le Diocleţian, s-a înspăimântat şi a rămas fără de glas multă vreme, apoi abia venindu-şi întru sine nebunul, pe lucrarea minunii o socotea vrajă. Deci l-a aruncat pe el în mare împreună cu cei patru protectori ce crezuse. Pe câte cinci îi băgase în cinci saci cu nisip. Deci un prea mare delfin trăgând sacii câte cinci şi luându-i pe spinarea sa, i-a scos pe ei la ţărmurile mării Alexandriei, iar slugile Sfântului Arian, aşteptând acolo la ţărmuri după porunca lui, şi văzând moaştele sfinților aducându-se pe spinarea delfinului, s-au minunat; apoi luându-le pe ele cu evlavie şi intrând în caic, prin înotare pe râul Nilului, s-au apropiat de Mitropolia andinoiţilor, unde prin glasul ce a venit de sus, înştiinţându-se de locul unde se cuvine a se îngropa sfintele moaşte, au înştiinţat în cetate preaslăvită această minune, de unde au alergat toţi, cu tot poporul cu făclii şi cu cântări şi aşa le-au îngropat pe ele cu cinste la loc însemnat.
 
    Tot în această zi, pomenirea celor patru protectori ce au mărturisit împreună cu Sfântul Arian.
 
Stih :
Protectorilor străină afundare marea este,
 Îmbrăcaţi cu saci, ca cu podoabe luminate.

 
    Tot în această zi, pomenirea celei cu iubire de oameni ce s-au făcut la noi înfricoşatei groaze a cutremurului de la care fără de toată nădejdea ne-a izbăvit pe noi Iubitorul de oameni Dumnezeu.
 
Stih :
Clătit-ai pământul Cuvinte, dar iarăşi l-ai oprit,
Căci decât spre urgie mai mult spre îndurare eşti pornit.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. 
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul, Cuvioşilor tineri; iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe muncitorul l-a plecat a striga : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Cu ploile cele dumnezeieşti aţi stins cuptorul mulţimii dumnezeilor, fiind aprinşi de dumnezeiasca dragoste, şi acum cântaţi cu bucurie pătimitorilor : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Pe cel ce vă gonea, prinzându-l în mreaja cea dumnezeiască, vrednicilor de laudă, l-aţi scos din adâncimea rătăcirii, şi l-aţi adus lui Hristos, cântând călduros : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Cutremurat-aţi temeliile înşelăciunii, arătând pătimitorilor minte bărbătească, şi neplecată voire, şi acum cântaţi cu bunăcredinţă : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Zămislirea ta este mai presus de cuvânt, Mireasă a lui Dumnezeu, că ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, Care izbăveşte pe oameni din necuvântare, şi le dă cuvânt a striga : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : Din văpaie cuvioșilor...

 
   Cu pavăza bunei credinţe fiind acoperit, şi Crucea ca o suliţă luându-o, taberele vrăjmaşilor celor nevăzuţi le-ai tăiat Tirse, slava cea dumnezeiască a vitejilor Mucenici.
 
   Fiind aprins cu dragostea Atotţiitorului, ai intrat bărbăteşte întru nevoinţele Mucenicilor, şi cu tărie chinuindu-te, ai surpat pe balaurul cel mare, Filimoane pătimitorule.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Arătând puterea vrăjmaşului cufundată întru adâncimea bărbăţiei şi a răbdării tale o Ariane, te-ai învrednicit Împărăţiei celei nemişcate întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Adevărat Născătoare de Dumnezeu mărturisindu-te strigăm ţie cu credinţă, cuvântul îngerului : Bucură-te, că singură ai născut pe pământ bucuria, ceea ce eşti plină de Dar, pururea binecuvântată.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
   În văpaie Cuvioşilor rouă ai izvorât, şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci Hristoase cu singură voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Pe Dumnezeu a-l vedea...

 
   Închipuind patima lui Hristos, ați răbdat ispite de multe chinuri, fericiţilor, şi tăindu-vi-se capetele v-ați unit cu cetele cele cereşti, luminându-vă cu slavă, şi îndumnezeindu-vă cu razele cele frumoase.
 
   Din sângiurile tale ţi-ai vopsit porfiră, înţelepte Tirse, şi împodobindu-te cu dânsa, şi ținând ca un sceptru dumnezeiasca Cruce, veselindu-te împreună cu toţi pătimitorii, acum împărăţeşti împreună cu Hristos, de Dumnezeu fericite.
 
Slavă...
 
   De nevoinţele voastre fericiţilor şi de împotriviri, de moartea cea silnică, şi de răni, s-au mirat puterile îngerilor; cu care împreună petrecând, aduceţi-vă aminte de cei ce săvârşesc pomenirea voastră prealăudaţilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Întru asemănare de trup omenesc S-a văzut născut Cuvântul din pântecele tău, şi a tras la Sine mulţime de Mucenici, răbdând patimă prea Bunul, Preacurată Fecioară Marie, de Dumnezeu dăruită.
 
Irmosul :
 
   Pe Dumnezeu a-l vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar prin tine Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat. Pe Care mărindu-L cu oştile cereşti, pe tine te fericim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Privind ucenicii te-ai înălţat...

 
   Dorind nevoitorii a vedea strălucirea Treimii, nu s-au arătat nicicum îngroziţi de munci, iar murind s-au sălăşluit în ceruri, desfătându-se negrăit, întru dumnezeiasca strălucire.
 
A Născătoarei :
 
   Marie Preacurată, cădelniţă de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii celei neîncăpute, întru care Tatăl a binevoit, Fiul, S-a sălăşluit, şi Duhul Cel Preasfânt umbrindu-te pe tine Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu Născătoare
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A CINCISPREZECEA


Sfântul sfinţit Mucenic Elefterie, şi Preacuviosul Părintele nostru Pavel cel din Latro.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6, glasul al 4-lea :

Podobie : Dat-ai semn celor ce...


   Vas preasfinţit te-ai făcut Dumnezeiescului Duh, curăţindu-ţi sufletul de patimi, Preasfinţite; pentru aceasta ai luat dumnezeiasca sfântă ungere, făcându-te Arhiereu, şi povăţuitor poporului celui de Dumnezeu înţelepţit, ca un Mucenic nebiruit al Celui ce pentru noi a răbdat patimi, şi a izvorât nepătimire, pătimitorule Elefterie.
 
   N-ai băgat seamă de trup când se chinuia cu bătăi şi se apropia de foc; că ţi-ai pironit mintea cu neasemănată dorire către podoaba cea preafrumoasă, a Doritului celui dumnezeiesc, cu a Căruia dulce dorire te-ai rănit, lauda Mucenicilor, frumuseţea Arhiereilor, împreună vorbitorule cu îngerii; Mucenice Elefterie, rugătorule pentru sufletele noastre.
 
   Văzându-te ceea ce te-a născut, că bine ai săvârşit nevoinţa, dorind să-şi săvârşească şi ea călătoria asemenea, îmbrăţişându-te în mijlocul priveliştei, s-a junghiat ca o junice. Cu care împreună ne rugăm ţie, roagă-te pentru noi Mântuitorului şi Domnului, preafericite Elefterie.
 
Alte Stihiri ale Cuviosului, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Când de pe lemn...

 
   Pavele podoaba călugărilor, creşterea cea frumoasă a pustiei, lauda Cuvioşilor, cinstea Latriei, întărirea credincioşilor, pe cei ce săvârşesc cu dragoste preacinstită pomenirea ta, şi sărută sicriul moaştelor tale, păzeşte-i de toată înconjurarea şi de osânda focului, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu.
 
   Locaş Treimii însuţi pe tine te-ai făcut, Părinte de Dumnezeu fericite. Biserică întru numele Acesteia ai ridicat, şi în pustiile cele neumblate ale Latriei întrând, te-ai sălăşluit ca Moise în muntele Sinai; unde luând dumnezeiasca lege, înveţi mulţimea celor ce sihăstresc, adevărul, Preaminunate.
 
   Având îndrăzneală către Domnul, roagă-te Preacuvioase, ca turma care o ai întemeiat cu multe sudori, să se păzească de ispitele vrăjmaşului, de năpădirea duşmanilor, de foc şi de sabie, şi de toate meşteşugurile celui viclean. Că pe tine sprijinitor şi apărător te avem, şi pe tine nădejde după Dumnezeu te-am câştigat, Fericite.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Văzându-te pe tine Elefterie frumuseţea Arhiereilor, şi slava purtătorilor de nevoinţă, adevărurile dogmelor, şi apărător Bisericii, adunându-ne, după datorie, te lăudăm pe tine, zicând : Bucură-te păstorul uscatului, neapus luminătorule şi putere şi întărire. Bucură-te că pe Hristos ai iubit şi îngrozirile tiranilor, ca pe nişte jucării le-ai scuipat. Bucură-te că nu ţi-ai cruţat trupul, zdrobindu-se prin feluri de munci, ca şi cum ar fi fost străin. Pentru aceasta strigăm ţie, Preafericite : Ca cel ce ai îndrăzneală către Hristos Dumnezeu, neîncetat apără pe cei ce cu credinţă săvârşesc, cinstită şi preaslăvită pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pizmuind vicleanul cel potrivnic turmei tale, Preacurată, pururea se luptă, vrând să o facă luişi mâncare. Ci tu de Dumnezeu Născătoare, apără-ne pe noi de vătămarea lui.
 
A Crucii, a Născătoarei.
 
   Privindu-te Preacurata pironit pe lemn, strigă : O Fiul meu şi Dumnezeule, ce este această a ta preamărită şi străină auzire, care o suferi pentru mare mila ta.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Sau acestea, glasul 1.
 
Podobie : Ceea ce eşti bucuria...

 
   Făcându-te Părinte apărător Bisericii, ca o odraslă adevărată a Evantiei celei de Dumnezeu cuvântătoare, şi ca un tainic prea-adevărat al Apostolilor, întorci către Dumnezeu popoare, care mai-nainte nebuneşte dau cinste demonilor ca lui Dumnezeu.
 
Stih : Preoţii Tăi Doamne se vor îmbrăca întru dreptate, şi Cuvioşii Tăi cu bucurie se vor bucura.
 
   Fiindu-ţi milă Părinte de femeile cele ce vreau a naşte, le-ai dat învoire a veni la locaşul tău; bună înotare iarăşi ai dat altora care cu fierbințeală o cereau, şi bolnavilor dai sănătate, strălucind cu minunile.
 
Stih : Dreptul ca finicul va înflori, şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.
 
   Nevoinţele muceniciei cu tărie le-ai suferit, neîngrozindu-te de asprele munci ale lui Adrian, cu totul fiind aprins de dorinţa Ziditorului, Elefterie preaînţelepte; şi pe aceea ce te-a născut, împreună nevoitoare luându-o, te-ai suit sus, bucurându-te.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
   Podoaba Arhieriei tale Cuvioase Părinte, o ai roşit cu curgerile sângiurilor tale; iar în mijlocul priveliştei, care o ai săvârşit cu bărbăţie, văzându-te pe tine ceea ce te-a născut şi te-a crescut, căzând, săruta pe dulcele ei fiu. Pentru aceasta şi tăindu-se de sabie, a intrat în cămările cereşti împreună cu tine. O fericită Maică ! O sfinţiți sâni pe care i-ai supt fericite Elefterie, şi ai cunoscut pe Ziditorul firii. Roagă-te dar împreună cu Maica ta, să se mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Stăpână primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne mântuieşte pe roi, de toată nevoia şi necazul.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
Podobie : O preaslăvită minune...

 
   Răstignirea Ta o Stăpâne, care pentru noi oamenii cu îndelungă răbdare ai suferit, Fecioara văzându-o, cu plângere striga Ție : Fiul meu cum Te-au răstignit pe Cruce, şi Te-au omorât fiii Evreilor ? Ci scoală-Te, ca să câştige slavă cei ce cu credinţă se închină cinstitelor Tale patimi, Cuvinte.
 
Troparul, glasul al 4-lea.
 
   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Elefterie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., al Cuviosului, asemenea :
 
   Ca cel împreună locuitor cu cei fără de trup, şi tuturor Cuvioşilor părtaş, prealăudate Pavele, pe tine te cântăm, şi ne rugăm ţie : Roagă-te totdeauna pentru noi, ca să aflăm milă.
 
Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Din Octoih unul cu Irmosul pe 6, şi ale Sfinţilor două pe 8.
 
CANONUL Sfântului Elefterie :
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul 1,
 
Irmos :

 
   Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Celui ce a făcut minunate minuni, cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israil, ca S-a preaslăvit.
 
 
   Fiind robit de negurile patimilor, mântuieşte-mă acum pe mine, cu rugăciunile tale cele luminoase, Mucenice Elefterie, ca să te laud cu cântări dumnezeieşti, ca pe un rob al lui Hristos.
 
   Strălucit-ai Preasfinţite cu dumnezeieştile preacuratele lumini ale muceniciei, vopsindu-ţi cu sângele sfinţita ta podoabă, şi te-ai făcut cu chip luminos prin Duhul.
 
   Lipindu-te de Dumnezeu cu chip preacurat din tinereţe, ţi-ai depărtat sufletul de cugetul trupesc, şi te-ai îmbogăţit cu Dar îndestulat al minunilor.
 
A Născătoarei :
 
   Ca un scaun în chip de foc porţi pe Ziditorul, ca o cămară însufleţită şi ca un palat de veselie încapi pe Împăratul, făcându-Se ceea ce suntem noi, fără schimbare şi stricăciune.
 
Alt CANON, al Cuviosului.
 
Cântarea 1-a, glas acelaşi, 
 
Irmos : Hristos se naşte slăviţi-L...

 
   Cântare nouă de laudă mă nevoiesc a aduce ţie prin deschiderea gurii, Pavele de Dumnezeu purtătorule; dă-mi Dar a grăi, cu rugăciunile tale Preacuvioase, ca să vestesc cinstitele tale nevoinţe.
 
   Din tinereţe Preacuvioase ai luat jugul Domnului, şi în brazdele inimii tale ai semănat grâul cel duhovnicesc, şi ai secerat spicele, care întăresc sufletele, de Dumnezeu fericite.
 
Slavă...
 
   Prin sudorile cele multe ai câștigat Împărăţia cea de sus, ca un fără de trup vieţuind pe pământ; şi acum întru cele mai pe deasupra stând înaintea Treimii, adu-ţi aminte şi de noi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Trupul meu cel stricăcios luându-l Cel fără de trup, din sângiurile tale Mireasă dumnezeiască, şi în iesle culcându-Se, trupul acesta pe care l-a luat, îl îndumnezeiește Cel Preabun, prin unirea lui, Maica lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos :
 
   Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Care peste ape ai întărit Cerul al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape Atotputernice.

   Voind a pătimi pentru Hristos, rabzi răni pe trup, veselindu-te, Înţelepte, întru dureri şi întru nevoi. Pentru aceasta acum ai dobândit viaţa cea fără durere.
 
   Cu dragostea cea fierbinte a Făcătorului întărindu-te pătimitorule, de Dumnezeu înţelepţite, te arunci pe sine-ţi în lucrul cel meşteşugit cu foc, răcorindu-te cu focul Duhului, Elefterie.
 
   Arătându-te între preoţi preasfinţit, şi între Mucenici, Mucenic preatare, ai luat cunună îndoită, Fericite, văzând totdeauna faţa lui Dumnezeu.
 
A Născătoarei :
 
   Toiag de putere ai odrăslit pe Hristos, întru Care ne întărim, că pe tine te-a însemnat odinioară toiagul lui Aaron, care a odrăslit, pământule nelucrat, preacurată porumbiţă, pururea Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Fiului celui născut...

 
   O bărbăţia ta prealăudate ! O vitejiile tale cele sufleteşti ! Că dorind să sfărâmi fălcile leilor celor nevăzuţi, ai purtat pe umeri două pietre prea-mari, în timpul nopţii.
 
   Cine poate să spună după vrednicie nevoinţele tale, că tu călătorind căi aspre prin pustietăţi, ai mâncat ierburi crude, deprinzându-te a îndulci gustarea ta cu durerile înfrânării.
 
Slavă...
 
   Dedemult văzătorul de Dumnezeu Moise s-a învrednicit vederii celei de taină în rug; iar preacinstitul Pavel, arătându-se foc de sus, însuşi s-a arătat arzând nears.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu firea fără de început ca un Dumnezeu, Cuvinte, și Tatălui fiind întocmai la cinste, ai luat început sub ani, născându-Te din Fecioară, cu trupul Te-ai arătat Om, petrecând ca un prunc înfăşat cu scutece.
 
Irmosul :
 
   Fiului celui născut fără stricare din Tatăl mai-nainte de veci, şi mai pe urmă din Fecioară întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-i strigăm : Cela ce ai înălţat cornul nostru, Sfânt eşti Doamne.
 
CONDACUL Cuviosului, glas al 8-lea.
 
Podobie : Apărătoarei Doamnei...

 
   Din tinereţe, Înţelepte, cele mai presus de minte dorindu-le bărbăteşte, valul lumii ai lăsat, şi te-ai făcut prin dumnezeiasca ta viață locaş Treimii, şi ai luminat pe cei ce au venit la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm : Bucură-te Pavele preafericite.
 
Sedealna Mucenicului, glas 1.
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Avându-ţi gândul slobod de patimi, te-ai făcut slugă prea-aleasă lui Dumnezeu, şi ai scăpat din rătăcire pe cei ce bine te-au ascultat pe tine, şi pătimind ca un preot şi ca un Mucenic Elefterie, ai luat cununa îndoită, rugăndu-te să ne mântuim noi.
 
Slavă..., Sedealna Cuviosului, glas al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea şi Cuvântul...
 
   Fiind cârmuit cu puterea Dătătorului a toate, şi îndreptat cu vetreala Crucii, uşor ai trecut viforul vieţii, şi ai ajuns la limanul cel adevărat şi dumnezeiesc, câştigând multă negustorie de bunătăţi; care le-ai adus Stăpânului tuturor, şi ai auzit : Bine, slugă bună, şi cele ce urmează acestora. Pentru aceasta fericite Pavele roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste cinstesc pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei.
 
   Întru ispite de multe feluri, ale vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi, am căzut, şi de furtuna păcatelor mele celor fără de număr fiind ţinut Preacurată, ca şi către o caldă folositoare, acoperământ şi liman al meu, alerg la bunătatea ta. Pentru aceasta Preacurată, roagă pe Cel ce S-a întrupat fără sămânţă dintru tine, pentru toţi robii tăi, cei ce te lăudăm neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Preacurată; mijlocind pururea, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cântăm cu adevărat mărirea ta.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Fecioară şi Maică, dacă ai văzut ridicat pe Cruce pe Cel întrupat din tine, în mijlocul a doi tâlhari, plângând ai strigat : Vai mie preadulce Fiule ! Cum Te-ai răstignit de bunăvoie, Cel ce ridici păcatele lumii ca un Milostiv, vrând ca un Dumnezeu, cântări omeneşti de laudă să-Ți aducem Ție.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :
 
   Cu duhul văzând mai-nainte Proorocule Avvacume întruparea Cuvântului, ai binevestit, strigând : Când se vor apropia anii Te vei cunoaşte, când va veni vremea Te vei arăta; slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Nici căscările leilor, nici para focului, nici cumplita certare, n-au slăbit buna întărire a răbdării tale, sfinţite tăinuitorule; ci ca un diamant te desfătai întru chinuri, înfierbântându-te de dumnezeiască râvnă.
 
   Umplându-ţi-se gura de ape curgătoare de viaţă, ai izbucnit râuri de învăţături dumnezeieşti, sfinţite Mucenice, care înecau bârfelile celor fărădelege, şi adăpau inimile celor ce au cunoscut pe Hristos Dumnezeu.
 
   Tare mărindu-te Ziditorul tău, pentru Care ai voit a pătimi pătimitorule, ţi-a trimis o porumbiţă, ca să-ţi aducă hrană îngerească ţie, care te-ai făcut întocmai cu îngerii, prin suferinţele cele prealuminate ale nevoinţelor.
 
A Născătoarei :
 
   Spăimântatu-s-au oştile îngerilor, văzând că Cel nevăzut S-a arătat din tine cu chipul nostru, Fecioară Născătoare de Dumnezeu; pe Care roagă-L să învrednicească mântuirii pe toţi, cei ce te măresc pe tine cu credinţă.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Toiag din rădăcina lui Iessei...
 
   Biruindu-te oarecând somnul în vremea tinereţilor, şi slăbiciunea cea pentru privegherea cea de toată noaptea, văzându-o Petru, cinstitul tău învăţător, te-a lovit peste obraz Părinte, şi dându-ţi lovitura îndată și dă tămăduire.
 
   Cu Dumnezeu deosebi vorbind, şi de acesta apropiindu-se fără mijlocire, Pavel, Părintele nostru, niciodată nu s-a biruit de somn, după certarea dascălului; ci ca un fără de trup fiind, deştept pururea a petrecut.
 
Slavă...
 
   Vas preasfinţit te-ai arătat, şi ai primit pe, Hristos, Mirul cel ceresc în inima ta, şi aprinzându-ţi făclia înfrânării tale celei răbdătoare, prin petrecerea cea îmbunătăţită, ai alergat către Mirele cel dumnezeiesc.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cuvinte, având scaun Cerul şi pământul dedesubtul picioarelor, în pântecele Fecioarei întrupându-Te ai intrat, şi în peşteră sărăcească Te-ai sălăşluit, şi de la magi împărăţii perşilor, ca un Împărat, Dumnezeu şi Om, daruri ai primit.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Pacea Ta o dă nouă Fiule al lui Dumnezeu; că fără de Tine alt Dumnezeu nu cunoaştem, numele Tău numim. Că Dumnezeu al viilor şi al morţilor eşti.
 
   Meşteşugindu-se preavicleanul vrăjmaş să te înşele cu cuvinte viclene, Mucenice, s-a surpat de înţelepciunea ta, născocitorul răutăţii, şi s-a făcut de râs.
 
   Ridicându-te în căruţa dumnezeieștilor bunătăţi mărite, ai ajuns la înălţimea muceniciei şi ai surpat semeţia cea înaltă a viclenilor draci.
 
   Dorind să vezi frumuseţea lui Iisus, Cuvioase, înfrumuseţându-te pe tine cu frumusețile muceniciei, te-ai mutat către Dânsul, încununându-te cu cunună luminată.
 
A Născătoarei :
 
   Minunează tot cugetul minunea ta Curată, că naşti pe Dumnezeu cu trup, şi pe Hrănitorul Îl hrăneşti cu lapte neştiind ispită de bărbat, precum El singur ştie.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Dumnezeu fiind păcii...
 
   De întinăciunea patimilor curăţindu-ţi mintea, te-ai făcut oglindă nespurcată primind pururea strălucirea Duhului; pentru aceasta s-a ruşinat şi s-a rănit de tine ispititorul, care a învăţat sădirea răutăţii celei neputincioase.
 
   Înţelept fiind, câştigat-ai locuitor în inima ta pe Hristos Dumnezeu, şi ai călcat răutatea maestrului vrăjmaş, care se încerca să te amăgească cu multe feluri de viclenii, Pavele de Dumnezeu înţelepte.
 
Slavă...
 
   Fiu zilei cu adevărat făcându-te, vas luminii te-ai arătat, şi pe începătorul întunericului l-ai înşelat, care se pornea ca un leu asupra ta, cu cutremurarea pământului, cu sfărâmarea pietrelor, şi cu năluciri înfricoşându-te, Cuvioase.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Izgonindu-se din Eden Adam cel dintâi, S-a întrupat din tine Cuvântul, Cel fără de început, Mireasă dumnezeiască pururea Fecioară, şi în ieslea animalelor culcându-Se ca un Prunc, a scăpat neamul nostru din robia celui străin.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos :

 
   Proorocului Iona urmând strig : Scoate viaţa mea din stricăciune Bunule, şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig : Slavă Ție !
 
   Berbecele cel ales al țarinii lui Hristos, păstorul cel cuvântător, cel cu petrecerea în chinuri, se măreşte, pentru că a slăvit pe Dumnezeu în mădularele sale.
 
   Întărindu-te înţelepte cu privirile cele către Dumnezeu, ai slăbit tare pe vrăjmaşul cel cu multe măiestrii pururea pomenite, lauda Mucenicilor, îndreptarea preoţiei.
 
   Chinuri răbdând, către foc însuţi mergând, ai adormit pornirile fiarelor celor sălbatice, avându-ţi neadormită dragostea către Ziditorul.
 
A Născătoarei :
 
   Ceea ce te-ai făcut cort de sfinţenie Marie, sfinţeşte ticălosul meu suflet, care este spurcat cu dezmierdările, şi mă fă părtaş dumnezeieştii slave.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din pântece pe Iona...

 
   După cum Mântuitorul Hristos, Dumnezeul nostru, cu puţine pâini a săturat mulţime de popor, aşa şi Pavel tăinuitorul lui Hristos, cu un vas mic de lut cu puțină apă, mulţime a veselit până la săturare şi îndestulare.
 
   Oprit-ai arsura soarelui cu rugăciunile tale, Minunate, şi ai dezlegat foametea cea grea, cu apele ce s-au vărsat de sus adăpând pământul, care a crescut şi s-a îmbogăţit cu Darul, şi ai înmulţit rodurile lui.
 
Slavă...
 
   Viaţa cea fără durere, întru dureri o ai câştigat, şi opreşti răutatea durerilor celor cumplite, ale celor ce cu credinţă cer să dobândească tămăduire, de la tine, Preacinstite, podoaba părinţilor. Pentru aceasta, dezleagă durerile mele cele sufleteşti şi trupeşti, rogu-mă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cuvinte al Tatălui, Fiule al lui Dumnezeu, Cel fără de ani şi preaveşnic, Care Te-ai născut din Maica curată Fecioară dumnezeiască, şi Prunc făcându-Te, ai încăput în peşteră, Cel ce eşti neîncăput. Pentru aceasta toţi minunându-ne, ne închinăm tainei celei prea-mari.
 
Irmosul :
 
   Din pântece pe Iona ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării precum l-a primit; şi în Fecioară sălăşluindu-Se Cuvântul, şi trup luând a ieşit păzindu-o nestricată. Că Cel ce n-a pătimit stricăciune, pe ceea ce L-a născut, o a păzit nevătămată.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Pe propovăduitorii cei tari...
 
   Ca pe o podoabă a preoţilor, Cuvioase, şi îndemnare a purtătorilor de chinuri, toți te lăudăm şi te rugăm sfinţite Mucenice Elefterie, scapă pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi; Rugându-te neîncetat pentru noi toţi.
 
ICOS
 
   Caută Milostive, Dătătorule de viaţă, ca Cela ce însuţi eşti Iubitor de oameni şi îndurat Dumnezeu, spre întunecarea sufletului meu, şi cu dreapta Ta cea atotputernică Cuvinte, mă slobozeşte de ruşinea patimilor, ca să laud pe ierarhul Tău, Elefterie; că acesta din pântece s-a cunoscut de Tine cu adevărat, s-a sfinţit şi s-a făgăduit, ca Samuil de sfinţită maica sa, Ție, Ziditorului, rugându-se neîncetat pentru noi toţi.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a cincisprezecea, pătimirea Sfântului sfinţitului Mucenic Elefterie.
 
Stih :
Elefterie ca cel fireşte cu mintea nerobit.
Săbiile văzând de înșelăciune nu s-a robit.
Pe Elefterie cel ce dumnezeiesc s-a aflat.
În a cinsprezecea zi, sabia viaţa i-a luat

 
   Acesta a fost din Roma, foarte tânăr rămânând orfan de tată, având numai Maică ce se chema Antia, care era învăţată credinţa în Hristos de Sfântul Apostol Pavel. Deci s-a adus de dânsa Sfântul Elefterie la Anichit episcopul, de l-a dat să înveţe sfânta carte, şi s-a pus la rânduiala clericilor, iar la cinsprezece ani ai vârstei sale, s-a hirotonisit diacon; şi la optsprezece ani preot, şi ajungând la douăzeci, s-a hirotonit episcop Iliriculul, făcând mai-nainte, pentru nespusele bunătăți, multe minuni; şi de vreme ce pe mulţi învăța, şi-i întorcea la credinţa lui Hristos, trimise Adrian împăratul de-l aduse înaintea lui, şi mărturisind luminat pe Hristos Dumnezeu tuturor, porunci să-l culce pe un pat de aramă, şi să-i dea dedesubt foc. Apoi îl puse pe un grătar foarte ars, şi iarăşi într-o tigaie plină de untură şi seu, şi smoală foarte fierbinte; şi cu puterea şi Darul lui Hristos, a fost păzit de toate nevătămat. Apoi au făcut un cuptor care avea de amândouă părţile ostii întru care întâi Coremon, care dăduse planul, a intrat luminându-se de Duhul Sfânt, şi pe Hristos Dumnezeu, a fi mărturisindu-l, şi ieşind nevătămat i s-a tăiat capul. Iar Sfântul Elefterie s-a băgat într-o tigaie, şi stingându-se focul, a ieşit sănătos. A fost apoi legat de un car cu cai sălbatici, şi slobozindu-se de înger, s-a dus într-un munte înalt, unde locuia cu fiarele sălbatice, care se îmblânzeau, povestindu-le el cuvinte dumnezeieşti, După aceea boteză pe slujitorii ce au fost trimişi ca să-l prindă, cu care au botezat şi pe alţii ce au crezut în Hristos, ca la vreo cinci sute. Deci aducându-se la împăratul, și dându-l să-l mănânce fiarele, şi ferindu-se nevătămat, l-au ucis doi slujitori, ce au mers asupra lui cu porunca ighemonului, iar Maica sa Antia îmbrăţişând mort pe Sfântul, şi sărutându-l se ucise şi ea de sabie.
 
    Tot în această zi, Sfânta Antia, Maica Sfântului Elefterie, îmbrăţişând trupul cel mort al fiului ei, de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Podoabe de îngropare Maica fiului hărăzește
Pe sineşi, fiindcă împreună de sabie se săvârşeşte.

 
    Tot în această zi, Coremon eparhul, crezând în Hristos și botezându-se, de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Coremon saţ de nevoință n-a luat,
Până ce grumazul de sabie i s-a tăiat.
 

    Tot în această zi, cei doi muncitori, ce au crezut în Hristos, de sabie sau săvârșit.
 
Stih :
Alţi muncitori cu săbiile pe cei doi muncitori, au tăiat,
Care te-au cunoscut pe tine Mântuitorule Dumnezeu adevărat.

 
    Tot în această zi, Preacuviosul Părintele nostru Pavel cel tânăr, care s-a nevoit în zilele lui Porfirogenet la muntele Latrului.
 
Stih :
Deși nou cu viaţa Pavel s-a arătat
Ci însă întocmai cu cei dinainte părinţi s-au aflat.

 
    Tot în această zi, chinuirea Sfintei Mucenice Sosana.
 
Stih : Sosana ceea ce vechi şi cea nouă s-a aflat,
Acum de cursele mincinoşilor pârâţi n-a scăpat,
 
   Aceasta era în anii împăratului Maximian, de loc din Palestina, fiică din Părinte elin, iar din Maică evreică; deci fugind de păgânătatea amândurora, a năzuit la credinţa lui Hristos şi a primit Sfântul Botez de la episcopul Silvan. Deci după ce au murit părinţi ei, a împărţit fericita, toată averea ei la săraci şi slobozindu-şi robii şi roabele, s-a îmbrăcat în haine bărbăteşti, apoi tunzându-şi capul s-a dus la o mânăstire de bărbaţi, ce se afla în cetatea Ierusalimului, şi s-a numit Ioan, care pentru multe bunătățile ei, s-a făcut arhimandrit mânăstirii aceleia. Iar după ce a petrecut întregi douăzeci de ani, a căzut într-o cumplită năpastă, căci o pustniciţă intrând în mânăstire şi socotind că este bărbat o îndemna pe ea spre păcat, şi fiindcă Cuvioasa n-a primit, a fost pârâtă de aceea ca și cum ar fi silit-o, iar sfânta a primit cu mulţumire năpasta aceasta şi a cerut pocăinţă pentru vina ce i s-a fost pus, deci înştiinţându-se despre aceasta, episcopul Elevterupolei, s-a dus la mânăstire şi a dojenit pe ighemonul, pentru ce lasă să se facă în mânăstire nişte asemenea nerânduieli, iar ighemonul a socotit, sa ia schima de la prihănitul Ioan. Atuncea venind în nevoie fericita Sosana, a cerut două fecioare şi două femei servitoare, şi ducându-se îndeosebi, cu lucrul a încredinţat pe ele că este femeie. Deci făcându-se aceasta cunoscută episcopului, s-a spăimântat și o a hirotonit pe ea diacon, şi de atunci multe minuni făcea fericita întru numele Domnului. Deci fiindcă ighemonul Alexandru ducându-se la Elevterupoli a adus jertfa idolilor, pentru aceasta sfânta Sosana s-a dus de sine la el, şi cu singură rugăciunea ei, a surpat idolii. Deci mergând de faţă la ighemonul, a mărturisit pe Hristos, pentru care i s-a tăiat sânii, şi fiindcă aceștia iarăşi s-au făcut întregi şi sănătoși cu puterea lui Dumnezeu pentru aceasta văzând minunea gealaţii ce i-au tăiat, şi crezând în Hristos, li s-au tăiat capetele şi au luat cununile muceniciei, iar în gura fericitei Sosana, au turnat cu leica (pâlnia) plumb topit, care a ajuns înlăuntrul măruntaielor ei, s-a păzit însă cu Darul lui Dumnezeu nevătămată. Apoi a fost bătută şi în foc fiind aruncată, acolo şi-a dat sufletul la Dumnezeu, şi aşa s-a dus către cel ce-l dorea, Mirele său Domnul.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Elefterie Cubiculariul.
 
Stih :
Elefterie slobozindu-se din lume.
A aflat slobozenia cea mai presus de lume.
 

   Acest sfânt avea patria Constantinopol, strălucind adică cu buna credinţă, iar cu bogăţia şi slava, covârşind pe toţi din acea vreme, slăviţi boieri; căci de mic fiind crescut în palaturile împărăteşti, de acolo avea şi cele întâi cinuri. Însă fiind rănit de dragostea bunătăţilor celor nestricăcioase şi veşnice, pe toate cele pământeşti, întru nimic le-a socotit fericitul, şi a ales mai mult a fi aruncat, adică a avea cel mai de jos Ioc în sălaşele Domnului, decât a avea cel mai întâi loc în locaşurile păcătoşilor, precum zice dumnezeiescul David. Deci către Dumnezeu având întins ochiul sufletului său, se îndeletnicea pe toată ziua la laude şi la slavoslovii dumnezeiești şi întrebuința toată fapta bună. Ci stricătorul sufletelor noastre diavolul, n-a suferit să vadă bunătăţile acestea; deci a întrebuinţat organ pe sluga Sfântului (căci după socotința unui înţelept, slugile sunt pururea vrăjmaşe stăpânilor lor), şi printr-însul s-a apropiat, la cel atunci rău credinciosul împărat, şi a pârât pe Sfântul zicând : Stăpânul meu Elefterie, s-a botezat cu botezul creştinilor şi a zidit biserică şi cinsteşte adică pe cei răstignit, iar poruncile împărăteşti le urăşte și se întoarce despre ele, şi având casă ascunsă sub pământ, aduce lui Hristos privegheri de toată noaptea, şi-şi ticăloşeşte trupul său cu posturi şi cu lacrimi. Acestea povestindu-le sluga, s-a aprins împăratul de mânie, şi trimiţând a adus pe Sfântul, care stând înaintea sa, l-a întrebat pe el cu cuvinte de râs şi de măgulire zicându-i : Cum ne-ai lăsat, o Elefterie, atâta vreme şi ai defăimat dragostea noastră cea prea mare către tine şi împărăteștile noastre palaturi ? Sfântul a răspuns, pentru că am o împărate, trupul ticăloşit de multe boli, pentru aceasta am voit ca să petrec în aer şi în loc curat, spre înnoirea sănătăţii mele. Şi pentru ce singur tu, a zis împăratul, te desfătezi întru curatul aer şi Ioc; au nu vom câştiga şi noi bunătăţile acestea, întâlnindu-ne cu tine ? Iar Sfântul la acestea nicicum n-a răspuns. Deci împăratul către seară trecând râul Sagaris, s-a dus la casa Sfântului, căci acolo locuia, şi văzând o uşă ascunsă, prin aceea află o groapa alcătuită în chip de puţ, şi prin aceia pogorându-se, a aflat o biserică împodobită, şi deşi s-a îngreţoşat păgânul pentru aceea : Căci urâciune este păcătoşilor buna cinstire de Dumnezeu. N-a îngrozit însă pe Sfântul, ci a început să-l măgulească, cu cuvinte îmbunătoare, vrând ca cu acestea să domoale gândul Sfântului cel întărit, dar fiindcă cu toate acestea, se părea că bate văzduhul după Parimie, apucându-se să înduplece pe cel neînduplecat. Pentru aceasta a poruncit să taie capul Sfântului şi cinstitul său trup, să-l arunce la câini şi la păsări ca să-l mănânce. Deci tăindu-i-se capul, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar cinstitul său trup lepădat aflându-se, un cucernic şi iubitor de Dumnezeu creştin, împodobit cu vrednicia preoţiei l-a luat pe el, şi cu miruri miresmându-l, l-a îngropat la loc însemnat.
 
    Tot în această zi, Sfântul Vach cel nou.
 
Stih :
Pe Vach cel nou cine va să nu-l pună.
Al doilea între nevoitorii cei prin sabie.

 
   Acest sfânt Vach, ce trăgea din Palestina, fiind în anii lui Constantin şi a Irinei, pravoslavnicilor împăraţi, iar părinţii lui erau creştini din strămoşii lor. Deci tatăl Sfântului acestuia avea femeie creştină prea râvnitoare, însă amăgindu-se de deșarta slava lumii, s-a lepădat vai ! de adevărată şi cea de la părinţi predata credinţa creştinească, şi s-a dus de sine la spurcată credinţa agarinească, după care în urmă, a născut şapte copii pe care-i creştea, după râu credincioasa; înşelăciune a turcilor. Deci fiindcă el a murit în păgânătate, au rămas fiii săi împreună cu Maica lor din care al treilea fiu cu numele Dahac (care va să zică Ghelasie) s-a păzit pe sine şi nu s-a însurat, ci şi mai-nainte de a muri lepădatul de Hristos tatăl său, el cugeta să primească credinţă creştinească, iar după ce a murit acolo, atunci şi-a împlinit, dorinţa sa. Căci descoperind maică-sa scopul său, o a aflat pe ea unită, şi mai ales îndemnându-l spre aceasta, căci era credincioasă. Deci ieşind din patria sa, s-a dus la Ierusalim şi acolo povăţuit de un monah, s-a dus la lavra Sfântului Sava, unde primind Sfântul Botez în loc de Dahac s-a numit Vach, apoi rugându-se monahilor, a fost îmbrăcat în schima monahicească. Deci vieţuind cu posturi şi cu înfrânări şi împodobindu-se pe sine cu celelalte bunătăţi, din porunca ighemonului a ieşit din mânăstire, căci se temea egumenul, să nu se vădească pricina la agareni, care stăpâneau atunci Ierusalimul. Deci de la întâmplare sau mai bine zicând după dumnezeiască iconomie mergând Vach la Ierusalim află pe maică-sa, şi-i arătă ei toate cele pentru el, adăugând şi aceasta că foarte se mâhneşte pentru fraţii săi, că se află întru rea credinţă. Iar acest cuvânt auzindu-l de la maică-sa fraţii lui, s-au făcut şi aceia creştini. Unul numai singur a rămas întru rătăcire, care s-a dus la agareni, şi a vândut pe fratele său acesta Vach, că s-a făcut creştin, iar agarenii înştiinţându-se despre aceasta, şi aflându-l l-au prins şi l-au adus pe el la Amiran a sfintei cetăţi. Iar Amiran l-a trimis pe el la cel mai însemnat lângă feldmareşal şi la judecători. Deci înaintea acestora, Sfântul Vach a mărturisit pe Hristos, Dumnezeu adevărat, iar credința agarenilor o a defăimat ca deşartă şi mincinoasă, şi-şi bătea joc de ea. Pentru aceasta i s-a tăiat capul, şi aşa a luat neveştejită cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, Sfântul Părintele nostru Ioan Gură de Aur, s-a hirotonit patriarh Constantinopolului, întru care zi a început a se face de dânsul şi Praznicul Nașterii lui Hristos până la douăzeci şi cinci ale lunii, venind unii despre părţile apusului şi spunându-i, drept aceea s-a şi grăit de dânsul cuvânt de răspuns foarte frumos şi prea de folos.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :
 
   De Tinerii Tăi cei din cuptor Mântuitorule, nu s-a atins, nici i-a supărat focul. Atuncea acei trei ca cu o gură cântau şi binecuvântau, grăind : Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Mărească-se acum în trupul meu Hristos, strigai Înţelepte, chinuindu-te, nu mă tem de înfierbântarea căldărilor, nu mă îngrozesc de moarte, nici de pornirile fiarelor, pentru viaţa ceea ce va să fie.
 
   Numai frumuseţea lui Dumnezeu caut, numai slava lui doresc să o dobândesc; muncească-mă arzându-mi-se tot trupul, strigai Slăvite, scăparea de aici caut, care mă face rob lui Hristos.
 
   Uitându-te la viaţa cea statornică, Fericite, cu adevărat lumii te-ai omorât, şi ca aurul înfierbântându-te, ai strălucit prin lămurirea chinurilor, păzindu-te în comorile locaşurilor cereşti.
 
A Născătoarei :
 
   Pe tine singură aflându-te foarte curată, Cuvântul lui Dumnezeu cel Preacurat, ceea ce eşti fără prihană, S-a născut din pântecele tău, a curăţit pe credincioşi de spurcăciunea care ni se adăuga din neoprirea patimilor, Mireasă a lui Dumnezeu.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii în buna-credinţă...
 
   Ca un soare strălucind, ai luminat răsăritul de-îndată, şi pe stâlp suindu-te, ca prin mijlocul cerurilor ai stătut, şi toată lumea o ai veselit, cu învăţăturile tale, strigând : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   Depărtatu-te-ai fugind de tulburările lumeşti, după cum zice Psalmistul, şi în pustie sălășluindu-te fericite de Dumnezeu, ai primit pe Acesta în inima ta ferindu-te, prin păzirea îngerului.
 
Slavă...
 
   Văzut-ai munca cea de acolo, cu ochii cei de gând, şi cu sufletul tău cel iubitor de oameni; dorit-ai din inimă cu lacrimile udându-ţi pururea așternutul, ca David în vremea nopţii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel fără trup se întrupează, şi Cel fără de ani se face sub ani, şi cu scutece Se înfaşă pentru noi, Domnul cel ce înfăşoară pământul cu negură, însuşi trup S-a arătat neschimbat, mai presus de cuprindere, din cea neispitită de bărbat.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos :

 
   De care se înfricoşează îngerii şi toate oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi, preaslăviţi-L tineri, bine-L cuvântaţi popoare, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Cu lumina pătimirii ai înflorit, ca un pom frumos, podoaba Mucenicilor, şi acum te-ai arătat floare raiului, trimiţând dumnezeiasca bună mirosire.
 
   Maica ta amestecă sângele ei cu curgerile sângiurilor tale celui născut dintr-însa, cu cinste îmbrățișând moaştele tale, se săvârşeşte de sabie, şi viețuiește în veci.
 
   Sicriul tău, Înţelepte, revarsă ape de vindecări şi râuri de minuni, celor ce au trebuinţă; care spală întinăciunea patimilor celor pierzătoare de suflete; pentru aceasta te lăudăm Mucenice Ierarhe întru toţi vecii.
 
A Născătoarei :
 
   Ca ploaia S-a pogorât în pântecele tău, Hristos, şi cu adevărat a adăpat lumea, uscând Fecioară, pâraiele cele tulburi ale nebuniei idoleşti, înşuşi Făcătorul de bine.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cuptorul cel răcorit...
 
   Cântare bine alcătuită, şi prea glăsuitoare dimpreună cu David ai cântat, zicând : Mângâierile Tale, Împărate a toate, au veselit sufletul meu cu cuviinţă dumnezeiască, prin voia iubirii de oameni. Pentru aceasta bucurându-te ai strigat : Bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalțe întru toți vecii.
 
   Ziditorul, Cela ce ţi-a dat ţie cele ce sunt pricinuitoare dragostei, păzindu-te cu dreapta Sa din tinereţe, şi cu trei lăptuci te-a hrănit cu cuviinţă dumnezeiască, şi ca celui ce din pruncie ai călcat toate poftele, prin mâna îngerului ți se dau acestea, ca unuia ce ai râvnit viața îngerească, cântând Celui preaslăvit de tine Pavele, de Dumnezeu purtătorule : Toată făptura să laude pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Au putut să scape de osândire cei trei bărbaţi legaţi spre pedeapsă, că fugind de la slujba cea de obşte, din legături s-au dezlegat nevăzut, cu numele tău Părinte preaslăvite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce ai născut pe Soarele dreptăţii, Care prin stea cheamă pe magi, cu aur şi cu smirnă şi cu tămâie, cu nouă cuviinţă închinându-se fără întoarcere, Celui ce S-a făcut Prunc; pe Care păstorii L-au lăudat şi mulţimea îngerilor cântându-L, L-a preaslăvit, ca pe Cela ce este după fiinţă Dumnezeu, şi cu firea Om.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
   Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că nu a ars pe Tinerii pe care ia primit; precum nici Focul Dumnezeirii pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta cântând să strigăm : Binecuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos :
 
   Izvorul cel primitor de viață, şi pururea curgător, sfeşnicul Darului cel de lumină purtător, Biserica cea însufleţită, cortul cel preacurat, care este mai desfătată decât cerurile, şi decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii o mărim.
 
   Făcându-te gură lui Dumnezeu, răpind din gura celui străin pe poporul cel cu cuget deşert, l-ai arătat moştean Darului, şi tare pătimind, locuieşti împreună cu preoţii, şi cu pătimitorii, Elefterie.
 
   Vasul de mir cel curat al Duhului, locaşul cel veselitor al bunătăţilor, mielul cel fără răutate, luminătorul cel neapus, temelia Ierarhilor şi a Mucenicilor, să se laude cu credinţă Elefterie.
 
   Cu adevărat locuieşti în lumina cea neînserată, făcându-te lumină mai luminată decât soarele; pentru aceea pe cei ce săvârşesc astăzi pomenirea ta cea purtătoare de lumină, scapă-i de negura patimilor, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu, Elefterie.
 
A Născătoarei :
 
   Păzeşte-ne pe noi robii Tăi, Doamne, care lăudăm naşterea Ta cea negrăită din Fecioară, scăpându-ne din supărări, de patimi şi de nevoi cu rugăciunile ei, ca un Iubitor de oameni şi Făcător de bine.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Taină străină...
 
   Vesteşte îndrăzneala ta către Dumnezeu, şi cele ce ai săvârşit după călătoria ce ai făcut către Dânsul, lucrurile cele minunate; că pe mulţi cu untuldelemn din candela ta de feluri de neputinţe i-ai scăpat.
 
   Avându-ţi sufletul prealuminat Cuvioase, tot te-ai adăpat cu Darul ca cu nişte mir; cu untuldelemn dracii goneşti, leproşii curăţeşti, şi rana capului şi durerea cea cumplită a râiei o potoleşti.
 
Slavă...
 
   Surpându-se ca de satana cel prea-viclean, în chip de fiară prea sălbatică, văzându-te pe tine întins, de frică fiind ţinut a pierit, şi untuldelemn al candelei tale ca nişte mir, spre tămăduirea a feluri de boli s-a făcut.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Zămislit-ai nestricat în pântecele tău, întru anii cei mai de pe urmă, pe Fiul pe Care Tatăl l-a născut mai-nainte de veci, Maică neispitită de bărbat; pe Acesta prin stea cerurile Îl arată, şi în peşteră pământul.
 
Irmosul :
 
   Taină străină văd şi preaslăvită, Cer fiind peştera, scaun de Heruvimi, Fecioara, iesle sălăşluirea, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cela ce ai împodobit Cerul...
 
   Lui Hristos ai adus Părinte turme de credincioși ca un păstor, şi de tine viţelule apropiindu-se ca o junice ceea ce te-a născut, s-a omorât împreună cu tine; cu care acum te laud pe tine Elefterie.
 
Slavă..., a Cuviosului,
 
Podobie : Cu ucenicii să ne suim...

 
   După cuvântul lui David, înflorit-ai în casa lui Dumnezeu ca un finic, Părinte Preacuvioase; rodurile ostenelilor tale însutit acum le-ai înmulţit; pentru aceasta înecând tabăra dracilor în izvoarele lacrimilor tale, Pavele fericite, ai luat de la Hristos cinste şi cunună de biruinţă, şi Dar de faceri de minuni, din-destul preaînțelepte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Şi pe tine Preasfântă Fecioară, te pun înainte mijlocitoare către Cel născut din tine, ca să mă izbăvesc de tot iadul, şi de muncile cele veşnice, eu ticălosul.
 
LA LAUDE
 
Stihirile pe 4, glasul al 6-lea.
 
Podobie : A treia zi ai înviat...
 
   Luând de la Hristos Dumnezeu, Darul cinstiţilor Mucenici, Arhiereule, calea Lui o ai săvârşit cu osârdie; pentru aceasta pe tine după vrednicie te lăudăm, Elefterie.
 
   Minciuna prin cuvintele tale înfruntându-o, Elefterie, prin pătimire, ai omorât pe aflătorul minciunii; şi pe acela punându-l sub picioarele tale, ai ridicat împotriva lui semne de biruinţă.
 
   Cu ploile sângiurilor tale, adapă-ne pe noi gânditor, Arhiereule, cei ce te cinstim pe tine cu credinţă, şi săvârşim dumnezeiască pomenirea ta cu dragoste, şi lăudăm pe Dumnezeul nostru.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Preot preasfinţit, prea legiuit ai fost până la sfârşitul tău, fericite Elefterie. Căci sfinţit săvârşind dumnezeieştile şi negrăitele Taine, sângele ţi-ai vărsat pentru Hristos Dumnezeu, şi jertfă bine-primită pe sineţi te-ai adus. Pentru aceasta îndrăzneală având către Dânsul, cu dinadinsul roagă-te pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim pomenirea ta cea pururea cinstită; şi ca cei ce o cinstesc pe ea, să se izbăvească de supărări, şi de tot felul de primejdii şi de întâmplări.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul vieţii; ţie ne rugăm : Roagă-te Stăpână cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele noastre.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Preacurata, dacă Te-a văzut pe Tine pe cruce spânzurat striga : Ce taină străină este aceasta ce văd Fiul meu ? Cum mori spânzurat cu trupul pe lemn, Dătătorule al vieţii ?
 
STIHOAVNA din Octoih, Slavă..., a Sfântului Elefterie, glasul al 2-lea :
 
   Ca unul ce eşti cu numele dumnezeieștii sloboziri Părinte, te-ai învrednicit sfinţitei preoţii, şi bărbăteşte învăţând buna-credinţă, ne-ai învăţat faptele cele cuvioase, pentru aceea săvârşind lupta ta cea mucenicească, din amândouă ai luat laudă Elefterie. Nu înceta rugându-te lui Hristos, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca un măslin foarte roditor, Te-a odrăslit Fecioara pe Tine, pe Rodul vieţii, ca să rodeşti lumii mare şi bogată milă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Când te vedea Mieluşeaua pe Tine, Mielul ei pe Cruce împungându-Te cu suliţa, cu lacrimi amare îşi uda obrazul, şi suspinând zicea : Miru-mă de judecăţile Tale cele negrăite Stăpâne ! Cum pătimeşti de la oameni fărădelege, patimi de ocară ? Vrând să spargi zapisul lui Adam, şi să mântuieşti omenirea.

Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A ŞAISPREZECEA


Sfântul Prooroc Agheu.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6 : 3 din Octoih şi 3 ale Sfântului, glasul al 8-lea :

Podobie : Mucenicii Tăi, Doamne...


   Făcându-te locaş Dumnezeului tău, Slăvite, şi Biserică însufleţită, cu strălucirea şi cu traiul vieţii ai ridicat Biserică neînsufleţită (care căzuse dedemult preacinstite) Celui ce împărăteşte lumea; pe Acela roagă-L, ca prin rugăciunile tale, să ne dăruiască tuturor mare milă.
 
   Vas te-ai arătat Duhului, primitor de luminări, primind revărsările de lumină, care ţi s-au dat din Cer; pentru aceea prooroceşti izbăvirea cea de mântuire a tuturor oamenilor; cu rugăciunile tale, cere de la Dânsul să dea tuturor mare milă.
 
   Fiind revărsată peste tine raza cea purtătoare de Dumnezeu, te-ai învrednicit științei, şi te-ai arătat plin de lumina cea preacurată şi neînserată, Fericite; păzeşte pe cei ce te laudă, rugând pe însuşi Domnul, să dea tuturor mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară fără prihană de Dumnezeu dăruită, singură Stăpână, luminează-mi acum inima, cea întunecată cu patimi cumplite, ca să văd lumina cea neînserată, şi dumnezeiască a Fiului tău Cel preadulce. Ca să te laud şi să te măresc pe tine, singură nădejdea noastră şi lauda.
 
A Crucii, a Născătoarei.
 
   Nu sufăr Fiule a Te vedea pe Tine, Cela ce ai dat priveghere tuturor să dormi pe Cruce, ca să dai celor ce odinioară au adormit somnul pierzării, din călcarea poruncii, priveghere dumnezeiască, şi mântuitoare; zicea Fecioara tânguindu-se; pe care o mărim.
 
Tropar, glas al 2-lea :
 
   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Agheu, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Amândouă din Octoih, şi al Proorocului pe 4. 

CANONUL  Proorocului

Făcut de Teofan.
 
Cântarea 1-a, glas al 7-lea, 
 
Irmos :

 
    Lui Dumnezeu, Celui ce a ajutat lui Moise în Egipt, de a scos pe Israil, Aceluia, Unuia să-i cântăm, că S-a preaslăvit.
 
   Cela ce stai înaintea lui Dumnezeu, cu chip dumnezeiesc, ca un Prooroc adevărat, adu-ţi aminte, Fericite, de cei ce laudă cinstită pomenirea ta.
 
   Zidindu-te pe sineți pe temelia cea tare a bunătăţilor, te-ai făcut locaş însufleţit, de Dumnezeu fericite.
 
Slavă...
 
   Preacuratul tău gând văzând pururea pe Dumnezeu, pe cât se poate, strălucea luminat cu darurile cele de acolo, Fericite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu, Care mai-nainte ai fost fără Maică, zămislindu-Te în pântece Fecioara trupeşte, Te-a născut fiu fără tată.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Întăritu-s-au prin credinţă...

 
   Cu putere dumnezeiască dezlegându-ne de robia cea cumplită a dracilor, ne-ai făcut cinstite locaşuri Ție, Mântuitorule, strigând : Sfânt eşti, Cel ce mântuieşti sufletele noastre.
 
   Cela ce locuieşte întru înălțime, şi umple lumea, te-a arătat pe tine locaş de sfinţenie Proorocule; care cânţi : Sfânt eşti, Cel ce mântuieşti sufletele noastre.
 
Slavă...
 
   Dumnezeiescul Duh, care împarte Darul la toţi, locuind în inima ta, te învaţă a striga : Sfânt eşti Doamne, Cel ce mântuieşti sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cela ce cu cuvântul a zidit toată lumea cu înţelepciunea, se zideşte din tine Maica lui Dumnezeu, făcându-Se om asemenea nouă pentru îndurare Iubitorul de oameni.
 
Irmosul :
 
   Întăritu-s-a prin credinţă Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă cântând : Sfânt eşti Doamne, şi pe Tine Te laudă duhul meu.
 
Sedealna, glas al 3-lea.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...

 
   Arătându-te cu cugetul luminat de Dumnezeiescul Duh, Proorocule, propovăduieşti Tainele cele dumnezeieşti, descoperind arătarea celor ce vor să fie, şi spunând împlinirea lucrurilor, Aghee preafericite. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei...

 
   Necuprinderea zămislirii, şi netâlcuirea naşterii văzându-o Isaia, striga cu grai dumnezeiesc, că Preasfântul Duh a venit peste tine, Născătoare de Dumnezeu, ca odinioară în rug, păzindu-te nearsă. Drept aceea împreună cu îngerul strigăm : Bucură-te locaşul lui Dumnezeu.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Dacă Te-a văzut cea neispitită de bărbat pironit pe lemn Stăpâne, vărsând lacrimi şi adesea suspinând, striga : Vai mie ! Soare al slavei, naşterea fecioriei mele, cum Te-a spânzurat pe lemn poporul cel fărădelege, pe Tine, Făcătorul tuturor şi Stăpânul ? Laud bunătatea Ta cea desăvârşită.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :
 
   Auzit-am auzul Tău, şi m-am temut; înțeles-am lucrurile Tale, şi m-am spăimântat, Doamne.
 
   Arătat-ai Hristoase, Proorocului Tău pe Fecioara locaş plăcut Ție, însufleţit; cu care împreună strigăm : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Adunat-ai pe cei lepădaţi Doamne, scăpându-ne din robia vrăjmaşului, precum zice Proorocul cel primitor de Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Arătat-ai Proorocului Tău, Hristoase, mântuirea neamurilor, ceea ce era să fie mai pe urmă; care strigă : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Schimbat-ai spre binecuvântare Stăpână blestemul lui Adam, născându-ne nouă pe Hristos, către Care strigăm : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Mânecă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că lumină eşti, şi poruncile Tale s-au făcut vindecări robiilor Tăi, Iubitorule de oameni.
 
   Învredniceşte, Fericite, pe cei ce săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, să se facă locaş lui Dumnezeu celui viu; întărindu-i pe piatra dogmelor tale, cu rugăciunile tale.
 
   Ca un Făcător de bine dă-ne Doamne pacea Ta, pacea care este pentru paza sufletului, care dumnezeiescul Agheu cu Dumnezeiescul Duh o a proorocit.
 
Slavă...
 
   Mare va fi slava Bisericii, cu mult mai mare decât cea mai dinainte sinagoga lui Israil, întrupându-Se Cuvântul, şi unindu-Se cu oamenii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Binecuvântată preaslăvită Maică neispitită de bărbat, înviază sufletul meu cel omorât de păcate, şi îngropat în neastâmpărarea patimilor.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos : Iona din pântecele...

 
   Bărbăteşte învăţând buna-credinţă, Fericite, ai ridicat Biserică sfinţită Stăpânului tuturor, făgăduind îndestulare de bunătăţi.
 
   Scos-ai Mântuitorule, din robia cea îndelungată pe om, dintru adâncul cel mai de jos, şi l-ai adus pe el la cetatea cea de sus, ca un Iubitor de oameni.
 
Slavă...
 
   Cu raza Duhului veselindu-te Proorocule, ai proorocit cuvintele celor ce erau să se facă, şi ne-ai învăţat pe noi îndreptările bunei credinţe.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Căzând Adam cu mintea lui, s-a scos din rai, iar Cuvântul întrupându-Se din Fecioară, l-a rechemat şi l-a mutat către desfătarea cea de sus.
 
Irmosul :
 
   Iona din pântecele iadului a strigat : Scoate din stricăciune viaţa mea ! Iar noi strigăm Ție : Întrutot puternice, Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi.
 
CONDAC, glasul 1.
 
Podobie : Piatra fiind...

 
   Cela ce ca un Dumnezeu toate le vede şi le ştie, luminându-ţi ochiul cel curat al sufletului, prealăudate Proorocule, te-a arătat lumii povăţuitor. Pentru aceasta săvârşind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine rugător către Dumnezeu, Aghee.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună în ziua a șaisprezecea, pomenirea Sfântului şi măritului Prooroc Agheu.
 
Stih :
Agheu vas plin de daruri s-a arătat.
Iar ca materialnic după vreme s-a sfărâmat. 
Întru a șaisprezecea zi,
Pe Agheu pământul primii.

 
   Acesta a fost din neamul lui Levi, şi s-a născut la Babilon, pe vremea robiei, şi încă tânăr fiind de vârstă, a venit de la Babilon la Ierusalim, şi a proorocit cu Zaharia, treizeci şi şase de ani. Fost-au aceştia mai-nainte de întruparea lui Hristos cu patru sute şaptezeci de ani; şi a proorocit arătat, pentru întoarcerea poporului, şi a apucat de a văzut şi o parte din zidirea Bisericii, şi murind s-a îngropat alăturea cu preoții, cu mărire ca și dânşii, de vreme ce şi el era de neam preoţesc, şi era bătrân având barbă rotundă, cinstit la stat, vederos şi luminat în bunătăţi, era iubit şi cinstit de toți, ca un mare prooroc. Numele i se tâlcuieşte sărbătoare sau serbat.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Marin.
 
Stih :
Marin cu sabie capul îşi împodobeşte,
Căruia de la Domnul cununa bine i se găteşte,

 
   Acesta a fost pe vremea împăratului Carin, roman cu neamul, din tânără vârsta sa, împărtăşindu-se la sfatul şi cinstea sfatului împărătesc. Deci pârât fiind, că este creştin, s-a înfăţişat la cercetare, şi fiindcă n-a voit să jertfească idolilor, a fost spânzurat şi bătut cu toiege; apoi a fost întins pe o scară de fier înfocată, după aceasta a fost pus pe o tigaie în foc roşită şi a fost băgat într-un cazan plin de apa fiartă; s-a păzit însă de toate acestea nevătămat. Mai pe urmă, aruncat fiind spre mâncarea fiarelor, a rămas nevătămat de ele cu dumnezeiescul Dar, După aceasta înşelând pe împăratul, ca va merge la capiştea idolilor ca să le aducă jertfă, mergând acolo, prin rugăciunea sa a surpat idolii; deci pentru asemenea pricină i s-a tăiat capul, şi a luat de la Domnul cununa muceniciei, iar tatăl său și maică-sa, îl petreceau şi-i urmau până la locul de osândă, fericindu-l că s-a învrednicit să ia sfârşit fericit.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Prov și Ilarion, prin foc s-au săvârşit.
 
Stih :
Zicând Prov că văpaia este iarbă.
Aşa preaiubite Prove Ilarie zicând adeverează, 

 
    Și târnosirea Bisericii Sfântului Mucenic Hristofor aproape de Sfântul Polieuct.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei şi de minuni făcătoarei Teofana împărăteasa, care a fost femeia preaînţeleptului Leon împărat al Constantinopolului.
 
Stih :
Teofana împărăteasa de Domnul apropiată.
Prin bunele fapte a stătut strălucită.

 
   Aceasta a fost născută și crescută în Constantinopol, trăgându-se din sânge împărătesc din vestiţii Martiniachi, fiică lui Constantin Ilustrie şi maică-sa Annei; care se trăgeau de la Anadol. Deci aceştia neavând prunc, pe toată ziua se mâhneau, şi rugau pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu, pururea adică zăbovindu-se la preacinstita ei biserică, care se afla la locul numit Vascu, fierbinţi rugăciunile lor aducându-le. Dezleagă-se Stăpână, zicând, Doamna lumii, dezleagă-se nenaşterea de prunci care ne mâhneşte, şi ne usucă pe noi robii tăi. Drept aceea, fiindcă cereau cu credinţă, pentru aceasta au câştigat prunc parte femeiască, pe împărăteasa aceasta Teofana. Deci aceasta după ce s-a oprit de la sân şi s-a făcut de şase ani, s-a învăţat Sfintele Scripturi, şi s-a împodobit pe sine cu tot felul de bunătăţi, Deci văzând părinţii ei că era asemenea îmbunătăţită, se bucurau şi săltau, nădăjduind că în curândă vreme vor câştiga rodul a acestui fel de bună pruncă. Deci în vreme ce aceasta cu daruri tânăra, în vreme cu vârsta sporea la mai mari bunătăţi şi creştea la mai înalte bunuri, a fost căutare de la împăratul Vasilie Machedon o tânără frumoasă şi îmbunătăţită. Deci la Teofana aceasta aflând pomenitul împărat, toate bunătăţile împreună adunate, o a însoţit pe ea prin legiuită cununie cu fiul său Leon înţeleptul și împăratul; şi dar era plin tot Constantinopolul de bucurie şi de veselie, pentru acest fel de împărătească şi cinstită nuntă. N-a trecut multă vreme, şi diavolul a semănat pe limba lui Santavarin, o neghină, şi un viclean cuvânt; deci înştiinţându-se despre aceasta tatăl său Vasilie, a pus la închisoare trei ani, atât pe fiul său Leon, cât şi pe soţia sa aceasta Teofana. Dar când a ajuns înnoirile bisericii proorocului Ilie, atunci iarăşi s-a împăcat cu fiul, şi împreună cu el a ieşit afară şi a făcut obişnuita ceremonie. Dar îmbolnăvindu-se împăratul, a propovăduit de sineşi stăpânitor şi împărat, pe acestaşi fiul său Leon. Deci de atunci, această cinstită împărăteasă petrecând în palaturile împărăteşti, se osârduia pentru mântuirea sufletului ei; iar slava împărăţiei ca o nimic o socotea, şi pe toate cele de bucurie ale acestei vieţi, le socotea ca ţesăturile păiajenului. Pentru care nu contenea pururea pomenita, ziua şi noaptea, a sluji lui Dumnezeu, cu psalmi şi cu laude, cu milostenii şi cu tot felul de înfrânare. Şi după cele de afară şi văzute, purta hlamida împărătească. Iar după cele dinlăuntru şi întru ascuns purta haine aspre de păr, şi cu acestea îşi chinuia trupul. Şi mesele cele bogate le ura, hrană având fericita, proastă şi nefelurită : Pâine adică şi buruieni, şi cu aceasta se mulţumea, ca cu cea mai mare desfătare, împărţea însă la săraci oricâţi bani iar fi căzut în mâini, încă şi podoabele şi scumpele ei haine vânzându-le fericita, împărţea banii la săraci. Da văduvelor şi orfanilor, cele spre trebuinţă şi îndestularea lor. Îmbogăţea mânăstirile şi lăcaşurile pustnicilor cu bani şi cu acareturi. Se silea pentru slugi, ca şi când i-ar fi fost fraţi. Niciodată nu chema pe om cu singur numele ci adăuga pururea domnule, adică domnule Gheorghe. N-a vorbit niciodată jurământ prin gura sa. N-a grăit minciună cu buzele ei sau clevetire împotriva cuiva. N-a contenit vreodată de a jeli pe ascuns întru inima sa şi de a uda aşternutul său cu lacrimi. Şi măcar că patul său era aşternut numai covoare ţesute cu fir şi cu podoabe împărăteşti, ea însă după ce înnopta, lăsa patul şi se odihnea pe faţa pământului, aşternută cu o singură rogojină sau cu ţesături de păr, de pe care adeseori se scula şi îşi înălţa rugăciunile sale către Dumnezeu. Deci din multa ei aspră viaţă, şi rea pătimire, o a stăpânit pe ea boala trupească, ci însă fericita întrebuinţa boala pricină de înfrânare. Pentru aceasta, câte bucate se găteau pentru boala ei, ea le împărţea la cei flămânzi. Gura fericitei acesteia obişnuită la procitirea dumnezeieştilor cuvinte, nu contenea vreodată, de a rosti psalmii lui David. Nu se trecea cu vederea de ea lauda Domnului cea de şapte ori în zi, nici a dormit fără lacrimi fericita, pentru una adică, căci împreună se mâhnea la întâmplările celorlalți; iar pentru alta, căci cu lacrimile îmblânzea pe Domnul şi-l făcea milostiv, atât pentru sine cât şi pentru ceilalţi. Deci ca cea de acest fel, împreună pătimitoare şi milostivă, uşura întâmplările celor învăluiţi. Ajuta pe cei fără ajutor, şi mângâia pe cei ce pătimeau scârbe şi supărări, şi ca să zic pe scurt, împărăteasa aceasta pentru Domnul s-a lepădat de lume, şi de cele pricinuitoare de bucurie în lume, şi ridicând pe umeri Crucea lui Hristos, şi jugul lui cel uşor, urma lui cu osârdie, pentru care nu s-a lipsit ne nădăjduitele veşnice bunătăţi. Pentru aceasta venind către sfârşit, a cunoscut mai-nainte ceasul morţii sale şi a chemat pe toţi, ca să o sărute, pe care şi ea asemenea sărutându-i cu sărutarea cea mai de pe urmă, aşa şi-a dat cu pace fericitul ei suflet în mâinile lui Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, cel dintru Sfinţi Părintele nostru Memnon arhiepiscopul Efesului, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Dumnezeiescul Memnon, pe Dumnezeu pomenea.
Şi celor de sub el aceasta și a face poruncea.

 
    Tot în această zi, pomenirea celui dintru Sfinţi Părintelui nostru Nicolae patriarhul Constantinopolului.
 
Stih :
Nicolae sa arătat că mai mult el scaunul l-a cinstit,
Decât că de la acela însuşi el s-ar fi cinstit.
 

   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin,
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :
 
   În cuptorul cel cu foc, aruncați fiind Cuvioşii Tineri, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare, aşa strigând : Bine cuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Curățindu-ți gândul, arătat ai primit luminile Duhului, Proorocule, arătat pre-spunând şi strigând : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. 
 
Slavă...
 
   Văzându-te Dumnezeu, că petreci viaţă preasfinţită, te rânduiește mai-nainte Prooroc, ca să vesteşti tuturor venirea Lui; binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cela ce în cuptorul cel cu foc a păzit pe cei trei Tineri, Fecioară, Acela sălăşluindu-Se în pântecele tău, mântuieşte pe cei ce nădăjduiesc într-însul, care strigă : Binecuvântat este, Preacurată, Rodul pântecelui tău.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : Pe însuși împăratul...

 
   Cu cântări te slăvim pe Tine, Stăpânul tuturor, pe Care văzătorul de Dumnezeu, Proorocul Agheu ne-a arătat să ne închinăm Ție, şi să cântăm : Preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   De faţă ai vestit mai-nainte, văzătorule de Dumnezeu, Proorocule, că se va arăta Cuvântul cel fără început, în vremile cele mai de pe urmă, strigând : Preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cela ce mai-nainte a fost nevăzut şi neîncăput din fire, încăpând în pântecele tău, S-a văzut, Preacurată; Căruia cu credinţă strigăm : Preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
   Pe Împăratul slavei, Cel Unul fără de început, pe Care bine-L cuvintează puterile cerurilor, de Care se cutremură cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L în veci.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Întrutot lăudată...

 
   Gustând din vederea de Dumnezeu cea mai presus de cuvân,t Proorocule, te-ai lepădat de grijile cele de pe pământ, și ai stătut după vrednicie înaintea prealăudatului Dumnezeu. Pentru aceasta toţi credincioşii te fericim.
 
   Viaţa ta cea îndumnezeită şi minunată, te-a arătat stătător înaintea lui Dumnezeu, Fericite, de Dumnezeu înţelepţite, şi împreună cu cetele cele fără de trup te veseleşti în veci. Pentru aceasta toţi credincioşii te fericim.
 
Slavă...
 
   Ca unui învăţător de bunăcredinţă, ţi se cădea a fi cu Dumnezeu, şi a te împărtăşi de Lumina Lui cea preacurată; pe Care roagă-L acum, Preafericite, să se ferească de supărări sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Tu cu adevărat te-ai făcut locaş mai presus de fire Împăratului tuturor, Născătoare de Dumnezeu; sicriu în chip de aur, având întrupat pe puitorul legii, Hristos.
 
Irmosul :
 
   Întrutot lăudată, cea mai înaltă decât cerurile, care ai zămislit mai presus de fire pe Cuvântul Cel fără de început, şi ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat; pentru aceea pe tine toţi te slăvim.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A ŞAPTESPREZECEA


Sfântul Prooroc Daniil, şi Sfinţii trei tineri, Anania, Azaria şi Misail.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..„ se pun stihirile pe 6, glasul al 4-lea :

Podobie : Ca pe un viteaz...


   Soarele cel preastrălucit, Proorocul cel preamărit, să se laude astăzi cu dumnezeieşti cântări, ale darurilor Duhului, dumnezeiescul locaş, izvorul cel pururea curgător, oglinda Duhului, stâlpul dogmelor cel preacinstit, şi preamărit, temeiul lumii, reazemul cel neclintit.
 
   Ca pe o stea prealuminoasă, ca pe un luceafăr prea-mare, te cinstim pe tine bărbatul doririlor, cel ce ai strălucit luminos cu strălucirile bunătăţilor, şi luminezi sufletele şi trupurile credincioşilor; şi strigăm către tine : Daniile Proorocule, roagă pe Mântuitorul, să mântuiască pe cei ce te laudă pe tine cu bunăcredinţă.
 
   Limba ta s-a făcut ca o trestie a scriitorului ce scrie degrab, cele înţelepte grăind; că legea lui Dumnezeu înlăuntru întru tine a vieţuit, şi gura ta a grăi judecată dreaptă s-a arătat; prin care ai ruşinat pe popii cei fărădelege, şi pe Sosana din moarte o ai scăpat, cela ce eşti strălucirea Proorocilor.
 
Alte Stihiri, ale Sfinţilor Tineri, glas acelaşi.
 
Podobie : Dat-ai semn celor ce...


   De legile cele date de Dumnezeu ținându-vă preafericiţilor, cu bucate spurcate nu v-aţi spurcat, ci frumuseţea sufletului nestricată ferindu-o aţi păzit arătat şi floarea trupului cea minunată, şi nestricată şi neveştejită podoaba cea frumoasă; Stăpânul preamărindu-vă, pe voi cei ce i-aţi slujit cu credinţă.
 
   Cu dumnezeiască văpaie fiind aprinşi Tinerii, de foc nu s-au grijit, întru care fiind rourați cinstiţii, o adunătură prealuminat închipuind, cântare cu multă laudă s-au văzut cântând; dorind măriţii a face cu adevărat cale la Împărăţia Cerească cea neîncetată.
 
   De cuvântul înţelepciunii tale mirându-se tiranii, Daniile vrednicule de minune, şi de priceperea tinerilor, v-a pus peste ţara haldeilor, a o cârmui şi stăpânii, cinstiţilor. Că de fapta bună ştie prea arătat a se minuna şi luptătorul, şi de strălucirea vieţii; că despre patimi oprindu-vă, v-aţi făcut stăpânitori.
 
Slavă..., glasul al 2-lea, a lui Anatolie.
 
   Duhovniceşte ne-a adunat astăzi pe noi credincioşii Proorocul Daniil, şi masă de bunătăţi din-destul a pus înainte, celor bogaţi şi celor săraci, celor străini şi celor de casă; şi pahar înţelegător, care varsă apele bunei credinţe, şi veseleşte inimile credincioşilor, şi dăruieşte Darul Duhului Sfânt. Că acest Prooroc prealuminat ca un sfeşnic strălucind în lume, toată idolatria asirienilor a surpat, şi guri de fiare neîmblânzite a astupat, împreună cu acesta şi cei trei Tineri să se laude, nu de aur cu firea fiind, ci decât aurul mai lămuriţi arătându-se. Că nu i-a topit focul cuptorului, ci i-a păzit nestricaţi; pe care catranul şi smoala şi viţele i-a încununat; şi Domnul care ne-a adus pe noi la înconjurarea anului, să ne învrednicească a ajunge şi la ziua cea domnească şi cinstită a Naşterii Lui, dându-ne nouă cu rugăciunile lor, curăţire de păcate şi mare milă.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi a lui Andrei Pirul.
 
   Veniţi toţi să prăznuim cu credinţă Naşterea lui Hristos, şi duhovnicească cântare, ca o stea punând înainte, slavoslovii ca magii cu păstorii să strigăm : Venit-a Mântuirea oamenilor din pântece fecioresc, şi pe oameni i-a chemat.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Sau acestea : glasul al 4-lea.
 
Podobie : Ca pe un viteaz...

 
   Daniil cel minunat, agonisindu-şi inima curat locaş Duhului. Şi de la Dânsul fiind luminat, arătarea celor ce vor să fie luminat o a proorocit, fiind împodobit cu strălucirea proorociei, şi luminat tâlcuind visurile cele ascunse, ale puternicilor împăraţi, celor fărădelege.
 
Stih : Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israil.
 
   Mai-nainte întărindu-ţi trupul tău cu post neîncetat, gurile leilor ai legat; că în mijlocul lor stând Proorocule minunate, şi către Bunul Dumnezeu privind, ai rămas nevătămat, cu puterea cea negrăită, a Celui ce lucrează toate preaslăvit; a Mântuitorului sufletelor noastre.
 
Stih : În Biserici binecuvântaţi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israil.
 
   Pe Cel ce şade pe Scaun şi de îngeri este înconjurat, ai văzut Daniile vrednicule de minune; pe Cel necuprins, Care este Judecător drept, Proorocule minunate; şi spăimântându-te de acea înfricoşată şi groaznică vedenie, ai însemnat tuturor cele ce erau să fie după aceea, scriind a doua venire a Dumnezeului nostru, Celui ce S-a întrupat.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Cu suflet umilit şi cu Duh de smerenie, în mijlocul cuptorului celui înfocat aţi cântat cântare a toată lumea, tineri de trei ori fericiţi; şi glasul vostru l-a auzit Domnul, Cela ce este aproape de cei umiliţi la inimă, şi mântuieşte pe cei smeriţi cu duhul; şi păzindu-vă întregi, v-a primit pe voi ca o jertfă curată. Pentru aceasta fiind voi nepoţi lui Avraam, fii lui Dumnezeu v-aţi învrednicit a fi. Deci îndrăzneală având către Dânsul, rugaţi-vă neîncetat pentru sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei, asemenea.
 
   Daniil bărbatul doririlor, piatră fără mână tăiată văzându-Te pe Tine, Doamne, Prunc născut mai presus de fire mai-nainte, Te-a numit pe Tine Cuvântul cel întrupat din Fecioară, Dumnezeu neschimbat, şi Mântuitorul sufletelor noastre.
 
Tropar, glasul al 2-lea.
 
   Mari sunt isprăvile credinţei; în izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă Sfinţii trei tineri s-au bucurat, şi Proorocul Daniil leilor păstor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.
 
Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
După obişnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului Psalm 50.
 
CANOANELE
 
Unul din Octoih cu Irmosul pe 6, şi ale sfinților două pe 8.
 
CANONUL Proorocului Daniil.
 
Facere a lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos :

 
   Cântare să înălţăm popoare minunatului Dumnezeului nostru, Celui ce a scos din robie pe Israil, carele-i cânta cântare de biruinţă şi striga : Să cântăm Ție unuia Stăpânului.
 
   Mântuitorule, Făcătorule de bine a toate, pricinuitorule al bunătăţilor, luminează cu raza Ta cea purtătoare de lumină mintea mea, Iubitorule de oameni, ca să laud slăvită pomenirea Proorocului Tău.
 
   Ca un luceafăr de dimineaţă al curăţiei răsărind, Înţelepte, pe Sosana cea curată, care mai-nainte era în primejdie, o ai mântuit; că Dumnezeu te-a ridicat ştiutor celor ascunse, pentru a osândi pe bătrânii cei răi.
 
   Pe frica lui Dumnezeu fiind întemeiaţi nepoţii lui Avraam, mâncarea cea fără lege o a lepădat vitejeşte, şi cu dumnezeiască dragostea bunei credinţe hrănindu-se, spre mai mare slavă s-au înălţat.
 
A Născătoarei :
 
   Munte înţelegător ai văzut Daniile preasfinţite, pe una prunca cea curată, pururea Fecioara, din care s-a tăiat Piatra cea din marginea unghiului, şi toată înşelăciunea a zdruncinat.
 
Alt CANON, al Sfinţilor trei tineri.
 
Făcut de Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul acelaşi, 
 
Irmos : Apa trecându-o ca pe uscat...
 
   Pe Cuvântul Cel fără de început, Cel ce S-a născut din Tatăl mai-nainte de toţi vecii, cu dumnezeiască cuviinţă, Care în cuptor de tineri cu închipuire S-a văzut, să-L preaslăvim.
 
   Cuvintele păgânului tiran Tinerii cei de bun neam scuipându-le, şi răbdând, n-au voit a se spurca, cu bucatele cele fărădelege ale haldeilor.
 
Slavă...
 
   Hrănitu-v-aţi cu Cuvântul sufleteşte, iar trupeşte cu mâncările care singure cresc, v-ați adus împăratului făcându-vă mai frumoşi la feţe, decât cei ce se hrăneau desfătări.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Veninul şarpelui, cel ce s-a vărsat amar în urechile Evei, Fecioara, ceea ce a răsărit din David, l-a vindecat născând pe Ziditorul.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Tu eşti întărirea celor ce...

 
   Pricepere şi înţelepciune de la Dumnezeu luând, ai tâlcuit luminat împăraţilor visurile cele întunecate.
 
   Pe balaurul cel simţitor ai omorât, mâncare aruncându-i, pentru că mai întâi ai biruit dracii cei nevăzuţi.
 
A Născătoarei :
 
   Cu lumină fiind luminat ai văzut, Slăvite, muntele lui Dumnezeu cel arătat, pe cea binecuvântată, podoaba oamenilor.
 
Alt Canon,

Irmos acelaşi :
 
   Cunoştinţă de Dumnezeu învăţată, câştigând Stăpâne, Tinerii lui David, legile părinteşti cu dumnezeiască înţelepciune le-au păzit.
 
   Focul n-a ars preacuratele trupuri ale celor binecredincioşi, că s-au adăpat cu postul cel de suflet hrănitor.
 
Slavă...
 
   Laudă a toată lumea, şi preaslăvită au cântat cei trei Tineri, în mijlocul cuptorului, minunat fiind răcoriţi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca să ne arăţi nouă Stăpâne naşterea cea din trup fecioresc, ai mântuit în cuptor trupurile cele fecioreşti.
 
Irmosul :
 
   Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine Te laudă duhul meu.
 
CONDACUL proorocului, glasul al 3-lea :
 
Podobie : Fecioara astăzi...
 
   Luminându-se cu Duhul curată inima ta, vas de proorocie te-ai făcut, că ai văzut cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost acum, şi pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapă; pentru aceasta pe tine te cinstim, Proorocule fericite Daniile.
 
ICOS
 
   Pe Iisus Hristos adevăratul Dumnezeul nostru a Căruia dumnezeiască venire, luminat mai-nainte o ai vestit, roagă-L neîncetat, pentru cei ce fac cu veselie această dumnezeiască pomenire a ta, şi te cinstesc cu credinţă, să se mântuiască de toate ispitele, şi de înconjurarea păcatelor; ca cela ce ai îndrăzneală, Preaînţelepte; şi întru deschiderea buzelor mele, dă-mi cuvânt să-ţi cânt cântare bineprimită Proorocule fericite Daniile.
 
Sedealna, glas 1.
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Prooroc arătând cunoştinţa celor ce erau să fie, te-ai arătat Daniile; că naşterea cea din Fecioară tuturor mai-nainte o ai însemnat, şi venirea lui Hristos. Pentru aceasta prăznuind astăzi preasfântă pomenirea ta, întru veselia inimii, cu credinţă te lăudăm pe tine.
 
Alta, glas al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   Cu Darul proorociei îmbogăţindu-te, naşterea cea din Fecioară o ai însemnat, şi ai dezlegat visurile împăraţilor prealuminat, şi aruncat fiind în groapă, ca un Mucenic, minunat ai învăţat, Fericite, pe lei a se posti. Încă şi slujirea celor fără de Dumnezeu ai stricat; pe balaurul l-ai omorât, biruindu-l arătat, Daniile vrednicule de minune. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
 
Slavă..., a Sfinţilor Tineri, aceiaşi Podobie :
 
   Chipul Treimii prooroceşte din vopsele fără materie, în văpaie Tinerii au scris cu trestia credinței, şi pogorârea Cuvântului cea mai de pe urmă pe pământ, cu taină o au văzut, şi tuturor o au proorocit. Pentru aceasta şi roua Duhului din Cer luând, izvorăsc credincioşilor daruri, şi celor ce strigă cu un glas către tine : Dăruiește Hristoase Dumnezeule iertare de greşeli robilor Tăi, celor ce prăznuiesc cu dragoste, sfântă pomenirea lor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului ! Bucură-te Fecioară locaşul Împăratului, palatul cel aşternut cu porfiră; cămara cea cu aur împestrită, hlamida cea cu roşu vopsită ! Biserica cea preacinstită, căruţă purtătoare de fulger, sfeşnice mult luminos ! Bucură-te de Dumnezeu Născătoare, cetatea cea cu douăsprezece ziduri, uşa cea cu aur ferecată şi foişorul cel luminos, masa cea strălucită ca aurul cortul cel împodobit lui Dumnezeul. Bucură-te frumoasă Mireasă, din care a răsărit Soarele ! Bucură-te ceea ce eşti podoaba sufletului meu, Preacurată.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Mieluşeaua dacă Te-a văzut pe Cruce, pe Tine Mieluşelul său şi Păstorul, ca o Maică rupându-și faţa striga şi zicea : Cum pătimeşti fără dreptate Dumnezeule preabune ? Căci de voie ai primit patimile cu trupul. Pentru aceea laud, îndelung-răbdătorule pe cea cu adevărat nespusă şi dumnezeiască rânduiala Ta, prin care ai zidit din nou lumea cu răstignirea Ta cea cinstită, şi măresc toţi mila Ta cea nemărginită.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Din munte umbros, din una Născătoare de Dumnezeu, cu dumnezeiască vedere, mai-nainte a cunoscut Proorocul, Cuvinte, că vei să Te întrupezi; şi cutremurându-se slăvea puterea Ta.
 
   Legea cu bunăcredinţă păzindu-o, o Proorocule, cu adevărat pe Dătătorul înţelepciunii L-ai cunoscut, Care te-a învăţat pe tine cele de taină şi adânci, şi întru întuneric te-a luminat.
 
   Viaţă sfinţită vieţuind grăitorule de Dumnezeu, bărbat al doririlor te-ai numit, că bărbăteşte călcând patimile la viața cea neîmbătrânitoare te-ai mutat.
 
   Darul Mângâietorului, Celui ce S-a sălăşluit întru tine Daniile, te-a arătat purtător de lumină, şi biruitor tiranilor şi împăraţilor, şi locaş înţelepciunii.
 
A Născătoarei :
 
   Piatră fără mână tăiată din muntele Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, Cuvinte, mai-nainte pe Tine Te-a văzut Proorocul Daniil, strigând, şi lăudând Dumnezeirea Ta.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Auzit-am Doamne taina...
 
   Daniil cel preaînţelept, dumnezeieşte la minte fiind luminat, visele celor singuri stăpânitori le-a dezlegat, cu dumnezeiescul Dar.
 
   Străluceşte cu minuni în cuptor nevoinţa tinerilor; că pe tiranul l-a vânat spre cunoştinţa Ta, Atotputernice.
 
Slavă...
 
   Organele cele cu glas tocmit, şi versurile muzicii cele bine alcătuite, pe cei viteji nu i-au amăgit, şi chipului celui de aur nu i-au plecat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu cântări, ceea ce eşti cu totul lăudată, Tinerii cei din Babilon, au cinstit pe Fiul tău Dumnezeu Cel Preaînalt, pe Care în cuptor L-a cunoscut.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Din noaptea necunoştinţei, zi a cunoștinței de Dumnezeu întru lumina feței Tale, Hristoase, a strălucit de dimineaţă lauda Ta în inimile noastre.
 
   Luptele cele vitejeşti ale proorociei, luminându-le cu propovăduirea, străluceşti prin amândouă, fiind plin de dumnezeiasca insuflare.
 
   Înţelept te-ai arătat Fericite, cu strălucirile înţelepciunii celei mai presus de minte, prea-alesule de Dumnezeu grăitorule Daniile, şi toate le-ai luminat.
 
A Născătoarei :
 
   Cu taină a învăţat de chipurile negrăitei întrupării celei din tine, a Celui Preaînalt, Preacurată, Daniil Proorocul cel mărit.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pentru ce m-ai lepădat...

 
   Învăţaţi fiind în legea Mântuitorului, nu s-au lepădat slujitorii Tăi, marele Daniil, împreună cu cei trei Tineri de Dumnezeu înţelepţiți; ci tărie luând de la Tine, Făcătorul de bine, pe tirani vitejeşte i-au biruit.
 
   Prin gând s-a învăţat Daniil Iubitorule de oameni tainele Tale, că pe nor ca pe un fiu omenesc venind, şi ca pe un Judecător şi Împărat al tuturor neamurilor, pe Tine Te-a văzut, cu curăţia minţii.
 
Slavă...
 
   Împodobitu-s-au o tineri mai mult decât piatra safirului trupurile voastre, întocmai ca strălucirea aurului, cu râvna bunei credinţe v-aţi aprins, umblând în cuptor bucurându-vă, aducând dănţuirea a toată lumea.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Daniil cel dumnezeiesc, munte Fecioară mai-nainte te-a însemnat arătat, şi cei trei Tineri văzând văpaia răcorită, pe Cel dumnezeiesc Născut al tău, cu cântări L-au lăudat, ca pe Mântuitorul şi Ziditorul şi Domnul.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos :

 
   Precum ai scăpat pe Proorocul dintru adâncul cel mai dedesubt Hristoase Dumnezeule, şi pe mine mă dezleagă de păcatele mele, ca un Iubitor de oameni, şi îndreptează viaţa mea rogu-mă.
 
   Văzând cetele îngereşti întru lumină preastrălucită, următor prea-ales acestora ai fost, desfătându-te întru strălucirile Împăratului a toate.
 
   Venirea Cuvântului cea mântuitoare vestind, mai-nainte ai spus dărâmarea bisericii, plinirea legii, şi darurile legii Harului, cele mai presus de minte.
 
A Născătoarei :
 
   Iată Fecioara în pântece arătat a zămislit pe Hristos Dumnezeu, strălucită fiind cu Duhul; a căreia mai-nainte închipuire o a văzut mai dinainte Daniil măritul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Adâncul păcatelor...
 
   Stăpânitori fiind peste patimile sufleteşti cu puterea Cuvântului, peste ţările neamurilor haldeieşti oblăduitori v-ați făcut; că ştie fapta bună a da cinste celor ce o câştigă, o înţelepţilor nepoţi ai lui David.
 
Slavă...
 
   În moarte purtătoare de viaţă îmbrăcându-se Daniil dedemult, pe balaurul cel prea rău ce se socotea păgânește ca un Dumnezeu la haldei, prin mâncare l-a ucis, şi pe popii cei vrăjmaşi i-a omorât.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   De Dumnezeu Născătoare Fecioară, Maică, roagă cu rugăciunile tale pe Judecătorul şi Fiul tău, ca să-mi fie Milostiv în ziua judecăţii; că numai spre tine mi-am pus nădejdea.
 
Irmosul :
 
   Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură, şi întru adâncul asprei deznădăjduiri mă surpă; ci întinde-mi şi mie mâna Ta cea tare ca lui Petru, o Îndreptătorule ! şi mă mântuieşte.
 
CONDAC, glas al 6-lea.
 
   Chipul cel scris de mână necinstindu-l, ci cu Fiinţa cea nescrisă întrarmându-vă de trei ori fericiţilor, în lupta focului v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei nesuferite stând, pe Dumnezeu aţi chemat : Grăbeşte o Îndurate şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi voind.
 
ICOS
 
   Tinde-ţi mâna Ta, de la care oarecând au luat ispită egiptenii ce se oşteau, şi evreii cei biruiţi. Nu ne lăsa pe noi, ca să nu ne înghită moartea ceea ce însetează de noi, şi satana care ne urăşte, ci Te apropie de noi şi Te milostiveşte spre sufletele noastre, precum Te-ai milostivit oarecând spre Tinerii cei din Babilon, care neîncetat Te slăveau, şi care pentru Tine s-au băgat în cuptor, şi dintr-însul au strigat către Tine : Grăbeşte o Îndurate, şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi voind.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului Prooroc Daniil, şi Sfinţii trei Tineri : Anania, Azaria şi Misail.
 
Stih :
Pe Tine, Dumnezeule, acum aievea pe scaun te vede şezând,
Daniil ținându-se, iar nu în vis precum oarecând.
De nu alegea cei trei coconi cu dinadinsul a muri,
Precum mai-nainte focul şi sabia o ar fi putut stăpâni.
Întru a șaptesprezecea zi sabia pe Daniil tăia,
Carele pe cele viitoare vedea.

 
   Acest fericit Daniil proorocul a fost din neamul Iudei, ruda lui din cei mai de frunte ai slujbei împărăteşti, şi s-a născut, în cea mai de sus Vitara, şi încă prunc s-a adus din Iudeea rob în ţara haldeilor, şi a proorocit şaptezeci de ani, şi a apucat înaintea întrupării lui Hristos cu patru sute șaizeci de ani; era om cu mintea întreagă şi stăpânitor poftelor, cât socoteau jidovii că era scopit, însă a plâns mult pentru ţară, şi a făcut mare nevoinţă în posturi, de tot felul de hrană ce vrea pofti, şi era uscăţiv la față, iar foarte frumos prin Darul lui Dumnezeu cel înalt. Iar cei trei Tineri precum spune istoria, erau din sfânta cetate a Ierusalimului, părinţii lor au fost Ezechia şi Caligoni, care Ezechia a cutezat a zice lui Dumnezeu : Că a păzit cele plăcute înaintea lui, şi a luat adaosul vieţii lui cincisprezece ani. Deci înconjurându-se Ierusalimul cu război de Nabucodonosor împăratul asirienilor, s-au adus şi aceşti trei tineri robi la Babilon cu Daniil proorocul, şi s-au făcut ocârmuitori peste trebile împăratului pentru faptele cele bune. De aceea defăimând chipul ce făcuse şi ridicase, şi neînchinându-se la dânsul, i-a băgat în cuptorul cel cu şapte părţi mai ars, întru care cu dumnezeiască pogorâre ce au făcut îngerii la dânşii cântau, cât văzând împăratul minunea, a mărturisit că este mare Dumnezeul cel ce se proslăveşte de dânşii, căci cuptorul se primenise în rouă şi au rămas nevătămaţi; iar Daniil măcar că trăia cu dânşii, şi dimpreună locuia şi petrecea, şi să le fi fost el pricina cinstei, însă nu s-a băgat cu dânşii în cuptor, de vreme ce nu putem aceasta să o aflăm din sfânta Scriptură, ca şi cum s-a tăcut de dânsa şi nu s-a arătat, poate fi, precum este părerea mea şi adevărului, nu afară din socoteală, pentru numele ce i se puse Baltazar, ca o cunoştinţă ce este peste seamă cinste, căci ca să se mai întemeieze gândul celor ce stau acolo, să nu se arate la cei ce credeau în foc, că proslăvirea minunilor o a făcut
Baltazar pentru că se chemă Dumnezeu, a rânduit Dumnezeu să ia Daniil numele lui Dumnezeu, şi aşa să nu intre într-acel foc, şi să scape de dânsul, şi nici să scrie la povestea cuptorului. Iar sfinţii trei tineri, după acea minunată şi peste fire izbăvire, ce s-au izbăvit din foc, iar întorcându-se la cele ce se aflau întâi şi petrecând toată viaţa lor cinstită şi slăvită, şi-au luat şi ei sfârşitul vieţii lor cu pace, împreună cu Daniil., însă zic unii, că după moartea lui Nabucodonosor şi celorlalţi împăraţi, care cinsteau pe Daniil şi pe cei trei Tineri, s-a ridicat alt împărat, anume Atticos, care făcând cercetare sfinţilor, şi înfruntându-se de dânşii, a poruncit de a tăiat capul lui Misail şi-l sprijini Azaria, întinzându-şi haina cea persienească, aşijderea şi Anania sprijini în braţele sale capul Azariei tăiat, iar Daniil tinzându-şi haina sprijini capul Ananiei, apoi i-au tăiat şi capul lui. Zice-se şi aceasta, ca după tăiere li s-au lipit capetele de trupuri, şi cum îngerul Domnului le-a ridicat, de lea dus în muntele Gheval, în care munte fiind băgaţi sub o piatră, de au stătut patru sute de ani, până când s-au sculat şi ei împreună la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, şi iarăşi au adormit. Şi se face soborul lor în biserica cea mare, a căror pomenire am luat de la părinţi să o facem cu şapte zile mai-naintea stăpâneștii arătări, şi cel prin trup venirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; ca să fie şi ei precum socotesc, din neamul Iudei, din care se trage şi neamul Mântuitorului tuturor Hristos. 
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici : Patermutie, Copri şi Alexandru, care au mărturisit în zilele lui Iulian paravatul.
 
Stih :
Părtaş cu tine şi vieţii şi sabiei m-am arătat.
Părinte Patermutie, Copri a strigat.
Alexandre pentru a nevoinței şi a pustniciei luptă îndoită,
Prin tăiere primești şi cununa îndoită.

 
   Aceşti sfinţi s-au nevoit pe vremea lui Iulian paravatul, mai-nainte petrecându-şi viaţa cu linişte, în pustiul ce se află în Egipt. Deci ducându-se paravatul ca să dea război perşilor, a aflat pentru Cuvioşii aceştia, şi dar aducându-i înaintea sa, a întrebat mai întâi pe Patermutie de câţi ani este ? Şi după ce a răspuns : De patru zeci şi cinci, l-a scos pe el afară. Apoi apucând pe Cuviosul Copri, şi feluri de meşteşugiri şi de măguliri întrebuinţând prea vicleanul l-a înduplecat pe el să se lepede de Hristos; mai în urmă însă Patermutie, aducându-i aminte de posturile, şi de rugăciunile, şi de celelalte lupte ce a cercat în sihăstrie, la întors iarăşi la credinţa lui Hristos, despre care înştiinţându-se paravatul, a poruncit de i-a tăiat limba Sfântului Copri, hotărând ca să-l pună pe el pe o scară înfocată. Deci adus fiind la scară şi văzându-o pe ea scânteind s-a înfricoşat, dar întărindu-se iarăşi de Sfântul Patermutie a fost pus împreună cu el pe scară, şi cu Darul lui Dumnezeu au rămas amândoi nevătămaţi. Apoi au fost aruncaţi amândoi în cuptor ars, şi împreună cu aceşti doi a intrat încă şi monahul Alexandru, mărturisind în privelişte pe Hristos. Şi fiindcă câte trei au ieşit din cuptor nevătămaţi, pentru aceasta după porunca tiranului li s-au tăiat capetele, şi aşa au luat fericiţii cununile muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului şi pururea pomenitului mărturisitorului Dunale, ce şi-a pus numele Ştefan.
 
Stih :
Ştefan cu podoabele faptelor bune încununat,
Spre cununile cele de sus luminat a alergat.

 
   Acesta era stăpânitor locului său, oarecăruia ostrov care de alţii se zice Nivertis, iar de alţii Veron, aproape fiind de Gadera, şi de râurile Ochianului înconjurându-se; bogăţie având el foarte multă şi crescut fiind cu totul în dogme creştineşti, viețuia mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii. Pentru aceasta pe toate ale lumii gunoaie socotindu-Ie, a lăsat stăpânirea fiilor săi, şi ducându-se la Roma, s-a îmbrăcat cu îngerescul chip; apoi s-a dus la vestita cetate Costantinopol şi a vorbit împreună cu Constantin şi Romano porfirogeneții împăraţi, de care a fost trimis la Ierusalim (căci aceasta le-a cerut). Deci ducându-se acolo, a luat marea şi îngereasca schimă, de la cel de atunci patriarh al Ierusalimului, Hristodul cu numele, şi din Dunale s-a numit Ştefan. Deci multe batjocuri şi bătăi a luat fericitul de la saracini, căci îşi avea împrejur tăiată barba. Iar de la Ierusalim s-a dus la Misir şi acolo fiind prins, s-a pus la închisoare împreună cu doi preoţi ce-i urma, şi rămânând acolo şase luni, necăjindu-se cu foame şi cu sete şi cu alte rele pătimiri a închisorii, a fost trimis la Amiran al Misirului, de care fiind legat cu grele lanţuri, era silnicit să se lepede de Hristos. Deci fiindcă se împotrivea cu cuvântul tare şi nu se biruia, ci mărturisea în privelişte pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru aceasta a fost muncit, mai cu multe răni şi munci decât înainte, din care rău pătimind a căzut de trei ori fericitul în boală, prin care a lăsat această vremelnică viaţă, şi s-a dus la cea de sus şi veşnică, după ce mai întâi i s-a înştiinţat lui de la Dumnezeu adormirea sa.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Iachu.
 
Stih :
Iache întăreşte-te şi tăindu-ţi-se capul.
Scrie-te intre cei tăiați şi încununează-ţi capul

 
    Tot în această zi, cel dintru Sfinţi Părintele nostru Dionisie cel nou, cel ce era din Zachinti, şi a stătut arhiepiscop la Eghina, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Lăsând cele pământeşti, acum în Cer a locuit.
Noul Dionisie cel ce Zachintul a slăvit.
 

   Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nichita.
 
Stih :
Deşi nou nevoitor după ani Nichita s-a arătat,
Deopotrivă însă cu nevoitorii cei vechi s-a aflat.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :

 
   Tinerii evreieşti, au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală, şi focul în rouă l-au schimbat strigând : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.
 
   Cu legea fiind îngrădit Proorocule, n-ai primit a te spurca fără de lege, ci dumnezeieşte la minte fiind strălucit, ai strigat : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.
 
   Pe toţi îi spăimântează minunea ta, căci ca unui Prooroc, Proorocul a stătut înaintea ta, fiind răpit, mâncare ţie aducându-ţi, şi cântând : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.
 
   Înlăuntrul gropii fiind încuiat, şi leilor spre mâncare fiind pus, te-ai mântuit, Dumnezeu acoperindu-te, Fericite, pe tine cel ce ai strigat : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule în veci.
 
A Născătoarei :
 
   Izvoare de tămăduiri din-destul izvorăşti Fecioară de Dumnezeu Născătoare; că Daniil luminat te-a văzut pe tine munte, din care Mântuitorul a răsărit, Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii trei cinstitori...
 
   Glas de Dumnezeu cinstitor din mijlocul focului s-a cântat Atotstăpânitorului; că Azaria dumnezeiesc danţ adunând, cântare a cântat împreună cu aceia zicând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Alăuta tinerilor a numit Dumnezeu pe Dumnezeul tuturor şi Atotţiitorul, Cel ce S-a văzut de dânşii arătat în cuptor, şi cântare a cântat zicând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Pe cei trei ce au fost băgaţi în cuptor văzându-i împăratul, dacă a văzut chipul Celui de-al patrulea, pe Acela l-a arătat tuturor a fi Fiul lui Dumnezeu cel mai-nainte de veci, zicând : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Şi acum... a Născătoarei :
 
   Având mintea ta luminată, cu Dumnezeiască rază, Daniile de Dumnezeu fericite, naşterea Fecioarei închipuită tainic, arătat mai-nainte văzându-o, ai strigat : Bine cuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos :
 
   Tinerii cei de Dumnezeu cuvântători în cuptor, împreună cu focul şi văpaia călcându-o au săltat : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   De cele sfinte grăitor te-ai arătat o Proorocule, şi cu privirea la cele de sus cea lucrătoare, cu cei fără de trup împreună ai cântat : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Pe tine cu totul fericite toţi te lăudăm, şi întru cinstită prăznuirea ta bucurându-ne, strigăm : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
A Născătoarei :
 
   Pe Fecioara cea preaminunată văzându-o de Dumnezeu grăitorule, prin chipuri mai-nainte înseninătoare, ai strigat : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...
 
   Bun neamul lui Avraam nevoindu-vă a-l păzi, temeiul cel prea osebit al credinţei lui şi al nădejdii l-aţi câştigat, Cuvioşilor, precum şi răbdarea ispitelor, strigând neîncetat : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
   Ca nişte luminători strălucind, şi pământul Cer făcându-l, şi cu lumina bunei credinţe luminându-l, dănţuire a toată lumea au cântat Ție, Făcătorului de bine şi Stăpânului a toate : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Vitejeşte stingând cuptorul cel ars, şi fălcile leilor legându-le nepoţii lui David, acum bucurându-se cântă Ție, Stăpânului, Celui ce i-ai scăpat din ispite : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu taină învaţă Preacurată, Daniil cel preaînţelept, şi mai-nainte au însemnat cei trei Tineri de Dumnezeu înţelepţiţi naşterea ta prin închipuiri, văzând pe Cel ce a ieşit negrăit din pântecele tău. Pe Care, Tinerii bine-L cuvintează, preoţii Îl laudă, popoarele Îl preaînalţă întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
   De şapte ori cuptorul muncitorul haldeilor l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, făcătorului şi Mântuitorului au strigat : Tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, pogoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Cu adevărat Născătoare...

 
   Secerat-ai rodurile ostenelilor tale, dănţuind pururea în Ceruri cu Proorocii, în jurul Scaunului Celui Preaînalt al Stăpânitorului a toate.
 
   Întru lumina cea întreit luminătoare, stai acum purtător de cunună, înaintea Celui ce este marginea doririlor, bucurându-te împreună cu cetele celor fără de trup.
 
A Născătoarei :
 
   Frumoasă este podoaba ta, cu care acum te desfătezi, că pe Fecioara cea cu totul lăudată, Proorocule înţelepte, te-ai învrednicit prin închipuiri a o vesti tuturor.
 
Alt Canon,

Irmos acelaşi.
 
   Ajuns-aţi la sfârşitul cel dorit, şi staţi înaintea Celui ce este marginea doririlor, în cămările cereşti, Tineri preafericiţi.
 
   Bucurându-vă aţi luat snopii bunei arăturii voastre celei cu lacrimi, rodind spicul nestricăciunii.
 
Slavă...
 
   Răsăritu-v-a vouă acum strălucire după vrednicie, şi veselie inimii a înflorit, că v-aţi sălăşluit acolo de unde a fugit întristarea.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Păşunea morţii o ai oprit Fecioară, născând pe Dătătorul de viaţă şi Domnul, Cel ce face vii pe cei ce te slăvesc pe tine cu credinţă.
 
Irmosul :
 
   Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trupuri, slăvindu-te.
 
LUMINÂNDA.
 
Podobie : Cercetatu-nea pe noi...

 
   Decât dumnezeiasca credinţă nimic este mai tare; căci Cuvioşii Tineri au stins puterea focului, şi a astupat gurile leilor Daniil, pe care acum să-l lăudăm.
 
Slavă..., altă Luminândă.
 
Podobie : Privindu-Te Ucenicii...
 
   Să se cinstească acum cel între Prooroci marele Daniil; că pe Hristos Dumnezeul nostru, L-a văzut Piatră tăiată fără mâni, din muntele, Curata Născătoarea de Dumnezeu; cu care împreună să se laude şi cei trei Tineri, pe care i-a mântuit nevătămaţi din cuptorul focului, chipul Fecioarei cel dumnezeiesc şi negrăit, prin care s-a mântuit lumea.
 
Şi acum..., a Născătoarei asemenea :
 
   Cu taină se învaţă Preacurată prin Dumnezeiescul Duh preaînţeleptul Daniil, şi mai-nainte au însemnat prin credinţă cei trei Tineri ai lui Avraam naşterea ta mai presus de fire; că fiind după Dumnezeire Cuvântul nescris, din tine cu trupul s-a scris voind, Născătoare de Dumnezeu, în Vitleem născându-Se, spre mântuirea oamenilor.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Slavă..., Şi acum..., glas al 6-lea a lui Malacsa

 
   Taina cea străină a Soarelui dreptăţii Celui de gând, Care a vrut să răsară din pântece fecioresc, ca nişte stele luminate pururea ne luminează nouă din cuptorul cel cu foc, Tinerii cei întocmai cu numărul Treimii; printr-înșii mai-nainte însemnând, dimpreună cu dânşii şi Daniil Proorocul cel prealuminat, mai-nainte luminează marginile cu lumina proorociei, propovăduind pe Hristos Piatra cea netăiată; Care a ieşit din Fecioara, muntele cel umbros, spre mântuirea sufletelor noastre.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială, şi otpustul.
 
LA LITURGHIE

 
    Fericirile pe 8. Din Canonul Proorocului Cântarea a 3-a, pe 4; şi din Canonul Tinerilor Cântarea a 6-a, pe 4.
Prochimen, glas al 4-lea, Minunat este Dumnezeu intru Sfinţii Săi... Apostolul către Evrei : Fraţilor, sfinţii toţi prin credinţă au biruit împăraţii... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul către Iudeii care venise la Dânsul : Vai vouă cărturarilor şi fariseilor făţarnici... CHINONICUL : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul.
 
CADE SE A ŞTI : De se va întâmplă proorocul Daniil, şi sfinţii trei Tineri în Duminica sfinţilor strămoşi, cântăm slujba lor împreună cu slujba Învierii aşa :
 
LA VECERNIA CEA MICĂ
 
La Doamne strigat-am..., Stihirile Învierii, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, după rânduială.
 
LA VECERNIA CEA MARE.
 
    La
Doamne strigat-am..., Stihirile Învierii trei, ale Strămoşilor trei şi ale proorocului Daniil două glas al 4-lea, Podobie : Ca pe un viteaz... şi ale Tinerilor două, glas acelaşi, Podobie : Dat-ai semn.. Slavă... a Strămoşilor, glas al 6-lea : Pe toţi părinţii cei mai-nainte de lege... Şi acum..., a Născătoarei glasului din Octoih. Vohod Prochimenul zilei. La Litie, Stihira hramului şi a proorocului Daniil : Pe Cela ce şade pe Scaunul... Glas al 4-lea, ce este la Stihoavnă, şi a Tinerilor, glas acelaşi : De cuvântul înțelepciunii tale... scrisă la Doamne strigat-am..., pe urmă. Şi glas al 2-lea Duhovniceşte pe noi credincioşii... care este Slavă..., tot acolo. Apoi Slavă..., a Strămoşilor, glasul 1 : Cu razele grăirii de Dumnezeu; Şi acum..., a Născătoarei : Iată s-a plinit proorocia Isaia... La Stihoavnă Stihirile Învierii, Slavă... a Strămoşilor glas al 3-lea : Veniţi iubitorilor de praznic, Şi acum... a Proorocului, glas al 6-lea : Daniil bărbatul doririlor... La binecuvântarea pâinilor, Troparul : Născătoare de Dumnezeu Fecioară... de două ori; şi al Strămoşilor odată; şi citire la Faptele Apostolilor.  VEZI : Iar de nu este priveghere; La Pavecerniţă, zicem după Sfinte Dumnezeule, Condacul sfinţilor Strămoşi.
 
LA UTRENIE
 
    La
Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii de două ori, Slavă... al Tinerilor, Şi acum..., al Strămoşilor. După Catisme, Sedelnele Învierii cu ale Născătoarei, şi citire, din Evanghelia cea cu tâlc a Duminicii rândului. După Polieleu, Troparele : Soborul îngeresc..., Ipacoi al glasului şi Sedelnele Strămoşilor. Antifoanele şi Prochimenul glasului. Evanghelia Învierii, Învierea lui Hristos... Psalm 50, şi Stihira Învierii, Canonul Învierii cu Irmosul pe 4, al Proorocului și al Tinerilor amândouă pe 6. Şi al Strămoşilor pe 4. Catavasia : Hristos se naşte... După a 3-a Cântare, Condacul proorocului, Icosul şi Sedelnele lui. Slavă..., al tinerilor. Şi acum..., Ipacoi al strămoşilor. După a 6-a Cântare, Condacul şi Icosul Strămoşilor. După a 9-a Cântare, Luminânda Învierii, şi a Strămoşilor, Slavă..., a Proorocului, Şi acum..., a Născătoarei : Soarele cel mare... La Laude Stihirile Învierii 4, şi ale Strămoşilor 4, Slavă... al Strămoşilor glasul al 7-lea : Veniţi toţi cu credință să prăznuim... Şi acum... : Prea binecuvântată eşti... Slavoslovia mare. După Sfinte Dumnezeule..., Troparul Învierii numai. Deci Ecteniile şi Otpustul. Slavă..., Şi acum..., Stihira Evangheliei. La Ceasul întâi, Troparul Învierii, Slavă..., al Strămoşilor, Şi acum..., al Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule..., Condacul Strămoşilor.  La al 3-lea Ceas, Troparul Învierii, Slavă..., al Proorocului, Şi acum..., al Născătoarei Ceasurilor. După Sfinte Dumnezeule..., Condacul strămoşilor. Asemenea şi al şaselea Ceas, zicem troparele şi Condacul Strămoşilor.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 4, din Canonul Strămoşilor, Cântarea a 3-a, pe 4 şi din ale Proorocului, Cântarea a 6-a, pe 4. După Vohod, Troparul învierii, al Strămoşilor şi al Proorocului.
Slavă..., Condacul Proorocului, Şi acum..., al strămoşilor, Prochimenul Părinţilor, şi al sfinţilor. Apostolul şi Evanghelia a Duminicii Strămoşilor, şi a Sfinţilor; iar a Duminicii rândului se lasă. Chinonicul : Lăudaţi pe Domnul din Ceruri.. Altul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...


ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A OPTSPREZECEA


Sfântul Mucenic Sebastian, și cei împreună cu dânsul.
 
    Vezi : Duminica dinaintea Naşterii lui Hristos, a Sfinţilor Părinţi, se începe din 18 ale lunii acesteia, și se suie până la 24 de zile.

Duminica înaintea Naşterii lui Hristos, a Sfinţilor Părinţi.
 

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe 6: din Octoih şi 3 ale Sfântului, glasul 1:

Podobie : Prealăudaţilor Mucenici...


   Cu vopselele cinstitelor tale sângiuri Mucenice, ţi-ai făcut porfiră de mult preţ, cu care împodobindu-te, locuieşti cu adevărat în împărăţiile cele de sus, stând înaintea lui Dumnezeu Împăratului tuturor; pe Care roagă-L să dăruiască sufletelor noastre, pace şi mare milă.
 
   Dimpreună cu Sebastian pătimeşte Zoi, Marco şi Marcelin, şi de Dumnezeu înţelepţitul Tiburtie, răbdând întreite valuri de dureri; şi acum s-au sălăşluit la odihna cea fără durere şi dumnezeiască; întru care se roagă, să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
   Nebiruiţilor Mucenici, lăsând cele de pe pământ pământului, ați alergat către ceruri, fiind împodobiţi cu rănile voastre, şi împestriţi luminat cu cinstitele patimi, fericiţilor; pentru aceea rugaţi-vă, să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară prealăudată, Moise cu ochi prooroceşti a văzut mai-nainte taina ce s-a făcut cu tine, rugul aprinzându-se şi nearzându-se; că Focul Dumnezeirii, n-a ars pântecele tău Curată. Pentru aceasta cerem de la tine, ca de la o Maică a Dumnezeului nostru, să se dăruiască lumii pace şi mare milă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Văzând Fecioara junghierea Ta cea fără dreptate Hristoase, tânguindu-se striga către Tine : Fiule preadulce ! Cum mori fără dreptate ? Cum stai spânzurat pe lemn, Cela ce ai spânzurat pământul pe ape ? Nu mă lăsa singură Făcătorule de bine, Multmilostive, pe mine Maica şi roaba Ta, rogu-mă !
 
Troparul glasul al 4-lea.
 
   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Amândouă din Octoih, şi al Sfinţilor pe patru.
 

CANONUL Sfinţilor

Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul 1, 
 
Irmos :

 
   Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă întru tărie s-a preamărit. Că aceasta Nemuritorule, ca o puternică a toate pe potrivnici i-a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.
 
   Luminându-te cu dumnezeieştile raze ale cinstitei Treimi pururea pomenite, cu rugăciunile tale, arată părtaşi luminii, pe cei ce cu credinţă cinstesc prăznuirea ta cea luminată şi sfinţită.
 
   Având cuget luminat şi primitor de străluciri curate, ai dorit cu adevărat de Cela ce este mai presus de toate, ca un înţelept Mucenic, purtătorule de chinuri, şi cu credinţă L-ai dobândit.
 
   Cu sudori îndumnezeite, adevărat ai întunecat cugetele trupului, cu sângiurile pătimirii ai uscat pâraiele cele tulburi ale mulţimii dumnezeilor, de Dumnezeu înţelepţite Mucenice prealăudate.
 
Slavă...
 
   Cete de Mucenici ai adus Ziditorului, surpând cu dumnezeieştile învăţături tot cugetul muncitorilor, cu Darul Sfântului Duh; cu care dimpreună roagă-te, să ne mântuim noi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Prunc ai născut pe Fiul, Cel ce este mai-nainte de veci împreună cu Tatăl, înnoind legile firii Sfântă Fecioară, Maică Preacurată, prin cinstită, cea mai presus de fire, şi dumnezeiască naşterea ta.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Însuţi cela ce ştii...

 
   Adunând cinstită oaste, întărită cu armele dumnezeieştii credinţe, Mucenice nebiruite, toate taberele vrăjmaşului, şi vicleniile tiranilor le-ai surpat cu puterea Duhului.
 
   Întărindu-ţi picioarele pe piatra cea înţelegătoare a inimii tale, cu gând bine credincios Mucenice mult pătimitorule, nu te-ai spăimântat de măiestriile vicleanului balaur, ci tuturor te-ai făcut întărire cu buna-credinţă întru Duhul.
 
Slavă...
 
   Împunsăturile săgeţilor cele cumplite le-ai răbdat, fiind legat şi întins pe lemn Mucenice; iar cu dumnezeiască puterea lui Dumnezeu te-ai arătat iarăşi cu totul nevătămat, ruşinând măiestriile vrăjmaşului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sfinţenie înţelegătoare te-ai arătat, Celui ce toate le sfinţeşte, şi locaş curat ceea ce eşti fără prihană; că din tine s-a arătat Dumnezeu întrupându-se, şi cunoscându-se de lume îndoit în fire şi într-un Ipostas, Mireasă a lui Dumnezeu.
 
Irmosul :
 
   Însuți Cela ce ştii neputinţa firii omeneşti, şi după milostivire Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ție : Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei nepovestite, Iubitorule de oameni.
 
Sedealna, glas 1.
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Având cuvântul strălucitor precum şi viaţa luminată, ai tras cu sfinţenia mulţime de necredincioşi către buna-credinţă; cu care dimpreună ai pătimit bucurându-te, suferind toată răutatea tiranilor. Pentru aceasta astăzi săvârşind preasfântă pomenirea ta, te mărim.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.
 
   Marie ceea ce eşti cinstit locaş al Stăpânului, ridică-ne pe noi cei căzuţi în prăpastia cumplitei deznădăjduiri, a greşelilor şi a necazurilor; că tu eşti mântuirea păcătoşilor, ajutătoare şi folositoare tare, şi mântuieşti pe robii tăi.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   O minune înfricoşată ! O taină nouă ! Striga Fecioara cea Curată, şi fără prihană, dacă Te-a văzut pe Tine Doamne întins pe lemn : Cum Te-ai osândit pe Cruce de judecătorii cei fărădelege, ca un vinovat, nefăţarnice Judecătorule al tuturor Cuvinte.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :

 
   Munte umbrit cu Darul cel dumnezeiesc, privindu-te Avvacum, cu ochii cei departe văzători, mai-nainte a vestit pe Sfântul lui Israil ce vrea să iasă dintru tine, spre mântuirea noastră şi înnoirea.
 
   Putere ţi-a dat ţie Dumnezeu Tiburtie, ca prin slăbiciunea trupului să biruieşti pe vrăjmaşi; că bărbăteşte ai intrat în foc arzător, viteazule Mucenice, şi ai luat roua cea cerească.
 
   Împreunatu-te-ai cu puterile cele de sus o Tiburtie, ca un slujitor al lui Hristos, şi ai înălţat jertfe curate întru Duhul, lucrătorule de cele sfinte, lauda Mucenicilor; pentru aceea cu bucurie te cinstim.
 
   Fiind spânzurat drept în sus, şi strujit cu fiare, înconjurat cu feluri de măiestrii iuţi ale muncilor, şi băgat în groapă, întru aceleaşi primind dumnezeiesc sfârşit, viteazul Castul se veselea.
 
Slavă...
 
   Săvârşind vindecări cu Sfântul Duh, Fericite, spre luminarea poporului celui ce privea la tine, le-ai vestit cu bunăcredinţă mântuirea, cu dumnezeiască cuviinţă Sebastiane, şi ţi-ai săvârşit călătoria prin mucenicie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Numai pe tine din toate neamurile te-a ales Dumnezeu cel mai presus de fiinţă, şi S-a înfiinţat ca om pentru noi, Ziditorul firii omeneşti, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, cu totul fără prihană.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Cela ce ai luminat cu luminarea venirii Tale, Hristoase, şi ai strălucit cu Crucea Ta marginile lumii, luminează cu lumina cunoştinţei Dumnezeirii Tale, inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.
 
   Căile tale şi cărările ţintind numai către unul Domnul, s-au abătut din căile cele strâmbe ale vrăjmaşilor, şi la mulţi s-au făcut cale dreaptă şi netedă, Mucenice a lui Hristos cu totul cinstite.
 
   Ritoricește şi prea cu înţelepciune, grăiesc Marchelin, şi Marco înaintea judecătorului, de venirea lui Hristos cea mântuitoare, şi fiind legaţi amândoi, li se pironesc picioarele cu bolduri, mărindu-se ca nişte Mucenici.
 
Slavă...
 
   Patimile Celui ce a omorât patimile noastre, tare închipuind Marchelin şi Marco, cu suliţa se împung, şi purtând cunună, se unesc cu cetele purtătorilor de chinuri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Prealuminatul nor al Soarelui, ceea ce eşti cu totul fără prihană, goneşte norii sufletului meu cu rugăciunile tale, şi luminează-mi gândul cel întunecat de lenevire, ca să te laud pe tine, Prealăudată.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos : Înconjuratu-ne-a pe noi...

 
   Cu tăria gândului preacinstit, te-ai arătat neplecat când te băteau cu toiege fără milă, şi când te îmboldeau cu multe săgeţi, bucurându-te, pentru aceea te-ai mutat către lumina cea neînserată, Mucenice.
 
   Te întărea pe tine Hristos când te nevoiai, şi te luptai cu dracii, când te munceai cu chinurile cele cumplite Sebastiane, nebiruite Mucenice, şi când te uitai către Dânsul cu ochii inimii.
 
Slavă...
 
   Cu zăvoarele cele tari ale preaînţeleptelor tale cuvinte, ai sfărâmat rătăcirea, şi închinăciunile vrăjmaşilor le-ai stricat, şi capiştile idoleşti le-ai surpat, şi pe tine însuţi te-ai ridicat locaş Dumnezeiescului Duh.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Înnoit-ai firea noastră cea stricată prin călcarea poruncii, născând pe Cel ce a înnoit toate numai cu dumnezeiasca voire, ceea ce eşti între femei binecuvântată, de Dumnezeu dăruită.
 
Irmosul :
 
   Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel dedesubt, şi nu este apărător, socotitu-ne-am ca oile de junghiere; mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru; că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare.
 
CONDAC, glas al 4-lea.
 
Podobie : Cela ce le-ai înălţat...

 
   Cu roşala sângiurilor tale vopsindu-ţi haina pătimirii, te-ai îmbrăcat ca cu o porfiră lăudate Sebastiane; pentru aceasta te-ai şi sălăşluit dimpreună cu Hristos întru Împărăţia cea de sus, şi fără sfârşit, şi cu cei ce au pătimit cu tine şi cununi au primit, Înţelepte; cu care împreună dănţuind, pomeneşte-ne totdeauna şi pe noi.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună în ziua a optsprezecea, pomenirea Sfântului Mucenic Sebastian şi a celor dimpreună cu dânsul : Zoi, Traghilin, Nicostrat, Iavdie, Castor, Tiburtie, Castul, Marchelin şi Marco.

 
Stih : Lui Sebastian cel ce cinstirile înşelăciunii a defăimat.
Trupul spre bătăi i s-a dat.
Sebastian în a optsprezecea zi,
De ciomege bătut se săvârşi.
La înălţime fiind ridicată de cap Zoi,
De fum puturos de viață se săvârşi.
Loviţi-mă cumplit cu multe pietre aşa, 
Traghilin cu suspinare din inimă strigă,
Și pe cei cu Claudie aici trebuie puşi.
Pe care deşi adâncul i-a cuprins,
Cerul la sine îi are strânşi.
Capul dumnezeiescului Tiburtie spre tăiere l-a dat,
Carele tu eşti Dumnezeul meu, o Cuvinte al lui Dumnezeu a strigat.
Pe Castul îl trăgea în prăpastia pierzării.
Iar nesupunându-se, s-a aşezat în adâncul pământului.
În inimile vrăjmaşului înfigându-vă ca suliţele. 
Marco şi Marcheline vă împungeţi cu suliţele.

 
   Dintru aceştia Sebastian era unul din sfetnicii sfatului, pe vremea împărăţiei lui Diocleţian şi Maximian, din oraşul Mediolanilor, care a tras pe mulţi la buna-credinţă. Iar Marchelin şi Marco fraţii, răbdând multă vreme la închisoare şi puşi la multe feluri de munci, s-a rânduit să li se taie capetele. Iar tatăl lor Traghilin şi Marchia Maica lor, fiind elini, cu puţin de nu i-a zăticnit cu lacrimile lor, a nu pătimi pentru Hristos, şi poate că s-ar fi făcut aceasta, de nu i-ar fi întărit fericitul Sebastian grăindu-le cu mare îndrăzneală, nu numai lor, ci şi lui Traghilin, trăgându-i spre credinţa în Hristos, şi iarăşi Traghilin învăţa pe eparhul, după ce crezu; deci eparhul îndată chemând la dânsul pe preafericitul şi slăvitul Sebastian şi pe Policarp preotul, îi ruga să afle mântuire şi să-l izbăvească de boala ce avea, din care se izbăvi şi crezând cu tot sufletul în Hristos, sfărâmând şi idolii ce avea în casa lui, şi primind Botezul. Iar fericitul Gaie episcopul, pe Marchelin şi pe Marco fraţii i-a hirotonit diaconi şi pe tatăl lor preot, iar pe fericitul Sebastian l-a făcut ecdec bisericii (adică judecător şi îndreptător). După aceea pornindu-se goana asupra creştinilor, atunci împreună cu aceştia au fost prinşi Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul şi Zoi şi în multe feluri muncindu-i, şi-au luat sfârşitul vieţii. Iar Sfântul Sebastian fiind chemat iarăşi de iznoavă de Diocleţian, s-a rănit cu dese săgeţi şi i-au zdrobit trupul cu toiege şi măcelărindu-i trupul bucăţi, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evviot,
 
Stih :
Nevoitu-s-a Evviot până la sângiuri.
Iar sfârşitul vieții l-a aflat fără de sângiuri.
 

   Acest sfânt Evviot, era pe vremile lui Diocleţian şi Maximian, din locul numit Opsichiu, născut fiind. Deci fiindcă întrebuinţa viaţă plăcută lui Dumnezeu şi lucra tot felul de bunătăți, pentru aceasta a suferit multe rele de la elini purtându-se de la un loc la altul şi legat fiind şi bătându-se mai ales pătimea acestea, căci săvârșea multe minuni, şi prin acestea mulţi necredincioşi întorcea la credinţa lui Hristos. Odinioară după ce a fost zdrobit de elini cu lemne şi cu pietre; a fost aruncat în foc, şi rămânând nevătămat cu Darul lui Hristos. Mulţi văzând preaslăvirea aceasta, şi minunându-se au crezut în Hristos, care s-au şi botezat la biserica de acolo, înnoite fiind de Pavel şi Sila Apostolii; Iar despre aceasta înștiințându-se ighemonii Cizicului Leontie, trimiţând au adus pe Sfântul legat înaintea sa, şi îndată a poruncit de l-a bătut pe el cu pietre peste gură, peste obraji şi peste fălci; apoi spânzurându-I de un lemn, şi sfâşiindu-i trupul cu lovirile, după acestea l-au dat pe ci fiarelor să-l mănânce, de la care rămânând nevătămat, l-au aruncat pe el la închisoare. Deci mulţi elini văzând asemenea minuni, au năzuit la credinţa lui Hristos, şi s-au botezat; iar ighemonul a poruncit gealaţilor ca să taie pe Sfântul, iar aceia fiindcă le venise întunecare de minte, se junghiau unul pe altul. Ci Sfântul rămânând de ei nevătămat, a fost aruncat iarăşi în temniţă. Iar după ce a trecut douăzeci şi două de zile, s-a auzit o veste, de Dumnezeu trimisă şi de bucurie, că marele Constantin, se suie către răsărit de la porţile Europei cele de către apus, ca să dea război tiranului Maximian. Deci Maximian temându-se, a poruncit să se sloboadă creştinii de la închisori şi legături. Deci atunci şi multpătimitorul acesta Evviot slobozindu-se s-a întors la chilia sa. Şi mai vieţuind încă cinci ani, şi multe minuni săvârşind, cu pace şi-a dat sufletul său lui Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Flor episcopul Aminsului.
 
Stih :
Osândirii celei dedemult Flor se supune.
În pământ merge, căci pământ era, şi ce lucru de minune.

 
   Acesta era pe vremile împăraţilor Iustin, Tiberie şi Mavrichie, fiu de Părinte, şi acela Flor numit şi de Maică Eufimia. Deci acesta a stătut deplin învăţat, atât întru cele de afară elineşti, cât şi întru cele dinlăuntru a dumnezeieştii Scripturi. Şi mai întâi s-a făcut gramatic împărătesc, apoi s-a înălțat la vrednicia de patriciu, şi luând femeie, s-a făcut şi Părinte de fii; dar fiindcă copii şi femeia lui au murit de boala ciumei, pentru aceasta el s-a îmbrăcat în schima monahicească, liniştindu-se la o moşie a sa ce avea la Anapni. Apoi pentru multa faptă bună ce avea, s-a făcut episcop Aminsului. Deci acolo mergând, şi bine povăţuind încredinţata lui turmă, şi minuni multe făcând, s-a mutat către Domnul.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca și Ermil, care prin sabie s-au săvârşit.
 
Stih :
Eu să fiu tăiat mai întâi Ermil zice :
Ba, zice Foca, ci eu mai întâi Ermile.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Zacheu diaconul, și Allie Citeţul, care s-au muncit în Cezareea.
 
Stih :
Zacheu, Allie pentru a lui Hristos Dumnezeu Cuvântul dragoste.
Moartea cu bună cinstire alege.

 
   Tot în această zi, pomenirea Sfintei făcătoarei de minuni Sofia.
 
Stih :
Sofia pe înţelepciunea lui Dumnezeu iubeşte.
Pentru aceasta şi Darul minunilor primeşte.

 
    Tot în această zi, târnosirea Sfintei Biserici a Născătoarei de Dumnezeu din Târgul Aremiei.
 
Stih :
Sfinţesc acum locaşul cu înnoirea,
Ceea ce au înnoit cu firea omenirea.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosul Părintelui nostru Mihail Singhelul mărturisitorul.
 
Stih :
Nu este aceasta lucru străin, dacă Mihaile din viață te săvârşeşti.
Ci dacă murind viezi, precum cu adevărat după vrednicie vieţuieşti.

 
   Acesta a fost din sfânta cetate a Ierusalimului, fiu de părinţi creştini. Deci după ce s-a învăţat cu desăvârşire atât înţelepciunea de afară elinească, cât şi cea dinlăuntru a noastră, s-a făcut monah, dar şi maică-sa cu fiicele sale, după ce a murit soţul ei, s-a tuns monahie la o mânăstire de femei. Deci dumnezeiescul acesta Mihail bine şi cu plăcere de Dumnezeu vieţuind, şi supunându-se pe sine la tot felul de aspră petrecere; pentru aceasta s-a şi hirotonisit preot. Apoi aflând o peşteră liniștită, a intrat într-însa când Sfântul Teodor şi Teofan mărturisitorii, şi scrişii s-au făcut preoţi, şi mărturisitori Domnului, şi s-au dus către Cuviosul acesta, iar Mihail s-a făcut singhel de patriarhul Ierusalimului. Deci odată au fost trimişi de patriarhul Ierusalimului la Roma pentru o pricină de nevoie. Mai în urmă au fost trimişi şi la Constantinopol, ca să arate cu trecere oarecare anaforale, atât la împăratul de atunci Leon armeanul şi luptătorul de Icoane, cât şi la patriarhul Constantinopolului Teodor. Deci aceştia trei cuvioşi Mihail, Teodor şi Teofan, făcând ascultare Patriarhului ce i-au trimis, au dat anaforalele, punând înainte şi ei de la sine celor ce grăiau împotrivă, multe dogmaticeşti ziceri, pentru care Teodor şi Teofan au fost surghiuniţi, de tiranul armean. Iar fericitul Mihail împreună cu fratele său Iov, au fost puşi la închisoarea ce se zice a pretorilor. Apoi primind lanţuri grele la gât, de la împăratul Mihail cepeleagul, au fost surghiuniţi împreună cu ucenicul său, la o mânăstire Aplusiadei. Deci din multa rea pătimire, a aflat ochii săi curgere, şi trupul i s-a îngheboşat, cu toate acestea sta fericitul ca un diamant tare şi neclintit; iar după ce au luat împărăţia Teodora şi Mihail fiul el, şi fiecare în privelişte cinstea sfintele Icoane. Atunci şi cei ce se aflau prin surghiuniri erau chemaţi şi se învredniceau de mare cinste. Deci în acea vreme şi dumnezeiescul acesta şi mărturisitorul Mihail, era îndemnat de împărăteasa Teodora să se facă patriarh Constantinopolului, dar nevrând, s-a făcut dumnezeiescul Metodie, iar Mihail iar se face singhel şi ia cea mai mare mânăstire de acolo, întru a sa stăpânire şi odihnă. Deci cu blagocestie şi plăcere de Dumnezeu petrecând cealaltă rămăşiţă a vieţii sale, şi ajungând la vârsta de optzeci şi cinci de ani, în douăsprezece zile a lui Decembrie, cu pace s-a mutat către Domnul.
 
    Tot în această zi, pomenirea celui dintru Sfinţi Părintele nostru Modest, arhiepiscopul Ierusalimului.
 
Stih :
Pământul care poartă al Domnului mormânt,
Ţine Modeste preafericite şi pe al tău mormânt.

 
   Acesta s-a născut din părinţi creştini, Evsevie şi Teodula numiţi, în cetatea Savastiel. Deci fiindcă Maica sa era stearpă, pentru aceasta prin rugăciunea părinţilor lui, li s-a dat lor fiu marele acesta Părinte, în urmă de patruzeci de ani, a însoţirii lor. Deci după ce s-a născut acesta, a fost pârât tatăl său ca creştin la Maximian. Şi dar fiind legați, s-au pus la închisoare, despre care înştiinţându-se femeia sa Teodula, s-a dus şi ea la închisoare împreună cu fiul său acesta; iar acolo la închisoare aflându-se, s-au rugat amândoi lui Dumnezeu, şi aşa şi-au dat sufletele lor în mâinile sfinţilor îngeri, şi aşa s-au făcut Mucenici, după voinţă şi plecare. Pe care păzitorii temniţei aflându-i morţi, iar pe copilul viu în mijlocul amândurora, luându-l pe el l-a dus la Maximian, de cinci luni atunci aflându-se. Iar Maximian văzându-l pe el curăţel şi frumuşel, l-a dat la unul din singlitici, ca cu osârdie să se crească de către el, spre a se face vrednic spre slujirea lui Dia. Deci crescându-se lângă singliticul acesta fericitul Modest, s-a înştiinţat că părinţii săi au murit la închisoare pentru Hristos. Deci când a ajuns la vârstă de treisprezece ani, atunci a aflat pe un creştin, de la care s-a învăţat buna cinstire şi cu totul s-a făcut apropiat şi lipit ei, se mâhnea însă căci se aduna cu elinii. Şi odinioară când Maximian a propovăduit, ca tot poporul să aducă jertfă dumnezeilor, atunci Sfântul aflând voie s-a dus la mormântul părinţilor lui şi-l ruga pe ei ca să-l sloboadă din mâinile elinilor, ca să se învrednicească de Sfântul Botez. Deci aflându-l pe el un argintar ce era de la Atena şi luându-l l-a dus la Atena (făcând multe minuni pe cale) iar acolo ducându-I, l-a înfățişat Arhiereului şi făcându-l ca să se înveţe credinţa mai cu dinadinsul, s-a şi botezat şi când se boteza Sfântul, s-a întâmplat minune preaslăvită. Căci se vedea un stâlp de foc din Cer pogorându-se şi care-şi avea reazemul peste capul celui ce se boteza. Şi după botez cu singură rugăciunea şi cu atingerea mâinii, a vindecat pe fratele argintarului, ce pătimea de o boală primejdioasă. Asemenea a vindecat un îndrăcit. Apoi fiindcă şi argintarul şi femeia lui au murit, a fost scris împreună cu fiii săi şi Sfântul acesta în diata lor, cleronom averii lor, eI însă dăruind partea sa de moştenire fiilor acelora, s-a dus la locurile cele mai adânci, ale pustiului şi acolo petrecea viaţa sa pustniceşte. Iar fiii argintarului, nesuferind din pizmă, să vadă pe Sfântul cinstindu-se de către toţi având a merge la Misir, pentru neguţătorie, a înduplecat şi pe fericitul Modest, să se ducă împreună cu ei, şi acolo ducându-se au vândut pe Sfântul ca pe un rob la un rău credincios, de la care a suferit multe necazuri în vreme de întregi şapte ani. Însă Sfântul prin fierbintea şi stăruitoarea sa rugăciune, a izbăvit pe stăpânul său acela, din înşelăciunea relei credinţe, şi l-a înduplecat pe el ca să creadă şi să se boteze; încă şi pătimind el de grea boală, l-a făcut sănătos. Iar după ce a murit stăpânul său, s-a dus Sfântul la Ierusalim ca să se închine purtătorului de viaţă mormânt, şi de acolo s-a dus la muntele Sinaiului, şi acolo liniştindu-se şi numai la Dumnezeu cugetând, multe minuni a făcut Deci murind atunci patriarhul Ierusalimului, din dumnezeiască descoperire se hirotoniseşte patriarh Ierusalimului Sfântul Modest, aflându-se atunci de cincizeci şi nouă de ani. A făcut încă atunci multe minuni, din care una este aceasta următoare : Piereau vitele unui om ierusalimitean, pentru că fântâna apei din care bea, era otrăvită de un şarpe prin lucrarea diavolului; deci mergând Sfântul la acea fântână şi vitele pierite au înviat; şi pe şarpe l-a omorât, iar pe diavolul l-a făcut de s-a arătat înaintea tuturor celor ce stau de faţă, care se jură pe înfricoşat numele lui Dumnezeu, că nu se va apropia vreodată de locul acela, unde ar fi chemat numele Sfântului Modest. Acest sfânt era cu totul nepomenitor de rău, precum va arăta următoarea întâmplare : Căci fiii argintarului ce l-a vândut pe el s-au dus odată la Ierusalim, fără să ştie ei că cel de ei vândut se află acolo Patriarh. Iar nepomenitorul de rău Modest nu numai că nu i-a pedepsit pe ei, spre răsplătirea râului ce-i făcuse, ci i-a primit cu dragoste şi i-a găzduit cu osârdie, şi le-a făcut bine cu dărnicie. Deci aşa cu cuvioşie petrecând, fericitul, şi vieţuind de toţi anii săi nouăzeci şi şapte, patriarhind ani treizeci şi opt, s-a mutat la veşnicele locaşuri.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :
 
   Pe tine Născătoare de Dumnezeu, te cunoaştem credincioşii cuptor înţelegător; că precum a mântuit pe cei trei Tineri, Cel Preaînălţat, şi pe mine tot omul în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeul părinţilor Cel lăudat şi preaslăvit.
 
   Cu puterea ta cea tare întărindu-se pătimitorii Tăi, Hristoase, au biruit pe vrăjmaşul, înşelăciunea au călcat, trupurile şi-au dat chinurilor, cântând : Dumnezeul părinţilor Cel lăudat şi preaslăvit.
 
   Purtătorii de chinuri Mucenicii cei luminaţi de Dumnezeu, Marchelin şi lăudatul Marco, şi Tiburtie, Castul înţeleptul nevoindu-se bine, s-au mutat către Cer, lăudând pe Dumnezeu, Cel lăudat şi preaslăvit.
 
   Bărbăteşte ai intrat în foc pătimitorule Tiburtie, ca şi cei trei Tineri, primind de sus roua Duhului, şi cântând cu osârdie : Dumnezeul părinţilor Cel lăudat şi preaslăvit.
 
Slavă...
 
   Ca o mieluşea spânzurându-te, ai sugrumat pe vrăjmaşul cu strunele muceniceştilor tale osteneli, prealăudată, şi după moarte viețuieşti Muceniță Zoi, cântând : Dumnezeul părinţilor Cel lăudat, bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Năstrapă de aur, preasfântă masă a dumnezeieștii Pâini a vieţii, te numim pe tine Curată, loc de sfinţenie, scaun preaînalt, pe care S-a odihnit Dumnezeul părinţilor Cel prealăudat şi preaslăvit.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : În cuptor Tinerii lui Avraam...

 
   Voind a te omorî lumii şi tuturor celor din lume, te-ai învrednicit vieţii ce va să fie, pururea cinstite, strigând cu osârdie : Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Pusu-te-au cei fărădelege în groapa cea adâncă îngropându-te, şi omorându-te, pururea pomenite, Castule, pe tine ceI ce cântai cu căldură : Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Fericită viaţă ai dobândit ca una ce eşti în adevăr cu numele ei; că cu sugrumare silnică ai părăsit viaţa cea pieritoare Zoi, cu osârdie cântând : Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Înfrumuseţatu-te-ai, că ai născut pe Dumnezeu şi Stăpânul cel frumos, Care luminează deplin neamul oamenilor, cu dumnezeieştile raze, Căruia strigăm : Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   În cuptor Tinerii lui Israil, ca într-o topitoare, cu podoaba bunei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit grăind : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Chipul naşterii tale...

 
   Ca să te învredniceşti dumnezeieștii lumini, slavei celei veşnice şi frumuseții, vrednicule de minune Sebastiane, vitejeşte ai răbdat chinurile, durerile şi moartea; pentru aceasta toți te fericim.
 
   Arătatu-te-ai soare în mijlocul stelelor, între cei împreună pătimitori Mucenice, şi acum se luminează dumnezeiască tărie a Bisericii cu preaslăvitele luminări ale sfinţitelor tale pătimiri, şi risipeşte toată trufia diavolului.
 
   Iubind pe Hristos Tiburtie şi Marcelin, Marco, Zoi şi Castul, pătimesc dimpreună cu învăţătorul lor de Dumnezeu înțelepțitul Sebastian, şi iau întocmai cununile biruinţei, rugându-se totdeauna pentru noi.

Slavă...
 
   Ridicatu-s-au sălășluindu-se întru locaşuri luminoase, ceata cea îndumnezeită a Mucenicilor, şi umblă în ceruri veselindu-se, pururea rugându-se Iubitorului de oameni pentru noi, care îi fericim pe ei totdeauna.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cutremură-se oştile cele de gând, văzând strălucirea Tatălui cea dumnezeiască, că Se ţine nespus în mâinile tale, având închipuirea ta; ca să îndumnezeiască pe oameni, Fecioară Maică neispitită de nuntă.
 
Irmosul :
 
   Chipul naşterii tale celei curate, l-a arătat rugul cel ce ardea nears; şi acum te rugăm, ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră; ca neîncetat să te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
 
Și cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială și Otpustul.

Sâmbătă înaintea Naşterii lui Hristos.
 
LA LITURGHIE

 
    Prochimenul, Aliluia, şi Chinonicul zilei Iar de se întâmplă vreun sfânt ce se prăznuiește, zicem şi alt Prochimen; se citesc şi doi Apostoli, mai-nainte al Sâmbetei dinaintea Nașterii lui Hristos, apoi al rândului sub începere, şi după aceea al Sfântului, de are; asemenea şi două Evanghelii. Apostolul către Galateni : Fraților văzând mai-nainte Scriptura, că din credinţă îndreptează Dumnezeu pe, oameni... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul pilda aceasta, asemenea este Împărăţia Cerurilor grăuntelui de muștar... Chinonicul : Bucura-tu-s-au drepţii întru Domnul... Apoi a Sfântului,
 
Duminica înaintea nașterii lui Hristos a Sfinţilor Părinţi.
 
    CADE SE A ŞTI : Că de se va Întâmpla Duminica aceasta dinafară de 20 de zile ale acestei luni a lui Decembrie, adică, în 18 sau în 19, se pune slujba Învierii, şi a Sfinţilor Părinţi, aşa :
 
SÂMBĂTĂ SEARA
 
La Vecernia mică, Stihirile Învierii, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, după obicei.
 
LA VECERNIA CEA MARE.
 
    La
Doamne strigat-am, Stihirile Învierii 3, ale lui Anatolie 3, şi ale Sfinţilor 4, glas 6, Podobie : Toată nădejdea punându-şi... Slavă..., a Părinţilor glas 6 : Daniil bărbatul doririlor... Şi acum..., a Născătoarei glasului din Octoih. Vohod şi Paremii trei. La Litie, o Stihiră a hramului, şi a Părinţilor glasul 1 : Cu razele grăirii... Slavă... glasul al 3-lea : Veniţi Iubitorilor... Şi acum..., a Născătoarei. Fără sămânţă de la Dumnezeiescul Duh... La Stihoavnă Stihirile învierii, Slavă... a Sfinţilor glasul al 2-lea : Bucuraţi-vă Prooroci cinstiți... Şi acum... : O minune mai nouă... la binecuvântarea pâinilor, Troparul : Născătoare de Dumnezeu, Fecioară...
de două ori, şi al Părinţilor odată.
 
LA UTRENIE
 
    La
Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii de două ori, Slavă... al Părinţilor, Şi acum..., al Născătoarei Învierii : Toate tainele... După Catisme, Sedelnele Învierii, Ie Născătoarei, Polieleul, şi Troparele : Soborul îngeresc... Ectenia, Ipacoi al glasului, și Sedelnele Părinţilor, Antifoanele. Şi Prochimenul glasului, Toată suflarea..., Evanghelia Învierii, Învierea lui Hristos văzând... după Psalm 50, Stihira Învierii, Canonul Învierii cu irmosul pe 4, al Crucii Învierii pe 2, al Născătoarei de Dumnezeu pe 2, și al părinţilor pe 6. Catavasia : Hristos se naşte... După a 3-a Cântare, Ipacoi. gl. 8, Îngerul a răcorit... şi citire. După a 6-a Cântare Condac glas 6 : Chipul cel scris de mână... Şi Icosul. După a 9-a Cântare, Luminânda Învierii, Slavă... a Părinţilor, Şi acum..., a Născătoarei, La Laude, Stihirile Învierii 3, a lui Anatolie, şi ale Părinţilor.4, glas 5 : Bucură-te cămara... cu Stihirile lor. Slavă... a Părinţilor, glas 8 : Adunarea învăţăturilor legii..., Şi acum..., Prea binecuvântată eşti... Slavoslovia cea mare. După Sfinte Dumnezeule..., Troparul Învierii numai, Ecteniile, şi Otpustul. Slavă..., Şi acum..., Stihira Evangheliei. Ceasul întâi, şi cel desăvârşit Otpust.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 6, şi din Canonul Părinţilor, Cântarea a treia pe 4. După Vohod, Troparul Învierii, şi al Părinţilor,
Slavă..., Şi acum..., Condacul Părinţilor, Prochimen. Apostol de la Evrei, Evanghelia de la Matei, iar a Duminicii rândului se lasă. Chinonicul : Lăudaţi pe Domnul din ceruri... Altul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...

 
DUMINICĂ înaintea Naşterii lui Hristos, a Sfinţilor Părinţi.
 
SÂMBĂTĂ SEARA

 
La Vecernia mică, Stihirile Învierii şi ale Născătoarei de Dumnezeu după obicei.
 
LA VECERNIA CEA MARE
 
După obişnuitul Psalm cântăm : Fericit bărbatul... Catisma toată.
 
    La
Doamne strigat-am..., Stihirile învierii 3, ale lui Anatolie 3, şi ale Părinţilor 4, iar de este înlăuntrul a 20 de zile, zicem Stihirile învierii 3, ale lui Anatolie 1, ale înainte-prăznuirii 3, şi ale sfinţilor Părinţi 3.
 
Stihirile înainte-prăznuirii, glasul al 6-lea : 
 
Podobie : Toată nădejdea...
 
   Soarele cel neapus din pântece fecioresc a răsări se grăbeşte, ca să lumineze toată partea cea de sub soare; de aceea cu ochii curaţi şi cu cinstite fapte, să ne nevoim a-L întâmpina, şi să ne gătim acum a primi pe Cel ce vine întru Duhul la ale Sale, străin născându-Se precum bine a voit; ca pe noi cei înstrăinați de petrecerea Edenului, să ne întoarcă ca un Milostiv, născându-Se în Betleem.
 
   Dumnezeu Cuvântul, Cel ce Se poartă pe umerii Heruvimilor, după Ipostas unindu-Se cu trup, în pântece fără prihană S-a sălăşluit, şi om S-a făcut, şi vine să Se nască în pământul Iudei; peşteră sfântă, Împăratului a toate bine te găteşte, ca un palat prea-mare, şi ieslea ca un scaun în chipul focului, întru care ca un Prunc, Fecioara Maria va să culce, pe Cela ce are să cheme la Sine zidirea Sa, precum a binevoit.
 
   În ieslea dobitoacelor Te-a culcat Fecioara, Cuvinte al lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără început, pe Tine, Cel ce ai luat început mai presus de cuget; că ai venit să dezlegi a mea dobitocie, ce am luat prin pizma şarpelui, şi cu scutece Te-ai înfăşat, ca să rupi înfășurăturile şi legăturile greşelilor mele, unule Bunule şi Iubitorule de oameni. Pentru aceasta Te slăvesc lăudându-Te, şi bucurându-mă mă închin venirii Tale celei în trup, prin care eu m-am mântuit.
 
Alte Stihiri ale Sfinţilor Părinţi glasul şi podobia aceleaşi.
 
   Arătatu-s-a marginilor lumii pomenirea Strămoşilor cea plină de lumina cea adevărată, şi cu razele Darului străluceşte; că Hristos soarele cel luminat de sus strălucind, aduce de departe mulţime de stele, împreună cu Dânsul luminând, şi naşterea lui Dumnezeu Omul, se arată a fi înlăuntru Vitleemului; pentru care toţi cu credinţă plesnind în mâini, să dănţuim aducând laudă mai-nainte prăznuirii.
 
   Cu slavă se înfrumuseţează de împărtăşirea cea dumnezeiască Adam, bucurându-se astăzi, ca o temelie şi tărie a Strămoşilor celor înţelepţi, şi dimpreună dănţuieşte Abel, şi Enoh se veseleşte, săltează Set, şi Noe dimpreună; cu patriarhii cântă Avraam cel prealăudat, şi Melchisedec vede acum de sus naştere fără de tată. Pentru aceasta săvârşind şi noi dumnezeiască pomenirea Strămoşilor lui Hristos, ne rugăm să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Strălucit-a cu veselie treimea Tinerilor celor din cuptor, al celor de Dumnezeu înţelepţiţi, şi naşterea lui Hristos o propovăduiește pe pământ; căci ca o rouă cinstită pogorându-Se Domnul pe ceea ce L-a născut, o a ferit nearsă, o a păzit fără prihană, şi o îmbogăţeşte cu dumnezeieşti daruri. Pentru aceasta şi primitorul de Dumnezeu Daniil se bucură veselindu-se; că mai-nainte a văzut arătat Piatra netăiată din munte, şi cu îndrăzneală se roagă pentru sufletele noastre.
 
Slavă... a Părinţilor, glasul al 6-lea :
 
   Daniil bărbatul doririlor, piatră tăiată fără mână văzându-Te pe Tine Doamne, Prunc născut mai presus de fire mai-nainte Te-a numit, pe Tine Cuvântul cel întrupat din Fecioară, Dumnezeu cel neschimbat, şi Mântuitorul sufletelor noastre.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi; a lui Vizantie.
 
   Peşteră bine te împodobeşte, că Mieluşeaua vine purtând în pântece Prunc pe Hristos; iesle primeşte pe Cela ce cu cuvântul ne-a dezlegat de fapta cea necuvântătoare, pe noi pământenii. Păstori fluierând, mărturisiţi minunea cea înfricoşată, şi Magii de la Persia, aur, tămâie şi smirnă, Împăratului aduceţi. Că S-a arătat Domnul din Fecioară Maică, Căruia şi plecându-se, ca o slujnică Maica i S-a închinat, şi a zis către Cel ce era în braţele ei : Cum Te-ai semănat întru mine ? Sau cum ai răsărit, Mântuitorul meu şi Dumnezeule.
 
Iar de va fi afară de numărul a 20 zile. Şi acum..., a Născătoarei glasului ce se va întâmpla
 
VOHOD : Lumină lină...
 
Prochimenul zilei, şi citirile.
 
De la Facere citire :
Cap. 14, Vers 14.
 
   Auzind Avraam că se luase în robie Lot feciorul fratelui său, numărat-a slugile sale cele de casă trei sute optsprezece, şi au alergat în urma lor până la Dan. Şi a căzut asupra lor noaptea singur, şi slugile lui cu dânsul, şi i-au lovit pe dânşii, şi i-au gonit până la Hoval, care este dea-stânga Damascului. Şi au întors toată călărimea Sodomului, şi pe Lot feciorul fratelui său l-a întors, şi toată averea lui şi femeile şi poporul. Şi a ieşit împăratul Sodomului întru întâmpinarea lui, după întoarcerea lui de la tăierea lui Hodologomor şi a împăraţilor care erau cu dânsul în valea lui Savi, care era câmpul împăratului. Şi Melchisedec împăratul Salimului i-a adus pâine şi vin, şi era preot lui Dumnezeu Celui Preaînalt. Şi a binecuvântat pe Avraam şi a zis : Binecuvântat fie Avraam de Dumnezeu Cel Preaînalt, Care a făcut Cerul şi pământul. Şi binecuvântat fie Dumnezeul
Cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi sub mâna ta.
 
De la a Doua lege citire :
Cap, 1, Vers 8.
 
   Zis-a Moise către feciorii lui Israil : Vedeţi, am dat înaintea feţei voastre pământul; intraţi şi moşteniţi ţara care s-a jurat Domnul părinţilor voștri, lui Avraam, lui Isaac şi Iacov, să o dea lor, şi seminţiei lor după dânşii. Şi am zis vouă în vremea aceea zicând : Nu voi putea singur să vă port pe voi. Domnul Dumnezeul nostru v-a înmulţit, şi iată sunteţi astăzi ca stelele Cerului cu mulţimea. Domnul Dumnezeul părinţilor voştri să vă adauge pe voi, ca să fiţi cu miile îndoiţi, şi să vă binecuvinteze, după cum v-a făgăduit. Şi am luat dintre voi oameni înţelepţi, cunoscuţi şi pricepuţi, şi i-am pus să stăpânească peste voi, peste mii mai mari, şi peste sute, şi peste cincizeci, şi peste zece, şi dregători în seminţiile voastre. Şi am poruncit judecătorilor voştri în vremea aceea zicând : Socotiţi între fraţii voștri, şi judecaţi cu dreptul între om şi între fratele lui, şi între nemernicul lui. Să nu vă uitaţi în faţă la judecată; precum pe cel mic aşa şi pe cel mare să judeci, şi să nu te ruşinezi de faţa omului; că judecata a lui Dumnezeu este.
 
De la a Doua lege citire :
Citire Cap. 10, Vers 14.
 
   Zis-a Moise către feciorii lui israil : lată al Domnului Dumnezeului tău este Cerul, şi cerul Cerului, pământul şi toate câte sunt pe dânsul; însă pe părinții voştri nai mult a voit Domnul a iubi, şi a ales seminţia lor după dânșii pe voi mai ales decât toate neamurile, precum se vede astăzi. Tăiaţi-vă dar împrejur învârtoșarea inimii voastre, şi cerbicia voastră să nu o mai învârtoşați, că Domnul Dumnezeul vostru, Acesta este Dumnezeul dumnezeilor, şi Domnul domnilor, Dumnezeu mare şi tare, şi înfricoşat Care nu caută la faţă, nici ia dar; care face judecată nemernicului şi săracului şi văduvei, şi iubește pe cel nemernic, și-i dă lui pâine şi haină. De Domnul Dumnezeul tău să te temi, şi Lui unuia să-i slujeşti; de Dânsul să te lipeşti şi întru numele Lui să te juri. Acela este lauda ta, şi Acela este Dumnezeul tău; Cel ce ţi-a făcut ţie aceste lucruri mari şi preaslăvite, care le-au văzut ochii tăi.
 
LA LITIE
 
Stihira hramului, şi ale Părinţilor, glasul 1.
 
   Cu razele grăirii de Dumnezeu strălucind Proorocii cei numiţi cu nume mare, pururea se fericesc, şi rodind graiurile Duhului, naşterea cea nespusă a lui Dumnezeu tuturor au propovăduit, şi după lege sfârşitul şi-au luat, vieţuind viaţă minunată.
 
Slavă..., glasul al 3-lea și a lui Ghermano.
 
   Veniţi iubitorilor de praznic, să lăudăm cu psalmi adunarea Părinţilor, pe Adam strămoşul, pe Enoh, pe Noe, pe Melchisedec, pe Avraam, pe Isaac, şi pe Iacov, şi după lege pe Moise şi pe Aaron, pe Iisus al lui Navi, pe Samuil şi pe David; cu care împreună pe Isaia, pe Ieremia, pe Iezechil şi pe Daniil, şi pe cei doisprezece; încă şi pe Ilie, pe Elisei, şi pe toţi; pe Zaharia, şi pe Botezătorul, şi pe cei ce au propovăduit pe Hristos viaţa şi învierea neamului nostru.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi.
 
   Bine te împodobeşte Vitleeme, că s-a deschis Edenul, gătește-te Efrata , că se înnoieşte Adam și Eva cu dânsul; că blestemul s-a dezlegat, mântuirea în lume a înflorit, şi sufletele drepţilor bine se împodobesc; aducând cântare ca un dar haric în loc de mireasmă, luând mântuire sufletească şi nestricăciune. Că iată Cel ce va să Se culce în iesle, mai-nainte porunceşte, să săvârşească cântare duhovnicească cei ce strigă neîncetat, Doamne slavă Ție.
 
Iar de este afară de 20 ale lui Decembrie, 
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
    Fără de sămânţă din Dumnezeiescul Duh, și cu sfatul Tatălui ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel ce este din Tatăl fără mamă mai-nainte de veci, şi pentru noi din tine fără de tată fiind cu trup L-ai născut şi Prunc cu lapte L-ai hrănit pentru aceasta nu înceta a-L ruga, să se izbăvească din primejdii sufletele noastre.
 
LA STIHOAVNĂ
 
    Stihirile Învierii din Octoih, după Alfa Vita, Iar de este 24 de zile, cântăm Stihoavna aceasta a înainte-prăznuirii, glasul al 2-lea, însăși Podobia.
 
   Casa Eufratului, cetate sfântă, slava Proorocilor, împodobeşte-ţi casa, întru care Cel Dumnezeiesc se naşte.
 
Stih : Dumnezeu de la amiazăzi va veni, şi Cel Sfânt din munte umbros cu desime.
 
Singur glasul, a lui Ciprian.
 
   Vitleeme pământul Iudei, vieţuirea cea după trup, luminat împodobeşte dumnezeiasca peşteră, întru care Dumnezeu trupeşte va să Se nască, din Sfânta Fecioară, care nu ştie de bărbat; ca să mântuiască neamul nostru.
 
Stih : Doamne auzit-am auzul Tău, şi m-am temut, înțeles-am lucrurile Tale, şi m-am spăimântat.
 
A lui Andrei Pirul, asemenea.
 
   Veniţi toţi mai-nainte să prăznuim cu credinţă Naşterea lui Hristos, şi prin gând punând înainte cântare, ca pe steaua aceea să strigăm slavosloviile magiilor şi ale păstorilor. Venit-a mântuirea oamenilor din pântece fecioresc, chemând pe credincioşi.
 
Slavă..., glasul al 2-lea, a lui Ciprian :
 
   Bucuraţi-vă Prooroci cinstiţi, care legea Domnului bine o aţi aşezat, şi prin credinţă v-aţi arătat stâlpi nemişcaţi şi neclintiţi; că voi mijlocitori v-aţi arătat legii lui Hristos celei noi, şi mutându-vă la Cer, pe Acela Îl rugaţi, să împace lumea, şi să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas acelaşi a lui Ciprian.
 
   Iată s-a apropiat vremea mântuirii noastre, găteşte-te peşteră, Fecioara se apropie să nască; împodobeşte-te Vitleeme pământul Iudei şi te veseleşte, că dintru tine a răsărit Dumnezeul nostru. Auziţi munţi şi dealuri, şi laturile cele de primprejurul Iudeei, că vine Hristos, să mântuiască pe omul pe care l-a zidit, ca un Iubitor de oameni.
 
Iar de este afară de 20 de zile. Şi acum..., a Născătoarei Învierii din Octoih.
 
   O minune mai nouă decât toate minunile cele dedemult ! Că cine a cunoscut să fi născut Maică fără bărbat, şi să poarte în braţe pe Cel ce cuprinde toată zidirea ? A lui Dumnezeu este voia, Cel ce S-a născut, pe Carele ca pe un Prunc, Preacurată, în braţele tale purtându-L, şi îndrăzneală de Maică către Dânsul câştigând, să nu încetezi a-L ruga pentru cei ce te cinstesc, ca să miluiască, și să mântuiască sufletele noastre.
 
La binecuvântarea pâinilor, Troparul : Născătoare de Dumnezeu... De două ori.
 
Şi al Părinţilor, glasul al 2-lea :

 
   Mari sunt isprăvile credinţei, în izvorul văpăii ca întru o apă de odihnă Sfinţii trei Tineri s-au bucurat, şi Proorocul Daniil leilor păstor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule miluieşte-ne pe noi. O dată.
 

Iar de se va întâmpla în 24 de zile.
 
La binecuvântarea pâinilor Troparul Părinţilor.

Mari sunt isprăvile... De două ori.
 
Şi al înainte-prăznuirii.

Scrisu-s-a oarecând cu bătrânul Iosif... O dată.
 

LA UTRENIE
 
    La Dumnezeu este Domnul... Troparul Învierii de două ori. Slavă... al părinţilor, Şi acum..., a Născătoarei sau al înainte-prăznuirii : apoi obişnuitele Catisme. Sedelnele Învierii cu ale Născătoarei, şi citire în Evanghelia cea tâlcuită.
 
Iar de va fi în 24 zile, zicem aceste Sedelne :
 
După întâia Catismă, Sedealna glasului al 4-lea.
 
Podobie : Spăimântatu-s-a Iosif...

 
   Prin Părinţi, Dumnezeule, cu taină mai-nainte ai spus arătarea cea dumnezeiască şi tainică din Fecioară, ceea ce era să fie pe pământ, a Fiului tău Celui preaveşnic; în Avraam în Isaac, şi în Iacov, în Iuda şi în ceilalţi, în Iessei şi în David, şi în toţi Proorocii, cu Duhul mai-nainte vestind pe Hristos, că are să Se arate în Vitleem, chemând pe toţi cei din lume.
 
Slavă..., Şi acum..., tot aceasta.
 
După a doua Catismă, Sedealna, glas al 8-lea
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...


   Praznic de bucurie să prăznuim credincioşii, a părinţilor celor dumnezeieşti, cinstind pe Adam şi pe Abel; să fericim pe Set şi pe Enos; pe Enoh, pe Noe, pe Sem şi pe Iafet să-i lăudăm; pe Avraam, care mai-nainte de lege cu credinţă a strălucit, pe dumnezeiescul Isaac, şi pe Iacov, pe Iuda, pe Levi şi şi pe Iosif cel cu întreagă înţelepciune să-i lăudăm, şi cu credinţă să strigăm : Purtători de Dumnezeu Strămoşi, rugaţi pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră.
 
Slavă..., Şi acum..., tot aceasta.
 
După : Fericiţi cei fără prihană...
 
Sedealna, glas al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea şi Cuvântul...
 
   Pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, cu cântări toţi să-i lăudăm, pe David cel prea-blând, pe Isus, şi pe cei doisprezece patriarhi, asemenea şi pe cei trei Tineri care au stins para focului cu puterea Duhului; şi să strigăm către dânşii : Bucuraţi-vă cei ce vitejeşte aţi defăimat înşelăciunea împăratului celui nebun, şi lui Hristos vă rugaţi, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., asemenea.
 
   Din sânurile părinteşti pogorându-te, cu nespusă umilinţă, cela ce pentru noi sărăcie ai luat mai presus de fire Iubitorule de oameni, ai binevoit în peşteră a te sălăşlui Doamne, şi ca un Prunc cu lapte Te-ai hrănit, Tu Ziditorul şi Domnul. Pentru aceasta de stea povăţuindu-se filozofii, daruri îţi aduc ca Stăpânului făpturii. Păstorii şi îngerii se minunau strigând : Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, Celui ce vine pe pământ să Se nască ca un om.
 
Iar de va fi afară dinaintea prăznuirii, se zice aceasta, asemenea :
 
   Laudă de mulțumită după datorie, precum văduva aceea doi fileri (bănuți), aduc ţie Stăpână pentru toate darurile tale, că tu te-ai arătat acoperământ şi ajutătoare, scoţându-mă pururea din ispite şi din necazuri. Pentru aceasta ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie scăpând de cei ce mă necăjesc, ajută-mi Născătoare de Dumnezeu; rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce se închină cu credinţă nașterii tale.
 
Antifoanele, Prochimenul glasului şi celelalte.
 
CANOANELE
 
     Două ale Sfinţilor Părinţi cu Irmosul pe 8, Irmosul de două ori, şi Troparele pe 6. În care apucă înainte două ale Învierii, pentru că în 24 de zile, Octoihul nu se pune. Şi al înainte-prăznuirii pe 6.
 
CANONUL Învierii
 
Cântarea 1-a, glas al 6-lea, 
 
Irmos :

 
   Pe cela ce a acoperit cu valul mării oarecând, pe gonaciul tiran, sub pământ l-au ascuns feciorii celor mântuiţi. Iar noi ca fecioarele, să cântăm Domnului, că cu slavă S-a preaslăvit.
 
   Cu frică s-au deschis ţie porţile morţii, şi s-au sfărâmat încuietorile cele veşnice; că cu cinstită pogorârea Ta au înviat morţii cei dedemult, cu veselie lăudând Hristoase învierea Ta.
 
   Înaintea judecăţii lui Pilat a stătut de voie Judecătorul ca un osândit, şi de mâinile cele nedrepte peste obraz S-a lovit Dumnezeu, de Care se cutremură cele cereşti, şi cele pământeşti.
 
    Vezi : De se va întâmpla Duminica Sfinţilor Părinţi afară de 20 de zile, punem Canonul din Octoih al Învierii cu Irmosul pe 4, al Crucii Învierii pe două, al Născătoarei de Dumnezeu pe două şi al Părinţilor de aici se cântă pe 6.
 
CANONUL Părinţilor.
 
Cântarea 1-a, glas şi Irmos : acelaşi :
 
   Astăzi adunarea dumnezeieştilor Părinţi mai-nainte luminat prăznuieşte Naşterea lui Hristos, şi o însemnează mai-nainte preamăritul Dar; că Avraam şi Tinerii sunt chipul legii.
 
   Dedemult sfinţitul Avraam a primit pe o Dumnezeire în trei Feţe; iar acum Cuvântul cel de pe un Scaun cu Tatăl, cu Dumnezeiescul Duh la Tineri a venit, Cel cu preaslăvire lăudat.
 
   Avraam s-a mântuit din mâna nedreaptă, iar dumnezeieștii tineri din văpaia cuptorului oarecând, şi Daniil Proorocul de fiare şi din groapă s-a mântuit. Pentru aceasta acum mai-nainte de Naşterea lui Hristos se prăznuiesc.
 
   Tinerii cei cu numărul Dumnezeieştii Treimi şi cu credinţa, nedumnezeirea biruind în cuptor, cu închipuiri au arătat lumii mai-nainte Tainele lui Hristos cele ce erau să fie.
 
A Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti plină de Dar, Maică, care nu ştii de nuntă, Fecioară nestricată, pe tine te fericim, că ai înflorit din neamul lui Avraam şi din seminţia lui David şi pe Hristos ai născut, Cel de Prooroci propovăduit mai-nainte.
 
CANONUL înainte-prăznuirii.
 
De este afară de 20 de zile, se lasă.
 
Cântarea 1-a, glas 1, 
 
Irmos : Hristos se naşte slăviţi-L...
 
   Pe Hristos, Cel ce a fost Prunc cu trupul, pe Hristos, Cel ce a sărăcit de bunăvoie, pe Hristos, Cel ce a fost văzut, a venit Fecioara acum în Vitleem să-L nască; Cerul şi pământul să se bucure.
 
   Munţi şi dealuri săltaţi, dănţuiţi Prooroci cei de Dumnezeu grăitori, popoare şi neamuri bateți în palme; mântuirea tuturor şi luminarea s-a apropiat, a venit în cetatea Vitleemului să Se nască.
 
A Născătoarei :
 
   Sărac Se face Cel bogat, săraci făcând pe cei ce se îmbogăţesc cu răutatea; Om se cunoaşte Dumnezeu din Fecioara ceea ce n-a ştiut de nuntă, şi fără schimbare; toţi cu cântări să-L lăudăm că S-a preaslăvit.
 
Catavasiile : Hristos se naşte slăviţi-l...
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos :

 
   Pe Tine, Cela ce ai spânzurat pe ape tot pământul fără ţinere, văzându-Te făptura spânzurat în locul căpăţânii, cu multă spaimă s-a cuprins strigând : Nu este Sfânt, fără numai Tu, Doamne.
 
   În mormânt trei zile fiind, ai înviat cu scularea Ta cea de viaţă începătoare pe cei morţi din veac, şi din osândă dezlegându-se, cu veselie s-au bucurat strigând : Iată izbăvire ai venit Doamne.
 
   Slavă sculării tale Mântuitorul nostru, că din stricăciunea iadului şi din moarte ne-ai scăpat ca un Atotputernic; pentru aceasta lăudându-Te grăim : Nu este Sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.
 
Al Părinţilor.
 
   Slava cea după chip şi după asemănare a lui Dumnezeu păzindu-o Tinerii, văpaia chipului celui de aur vitejeşte o au stins cu focul Duhului, cu credinţă strigând : Afară de Tine, Doamne, pe altul nu ştim.
 
   Cu înţelepciune fiind îmbrăcaţi şi cu puterea Duhului, Tinerii, pe înţelepţii Babilonului robindu-i i-au ruşinat, şi cu îndrăzneală au strigat : Nu este Sfânt afară de Tine, Doamne, Iubitorule de oameni.
 
   Bucură-se şi împreună dănţuieşte cu Tinerii, legea şi Proorocii, şi săltează astăzi înaintea dumnezeieștii veniri a Domnului; şi Avraam se bucură, că din sămânţa sa a văzut pe Domnul întrupat.
 
A Născătoarei :
 
   Zămislirea Celui născut al tău a fost fără patimă, şi întruparea mai presus de cuvânt; că taina cea mai presus de fire, cea vestită de Prooroci s-a arătat nouă, Domnul, Care este Cuvântul lui Dumnezeu.
 
Al înainte-prăznuirii, 
 
Irmos : Fiului celui mai-nainte...
 
   Cela ce mai-nainte de veci S-a născut din Tatăl, mai presus de gând, din Fecioară mai pe urmă S-a întrupat, precum însuşi ştie; vrând să înnoiască omenirea cea stricată de sfatul vicleanului şarpe.
 
   Cela ce şade întru cei de sus împreună cu Tatăl şi cu Duhul, văzând firea omenească împilată, Fiul lui Dumnezeu cel fără început, va să ia început, şi să se nască cu trup ca un Om.
 
A Născătoarei :
 
   Cea mai Sfântă decât îngerii, şi decât toată făptura, pe Îngerul Sfatului Celui Mare al Tatălui, acum Îl naşte cu trup, spre chemarea tuturor celor ce-i cântă neîncetat : Sfânt eşti Doamne.
 
Ipacoi, glasul al 8-lea :
 
   Îngerul a răcorit cuptorul Tinerilor, iar acum a oprit plângerea femeilor, zicând : Pentru ce aduceţi mirul ? Pe cine căutaţi în mormânt ? Înviat-a Hristos Dumnezeu; că este viaţa şi mântuirea neamului omenesc.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :
 
   Deşertarea Ta cea dumnezeiască pe Cruce, mai-nainte văzându-o Avvacum, spăimântându-se a strigat : Tu ai tăiat tăria celor puternici Bunule, unindu-Te cu cei din iad, ca un Atotputernic.
 
   Dumnezeiască pogorârea Ta în iad Hristoase Dumnezeule morţilor viaţă s-a arătat; că Tu pe vrăjmaşi jos i-ai legat Bunule, şi cereasca cale oamenilor ai deschis.
 
   N-au luat stricăciune, în groapă zăcând preacurat trupul Mântuitorului, ci ca un puternic a sfărâmat porţile iadului, şi a înviat întru slăvire Hristos a treia zi.
 
Al Părinţilor :
 
   Pe capii Părinţilor, pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, să-i cinstim; că din sămânţa lor a strălucit Hristos, întrupându-Se din Fecioară, ca un Atotputernic.
 
   Mai-nainte însemnând cele ce erau să fie ale pogorârii lui Hristos, Daniil pe fiare ca pe nişte oi le-a arătat tuturor; că mai-nainte a cunoscut ceea ce era să fie, ca un Prooroc al lui Dumnezeu.
 
   Către veninul păcatului nefiind atraşi Tinerii, din văpaie au scăpat; că mai cinstiţi decât aurul fiind cu adevărat, în cuptorul înşelăciunii nu s-au topit
 
A Născătoarei :
 
   Cu mare glas se vesteşte aşteptarea neamurilor, şi mântuirea lumii, prin naşterea ta cea mai presus de fire, Preacurată, cinstită; pe care o laudă astăzi adunarea Părinţilor.
 
Al înaintea prăznuirii,
 
Irmos : Toiag din rădăcina lui Iessei...
 
   Toiag din rădăcina lui Iessei ai odrăslit Fecioară, care ai înflorit Floarea cea neveştejită, pe Făcătorul tuturor, Cel ce a împodobit cu flori ca un Dumnezeu tot pământul, care strigă Lui : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Pe mine cel prădat prin mâncarea cea vicleană, şi cu mintea alunecat, asemănându-mă celor necuvântătoare, ai venit Cuvinte al lui Dumnezeu, iarăşi să mă zideşti, Prunc făcându-Te, şi în ieslea dobitoacelor culcându-Te; slavă puterii Tale, Doamne.
 
A Născătoarei :
 
   Din muntele cel umbros Iisuse, din Fecioară întrupat, Avvacum mai-nainte Te-a văzut sfărâmând munţii cei răi şi dealurile, şi dând pierzării înălţările vicleanului, şi taberele dracilor.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :

 
   Lumina cea neînserată a dumnezeieștii arătării Tale Hristoase, ceea ce s-a făcut spre noi, pentru milostivirea Ta, Isaia văzându-o, de noapte mânecând a strigat : Învia-vor morţii, şi cei din morminte se vor scula, şi toţi cei de pe pământ se vor bucura.
 
   Strălucirea bucuriei închipuind luminat îngerul, în mormânt purtător de lumină s-a arătat, vestind femeilor învierea, şi acestea lăsând plângerea, s-au bucurat vestind Apostolilor.
 
   Pentru milostivire Cel Preabun luând chipul nostru, S-a pironit de voie pe Cruce, pentru mine cel ce din capul locului am lepădat porunca cea sfântă, şi moare omeneşte dăruindu-mi viaţă.
 
Al Părinţilor,
 
   Pe începătorul Părinţilor ca pe un pricinuitor legii şi al Harului, pe Patriarhul Avraam, astăzi adunându-ne cu credinţă să-l cinstim; căci ca un Prooroc al lui Dumnezeu mai-nainte a vestit pe Hristos din Fecioara, şi a întâmpinat dumnezeiasca naştere a Acestuia.
 
   Mai-nainte însemnând luminat venirea Domnului la noi, prin venirea îngerului, au stins cuptorul Tinerii lui Avraam, şi prefăcând focul în bură de rouă, prin credinţă au topit mărirea chipului celui de aur.
 
   Încuiat-a gurile fiarelor cu Duhul Daniil în groapă; iar Tinerii lui Avraam au stins tăria focului cu Darul. Şi mântuindu-se de stricăciune, mai-nainte au vestit pe Hristos din Fecioară, rugându-se ca Mântuitorului, pentru mântuirea noastră.
 
A Născătoarei :
 
   Cu Dumnezeiescul Duh arătând întruparea Ta cea fără patimă, Isaia a strigat Doamne, cugetând la legea Darului : Fecioara vine să nască după trup, mai presus de fire pe Cel din neamul lui Avraam, şi din seminţia Iudei.
 
Al înainte-prăznuirii, 
 
Irmos : Dumnezeu fiind păcii...
 
   Cela ce eşti din fire Stăpân, desăvârşit între robi, Fiul lui Dumnezeu cel prea desăvârşit, bine ai voit a Te chema şi Fiu omenesc, pentru milostivire, întrutot Îndurate. Pentru aceasta de bunăvoie făcându-Te sărac, mergi să Te naşti în peşteră Preabunule.
 
   Cela ce eşti din fire neîncăput Hristoase Împărate, cum Te va primi înlăuntru o peşteră mică ? Cum va putea ieslea să Te încapă Iisuse, pe Tine, Cel ce vii cu trup întru ale Tale din Maica care nu ştie de bărbat; ca pe cei ce se înstrăinase să-i mântuieşti Doamne.
 
A Născătoarei :
 
   Mieluşeaua a venit să nască pe Păstorul; găteşte-te sfântă peşteră; păstori alergaţi să vedeţi pe Păstorul şi Mieluşelul cel ce S-a născut, magiilor pregătiţi-vă cu daruri să vă închinaţi Acestuia, ca unui Împărat întrupat.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos :

 
   Marea vieţii văzându-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine : Scoate din stricăciune viaţa mea Multmilostive !
 
   Morţii omorâre, şi iadului surpare, Te-ai făcut Bunule cu îngroparea Ta cea de trei zile, şi cu dumnezeiască cuviinţă, viaţă ai izvorât celor din lume, înviind Iisuse Împărate. De două ori.
 

Al Părinţilor
 
   Obicei iubitor de străini şi credinţă înaltă Avraam având, a primit taina Treimii cu închipuire, şi s-a bucurat, şi înaintea lui Hristos alergând acum, saltă.
 
   Firea s-a supus acum prin credinţa Tinerilor, cu Darul Duhului; că focul cel a toate mâncător şi fără ruşine, s-a ruşinat de cei ce cinsteau pe Făcătorul focului, pe Iisus Hristos.
 
   Sălbătăcia lumii prin porunca lui Hristos s-a arătat înscrisă, pentru dumnezeiasca pace, cu cuviinţă dumnezeiască încuind Daniil Proorocul gurile leilor în groapă oarecând.
 
   Cela ce este Unul nevăzut, a voit a Se vedea pentru noi pe pământ ca un Om, Ziditorul a toate, plinind ceea ce a făgăduit Proorocilor dedemult, prin Dumnezeiescul Duh.
 
A Născătoarei :
 
   Din pântece fecioresc ai născut pe Hristos, Marie Maică mai presus de fire, pe Care L-au văzut Proorocii duhovniceşte; a Căruia naştere mai-nainte o prăznuiesc dumnezeieștii Părinţi.
 
Al înainte-prăznuirii, 
 
Irmos : Din pântece pe Iona...
 
   Cer nou fiind Stăpână, din pântecele tău ca dintr-un nor vii să răsari pe Hristos soarele slavei, în peşteră cu trup; pe Cela ce cu strălucirile Sale vederos va să lumineze toate marginile pământului, pentru milostivirea cea nemăsurată.
 
   Văzut-ai durerea noastră şi dosădirea îndurate Hristoase, şi nu ne-ai trecut cu vederea, ci Te-ai smerit pe Tine însuţi, nedepărtându-Te de Părintele, şi Te-ai sălăşluit în pântecele cel neispitit de nuntă, care vine să Te nască în peşteră, fără durere, cu trup.
 
A Născătoarei :
 
   Munţi şi dealuri, câmpii şi văi, popoare şi seminţii, neamuri şi toată suflarea, strigaţi, umplându-vă de dumnezeiască veselie : Venit-a şi a sosit mântuirea tuturor, Cuvântul lui Dumnezeu cel fără de ani, Care pentru milostivire sub ani S-a născut.
 
    De va fi această Duminica afară de numărul a 20 de zile, zicem Condacul acesta al Părinţilor, glas al 6-lea :
 
   Chipul cel scris de mână necinstindu-l, ci cu Fiinţa cea nescrisă întrarmându-vă de trei ori fericiţilor, în lupta focului v-aţi preamărit, şi stând în mijlocul văpăii celei nesuferite pe Dumnezeu aţi chemat : Grăbeşte o Îndurate şi aleargă ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi voind.
 
ICOS
 
   Tinde-ţi mâna ta, de la care oarecând au luat ispită egiptenii ce se oşteau, şi evreii cei biruiţi. Nu ne lăsa pe noi, ca să nu ne înghită moartea ceea ce însetează de noi, şi satana care ne urăşte, ci te apropie de noi şi te milostiveşte spre sufletele noastre, precum te-ai milostivit oarecând spre Tinerii cei din Babilon, care neîncetat Te slăveau şi care pentru Tine s-au băgat în cuptor, şi dintr-însul au strigat către Tine : Grăbeşte o Îndurate, şi sârguieşte ca un Milostiv spre ajutorul nostru, că poţi voind.
 
Iar de este înlăuntru a 20 de zile, şi la 24 ale acestei luni, zicem aceasta :
 
CONDAC, glasul 1.
 
Podobie : Ceata îngerească...

 
   Veseleşte-te Vitleeme; Efrata  găteşte-te; că iată Mieluşeaua purtând în pântece pe Păstorul cel mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara ceea ce L-a hrănit cu lapte.
 
ICOS
 
   Lumina naşterii tale cea strălucită Fecioară, văzându-o Avraam iubitorul de Dumnezeu, şi Isaac pururea slăvitul, şi Iacov, şi toată ceata cea de Dumnezeu aleasă a Sfinţilor, se bucură, şi făptura o a adus spre a ta întâmpinare cu cuvinte de bucurie. Că te-ai arătat pricinuitoare de bucurie tuturor, zămislind în pântece pe Cel ce S-a văzut oarecând în Babilon, şi pe Tinerii cei aruncaţi în cuptor fără dreptate, i-a păzit nearşi, mai presus de tot gândul. Pentru aceasta şi cântă Celui ce S-a văzut pe mâini de Fecioară, lăudându-te pe tine Fecioară, ceea ce L-ai hrănit cu lapte.
 
SINAXAR
 
    În Duminica cea dinaintea Nașterii lui Hristos, avem datină de la Sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii Părinţi, să facem pomenire tuturor celor din veac, ce au plăcut lui Dumnezeu, drepţilor Părinţi. De la Adam până la Iosif logodnicul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, după neamuri, precum arată Evanghelistul Matei în Capitolul I al Evangheliei sale. Asemenea şi a Proorocilor şi a Proorociţelor, celor ce au propovăduit întruparea Domnului nostru Iisus Hristos.
 
    Pomenirea celor întâi zidiţi Adam şi Eva.
 
Stih :
Vieţuind, laud pe morţi începătorii neamului,
Vieţii şi morţii mele pricinuitorii.

 
    Pomenirea dreptului Abel fiul lui Adam.
 
Stih :
Strigă lui Dumnezeu şi fără de suflet sângele tău,
A căruia şi al morţilor şi a celor mântuiţi începutul a fost al tău.
 

    Pomenirea dreptului Set fiul lui Adam.
 
Stih :
Set nouă roada părinţilor în locul lui Abel, 
Om drept fiind precum era Abel.

 
    Pomenirea dreptului Enos fiul lui Set.
 
Stih :
Enos arătându-se prea mare de la nădejde,
La multe a lăsat râvna spre nădejde.

 
    Pomenirea dreptului Cainan fiul lui Enos.
 
Stih :
Cainan cel în cartea lui Moise scris,
 În cartea de faţă trebuie a fi scris. 

 
    Pomenirea dreptului Maleleil, fiul lui Cainan.
 
Stih :
În rând află-se Maleleil la cuvântare,
Fiul lui Cainan, de care s-a pomenit în cuvântare.

 
    Pomenirea dreptului Iared fiul lui Maleleil.
 
Stih :
Întru mulţimea drepţilor cu adevărat este drept,
A face pomenire şi de Iared cel drept.
 

    Pomenirea dreptului Enoh fiul lui Iared.
 
Stih :
Arătat lui Dumnezeu Cuvântului bine plăcând,
Enoh întru nearătate locuri se află locuind.

 
    Pomenirea dreptului Matusal fiul lui Enoh.
 
Stih :
Enoh fiu pe tine Matusale pe tine ştiindu-te,
Spre ştiinţă altora te-am pus aici scriindu-te. 

 
    Pomenirea dreptului Lameh fiul lui Matusal.
 
Stih :
Doi Lamehi cunoscând, pe unul am socotit că trebuie a cinsti,
Nu pe ucigaşul, ci pe Lameh care de o numire s-a întâmplat a fi.

 
    Pomenirea dreptului Noe fiul lui Lameh.
 
Stih :
Adam prin lemn aduce oamenilor pierzare.
Iar Noe prin lemn, la tot neamul aduce mântuitoare scăpare.

 
    Pomenirea dreptului Sem fiul lui Noe.
 
Stih :
Sem părinteasca golire înţelepţeşte acoperind,
A aflat părinteștile blagoslovenii spre acoperământ,

 
    Pomenirea dreptului Iafet fiul lui Noe.
 
Stih :
Nepunând Iafet ruşinea părintească spre lăţire,
Cu blagosloveniile părinteşti şi-a luat vieţii lungire.

 
    Pomenirea dreptului Arfaxad fiul lui Sem.
 
Stih :
Viu Domnul, cu vieţuind, pe Arfaxad nu-l voi lăsa,
Căci de datorie este şi pe acesta a-l cuprinde aici scrierea.

 
    Pomenirea dreptului Cainan, fiul lui Arfaxad.
 
Stih :
Nou Cainan nouă s-a ridicat,
Cu cel vechi Cainan prin obiceiuri asemănat. 

 
    Pomenirea dreptului Sala fiul lui Cainan.
 
Stih :
Cu acelor de un loc şi a celor de un neam ceată, 
Și pe Sala împreună leagă, 

 
    Pomenirea dreptului Ever fiul lui Sala, din care şi Iudeii Evrei s-au numit.
 
Stih :
Cu adevărat mare oarecarele a stătut Ever la Iudei,
De la sine dând numirea. La tot neamul de Evrei.

 
    Pomenirea dreptului Falec fiul lui Ever.
 
Stih :
Prăznuiesc şi pe cel din Ever născut. 
Căci precum Moise zice Falec din ce s-a născut. 

 
    Pomenirea lui Ragav fiul lui Falec.
 
Stih :
Iarăşi dureri şi iarăşi naştere nouă.
Falec pe fiul său Ragav născându-ne nouă. 

 
    Pomenirea dreptului Seruh fiul lui Ragav,
 
Stih :
Scriind ale celor vechi între ei naşteri,
De voi uita pe Seruh voi păcătui. 

 
    Pomenirea dreptului Nahor.
 
Stih :
Cunoscând că se află între cei mai de sus numărat,
Şi pe Nahor din acel neam nu l-am depărtat. 

 
    Pomenirea dreptului Tarra fiul lui Nahor.
 
Stih :
Fiu cu numele Tarra din Nahor a ieşit,
Și tată părinţilor a multe neamuri a stătut,

 
    Pomenirea dreptului patriarh Avraam fiul lui Tarra.
 
Stih :
Pe Avraam cum voi putea cu cuvinte a-l cinsti,
Carele s-a învrednicit chiar şi pe îngeri a găzdui.
 

    Pomenirea dreptului patriarh Isaac fiul lui Avraam.
 
Stih :
Isaac spre junghiere aducându-se chip s-a făcut,
Cuvântului preaînalt, care spre junghiere a venit dedemult.

 
    Pomenirea patriarhului Iacov fiul lui Isaac.
 
Stih :
Iacov prin scara Fecioarei,
Vede pe Dumnezeu venind pe pământ înaintea naşterii.

 
    Pomenirea patriarhului Ruvim întâiul fiu a lui Iacov.
 
Stih :
Fiimei lui Iacov celui cinstit,
Începătorie cinstită, pe dumnezeiescul Ruvim am cunoscut 

 
    Pomenirea patriarhului Simeon al doilea fiu a lui Iacov.
 
Stih :
Deşi al doilea Simeoane din naştere eşti,
Cu slava la noi însă nu al doilea eşti.
 

   Pomenirea patriarhului Levi fiul al treilea a lui Iacov, din care este neamul leviţilor.
 
Stih :
După ce slujitor dumnezeiesc a prea marelui Dumnezeu eşti,
O Levi ! Care mai mare slavă decât aceasta voieşti ?

 
    Pomenirea patriarhului luda fiul lui Iacov, din a căruia neam este Hristos.
 
Stih :
Pe Iuda cei mântuiţi îl vor lăuda,
Căci Mântuirea Hristos este din luda.

 
    Pomenirea patriarhului Zabulon fiul lui Iacov, a căruia neamul este pe ţărmurile Mării.
 
Stih :
Zabulon a ales a locui ţărmurile,
Marginile pământului şi a Mărit într-una legându-le.

 
    Pomenirea patriarhului Isahar fiul lui Iacov, al căruia neamul este lucrător de pământ.
 
Stih :
Aşezându-se pe sine Isahar spre osteneală,
Îşi ţine viaţa, scoţând din pământ pâine spre hrană.

 
    Pomenirea patriarhului Dan fiul lui Iacov a căruia seminţie sunt judecătorii.
 
Stih :
Limba stăpânirii Dan judecător de norod,
Cu cumpăna dreptăţii toată judecata afară scoţând la norod.

 
    Pomenirea patriarhului Gad, fiul lui Iacov, a căruia neamul este furându-se sau furând.
 
Stih :
Gad prădându-se sau prădând aleargă.
Cu biruinţele însă pe toţi tâlharii prin stăpânire leagă.

 
    Pomenirea patriarhului Asir fiul lui Iacov, a căruia neam este bogat spre holde purtătoare de grâu.
 
Stih :
Asir zice pe cel gras îl îmbogăţeşte spicul,
Şi hrăneşte cu îmbelşugată pâine boierul.

 
    Pomenirea patriarhului Neftalim, fiul lui Iacov a căruia neamul este multă mulţime.
 
Stih :
Neftalim este ca o viță cu adevărat întinsă,
Seminţia sa fiind întru înalt neam întinsă.

 
    Pomenirea patriarhului Iosif fiul lui Iacov, al căruia neamul este vestit şi slăvit.
 
Stih :
Tatăl tău Iosife zicându-te pe tine a fi sporit,
Slava numelui tău cu prescriere a zugrăvit.

 
    Pomenirea patriarhului Veniamin, fiul lui Iacov, al căruia neamul din sălbatic se face blând.
 
Stih :
Veniamin de dimineaţă ca un lup mâncând,
Dă mâncare îndeseară, arătându-se blând.

 
    Pomenirea lui Fares şi Zara, fiilor de gemene ai patriarhului luda.
 
Stih :
Obşteşte laud seminţia lui luda.
Pe fiii de gemene Fares şi Zara.

 
    Pomenirea lui Esrom fiul lui Fares.
 
Stih :
Din Fares Esrom, ca din rădăcină odraslă,
Iar amândouă rădăcinilor dumnezeiescul Avraam este odraslă.
 

    Pomenirea lui Aram fiul lui Esrom.
 
Stih :
S-a bucurat Esrom, pentru că nenaşterea de fii n-a bolit.
Căci Aram este fiul său cel iubit.

 
    Pomenirea lui Aminadav fiul lui Aram.
 
Stih :
Aminadav din Aram născut se zice,
Căci a acestuia fiu Scriptura îl zice.

 
    Pomenirea lui Naason fiul lui Aminadav.
 
Stih :
Unul este şi Naason din ceata luda,
Din Aminadav a neamului din luda.

 
    Pomenirea lui Salmon, fiul lui Naason.
 
Stih :
Sporit-a rândul neamului lui Avraam.
Salmon, ieşind din coapsele lui Naason.

 
    Pomenirea lui Vooz fiul lui Salmon.
 
Stih :
Evanghelistule, al acestui Salmon fiu,
Pe care scrii tu ? Pe Vooz zice scriu. 

 
    Pomenirea lui Ovid fiul lui Vooz cel din Rut născut.
 
Stih :
Cu adevărat Ovid, din Rut s-a născut, cu neamul este Moavitean.
Iar din Vooz însă, arătat Israeliltean. 

 
    Pomenirea lui Iesse, fiul lui Ovid.
 
Stih :
Iesse naşte, nască şi odrasla ta.
Până ce din ea, Prunc, marele Dumnezeu va avea Naşterea.

 
    Pomenirea lui David împăratului fiul lui lessei
 
Stih :
Eu ce voi zice, Domnul mărturisind,
Pe David am aflat după inima mea zicând. 

 
    Pomenirea lui Solomon împăratului fiul lui David.
 
Stih :
Înţeleptul Solomon, întâiul între înţelepţi vieţii.
Având pe cea mai întâi din bunătăţile vieţii. 

 
    Pomenirea lui Roboam împăratului fiul lui Solomon.
 
Stih :
Laudă ţie Roboame îţi împletesc mare.
Zicând că este al tău strămoş David cel mare.

 
    Pomenirea lui Avia împăratului fiul lui Roboam.
 
Stih :
Strigă Roboam zicând către Avia,
Eu sunt Părintele şi tu îmi eşti odrasla mare

 
    Pomenirea lui Asa împăratului fiul lui Avia. 
 
Stih :
Pe Asa drept împărat.
Către cea cu patru titluri a împăraţilor s-a arătat.

 
    Pomenirea lui Ioasafat împăratului fiul lui Asa.
 
Stih :
Ioasafat după toate era bun în viaţă 
De la părinţi aflând pricini de bună viaţă. 

 
    Pomenirea lui Ioram împăratului fiul lui Ioasafat.
 
Stih :
Ioram nouă din Iosafat s-a născut,
Fiu împărat din Părinte împărat născut.

 
    Pomenirea lui Ozia împăratului fiul lui Ioram.
 
Stih :
Dat-a odraslă de bun neam pe Ozia, 
Împăratul Ioram iosafat viţa.
 

    Pomenirea lui Ioatam împăratului fiul lui Ozia
 
Stih :
Pe Ioatam, ca pe cei din Ozia prunc născut,
Cuibul împărăţiei l-a primit.

 
    Pomenirea lui Ahaz împăratului fiul lui Ioatam.
 
Stih :
Stema care capul lui Ioatam a încununat,
Bine potrivit şi capul lui Ahaz a încununat. 

 
    Pomenirea lui Ezechia împăratului fiul lui Ahaz
 
Stih :
Câştigă sfârşitul lăcrimând,
Atâta de mare putere curgerea lacrimilor având.

 
    Pomenirea lui Manase împăratului fiul lui Ezechie.
 
Stih :
Mântuitoare temelie spre pocăinţă,
Manase pe noi rugăciune ne învaţă,

 
    Pomenirea lui Ammon împăratului fiul lui Manase.
 
Stih :
Ammon născându-se în mijlocul porfirei,
Era şi împărat şi fiu împărăţiei.

 
    Pomenirea lui Iosia împăratului fiul lui Ammon.
 
Stih :
Iosia înaintea lui Dumnezeu este mare.
Pe care cunoscând a-l lăuda mă tem să nu-i dau micşorare.
 

    Pomenirea lui Iehonia împăratului fiul lui Iosia.
 
Stih :
Se zice ea pe când din Babilon s-a mutat.
Iehonia în viaţă a intrat.
 

    Pomenirea lui Salatiil fiul lui Iehonia.
 
Stih :
Întâiul fiu după această mutare.
Salatiil a fost din seminţia Iudei întru născare.

 
    Pomenirea lui Zorobabel fiul lui Salatiil care a ridicat Biserica Ierusalimului fiind arşi.
 
Stih :
Navuzardan Biserica Domnului focului o a dat,
A căreia ardere prin ziduri Zorobabel o a ridicat.
 

    Pomenirea lui Aviud fiul lui Zorobabel,
 
Stih :
Aviud nadă, a căruia Zorobabel este odraslă.
Deci precum odrasla prescriu și aceea nadă, 
 

   Pomenirea lui Eliachim fiul lui Aviud.
 
Stih :
Pe Eliachim a lui Aviud îl scrie fiu, 
Matei de amănunțitul nostru scriitor de fii.
 

   Pomenirea lui Azor fiul lui Eliachim.
 
Stih :
Dumnezeiescul Azor din Eliachim s-a născut, 
Dumnezeiască Scriptură zicând aceasta a adeverit.

 
    Pomenirea lui Sadoc fiul lui Azor.
 
Stih :
Azor născând pe Sadoc nu se tăinuiește,
Pe care scriitorul cunoscându-l viața îi tăgăduiește.

 
    Pomenirea lui Ahim fiul lui Sadoc.
 
Stih :
Celor ce pe fiul lui Sadoc caută,
Matei scoţând Cartea, pe Ahim arată, 
 

    Pomenirea lui Eliud fiul lui Ahim.
 
Stih :
Născându-se din Ahim Eliud s-a arătat fiu, 
Se va arăta încă şi Părinte hrănitor de fiu.

 
    Pomenirea lui Eleazar fiul lui Eliud.
 
Stih :
Fată născând şi pe Eliud am cunoscut, 
Pe Eleazar fiul, pe care îl vei şti dacă ai vrut.
 

    Pomenirea lui Mattan fiul lui Eleazar.
 
Stih :
Eleazar, ascultă că pe Mattan a născut zice,
Cartea lui Matei, ce moaşele învață.
 

    Pomenirea lui Iacov fiul lui Mattan.
 
Stih :
Şi Mattan a adus fiu în viaţă.
Căci pe Iacov l-a născut în viață.

 
    Pomenirea lui Iosif, logodnicul fiul lui Iacov
 
Stih :
Logodnicul Iosif pe care Duhul mai-nainte 
Îl apucă pomenitor al aceluia, pe ceea ce a luat în pântece arată.

 
    Pomenirea dreptului Melchisedec,
 
Stih :
Scriptura pe tine fără de tată şi fără de mamă te are,
Închipuind Melchisedec a lui Hristos naştere

 
    Pomenirea dreptului Iov.
 
Stih :
Iove nu ai trebuinţă de laudele mele cele pământeşti,
Aflând pe cel preaînalt de care după vrednicie lăudat eşti.

 
    Pomenirea Proorocului Moise şi Or şi Aaron preoţii.
 
Stih :
Aaron împreună cu Or patima lui Hristos a însemnat,
Când amândoi cruciş pe Moise a înălţat. 
 

    Pomenirea lui Isus fiul lui Navi.
 
Stih :
A lăuda pe Isus care cuvânt va destoinici,
Carele împreună şi cu Dumnezeu Cuvântul s-a învrednicit a vorbi.

 
    Pomenirea Sfântului Prooroc Samuil.
 
Stih :
Blând nouă pe ochiul lui Dumnezeu pune-ne,
Dumnezeiescul ochi, care vezi şi pe cele fiitorare.

 
    Pomenirea Proorocului Natan.
 
Stih :
Ascuţită dojană fiind păcatelor Natan,
Celor ce am greşit, iertare le dai o Natan,

 
    Pomenirea Sfântului Prooroc Daniil
 
Stih :
Şi fiarele de rodul faptei bune se cutremură.
Cu lucrurile aceasta Daniil cel mare încredinţează.

 
    Pomenirea celor trei Tineri
 
Stih :
Şi foc era cuptorul focului şi răcorire, 
Către rău credincioşii foc, iar către Coconi răcorire.

 
    Pomenirea dreptei Sarra soţia lui Avraam.
 
Stih :
Din ameninţarea lui Dumnezeu şi firea cea stearpă se biruie.
Şi martor este Sarra ceea ce prunc naşte. 

 
    Pomenirea dreptei Rebeca soţia lui Isaac. 
 
Stih :
Și pe Rebeca, cea intre femei prea bună, 
Cel ce între bărbaţi la bunătate avea întâimea părtaşă la pat o avură.

 
    Pomenirea dreptei Lia soţiei celei întâi a lui Iacov. 
 
Stih :
Feţei Liei nedând Domnul Dar,
Dă spre naştere pântecelui Dar,

 
    Pomenirea dreptei Rahila a doua soţie a lui Iacov 
 
Stih :
Pe părinteştii dumnezei Rahila îi fură cu dorul,
Iar în sfârşit doreşte pe Dumnezeu Cuvântul. 

 
    Pomenirea dreptei Asinta soţiei lui Iosif celui preafrumos.
 
Stih :
Cu frumusețea a întrecut soarele pe stele 
Iar Asineta pe cele de sub soare fecioare. 

 
    Pomenirea dreptei Maria surorii lui Moise.
 
Stih :
Să cântăm zice şi iarăşi Domnului,
Maria acum lovind în tampina rugăciunii 

 
    Pomenirea dreptei Devorra, care a judecat pe Israil.
 
Stih :
Devorra este mal presus de femei cuminte,
Judecând poporul Domnului cu adânc de minte. 

 
    Pomenirea dreptei Rut
 
Stih :
Neamul său şi cinstirea Rut a părăsit.
Şi de neamul şi Dumnezeul lui Moise s-a lipit. 

 
   Pomenirea dreptei Saraftia, la care a fost trimis Ilie
 
Stih :
Nesemănată avea hrana Saraftia,
Nouă ţărână având pe Ilie.

 
    Pomenirea dreptei Sumanetida care a găzduit pe Elissei.
 
Stih :
Elissei dezleagă ție încuietorile pântecelui,
Căruia Sumanitido ai deschis încuietorile casei
 

    Pomenirea dreptei Iudita care a omorât pe OIofern.
 
Stih :
De care tot omul se îngrozea, cumplit oştean,
Femeia Iudita a omorât pe Olofern.

 
    Pomenirea dreptei Estir, care a izbăvit pe Israil de moarte.
 
Stih :
Estir pe bărbaţii israeliteni a scăpat,
Care dedemult cu grozăvia iadului s-ar fi îmbrăcat.

 
    Pomenirea dreptei Anna maicii Proorocului Samuil.
 
Stih :
Născând fiul rugăciunii pe Samuil cel mare,
Anna biruieşte pe Fennana cea multă întru născare.

 
    Pomenirea dreptei Sosanna.
 
Stih :
Canon se pune înaintea celor întreg înţelepte în viaţă,
A Sosanei prea mult întreg înţeleaptă viaţă.

 
   Pentru ale căror rugăciuni, ne rugăm, să ne mântuim noi. Amin.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :

 
   Negrăită minune ! Cela ce a izbăvit în cuptor pe Cuvioşii Tineri din văpaie, în mormânt Se pune mort fără suflare, spre mântuirea noastră a celor ce cântăm : Mântuitorule Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
 
   O străină minune ! Domnul cela ce şade întru cei de sus pe Scaun, însuşi, cu luarea trupului, moartea a răbdat; dar a înviat cu tăria Dumnezeirii împreună sculând pe morţii cei din veac.
 
   Tu tăria morţii o ai scuturat, şi ai înviat, dând sculare celor ce Te slăvesc cu adevărat pe Tine, Dumnezeu, şi cu dreaptă credinţă îţi strigă : Mântuitorule Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Al Părinţilor.
 
   Pe Hristos născând după trup din credinţă, începătorule de neamuri Părinte Avraame, te-ai arătat cu Duhul adevărat Părinte al neamurilor, spre mântuirea noastră a celor ce cântăm : Izbăvitorule Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
   Sunetul cel neînsufleţit, care strigă în zadar, l-a stricat cântarea celor însufleţiţi, şi călcând Tinerii cu trupurile fără vătămare, focul cuptorului celui ce ardea, au strigat : Izbăvitorule Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
   Cu vederea Duhului privind dedemult Proorocul Daniil, mai-nainte a închipuit a doua venire a lui Hristos, şi cele înfricoşate de atunci, mai-nainte le vesteşte strigând : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
A Născătoarei :
 
   Străină este minunea, ceea ce s-a vestit de Prooroci şi prin părinţi dedemult arătat, Fecioara cea Curată acum a venit vrând să nască, spre mântuirea noastră celor ce cântăm : Mântuitorule Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Al înainte-prăznuirii,
 
Irmos : Tinerii în buna-credinţă...
 
   Vița cea dumnezeiască cocând Strugurul cel nestricat, se apropie şi vine să-L nască, pe Acela care izvorăşte vin de veselie şi ne adapă pe noi, cei ce strigăm către Dânsul : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   Dumnezeiasca năstrapă, purtând în sine Mirul cel cu miros, vine să-L deşerte în peştera Vitleemului, umplând de bună mireasmă de taină, pe cei ce cântă : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
A Născătoarei :
 
   Vine cleştele care L-a văzut Isaia Proorocul dedemult, purtând pe Hristos cărbunele cel dumnezeiesc în pântece; Care arde toată materia păcatului, şi luminează sufletele credincioşilor.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos :
 
   Spăimântează-te înfricoșându-te Cerule, şi să se clădească temeliile pământului; că iată se socoteşte între cei morţi, Cela ce locuieşte întru cele înalte, şi în mormânt mic ca un străin se primeşte. Pe Acesta tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
   O nespusă umilinţa Ta, Hristoase, cea pentru noi smeriţii ! Că iată moarte gustând Dumnezeu fără moarte fiind, în mormânt ca un om Te-ai pus; ci ai înviat Cuvinte, împreună sculând pe cei de jos, care Te preaînalţă întru toţi vecii.
 
   Spăimântatu-s-a tot auzul, cum Cel Preaînalt de bunăvoie vine pe pământ, să strice tăria iadului cu Crucea şi cu îngroparea, şi pe toţi dimpreună să-i scoale strigând : Tinerilor binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Al Părinţilor :
 
   A Ta junghiere mai-nainte închipuind Avraam, Hristoase, a suit pe Fiul său, pe care născuse, plecându-se Ție Stăpâne, în munte ca pe o oaie, vrând să-l junghie cu credinţă; ci şi Isaac şi bătrânul, s-au întors bucurându-se, preaînălțându-Te întru toţi vecii.
 
   Văpaia cea neostenitoare a Sfinţilor tăi Tineri, Hristoase, îmbrăcându-se întru Tine focul cel dumnezeiesc ca într-o haină, s-a stins îndată, şi cu pogorârea Ta a sunat roua celor ce cântă : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
   Datu-s-a leilor spre mâncare, prin negrăite judecăţi, Proorocul Daniil, dar a avut cu învăţăturile înfrânării prin buna-credinţă, pe fiare împreună postitoare întru adâncul gropii. Pentru ale căruia rugăciuni, ale lui Avraam şi ale Tinerilor, mântuieşte în pace Hristoase pe cei ce Te laudă pe Tine.
 
A Născătoarei :
 
   Pe Cel ce mai-nainte L-a vestit prin credinţă prooroceştile glasuri, pe Iisus Emmanuil, Care a venit în chip de rob, Fiul şi Cuvântul cel împreună fără început al lui Dumnezeu Tatălui, Fecioara Maria l-a născut de la Duhul Sfânt, mai presus de fire, în cetatea Vitleemului.
 
Al înainte-prăznuirii, 
 
Irmos : Cuptorul cei răcorit...

 
   Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, cu îngerii să strigăm întru veselie, Mântuitorul va să Se nască, Stăpânul vine; pe Acesta steaua Îl arată, magii aleargă să-L vadă în iesle. Bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
   Cu robii te-ai scris de bunăvoie Stăpâne, poruncii Cezarului supunându-Te; ca să scapi omenirea din robia celui viclean, ca un Dumnezeu multmilostiv. Pentru aceasta bucurându-ne cântăm : Bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
A Născătoarei :
 
   Prunc mic mai presus de fire Te port pe Tine, Cuvântul cel fără început, şi ispită de bărbat nicicum n-am cunoscut, Fecioara a zis minunându-se : Pe cine-ţi voi numi pe pământ tată, nu ştiu. Pentru aceasta împreună cu toţi cânt Ție : Bine se cuvânteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos :
 
   Nu te tângui Maică, văzându-Mă în groapă pe Mine, Fiul tău, pe Care M-ai zămislit în pântece mai presus de fire; că Mă voi scula, şi Mă voi preaslăvi şi voi înălţa întru slavă ca un Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste, neîncetat te slăvesc.
 
   Ce te tânguiești făptură, văzând pe Cruce şi în mormânt pe Stăpânul vieţii şi Dumnezeu ? Că se va scula, luminat înnoindu-te pe tine, cu scularea cea de a treia zi, iadul surpând şi împreună ridicând pe cei morţi, care Îl laudă.
 
   Măcar de te-ai şi pogorât în mormânt ca un mort Dătătorule de viaţă, ci ai sfărâmat tăria iadului Hristoase; dimpreună ridicând pe morţii pe care mai-nainte i-a înghiţit, şi ai dăruit înviere ca un Dumnezeu, celor ce cu credinţă şi cu dragoste Te slăvim.
 
Al Părinţilor :
 
   Praznicul părinţilor celor mai-nainte de lege săvârşind, cinstim pe Hristos cel dintr-înșii cu dumnezeiască cuviinţă; că Avraam împreună cu Isaac şi Iacov, s-au arătat temelii Proorocilor şi legii, şi Darului prin credinţă duhovniceşti începători.
 
   Dumnezeu, Cel ce a arătat lui Moise cu foc în rug prin vedenie taina cea mai presus de minte, Acelaşi în foc către Tineri pogorându-Se, cu focul cel firesc al Dumnezeirii Sale, văpaia cuptorului rouă o a arătat.
 
   Cu Avraam adunându-se preasfinţii Tineri şi Daniil Proorocul cel minunat al lui Dumnezeu, Isaac, Iacov, cu Moise şi cu Aron mai-nainte de naşterea lui Hristos, dănţuiesc cu credinţă, rugându-se neîncetat ca să ne mântuim noi.
 
A Născătoarei :
 
   Împreună se bucură toată făptura de naşterea ta Fecioară; că Vitleemul a deschis nouă Edenul; şi iată de Pomul vieţii toţi îndulcindu-ne prin credinţă, strigăm cu dragoste : Plineşte Stăpână rugăciunile noastre.
 
Al înainte-prăznuirii,
 
Irmos : Taină străină văd...
 
   Taine străine, înfricoșate şi preaslăvite ! Domnul slavei a venit pe pământ, şi în peșteră a intrat sărăcind cu trupul, căutând să cheme pe Adam, şi pe Eva din dureri să o izbăvească.
 
   Cu scutecele Tale dezlegi legăturile greşelilor, şi cu multa sărăcie pe toţi îi îmbogăţeşti, Îndurate; şi puindu-Te în ieslea dobitoacelor, scoţi pe oameni din dobitocia răutăţii, Cuvinte al lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără început.
 
A Născătoarei :
 
   Propovăduirile Proorocilor sfârşit au luat, că Acela de Care au propovăduit că era să vină la sfârşitul anilor, a venit, şi S-a arătat, din Curata Fecioară întrupându-Se; pe Acela cu gând curat să-L primim.
 
LUMINÂNDA Învierii, Slavă..., a Părinţilor
 
Podobie : Cu Ucenicii să ne suim...
 
   Cei mai aleşi dintre patriarhii şi părinţii cei mai-nainte de lege, cu credinţa mai-nainte au strălucit, Avraam şi Isaac şi Iacov, ca nişte luminători; că toţi Proorocii şi drepţii dintr-înşii au strălucit, ca nişte făclii luminoase, şi toată făptura cu razele cinstitei proorocii o luminează, şi se roagă cu dinadinsul către Dumnezeu pentru lume.
 
Şi acum..., asemenea.
 
   Mieluşeaua cea neîntinată, născând pe Mieluşelul, pe Cuvântul cel fără de început, în vremile cele de apoi; această minunată a lui Adam nepoată şi a lui David după moştenire, a cărei naştere negrăită, mulţimea părinţilor mai-nainte o prăznuieşte cu vrednicie.
 
Iar de se va întâmpla în 24 de zile, nu zicem Luminânda Învierii, ci numai a Părinţilor acestea :
 
   Din seminţia lui Avraam şi din dumnezeiescul David al lui Dumnezeu Părinte, se naşte Cuvântul Cel fără de început, Care pe Tinerii cei întocmai cu numărul Treimii, minunat i-a mântuit din văpaie, prin pogorârea îngerului, şi tânguirea femeilor întru bucurie o a prefăcut.
 
Slavă...
 
   Cei mai aleşi dintre Patriarhii şi Părinţii cei mai-nainte de lege, cu credinţa mai-nainte au strălucit, Avraam şi Isaac şi Iacov, ca nişte luminători; că toţi Proorocii şi drepţii dintr-înşii au strălucit, ca nişte făclii luminoase, şi toată făptura cu razele cinstitei proorocii o luminează, şi se roagă cu dinadinsul către Dumnezeu pentru lume. 

Şi acum... Apoi aceasta :

   Veseleşte-te Vitleeme, şi tu Efrata  găteşte-te, că Născătoarea de Dumnezeu vine în peşteră şi în iesle, să nască pe Dumnezeu negrăit; o înfricoşată taină ! A Căruia acum dumnezeiasca naştere, Avraam şi Isaac şi Iacov şi toţi Patriarhii şi Proorocii luminat mai-nainte o prăznuiesc şi oamenii cu îngerii.
 
LA LAUDE
 
    Stihirile Învierii 4, şi ale Sfinţilor Părinţi 4. Iar de se va întâmpla în 24 de zile, nu zicem ale Învierii, ci numai ale Sfinţilor Părinţi şi ale înainte-prăznuirii.
 
Stihirile Sfinţilor Părinţi, glasul al 5-lea
 
Podobie : Bucură-te cămara...
 
   Înalţă glasul tău după adevăr Sioane, dumnezeiască cetatea lui Dumnezeu, şi propovăduiește dumnezeiască pomenirea părinţilor; cinstind împreună cu Avraam pe Isaac şi pe Iacov pururea lăudatul; că iată împreună cu Iuda şi cu Levi mărim pe marele Moise şi pe Aaron cel minunai; lăudăm împreună cu David pe Isus şi pe Samuil. Înainte prăznuirea dumnezeieştii naşterii lui Hristos, cu cântări dumnezeieşti prăznuind, cerem să dobândim bunătatea cea de la Dânsul, şi să dea lumii mare milă. De două ori.
 

    Stih : Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul Părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci.
 
   Vino Ilie cela ce ai şezut oarecând în dumnezeiasca căruţă de foc, şi de Dumnezeu înţelepţite Eliseie; cu Ezechie şi Iosie, împreună vă bucuraţi voi cinstiţi doisprezece prooroci insuflaţi de Dumnezeu; împreună dănţuiţi întru naşterea Mântuitorului şi întru cântări toţi drepţii cântaţi. Tineri preafericiţi, care cu roua Duhului aţi stins văpaia cuptorului, rugați-vă lui Hristos pentru noi, cerând să dea sufletelor noastre mare milă.
 
Stih : Că drept eşti întru toate câte ai făcut nouă.
 
   Arătatu-s-a pe pământ Fecioara cea din veac propovăduită de Prooroci, Născătoarea de Dumnezeu, pe care înţelepţii Patriarhi, şi adunările drepţilor o vestesc. Cu care împreună dănţuieşte şi soborul dumnezeieştilor femei, Sarra, Rebeca, Rahila, Anna şi lăudata Mariam sora lui Moise. Asemenea se bucură cu acestea împreună şi marginile lumii, şi toată făptura cinsteşte; că Ziditorul tuturor şi Dumnezeu, vine să Se nască cu trup, şi să dăruiască lumii mare milă.
 
Slavă..., glasul al 8-lea :
 
   Adunarea învăţăturilor legii, arată dumnezeiască naşterea lui Hristos cea trupească, şi pe cei ce mai-nainte de lege au binevestit Darul, ca pe cei ce au fost mai presus de lege, prin credinţă. Pentru aceea, pe aceasta ca pe una ce a fost pricină mântuirii din stricăciune, sufletelor celor ce erau ţinute în iad, mai-nainte o au propovăduit, Doamne slavă Ție.
 
Iar de se va întâmpla în 24, rămâne Slavă şi cântăm aceste Stihiri, lăsând ale Învierii. Glasul al 4-lea.
 
Podobie : Cela ce de sus eşti chemat...

 
   Glasul Isaiei se plineşte, că iată Fecioara poartă pe Cel necuprins, cuprins cu trupul în pântece, şi cu preaslăvire vine să-L nască. De Dumnezeu primitoare peşteră bine te înfrumuseţează, Vitleeme găteşte-te, că Împăratul te-a ales pe tine spre locaş. Primeşte iesle pe Pruncul Hristos cel înfăşurat, Care va să dezlege legăturile oamenilor pentru bunătate.
 
   Scrisu-te-ai împreună cu robii, Stăpâne, vrând să rupi zapisul greşelilor, şi să scrii în cartea vieţii pe toţi cei omorâţi prin furtul şarpelui; Fecioara Te poartă, pe Tine cela ce toate le porţi, pe Tine cel înfăşurat cu trup muritor, Care şi a Te sălăşlui în peşteră mică ai binevoit, Care după ce Te-ai născut, cetele cele de sus îngereşti Te-au lăudat, cu dumnezeieștii păstori, spăimântându-se de puterea Ta.
 
   Norul cei luminos şi însufleţit, care poartă Ploaia cea cerească, vine acum să o verse pe pământ ca să adape faţa lui. Primăvara Darului, rânduneaua cea înţelegătoare, purtând înlăuntru în pântece, cu cuvânt negrăit va să nască, risipind iarna nedumnezeirii. Palatul cel curat şi nespurcat, pe Împăratul în peşteră Îl aduce întrupat.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
   Adunarea învăţăturilor legii, arată dumnezeiască naşterea lui Hristos cea trupească, şi pe cei ce mai-nainte de lege au binevestit Darul, ca pe cei ce au fost mai presus de lege, prin credinţă. Pentru aceea, pe aceasta ca pe una ce a fost pricină mântuirii din stricăciune, sufletelor celor ce erau ţinute în iad, mai-nainte o au propovăduit, Doamne slavă Ție.
 
Şi acum...

   Prea binecuvântată eşti Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; că prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a liberat, moartea s-a omorât, şi noi am înviat. Pentru aceasta cântând, strigăm : Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeule, Cel ce bine ai voit aşa, slavă Ție.

SLAVOSLOVIA cea mare.
 
După Sfinte Dumnezeule..., Troparul Învierii.

Ecteniile şi Otpustul.
 
Ceas întâi, şi Otpust desăvârşit.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 6, şi din Canonii Părinților Cântarea a 3-a pe 4. După Vohod, Troparul Învierii şi al Părinţilor, Slavă..., Şi acum..., Condacul părinţilor. Prochimen, glas 4 : Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri... Apostolul către Evrei : Fraţilor, prin credinţă a nemernicit Avraam... Evanghelia de la Matei : Cartea neamului lui Iisus Hristos... Iar a Duminicii rândului se lasă. CHINONICUL : Lăudaţi pe Domnul din Ceruri... Altul : Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...
ÎN ACEASTA LUNĂ
ZIUA A NOUĂSPREZECEA


Pomenirea Sfântului Mucenic Bonifaciu.

LA VECERNIE

Aliluia. La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6 : 3 stihiri din Octoih şi 3 ale Sfântului, glasul al 4-lea :

Stihirile Sfântului :

Podobie : Dat-ai semn celor ce...


   Poftit-ai buna numire mai-nainte gătită Mucenicilor, purtătorule de chinuri, mult pătimitorule, şi dureri ai răbdat cu gând îndrăzneţ, nădăjduind a te muta către odihna cea fără durere, căutând a lua darurile cele cereşti, şi odihna raiului, lumina cea neînserată, şi viaţa cea veşnică, cu totul fericite.

   Dezrădăcinarea unghiilor, cumplite îmboldiri şi înfierbântarea plumbului, tăierea capului, şi durerile cele iuţi ai suferit, şi te-ai adaos la ceata răbdătorilor de chinuri, bucurându-te, mult pătimitorule. Pentru aceasta săvârşim pomenirea ta cea de peste an, Mucenice Bonifaciu, împreună vorbitorule cu îngerii.
 
   Slugă trimiţându-te întâi, te-a primit dumnezeiesc stăpân Aglaea, Bonifaciu; că ai domnit peste patimi, şi împărăţind peste tiranul, ai surpat pe vrăjmaşi, încununându-te cu cununa biruinţei. Pentru aceasta zidindu-ţi ţie Biserică Sfântă şi frumoasă, te-a pus într-însa, lăudându-te pe tine sfinţite.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Stăpână ceea ce ai născut pe Judecătorul cel prea-drept, roagă-L Fecioară, să nu mă osândească la înfricoşata judecată cea viitoare, pe mine cel ticălos, care am vieţuit desfrânat, ci să mă pună dimpreună cu cei aleşi, care vor să stea dea-dreapta Lui, pentru mila şi bunătatea Sa cea prea-multă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Preacurata Stăpână, văzând pe Hristos omorându-Se şi omorând pe vicleanul, plângându-L ca pe un Domn lăudat, pe Cel ce a ieşit din pântecele ei, şi mirându-se de îndelungă răbdarea Lui striga : Fiul meu preadulce ! Nu uita pe roaba Ta şi nu zăbovi, Iubitorule de oameni, Cela ce eşti iubit sufletului meu.
 
Tropar glas al 4-lea :
 
   Mucenicul Tău, Doamne, Bonifaciu întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Amândouă din Octoih, şi al Mucenicului pe 4.
 
CANONUL Mucenicului
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glas al 4-lea, 
 
Irmos :
 
   Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, îneacă-i, Cela ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii rogu-mă; ca Ție, ca întru o alăută întru omorârea trupului, să-ţi cânt cântare de biruinţă.
 
   Cu cuget osârdnic râvnind pătimitorilor celor viteji, te-ai nevoit cu tărie, şi ai omorât pe şarpele cu nevoinţele tale cele purtătoare de viaţă, pătimitorule Bonifaciu, împreună vorbitorule cu Sfinţii Îngeri.
 
   Văzând înşelăciunea vrăjmaşului întinsă pe pământ, viteazule pătimitorule, aprinzându-ți-se sufletul de dragostea cea dumnezeiască, ai intrat în privelişte cu cuget nespăimântat, de trei ori fericite.
 
Slavă...
 
   Luminându-te de dumnezeiască înţelepciune, Fericite, ai nebunit pe vrăjmaşii cei neînţelepţi, vestind pe Hristos, Care S-a asemănat trupeşte, acelora la care a vrut să Se arate, Mucenice Bonifaciu, mult pătimitorule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Muntele lui Dumnezeu, care l-a văzut mai-nainte Daniil, pe cortul cel înţelegător lespedea cea cinstită, sfinţenia slavei, masa care a încăput dumnezeiasca pâine, pe Preasfânta Fecioară să o lăudăm cu cântări.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Biserica cea stearpă...

 
   Ca unul ce ai poftit slobozirea cea de sus, Mărite, eşti slobod de jugul robiei, râvnind patimilor celor cinstite, ale Celui ce S-a făcut rob pentru milostivire, pururea pomenite.
 
   Arătându-te mai presus de cugetele cele trupeşti, cu schimbare dumnezeiască, fără veste toată pornirea nevoilor ai răbdat, veselindu-te Mucenice Bonifaciu.
 
Slavă...
 
   Lepădatu-te-ai de sineți, şi ai ieşit în privelişte, şi ai alergat către luptele vrăjmaşului, fiind întărit cu arma Crucii; şi ca un biruitor te-ai preamărit, pururea pomenite Mucenice Bonifaciu.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Deşertatu-s-a pe Sine în pântecele tău, nepărăsind Sânurile Părinteşti, Dumnezeu cel mai presus de fiinţă, şi S-a făcut Fiu al tău, Preacurată, mântuind omenirea.
 
Irmosul :
 
   Biserica cea stearpă a născut din păgâni, şi adunarea cea cu mulți fii a slăbit; minunatului Dumnezeului nostru să-i strigăm : Sfânt eşti Doamne !
 
Sedealna, glas 1.
 
Podobie : Mormântul tău Mântuitorule...

 
   Cinstind pe Dumnezeu, te-ai cinstit de Dânsul podoaba Mucenicilor, fericite Bonifaciu; pentru aceea te-a şi împodobit pe tine cu cununa dumnezeieştii măriri. Drept aceea astăzi prăznuind preasfântă pomenirea ta, ne rugăm ție : Roagă-te pentru noi Domnului.
 
Slavă..., glas al 4-lea.
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...

 
   După lege ai pătimit nevoindu-te, şi ai ruşinat pe tiranul şi momelile lui; şi întrarmându-te cu Crucea, ai suferit chinurile cele cu dureri, Fericite, şi ți-ai luat plată mărirea cea cerească. Pentru aceasta te rugăm, roagă-te să ne izbăvim noi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Degrab primeşte Stăpână rugăciunile noastre, şi le du Fiului şi Dumnezeului tău, Doamnă Preacurată. Sfărâmă supărările celor ce aleargă la tine, risipeşte năvălirile şi îndrăznirile, Fecioară, a celor ce se întrarmează acum asupra robilor tăi.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Dacă Te-a văzut pe Cruce înălţându-Te, Maica Ta ceea ce nu ştie de mire, Cuvinte al lui Dumnezeu, ca o Maică tânguindu-se, zicea : Ce minune nouă şi străină este aceasta Fiul meu ! Cum Tu viaţa tuturor Te împreuni cu moartea ? Vrând să înviezi pe cei morţi ca un Milostiv.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :

 
   Pentru dragostea chipului Tău ai stătut Milostive pe Crucea Ta, şi s-au topit neamurile; că Tu eşti Iubitorule de oameni, tăria mea şi lauda mea.
 
   Fericind răbdarea celor ce se nevoiau cu râvna cinstitelor patimi, te-ai asemănat lor, înţelepţite de Dumnezeu fericite.
 
   Mergând cu credinţă spre adunare de dumnezeieşti Mucenici, Preafericite, pe sineţi te-ai dat povară vrednică de minune celeia ce te dorea, de Dumnezeu înţelepţite.
 
Slavă...
 
   Curăţindu-te Mucenice ca aurul în topitoarea chinurilor, te-ai arătat mai curat decât aurul, răbdând închipuirea patimilor Celui ce te-a zidit.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cunoscându-ţi fecioria pecetluită după naştere, Fecioară, cu credinţă ai slăvit pe Cuvântul cel neîncăput, Care S-a născut din pântecele tău.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Luminarea ta Doamne trimite-o nouă, şi scoate-ne din negura greşelilor Bunule, pacea Ta dăruindu-ne.
 
   Ca o stea luminoasă ai răsărit de la apus, şi apunând Mucenice pătimind vitejeşte, deîndată răsari către apus, luminând marginile.
 
   Nevoitu-te-ai muceniceşte, răbdând dezrădăcinarea unghiilor, cu trestie ascuţită fiind împuns Mucenice, şi prin credinţă ai stricat boldurile vicleanului, cu Darul.
 
Slavă...
 
   Măiestriile vrăjmaşului s-au slăbit asupra ta, de Dumnezeu înţelepţite, că cu privirea către Dumnezeu cea neabătută, sufereai chinurile trupului, ca şi cum ai fi fost fără de trup.
 
Şi acum..., a Născătoarei : 
 
   Spală de toată întinăciunea sufletul meu Fecioară, şi mă mântuieşte Preacurată, ceea ce ai întrupat pe pământ pe Mântuitorul Dumnezeu cel adevărat.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos : Strigat-a mai-nainte...

 
   Fiind bătut peste rănile trupului, ai rănit pe cei fără Dumnezeu, care fără vindecare boleau de necunoştinţă, şi celor bolnavi te-ai arătat doctor, pătimitorule Bonifaciu.
 
   Înălţându-te către Dumnezeu fericite, cu adaosul pătimirilor ai surpat pe vrăjmaşii cei nevăzuţi, şi celor căzuţi te-ai făcut ajutor, purtătorule de chinuri.
 
Slavă...
 
   Târându-te pe pământ ca o piatră de mult preţ pătimitorule, ai surpat zidul înşelăciunii, şi inimile credincioşilor foarte mult le-ai întărit cu credinţa.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Rugul te însemna pe tine mai-nainte Prealăudată, arzându-se şi nicicum mistuindu-se; că precum acela, asemenea şi tu nu te-ai vătămat, întrupând pe Dumnezeu.
 
Irmosul :
 
   Strigat-a mai-nainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Proorocul Iona în chit rugându-se, din stricăciune mă scapă, Iisuse, Împărate al puterilor,
 
CONDAC, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-te-ai astăzi...

 
   Jertfă fără prihană te-ai adus de voie, Celui ce S-a născut din Fecioară pentru tine, Sfinte purtătorule de cunună, înţelepte Bonifaciu.
 
ICOS
 
   Precum a povăţuit steaua de la răsărit pe magii de la Persia, aşa pe tine te-a îndreptat dumnezeiasca voire de la apus, cugetătorule de Dumnezeu, ca să te închini lui Hristos, Celui ce a binevoit să Se nască în peşteră, ca unui Împărat a toată lumea, şi să-i aduci daruri, ca tămâia, ca smirna şi ca aurul, credinţă, dragoste şi nădejde. Pentru aceasta te-ai adus tot pe sineţi dar fără prihană, strigând către tiranul judecător cu îndrăzneală, şi zicând : Rob al Hristosului meu sunt ! Purtătorule de cunună, înţelepte Bonifaciu.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Mucenic Bonifaciu.
 
Stih :
Căutând Bonifatie oasele mucenicilor,
S-a aflat pe sineţi tăiat fiind în ceata mucenicilor.
În a nouăsprezecea zi, s-a tăiai de sabie,
Grumazul lui Bonifatie.

 
    Acesta a fost pe vremea împărăţiei lui Diocleţian, rob unei femei mari, de cinste, anume Aglaea, fata lui Acachie Antipatului Romei, care făcea păcate trupeşti cu stăpână-sa; era şi beţiv, era şi milostiv, şi iubitor de străini, şi da cu osârdie la cei lipsiţi milă, şi se înfrângea cu inima, şi i se făcea milă de nevoile oamenilor; asemenea şi stăpână-sa era milostivă; şi iubea pe Mucenici. Deci într-una din zile, zise lui Bonifaciu : Alergi la Anatol unde mărturisesc sfinţii, şi-mi adu moaşte de sfinţi, ca să le avem de ajutor, şi de sufletească mântuire. Iar Bonifaciu râzând zise : De vor aduce moaştele mele, primi-le-vei ? Ea râse, şi-l numi beţiv. Deci învățându-l îl trimise cu bani, şi mergând cu douăsprezece slugi şi cu mulţi galbeni la Cilicia, unde se munceau sfinţii, află sfinţii în munci, şi le sărută legăturile şi rănile. Apoi a stătut de faţă înaintea ighemonului, mărturisindu-se că este creştin, şi prinzându-l l-a spânzurat cu capul în jos. La strujit fără milă, şi i-a bătut trestii ascuţite pe sub unghii; i-a dat plumb topit pe gură, şi l-a băgat cu capul în jos într-o căldare plină de smoală ce fierbea, şi ieşind nevătămat, pieriră cinzeci de ostaşi din străjuitori. Apoi tăindu-i-se capul curse lapte în loc de sânge; cu această ocazie au venit către Hristos cincizeci de oameni şi s-au botezat. Iar slugile ce venise cu dânsul de la Roma, dacă văzură că se zăbovea, socotiră că el va fi umblând prin cârciume după beţie, precum îi ştia năravul; iar dacă au aflat de la slujitori anume, de chinurile şi muncile ce a răbdat, şi că şi-a dat şi sfârşitul, au umblat de i-au găsit moaştele, şi căzând pe dânsul, şi plângându-l şi sărutându-l, cerea iertare, căci îl grăiseră de rău şi-l hulise; şi cumpărându-i trupul drept cinci sute de galbeni, l-a adus la Roma; de care aflând stăpână-sa Aglaea cu amănuntul prin descoperire de înger, l-a întâmpinat şi l-a primit cu mare cinste, şi l-a îngropat aproape de cetate de cincizeci de stadii, şi făcând o biserică pe numele lui, la casa ei în mijlocul oraşului, l-a mutat acolo, unde în toate zilele iese izvor de tămăduiri; iar de atunci petrecând ea cu cuviinţă şi plăcere dumnezeiască, cu pace şi-a dat sufletul la Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Ilie, Prov şi Aris.
 
Stih :
Degrab urmează ţie prin nevoinţă Prov Mucenice Ilie,
Tăindu-i-se capul de sabie.
Războinic te-ai arătat cu adevărat Aris împotriva focului,
Războinic gânditor având armele credinţei.

 
   Aceşti sfinţi erau din Egipt, şi fiind creştini mergeau la Cilicia. Spre cercetarea creştinilor ce mărturiseau acolo. Deci ajungând la Ascalon, au fost prinşi şi s-au adus înaintea judecătorului de acolo numit Firmilian, şi mărturisindu-se creştini, au suferit multe munci. Sfântul Aris şi-a săvârşit mucenicia prin foc. Iar lui Prov şi lui Ilie li s-au tăiat capetele, şi se săvârşeşte pomenirea lor, în mucenicescul loc al Sfântului Filimon.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Timotei şi Polieuct.
 
Stih :
Unde vom pune pe Timotei cel pârjolit,
Căci a primit preacinstitul sfârşit.
Polieucte Chesariole care este al tău sfârşit ?
Trecând prin foc am aflat doritul sfârşit.

 
   Dintre aceştia, Sfântul Timotei fiind prins şi mărturisind pe Hristos, după multe munci, prin foc şi-a dat sfârşitul în Mauritania; iar Polieuct cu feluri de munci fiind certat, în Cezareea fiind aruncat în foc, a primit sfârşitul.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici Eutihie, Tesalonichi şi cei dimpreună cu dânşii bărbaţi două sute, şi femei şaptezeci, ce s-au săvârşit prin sabie.
 
Stih :
Şi tu Tesalonichi împreună cu Eutihie,
Biruinţă ai aflat cu bună norocire prin sabie.
Două zecimi de bărbaţi a omorât sabia,
A omorât şi femei de şapte ori zece.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Grighentie.
 
Stih :
Grighentie legătura trupului a lăsat,
Şi unde nu este locul trupurilor s-a mulat.

 
   Acesta era de la Mediolan, care ajungând în legiuita vârstă, s-a făcut ascultător şi lucrător dumnezeieștilor porunci ale lui Hristos, şi după dumnezeiasca voie a primit hirotonia în Diacon; de atunci şi în urmă, s-a supus Fericitul la mai multe postiri şi aspră vieţuire. Pentru care apoi s-a învrednicit a lua Darul Duhului Sfânt, şi a săvârşit semne şi minuni. Deci întâmplându-se să scrie împăratul Etiopiei Elezvaan, la Papa şi Patriarhul Alexandriei Proterie cu numele, ca să-i trimită un Episcop desăvârşit (pe vremea împăratului Iustin), se mâhnea Patriarhul, că nu afla asemenea Episcop vrednic ca sa trimită. Iar prin dumnezeiasca descoperire, s-a arătat Patriarhului, Evanghelistul Marcu, şi i-a arătat care este vrednic acolo să se trimită Episcop; acesta era Sfântul Grighentie, care atunci de curând mersese la Alexandria, din dumnezeiască pronie, şi se găzduia de un creştin. Deci luându-l pe el Patriarhul cu multă bucurie, I-a hirotonit Episcop, şi îndată l-a trimis la Etiopia, întărindu-l cu scrisori, şi cu celelalte câte se cuvin Arhiereilor. Deci văzându-l împăratul cu totul vrednic de cinste şi preacucernic, şi din scrisorile ce avea adeverindu-se, cu dulceaţă l-a primit. Iar Sfântul a hirotonit în eparhia aceea preoţi şi diaconi, şi au înnoit toate bisericile, pe care atunci de curând le zidise împăratul, şi pe mulţi evrei a botezat. Apoi înduplecând pe cei întâi dascăli ai evreilor, atât prin cuvinte cât şi din dumnezeieştile Scripturi, iar mal ales, îmboldindu-i pe ei şi cu minunile, aşa i-a adus la adevărată credinţa lui Hristos; căci mai-nainte acel neam, mai tot era iudeu. Ci şi legi le-a rânduit lor Sfântul, şi toată fapta plăcută lui Dumnezeu i-a învăţat Deci aşa bine şi cu cuvioşie păstorindu-şi turma sa fericitul, şi multe minuni săvârşind, şi-a dat sfârşitul cu pace, după ce a ajuns întru prea-adânci bătrâneţe.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Trifon.
 
Stih :
Trifon cu trupul în răchită s-a suit,
Și cu duhul către mare cerească înălţime a înaintat.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :
 
   Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat cu laude strigând : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
   Neplecându-ţi genunchii celor ciopliţi, te-ai aruncat în mari primejdii, ca într-un cuptor, Mucenice, întru care răcorindu-te, strigai : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   Sârguindu-se cel cu cuget viclean, să slăbească tăria mărturisirii tale, fără milă varsă plumbul fierbând în cele dinlăuntrul tău, dar de faţă s-a ruşinat.
 
Slavă...
 
   Tăindu-ţi-se grabnic sfinţitul cap, ai tăiat capul cel cu multe măiestrii, al vicleanului vrăjmaş, cu sabia bărbăţiei tale Mucenice al lui Hristos, de Dumnezeu înţelepţite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca să te laud pe tine Fecioară cu glasuri cuvioase, scapă-mă de patimi cu rugăciunile tale, de primejdii, de supărări, şi de oamenii cei vicleni, care caută să-mi facă rău.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos : Mântuitorule al tuturor...

 
   De folos lucrându-ţi Hristos mântuirea ta Bonifaciu, mergând să cauţi moaşte de ale Sfinţilor biruitori Mucenici, te întăreşte pe tine, să te faci ceea ce cu credinţă însuţi căutai.
 
   Fericitei stăpâne, fericită avuţie te-ai dat, Fericite, cu care îmbogăţindu-se, cântă cu inimă veselă : Toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul.
 
   Degrab ridicând Sfinţită Biserică, pururea lăudata femeie, te-a pus într-însa, pe tine care ai fost locaş Dumnezeieștii Treimi, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Bonifaciu.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Omorându-te pentru dragostea Celui ce te-a zidit, cu rugăciunea ta cea făcătoare de viață, vindeci pe cei ce cad în moartea patimilor, care strigă : Toate lucrurile binecuvântaţi, şi lăudaţi pe Domnul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Peste tine cea Curată pogorându-Se Cel mai presus de Dumnezeire, S-a întrupat precum ştie, Fecioară, şi a îndumnezeit pe oamenii, care cântă : Toate lucrurile binecuvântaţi, şi lăudaţi pe Domnul.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
   Izbăvitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de buna-credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te i-ai rourat, şi i-ai învăţat să cânte : Toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos : Eva adică prin...

 
   Văzându-te comoară sfinţită, se veselea cea pururea pomenită strigând : Trimiţându-te pe tine rob, Fericite, te-am primit stăpân adevărat, mântuindu-mă prin tine de robia răutăţilor, cu rugăciunile tale cele bineprimite.
 
   Ca un crin ai înflorit în văile cele înţelegătoare ale Mucenicilor, Bonifaciu, ca un finic te-ai înălţat, ca un cedru mirositor te-ai cunoscut, ca un chiparos ales te-ai arătat, bine miresmând inimile noastre.
 
   Astăzi ne-a răsărit nouă pomenirea ta pătimitorule, ca un soare strălucind cu dumnezeieştile daruri, luminând sufletele celor ce te laudă, gonind negura patimilor, Mucenice de Dumnezeu înţelepţite preafericite.
 
Slavă...
 
   Ca un soare ai răsărit de la apus, şi ai ajuns până la cetatea răsăritului, unde te-ai şi chinuit, şi cu moarte apunând, către viață ai alergat, şi ajungând la Roma cea lăudată, o ai întărit cu rugăciunile tale.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Luminează-mă cu lumina ta, ceea ce eşti fără prihană, pe mine care sunt cuprins de întunericul păcatului, Născătoare de Dumnezeu, şi dă-mi a umbla întru ziua dumnezeieştilor porunci, Mireasă a lui Dumnezeu; ca să te laud pe tine cea cu totul lăudată.
 
Irmosul :
 
   Eva adică prin boala neascultării, blestemul înlăuntru a adus; iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla ce ai purtat în pântece, ai înflorit lumii binecuvântarea. Pentru aceasta toţi te slăvim.

Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECEA


    Înainte prăznuirea cea după trup a Naşterii Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ignatie, purtatul de Dumnezeu.

    VEZI : Cade-se a şti, că Octoihul nu-l cântăm, până la odovania praznicului arătării Domnului, adică din 20 ale lui Decembrie, până la 14 Ianuarie.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 6, ale înainte-prăznuirii 3, şi ale Sfântului 3.

Stihirile înainte-prăznuirii, glasul 1, însuşi glasul :

Alcătuire a lui Anatolie.

   Mai-nainte să prăznuim popoare Naşterea lui Hristos, şi ridicându-ne mintea spre Vitleem, să ne suim cu gândul, şi să vedem pe Fecioara cu simţirile cele sufleteşti, mergând să nască în peşteră pe Domnul tuturor şi Dumnezeul nostru; a Căruia Iosif văzând mărirea minunilor, i s-a părut că vede Om, ca un prunc cu scutece înfăşat; dar L-a cunoscut din lucruri a fi Dumnezeu adevărat; Cel ce dă sufletelor noastre mare milă.
 
   Mai-nainte să prăznuim noroade Naşterea lui Hristos, şi mintea ridicându-ne spre Vitleem, să ne înălţăm cu cugetul, şi să vedem în peşteră mare taină; că s-a deschis Edenul, venind Dumnezeu, din Curata Fecioară, desăvârşit fiind El în Dumnezeire şi în omenire. Pentru aceasta să strigăm : Sfinte Dumnezeule, Părinte cel fără început, Sfinte Tare, Fiule cel ce Te-ai întrupat, Sfinte fără de moarte, Mângâietorule Duhule; Treime Sfântă slavă Ție.
 
   Auzi Cerule, şi ascultă pământule, că iată Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatălui, merge să Se nască din Fecioara care nu ştie de bărbat, cu bunăvoinţa Celui ce L-a născut fără patimă, şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh. Vitleeme bine te împodobeşte, deschide-ţi uşa Edene, că Cel ce este deapururea, Se face ceea ce nu a fost, şi Ziditorul a toată zidirea cu străin chip Se zideşte; Cel ce dă lumii mare milă.
 
Alte stihiri ale Sfântului, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Cela ce de sus eşti chemat...

 
   Cela ce te-ai chemat după vrednicie de Dumnezeu purtat, când Stăpânul fericite Ignatie, ca un Milostiv în braţe te-a luat, arătându-ţi învăţăturile filozofiei celei înalte, atunci ai luat raza cea mult luminoasă, ca şi buretele apele, dintru adâncul luminărilor întru tine primindu-le; pentru aceasta ai urmat după urma Celui ce te-a chemat, a lui Hristos Dumnezeului nostru; pe Care roagă-L să mântuiască, şi să lumineze sufletele noastre.
 
   Rănit fiind cu dragoste desăvârşită, când râvna cea arzătoare a aprins sufletul tău, Preasfinţite, la Stăpânul îndemnându-te a merge, Părinte; atunci ai strigat acest pururea lăudat cuvânt : Grâul Ziditorului sunt; prin dinţii fiarelor mi se cade să fiu cu totul măcinat, ca să mă arăt pâine preacurată, Cuvântului şi Dumnezeului nostru. Pe Care roagă-L să mântuiască, şi să lumineze sufletele noastre.
 
   Împreună te-ai răstignit cu Hristos, arătătorule de cele sfinte, când ai strigat acest cuvânt de Dumnezeu insuflat : Dragostea mea s-a răstignit, şi foarte mă grăbesc a fi părtaş patimii Acestuia; mânat de aceasta Ignatie, ca şi soarele de la răsărit, ai înconjurat pornindu-te spre apus, şi ai luminat, Fericite, şi cu stema împărăţiei te-ai împodobit, lui Hristos aducându-te. Pe Acesta roagă-L, să mântuiască, şi să lumineze sufletele noastre.
 
Slavă..., glasul al 8-lea, a lui Anatolie.
 
   De Dumnezeu purtătorule Ignatie, în braţe primindu-te, de doritul tău Hristos, ai luat plata lucrării de sfinţenie a Evangheliei Lui, ca să te sfârşeşti prin sânge. Pentru acesta grâu făcându-te al Lucrătorului de pământ Celui fără de moarte, prin dinţii fiarelor te-ai măcinat, şi pâine dulce lui Hristos te-ai arătat. Roagă-te pentru noi pătimitorule fericite.
 
Şi acum..., glasul acelaşi :
 
   Primeşte Vitleeme pe Mitropolia lui Dumnezeu, că vine să nască întru tine Lumina cea neapusă. Îngeri minunaţi-vă în Cer, oameni proslăviţi pe pământ, magi de la Persia întreit sfânt dar aduceţi, păstori fluierând, cântare întreit sfântă cântaţi : Toată suflarea să laude pe Făcătorul a toate.
 
    VEZI : Iar de se va întâmpla înainte prăznuirea Naşterii lui Hristos Sâmbăta, Vineri scara nu se cântă Dogmatica glasului. Asemenea şi la Înainte prăznuirea dumnezeieștii arătări.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile glas 2. Singur glasul, a lui Ciprian.
 
   Iată s-a apropiat vremea mântuirii noastre; găteşte-te peşteră, Fecioara se apropie să nască. Vitleeme pământul Iudeii împodobeşte-te şi te veseleşte, că dintru tine a răsărit Dumnezeul nostru. Auziţi munţi şi dealuri, şi laturile cele de primprejurul Iudeii, că vine Hristos, ca să mântuiască pe omul care l-a zidit, ca un Iubitor de oameni.
 
Stih : Dumnezeu de la miazăzi va veni, şi Cel Sfânt din munte umbros cu desime.
 
A lui Andrei Pirul.
 
   Veniţi toţi să prăznuim cu credinţă Naşterea lui Hristos, şi duhovniceşte cântarea ca o stea punând înainte, ca magii să înălţăm cu păstorii slavoslovie : Venit-a mântuirea oamenilor din pântece fecioresc, chemând pe oameni.
 
Stih : Doamne auzit-am auzul Tău și m-am temut, Doamne înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat.
 
Însăşi Podobia :
 
   Casa Eufratului, cetate sfântă, a Proorocilor mărire; împodobeşte-ţi casa, întru care Cel Dumnezeiesc se naşte.
 
Slavă..., glasul 1, a lui Studitu :
 
   O sufletul tău cel tare şi de diamant, vrednicule de fericire Ignatie ! Că tu către Cel dorit al tău cu adevărat neîntrerupt dor având, ai grăit : Nu este în mine foc iubitor de materie, ci apă vie grăitoare este înlăuntrul meu, care-mi zice : Vino la Tatăl ! Pentru aceasta fiind aprins cu dumnezeiesc Duh, ai invitat fiarele sa te despartă mai degrab de lume, şi să te trimită la doritul tău Hristos. Pe Care roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., glas acelaşi :
 
   Mai-nainte să prăznuim popoare Naşterea lui Hristos, şi ridicându-ne mintea spre Vitleem, să ne suim cu gândul, şi să vedem pe Fecioara cu simţirile cele sufleteşti, mergând să nască în peşteră pe Domnul tuturor şi Dumnezeul nostru; a Căruia Iosif văzând mărirea minunilor, i s-a părut că vede Om, ca un prunc cu scutece înfăşat; dar L-a cunoscut din lucruri a fi Dumnezeu adevărat; Cel ce dă sufletelor noastre mare milă. 

Troparul Sfântului, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 
 
Slavă..., Şi acum..., al înainte-prăznuirii, glas același :
 
   Găteşte-te Vitleeme, deschisu-s-a tuturor Edenul, împodobeşte-te Efrata ; că Pomul vieţii în peşteră a înflorit din Fecioară. Pentru că rai înţelegător pântecele aceleia s-a arătat, întru care este Dumnezeiescul Pom, din Care mâncând vom fi vii, iar nu vom muri ca Adam.
 
LA PAVECERNIŢĂ
 
    Cântăm Tripeznețul glas 2, Irmos :
Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri... De câte două ori, şi Troparele pe 6, şi apoi Irmosul în amândouă stranele. Iar unde sunt două Tripezneţe cu irmoasele lor, cântăm Irmosul celei dintâi de două ori, şi Troparele amândurora pe 6; apoi Irmosul Tripezneţului al doilea în amândouă stranele. Împreună. Aşa cântăm și Irmoasele şi troparele şi ale celorlalte pavecerniţe celor dinaintea prăznuiri Naşterii lui Hristos zicând Pripeala : Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
 
    VEZI : În ştiinţă să ne fie şi aceasta : Cum că la pavecerniţele cete dinaintea prăznuirii Naşterii lui Hristos, la Tripezneţe şi la Canoane, la a 8-a Cântare cântăm :
Să lăudăm bine să cuvântăm... Irmosul Cântării 8, în amândouă stranele, şi facem o închinăciune; şi după Tatăl nostru..., zicem Condacul înainte-prăznuirii : Fecioara astăzi...
 
    VEZI : În ştiinţă să ne fie încă şi aceasta : Cum că din 20 Decembrie până în 14 Ianuarie, până când iese prăznuirea sfintei dumnezeieştii Arătări, Octoihul nu se cântă, afară de singure Duminicile, în care se cântă slujba Învierii. Şi Polieleul Duminica nu cântăm, afară de vreun sfânt mare. La Utrenie, după cei 6 Psalmi, citim câte două Catisme. La Vecernie, Catisma cea de rând; Sedelnele se zic ale înainte-prăznuirii, şi ale după prăznuirii. Şi Mijloceasurile nu se cântă, şi Canonul Născătoarei de Dumnezeu, la Pavecerniţă nu se citeşte.

 
TRIPEZNEŢUL
 
Cântarea 1-a, glasul al 2-lea, 
 
Irmos :
 
   Celui ce marea cea neumblată şi cu valuri, cu dumnezeiască porunca Sa o a uscat; și a trece pedestru printr-însa pe poporul israelitenesc l-a povăţuit, Domnului să-i cântăm, că cu mărire S-a preaslăvit.
 
Pripeala : Slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție.
 
   Negrăita plecăciune a lui Dumnezeu Cuvântului, că însuşi Dumnezeu şi Om, Hristos se cunoaşte, nu răpire a fi socotindu-Se, vine luând chip de rob din Curata Fecioară, dumnezeiasca fiică.
 
   Ca să slujească Hristos, vine de bunăvoie, lui Adam celui ce sărăcise, al cărui chip acum Ziditorul primeşte, bogat fiind cu Dumnezeirea; dăruindu-i străină înnoire şi prefacere, ca un Milostiv.
 
Tripeznețul întâi

Cântarea a 8-a, 
 
Irmos :
 
   Înfricoşatu-s-a de neîntinatul trup, cel întru o frumuseţe cu sufletul al Tinerilor celor cu bunăcredinţă, şi s-a depărtat focul cel neostenitor, ce se hrănise cu multă materie, şi văpaia cea pururea vie potolindu-se, cântare veșnică se cântă : Pe Domnul toate lucrurile lăudaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Pe voi pe toți acum Mie de aproape vă voi face, de veţi păzi poruncile Mele, zice oamenilor, Hristos, Cel ce a ieşit din pântece curat; cărora pace dându-le, le rânduiește a gândi de cele smerite; şi Domn să-L cunoască pe El, şi să-i cânte : Pe Tine te preaînălţăm întru toţi vecii.
 
   Împotriva rânduielii trupeşti este întru Tine Naşterea, Cuvinte a lui Dumnezeu, că nu sângele şi trupul, Sfânt trupul Tău Ți-au alcătuit; ci venirea Duhului Sfânt, şi dumnezeiască umbrirea Celui Preaînalt; şi Domn pe Tine ştiindu-Te, Te lăudăm şi Te preaînălţăm întru toţi vecii.
 
Tripeznețul al doilea

Alt Irmos : Poruncii muncitorului...
 
   Somnul lenei să-l lepădăm de la noi, şi cu priveghere sufletească pe Hristos, Care va să Se nască din Fecioară Curată, să-L întâmpinăm strigând : Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Bogată să fie lucrarea cea bună a vistieriei noastre celei sufleteşti, ca cu luminată faţă, lui Hristos, Celui ce va să Se nască, să-i cântăm : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Crescând talantul faptelor bune, ca nişte daruri să aducem Celui ce l-a dat, în loc de aur, de tămâie, şi de smirnă lui Hristos, Celui ce vine să Se nască din Fecioară dumnezeiasca pruncă.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Poruncii muncitorului, nesupunându-se cei trei Cuvioşi Tineri, în cuptor fiind aruncaţi, au mărturisit pe Dumnezeu cântând : Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul.
 

Tripeznețul întâi

Cântarea a 9-a, 
 
Irmos :
 

   Mărit-ai Hristoase pe Născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, din care Ziditorul nostru Te-ai îmbrăcat, cu trup asemenea nouă pătimitor; dezlegătorul greşelilor noastre. Pe aceasta fericindu-o toate neamurile, pe Tine Te slăvim.
 
   Toată întinăciunea cea din patimi lepădând, cu vrednicie, cunoştinţă curată de venirea lui Hristos să luăm, pentru că fără întinăciune vine să poarte trup, şi tuturor să dăruiască prin Duhul dumnezeiască înnoire.
 
   Căutând la Hristos, Cel ce S-a smerit, să ne ridicăm din patimile cele râvnitoare de cele de jos, şi cu râvnă bună să nu gândim la cele de înălțare; prin credinţă învăţându-ne cu Duhul a ne smeri; ca pe Cel ce S-a născut, cu lucrurile înalte să-L preaslăvim.
 
Tripeznețul al doilea

Alt Irmos : Ceea ce ai încăput în pântece...
 
   Hristos porunceşte a priveghea, celor ce cu bună înţelepciune se nădăjduiesc venirii Aceluia din Fecioară, că, iată vine să Se nască.
 
   Întru a doua venirea Ta, Hristoase, vieţuitor oilor Tale celor dea-dreapta mă fă pe mine, cel ce cinstesc venirea Ta în trup.
 
   Cu venirea cea dintâi Hristoase, ai mântuit pe Adam, iar cu cea de a doua mântuieşte pe cei ce cinstesc Naşterea Ta.
 
Irmosul :
 
   Ceea ce pe Dumnezeu cel neîncăput, în pântece L-ai încăput, şi bucurie lumii ai născut, pe tine te lăudăm Născătoare de Dumnezeu Fecioară.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul înainte-prăznuirii de două ori, Slavă..., al Sfântului, Şi acum..., iarăşi al înainte-prăznuirii.
 
După întâia Catismă, Sedealna glas 1. 
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Veseleşte-te Vitleeme, Efrata  găteşte-te, că iată Mieluşeaua merge să nască pe Păstorul cel mare, şi magii văzând mai-nainte steaua, dumnezeieşte se bucură întru dreptatea inimii.
 
Slavă..., Şi acum...
 
   Cel ce a plecat cerurile şi în Fecioară S-a sălăşluit, vine în peştera Vitleemului să Se nască cu trup, precum este scris, şi să Se vadă Prunc, Cel ce înviază pruncii în pântece. Pe Acesta bucurându-ne, să-L întâmpinăm toţi întru dreptatea inimii.
 
După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie :
Degrab ne întâmpină...

 
   Fecioare începeţi a cânta bucuriei Fecioarei, maicilor lăudaţi înainte prăznuirea Maicii lui Hristos Dumnezeului nostru; magilor cu îngerii, păstorii împreună cu noi; că vine Fecioara în cetatea Vitleemului, să nască pe Fiul, Dumnezeul cel preaveşnic, izbăvind lumea din stricăciune.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea :
 
   Bucură-te Sioane, Vitleeme înfrumusețează-te, că Ţiitorul tuturor, mai-nainte trimiţând steaua, a vestit smerirea Sa cea nemăsurată; că Acela de Care se cutremură puterile cereşti, cu adevărat Se naşte din Fecioară neschimbat, unul Iubitorul de oameni.
 
După Psalm 50.
 
CANOANELE
 
Al înainte-prăznuirii cu Irmosul pe 8, şi al Sfântului pe 6.
 
CANONUL înainte-prăznuirii.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glas 1, 
 
Irmos :

 
   Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Celui ce a făcut minunate minuni, cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israil, că S-a preaslăvit.
 
   Să începem astăzi mai-nainte a prăznui Naşterea lui Hristos, Celui ce S-a născut cu trup din Fecioară Maică, în peştera Vitleemului, pentru milostivirea cea multă.
 
   Din legăturile păcatului dezlegându-mă, cu scutece Se înfaşă şi în iesle Se pune, Prunc văzut fiind Dumnezeu cel mai-nainte de veci; slavă puterii Lui.
 
   Edenul se deschide, născându-Te Tu, Stăpâne, din Fecioară fiica lui Dumnezeu, cu trup, în cetatea Vitleemului cu cântări slăvim înfricoşată rânduiala Ta.
 
Alt CANON, al Sfântului Ignatie.
 
Facere a lui Andrei Criteanul.
 
Cântarea 1-a, glas şi Irmos acelaşi.

 
   Luminat prăznuind, să ne ospătăm, Mucenicul Ignatie cu sfinţenie cheamă Biserica lui Hristos, la pătimirea lui cea mult lăudată.

   Slăvită pomenirea ta, toţi o cinstim preafericite Ignatie, şi cu cântări lăudăm pe Cel ce a încununat preacinstit creştetul tău, de Dumnezeu fericite.
 
   Luminător prealuminos Bisericii Lui fiind Ignatie, străluceşti toate marginile pământului, şi luminezi apusul, venind de la răsărit.
 
   Primejdiilor lui Pavel celor de prin multe locuri urmând, Ignatie, şi fiind legat, nu ți s-a supărat cugetul, întărind cu dese scrisori Biserica lui Hristos.
 
Slavă...
 
   Treimii mai presus de fiinţă, o Dumnezeire, Unime în trei Feţe, pe cei ce-ţi strigă cu credinţă : Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Făcătorule, mântuieşte-i şi-i miluieşte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Edene împodobeşte-te, că Efrata Ziditorului s-a gătit, Celui ce va să Se nască din Fecioară Maică, în peştera Vitleemului, pentru milostivirea cea multă.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos :

 
   Piatra pe care nu o au socotit ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. Aceasta este piatra, pe care Hristos a întărit Biserica Sa, pe care o a răscumpărat din păgâni.
 
   Cântare mai-nainte de praznic toată făptura să cânte, Celui se S-a născut din Tatăl mai-nainte de luceafăr, şi acum din Fecioară negrăit a strălucit, şi S-a născut trupeşte în Vitleem; pentru milostivirea cea multă.
 
   Această întrupare a lui Hristos cunoscându-o Isaia cu Duhul Sfânt, luminat mai-nainte a grăit : Prunc din Fecioară se va naşte Domnul spre a noastră înnoire, a Căruia stăpânia este pe umărul Lui.
 
   Steaua iată a răsărit din seminţia Iudei, pe Care cunoscându-o împăraţii, au pornit de la răsărituri, şi se silesc să ajungă, să vadă pe Hristos în Vitleem cu trupul născut.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   Chip sfinţitei pătimiri te-ai arătat, Fericite, stâlp răbdării şi îndreptare bărbăţiei, turn Bisericii, reazem credinţei, şi pildă de fapte bune; cu cinstite patimi încununându-te întru Hristos.
 
   Cu adevărat cu purtarea numelui te-ai chemat de Dumnezeu purtat Părinte, că prunc încă fiind cu vârsta, purtat te-ai pus în mâinile Domnului, Celui ce a strigat către noi : Să-mi fiţi ca pruncul acesta !
 
   Care loc nu s-a sfinţit cu patimile tale ? În care străinătate nu te-ai cunoscut Mucenic ? Sau mai ales, care temniţă nu te-a primit pe tine legat Mucenice al lui Hristos ? Că la toate dumnezeiasca râvnă te-a îndemnat.
 
   Grâu curat lui Dumnezeu fiind, ai strigat : Mă grăbesc să mă macin de fiarele sălbatice, să se sfărâme oasele mele, să mi se mănânce mădularele mele, şi mâncare fiarelor să fiu; ca să mă arăt lui Hristos pâine curată.
 
Slavă...
 
   Unei Dumnezeiri mă închin, ca unui început şi sfârşit, al tuturor celor ce sunt şi celor ce vor să fie, Tatălui, Celui nenăscut, Fiului, Celui născut fără de ani, şi Duhului Celui Drept, Care din Tatăl purcede.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Vino Isaie de strigă, iată Fecioara are în pântece pe Mântuitorul lumii, şi va să-L nască în peşteră. Şi numele Celui ce Se va naşte va fi Iisus : Dumnezeu este cu noi, Emmanuil, Savaot.
 
Irmosul : Piatra pe care nu o au...
 
CONDAC, al înainte-prăznuirii, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Fecioara astăzi...

 
   Fecioara astăzi pe Cuvântul cel mai-nainte de veci, merge să-L nască în peşteră negrăit. Dănțuiește lumea auzind, slăveşte cu îngerii, şi cu păstorii, pe Cel ce va să Se arate Prunc tânăr, pe Dumnezeu cel mai-nainte de veci.
 
ICOS
 
   Sfinţitele cuvinte ale Proorocilor sfârşit iau; iată Fecioara va să nască pe Dumnezeu cu trup în cetatea Vitleemului înlăuntrul peşterii; toată făptura îmbogăţeşte-te, bucură-te şi dănţuieşte; că Stăpânul tuturor a venit să vieţuiască împreună cu robii, scăpându-ne din stăpânia celui străin, pe noi cei supuşi stricăciunii; şi Se vede ca un prunc înfăşat în iesle, Dumnezeu cel mai-nainte de veci.
 
Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : De frumusețea fecioriei tale...

 
   Fiind preoţit de Hristos Dumnezeu, ai luminat sfinţită haina ta, şi mărturie cu adevărat ai câştigat, purtătorule de Dumnezeu; că fiarele le-ai întărâtat ca să te despartă de lume, asemănându-te lui Pavel Apostolului celui minunat. Pentru aceasta şi în Roma ai săvârşit Părinte mucenicia după vrednicie.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe înţelepciunea...

 
   De la răsărit luminând tu ca o stea, şi cu razele cuvintelor strălucind, lumea ai luminat şi întunericul ai gonit; şi ca Pavel alergarea vitejeşte ţi-ai săvârşit, răbdând nevoi între păgâni şi în cetăţi; încă şi ca nişte grâu de dinţii fiarelor te-ai măcinat, Fericite, spre a fi jertfă Dumnezeului tău, de Dumnezeu purtătorule Ignatie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii.
 
   Cela ce a strălucit din pântecele Tatălui mai-nainte de veci fără stricăciune, Cuvântul lui Dumnezeu vine mai presus de fire, din pântecele tău în anii ce mai de pe urmă, ridicând pe cel ce a căzut cumplit dedemult; şi la frumusețea cea dintâi aducându-l, ca un Milostiv. Înaintea Căruia la Naştere, oştile celor fără de trupuri luminat vor merge, şi către oameni cântări de biruinţă, cu taină vor înălţa, strigând : Slavă lui Dumnezeu, Celui ce ne-a dăruit tuturor pace, şi a sfărâmat peretele cel din mijloc al vrajbei, precum bine a voit.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmos :
 
   Cu Duhul văzând mai-nainte Avvacume, întruparea Cuvântului, ai propovăduit, strigând : Când se vor apropia anii Te vei cunoaşte, când va veni vremea Te vei arăta; Slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Munţi şi dealuri, şi lemnele pădurilor, râuri şi mări, şi toată suflarea, cu veselie săltaţi; acum se apropie mântuirea, Iisus din Fecioară vine să Se nască în cetatea Vitleemului.
 
   Ia-ţi Davide Psaltirea, şi cântă cu Duhul Sfânt arătat; că din Fecioară, Se naşte fără amestecare Cel mai-nainte de luceafăr, Care din pântecele Tatălui a strălucit, Domnul slavei Hristos Dumnezeu.
 
   Cum Te va primi Cuvinte, pe Tine Cel ce vei să Te naşti cu trup, peştera cea prea mică şi foarte proastă ? Cum Te vei înfăşa cu scutece, Cel ce îmbraci Cerul cu nori ? Cum Te vei culca în ieslea necuvântătoarelor ca un prunc ?
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   Luminat-ai cu raza chinurilor tale pământul, sfinţite Ignatie, legat arătându-te; că înconjurând ca soarele, cu razele muceniciei tot apusul, de la răsărit strălucind, l-ai luminat.
 
   Ca şi Pavel legat fiind, împreună cu fiarele cele cuvântătoare ai alergat la Roma înţelepte Ignatie, dar n-ai încetat şi legat fiind, a întări Biserica, îndemnând prin cetăţi pe toţi Arhiereii lui Hristos să îndrăznească !
 
   Al lui Hristos mă nevoiesc a fi, de Hristos unul doresc, că cu totul al lui Hristos sunt, strigat-ai pătimitorule, după Dânsul merg, pe El mă duc să-L ajung. Pentru aceasta focul şi sabia şi fiarele, toate le rabd, ca să-L dobândesc pe El.
 
   Săvârşit-ai lupta cu suflet arzător, Mucenice cel cu suflet răbdător, fiind rănit cu dorul Celui dorit al tău; că Hristos ţi-a fost ţie dorirea, întru Care odihnindu-te şi urmându-i, ai răbdat toate primejdiile cele grele.
 
Slavă...
 
   Treimea întru Unime să o cântăm credincioşii, cu guri fără tăcere strigând către Dânsa : Treime Sfântă, Căreia întru Unime ne închinăm, şi întru Treime neamestecată eşti lăudată; slavă Ție Treime întru o Fiinţă !
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   În peşteră pământească a Te naşte pentru noi ai voit, Dumnezeu fiind, sărăcind Bunule cu a noastră sărăcie pentru milostivire, şi din Fecioară ieşind întrupat, ai rămas un Fiu din Tatăl şi din mamă.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmos :
 
   Pacea Ta o dă nouă Fiule al lui Dumnezeu; că afară de Tine alt Dumnezeu nu cunoaştem; numele Tău numim. Că Dumnezeu al viilor şi al morţilor eşti.
 
   Să stropească dulceaţă norii bucurându-se, că iată se apropie Domnul, să Se nască ca un prunc din Curata Fecioară, în iesle proastă.
 
   Dumnezeiești Prooroci ai lui Dumnezeu săltaţi acum, că vine Hristos adevărul, să plinească propovăduirile dumnezeieştii voastre limbi, născându-Se ca un Prunc.
 
   Edene, cel ce mi-ai fost încuiat dedemult, deschide-te acum, văzând pe Hristos cu trupul Prunc fiind, şi în cetatea Vitleemului născut, precum bine ai voit, din Curata Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi
 
   Arhiereu ca acesta se cădea să fie nouă, înţelept, cuvios, credincios, fără spurcăciune, fără de răutate, strigând Pavel, mai-nainte a scris sfinţitul chip al sfinţitelor tale obiceiuri.
 
   Îndreptare nestricăcioasă, şi chip de bună cinste, având turnul vieţii tale, către acesta Părinte ne aducem cei ce dorim să dobândim slava cea dedemult.
 
   Isprăvilor lui Pavel râvnind cu bună cinste, toate primejdiile lui ai răbdat sfinţite Mucenice, vrednicule de minune, lumina răsăritului şi steaua apusului.
 
   Legat fiind ca să pătimeşti, Arhiereule legatule al lui Hristos Ignatie, ai scris Bisericilor şi cetăţilor, întărind pe toţi întru mărturisire.
 
Slavă...
 
   O cinste a Treimii laud, şi mă închin Ei, o Dumnezeire nedespărţită întru o Fire slăvind, în trei Feţe şi întru o Fiinţă pururea cunoscută.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Dumnezeu asemenea oamenilor făcându-Se din tine, Prunc pentru noi S-a născut dumnezeiască Mireasă, şi a rămas cu totul neschimbat, şi în trup S-a văzut Dumnezeu, făcându-Se Om.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmos :

 
   Proorocului Iona, urmând, strig : Scoate viaţa mea din stricăciune Bunule, şi mă mântuieşte Mântuitorul lumii, pe mine cela ce strig : Slavă Ție.
 
   Cer pe pământ s-a arătat astronomilor prin stea luminoasă, arătând pe Cerescul Împărat, Cel ce S-a născut pentru noi acum în cetatea lui David.
 
   Frumos grăieşte şi strigă Proorocul arătat : Tu casa Eufratului Vitleeme, întru care Hristos s-a arătat din Fecioară săltează şi dănțuiește.
 
   În peştera Vitleemului Fecioara naşte arătat pe Domnul, Făcătorul tuturor; şi ca pe un om înfășându-L cu scutece, în iesle acum Îl culcă.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   Ca cela ce ai iubit adevărat şi cu dinadinsul pe Cel dorit, şi focul cel către dânsul l-ai aprins cu înţelegere Ignatie, ai avut în tine apă vie şi vorbitoare.
 
   De ai şi băut paharul lui Hristos cel nou, dar ai rămas însetat a muri mai mult decât a trăi, şi ai strigat : Nimica nu sunt mie acestea, faţă de ceea ce am a dobândi, ca să viețuiesc.
 
   Mărturisirea voinţei tale plinind nu te-ai îndestulat, văzând pornirile fiarelor, nu te-ai înfricoşat, pentru că ai voit să te macini ca nişte grâu de dinţii lor.
 
   Oboselile tale cele depărtate, şi cumplitele legături, ruperile cele din Roma, şi focul gonacilor întru nimica le-ai socotit, sfinţite Mucenice, pentru Cel dorit al tău.
 
Slavă...
 
   Treime mai presus de fiinţă, preabună Unime, Părinte şi Fiule, şi Duhule Cel Drept, miluieşte pe cei ce se închină dumnezeieştii stăpânirii Tale.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Împodobeşte-te Vitleeme, gătește-te Efrato, că Cel fără mamă din tată, şi fără tată din mamă, în pântece se poartă şi Se naşte, mântuindu-ne pe noi.
 
Irmosul : Proorocului Iona...
 
CONDAC, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Fecioara astăzi...

 
   Ziua cea purtătoare de lumină a nevoințelor tale celor luminate, mai-nainte vesteşte tuturor pe Cel ce S-a născut din Fecioară, că de Acesta însetând, din dragoste ca să te îndulceşti, te-ai grăbit să te macini de fiare. Pentru aceasta de Dumnezeu purtător te-ai chemat, Ignatie mărite.
 
ICOS
 
   Avraam oarecând a dus spre jertfă pe fiul său, mai-nainte închipuind junghierea Celui ce cuprinde toate, şi acum în peşteră merge să Se nască. Iar tu de Dumnezeu înţelepte, pe tine însuţi tot te-ai adus ca o junghiere, şi fiarelor mâncare făcându-te, grâu curat te-ai arătat Ziditorului tău; vieţuind în jitniţele cereşti cu adevărat, şi cu ceea ce ai dorit desfătându-te. Pentru care toată lumea lăsând, Preafericite, de Dumnezeu purtător te-ai chemat, Ignatie mărite.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ignatie purtătorul de Dumnezeu.
 
Stih :
Pusu-te-ai ospăţ înaintea leilor Ignatie,
Părtaş tainicului ospăţ ca un leu făcându-te.
În a douăzecea zi.
Ignatie în gurile leilor muri.

 
   Acesta a fost următor scaunului Apostolilor, făcându-se patriarh al doilea după Evod Bisericii Antiohiei; el a fost ucenic lui Ioan Teologul, împreună cu Policarp Episcopul Smirnei, şi s-a adus la împăratul Traian, când mergea asupra Parţilor, şi pricinându-se mult cu dânsul, şi dându-i a cunoaşte neschimbatul său gând, din credinţa ce avea în Hristos, îndată a fost bătut cu măciuci de plumb, şi i-a întins palmele mâinilor de i le-a umplut cu jeratic, şi i-a ars coastele cu foc cu untdelemn, şi l-a pus pe jăratec, de a stătut, şi l-a strujit cu unghi de fier; şi văzând că nu-i strică nimic cu acestea, l-a trimis legat la Roma cu zece slujitori, ca să-l dea să-l mănânce fiarele. Deci întărind el bisericile ce se aflau prin toate oraşele pe unde trecea, în credinţa în Hristos, şi sosind la Roma, s-a rugat să se mănânce de fiare, ca să mă fac, zice, pâine curată lui Dumnezeu. Deci punându-l la locul cel de privelişte, şi slobozind lei asupra lui, l-au spart şi l-au mâncat, numai oasele mai mari le-au lăsat, pe care strângându-le creştinii le-au dus la Antiohia. Fericitul acesta a fost de care spun, că pe când era încă prunc mic, la luat Domnul Hristos în braţe, şi a zis : Cine nu se va smeri pe sine ca pruncul acesta, nu va intra întru Împărăţia Cerurilor, şi cine ar primi pe unul din copii ca aceştia întru numele meu, pe mine primește. Pentru aceasta s-a numit şi de Dumnezeu primitor. Pentru aceasta l-a cinstit cu laude şi cel dintru sfinţi Părintele nostru Ioan gură de aur; şi se face soborul lui în sfânta biserică cea mare.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Filogonie, ce a fost episcop al Antiohiei.
 
Stih :
Filogon legiuitorul viața a lăsat,
Şi pe calea legilor lui Dumnezeu a alergat.

 
   Acest fericit dându-se pe sine la învăţătura dumnezeieştilor Scripturi, cu totul din pruncie s-a afierosit lui Dumnezeu; căci trecând prin toate învăţăturile, ca pe una pe toate le-a isprăvit. Pentru aceasta a arătat viaţă strălucită, deşi avea femeie şi fiică; şi prin dicasterii se purta, şi ajută oamenilor celor strâmbătăţiţi, tinzându-le mână de ajutor. Acesta a strălucit mai mult decât soarele, căutând îndată de acolo să se facă vrednic acestei dregătorii, şi din dregătorie în dregătorie se mută. Şi mai întâi era avocat, apoi i s-a încredinţat turma lui Hristos. Şi când s-a suit pe scaunul acesta, multă îi era greutatea, contenind de curând goana, şi stând încă rămăşiţele prea cumplitei tulburări. Dar şi ridicarea ereticilor, de înţelepciunea sa se frângea şi se surpa precum şi Hrisostom, cinstindu-l pe el cu laude, mai pe larg, cele pentru el înțelepțește a arătat. Acesta cu plăcere de Dumnezeu păstorind încredinţata lui turmă, şi îngereşte pe pământ vieţuind, şi vrednic arătându-se Arhieriei, s-a mutat către Domnul.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Ioan cel care era din Ostrovul Tasu, şi a mărturisit în Constantinopol la anul o mie şase sute cincizeci și doi, de sabie s-a săvârşit.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin. 
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmos :
 
   De Tinerii Tăi, cei din cuptor, Mântuitorule nu s-a atins, nici i-a supărat focul. Atuncea acei trei, ca cu o gură cântau şi binecuvântau grăind : Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.
 
  Arătarea lui Hristos în trup Ieremia văzându-o a strigat : Pe pământ Dumnezeu întrupându-Se S-a arătat, şi a aflat toată calea ştiinţei, în Vitleem din Maică născându-Se.
 
   Iată din rădăcina lui Iessei a odrăslit toiagul, Cel ce a crescut pe Hristos floarea, şi peste Acesta ce va să Se nască acum în peşteră, Se va odihni Duhul înţelegerii şi al sfatului, şi al dumnezeieştii cunoştinţe.
 
   Să auzim cuvinte sfinţite : Domnul S-a născut Prunc pentru noi, Căruia stăpânia s-a pus pe umeri şi se cheamă Îngerul Sfatului Celui Mare al Tatălui, Domnul păcii Hristos.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   N-ai avut în tine foc iubitor de materie Ignatie, ci mai vârtos apă vie, care ţi-a zis, vino la Tatăl; apă curgătoare care ne trece din viaţă, în viaţă.
 
   Dinţii fiarelor, ai zis, să-mi fie mie sabie, armă şi junghieri, şi mormânt să-mi fie pântecele leilor, şi focul să mănânce mai-nainte de stricăciune rămăşiţele trupului meu.
 
   Ca să mai viețuiesc în trup, nu-mi este drag, că cu Duhul doresc a vieţui; mie a vieţui este Hristos dumnezeiasca dragoste, Către care merg, pe Care iubesc, şi pe Care nădăjduiesc a-L dobândi.
 
   Dulce-mi este moartea, ai zis sfinţite, dulce-mi sunt toate durerile ostenelilor, fiarelor o bucurie, focul îmi este roua ! Pentru aceasta mă şi grăbesc a muri, ca să viețuiesc cu Hristos.
 
Slavă...
 
   Să aducem cântare Treimii, slăvind pe Tatăl cel fără început, şi pe Fiul, şi pe Duhul Cel Drept, o singură Fiinţă, pe Care întreit să o lăudăm strigând : Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul părinţilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel de Prooroci dedemult proorocit, se apropie Prunc din Fecioară născându-Se. Bucură-se Adam şi strămoaşa Eva, că de dureri s-a dezlegat, şi împreună dănţuieşte David, tatăl Fecioarei.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmos :
 
   De Care se înfricoşează îngerii, şi toate oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi, preaslăviţi-L tineri, bine-L cuvântaţi popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Domnul vine între ale Sale cu adevărat, cu străină naştere, ca pe cei ce se înstrăinase de la desfătarea raiului, iarăşi să-i aducă la Sine; să-L primim născându-Se în peşteră.
 
   Iată chemarea noastră vine, să glăsuim cântări de bucurie cu osârdie, şi să cântăm versuri mai-nainte de praznic, Celui ce a încăput în peşteră prea mică.
 
   Precum s-a jurat Domnul, iată a plinit; din seminţia lui David dându-ne nouă pe a Sa Maică Fecioară, din care Prunc cu trup S-a născut în cetatea Vitleemului, mai presus de cuvânt.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   Lăudat să fie Ignatie, mai-marele preot, îndoit încununându-se ca un Mucenic şi păstor; că pătimind acesta pentru dragostea lui Dumnezeu, dorind ca să fie iubit, nu s-a lepădat a pătimi.
 
   Însetat fiind de paharul patimii lui Hristos, legat ai alergat înţelepte Ignatie, şi ajungând la privelişte, n-ai încetat strigând : Însetez de moarte, ca să-mi fie sete de Hristos în veci.
 
   Cu alergările credinţei ca un soare pământul bărbăteşte ai înconjurat, de la marginile Cerului, şi apunând fără apunere de pe pământ către Hristos, străluceşti lumii lumina nestricăciunii.
 
   Ţărâna lepădând, fără materie către Cel ce este, mintea ţi-ai ridicat, dorind de Cel dorit; că El este dorirea cea deapururea şi cu adevărat viaţa şi paza celor ce sunt.
 
Bine să cuvântăm pe Tatăl...
 
   Treimea, Ceea ce este Unime după Fiinţă, să Se laude; Unimea, Ceea ce este Treime în Feţe, să Se cinstească; ca Ceea ce este Una după fire, şi în trei Feţe, nedespărţită şi neamestecată.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Steaua Hristos a răsărit din Iacov, şi magii împreună aleargă în cetatea Vitleemului, să laude, să cinstească şi să se închine, Celui ce S-a născut din pântecele curatei Născătoarei de Dumnezeu.
 
Irmosul : Să lăudăm, bine să cuvântăm...
 
De care se înfricoșează... (vezi mai sus )
 
Cântarea a 9-a, 
 
Irmos :

 
   Izvorul cel primitor de viață, şi pururea curgător, sfeşnicul Darului celui de lumină purtător, Biserica cea însufleţită, cortul cel preacurat, care este mai desfătată decât cerurile şi decât pământul, pe Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii o slăvim.
 
   Cu Patriarhii, cu toţi Drepţii, şi cu Sfinţii Prooroci să săltăm; că Domnul Iisus se naşte din Fecioară, Mântuitorul, luminarea, viaţa, mântuirea, acum în cetatea lui David.
 
   Iată uşile cele dinainte ale dumnezeieştii întrupării Cuvântului, tuturor s-au deschis arătat; ceruri bucurați-vă ! Îngeri săltaţi ! Şi să se veselească pământul cu oamenii, cu păstorii şi cu magii, întru Duhul.
 
   Alabastrul cel înţelegător, Fecioara, poartă pe Hristos ca pe nişte mir nedeşertat, şi vine în peşteră cu Duhul să-L deşerte arătat, ca să umple sufletele noastre de bună mireasma Lui.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :
 
   Purtătorul de Dumnezeu ne-a ospătat pe noi, şi ne-a pus înainte sfinţitele sale patimi. Veniţi iubitorilor de Mucenici, cu sfinţenie culegând flori de taină, din frumoase cântări, să ne încununăm capetele.
 
   Sfinţită haina ta, Preasfinţite, mai sfinţită o ai făcut cu patimile; pentru aceasta şi cunună îndoită luând, cu Mucenicii şi cu păstorii, lauzi sfinţite Mucenice, pe Hristos Dumnezeul nostru.
 
   Grâu curat al lui Dumnezeu sunt, ai zis, şi prin dinţii fiarelor voi să mă macin; ca cu sfinţenie sfârşindu-mă, să mă fac pâine curată lui Dumnezeu, Celui dorit, de Care dorind, nu mă tem de moarte.
 
   Ca un nebăgător în seamă de cele de jos Ignatie, şi slujitor tainelor celor de sus, ai săvârşit jertfa cea fără prihană, şi săvârşindu-te, te-ai jertfit pe tine însuți prin mucenicie, şi la fiare şi la foc te-ai gătit.
 
Slavă...
 
   Lumina cea fără început, viaţa noastră, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în trei Feţe şi întru o Dumnezeire mai presus de fiinţă, pururea să se slăvească, Dumnezeiasca Treime, Cea singură prin Sine, Cea de o Fiinţă şi întocmai cinstită.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te Curată cetatea lui Dumnezeu cea însufleţită, întru care Dumnezeu a încăpea bine a voit; că nelăsând cele de sus, la tine S-a pogorât ca ploaia pe pământ, de Dumnezeu Născătoare, şi în cetatea Vitleemului, Prunc S-a născut.
 
Irmosul : Izvorul cel de viaţă...
 
LUMINÂNDA înainte-prăznuirii.
 
Podobie : Cercetatu-nea pe noi...
 
   Găteşte-te Vitleeme, peșteră împodobește, şi primeşte iesle pe Dumnezeu cel necuprins, Care Se cuprinde după trup; că vine să Se nască, precum bine a voit.
 
Alta a Sfântului :
 
Podobie : Cu ucenicii să ne suim...

 
   Grâu sunt, ai zis, al lui Dumnezeu şi Mântuitorului, şi mi se cade acum să mă macin prin dinţii fiarelor, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; ca pâine dulce şi curată să mă arăt Sfintei Treimi. Căreia stându-i înainte, adu-ţi aminte, Preaînţelepte, pentru cei ce săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe şi Mucenice.
 
Slavă...
 
   Ca un rănit cu râvna dragostei Domnului tău : A mea dragoste Hristos, ai strigat, s-a răstignit voind; pentru aceasta însetez, ca să-mi fie sete, şi vieţuind doresc, ca să fiu dorit; al Căruia ca să mă fac părtaş poftesc, şi patimii şi Împărăţiei Lui.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii.
 
   Cântări acum să aducem înainte-prăznuirii Naşterii; că merge şi se apropie Hristos în Vitleem să Se nască ca un om din Fecioară, şi să Se arate Prunc în scutece înfăşat, Cel ce este mai-nainte de veci.
 
LA LAUDE
 
Stihirile înainte-prăznuirii pe 4, după Alfa Vita, făcut de Roman cântăreţul, glasul 6-lea, singură Podobia.
 
   Îngereştile puteri mergeţi înainte, cei din Vitleem bine gătiţi ieslea; că Cuvântul se naşte, înţelepciunea înainte merge. Primeşte închinăciune Biserică, şi spre bucuria Născătoarei de Dumnezeu, popoare să zicem : Binecuvântat eşti Cel ce vii, Dumnezeul nostru slavă Ție.
 
   Munţii să pice dulceaţă, că iată vine Dumnezeu de la miazăzi, neamuri plecaţi-vă, bucuraţi-vă Prooroci, Patriarhi săltaţi, oameni dănţuiţi dumnezeiește; Domnul cel tare şi mare, Hristos se naşte, Împăratul Cerurilor pe pământ vine.
 
   De pe pământ înălţând pe oameni, Ziditorul vine, înnoind iarăşi chipul cel împărătesc; bucuraţi-vă împreună puterilor de sus, şi cântaţi : Peretele cel din mijloc al vrajbei s-a stricat, venit-a Cel ce Se aştepta; că Dumnezeu om se face, Împăratul lui Israil, Hristos vine.
 
   Veniţi credincioşilor să întâmpinăm pe Ziditorul, Cel ce vine pe pământ să răsară din Fecioară; cu curăţie să ne luminăm, cu fapte bune să strălucim, cu frică şi cu bucurie să ne gătim; pe Hristos Prunc fiind, să-L vedem cu ochii minții; Care ne îndumnezeieşte pe noi oamenii, pentru milostivirea cea multă.
 
Slavă..., asemenea :
 
   Se apropie Hristos, Vitleeme găteşte-te, iată mântuirea neamurilor răsare; bine-ţi împodobeşte ieslea, pe păstori adună, cheamă pe magi de la Persia; oştile minţilor celor fără de trupuri strigă : Împăratul cerurilor Hristos vine.
 
Şi acum..., asemenea :
 
   Râvna şi focul te va mânca pe tine cel fără minte, amăgitorule cu adevărat, şi al legii clevetitorule; că iată Fecioara, precum Isaia mai-nainte a zis, a avut în pântece, şi în iesle culcă pe Împăratul. Pentru aceasta toţi puternicii cei din seminţia Iudei, lipsesc. 
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile glasul al 4-lea singur glasul.

 
   Vitleeme împodobește-te, cântă cetate Sioane, bucură-te pustie, mai-nainte vestind bucuria; că steaua merge înainte în Vitleem, vestind pe Hristos cel ce va să Se nască; şi peştera primeşte pe Cel neîncăput; şi ieslea se găteşte să primească Viaţa cea veşnică. Acestuia toţi să-i cântăm şi să-i strigăm : Mântuieşte sufletele noastre, Iisuse Dumnezeule, Cela ce Te-ai întrupat pentru noi.
 
Stih : Dumnezeu de la amiazăzi va veni, şi Cel Sfânt din munte umbros cu desime.
 
   Hristos cel ce vine arătat Dumnezeul nostru, veni-va, şi nu va zăbovi, din Mireasă neispitită de nuntă Se va arăta; în peşteră şi în ieslea dobitoacelor Se va odihni; şi pe Care nu-L încape Cerul, primeşte-L pe Acesta ce va să Se înfeşe cu scutece întru tine; Care cu cuvântul ne-a dezlegat pe noi din necuvântare. Steaua vesteşte, magii se închină, păstorii zic cu fluierele, minune înfricoşată văzând; şi îngerii cântă pe pământ, văzând mântuirea neamului nostru.
 
Stih : Doamne auzit-am auzul Tău, şi m-am temut, Doamne înţeles-am lucrurile Tale, şi m-am spăimântat.
 
   Isaie dănţuieşte, şi primeşte cuvântul lui Dumnezeu. Prooroceşte Fecioarei Maria; rugul va să se aprindă, şi de foc, de raza Dumnezeirii, nu se va arde. Vitleeme împodobeşte-te; deschideţi uşa Edene, şi voi magilor mergeţi să vedeţi mântuirea în iesle înfăşată; pe Care steaua L-a arătat deasupra peşterei, pe Domnul Dătătorul de viaţă, Cel ce mântuieşte neamul nostru.
 
Slavă... a Sfântului glas 1, a lui Studitul :
 
   Stâlpul cel însufleţit şi chipul cel de Duhul insuflat, praznicul cel de peste an a sosit, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; care vesteşte învăţăturile tale cele de taină, vitejiile tale şi lupta cea pentru credinţă până la sânge. Fericitul acela şi măritul glas, care a zis : Grâu al lui Dumnezeu sunt, şi prin dinţii fiarelor voi să mă macin. Pentru aceasta următor patimii Hristosului tău fiind, acum roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a înainte-prăznuirii, glas al 6 lea a lui Vizantie.
 
   Peşteră bine te împodobeşte, că Mieluşeaua vine, Prunc în pântece purtând pe Hristos; iesle primeşte, pe Acela ce cu cuvântul ne-a dezlegat pe noi pământenii de fapta cea necuvântătoare. Păstori fluierând, mărturisiţi minunea cea înfricoşată, filozofi de la Persia, aur, tămâie şi smirnă, Împăratului aduceţi; că S-a arătat Domnul din Fecioară Maică. Căruia şi plecându-se, ca o slujnică Maica i S-a închinat, şi a zis către Cel ce era în braţele ei : Cum Te-ai semănat întru mine ? Sau cum ai răsărit ? Mântuitorul meu, şi Dumnezeule.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
    La ceasuri, Troparul înainte-prăznuirii, Slavă... al Sfântului, Şi acum..., a Născătoarei ceasului. După Tatăl nostru..., Condacul înainte-prăznuirii. Același la toate ceasurile. CADE-SE A ŞTI : Că de se va întâmpla Duminica Sfinţilor Părinţi, înlăuntru înainte-prăznuirii, adică, în 20, 21, 22 şi 23 Decembrie, cântăm slujba în acest chip :
     SÂMBĂTĂ SEARA     LA VECERNIA CEA MICĂ  Stilurile Învierii, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, după obicei.    LA VECERNIA CEA MARE.     La Doamne strigat-am..., Stihirile Învierii trei, a lui Anatolie 1, şi ale înainte-prăznuirii trei, glas 6, Podobie : Toată nădejdea punându-și... şi ale Părinţilor trei, glasul şi Podobie aceleaşi : Slavă... Daniil bărbatul doririlor... Şi acum..., a înainte-prăznuirii : Peşteră bine te împodobeşte... Vohod, Prochimenul zilei, şi trei Paremii ale Sfinţilor Părinţi. La Litie, Stihirile înainte-prăznuirii la rând, a zilei a căreia Duminica aceasta se cântă cele de la Stihoavnă, şi a Părinţilor : Cu razele grăirii... Slavă..., Veniţi iubitorilor de praznic... Şi acum..., a înainte-prăznuirii : Bine te împodobeşte Vitleeme... La Stihoavnă, Stihirile Învierii, Slavă... a sfinţilor : Bucurați-vă prooroci cinstiţi... Şi acum..., a înainte-prăznuirii : Iată s-a apropiat vremea mântuirii... La binecuvântarea pâinilor, Troparul : Născătoare de Dumnezeu fecioară... de două ori, şi al Părinţilor odată.    LA UTRENIE     La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Învierii de două ori, Slavă... al Părinţilor, Şi acum..., al înainte-prăznuirii : Gătește-te Vitleeme. Deci obişnuitele Catisme. Şi Sedelnele Învierii toate cu ale Născătoarei lor. Apoi, fericiți cei fără prihană, Troparele : Soborul îngeresc... Ipacoi, Antifoanele şi Prochimenul glasului. Toată suflarea să laude pe Domnul... Evanghelia Învierii, Învierea lui Hristos..., şi Stihira Învierii. Canonul Învierii cu Irmosul pe 4, al Înainte prăznuirii pe 4, şi al Părinţilor pe 6. Catavasiile : Hristos se naşte slăviţi-l... După a treia Cântare Ipacoi glas 8: Îngerul a răcorit cuptorul... şi citire. După a 6-a Cântare, Condac glas 1 Podobie : Ceata îngerească... : Veseleşte-te Vitleeme..., Şi Icos. După a 9-a Cântare, Luminânda Învierii, Slavă... a Părinţilor, Şi acum... a înainte-prăznuirii, La Laude. Stihirile Învierii 4, şi ale Părinţilor pe 4. Slavă... a Părinţilor : Adunarea învăţăturilor legii... Şi acum... : Prea binecuvântată eşti... Slavoslovia cea mare; Troparul învierii numai. Ecteniile şi Otpustul Slavă..., Şi acum..., Stihira Evangheliei. Ceasul întâi, apoi Otpustul deplin.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile glasului pe 4, din Canonul Părinţilor Cântarea a 3-a pe 4, şi al Înainte prăznuirii, Cântarea a 6-a pe 4 După Vohod Troparul învierii, al Părinţilor, şi al înainte-prăznuirii.
Slavă... Condacul părinţilor, Şi acum..., al Înainte prăznuirii. Apostolul şi Evanghelia părinţilor; iar a Duminicii rândului, se lasă. Chinonicul; Lăudaţi pe Domnul din ceruri... Altul : Bucurați-vă drepţii întru Domnul...  VEZI : Pentru înainte prăznuirea Naşterii lui Hristos, ni se cuvine a şti că de la 20 Decembrie, se începe înainte prăznuirea. Deci postul este, iar metanii în Biserică nu se fac.