MINEIUL 16 - 31 AUGUST

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A ŞAISPREZECEA


    Aducerea din Edesa a celei nefăcute de mână Icoană a Domnului nostru Iisus Hristos, adică Sfânta Mahramă. Şi Sfântul Mucenic Diomid.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am... Stihirile pe 6 ale Praznicului 3, şi ale Sfântului Chip 3.

Stihirile Praznicului, glasul al 2-lea.

Podobie : Cu ce cununi de laude...
 
   Cu ce ochi noi pământenii, vom privi la Icoana Ta ? La care oştile îngereşti a privi fără temere nu pot, fiind cu dumnezeiască lumină strălucită. Că iese astăzi din pământul celor necredincioşi, şi la cetatea cea împărătească, şi la poporul cel credincios vine cu dumnezeiasca voinţă, la a căreia intrare se arată împăraţii, căzând înaintea ei cu frică Hristoase şi cu credinţă.
 
   Cu ce palme noi pământenii, cei întinaţi cu păcate, ne vom atinge Cuvinte de Icoana Ta ? A Dumnezeului nostru Celui fără păcat, Care eşti neapropiat de întinare. Heruvimii îşi acoperă ochii tremurând; nu pot suferi Serafimii să vadă slava Ta, cu frică slujeşte Ție făptura. Deci să nu ne osândeşti pe noi Hristoase, care cu nevrednicie, sărutăm cu credinţă chipul Tău cel înfricoşat.
 
   Iarăşi a sosit dumnezeiască zi de prăznuire stăpânească; că Cel ce şade întru cele înalte, acum ne-a cercetat pe noi arătat, prin cinstită Icoana Sa. Cela ce sus este de Heruvimi nevăzut, Se vede prin scrisoare de aceia cărora S-a asemănat Cel închipuit cu preacurat degetul Tatălui, negrăit după asemănarea Lui. Căruia închinându-ne, cu credinţă şi cu dragoste ne sfinţim.
 
Alte Stihiri ale Mucenicului, glasul al 4-lea.

Podobie : Ca pe un viteaz...
 
   Cu ajutorul Duhului te-ai învrednicit preafericite a tămădui patimi, a izgoni boli, şi a goni duhurile cele prea-viclene, vitejeşte prăpădind închinăciunile lor, prin împotrivirile chinurilor tale Mucenice, purtătorule de cunună Diomide, împreună cetăţeanule cu îngerii, şi locuitorule împreună cu purtătorii de chinuri.
 
   Sârguitu-te-ai cu lupte, şi călătoria ţi-ai săvârşit, şi credinţa ai păzit, şi ai alergat către Dumnezeu, primind de la Dânsul minunile darurilor şi cununa biruinţei, cea neveştejită, Mărite, ca un Mucenic nebiruit, ca un moştenitor Împărăţiei celei de sus, rugându-te pentru lume.
 
   În calea mărturisirii Tale Doamne, veselindu-se Diomid ca într-o bogăţie, tăindu-i-se capul, şi-a dat prin voirea Ta duhul său, în mâinile Tale Hristoase, şi s-a făcut povăţuitor adevărului către cei fără de Dumnezeu, ce se orbise minunat şi au văzut prin credinţă.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
   Iubitorule de oameni, Stăpâne, mare este adâncul purtării Tale de grijă, pentru că în neamurile neamurilor bine făcând zidirii Tale, ai închipuit Icoana preacuratei feţei Tale, şi credinciosului Avgar o ai trimis, celui ce dorea să Te vadă, pe Tine, Cel de Heruvimi nevăzut după Dumnezeire. Ca văzând noi chipul Tău, al Celui ce Te-ai întrupat pentru noi, şi ai pătimit de voie, spre a Ta dragoste să ne învăpăiem, pe care spre noi o ai vărsat, pentru mare mila Ta.
 
Şi acum..., a Praznicului, glasul al 6-lea.
 
   Veniţi să prăznuim Adormirea cea în toată lumea vestită, a Născătoarei de Dumnezeu, celei cu totul fără prihană, că astăzi îngerii prăznuiesc, cinstită mutarea Maicii lui Dumnezeu, şi la veselie ne cheamă pe noi pământenii, ca să strigăm cu glas neîncetat : Bucură-te ceea ce te-ai mutat de pe pământ, şi la cereştile lăcaşuri te-ai dus. Bucură-te ceea ce ai adunat întru una, ceata ucenicilor prin nor uşor; bucură-te nădejdea şi mântuirea noastră, că pe tine neamul creştinesc, neîncetat te fericim.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile Praznicului, glasul al 2-lea.

Podobie : Casa Eufratului...
 
   Ceata ucenicilor s-a adunat de la margini, în satul Ghetsimani, să îngroape trupul tău cel de Dumnezeu primitor, Maica lui Dumnezeu.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   O tainele tale, celei mai presus de fire Preacurată ! Căci ca o Maică a lui Dumnezeu fiind, luminat ai purces acum către Dânsul, Născătoare de Dumnezeu.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Scară este mormântul Fecioarei şi de Dumnezeu Născătoarei, care duce la Cer, pe cei ce pururea cu credinţă, o slăvesc pe dânsa.
 
Slavă..., a Sfântului Chip, glasul al 6-lea.
 
   Doamne Cela ce Te-ai întrupat precum ai ştiut, primit-ai de voie sărăcia noastră, şi bogăţia milostivirii ne-ai arătat, prin care pe mine ţărâna, m-ai îndumnezeit. Slăvimu-Te pe Tine, Iubitorule de oameni, văzând chipul purtării Tale de grijă al Icoanei Tale. Prin aceasta neoprită intrare în Eden Mântuitorule dăruieşte robilor Tăi, trecându-le toate greşalele.
 
Şi acum..., a Praznicului, glasul al 6-lea.
 
   La Adormirea ta cea fără de moarte, Născătoare de Dumnezeu, Maica vieţii, norii au răpit pe Apostoli prin văzduh, şi pe cei risipiţi prin lume, întru o ceată i-au pus, înaintea preacuratului tău trup, care şi îngropându-l cu cinste, glasul lui Gavriil au strigat cântând : Bucură-te cea plină de Dar, Fecioară Maică care nu ştii de mire, Domnul este cu tine, cu care împreună ca pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.
 
Troparul Sfintei Icoane, glasul al 2-lea,
 
   Preacuratului Tău Chip ne închinăm Bunule, cerând iertare greşalelor noastre Hristoase Dumnezeule, că de voie bine ai voit cu trupul a Te sui pe Cruce, ca să mântuieşti din robia vrăjmaşului, pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ție : Toate le-ai umplut de bucurie Mântuitorul nostru, Cela ce ai venit să mântuieşti lumea.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul.... Troparul sfintei icoane, de 2 ori.     Slavă..., Şi acum..., al Praznicului

 După întâia Catismă, Sedealna, glasul 1,

 Podobie : Mormântul Tău...
 
   Darul Tău Mântuitorule spre noi s-a vărsat, văzut fiind Tu, Cela ce eşti neajuns, şi întunericul înşelăciunii l-a stins. Drept aceea, întru lumina feţei Tale, paşii noştri îndreptează-i, ca întru poruncile Tale umblând, să ne învrednicim a Te vedea pe Tine, lumina cea neapropiată. De două ori.
 
Slavă..., Şi acum... a Praznicului, glasul al 4-lea.

Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...
 
   Văzând cu adevărat, oştile îngereşti mutarea ta, Preacurată Maica lui Dumnezeu, binecuvântată cu totul lăudată Preasfântă, având voia Celui ce S-a născut din tine, a adunat ceata ucenicilor, şi cu veselie a adus în Rai cinstit trupul tău, lăudând pe Hristos Dătătorul de viaţă, Cel ce este în veci.
 
După a doua Catismă Sedealna, glasul al 5-lea,

 Podobie : Cuvântul cel împreună...
 
   Fiul Tatălui cel împreună fără de început, şi preaveşnic, şi nevăzut cu fiinţa şi nepipăit, sub ani aflându-Te pentru mila cea negrăită, a trupului Tău celui scris Stăpâne, ne-ai lăsat nouă închipuirea cea dulce, spre mântuirea sufletelor noastre. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Praznicului, glasul al 4-lea.

Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...
 
   În mâinile Celui ce S-a făcut om din tine pentru noi, puindu-ţi sufletul, ca întru ale Făcătorului tău şi Dumnezeu la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta cu cinste te fericim, pe tine una cea Curată şi neîntinată, şi Născătoare de Dumnezeu după adevăr toţi mărturisindu-te strigăm : Roagă pe Hristos la Care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre.
 
CANOANELE
 
Al Praznicului cu Irmosul pe 6, şi al Sfintei Icoane pe 4, şi al Sfântului Diomid pe 4.

 
CANONUL Sfintei Icoane.
 
Facere a lui Ghermano patriarhul.
 
Cântarea 1-a, glasul al 6-lea,
 
Irmos : Ca pe uscat umblând...

 
   Trupeşte a Se închipui cu bunăvoinţa Tatălui, precum suntem noi, Cel ce era fără de trup mai-nainte, netăgăduindu-şi chipul, ne-a dăruit nouă dumnezeiasca însemnare.
 
   Firea cea neschimbată, Chipul Tatălui cel prea-adevărat, în trup omenesc viind, însemnările cele trupeşti pe pământ le-a lăsat nouă, la ceruri suindu-Se.
 
   Moştenirea Ta cea clătită de amăgirea vrăjmaşului o ai îndreptat Hristoase, cu cinstitele Tale patimi întărindu-o, şi cu închipuirea feţei.
 
A Născătoarei :
 
   Cel ce a luat trup mai presus de fire, din curat pântecele tău, Care dă tuturor oamenilor ca să fie, ceea ce eşti cu totul fără prihană, S-a văzut că nu S-a depărtat de ceea ce a fost mai-nainte.
 
Alt CANON, al Mucenicului.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos : Deschide-voi gura mea...
 
   Strălucindu-te de Lumina cea în trei Sori, risipeşte întunericul necunoştinţei mele, ca să laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină, şi faptele vieţii tale, fericite Diomide.
 
   Făcându-ţi cugetul tău neprimitor patimilor, te-ai arătat vas primitor Duhului, pururea pomenite, şi ai izvorât noianuri de tămăduiri, înecând toată supărarea bolilor.
 
Slavă...
 
   Dorind de viaţa cea fără de sfârşit, te-ai sârguit a bea paharul morţii şi ai dobândit, prealăudate, precum ştie Cel ce te-a chemat către cunună neveştejită, Mucenice nebiruite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti însufleţită cetate a Împăratului, ceea ce ai arătat şi naştere şi dumnezeiască Adormire minunată, arată cetatea ta nevătămată de toate căderile cutremurului, Prealăudată.
 
Catavasiile praznicului : Cea împodobita cu dumnezeiască...
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Nu este sfânt precum Tu...
 
    Cu îmbrăcămintea faptelor bune, ai îmbrăcat Mântuitorule cinstita Biserică, mişcând inima împărătească, să caute asemănarea ta acoperământ.
 
    Vrând să jefuiască bunătăţile roditorul de zavistie, şi să le împuţineze după vremi, în mâinile cele necurate le-a dat acestea fără ruşine, dar s-a biruit, în deşert gândind.
 
   Luminat s-a bucurat oarecând David, dănţuind înaintea Sicriului celui sfânt; şi acum cel ce a luat să îndrepteze sceptrurile cele împărăteşti, mai mult se bucură de dumnezeiescul Chip.
 
A Născătoarei :
 
   Vrând Fiul tău Fecioară să taie din rădăcină toată neascultarea strămoşului cea crescută, a luat din pântecele tău Curată, toată omenirea.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pe ai tăi cântăreţi...

 
   Prin negrăită şi dumnezeiască lucrare a mâinilor, curăţind patimile oamenilor, te-ai dat de la Dumnezeu doctor prea-ales credincioşilor şi prea-fierbinte rugător, pentru cei ce te cinstesc pe tine, Fericite.
 
   Trăgându-se spre junghiere Mucenicul Diomid, strigă către Tine unul Dumnezeul nostru : Voi alerga în calea mărturisirii Tale, şi cu tărie voi urma patimii Tale celei de bunăvoie.
 
Slavă...
 
   Măritul Mucenic Diomid prin taină, chemându-ne astăzi către ospăţ, pune înainte chinurile lui, ca o mirodenie fără materie; veniţi dar credincioşilor să ne desfătăm.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mântuieşte cetatea ta aceasta, de Dumnezeu dăruită Preacurată, de toată căderea cutremurului, ca pe una ce este închinată ţie, şi pe turma ta păzeşte-o în pace şi întru unire.
 
CONDACUL și ICOSUL Praznicului.
 
CONDACUL Sfintei Icoane, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...

 
   Arătatu-s-a astăzi dumnezeiescul Chip, veselind şi luminând toată lumea cea de sub soare, căruia închinându-ne strigăm : Venit-ai şi Te-ai arătat Lumina cea neapropiată.
 
Sedealna Sfintei Icoane, glasul 1.
 
Podobie : Mormântul Tău...

 
   Împăratul Edesei cunoscându-Te pe Tine, Împăratul tuturor, cel ce nici sceptruri, nici oaste, ci mulţime de minuni cu cuvântul porţi, te-a rugat ca să dobândească la sine dumnezeiasca omenire, şi în icoană dacă Te-a văzut pe Tine, a strigat : Dumnezeu tu eşti şi Domn.
 
Slavă..., Sedealna Sfântului, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   Darul tămăduirilor primind de la Dumnezeu, Mucenice înţelepte, te-ai arătat obştesc izvor de vindecări celor bolnavi, Fericite, dând tămăduiri tuturor celor ce cu credinţă aleargă la dumnezeiască mijlocirea ta. Pentru aceasta şi mulţimile dracilor prea-minunat le goneşti totdeauna, doctore vrednicule de minune, purtătorule de chinuri Diomide, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Praznicului, glasul 1.
 
Podobie : Piatra fiind pecetluită...

 
   Ceata cea dumnezeiască a Apostolilor, s-a adunat să te îngroape pe tine, preacinstită Născătoare de Dumnezeu Preacurată, cu care şi cetele îngerilor, au cântat mutarea ta, strigând Prealăudată, cu care şi noi cu dragoste prăznuim Curată, laudă ţie aducând cu glasuri de cântări credincioşii, şi strigăm : Bucură-te folositoarea celor ce pururea te fericesc pe tine.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Hristos este puterea mea...

 
   Dulce cu adevărat este soarele cel ce luminează ochii, dar mai dulce este vederea asemănării Tale, Hristoase. Pentru că acela trupeştile simţiri, iar acesta cele duhovniceşti le luminează.
 
   Tăria ismaelitenească a slăbit, că prin arma dreptei Cruci, toată îngrădirea acelora o a surpat la pământ, înţelepţeşte, stăpânitorul împărat.
 
   Toţi Domnii şi judecătorii pământului, binecuvântaţi pe Hristos, împreună cu arhiereii şi cu preoţii astăzi, şi cu tot poporul, cei ce v-aţi învrednicit vederii Lui.
 
A Născătoarei :
 
   Roagă-te Preacurată, ca să se păzească cetatea ta de năvălirea vrăjmaşilor, rugămu-ne; că iată cât meşteşugesc pizmătăreţii asupra ei.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Sfatul cel neurmat...

 
   Diomid cel mărit, purtând în inima sa, cuvântul dumnezeieştii cunoştinţe ca, pe o gârlă, a înecat pâraiele înşelăciunii, şi cu totul a cufundat puterea idolilor.
 
   Diomid cel preaînţelept Mucenic cu raza bunătăţilor, şi cu îndestularea minunilor a strălucit pe pământ ca un soare, şi cu adevărat a luminat adunările binecredincioşilor.
 
Slavă...
 
   Aflând sfârşitul cel preafericit, şi cu bucurie câştigând slava cea negrăită, cea dedemult dorită de tine, preafericite, adu-ţi aminte pentru cei ce te cinstesc pe tine Mucenice purtătorule de chinuri.
 
Și acum..., a Născătoarei :
 
   Naşterea ta s-a arătat străină, precum şi cinstita Adormire binecuvântată, care o cinsteşte cetatea ta, scăpând de vătămările cele barbare, prin fierbinte folosinţa ta, Preacurată.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Cu dumnezeiască strălucirea...

 
   Cetate mică ţi-a gătit ţie lăcaş dedemult oarecând Hristos, în care venirea lui Tadeu a izbăvit bolile, şi scrisoarea mâinii tale, şi dumnezeiască însemnarea feţei Sale.
 
   Darurile harurilor Tale, s-au prea-înmulţit Hristoase; că acelea avându-le în sân mai-nainte Edesa, se lăudă, iar acum Roma cea nouă primindu-le se bucură.
 
   Ochii Domnului spre împăraţii cei drepţi, şi urechile Lui spre rugăciunea împăraţilor celor binecredincioşi, care cu bunăcredinţă cinstesc chipul Lui cel singur scris.
 
A Născătoarei :
 
   Aşează Fecioară întărâtările vrăjmaşilor cele adese, şi strică sfaturile lor, moştenirii tale ajută-i, că vezi că am slăbit întru răutăţi.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Spăimântatu-s-au toate...

 
   Arătatu-te-ai fără vărsare de sânge, Mucenic vrednic de minune, purtător de cunună fără durere; biruitor prea-ales fără de răni, surpând mulţimea vrăjmaşilor, cu chinurile tale, fericite Diomide.
 
   Ţie ca unui drept ţi-a răsărit lumina cea nestinsă, şi veselia soţia ei ţi-a urmat, ca unul ce aveai suflet drept, plecat tuturor poruncilor Mântuitorului, de Dumnezeu cugetătorule.
 
Slavă...
 
   Muncitorii cei ce după săvârşirea ta ţi-au tăiat capul, s-au lipsit de lumina ochilor trupului, dar li s-au deschis luminat ochii sufletului, cu credinţă alergând către Hristos fericite Diomide.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Împărăteasa cetăţilor avându-te turn pe tine Împărăteasă şi Doamnă, biruieşte năvălirile barbarilor cele sălbatice, se mântuieşte de tot felul de supărări, creşte şi se întăreşte, Maica lui Dumnezeu Preacurată.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Prins a fost dar nu s-a...

 
   Împodobit eşti cu frumuseţea Mântuitorule, mai mult decât toţi fiii omeneşti; că măcar că nici chip n-ai avut, nici frumuseţe în vremea patimii; dar cu Cel ce este toate le-ai luminat, şi ai arătat vederea feţei Tale. A căreia asemănare închipuită în mahramă, ca o vistierie s-a dat nouă.
 
   Tăria feţei Tale aducându-se de la mulţimea agarenilor, ca şi de la cei de alt neam sicriul, s-a dat acum noului Israil, Icoana Ta Hristoase şi slavă care a câştigat, că nu se cădea să se arunce câinilor cele sfinte.
 
A Născătoarei :
 
   De la tăria mâinii Tale, Mântuitorule, eu am lipsit; ci bătăile Tale le-ai depărtat de la mine; pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine fără ispită bărbătească Cuvinte, nu mă lăsă pe mine să mă înec în viforul păcatului, şi cumplit să înot, unule Mântuitorule.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Înţelepţii lui Dumnezeu...
 
   Prin pâraiele luptelor tale, ai înecat pe vrăjmaşul cel fără de trup, şi cu izvorârea minunilor tale, ai spălat întinăciunile patimilor celor de multe feluri, vrednicule de minuni.
 
   Mişcându-te de cele subţiri vânturi dumnezeieşti, şi ocârmuindu-te de voirea cea de sus, cu linişte ai ajuns către limanul cel prealiniştit, rugându-te pentru noi, prealăudate Mucenice.
 
Slavă...
 
   De negrăită lecuirea ta, Mărite, se curăţesc credincioşii de patimi, şi de dumnezeiasca ta înfăţişare, se izgoneşte tabăra dracilor, vrednicule de minune, fericite Diomide.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Întru tine Fecioară ne lăudăm, întru tine ne mântuim de cele rele, şi cu nădejdea ta, nu ne temem de năvălirile barbarilor vrăjmaşi, noi cei ce te lăudăm pe tine.
 
CONDACUL Sfintei Icoane, glasul al 2-lea
 
Podobie : Pe cea întru rugăciuni...

 
   Negrăită şi dumnezeiască orânduiala Ta cea către oameni, nescrisule împrejur Cuvinte al Tatălui, şi Chipul cel nescris, şi de Dumnezeu scris biruitor nemincinoasă întruparea Ta ştiindu-o, o cinstim pe aceea sărutându-o.
 
ICOS
 
   Înfricoşată taina întrupării Sale, făcându-o încredinţată oamenilor, Domnul singur a scris pe mahramă Chipul Său, Cel cu dumnezeiască bărbăţie; Chipul cel dintâi de pe muntele Eleonului, înălţându-l în scaunul cel părintesc, l-a aşezat cinstit a fi de îngerii cei fără trup; iar asemănarea Chipului celui
dintâi ne-a dăruit ca să i ne închinăm; pe care cu sufletul şi cu inima îmbrăţişându-o o cinstim, pe aceea sărutându-o.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea aducerii Celui nefăcut de mână Chip, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din cetatea Edesenilor, în păzită de Dumnezeu împărăteasa cetăţilor a Constantinopolului.
 
Stih :
Cel ce ţi-ai şters faţa pe mahramă vieţuind,
Te-ai învăluit mai pe urmă cu mahramă murind.
Cea făcută de mână, poartă pe cel nefăcut de mână Chipul Tău.
Cărămida, făcătorule a toate Hristoase al meu.
Întru această lună în a șaisprezecea zi Chipul Celui Preaînalt,
Purtându-se pe mâini în cetatea împărătească a intrat.
 

   Făcând multe minuni Domnul şi marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru a Sa bunătate, precum este scris în sfintele Evanghelii, şi ducându-se pretutindenea această veste, auzi şi Avgar Domnul Edesei şi poftea să vadă pe Iisus Hristos aievea şi nu putea, pentru că era căzut în boală fără leac, căci avea lepră neagră care îi cuprinsese tot trupul, de-l topea şi-l mânca, şi pe lângă aceea avea şi boală veche cu dureri pe la încheieturi. Ci aceea, adică lepra, îl grozăvea şi îl ticăloşea, iar cealaltă îi da dureri iuţi şi grele; pentru aceea nu ieşea afară, nici îl vedea nimenea din cei supuşi ai lui. Iar în zilele sfintelor patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, scriind o epistolă o trimise cu un Anania oarecarele, învăţându-l să zugrăvească sfatul, părul şi fața şi tot chipul trupesc, cu toată nevoinţa şi să-i aducă Chipul acela al lui Hristos, de vreme ce Anania era foarte iscusit la meşteşugul zugrăviei. Iar epistola avea aceste cuvinte :
   Avgar domnul cetăţii Edesei, lui Iisus Mântuitorului Bunului Doctor, ce petrece în Ierusalim să se bucure. Auzit-am de Tine, şi de tămăduirile ce se fac de la Tine fără de ierburi. Că precum auzim : Faci pe orbi de văd şi pe ologi de umblă, pe leproşi curățeşti, duhurile necurate şi dracii goneşti şi pe cei ce se află cu boli îndelungate îi lecuieşti şi pe morţi înviezi, şi auzind acestea toate pentru Tine, am gândit una dintr-acestea două : Că au Fiul Lui Dumnezeu eşti făcând acestea, au Dumnezeu. Drept aceea dar scriind te-am rugat să iei osteneală să vii până la mine, ca să-mi tămăduieşti şi boala ce am, şi să Te afli aicea cu mine. Că am înţeles că şi iudeii cârtesc asupră-ţi, şi vor să-Ţi facă rău, şi am o cetate adică prea mică, însă de cinste, care ne va fi din-destul amândurora, a petrece cu pace. Deci Anania mergând la Ierusalim şi dând Domnului epistola, îi luă aminte de-i semuia cu multă chibzuială, şi neputând să se apropie pentru mulţimea ce se adunase, se sui pe o piatră ce era mai înaltă puțintel de la pământ de şezu, şi îndată îşi puse ochii asupra Lui, şi-şi întări mâna pe hârtie şi scria asemănările Celui ce vedea, însă nu putea nicicum să-i însemneze chipul, pentru că se arăta cu altă față, şi schimbată vedere. Iar Domnul ca un cunoscător ce este ascunselor şi cercetător inimilor, cunoscând gândul lui, vădi ceea ce se făcea pe ascuns; căci cerând apă să se spele, şi aceasta făcându-se, i s-au dat o mahramă în patru cornuri, şi după ce se spălă se şterse cu dânsa la preacurata şi dumnezeiasca sa față, şi o minune ! Se tiposi într-acea mahramă dumnezeiescul său Chip şi față, şi o a dat lui Anania zicându-i : Mergi de o dă celui ce te-a trimis, scriind şi o epistolă ca aceasta :
   Fericit eşti Avgare, de vreme ce ai crezut în Mine şi încă nu Mai văzut; că scris este pentru Mine, că cei ce M-au văzut nu vor crede în Mine, şi că cei ce nu M-au văzut, aceia să creadă şi să trăiască. Iar despre cele ce mi-ai scris ca să vin către tine, vei şti că trebuie a plini toate cele pentru care sunt trimis, şi după ce le voi plini să Mă sui către Tatăl cel ce M-a trimis, şi dacă Mă voi sui îți voi trimite pe unul din ucenicii Mei anume Tadeu, care şi boala îţi va tămădui şi viață veşnică îți va da şi pace, şi ție şi celor ce sunt cu tine. Şi cetatea îți va întări, ca să nu poată nimenea din vrăjmaşi împotriva ei. Punând la sfârşitul epistolei şi şapte peceți, însemnate cu slove evreieşti care tălmăcindu-se, aceasta arată : Teu Tea, Zion Tavma; ci se înțelege : A lui Dumnezeu faţă, dumnezeiască minune.
   Deci Avgar primind pe Anania cu bucurie şi căzând şi închinându-i-se sfintei preacuratei Icoanei Domnului, cu credinţă şi multă osârdie, îndată se tămădui de boală rămânând puțină lepră numai pe fruntea lui. Iar după mântuitoarea patimă a lui Hristos şi suirea Lui la ceruri mergând Sfântul Apostol Tadeu la Edesa, puse pe Avgar în scăldătoarea Botezului şi botezându-l şi pe el şi pe toți câți erau sub ascultarea lui, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, ieşi Avgar din apă curăţit şi de acea puțină rămăşiţă de lepră.  Deci de atunci şi în urmă cinstind în tot chipul şi închinându-se acelei dumnezeieşti asemănări a Chipului Domnului, şi vrând a se cinsti aceea asemenea de către toți, pe lângă celelalte ale lui bunătăţi, adaose şi aceasta : Că oarecari din cei vechi şi mai de cinste ai cetăţii Edesei, ridicând deasupra porţii celei de obşte a cetăţii un chip al unui elin, căruia de nevoie era a i se închina toți câţi vreau a intră în cetate şi a se ruga şi apoi să intre. Deci pe acest necurat chip pogorându-l Avgar şi sfărâmându-l de tot, a pus în locul lui acea nefăcută de mână Icoană a Mântuitorului nostru şi Dumnezeu, lipindu-o pe o scândură şi înfrumusețându-o, o ridică, scriind într-însa aceste cuvinte : Hristoase Dumnezeule, cela ce nădăjduieşte întru Tine, nu se scapă niciodată. Deci au dat poruncă ca oricare vor intra pe acea poartă să dea cinstea ceea ce se cuvine şi închinăciune cinstitei şi de minuni făcătoarei Icoanei lui Hristos, şi apoi să intre în cetate. Deci se ţinu o poruncă blagocestivă şi dumnezeiască ca aceasta a bărbatului aceluia, cât a trăit el şi fiul său în viața aceasta. Iar după ce nepotul lui s-a făcut moştenitor părinteştii domnii, a dat cu piciorul bunei credinţe, şi însuşi se întoarse la slujirea idolilor, şi a vrut ca iarăşi să ridice deasupra porţii Edesei un idol drăcesc, şi să pogoare Icoana lui Hristos. Aceasta cunoscându-o din dumnezeiască arătare episcopul cetății, puse nevoinţă mare, şi de vreme ce locul unde sta Icoana era rotund, a aprins înaintea dumnezeieştii Icoane o candelă, şi a pus o cărămidă dinainte, şi zidindu-o pe dinafară cu var, se tocmi zidul de nu se vedea; şi nevăzându-se mai mult Icoana Domnului, se părăsi păgânul de acel lucru ce se apucase. Şi a trecut multă vreme, cât ieşise din gândul oamenilor, unde era ascunsă dumnezeiasca Icoană. Deci Hosroiu împăratul perşilor prădând cetăţile şi oraşele Asiei, ajunse şi la Edesa, şi pornind asupra ei toată meşteşugirea de bătaie, a dat mare frică oamenilor cetăţii, care scăpând numai la Dumnezeu, şi rugându-L cu lacrimi, aflară grabnică mântuire; căci într-o noapte se arătă o femeie preaslăvită episcopului Eutalie, zicându-i : De veţi lua dumnezeiescul Chip al Mântuitorului cel nefăcut de mână care este ascuns deasupra acestei porţi, arătându-i şi locul, toate le va face bune; deci episcopul mergând şi săpând în locul acela, o minune ! Află dumnezeiasca Icoană nestricată, şi candela aprinsă de atâţia ani, încă şi în cărămida ce era pusă în preajma candelei, era altă asemănare tiposită tocmai ca şi cea întâia. Care arătându-se tuturor se umplură de nespusă bucurie şi veselie.     Această dar Icoană, luându-o Episcopul şi făcând Litanie şi mulţumind a mers la locul unde spărgeau perşii cetatea, căci prin sunetele uneltelor celor de fier ce sfărâmă au fost duşi ei acolo, şi dacă se apropiară de dânşii, pică untdelemn din candelă în focul cel gătit ce vrea să ardă cetatea, şi-i arse pe toţi de-i prăpădi, încă şi din afară de perşi în pădure unde era focul mare de mulţime de pădure şi de copaci ce tăiase. Dacă s-a apropiat Episcopul cu dumnezeiescul Chip, îndată se porni vânt mare, de întoarse para focului asupra celor ce-l făcuse, de i-au ars şi i-au izgonit. Deci pătimind perşii mai mult decât ceea ce gândeau să facă ei cetăţii, se duseră fără de ispravă. Şi aşa cetatea Edesa s-a izbăvit de vrăjmaşii săi, prin milostivirea lui Hristos Dumnezeului nostru, şi prin arătarea Preasfântului Chip celui nefăcut de mână.     După aceea iarăşi mulţi ani trecând, când a fost între greci împăratul Romano ce-l ce se chemă Lacapenos, pe care şi Porfirogenet îl numesc, cel ce a împărăţit cu ginerele său Constantin, fiul împăratului Leon cel înţelept, s-a adus acea Sfântă Mahramă, care avea pe sineşi închipuirea cea nefăcută de mână a dumnezeieştii feţei lui Hristos, în Constantinopol din Edesa, care de saracini se stăpânea; pentru că întru acele vremi toată Siria, întru care era şi cetatea Edesa sub stăpânirea saracinilor era. Şi s-a făcut aducerea aceea întru acest chip : Căci Romano cel bătrân care stăpânea atunci împărăţia romano-grecilor, a pus nevoinţă a îmbogăţi cetatea cea împărătească şi cu aceasta; pentru aceea în multe vremi trimiţând la Edesa, şi cerşind acea dumnezeiască omenească închipuire a Domnului, de la Amira cel ce se află acolo, şi cerşindu-se douăsprezece mii de taleri, şi două sute de saracini ce se întâmplase de-i prinsese atunci robi, şi plecându-se spre toate pentru cererea unui bine ca acesta, şi întărindu-le cu făgăduinţă, a nu se mai porni cu vrăjmăşie oştile creştinilor împotriva acelor hotare, nu se scăpă de cererea lui, plinind şi cele ce i s-a cerut.     Şi de vreme ce a dat voie Amira şi a lăsat a fi aşa, pentru aceasta dar luând episcopii : Samosalelor, Edesei şi alţii oarecari cu frica lui Dumnezeu acea Sfântă Icoană, şi epistola cea scrisă de Hristos, au purces în cale spre Constantinopol, deci se făceau nespuse minuni pe cale; şi dacă sosiră la locul Optimatelor şi la Biserica Născătoarei de Dumnezeu ce-i zic a lui Evsevie; apropiindu-se mulți bolnavi cu credinţă, s-au tămăduit de multe feluri de boli. Unde venind şi un îndrăcit, şi proorocind acestea zicea : i-aţi Constantinopole slava, cinstea şi bucuria, şi tu Porfirogenetule împărăţia ta. Şi îndată se tămădui omul.     Iar în cincisprezece zile ale lui August, la anii şase mii patru sute cincizeci şi doi de la zidirea lumii, iar de la Hristos nouă sute cincizeci şi nouă, pe vremea împărăţiei lui Romano, sosiră Arhiereii cei ce duceau Sfânta Icoană în Constantinopol la biserica Născătoarei de Dumnezeu cea din Vlaherne, care fu primită cu închinăciune, cu cinste şi cu bucurie atât de împăraţi, cât şi de domni şi de celălalt norod. Iar când fu a două zi, adică întru aceasta în şaisprezece, după sărutare şi închinăciune ridicând Icoana lui Hristos pe umere patriarhul Teofilact şi împăraţii cei tineri, pentru că cel bătrân lipsea pentru slăbiciune, şi toţi cei mai de cinste şi toată plinirea Bisericii o au petrecut cu cinstea ceea ce se cădea, până la poarta cea de aur; apoi ridicându-o iarăşi de acolo cu cântări şi cu laude, şi cu nespuse mulţime de făclii aprinse, sosiră la vestita şi marea Biserică a înțelepciunii lui Dumnezeu, şi făcând şi acolo cinstea ceea ce se cădea, se suiră la palaturile împărăteşti, şi intrând în Biserica Născătoarei de Dumnezeu, ce-i zic a Farului, puseră acolo cinstitul şi Sfântul Chip al Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; a Căruia este slava veci, Amin.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diomid.
 
Stih :
Diomid s-a nevoit şi vieţuind şi murind,
Viu adică prin voinţă, şi mort tăierea capului răbdând.
Întru această lună în a șaisprezecea zi,
Diomid de sabie se săvârşi.

 
   Acesta a fost din Tarsul Ciliciei, odrăslind din neam mare şi bun; deci făcându-se mai bun după voinţă, se deprinsese cu meşteşugul doctoricesc, lecuind pe toți cei ce mergeau la el, sufletele adică cu dumnezeiasca credinţă, iar trupurile cu meşteşugul. Deci în zilele împăratului Diocleţian lăsă Tarsul şi merse la Niceea cea din Bitinia, şi folosind şi acolo în tot chipul, celor ce mergeau la dânsul şi cu credinţă dumnezeiască şi cu doctoricescul meşteşug, fu pârât la împăratul; şi de vreme ce se duseră ca să-l prindă, aflându-l mutat către Domnul, îi tăiară capul şi-l duseră la împăratul, iar pentru nemilostivirea aceasta ce au arătat cei ce au tăiat capul Sfântului, îndată au orbit. Carele dacă îl văzu, porunci iarăşi să-l ducă să-l pună la trup, şi dacă îl duseră şi-l alcătuiră la trup, spun, că îndată slujitorii acei ce-l dusese, le-au venit iarăşi vederea ochilor, care o pierduse când au tăiat capul Sfântului.
 
    Tot în această zi, Sfântul Herimon, cu pace s-a săvârşit.

Stih :
Bucură-te Herimone fericite, pentru al tău sfârşit,
Căci început de răsplătire ostenelilor tale ai văzut.
 

    Tot în această zi, deşertarea şi iarăşi izvorârea fântânii de aghiazmă, celei din Biserică.
 
Stih :
Izvorul apelor făcătoare de minuni deşertându-se,
Iarăşi face minuni umplându-se.

 
    Tot în această zi, sosi împreună şi pomenirea celei cu milosârdie înfricoşatei groaze a cutremurului, care venise asupra noastră în vremile acelea, de care fără de nădejde ne-a mântuit Iubitorul de oameni, Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Alcibiad, prin foc s-a săvârşit.
 
Stih :
Trupul lui Alcibiad focul mistuind.
Ca pe o trestie, precum dumnezeiescul Moise era zicând.

 
    Tot în această zi, Sfântul noul Cuvios Mucenic Nicodim cel de la Meteora, care pentru buna cinstire a mărturisit la anul o mie cinci sute cinci zeci şi unul.
 
Stih :
Dară tu Nicodime ce, spune a ta pătimire ?
Morţii m-au dat zice, pentru a Domnului iubire.

 
 
    Tot în această zi, Sfântul noul Mucenic Stamatie cel din Vot, care a mărturisit în Constantinopol, la anul o mie şase sute optzeci, care care de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Stamate a aflat a celor de jos contenire,
Dară a găsit drumul cel pururea mișcător spre suire.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte-ne pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Tinerii în Babilon...

 
   Cu cuvântul toată boala ai gonit Cuvinte al lui Dumnezeu, pe pământ umblând; iar suindu-Te la Scaunul Părintesc, cu Chipul Tău vindeci toate bolile noastre.
 
   Cela ce cu cuvântul toate le-ai zidit, şi Te-ai închipuit întru Cel străin, însemnările a însuşi feţei Tale nouă ne-ai lăsat, care primindu-le, întru bucurie ne veselim.
 
   Din tot sufletul căutând însemnarea Chipului Tău, credinciosul împărat, şi precum a căutat, aşa a şi dobândit Doamne, cu cuviinţă aflând plinirea dumnezeiescului dor.
 
A Născătoarei :
 
   Dezlegatu-s-a din osânda cea dedemult omenirea prin naşterea ta, că pe tine singură mai desfătată decât cerurile aflându-te Dumnezeu, ceea ce eşti cu totul fără prihană, S-a sălăşluit întru tine.
 
Alt Canon,
 
Irmos : N-au slujit făpturii...
 
   Capul tău cel tăiat, Preamărite, a strălucit lumină celor cugetători deşertăciunii, pe care văzându-l tiranul, ca şi cum ar fi fost viu s-a cucerit, iar fiind omorât la minte nu a înţeles a cânta : Bine eşti cuvântat Dumnezeule.
 
   Dezbrăcatu-te-ai pururea pomenite, de cea urâtă haină a omorârii, pentru aceasta prin Dar te-ai îmbrăcat cu podoaba cea frumoasă a nemuririi, cu veselie strigând către Stăpânul tău : Bine eşti cuvântat Dumnezeule.
 
Slavă... 
 
   Cu focul răbdării tale, Mucenice, ai întors în cenuşă înşelăciunea cea stufoasă a vrăjmaşului, şi te-ai arătat stea luminoasă de Dumnezeu, strălucind dările tămăduirilor, către cei ce strigă : Bine eşti cuvântat Dumnezeule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti împărăteasă a lumii, care ai născut pe Împăratul Hristos, mântuieşte de stricăciune, de cutremur şi de supărarea limbilor, pe împărăteasca ta cetate, care îţi cântă : Bine este cuvântat Rodul pântecelui tău Preacurată.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Pentru legile părinteşti...

 
   Nădăjduindu-se că vei veni ca de faţă Doamne, tot poporul cetăţii cel mai ales ţi-a făcut Ție întâmpinare minunată, mergând pe urmă dumnezeiasca ceată a Arhiereilor, peste ale căror umere purtându-Te, şi întru moştenirea Ta intrând Îndurate, în Biserica Maicii Tale te-ai odihnit.
 
   Gurile pruncilor celor fără răutate, Te-au lăudat pe Tine mergând Tu dedemult la cetatea cea ucigătoare de prooroci; dar adunarea iudeilor cea fărădelege sălbătăcindu-se, mână ucigaşă a întrarmat asupra Ta. Iar acum cetatea cea legiuitoare de obşte strângându-se, şi pe Tine ca pe un Făcător văzându-Te, se bucură primind Chipul feţei Tale.
 
A Născătoarei :
 
   Voind a purta trup, Îngerul sfatului celui mare al Tatălui, în pântecele tău Preacurată, desăvârşit S-a lucrat, şi pe tine Maică jos te-a însemnat Curată, şi firea omenească cea stricată o a înnoit; pe Care bine-L cuvântăm toţi ca pe un Făcător, şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pe tinerii cei binecredincioşi...

   Picioarele tale cele cinstite purtătorule de chinuri, s-au îndreptat către căile muceniciei şi acum bucurându-se, se preumblă în ceata celor vii în Raiul desfătării, preaînţelepte; pentru aceasta adunându-ne te cinstim, lăudând pe Hristos în veci.
 
   Împlețitu-ţi-s-a cununa nestricăciunii ţie, celui ce tare te-ai luptat, şi ai biruit pe şarpele cel începător răutăţii Mucenice vrednicule de minune, şi te-a primit adunarea pătimitorilor, pe tine cel ce strigai : Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Îmbrăcându-te Mucenice cu putere dumnezeiască, trimiţi strălucirile minunilor, încetezi neputinţele, risipeşti bolile şi izgoneşti duhurile viclenirii, strigând : Lăudaţi lucrurile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Clătinându-ne de multe năvăliri ale păcatelor, năzuim către acoperământul tău cel neclintit, întăreşte pe robii tăi, împuterniceşte-i asupra patimilor. Şi pe cetatea ta, ca pe o închinată ţie mântuieşte-o Fecioară, de cutremur şi de foamete, şi de năvălirile neamurilor.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Din ospăţul Stăpânului...

 
   Nebunitu-s-a asupra Ta poporul cel fără minte Mântuitorule, şi în locul facerii de bine, lucruri necuvioase cu îndrăzneală au pornit asupra Ta; dar noi cei ce stam departe, cu patimile Tale, Mântuitorule, fii ne-am făcut.
 
   Ajutor împotriva vrăjmaşilor dă creştinilor şi credincioșilor noștrii conducători, ca agonisindu-şi semnele trupului Tău, ca o îngrădire nebiruită Stăpâne printr-însele să vadă mântuirea Ta.
 
A Născătoarei :
 
   Văzut a fost celor de pe pământ, Cuvântul purtător de trup, îndoit după fire din tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, prin săvârşirea Dumnezeirii, întru un Ipostas, fără amestecare, unit fiind cu amestecarea, pe Care Îl slăvim.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tot neamul pământesc...
 
   Aflat-ai răsplătire ostenelilor desfătarea cea gătită ţie de sus, unde curtenindu-te înfrumuseţat cu podoabe muceniceşti, te desfătezi întru frumuseţea Ziditorului tău Mucenice, mijlocind cu rugăciunile tale curăţire şi mântuire de rele, celor ce te cinstesc pe tine.
 
   Arătatu-te-ai Mucenice privelişte, stâlp bunătăţilor, şi reazem al credinţei, şi stâlp nemişcat, şi turn neclintit, Bisericii lui Hristos, şi gârlă, izvorând pâraie de tămăduiri, şi casă de doctorie fără plată, celor ce cu dragoste săvârşesc adormirea ta, mărite Diomide.
 
Slavă...
 
   Apus-ai de pe pământ, risipind ceaţa idolilor cea fără Dumnezeu, şi te-ai mutat către lumina cea neînserată, a vieţii celei începătoare de lumină, ale căreia arătări le-ai avut mai-nainte, Mărite, strălucindu-te de strălucirile cele de acolo, şi umplându-te de bucuria cea veşnică.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti cu adevărat neclintită cetate a lui Dumnezeu, întru care însuşi S-a sălăşluit, mântuieşte cetatea ta de cutremur şi de cădere, de înconjurarea barbarilor, de foc, de sabia vrăjmaşilor şi de toată răutatea, prin cea fierbinte către Dumnezeu mijlocirea ta Preacurată Fecioară.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Femei auziţi glas...

 
   Hristoase lumina cea neînserată, luminează feţele noastre cu privirea Ta; şi când vei şedea ca să răsplăteşti fiecăruia după faptele lui, învredniceşte-ne luminii sfinţilor; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu celeia ce Te-a născut pe Tine.
 
Slavă..., a Mucenicului.
 
   Cu pâraiele sângiurilor tale mare Mucenice mărite, dumnezeieşte ai roşit Biserica lui Hristos; iar înşelăciunea idolilor cea pierzătoare de suflet o ai stins preafericite Diomide. Şi acum rugându-te nu înceta, pentru noi către Domnul.
 
Şi acum..., a Praznicului, însăşi Podobia :
 
   Apostoli de la margini, adunându-vă aicea în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi Tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA LAUDE
 
Stihirile Sfântului Chip, pe 4, glasul al 4-lea.

Podobie : Cela ce de sus eşti chemat...
 
   Cela ce în chipul cel dumnezeiesc Dumnezeu este ca o strălucire a slavei, şi închipuire a Tatălui, pentru milostivirea cea fără măsură, prin voinţa cea dumnezeiască, s-a făcut chip văzut, purtând chip de rob; a căruia asemănare acelaşi precum însuşi ştie luminat o a închipuit, cu închipuire dumnezeiască, întru asemănarea feței Sale, întru a Căruia venire, mulţimea îngerilor o a împreunat cu oamenii, şi a luminat lumea cea văzută şi cea nevăzută. De două ori.

   Dumnezeu odinioară, cu dumnezeiască vedere celor dinainte, a preamărit faţa lui Moise, şi printr-însul legea cea scrisă de Dumnezeu, a trimis norodului israelitenesc cel necredincios; iar acum ca de la Egipt, venind din pământul cel de altă seminţie, în cetatea cea numită cu numele lui Hristos, a norodului celui nou, dumnezeiască închipuirea înfricoşatului Său Chip, cel dintâi închipuit, printr-acesta Îl slăvim, învrednicindu-ne a-L vedea faţă către faţă.
 
   Cel ce împărăţeşte peste toată făptura, de bunăvoie, primind sărăcia mea, îmbogăţeşte cu Dumnezeirea pe cei ce cunosc domnia Lui. Pentru aceasta şi lui Avgar a trimis literele cele închipuite de Dumnezeu, cerând el mântuire, şi sănătatea cea dintru asemănarea Chipului Tău celui dumnezeiesc a căruia venire cu bucurie acum prăznuindu-o ne veselim, cu credinţă primind luminare.
 
Slavă..., a Sfântului Chip, glasul al 4-lea.
 
   Să picure norii dulceaţă, şi munţii să sălteze cu bucurie, de preaslăvite măririle lui Hristos Dumnezeului nostru. Pentru că ieri în muntele Taborului lumina Dumnezeirii o a strălucit, încredinţând pe cei mai mari ucenici, şi pe Moise şi pe Ilie cu slavă de faţă i-a pus, care L-au mărturisit pe El dătător legii, şi Stăpânitor viilor şi morţilor. Astăzi în mijlocul lumii, a strălucit închipuirea cea cu luminoasă rază, încredinţând pe toţi, că El însuşi este Cel ce S-a întrupat Dumnezeul nostru, Căruia strigăm : Slavă Hristoase iubirii Tale de oameni.
 
Şi acum..., a Praznicului, glasul 1.
 
   Cu cuviinţă era singuri văzătorilor Cuvântului şi slugilor, să vadă şi Adormirea Maicii Lui celei după trup, taina cea mai de pe urmă a ei câtă este, ca nu numai să vadă înălţarea Mântuitorului cea de pe pământ, ci şi pentru mutarea celeia ce L-a născut pe El să mărturisească. Pentru aceasta de pretutindenea adunându-se cu dumnezeiască putere, la Sion au ajuns, şi au petrecut pe cea mai înaltă decât Heruvimii, care mergea la Cer. Căreia şi noi împreună cu dânşii ne închinăm, ca celeia ce se roagă pentru sufletele noastre.
 
SLAVOSLOVIA cea mare.

După Sfinte Dumnezeule... Troparul Chipului Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile Praznicului
Cântarea 1-a, pe 4, şi ale Icoanei Cântarea a 6-a, pe 4. Prochimen, glasul al 4-lea. Cântaţi Domnului cântare nouă.... Stih : Văzut-au toate marginile pământului... Apostolul către Timotei : Fiule Timotei, cei ce bine slujesc treaptă bună loruşi îşi dobândesc... Aliluia, glasul al 4-lea. Doamne întru lumina feţei Tale... Evanghelia de la Luca : În vremea aceea a fost când s-au împlinit zilele suirii lui Iisus... Apoi ale rândului.     CHINONICUL  : Doamne întru lumina feţei Tale vom merge, şi întru numele Tău ne vom bucura în veci.
 
    VEZI : De se va întâmplă după prăznuirea Adormirii Născătoarei de Dumnezeu şi a Icoanei celei nefăcute de mână, Duminică.
     SÂMBĂTĂ SEARA.     LA VECERNIA CEA MARE      La Doamne strigat-am... Stihirile Învierii 5, şi ale Praznicului 5, şi ale Icoanei 4. Slavă..., a Icoanei, Şi acum..., Dogmatica glasului. Vohod. La Litie Stihirile Praznicului ale Stihoavnei Vecerniei zilei aceleia. Slavă..., a Sfintei Icoane, Şi acum..., a Praznicului. Stihoavnă învierii. Slavă..., a Icoanei, Şi acum..., a Praznicului.     La binecuvântarea pâinilor : Troparul Praznicului de 2 ori, şi al Icoanei odată.     LA UTRENIE : La Dumnezeu este Domnul... Troparul învierii de 2 ori, Slavă..., al Icoanei, Şi acum..., al Praznicului, printre Catisme, Sedelnele Învierii cu ale Născătoarei lor, şi Celelalte până la Canoane. Canoanele : Al Învierii cu Irmosul pe 4, şi al Praznicului cel dintâi pe 4, şi al Sfintei Icoane pe 6. Catavasiile Praznicului : Cea împodobită... După a 3-a Cântare, Condacul şi Icosul Praznicului, şi Sedealna Icoanei. Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. După a 6-a Cântare, Condacul şi Icosul Icoanei. La a 9-a Cântare, Cântăm : Ceea ce eşti mai cinstită... Luminânda Învierii. Slavă..., a Icoanei. Şi acum..., a Praznicului.     La Laude, Stihirile Învierii 4, şi ale Icoanei 4, cu Stihurile : Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru... Stih : Doamne întru lumina feţei Tale vom merge... Slavă..., Stihira Evangheliei, Şi acum.... Prea binecuvântată eşti... După Slavoslovie, numai Troparul Învierii. Ecteniile şi Otpustul.     LA CEASURI : Troparul Învierii neschimbat, iar ale Icoanei şi ale Praznicului, şi Troparele şi Condacele le schimbăm.     LA LITURGHIE : Fericirile Învierii pe 4, şi ale Praznicului, Cântarea a 1-a, pe 4, şi ale Icoanei, Cântarea a 6-a. pe 4. După Vohod, Troparul Învierii, şi al Icoanei şi al Praznicului, Condacul Învierii. Slavă... al Icoanei, Şi acum..., al Praznicului. Prochimenul, Apostol, Aliluia, Evanghelia şi Chinonicul, ale învierii, şi ale Icoanei.
     VEZI : De se va întâmpla după prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Sâmbătă, Vineri seara cântăm Ia : Doamne strigat-am... Slavă..., a Praznicului, Şi acum..., Dogmatica Învierii, a glasului de rând.
     VEZI : De se va întâmpla după prăznuirea Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, Duminică, afară de prăznuirea Icoanei celei nefăcute de mână; caută învăţătură pe larg după prăznuirea Schimbării la față; la ziua de 13 August. După cum scrie acolo întocmai, numai Catavasiile vei cânta ale Adormirii :
Cea împodobită...


ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A ŞAPTESPREZECEA


Sfântul Mucenic Miron.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am... stihirile pe 6, ale Praznicului 3, şi ale Sfântului 3.

Stihirile Praznicului, glasul al 2-lea.

Podobie : Cu ce cununi de laude...
 
   Cu ce buze noi smeriţii vom ferici pe Născătoarea de Dumnezeu ? Pe ceea ce este mai cinstită decât făptura, şi mai sfântă decât Heruvimii, şi decât toţi îngerii; pe scaunul Împăratului cel neclintit; pe casa întru care a locuit Cel Preaînalt; pe mântuirea lumii, dumnezeiasca sfinţenie, care dă credincioşilor întru dumnezeiască pomenirea ei, din-destul mare milă.  De două ori.
 

   Ce cântări înfricoşate au fost, care ţi-au adus ţie atunci Fecioară, cei ce au stătut împrejurul patului tău, toţi Apostolii Cuvântului, cu spaimă strigând : Se duce palatul Împăratului, se înalţă sicriul sfinţeniei; uşi deschideţi-vă, ca să intre uşa lui Dumnezeu întru multă bucurie, lumii neîncetat cerând mare milă.
 
   Ce cântări duhovniceşti vom aduce ţie acum Preasfântă că cu Adormirea ta cea fără de moarte, toată lumea ai sfinţit şi la cele mai presus de lume te-ai mutat, ca să vezi frumuseţea Atotţiitorului; şi împreună să te bucuri cu Dânsul ca o Maică, cetele îngereşti înconjurându-te pe tine Curată, şi sufletele drepţilor; cu care cere nouă pace şi mare milă.

Alte Stihiri ale Mucenicului, glasul al 2-lea.

 Podobie : Când de pe lemn...
 
   Când focul nedumnezeirii păştea toată latura preafericite, atunci aprinzându-te de căldura Duhului, ai propovăduit pe Cuvântul, Care din Fecioara fiica lui Dumnezeu, cu trup S-a îmbrăcat pentru bunătate. Pentru aceasta împuternicindu-te cu tăria Duhului, ai suferit muncile cele prea cumplite ale focului şi ale chinurilor.
 
   Când vrăjmaşul cel cu numire rea, se sârguia cu momeli a fura mintea ta, atunci cu bărbăţie întrarmându-te, ai stătut împotrivă prea cu tărie, şi ai suferit durerile cele ce te mutau către repaosul cel fără durere, al Împărăţiei celei din ceruri, şi al desfătării celei veşnice, Mucenice Mirone vrednicule de laudă.
 
   Când vrăjmaşul cu vine de bou bătea fără slăbire preasfinţitul tău trup, cel ce se mistuia de şuviţări Mucenice, atunci priveai către Hristos puitorul de nevoinţe, mână de dumnezeiască putere întinzându-ţi ţie. Pentru aceasta săvârşindu-ţi alergarea, prea-mari daruri ai câştigat, Mirone purtătorule de chinuri prea-viteazule.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului, glasul al 2-lea, a lui Anatolie.
 
   Ceea ce este mai înaltă decât cerurile, şi mai slăvită decât Heruvimii, şi mai cinstită decât toată făptura; care pentru prea multa curăţie a fost lăcaş Fiinţei celei pururea veşnice, astăzi în mâinile Fiului său şi-a dat Preasfântul suflet, şi cu dânsa se umplu toate de bucurie, şi nouă ne dăruieşte mare milă.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.

Podobie :
Casa Eufratului...

 
   Ceata ucenicilor s-a adunat de la margini, împreună cu cinstiţii îngeri, să îngroape trupul tău cel de Dumnezeu primitor, Maica lui Dumnezeu.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Veniţi pământenii împreună cu îngerii astăzi, danţ luminat să alcătuim, întru Adormirea singurei Maicii lui Dumnezeu.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu se va lepăda de dânsa.
 
   Trupul tău a fost neapropiat de stricăciune, şi după legea firii, dată ai fost îngropării, dar rămâne fără stricăciune.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 2-lea, singur glasul, a lui Ioan.
 
   Mireasa cea cu totul fără prihană şi Maica bunei-voințe a Tatălui, ceea ce mai-nainte s-a rânduit lui Dumnezeu spre lăcaş, prin împreunarea Lui cea neamestecată, astăzi Preacurat sufletul său, înaintea Făcătorului de Dumnezeu şi-a pus. Pe care puterile celor fără de trupuri, cu dumnezeiască cuviinţă o cuprind, şi la viață se mută, Maica vieţii cu adevărat, făclia luminii celei neapropiate, mântuirea credincioşilor şi nădejdea sufletelor noastre.
 
Tropar, glasul al 4-lea.

   Mucenicul Tău, Doamne, Miron întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.

LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Praznicului de 2 ori, Slavă..., al Sfântului, Şi acum..., iar al Praznicului.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 3 lea.
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei tale...
 
   Mutându-se sufletul tău cel înţelegător, întru cele cereşti, şi trupul tău cel curat de stricăciune, în Rai se veseleşte Preasfântă; pentru aceasta Domnul a dat răsplătire nelegiuitorilor, căci a făcut vicleşug cinstitelor tale moaşte; drept aceea împreună cu Apostolii strigăm : Bucură-te cea plină de daruri.
 
Slavă..., Şi acum..., iarăşi aceasta.
 
După a două Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...
 
   În mâinile Celui ce S-a făcut om din tine pentru noi, puindu-ţi sufletul ca întru ale Făcătorului tău şi Dumnezeu, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta cu cinste te fericim pe tine una cea Curată şi neîntinată; şi Născătoare de Dumnezeu după adevăr toţi mărturisindu-te, strigăm : Roagă pe Hristos la Care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta :
 
CANOANELE
 
Cel de al doilea al Praznicului cu Irmosul pe 8, şi al Sfântului pe 4.
 
CANONUL Sfântului.
 
Facerea lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 2 lea,
 
Irmos : Veniţi noroade să cântăm...
 
   Dănţuind întru pomenirea lui Miron purtătorului de chinuri, să cântăm toţi laudă lui Dumnezeu, Celui ce l-a întărit pe dânsul, ca să piardă stăpânirea luptătorului.
 
   Adusu-te-ai dar pe sineţi Făcătorului de bine, şi sfinţit prinos, şi frumoasă junghiere şi jertfă cu bună mireasmă, ca unul ce ai pătimit după lege, Mucenice mult pătimitorule.
 
Slavă...
 
   Ca un înţelept, ca o Biserică curată, a Celui ce a strălucit din Fecioară, ai gonit Mărite pe lupul cel stricător de suflet, care năvălise a tulbura staulul cel dumnezeiesc.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Singură fără ispită de nuntă ai născut pe Dumnezeu, pe Care purtătorii de chinuri Mucenici, mărturisindu-L pe Acela că S-a asemănat nouă, a stricat înşelăciunea, Preacurată Stăpână.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Pe piatra credinţei...
 
   Dragostea inimii tale înălţându-o către Domnul cel ce S-a înălţat pe Cruce, te-ai înălţat pe lemn, o purtătorule de chinuri, zgâriindu-te şi cu osârdie cântând : Că nu este drept afară de Tine, Doamne.
 
   Săgeţile cele ascuţite ale graiurilor tale, în inima tiranului le-ai înfipt prea-viteazule, ostaşule al Împăratului Hristos, prealăudate, şi cântând ai grăit : Că nu este drept afară de Tine, Doamne.
 
Slavă...
 
   Răsărind ca o dimineaţă, ca o zi Mirone mult-pătimitorule, ai risipit întunericul necunoştinţei, şi ai luminat pe cei ce pururea cântă : Tu eşti Dumnezeul nostru, şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născând pe Dumnezeu vindecătorul, minunat ai vindecat Fecioară, toată făptura ce bolea cu nedumnezeirea. Pentru aceasta ţie mulţumindu-ţi, strigăm : Nu este fără prihană afară de Tine, Stăpână.
 
Irmosul :
 
   Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta : Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru, şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
 
CONDACUL Sfântului, glasul al 2-lea,
 
Podobie : Cele de sus căutând...
 
    Din pruncie dorind de Hristos, preamărite, şi păzind dumnezeieştile Lui porunci, la Dânsul ai alergat cu totul Mirone, şi te-ai odihnit, slăvindu-L cu îngerii, cerând tuturor dumnezeiască iertare.
 
ICOS
 
   Pe cel sfinţit din pântece să-l lăudăm toţi, ca pe nişte mir al lui Hristos cu bun miros prea-adevărat, că dă cu adevărat, tuturor celor ce vin la dânsul cu caldă credinţă, tămăduiri de boli, că cu dragostea Făcătorului fiind aprins, împreună pătimeşte cu cei din necazuri, şi mântuieşte din nevoi preafericitul, umplând de mireasmă pe toţi, prin Darul cel dat lui de la Duhul, cerând tuturor dumnezeiască iertare.
 
Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Adunându-ne toţi credincioşii prin cântări cu miresme de miruri, şi prin laude de cântări, să încununăm pe sfinţitul pătimitor, pe Miron preamăritul, care dă vindecare de toate felurile de vătămări.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului, asemenea :
 
   Cinstită mutarea ta Preasfântă, făcându-o prăznuire, pe tine te lăudăm cu bunăcredinţă, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, să nu treci dar cu vederea pe cei ce cu dragoste te laudă pe tine.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Te laud pe Tine, Doamne...
 
   În mijlocul priveliștii, mărturisind Mântuitor şi Dumnezeu şi Domn, pe Cel ce a strălucit din Fecioară, prin răbdare ai smerit sprânceana tiranilor, şi mulţimea dumnezeilor o ai prăpădit, Mărite.
 
   Zgâriindu-te şi bătându-te viteazule, cu mintea neslăbindu-te nicicum, pe îngeri i-ai spăimântat, cei ce vedeau răbdarea ta; prin care, pe vrăjmaşii cei fără trup i-ai pierdut Mucenice, făcându-te purtător de biruinţă.
 
Slavă...
 
   Fiind plin de dumnezeiască rouă, cu minte vitejească ai intrat în cuptorul focului, văzându-te într-însul Mirone preaînţelepte, cu îngerii, împreună veselindu-te, şi nicicum nearzându-te, preafericite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Taina cea mare şi înfricoşată a naşterii tale Preacurată, tot cugetul îl îngrozeşte, căci Dumnezeu pentru bunătatea Sa bine a voit a Se face om din tine spre mântuirea şi înnoirea lumii.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Luminarea celor dintru...
 
   Pomenirea ta cea cu rază dumnezeiască şi purtătoare de lumină, cu puterea Duhului Sfânt întinzându-se în toată lumea, cu luminarea bunei credinţe, luminează pe cei ce o cinstesc pe dânsa, şi propovăduiesc vitejiile tale.
 
   Cu adevărat vitejeşte ai suferit muncile cele amare, ca un fără trup viteazule Mucenice, căci luându-ţi-se pielea ai răbdat ca şi cum ar fi pătimit altul, Mărite, arătat întărindu-te de nevăzută tărie.
 
Slavă...
 
   Ostenelile tale, Mucenice, au picat mir cu frumoasă mireasmă, care izgoneşte toată răutatea nedumnezeirii, şi bine miresmează pururea preasfântă Biserica lui Hristos, care cu credinţă şi cu dragoste te fericeşte pe tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preacurată binecuvântată, roagă pentru noi pe Cela ce prin cuvânt negrăit S-a întrupat din tine, ca să ne mântuim de toţi văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi, noi cei ce te propovăduim pe tine Născătoare de Dumnezeu.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Către Domnul din chit...
 
   Cu picăturile sfinţitelor tale sângiuri, ostaşule prea-viteazule, cetele dracilor ai înecat, şi către Dumnezeu te-ai înălţat purtând cunună prea-ales purtător de biruinţă făcându-te.
 
   Văzând tiranii faţa ta, purtătorule de chinuri, strălucită cu străluciri dumnezeieşti, s-au îngrozit, şi necunoscând pe Dumnezeu, au luat întunericul; trimiţându-se în veşnică muncă.
 
Slavă...
 
   Prin poruncile prea-crudului tiran, mai presus de fire ai suferit luarea pielii vrednicule de minune, arătând cea către Dumnezeu curată dorirea ta, şi plecarea de tot Preafericite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Legile firii întru tine se înnoiesc Fecioară, căci tu mai presus de fire, minunat ai născut pe Dumnezeu EmmanuiI, pe Cel cu firea necuprins, spre a doua naştere a noastră a credincioşilor.

 Irmosul :

   Către Domnul din chit Iona a strigat : Tu pe mine mă scoate dintru adâncul iadului rogu-mă; ca cu glas de laudă, şi cu duh adevărat să jertfesc Ție ca Mântuitorului.
 
CONDACUL şi ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Miron.
 
Stih :
Tăierea capului meu, Miron zice voi răbda,
Căci în viitorime cu cunună preacinstită se va încununa.
În a şaptesprezecea zi,
Miron de sabie se săvârşi.

 
   Acesta a fost în zilele împăratului Deciu şi ale lui Antipatru domnul Ahaiei, cu vrednicia preot Bisericii, cu bună înţelegere, bogat şi de neam cinstit, iubit fiind şi de Dumnezeu şi de oameni. Deci în ziua naşterii lui Hristos intrând Antipatru în Biserică, ca să prindă pe creştini să-i muncească, Sfântul Miron umplându-se de râvnă dumnezeiască, îl înfrunta; drept aceea a fost spânzurat şi strujit, şi arzând un cuptor atâta, cât făcea văpaia focului mare urlet, a fost băgat într-însul care primind pe Sfântul îl păzi nestricat. Şi ieşi focul de arse o sută cincizeci de oameni din cei ce stau acolo. De aceea fiind silit ca să facă jertfă, şi nevrând, îi scoaseră făşii de la umere până la picioare, din care luând una, o azvârli în obrazul lui Antipatru. Deci îi strujiră carnea iarăşi pe unde i se luase fâşiile, apoi a fost dat la fiare sălbatice, pe care văzându-l Antipatru, că a fost păzit sănătos şi nestricat de dânsele, şi ruşinându-se se omorî pe sine-și cu mâinile sale. Iar Sfântul a fost dus de acolo la Cizic, şi acolo luându-şi de la Antipatul răspunsul de pierzare, prin sabie, i s-a tăiat capul, şi aşa îşi primi cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Straton, Filip, Evtihian şi Chiprian.
 
Stih :
Straton zice, ca pe o urâciune pe mine m-a pus,
Bărbaţi urâcioşi şi morţii prin foc m-au supus.
Iubind pe Dumnezeu, Filipe și decât sufletul mai mult,
Osândit fiind focului, iubitor de suflet nu te-ai făcut,
Evtihian în cuptorul cu foc aruncat,
După Paremie era ca calul pe câmp lăsat
Chiprian, focul cuptorului rabdă,
Şi după Scriptură de focul cel mai dinafară scapă.

 
    Aceştia aflându-se în Nicomidia, înadins se duceau la privelişte, de învăţa pe poporul cel ce se strângea acolo, şi-i scotea din idolatrie, şi-i aducea la credinţa lui Hristos. Deci odată văzând Domnitorul priveliştea fără de oameni, şi aflând pricina că sfinţii Mucenici învaţă poporul de a părăsi veseliile cele de priveală, şi trăiesc cu altă viață nouă, călcând obiceiurile lor cele părinteşti, porunci de aduseră pe sfinţi înaintea lui cu grabă care stând de faţă şi mărturisind că ei țin credinţa în Hristos, şi nici nu se părăsesc a învăţa pe alţii, au fost aduşi la privelişte şi daţi la fiare sălbatice. Şi fiind păziţi nevătămaţi de dânsele au fost munciţi şi cu alte multe feluri de munci; şi în cele din urmă băgându-i în foc, se nevoiră spre lupta cea pentru Hristos, şi biruind luară cununa.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Tirs, Levchie, Coronat și cu însoţitorii lor.
 
Stih :
Trei nevoitori, cu dragoste acum s-au înfăţişat,
Dumnezeieştii Treimi, pentru care nevoinţă au răbdat.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preasfintei Stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria în Armatia.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Chipul cel de aur...
 
   Mintea ta cea luminată, Înţelepte, de dragostea cea dumnezeiască aprinzându-se, se bucura şi se veselea, când stai tu în mijlocul văpăii, ca şi cei trei tineri, cu care cu credinţă ai strigat : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Privitorii văzând în mijlocul văpăii, îngeri împreună stătători cu tine, Înţelepte, cu chip negrăit străluciţi se îngrozeau, şi abătându-se spre cântare, strigau Stăpânului : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Cu minte curată, stând în mijlocul cuptorului, împreună cu îngerii cei gânditori, bucurându-te lăudai pe Domnul cel Preabun, ca pe Unul ce înfrâna văpaia, şi te mântuia pe tine, care dulce cântai : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Arătatu-te-ai Preasfântă Fecioară încăpere lui Dumnezeu, şi palat frumos şi scaun dumnezeiesc, întru care şezând, ai gătit tuturor şedere cerească. Pentru aceasta strigăm către tine : Binecuvântată eşti tu, care ai născut pe Dumnezeu cu trup.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Pe Dumnezeu care...
 
   Judecătorul cel nebun, văzându-te pe tine viteazule nebiruite, când ţi se tăiau sfâşieturile până la oase, rănindu-te fără vindecare, ţi-a adus ţie răni nesuferite, rupându-te cu unghii de fier.
 
   Adusu-ţi-s-a ţie Mucenice Mirone, graiul lui Dumnezeu din Cer, chemându-te pe tine, Mărite, la negrăite odihnele cele de acolo, şi către frumoasele cetele îngerilor.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Stătut-ai ca Daniil în mijlocul fiarelor, care se cucereau cu evlavie de patima cea fericită, şi de nemărginită mărime a luptelor tale, Preafericite, şi cu glas viu te apăra pe tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Împungându-mă cu săgeata vrăjmaşului, cu totul m-am rănit la suflet, şi pătimesc fără vindecare, vindecă-mă Preacurată şi mă mântuieşte, ca una ce negrăit ai născut pe Mântuitorul Hristos, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Pe Dumnezeu care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreieşti, şi văpaia întru răcoreală o a prefăcut, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile, şi Îl preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Pe Dumnezeu cuvântul...
 
   Pentru ca să te învredniceşti prea-viteazule, a vedea slava care va să fie, şi negrăită frumuseţea lui Hristos, puitorului de nevoinţe, ţi-ai plecat grumazul şi ai primit tăiere de sabie, şi ai umplut de bucurie cetele mucenicilor.
 
   Pomenirea ta cea vrednică de minune, miresmând inimile credincioşilor celor ce o doresc, ai sosit ca un mir cu dulce mireasmă; întru care prin rugăciunile tale, umple-ne de bună mireasmă dumnezeiască, pe noi cei ce o prăznuim Mirone vrednicule de laudă.
 
   Se laudă Ahaia, cu scutecele şi cu chinurile tale viteazule pătimitorule al Domnului; iar Cizicul mai mult se veseleşte ţinând trupul tău cel mult pătimitor ca o prea-adevărată comoară, şi izvor al vindecărilor şi curăţire bolilor.
 
Slavă...
 
   Cea întru înălţime prea-aleasă, mitropolia tuturor sfinţilor, Sionul cel înţelegător, cinstita Biserică a celor întâi născuţi, precum scrie, pe tine ca pe un Mucenic, pururea te are pârga mucenicilor, rugându-te pentru noi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Glasul îngerului toţi îţi strigăm ţie Fecioară : Bucură-te palatul şi scaunul lui Dumnezeu, bucură-te prin care ne-am învrednicit Împărăţiei Cerurilor, noi cei ce dedemult ne lepădasem întru stricăciune, şi nebuneşte pierdusem frumusețea cea dintâi.
 
Irmosul :
 
   Pe Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Femei auziţi glas...
 
   Ca pe un trandafir, cu mireasma mirului te are Biserica, pe tine Mirone mult-pătimitorule Mucenice, căci te-ai arătat mireasmă a lui Hristos, pentru care bucurându-te ai pătimit, de la care şi slavă ai dobândit, către Care pururea adu-ţi aminte pentru cei ce te cinstesc pe tine din dragoste, pururea pomenite.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.
 
Podobie : Cel ce ai împodobit...
 
   Cu tunet în nori trimite Mântuitorul pe Apostoli, către ceea ce L-a născut, care cu dragoste voiau să o îngroape pe dânsa; însă Se pogoară şi El cu slavă înconjurându-L îngerii.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...
 
   Pe tine Mireasă a lui Dumnezeu, când ai mers către Fiul tău, te-a primit Împărăţia cea de sus; slavă celor aleşi, Fecioară Curată.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Ceata ucenicilor se adună să îngroape, pe Maica Născătoarea de Dumnezeu, venind de la margini, cu ameninţare preaputernică.
 
Stih : Juratu-s a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepădă de dânsa.
 
   Slavă în Cer, pe pământ veselie, căci Maica Ziditorului, sufletul acum îşi pune în mâinile Stăpânului.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 6-lea, a lui Leon Despot,
 
   Iisus Fiul tău Născătoare de Dumnezeu şi Dumnezeul nostru, amândouă firile Sale încredinţându-le, a murit ca un om, dar ca un Dumnezeu a înviat, şi bine a voit ca să mori şi tu Maica lui Dumnezeu, după legea firii, ca să nu se socotească necredincioşilor nălucire orânduiala Sa; şi te-ai mutat către ceruri Mireasă, ca dintr-o cămară, din cortul tău de pe pământ înălţându-te. Sfinţitu-s-a văzduhul întru suirea ta, precum s-a luminat şi pământul întru naşterea ta. Înaintea ta merg Apostolii şi te primesc îngerii. Pentru aceasta preacurat trupul tău îngropându-l şi cântare de îngropare cântând, te vedeau sus, şi grăiau cu frică : Aceasta este schimbarea dreptei Celui dintru înălţime; căci acesta este în mijlocul tău şi nu te vei clăti, ci o Prealăudată Fecioară, nu lipsi privind spre noi; căci noi suntem poporul tău, şi oile păşunii tale, şi numele tău îl chemăm, cerând mântuire prin tine şi mare milă.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
LA LITURGHIE
 
Fericirile Praznicului Cântarea a 3-a, dintru amândouă Canoanele cu Irmosul pe 6.
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A OPTSPREZECEA


Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am... Stihirile, pe 6, ale Praznicului 3, şi ale Sfinţilor 3.
 
Stihirile Praznicului, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn celor ce...

   Nu te-a mutat pe tine de pe pământ căruţă în chip de foc, precum pe dreptul Ilie; ci însuşi Soarele dreptăţii, primind în mâinile Sale, pe Preasfânt sufletul tău cel preacurat, l-a odihnit întru sineşi, şi cu preaslăvire mutându-te pe tine Preacurată te-a cinstit, întru bucuria cea mai presus de minte.
 
   Veniţi o iubitorilor de praznic, luminat să săvârşim astăzi sfântă mutarea Maicii lui Dumnezeu, căci cu adevărat bucurându-se, şi-a pus dumnezeiescul şi Preacurat sufletul său, în mâinile lui Iisus Dumnezeului nostru, Celui ce mai-nainte a strălucit din Tatăl cel fără de moarte, şi pe urmă din pântecele ei, şi se roagă ca să ne mântuim noi.
 
   Minune prea-înfricoșată, ceea ce a ţinut în pântece pe Împăratul cel neîncăput, se pune în mormânt şi cetele îngerilor împreună cu Apostolii, cu frică îngroapă, de Dumnezeu primitorul şi cinstit trupul ei, pe care întru înălţime la ceruri l-a înălţat, Iisus Fiul ei şi Mântuitorul sufletelor noastre.
 
Alte Stihiri ale sfinţilor, glas şi podobie, asemenea
 
   Arătatu-s-au sfinţii prea desăvârşite pietre, tăindu-se prin mucenicie, şi scobindu-se cu chinuri, care s-au zidit întru Biserica Domnului şi au surpat la pământ, capiştile şi jertfele idolilor. Pe dânşii dar să-i fericim, ca pe nişte locuitori ai Raiului, ca pe nişte prinoase ale Bisericii celei cereşti.
 
   Atingându-vă de moaştele Sfinţilor Mucenici, a lui Fior şi Lavru, scoateţi dar şi luaţi luminare, veselie şi milă, dintru care cu îndestulare izvorăşte dumnezeiască lucrare a tămăduirilor, şi pe dânşii ca pe nişte plăcuţi ai Domnului, fericindu-i să strigăm neîncetat : Dumnezeul nostru slavă Ție.
 
   Prin cruzimea judecătorului, în groapă încuindu-vă, şi sub pământ acoperindu-vă, prin insuflări dumnezeieşti şi prin descoperirea Duhului Sfânt, v-aţi arătat nouă ca nişte stele strălucind, semne şi minuni şi cu darurile tămăduirilor, de un pântece fraţi, purtătorilor de chinuri, împreună locuitori cu îngerii.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 4-lea.
 
   Veniţi să lăudăm noroade, pe Preasfânta Curata Fecioară, din care negrăit a ieşit întrupat Cuvântul Tatălui, strigând şi grăind : Binecuvântată eşti tu între femei; fericit este pântecele care a încăput pe Hristos. Ceea ce ţi-ai dat sufletul în sfinte mâinile Lui, roagă-te Preacurată, să mântuiască sufletele noastre.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Porţile cerurilor deschideţi-vă, că iată Maica Celui Preaînalt, Preacurata Fecioară, murind vine.
 
Stih : Scoală-Te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfințirii Tale.
 
   Ceata ucenicilor, minunat s-a adunat, de la marginile lumii, ca să îngroape trupul tău, cel dumnezeiesc şi nestricat.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, și nu Se va lepădă de dânsa.
 
   Puterile cerurilor, cântare împreună începeţi cu ucenicii Cuvântului, care de la margini au sosit, către singură Maica lui Dumnezeu.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 4-lea.
 
   Cântarea lui David să cântăm astăzi noroade, lui Hristos Dumnezeu, că zice : Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei. Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie; că ceea ce este din sămânţa lui David, prin care noi ne-am îndumnezeit, în mâinile Fiului său şi Stăpânului s-a pus, cu preaslăvire şi mai presus de cuvânt; pe care ca pe Maica lui Dumnezeu, lăudându-o strigăm şi zicem : Mântuieşte-ne pe noi, cei ce te mărturisim pe tine de Dumnezeu Născătoare, de toată primejdia şi izbăveşte din nevoi sufletele noastre.
 
Tropar, glasul al 4-lea.
 
   Pe prea-împodobita şi de Dumnezeu înţelepţita doime cea prealuminoasă, pe fericitul Flor şi pe preacinstitul Lavru, după vrednicie să-i lăudăm credincioşii, care cu osârdie au propovăduit întru arătarea tuturor, pe Treimea cea nezidită. Pentru aceasta pătimind până la sânge, s-au încununat cu cunună prealuminoasă, şi se roagă lui Hristos Dumnezeu, ca să se mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului de 2 ori, Slavă... al Sfinţilor, Şi acum..., iar al Praznicului.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...

 
   Întru preaslăvită pomenirea ta, împodobindu-se lumea după înţelegere, cu duh nematerialnic, întru veselie strigă către tine : Bucură-te Fecioară lauda creştinilor.
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta.
 
După a două Catismă, Sedealna glasul al 4-lea.
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...

 
   Prin porunca Ziditorului tău Celui născut din tine, cu nor ai adunat pe Apostoli, ca să vadă mutarea ta. Pentru aceasta şi cu slavă şi cu veselie multă, cântând au îngropat Preacuratul trup al fericirii tale, Maica lui Hristos Dumnezeu.
 
Slavă..., Şi acum..., iar ceasta.
 
CANOANELE
 
Cel dintâi al praznicului, cu Irmosul pe 8 şi al Sfinţilor pe 4.

 
CANONUL Sfinților

Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos : Pe gonaciul faraon...

 
   Strălucindu-vă sfinţilor, cu fulgerele cele cu raze luminoase ale Duhului, risipiţi norii cei întunecaţi ai sufletului meu ca bucurându-mă să laud de lumină purtătoarea şi cinstită pomenirea voastră, prea-vitejilor Mucenici ai lui Hristos.
 
   Pe sine-vă fericiţilor, zidindu-vă pe piatra credinţei celei fără prihană, prin dumnezeieştile bunătăţi, prea împodobite şi preafrumoase case v-aţi arătat, întru care S-a sălăşluit Părintele, Fiul şi Duhul Cel Preasfânt.
 
Slavă...
 
   Cu cuvântul cel tăietor al credinţei celei dumnezeieşti, cei cu nume mare, tăind din rădăcină spinul înşelăciunii, au ogorât inimile cele înţelenite întru înşelăciune şi le-au arătat aducătoare de roadă, odrăslitoare de credinţa cea fără prihană.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti rădăcină neadăpată, ai odrăslit din pântecele cel fecioresc, pe Săditorul tuturor Cel ce S-a făcut om, şi a suferit patimă, de care dumnezeieştii Mucenici dorind, au pătimit cu credinţă Fecioară Preacurată şi prea cântată.
 
Cântarea a 3-a
 
Irmos : Doamne, Cela ce ai făcut...

 
   Mucenici prealăudaţi, ca să împliniţi legea cea dumnezeiască, cu îndestulare aţi dat pâinea săracilor, şi i-aţi povăţuit către dumnezeiasca bunăcredinţă, făcându-vă pricinuitori mântuirii.
 
   Doimea cea purtătoare de lumină a pătimitorilor, strălucind cu razele minunilor, a gonit întunericul înşelăciunii mulţimii dumnezeilor, şi pe cei rătăciţi i-a povăţuit pe toţi, către lumina credinţei celei dumnezeieşti.
 
Slavă...
 
   Prin învăţăturile cele dumnezeieşti, cu bunăcredinţă Mucenicilor, aţi povăţuit pe poporul cel cu minte pruncească, către cărarea cunoştinţei celei dumnezeieşti, fericiţilor, şi capiştile dracilor, cu rugăciunea în pământ le-aţi zdrumicat
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară neispitită de nuntă, prin care ne-a strălucit nouă Cuvântul cel înţelegător, mai presus de toată începerea, mântuieşte cetatea ta, dăruită de Dumnezeu, şi toată cetatea şi latura de toată înconjurarea.
 
Irmosul :
 
   Doamne, Cela ce ai făcut cele deasupra crugului ceresc, şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.
 
CONDACUL Sfinţilor, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Ca nişte pârgă a firii...
 
   Pe Mucenicii cei binecredincioşi, şi cugetători de Dumnezeu, pătimitorii lui Hristos, lumea cu preamărire cinstim astăzi pe Flor şi pe Lavru, pentru ca să câştigăm prin rugăciunile lor Dar şi milă, şi să ne mântuim de năpaste, şi din primejdii, de urgie şi de scârbe, în ziua judecăţii.
 
Sedealna, glas acelaşi.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

 
   Pe vitejii biruitori şi pătimitorii cei înţelepţi, pe Flor şi pe înţeleptul Lavru, întru cântări toţi credincioşii după datorie să-i lăudăm, căci au propovăduit pe Hristos Dumnezeu mai-nainte de veci, şi prin pătimire au stricat înşelăciunea idolilor. Pentru aceasta prin credinţă ruşinând pe muncitori, au dobândit prin Dar, slava cea nestricăcioasă; drept aceea să strigăm : Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu iertare de greşale să dăruiască, celor ce cu dragoste, prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăîmânta-tu-s-a Iosif...

 
   Strigă Davide, ce praznic este acesta ? Pe care l-ai lăudat oarecând în cartea psalmilor, că pe fiica Maica lui Dumnezeu şi Fecioara, o a mutat la lăcaşurile cele de acolo, Hristos, Cel ce S-a născut dintr-însa fără sămânţă. Şi pentru aceasta se bucură maicile şi fecioarele şi miresele lui Hristos, strigând : Bucură-te ceea ce te-ai mutat la împărăţiile cele de sus.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Tu eşti tăria mea Doamne...

 
   Vitejeşte împleticindu-se vitejii cu vrăjmaşul, prin arma Crucii l-au surpat la pământ, şi pe cei sfărâmaţi de păcat, i-au săvârşit Biserici Domnului însufleţite, care cu bunăcredinţă cântă : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
   Împuternicindu-vă sfinţilor de Hristos, Piatra cea tăiată precum este scris, din prunca Fiica lui Dumnezeu, prealăudat aţi săvârşit sfărâmarea idolilor, şi v-aţi ridicat la prea-arătată înălţime a mântuirii şi luminat v-aţi asemănat îngerilor.
 
   Doimea cea cinstită a pătimitorilor Flor şi Lavru, către cei fără de Dumnezeu, cu bucurie a propovăduit o rază a Dumnezeirii celei în trei Sori, şi cu osârdie a băut paharul muceniciei, cântând lui Hristos : Slavă puterii Tale Iubitorule de oameni.
 
Slavă...
 
   Mucenicii cei dumnezeieşti, luminătorii cei doi, care au luminat marginile lumii, plecându-se legii lui Dumnezeu, au plecat pe cei fărădelege a cinsti numai pe Dânsul, luminând vederile cugetului lor, cu deschiderea ochilor lor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :

   Ziditorul tuturor şi Dumnezeu, ca pe o Curată, te-a ales din neamuri pe tine pururea Fecioară, şi pântecele tău palat neîntinat l-a făcut, Cel unul Împăratul veacurilor, şi din tine Născătoare de Dumnezeu, S-a arătat oamenilor.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Pentru ce m-ai lepădat...
 
   Perechea cea dumnezeiască cea întru însăşi frăţia, nu a pătimit despărţire, căci întru o nădejde crezând Treimii celei nedespărţite şi Sfinte, cu Darul a împreunat pe cei ţinuţi întru despărţirea înşelăciunii celei necuvioase.
 
   Cu îndreptarea adevărului şi cu tesla cunoştinţei celei dumnezeieşti, cu buna-credinţă purtătorilor de chinuri netezind minţile cele pietroase, prea cu ortodoxie le-aţi făcut Biserici, Treimii, cu putere dumnezeiască şi cu strălucirea Duhului.
 
Slavă...
 
   Măriţilor Mucenici, arătatu-v-aţi tăietori de rădăcina a toată răutatea, şi săditori de toată buna-credinţă, prin cuvinte şi fapte, ca unii ce aţi sădit în inimile cele înţelenite pe Cuvântul cel odrăslit, din dumnezeiască rădăcina lui Iessei.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Taina cea mare şi ascunsă, mai-nainte de toţi vecii, care nu a fost cunoscută neamurilor celor trecute, prin Preacurata Fecioară, s-a arătat Cuvântul Tatălui cel mai-nainte de veci, Care s-a întrupat şi S-a făcut om.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Curăţeşte-mă Mântuitorule...

 
   Pătimitorii lui Hristos cei legiuiţi, prin răbdare neplecată biruind pe cei nelegiuiţi, au luat sfârşit vrednic de laudă, necufundându-se întru deşertăciunea păgânătății.
 
   Arătându-vă sabie Duhului Celui puternic, fericiţilor, aţi rănit pe vrăjmaşii cei fără de trup, şi cu bunăcredinţă aţi închipuit patima cea fericită, a Celui rănit în coaste.
 
Slavă...
 
   Ca doi sâni prea înfrumuseţaţi pururea măriţilor, v-aţi arătat Bisericii lui Hristos, nu lapte revărsând, ci izvorând Dar îndestulat, şi mântuitor de tămăduiri pururea pomeniţilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Vindecă sufletul meu cel bolnav de păcat, Preacurată, ca una ce ai născut pe Vindecătorul sufletelor, pe Care dumnezeieştii Mucenici mărturisindu-L, s-au arătat doctori patimilor.
 
Irmosul :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor rogu-mă. Căci către Tine am strigat, şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.
 
CONDACUL şi ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a a optusprezecea, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Flor şi Lavru.
 
Stih : Ca cei ce sfârşitul prea îndumnezeitului Cuvânt erau însetaţi,
Flor şi Lavru, în puţ au fost aruncaţi
Întru a optsprezecea zi cu adevărat,
Flor şi Lavru în puţ s-au aruncat. 

   Aceşti sfinţi au fost după trup fraţi gemeni, cu meşteşugul tăietori de pietre, pe care-l învăţase de la Sfinţii Proclu şi Maxim ce mărturisiseră pentru Hristos. Deci după ce mărturisiră dascălii lor pentru Hristos, nu se mai opriră în Vizantia, ci se duseră la Iliric, în ţara Dardaniei, în cetatea Ulpianilor, unde cercând pietre de metale, îşi lucră meşteşugul lor pe lângă Lichion ighemonul. Apoi au fost trimişi de dânsul către Licinie Feciorul Elipidiei împărătesei, cărora dându-le Licinie bani, şi grijind cele ce era de treaba rneşteşugului lor, le porunci să zidească o capişte idolească, închipuindu-i şi însemnându-i forma pe hârtie. Deci Sfinţii luând banii, îi împărţiră la săraci; şi noaptea se dă spre rugăciune către Dumnezeu, iar ziua lucrau tare şi înfrumuseţau lăcaşul, şi peste puţine zile şi isprăviră, fiind Sfinţii ajutaţi şi întăriţi de îngeri. Deci atunci îndată Merentie popa cel idolesc crezu în Hristos, crezând mai-nainte şi fiul său Atanasie, căci îi tămăduise Sfinţii ochiul cel orb al lui. Şi strângând mucenicii lui Hristos săracii, cărora le dăduse banii, legară idolii cu ştreanguri de grumazi, şi-i traseră de-i surpară jos, după aceea aprinzând lumânări multe, închinară Biserica lui Dumnezeu şi o sfinţiră lui Hristos, zicând : Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, lauda Apostolilor şi bucuria mucenicilor, înainte mergând cinstita Cruce. Iar dacă înţelese Lichinie de aceasta, porunci de se aprinse un cuptor şi să bage într-însul pe săracii aceia care luaseră bani şi sfărâmase idolii; în care cum îi băgară şi-au dat sufletele. Iar Sfinţii Flor şi Lavru fiind legaţi la roata unui car, au fost bătuţi, apoi a fost trimişi la ighemonul Licon, pe care luându-i acela îi băgă într-un puţ adânc, unde dacă intrară, rugându-se lui Dumnezeu şi pentru cei ce le va face pomenirea lor, şi pentru bunăstarea lumii, pentru încetarea goanei, şi-au dat sufletele. Apoi peste câţiva ani s-au scos cinstitele lor moaşte din puţ, şi s-au pus prin sicrie cu cinste, care izvorau miruri, şi izvoare de tămăduiri celor ce se apropiau cu dinadinsul.
 
    Tot în această zi, Sfânta gloată de săraci, ce a zdrobit idolii, în foc s-a săvârşit.
 
Stih :
Bărbaţi săraci, multă bogăţie au aflat,
După ce tovarăşul lor trupul în foc şi-a lăsat

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Ermi, Serapion şi Polien.
 
Stih :
La Ermi cel ce silnic pe pietre era târât,
Piatra scăparea iepurilor la el Cerul a stătut.
Cumplită târâre pe pietre o a răbdat,
Şi Serapion, care decât piatra mai tare s-a aflat.
Polien sângele şi-a vărsai pe pietre fiind târât,
Pentru Hristos care din piatră, apă a izvorât

 
   Aceşti sfinţi au fost din Roma, şi fiind pârâţi de necredincioşi că cred în Hristos şi se scârbesc de idoli, stătură de faţă înaintea eparhului Romei, şi mărturisind cu îndrăzneală credinţa în Hristos, întâi îi băgară la închisoare într-o temniţă întunecoasă şi plină de necurăţii. După aceea scoţându-i de acolo, şi neprimind a jertfi la idoli, au fost târâţi prin locuri strâmte şi cu anevoie de umblat, şi pietroase, şi întru acea muncă şi-au dat sufletele la Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Iuliani aproape de Strovil.
 
Stih :
Pe Iuliani, îngeri de aicea o ridică,
Cu sângele muceniciei fiind împodobită.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Leon, care a pătimit lângă mare aproape de Mira Lichiei.
 
Stih :
Leon lângă mare s-a nevoit,
Şi mare de bunătăţi în ceruri a nimerit.

 
    Tot în această zi, Sfinţii cei patru sihaştri, în pustie, care cu pace s-au săvârşit.
 
Stih :
Frăţime de patru bărbaţi a răposat,
Şi întru singur pustiul trupurile şi-au lăsat.

 
    Tot în această zi, pomenirea celor dintru sfinţi părinţilor noştri Patriarhii Constantinopolului; Ioan şi Gheorghie.
 
    La Gheorghie :
 
Stih :
Gheorghie murind Hristoase al meu zicea,
Precum porunceşti, spre Tine fac suirea mea.

 
    La Ioan :
 
Stih :
FeţeIe Bisericii, se află posomorite,
Nicicum suferind, a fi de Ioan despărţite.

 
    Tot în această zi, cuvioşii părinţii noştri; Varnava, Sofronie, şi Hristofor, care s-au mântuit la anul patru sute doisprezece.
 
   C
u ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : De pogorârea lui Dumnezeu...

 
   Flor şi Lavru cei cu nume mare, răsturnând dumnezeii cei de lemn şi de pietre ai celor fără de Dumnezeu, s-au ridicat pe sineşi stâlpi cunoştinţei lui Dumnezeu către cei ce cântă : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Plini fiind de focul Duhului celui dumnezeiesc mucenicilor, pe cuvioşii bărbaţi cei ce erau osândiţi a se arunca în cuptor fără de dreptate, cu ploile rugăciunilor voastre celor dumnezeieşti, nevătămaţi i-aţi păzit măriţilor, Mucenici.
 
Slavă...
 
   Flor şi Lavru mucenicii, dau bolnavilor tămăduire, celor năpăstuiţi izbăvire, celor primejduiţi tuturor mântuire, strigând : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca pe un trandafir din văile vieţii, te-a ales pe tine, Fecioară, şi sălăşluindu-Se întru tine cu trupul, a ieşit bine miresmându-ne, cu miresmele cunoştinţei de Dumnezeu, pe noi cei ce Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine pururea Preacurată.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...

 
   Cu graiul cel viu pururea preamăriţilor; sufletele cele topite de foametea hranei celei mântuitoare hrănindu-le, v-aţi arătat purtare de grijă săracilor şi sărmanilor, pe toţi îndestulându-i şi lui Hristos cântându-i : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Sfinţită având şi viaţa şi săvârşirea înţelepţilor, ascunzându-vă în multă vreme, aţi răsărit din pământ strălucind mai mult decât razele soarelui, razele minunilor celor preaslăvite, nouă celor ce cu credinţă cântăm : Preoţi bine-L cuvântaţi, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Binecuvântam pe Tatăl...
 
   Doi luminători v-aţi arătat, întru înţelegătoarea tăria Bisericii, strălucind cu sfinţenie, şi prea-arătat luminaţi toată făptura pururea cu facerile minunilor, de chinuri purtătorilor, strigând : Tineri binecuvântaţi, preoţi cântaţi, noroade preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţii vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mai sfântă decât îngerii Preasfântă Fecioară, ca una ce ai născut pe Sfântul sfinţilor, Cel ce pentru milostivire, cu neamestecare om făcându-Se precum suntem noi, ca să mântuiască pe cei ce neîncetat strigă Lui : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   De șapte ori cuptorul muncitorul haldeilor l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat : Tineri bine Îl cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Spăimânta-tu-s-a de aceasta...

 
   Iată dar strigă dedemult David; ce este bun şi frumos şi de mântuire, fără numai a locui arătat dumnezeieştii fraţi împreună întru Duhul, luptându-se prea-arătat şi ridicând biruinţe asupra diavolului; pe care după vrednicie să-i fericim.
 
   Arătatu-v-aţi prin Dar, frumoşi ochi ai Bisericii celei cinstite, şi mai-nainte de moarte, şi după sfârşitul cel sfinţit, sfinţilor, şi aţi deschis ochii cei dedemult orbiţi de întunericul cel cumplit, întru slava Făcătorului de bine tuturor, Flore, şi Lavre vrednicilor de minuni.
 
   Cu semne arătate şi înfricoşate, a descoperit Hristos precum a zis odinioară, mormântul şi sicriul vostru, sfinţilor, unde zăceau cu sfinţenie trupurile cele prea răbdătoare, razele tămăduirilor prea cu îndestulare trimiţând afară, şi bună mireasmă vrednică de laudă.
 
Slavă...
 
   Lavre şi Flore, doimea cea dumnezeiască şi purtătoare de lumină, cu adevărat bunilor biruitori Mucenici, în Cer pururea stând, înaintea Treimii Făcătorului tuturor, cereţi mântuire de păcate şi de rele, celor ce cu credinţă prăznuiesc pe pământ, dumnezeiască pomenirea voastră.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Înfricoşată este naşterea ta Maică Preacurată; căci mai presus de fire, ai născut pe pământ, pe Cuvântul lui Dumnezeu făcându-Se om, rămânând Fecioară precum şi mai-nainte. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu cu limba şi cu inima mărturisindu-te te slăvim.
 
Irmosul :
 
   Spăimânta-tu-s-a de aceasta Cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Femei auziţi glas...
 
   Atingându-ne cu credinţă de sfinţitele voastre moaşte, Lavre şi Flore preafericiţilor, de amândouă părţile ne însănătoşim. Ci o marilor Mucenici ! Faceţi aducere aminte către Domnul, Căruia îi staţi înainte, pentru noi cei ce săvârşim strălucita şi prealuminată pomenirea voastră.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului,
 
   Apostoli de la margini, adunându-vă aicea în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi Tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA STIHOAVNĂ
 
 Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Bucură-te Ghetsimani casa cea dumnezeiască, a singurei Născătoarei de Dumnezeu întru care s-a culcat, Împărăteasa tuturor.
 
Stih : Scoală-Te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Maica lui Dumnezeu, singură Născătoarea de Dumnezeu, prea binecuvântată, se mută cu preaslăvire, de pe pământ către cele cereşti.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepădă de dânsa.
 
   Toate cetele cerurilor cântaţi, pentru că Fecioara Maica s-a mutat cu preaslăvire, de pe pământ către cele cereşti.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 4-lea,
 
   Preacinstită Adormirea ta, Preasfântă Fecioară Curată, mulţimile îngerilor în Cer şi neamul omenesc pe pământ o fericim; că Maică ai fost lui Hristos Dumnezeu, Făcătorul tuturor. Pe Acesta rugându-L pentru noi, nu înceta rugămu-ne, care ne-am pus nădejdile spre tine după Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu Prealăudată, şi ceea ce nu ştii de nuntă.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei.
 
LA LITURGHIE

 
    Fericirile Praznicului, Cântarea a 4-a, a amândurora Canoanelor, cu Irmosul pe 6, Prochimenul Praznicului; şi până la sfârşitul Praznicului. Şi al sfinţilor glasul, al 4-lea :
Sfinţilor care sunt pe pământul Lui... Stih : Mai-nainte vedeam pe Domnul înaintea mea pururea... Apostolul către Efeseni : Fraţilor, întăriţi-vă întru Domnul... Aliluia, glasul al 4-lea : Strigat-au drepţii... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul, nimica este acoperit...
CHINONICUL :  Bucuraţi-vă drepţilor întru Domnul...
 
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A NOUĂSPREZECEA


Sfântul Mucenic Andrei Stratilat, şi cei împreună cu dânsul două mii cinci sute nouăzeci şi trei.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 6, ale Praznicului 3, şi ale Sfântului 3.
 
Stihirile Praznicului, glasul al 6-lea.
 
Podobie : A treia zi ai înviat...

 
   De graiurile cinstitului Gavriil, aducându-ne aminte strigăm ţie : Bucură-te Curată; ci o cinstită Preacurată şi Maică a Domnului, mutându-te către Dânsul, fă aducere aminte pentru cei ce te cântă pe tine.
 
   Nemărginită înţelepciunea lui Dumnezeu, şi-a zidit întru Duhul Sfânt mai presus de minte, casa Sa dintru tine Născătoare de Dumnezeu, şi acum pe tine Prealăudată, te-a mutat întru lăcaşurile cele fără de materie.
 
   Rugător alerg acum către tine, Maica Dumnezeului tuturor, ca să mă mântuieşti de toate felurile de ispite. Ci o de Dumnezeu Născătoare, cu Fiul tău fiind împreună, neamul creştinilor păzeşte-l.
 
Alte Stihiri ale Sfântului, glasul 1.
 
Podobie : Prealăudaţilor Mucenici...
 

   Pildă de bărbăţie arătându-te, ai îndemnat mulţimea a intra la locul cel de mucenicie, ca un voievod mergându-i înainte, Andreie purtătorule de chinuri, preafericite. Iar credincioşilor totdeauna le izvorăşti apele tămăduirilor, din ceruri primind Darul.
 
   Arătându-te numit cu numirea bărbăţiei, bărbăteşte ai făcut vitejie împleticindu-te cu vrăjmaşul, şi ca pe un alt faraon l-ai pierdut, vrednicule de minune înecându-l cu toată oastea lui, în râurile sângiurilor tale; şi acum te roagă, să dăruiască sufletelor noastre, pace şi mare milă.
 
   Îmbrăcându-te cu Crucea ca cu o armă nebiruită, cu credinţa ca cu o pavăză şi platoşă te-ai îmbrăcat, prea înfricoşat te-ai arătat potrivnicilor, înfrângând taberele lor. Pentru aceasta roagă-te să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 4-lea.
 
   Când te-ai dus Născătoare de Dumnezeu Fecioară, la Cel ce S-a născut din tine negrăit, fost-au de faţă Iacov fratele lui Dumnezeu, şi întâiul Ierarh, şi Petru căpetenia cea mai cinstită, şi vârful cuvântătorilor de Dumnezeu, şi toată dumnezeiasca adunare a apostoIilor, cu adevărate învăţături, lăudând dumnezeiască şi înfricoşată taina rânduielii lui Hristos Dumnezeu; şi îngropând trupul tău cel de viață începător şi de Dumnezeu primitor, s-au bucurat Prealăudată. Şi de sus preasfintele şi mai-marile puteri îngereşti de minune spăimântându-se, privind unii la alţii ziceau : Ridicaţi porţile voastre, şi primiţi pe ceea ce a născut pe Făcătorul Cerului şi al pământului, şi cu slavoslovii să lăudăm, cinstit şi sfânt trupul cel ce a încăput pe Cel nevăzut de noi şi Domnul. Pentru aceasta şi noi pomenirea ta prăznuind, strigăm către tine Prealăudată : Înalţă cornul creştinilor, şi izbăveşte sufletele noastre. 

LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Porţile cerurilor deschideţi-vă, că iată Maica Celui Preaînalt, Preacurata Fecioară, murind vine.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţitei Tale.
 
   Adunatu-s-a ceata ucenicilor de la marginile lumii, cu preaslăvire, ca să îngroape trupul tău cel dumnezeiesc şi nestricăcios.
 
Stih : Juratu-s a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Cetate noule Sioane bucură-te, Împăratul tău a venit întru slava chipului celui dumnezeiesc şi omenesc, pe care fără materie l-a închipuit.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 5-lea.
 
   Veniţi adunarea iubitorilor de praznic, veniţi să împreunăm ceată, veniţi să încununăm Biserica cu cântări, întru Adormirea cortului lui Dumnezeu; că astăzi Cerul îşi desface sânurile primind pe ceea ce a născut pe Cel neîncăput de toate; şi pământul cel ce dă izvor de viață şi binecuvântare, se împodobeşte cu bună frumuseţe. Îngerii se împreună ceată cu Apostolii, cu frică privind la ceea ce a născut pe Începătorul vieţii, mutându-se ea din viață în viață. Toţi să ne închinăm ei rugându-ne, împărtăşirea cea de un neam, nu o uita Stăpână, a celor ce prăznuiesc cu credinţă preasfântă adormirea ta.
 
Tropar, glasul al 5-lea :
 
   Mărirea cea pământească ai lăsat, şi cereasca Împărăţie ai moştenit, sângele picându-ţi, ca cu o cunună de piatră nestricată, prea-minunat te-ai împodobit şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în lumina cea neînserată, şi pe Hristos soarele cel neapus ai aflat Sfinte Andreie Stratilate, Căruia roagă-te pururea cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului de două ori. Slavă..., al Sfântului, Şi acum..., iar al Praznicului.
 
După întâia Catismă. Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăimântatu-s-a Iosif...
 
   Văzând cu adevărat oştile îngereşti mutarea ta, Preacurată Maica lui Dumnezeu, binecuvântată cu totul lăudată Preasfântă, având voia Celui ce S-a născut din tine, a adunat ceata ucenicilor, şi cu veselie a adus în Rai cinstit trupul tău, lăudând pe Hristos, Dătătorul de viaţă, Cel ce este în veci.
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta :
 
După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea
 
Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...

 
   În mâinile Celui ce S-a făcut om din tine pentru noi, puindu-ţi sufletul, ca întru ale Făcătorului tău şi Dumnezeu, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta cu cinste te fericim pe tine una cea Curată şi neîntinată; şi Născătoare de Dumnezeu după adevăr toţi mărturisindu-te, strigăm : Roagă pe Hristos la Care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., iarăşi aceasta.
 
CANOANELE
 
Al Praznicului cel de al doilea cu Irmosul pe 8, şi al Sfântului pe 4.

CANONUL Sfântului

Facere a lui Iosif
 
Cântarea 1-a, glasul al 4 lea,
 
Irmos : Adâncul Mării Roşii...

 
   Vrând eu ca să laud sfinţită prăznuirea ta, luminează sufletul meu, cu razele cele luminătoare ale Duhului, şi goneşte negura necunoştinţei mărite Mucenice.
 
   Prin putere dumnezeiască călcând pe vicleanul, şi biruitor făcându-te Mucenice, prea-arătat cu minte vitejească te-ai îmbogăţit de strălucirea mucenicilor fericite Andreie, cel cu nume mare.
 
Slavă...
 
   Omorând cugetele cele pământeşti Mucenice mult-pătimitorule, cu bărbăţie ai urmat, Cuvântului, Celui ce pentru tine S-a omorât, şi întru viață nestricăcioasă, te-ai mutat prin moarte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cela ce cu adevărat pentru prea covârşirea bunătăţii, S-a îmbrăcat cu trup dintru tine Preacurată, spre mântuirea tuturor credincioşilor, Se cunoaşte îndoit la fire Dumnezeu împreună şi om.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Veselească-se de tine...

 
   Cu vetrela Crucii trecând luciul ispitelor, Mărite, în râurile sângiurilor tale ai afundat pe vrăjmaşi.
 
   Făcându-te mai înalt decât smintelile vicleanului, şi decât măiestriile cele de acolo, ca un biruitor prea-ales te-ai preamărit Mucenice.
 
Slavă...
 
   Înfrumuseţându-te cu cunună bine încuviinţată, Mucenice, cu prea-aleşii Mucenici cu bucurie stai totdeauna înaintea lui Hristos.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născut-ai Stăpână Fecioară Mireasă dumnezeiască pe Domnul tuturor, Care mântuieşte pe oameni de tirania vrăjmaşului
 
Irmosul :
 
   Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând : Tu eşti puterea mea Doamne, şi scăparea şi întărirea.
 
CONDACUL Sfântului, glasul al 2-lea,
 
Podobie :

 
   Întru rugăciuni stând înaintea Domnului ca o stea mergătoare înaintea soarelui, şi dorita vistieria împărăţiei văzând, de negrăită bucurie te-ai umplut în vecii cei fără sfârşit la Împăratul cel fără moarte, şi cu îngerii laudă neîncetată cânţi,
Andreie Stratilate; cu care roagă-te neîncetat pentru noi toţi.
 
Sedealna, glasul 1,
 
Podobie : Mormântul tău....

 
   Cu bărbăţie întărindu-te la suflet Mucenice, îndrăzneala cea neputernică a vrăjmaşului ai pierdut, şi bucurându-te ai pătimit, şi lui Dumnezeu bine ai plăcut. Pentru aceasta toţi preasfântă pomenirea ta o prăznuim, întru bucuria inimii
Andreie preafericite.
 
Slavă..., Şi acum... a Praznicului.
 
Glasul şi Podobia, aceleaşi,

 
   Ceata cea dumnezeiască a Apostolilor, s-a adunat să te îngroape pe tine, preacinstită Născătoare de Dumnezeu, Preacurată, cu care şi cetele îngerilor, au cântat mutarea ta, strigând Prealăudată, cu care şi noi cu dragoste prăznuim Curată, laudă ţie aducând, cu glasuri de cântări credincioşii şi strigăm : Bucură-te folositoarea celor ce pururea te cinstesc pe tine.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Ridicat pe Cruce...

 
   Ca pe un zid prea-tare Biserica agonisindu-te pe tine, Preaînţelepte, de asuprelile cele potrivnice ale vrăjmaşilor neclătită se păzeşte strigând : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Cu pildele cele dumnezeieşti ca un voievod, întărind ceata Mucenicilor, o ai plecat să nu-şi părtinească nicicum trupul până a se strica, fiind stricăcios, fericite Andreie.
 
   Întrarmându-te cu bărbăţia ca cu un paloş, şi cu cinstita Cruce ca cu o sabie cu două ascuţituri, fericite Andreie, ca un preaviteaz voievod ai pierdut pe vrăjmaşi.
 
Slavă...
 
   Pe tine te lăudăm cel ce eşti apărător credinţei, ca pe un nebiruit pătimitor, şi părtaş strălucirii celei cereşti, şi izvor cel ce izvorăşti apele nemuririi, celor ce au trebuinţă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Toate limbile omeneşti te lăudă pe tine, lauda Mucenicilor şi mântuirea credincioşilor, căci ai născut pe Dumnezeu, rămânând Fecioară neîntinată Preacurată.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Tu Doamne lumina mea...

 
   Numit fiind cu numele bărbăţiei celei adevărate, ai gonit pe vrăjmaşii tăi, şi până în sfârşit i-ai prăpădit fericite
Andreie.
 
   Îmbogăţindu-te cu mântuitor Darul Duhului, pururea izvorăşti credincioşilor apele tămăduirilor, prealăudate
Andreie.
 
Slavă...
 
   În tot pământul a alergat mărirea minunilor tale, şi lumina cinstitei mucenicii prin dumnezeiescul Dar, de Dumnezeu insuflare.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născând tu pe Cel ce S-a rănit cu suliţa, săbiile vrăjmaşului acum până în sfârşit au lipsit Născătoare de Dumnezeu şi din nou a zidit lumea.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Jertfi-voi Ție...

 
   Prin durerile tale, Mucenice, ai sfărâmat boldurile vicleanului, și bucurându-te te-ai mutat către slava cea fără de durere Andreie, voievodule al cinstitei cetei celei muceniceşti.
 
   Prin prea-puţine sângiuri arătat ai primit schimb strălucirea cea veşnică, şi bucuria care nu se sfârşeşte niciodată, şi cununi cereşti şi slava cea neînserată.
 
Slavă...
 
   Tabără înmulţită cu numărul împreună ai pătimit Mucenice, şi în cetele îngerilor te-ai numărat, Fericite şi împreună cu îngerii după vrednicie, stai cu veselie înaintea Stăpânului tuturor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Cel împreună fără de început cu Tatăl negrăit L-ai născut, Care s-a asemănat oamenilor mai presus de minte şi de cuvânt Născătoare de Dumnezeu. Pe Care roagă-L să mântuiască de primejdii pe robii tăi.
 
Irmosul :
 
   Jertfi-voi Ție cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele dracilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.
 
CONDACUL şi ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului marelui Mucenic Andrei Stratilatul, şi a celor ce s-au săvârşit dimpreună cu dânsul două mii cinci sute nouăzeci şi trei de ostaşi.
 
Stih :
Andreie Stratilat fiind cu adevărat,
Tăierea capului bărbăteşte ai răbdat.
Mulţimea mucenicilor tăindu-se lac de sângiuri au vărsat,
Pentru tine cel ce iezerele apelor ai aşezat.
Andrei întru a nouăsprezecea zi,
Prin tăierea grumazului luminat se săvârşi.

 
   Acesta a fost în zilele păgânului Maximian, oştindu-se spre părţile Răsăritului, trimis fiind şi cu alte oşti de Antioh cel ce era voievod peste toată puterea, împotriva puterii perşilor, care intrase în hotarele romanilor, şi le strica tara. Deci el chemând pe Hristos întru ajutor, şi înduplecând şi pe tovarăşii lui ca să-i fie întru ajutor, înfrânseră pe perşi şi astfel biruind pe vrăjmaşi, a întors pe tovarăşii lui spre credinţa în Hristos. Apoi fiind pârît el cu ai lui către Antioh, îl aduse înaintea lui ca pe un vinovat; şi îl întinseră pe un pat de fier ars; iar ostaşilor ce erau cu dânsul, le-a băgat mâinile în cătuşe. După aceea rândui Antioh alţi o mie de ostaşi să-i scoată din hotarele țării. Deci şi pe aceştia învățându-i Sfântul, îi întoarse spre credinţa în Hristos; şi dacă înţelese Antioh, goni şi pe aceştia, şi pe ostaşii dimpreună cu Sfântul, şi porunci de le tăiară capetele cu sabia.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Timotei, Agapie şi Tecla,
 
Stih :
Cuptorul cu foc, căţuie în mijloc are,
Şi aromate pe Timotei cu bun miros foarte mare.
Agapie muşcătura fiarei a răbdat,
Şi fiara de suflet muşcătoare la inimă s-a muşcat
Mie îmi este Vizia patrie, iar Tecla numire.
Locul Gazei privelişte, iar nevoinţa a fiarelor muşcare.

 
   Slăvitul Mucenic Timotei era cu neamul din Palestina, şi fiind desăvârşit şi la viață şi la cuvânt, se făcu învăţător ortodoxiei. Deci fiind prins, şi stând de faţă la Gaza, înaintea domnului Urban, şi întrebându-se şi spunând că este din partea creştinilor, şi arătând cu de Dumnezeu grăitoare cuvinte cea de oameni iubire a lui Dumnezeu, şi orânduială şi întruparea lui Hristos cea pentru noi, a fost bătut rău şi muncit cu tot felul de munci, şi nicidecum întorcându-se, a fost băgat în foc, unde îşi primi sfârşitul. Şi într-aceiaşi cetate, Agapie şi Tecla Vizianca, dându-li-se strânsoare cu muncii, şi tot ţinându-se de credinţa lui Hristos, au fost daţi la fiare, şi-şi luară printr-însele cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici; Eutihian ostaşul, şi a lui Stratighie, prin foc s-au săvârşit.
 
Stih :
Eutihian arzându-se în foc, judecă mare,
Norocire pe arderea, şi mică pe pătimire.
Stratighie pe Hristos ca pe o armă având.
Se ostăşea şi asupra cuptorului cu foc ce era flăcărând.
 

   Tot în această zi, Cuviosul Teofan cel nou şi făcătorul de minuni, care a sihăstrit în muntele Nausei, din Macedonia, ale căruia şi moaştele acum se află întru acelaşi munte Nausa, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Teofan luminând mai-nainte cu bunătăţile,
Acum străluceşte în Nausa cu moaştele.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miIuieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : În cuptor tinerii lui...

 
   Prin curgerile sângiurilor ai făcut să izvorască izvor tuturor cu adevărat, vindecând toată boala şi durerile celor ce vin către tine cu neîndoită credinţă, Mucenice de Dumnezeu insuflate.
 
   Moştenind prin sânge viaţa cea neîmbătrânitoare, tot Sfântul Sinod l-ai adus Preasfântului Cuvânt, înţelepte Mucenice, cu care roagă-te pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.
 
Slavă...
 
   Cu dumnezeiesc pârâul sângiurilor tale Mucenice ţi-ai roşit porfira şi cu dânsa împodobindu-te, împărăţeşti acum împreună cu Împăratul tuturor, înfrumuseţându-te cu cununa biruinţei.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară ceea ce prin dumnezeiască naşterea ta cea mai presus de fire, arătat ai îndumnezeit pe oameni, ca una ce negrăit pe Dumnezeu l-ai întrupat pruncă. Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Mâinile întinzându-şi...

 
   Cu luptele tale cele tari, Mărite, ai oprit năvălirile leilor celor sălbatici şi cu dumnezeiască putere, ai smerit trufia cea nedumnezeiască a tiranilor; şi biruitor sus în ceruri ai alergat strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
   Luptându-te prea-ales şi săvârşind lupta ta prin tăierea sabiei, te-ai învrednicit a vedea strălucirile sfinţilor, şi întru bucurie a locui, şi acum cu veselie strigi : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
    La dumnezeiască Biserica dumnezeiescului Mucenic alergând, luăm lumină pururea, atingându-ne de dumnezeiască racla moaştelor lui, primind Dar dătător de sfinţenie, şi strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preasfântă Fecioară, care negrăit ai născut pe Preasfântul Dumnezeu, pe Care sfinţii Mucenici, în privelişte L-au mărturisii, trimite sfinţire şi luminare noroadelor celor ce strigă : Toate lucrurile binecuvântaţi pe Domnul.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de buna-credinţă strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a
 
Irmos : Hristos, Piatra cea netăiată...

 
   Iată pomenirea cea purtătoare de lumină a purtătorului de chinuri, celui cu raze luminoase, a strălucit risipind întunericul dracilor; iar pe cei credincioşi luminându-i. Pe aceasta dar cu strălucire să o săvârşim, după vrednicie mărindu-l pe dânsul.
 
   Arătatu-te-ai ca un soare mare, Mucenice Andreie în mijlocul pătimitorilor celor dimpreună, povăţuindu-i pe dânşii cu cuvântul tău, către lumina cea neînserată a strălucirii celei cereşti, cu care cu credinţă pe tine te fericim.
 
   Pe tine care cu luminarea minunilor luminezi toată făptura, pe tine cel neplecat purtătorule de cunună, care te-ai făcut stâlp Bisericii şi întărire credincioşilor, te fericim Mucenice
Andreie.
 
Slavă...
 
   Înflorit-ai în mijlocul grădinii purtătorilor de chinuri, ca un trandafir, purtând tainică bună-mireasmă, şi înmiresmezi plinirea credincioşilor, şi înşelăciunea cea stricată cu dumnezeiescul Dar o goneşti, Preaînţelepte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Purtând în braţe pe Hristos, Cel ce poartă toate cu voirea, pe Acesta roagă-L Stăpână, ca să mă mântuiască din mâna celui străin, pe mine cela ce cu dreaptă credinţă, neîncetat te slăvesc pe tine.
 
Irmosul :
 
   Hristos, Piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului; din tine muntele cel netăiat Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cu ucenicii să ne...

 
   Andrei prealăudatul, voievodul şi Mucenicul, cu dumnezeiescul Darul Crucii, îndrăzneala tiranilor a surpat, şi cununa slavei a luat. Şi cu acesta străluceşte împreună şi ceata Mucenicilor cea dumnezeiască, tabăra cea purtătoare de biruinţă, împreunată întrarmarea cea neruptă şi nebiruită, a căror pomenire luminat prăznuindu-o, lăudăm pe Hristos.
 
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului :
 
   Apostoli de la margini, adunându-vă aicea, în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi Tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   O tainele tale Curată, cele mai presus de fire; căci ca o Maică a lui Dumnezeu, luminat purcezi acuma către Dânsul, Născătoare de Dumnezeu.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Mormântul Preacuratei şi Născătoarei de Dumnezeu, este scară către Cer, înălţând pe cei ce laudă dumnezeiască Adormirea ei.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Când te-ai mutat către Cel născut din tine, împreună au venit Apostolii în nori, ca să îngroape trupul tău, Fecioară.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea.
 
   Toţi pământenii, cu osârdie dimpreună să alergăm cu cei fără de trupuri, să îngropăm pe ceea ce a născut, pe Făcătorul zidirii.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile Praznicului, Cântarea a 5-a, a Canoanelor amândouă, cu Irmosul pe 6. Prochimen, glasul al 4-lea : Sfinţilor care sunt pe pământul Lui... Stih : Mai-nainte, vedeam pe Domnul înaintea mea... Apostolul către Efeseni : Fraţilor, întăriți-vă întru Domnul..., Aliluia, glasul al 4-lea : Strigat-au drepții... Stih : Multe sunt scârbele drepţilor... Evanghelia de la Luca : Zis-a Domnul ucenicilor Săi, păziţi-vă de oameni.
CHINONICUL : Bucurați-vă drepţilor întru Domnul...
  
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECEA

Sfântul Prooroc Samuil.

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am... Stihirile pe 6, ale Praznicului 3, şi ale Proorocului 3.
 
Stihirile Praznicului, glasul al 5-lea.
 
Podobie : Bucură-te cămara...

   Când Cela ce pentru noi, S-a făcut ca şi noi din preacurate sângiurile tale, bine a voit străin a te despărţi din lume şi a purcede către Dânsul, ca o Curată; atunci prin puterea Sa a adunat prin nori pe ucenicii Săi, ca să te îngroape pe tine, aducându-i întru cinstea ieşirii tale; care plini făcându-se de Dar, pe tine Fecioară văzându-te cu sfinţenie, ți s-au închinat, strigând cu credinţă : Bucură-te ceea ce ai născut lumii mare milă.
 
   De unde a fost ca să-mi cunoaşte-ţi voi ieşirea din trupul meu ? Zis-a Preasfânta, Sfinţilor, Ucenicilor Cuvântului. Ce este această vedere străină fiilor ? Iar ei au zis : Fără veste în nor ne-am luat, şi precum vezi la cortul tău am venit, ca să ne închinăm ţie ca unui scaun în chipul focului, şi să vedem mărită şi dumnezeiască mutarea ta, şi să îngropăm cu mâinile noastre lăcaşul tău cel primitor de Dumnezeu; cortule preasfinte, prin care a aflat lumea mare milă.
 
   Stând împrejurul patului tău ucenicii Mântuitorului, şi după legea firii petrecându-te spre îngropare, pe tine Preasfântă Curată, cântări de ieşire îţi glăsuiau ţie cinstită, zicând : Bucură-te palatul lui Dumnezeu; bucură-te pricina îndumnezeirii oamenilor. Bucură-te căruţa cea Curată a Dumnezeirii; mergi şi te mută întru munţii cei veşnici. Locaşule al slavei, sălăşluieşte-te acum întru locaşurile cele dumnezeieşti, neîncetat cerând credincioşilor pace şi mare milă.
 
Alte Stihiri ale Proorocului, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn...


   Ceea ce te-a născut Samuile pe tine rodul rugăciunii, cel prea-roditor, te-a adus lui Dumnezeu, şi dându-te Făcătorului de bine precum s-a făgăduit, din braţele cele de Maică te-a închinat dar, bineprimit Lui. Pentru aceasta Darul Duhului s-a odihnit peste tine, Mărite, ca unuia ce creşteai cu nerăutate şi străluceai cu mintea.
 
   Cu preasfinţită ungere ca un preot fiind îmbrăcat, vedeai cele mai-nainte, şi cu poruncă dumnezeiască ai uns pe împăraţi, şi le-ai arătat cele ce vor să fie, judecând cu dreptate pe israelitenescul popor, care neîncetat făcea călcare legii, şi de la Dumnezeu se depărta, Samuile vrednicule de minune, de Dumnezeu purtătorule preafericite.
 
   Acum nu întru asemănări nici întru umbre ca mai-nainte, ci faţă către faţă vezi pe Cel ce ai dorit, şi ieşind din norul şi din greutatea trupului, petreci în ceruri veselindu-te, Proorocule preacinstite, întru o stare cu proorocii stătătorule, cu drepţii împreună vorbitorule, împreună părtaşule cu îngerii.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului, glasul al 2-lea.
 
   Ceea ce este mai înaltă decât cerurile, şi mai slăvită decât Heruvimii şi mai cinstită decât toată făptura, care pentru prea-multa curăţie a fost locaş Fiinţei celei pururea veşnice, astăzi în mâinile Fiului său şi-a dat Preasfântul suflet, şi cu dânsa se umple toate de bucurie, şi nouă ne dăruieşte mare milă.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Cetaşii cei dumnezeieşti, trecând cu cântări, cinstitul şi de Dumnezeu primitorul trupul tău, au strigat : Unde te duci acum Stăpână ?
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Veniţi astăzi toţi pământenii, să alcătuim ceată, strigând cântări de ieşire, întru mutarea Născătoarei de Dumnezeu.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Porţile cerurilor, ridicaţi-vă cu frică, văzând uşa Celui dintru înălţime, că merge către Fiul şi Domnul.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea :
 
   Pământul cu îngroparea ta, s-a binecuvântat Fecioară, iar văzduhul s-a sfinţit, prin străină suirea ta a celeia ce ai murit după legea firii.
 
Tropar, glasul al 2-lea.

   Prăznuind pomenirea Proorocului Tău,
Samuil, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este DomnuL... Troparul Praznicului de două ori. Slavă..., al Proorocului, Şi acum..., iar al Praznicului.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei tale...

 
   Mutându-se sufletul tău cel înţelegător, întru cele cereşti, şi trupul tău cel curat de stricăciune, în Rai se veseleşte Preasfântă. Pentru aceasta Domnul a dat răsplătire nelegiuitorilor, căci au făcut vicleşug cinstitelor tale moaşte. Drept aceea împreună cu Apostolii strigăm : Bucură-te cea plină de daruri.
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta.
 
După a două Catismă Sedealna, glasul al 4-lea,
 
Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...

 
   În mâinile Celui ce S-a făcut om din tine pentru noi punându-ţi sufletul ca întru ale Făcătorului tău şi Dumnezeu, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat. Pentru aceasta cu cinste te fericim, pe tine una cea Curată şi neîntinată, şi Născătoarea de Dumnezeu după adevăr, toţi mărturisindu-te strigăm : Roagă pe Hristos la Care te-ai mutat, să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., iarăşi aceasta.
 
CANOANELE
 
AI Praznicului cel întâia cu Irmosul pe 8, şi a Proorocului pe 4.

CANONUL Proorocului.

Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos : Pe voievozii cei tari...

 
   Cela ce eşti odrasla celei sterpe înţelepte Samuile, învredniceşte sufletul meu cel sterp, să odrăslească bună rodirea bunătăţilor, prin rugăciunile tale, ca să laud cu sfinţite cântări, purtătoarea de lumină prăznuirea ta.
 
   Cel ce a rupt pântecele Sarrei dedemult, rugăciunea Annei arătat o a plinit, şi pe cea neroditoare, de roadă umplându-o cu Darul, bine te-a voit pe tine Samuile, ca o stea a răsări dintr-însa.
 
Slavă...
 
   Crescând cu sfinţenie pe sufletul tău, Preafericite, întru dumnezeiescul veșmânt, ai strălucit cu razele Duhului cele tainice, învăţându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule, şi ca un înger slujind lui Dumnezeu, Atotţiitorului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel ce este ca un Fiu împreună cu Tatăl mai-nainte de veci, mai pe urmă întrupându-Se, cu adevărat S-a făcut Fiu al tău Preacurată prin credinţă, făcând fii lui Dumnezeu, pe toţi cei robiţi de cumplitul luptător.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Nu întru înţelepciune...

 
   Prea cu înţelepciune lipindu-te de Dumnezeu, mărite, iubit ai fost de Dânsul, fiind împodobit cu dumnezeiască înţelegere, şi înfrumuseţat cu nerăutatea.
 
   Arătând pe pământ viață îngerească Samuile, arătat ai avut îngeri care împreună vorbeau cu tine, Fericite, şi te învăţau tăinuit cele mai presus de cuget.
 
Slavă...
 
   Cu sfinţenie agonisindu-ţi vedere strălucită, cu adevărat vedeai fericite cele de departe ca şi cum ar fi de faţă, arătându-te Prooroc, Atotstăpânitorului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Din tine a ieşit Iisus Hristos întrupându-Se, şi prin luarea trupului ne-a îndumnezeit pe noi. Pentru aceasta ca pe o Maică a Lui, te cinstim pe tine Preacurată.
 
Irmosul :
 
   Nu întru înţelepciune, şi în putere, şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine înţelepciunea Tatălui cea Ipostatnică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.
 
CONDACUL proorocului glasul al 8-lea,
 
   Ca un mult cinstit Dar, mai-nainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, din pruncie ca un înger lui ai slujit, Preafericite, şi te-ai învrednicit mai-nainte a spune cele ce erau să fie. Pentru aceasta către tine strigăm : Bucură-te Proorocule al lui Dumnezeu, Samuile mare Arhiereule.
 
Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...

 
   Întru judecăţile legii fiind crescut, şi primind ungere cinstită înlăuntru, ca Aaron ai strălucit cu preoţia, şi luminându-ţi-se inima de Duhul, ai văzut cele de departe, ca şi cum ar îi de faţă; Preasfinţite, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului, glasul al 3-lea.
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei tale...

 
   Întru naşterea ta, zămislirea a fost fără sămânţă; întru Adormirea ta, moartea fără stricăciune, minune îndoită întru minune s-a adunat de Dumnezeu Născătoare. Că în ce chip neştiind de bărbat, hrănitoare de prunc ai fost, Curată fiind. Şi cum Maică lui Dumnezeu fiind, ca o purtătoare de moarte, miresme răspândeşti ? Pentru aceasta cu îngerul strigăm către tine : Bucură-te ceea ce eşti plină de Dar.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Cela ce şade în slavă......

 
   Cu sfinţenie şi cu prealuminată vieţuire sfinţit împodobindu-te, ţi s-a încredinţat legile lui Dumnezeu cele mântuitoare, ca să le vesteşti lui Israil celui ce făcea călcare legii, şi pururea mânia pe Cel Milostiv.
 
   Eli, făcând fiii lui nelegiuire, s-a osândit, şi cu judecată dreaptă s-a oprit din dumnezeiasca slujbă, iar sfinţitul Samuil, ca un ascultător Celui ce-l chemă, cu neschimbat suflet înlăuntru s-a băgat.
 
   Fiind prea-ales apărător al aşezământurilor celor legiuitoare, ca şi Aaron dedemult, ai slujit Împăratului tuturor, şi jertfele cele legiuite i-ai adus, care mai-nainte închipuiau junghierea lui Hristos cea mântuitoare.
 
Slavă...
 
   La poporul tău cel prea fără de minte, Samuile, care nu rămânea întru dumnezeieştile porunci ale Împăratului tuturor, prin voirea cea dumnezeieşte lucrătoare, i-ai uns împărat, precum a cerut, care batjocorea sfatul Lui cel mai presus de cuget.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel ce nu a deşertat Sânurile Tatălui, bine a voit a se culca în sânurile tale ca un prunc tânăr, spre chemarea sufletelor noastre Fecioară, Căruia îi strigăm : Slavă Hristoase puterii Tale.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Necredincioşii nu vor vedea...

 
   De Duhul cel dumnezeiesc din pruncie înţelepţindu-te, te-ai făcut slujitor lui Dumnezeu, ungând prin Dar cu untuldelemn al ungerii împăraţi, prin insuflările cele dumnezeieşti, Mărite.
 
   Petrecând cu trufie Saul întru primenirile cele fără de rânduială, arătat ai proorocit voirea cea dumnezeiască, şi părăsirea Dumnezeiescului Duh, fericite Samuile.
 
Slavă...
 
   Vieţuind tu cu nerăutatea arătat, mustrai pe prea-reaua primenirea lui Israil, tu ca un preot dumnezeiesc şi ca un Prooroc prea-adevărat îndreptându-l.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Împreună cu noi făcându-Se pentru milostivire, Mântuitorul, mai presus de minte S-a întrupat, din sfinţite sângiurile tale, Preacurată, şi Se cunoaşte Dumnezeu şi om, Iubitorul de oameni.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Strigat-a mai-nainte...

 
   Cu Darul Cuvântului îndumnezeindu-se cuvântul tău, mai-nainte a arătat cele de departe că se vor întâmpla aproape; Samuile Proorocule dumnezeiescule locaş al Duhului.
 
   Înălţându-te întru înalte priviri şi fapte, ca un Prooroc şi preot al lui Dumnezeu Atotţiitorului, prin slujirile legii ai curăţit poporul, vrednicule de minune.
 
Slavă...
 
   Făcându-se Saul călcător legii, s-a făcut netrebnic, şi ţi-a poruncit Dumnezeu Samuile de Dumnezeu înţelepţite ca să ungi cu ungere în locul lui, pe David cel prea blând.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mântuitu-s-a Eva de dureri, Preacurată, fără de durere născând tu pe Hristos Dumnezeul nostru, Cela ce arătat a vindecat patimile şi durerile tuturor.
 
Irmosul :
 
   Strigat-a mai-nainte închipuind îngroparea ta cea de trei zile Proorocul Iona în chit rugându-se : Din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse, Împărate al puterilor.
 
CONDACUL și ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului şi măritului Prooroc Samuil.
 
Stih : Şi Samuil cel ce vedea prin săvârşire apunând,
Lumina cea pururea vie şi după mutare este văzând.
Proorocul Samuil în a douăzecea zi,
Din viață se săvârşi.

 
   Acesta a fost din Armatem Sifa, din muntele lui Efrem din neamul lui Levi, fecior lui Elcana şi al Anei Proorociţei. Însă Elcana avea două femei, pe una o chema Ana, iar pe alta Fenana; şi Fenana avea copii, iar Ana niciunul; şi s-a suit Elcana la Silom cu Ana, ca să i se închine lui Dumnezeu, şi era atunci acolo Eli, şi cei doi feciori ai lui, Ofni şi Finees, preoţi lui Dumnezeu. Iar Domnul încuiase mitrașul Anei, şi o mâhnea Fenana cea împotrivă râvnitoare a ei, şi ea s-a rugat Domnului, şi şi-a adus Dumnezeu aminte de dânsa, şi a născut fiu pe Samuil, şi l-a dat lui Dumnezeu, şi crescând în vârstă, şi procopsind slujea Domnului, şi s-a făcut Prooroc mare. Iar Eli şi feciorii lui fiind zdrobiţi de urgia şi mânia Domnului, se stinseră pentru că mâniau pe Dumnezeu. Şi judecă Samuil toate zilele vieţii lui, şi nu luă mită. Acesta a uns pe Saul a fi împărat, asemenea şi pe Proorocul David, şi viind la adânci bătrâneți, a luat sfârşit, şi a apucat înaintea  lui Hristos cu o mie treizeci şi cinci de ani, şi a proorocit ani patruzeci.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor treizeci şi şapte de Mucenici, care au mărturisit în Vizia Traciei.
 
Stih :
Trei lipsesc spre a se încheia de patru ori zece.
Cei prin foc arşi pentru Tine, Treime.

 
   Dintru aceştia au fost unii din Vizantia şi alţii din Filipopolii; deci fiind prinşi în Vizia Traciei de osânditul Apelian, care era guvernator acolo atunci, şi chinuindu-i cu multe munci căci mărturiseau pe Hristos cu îndrăzneală; în cea de apoi a făcut în pământ foc mare, şi tăindu-li-se tuturor mâinile şi picioarele, au fost aruncaţi într-însul.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici Sevir şi Memnon Chendirionul.
 
Stih :
De sabie pătimind Sevir a aflat după vrednicie.
Răsplătiri strălucite pătimirii prin sabie.
În puţină vreme, Memnone focul pe tine te ţine;
Te aşteaptă însă cunună ceea ce în veci rămâne.

 
   Fericitul Sevir Mucenicul lui Hristos, a fost din Sidia Pamfiliei, fecior oarecăruia Petronie tracian şi maică-sa Migdonia. Deci aflând în Filipopoli pe cei treizeci şi şapte de Mucenici nevoindu-se pentru Hristos, mărturisi de față buna-credinţă, pentru aceasta îl strujiră cumplit şi-i puseră prin degete verigi arse fiind întins pe patru lemne fu fierăstruit, încingându-l cu brâu de fier ars, după aceia i s-a tăiat capul. Şi rămânând Memnon care şi Chendirion se numeşte, îl întinseră la doi stâlpi, şi-i scoaseră trei făşii din cap până la picioare. Apoi tăindu-i picioarele şi băgându-l în foc, şi-a dat sufletul la Dumnezeu, luând cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Luchie sfetnicul.
 
Stih :
Toate sfaturile lui Ahitofel cu vederea le-a trecut.
Şi pentru un singur sfat, Luchie prin sabie s-a nevoit.

 
    Acesta a fost din Chirini cea din Libia, mai mare sfatului cetăţii, întrecând pe cei ce erau cu dânsul la mărimea şi grosimea trupului, care mai-nainte era dat la slujirea şi rătăcirea idolilor. Iar după ce se nevoi tare şi neschimbat, marele sfinţitul Mucenic Teodor episcopul aceleiaşi cetăţi, îşi luă cununa. Atuncea umplându-se şi el din Darul lui Hristos, primii dumnezeiescul Botez şi plecă şi pe guvernatorul Dignian, de crezu în Hristos, pe care luându-l se duse la Cipru. Deci văzând acolo unde se prindeau creştinii şi se omorau, pe ascuns de Dignian, s-a dat la muncitori şi dând jertfelnicului idolilor cu piciorul, şi răsturnând cele ce erau deasupra lui, porunci tiranul de-i tăiară capul.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici, Iliodor şi Soda.
 
Stih :
Iliodor şi Soda cei cu cuget vitejesc,
Amândoi pentru Hristos, bărbăteşte se nevoiesc.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, mituieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Tinerii cei trei în Babilon...

 
   Prea-mare dar, maica ta te-a adus pe tine, fericite, Împăratului tuturor, împlinind sfânta rugăciune, şi dulce cântând : Doamne Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.
 
   Fiind tu înlăuntrul Bisericii, şi după rânduiala lui Aaron slujind Stăpânului celui Ceresc, te-a strălucit dumnezeiescul Dar, mărite Samuile.
 
   Cu cuvânt dumnezeiesc ai judecat Fericite pe poporul lui Israil, vestind lui pururea îndreptarea lui Dumnezeu, şi cu rugăciunea cea neîncetată întorcând toată vătămarea vrăjmaşilor.
 
Slavă...
 
   Deşertând toată materia din mintea ta, Mărite, te-ai arătat oglindă a Duhului neîncetat strigând : Bine eşti cuvântat în veci Doamne Dumnezeule al părinţilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născând Focul Dumnezeirii cu adevărat, te-ai arătat fără de ardere Preacurată, pentru aceasta arde patimile mele cele materialnice Născătoare de Dumnezeu, ca o milostivă şi de bine iubitoare.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Mântuitorule al tuturor...

 
   Împodobindu-te cu îmbrăcămintea lui Aaron, ai intrat în Sfintele Sfintelor, preafericite, prin jertfe curăţind pe Israil, cele ce vesteau mai-nainte mântuitoarea junghierea Mielului.
 
   Cu cuget curat Proorocule Samuile, razele Duhului înlăuntru primindu-le, ca un Prooroc dumnezeiesc, mai-nainte vesteai cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă; pentru aceasta cu credinţă te lăudăm pe tine.
 
   Ales a fost David întru fiii lui Iessei, precum ai arătat, ungându-l pe dânsul Samuile cu ungerea cea sfântă, şi strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Noi cei ce săvârşim prăznuirea ta Samuile, împreună-vorbitorule cu drepţii, să dobândim prin rugăciunile tale Împărăţia cea de sus, strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Învredniceşte-mă pe mine milostivirii tale milostivă şi iubitoare de bine Stăpână, şi mă mântuieşte pe mine din gheenă, şi dintru cel mai din afară întuneric, ca cu credinţă şi cu dragoste, să te cinstesc pe tine.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de buna-credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te i-ai rourat, şi i-ai învăţat să cânte : Toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Eva adică prin boala...

 
   Stând ca un slujitor înaintea Stăpânului şi Dumnezeului nostru, şi împodobindu-te ai slujit Lui, fericite, cu viață fără prihană, primind arătările cele dumnezeieşti şi proorocind prea-arătat.
 
   Arătatu-te-ai din pântecele maicii tale pururea slăvite vas Preasfântului Duh, şi cu sfinţitul veșmânt împreună crescând bine ai slujit lui Dumnezeu, cu blândeţea inimii şi cu frumuseţea minţii, Preafericite.
 
   Astăzi pomenirea ta de Dumnezeu purtătorule, ne-a răsărit nouă ca soarele, cu prea-îndestulată strălucire a darurilor, luminând sufletele celor ce te cinstesc pe tine, şi gonind negura răutăţilor; pentru aceasta toţi te mărim pe tine.
 
Slavă...
 
   Ridicatu-te-ai către locaşurile cele cu chipuri luminoase, şi ai strălucit mai luminat decât soarele; şi vezi pe cele ce le văd proorocii, apostolii şi toţi drepţii, îndumnezeindu-te cu împărtăşirea de Dumnezeu insuflate; pentru aceasta toţi te fericim pe tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Necunoscând stricăciune de bărbat, ai primit în pântece pe Cuvântul cel nestricăcios, Care pe noi cei stricaţi din multe căderi, ne-a mântuit cu patima nestricăciosului Său trup, singură Preacurată nestricată Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Eva adică prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus. Iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cela ce ai împodobit..

 
   Samuil cel ce mai-nainte de zămislire, s-a dat de maică prealăudată dare, şi a uns pe împăraţi, ca un preot şi Prooroc să se laude.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.
 
   Apostoli de la margini, adunându-vă aicea, în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi Tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile Praznicului, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Când te-ai mutat către Cel născut din tine, au venit cu nori Apostolii împreună, ca să îngroape trupul tău, Fecioară.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   O tainele tale Curată cele mai presus de fire; căci ca o Maică a lui Dumnezeu, te muţi luminat către Acesta, de Dumnezeu fericită.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Ceata dumnezeieştilor Apostoli şi ucenicilor, adunaţi-vă să îngropaţi trupul cel de Dumnezeu primitor, al singurei Maicii lui Dumnezeu.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 5-lea.
 
   Cântaţi popoare Maicii Dumnezeului nostru cântaţi; că astăzi prealuminat sufletul său, l-a pus în preacurate palmele Celui ce S-a întrupat dintru dânsa fără sămânţă, Căruia se şi roagă neîncetat, să dăruiască lumii pace şi mare milă.
 
LA LITURGHIE
 
Fericirile praznicului, Cântarea a 6-a, a amândurora Canoanelor, cu Irmosul pe 6.

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI UNA


Sfântul Apostol Tadeu, şi Sfânta Muceniță Vassa. 

LA VECERNIE

La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 6, ale Apostolului 3, şi ale sfintei Muceniţe 3. 
 
Stihirile Apostolului, glasul al 8-lea.
 
Podobie : O preaslăvită minune...
 
   Fericite Tadee, Apostole, apropiindu-te de lumina cea desăvârşită, a doua lumină după dumnezeiasca împărtăşire cu adevărat te-ai făcut, şi stricând noaptea mulţimii dumnezeilor, suflete ai adus la Făcătorul a toate. Pentru aceasta bucurându-ne, şi cinstind luminată şi binevestită, şi de lumină purtătoare pomenirea ta, pe Hristos slăvim.
 
   Fericite Tadee, Apostole, după dumnezeiasca şi de lumină purtătoare învierea lui Hristos, şi după preasfântă înălţarea la ceruri, cetăţii Edesei dumnezeiasca propovăduire ai încredinţat, întru care venind, prin cuvinte şi minuni ai întărit spre adevăr pe Avgar stăpânitorul locului, şi împreună cu aceştia pe toţi.
 
   Fericite Tadee, Apostole, orbilor a vedea prin dumnezeiască pipăirea ta s-a dat, şi şchiopilor umblare, şi bolnavilor sănătate, şi slăbănogilor iarăşi îndreptare, şi celor nepricepuţi cunoştinţă de mântuire; că tu plin de darurile Atotlucrătorului Duh ai fost, preafericite. Pentru aceasta te lăudăm pe tine.
 
Alte Stihiri ale Sfintei, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn celor ce...

 
   Dorind mucenicia, cu tărie ai suferit multe chinuri, prealăudată. Pentru aceasta te-ai mutat către odihna cea fără de durere, şi către lumina cea neapusă, către bucuria cea prealuminată, şi către dumnezeiască desfătarea cea veşnică. Drept aceea te fericim, şi săvârşim astăzi sfântă pomenirea ta, purtătoare de chinuri, cuprinsă de Dumnezeu.
 
   După chinurile cele cu multe dureri, şi de multe feluri în mare aruncată fiind, Dumnezeu pe tine te-a mântuit, Mântuitorul a toate cu dumnezeiasca putere călcând puterea celui străin, Vasso mult pătimitoare. Pentru aceea ai luminat înţelegerea celor binecredincioşi, săvârşind semne mai presus de minte şi de gând.
 
   Ca o pasăre dulce cântătoare, glăsuind în dumbrava chinuirii celei frumoase, ai chemat pe puii tăi cei frumoşi, scăpând împreună cu ei de cursele înşelăciunii Vasso de Dumnezeu înţelepţită, după vrednicie minunată, împreună cu ei te-ai sălăşluit, în cuiburile cereşti preafericite, rugându-te pentru toţi totdeauna.
 
Slavă..., Şi acum... a Praznicului, glasul al 6-lea.
 
   Veniţi să prăznuim Adormirea cea a toată lumea vestită, a Născătoarei de Dumnezeu, celei cu totul fără prihană; că astăzi îngerii prăznuiesc cinstită mutarea Maicii lui Dumnezeu, şi la veselie ne cheamă pe noi pământenii, ca să strigăm cu glas neîncetat : Bucură-te ceea ce te-ai mutat de pe pământ şi la cereştile lăcaşuri te-ai dus ! Bucură-te ceea ce ai adunat întru una ceata ucenicilor prin nor uşor; bucură-te nădejdea şi mântuirea noastră, că pe tine neamul creştinesc, neîncetat te fericim.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Ca pe un viteaz..

 
   Întru slăvită Adormirea ta, cerurile se bucură, şi oştile îngereşti se veselesc; şi tot pământul se bucură, cântare de petrecere glăsuind ţie, Maicii Stăpânului tuturor, ceea ce nu ştii de nuntă Preasfântă Fecioară, care neamul omenesc l-ai mântuit de osândirea strămoşilor.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   De la margini s-au adunat cei mai aleşi din Apostoli, cu dumnezeiasca voie să te îngroape. Şi de pe pământ la înălţime ridicată văzându-te, glasul lui Gavriil cu bucurie ţi-a strigat ţie : Bucură-te căruţa a toată Dumnezeirea; bucură-te una care ai împreunat cu naşterea ta, cele de pe pământ cu cele de sus.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David, cu adeverinţă şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Ceea ce ai născut Viaţa, la viaţa cea fără de moarte ai trecut, întru cinstită Adormirea ta, înconjurându-te îngerii, Domniile şi Puterile, Apostolii şi Proorocii, şi toată făptura, şi Fiul tău primind cu preacurate mâinile Sale, sufletul tău cel fără prihană, Fecioară Maică, Mireasă dumnezeiască.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 6-lea.
 
   La Adormirea ta cea fără de moarte, Născătoare de Dumnezeu, Maica Vieţii, norii au răpit pe Apostoli prin văzduh, şi pe cei risipiţi prin lume, întru o ceată i-a pus înaintea preacuratului tău trup, care şi îngropându-l cu cinste, glasul lui Gavriil au strigat cântând : Bucură-te cea plină de Dar, Fecioară Maică care nu ştii de mire, Domnul este cu tine; cu care împreună ca pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.
 
Tropar, glasul al 3-lea.
 
   Apostole Sfinte Tadee, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşale, sufletelor noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul PraznicuIui de 2 ori. Slavă..., al Apostolului, Şi acum..., iarăşi al Praznicului.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Degrab ne întimpină...

 
   Adormirea ta prăznuim, Preacurată, la care a venit Cel întrupat din tine Hristos Dumnezeul nostru, cu negrăită slavă ca să primească duhul tău, şi cu slavă mutându-te, lumea nu o ai părăsit cu rugăciunile tale, acoperind pe cei ce te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
 
Slavă..., Şi acum..., iarăşi aceasta.
 
După a două Catismă, Sedealna, glasul al 5-lea.
 
Podobie : Cuvântul cel împreună...

 
   Mulţimile îngerilor te preaslăvesc pe tine, şi neamul omenesc cu credinţă te lăudăm, căci te-ai mutat de pe pământ către Cel ce S-a născut din tine, Născătoare de Dumnezeu Curată, şi acum te rogi neîncetat, ca să ne mântuim de primejdii, noi care cu credinţă săvârşim Fecioară a ta mutare.
 
Slavă..., Şi acum..., iarăşi aceasta.
 
CANOANELE
 
Al Praznicului cel de al doilea, cu Irmosul pe 6 şi al Apostolului pe 4, şi al Sfintei pe 4.
 
CANONUL Apostolului.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos : Să cântăm Domnului...
 
   Înaintea Scaunului Stăpânului stând preaînţelepte Tadee, dă-mi luminare, ca să laud prăznuirea ta cea de lumină purtătoare.
 
   Lumina cea fără de ani arătându-Se cu noi sub ani, Cel mai presus înfiinţat te-a învrednicit pe tine, Fericite, ca pe o rază să luminezi lumea.
 
   Cu putere încingându-te pe tine cel nebiruit întru tărie, te-a întărit ca să pierzi toată tăria celui amăgitor.
 
A Născătoarei :
 
   Stăpână a toate te-ai arătat născând negrăit pe Cel ce stăpâneşte făpturile, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară prealăudată.
 
Alt CANON, al Sfintei.
 
Facere a lui Iosif
 
Cântarea 1-a, glas acelaşi,
 
Irmos : Apa trecându-o...
 
   A ta pomenire lăudând cu bucurie preamărită, roagă-te Fericită ca să se dea mie de la Cer luminare, şi iertare greşalelor celor de suflet stricătoare.
 
   Nu te-ai spăimântat de porunca celor urâtori de Dumnezeu, fiind îngrădit sufletul tău cu frica Domnului. Pentru aceea ai îndrăznit bărbăteşte la răni de bice şi la nevoi.
 
Slavă...
 
   Luat-ai cu tărie multe feluri de chinuri, împreună cu trei feciori ai tăi, purtătoare de patimi cu răbdare, cu care ai împletit cununile nestricăciunii, slăvind pe Sfânta Treime.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Zămislit-ai Cuvântul Tatălui fără durere de Maică, Preasfântă, şi pe Acesta negrăit mai presus de cuvânt spre mântuirea noastră L-ai născut.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Tu eşti întărirea...

 
   Cu raza dumnezeiescului Dar luminând popoare, Mărite, lumină curată te-ai arătat celor ce erau întru întunericul celor cumplite.
 
   Vindecare şi mântuire, cu vrerile cele dumnezeieşte lucrătoare, Înţelepte, ai adus împăratului Avgar, la dânsul venind.
 
   Case Duhului celui Atotlucrător ai făcut pe pământeni, Înţelepte, surpând capiştile pierzării.
 
A Născătoarei :
 
   Însemnările legii cele mai dinainte, şi glasurile proorocilor, Stăpână, au arătat prealuminat înfricoşată naşterea ta, Maica lui Dumnezeu.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Doamne, Cela ce ai făcut...

 
   Aprinzându-te cu credinţă şi cu dorirea cea fierbinte a alesei dragostei lui Hristos, prealăudată, focul l-ai stins, stându-ţi înainte îngerul, şi pe poporul cel neînţelegător, cu totul prin foc l-ai prăpădit.
 
   Acum neamul drepţilor binecuvântat s-a făcut, din pântecele tău strălucind pătimitorii cei luminoşi, Vasso preamărită, şi tulburând împotrivirea cea întunecoasă a celor fărădelege, cu întărirea gândului.
 
Slavă...
 
   O, maica care a covârşit legile firii cu împreunarea celor peste fire, cum a răbdat ? Nedreapta moarte văzând de la unul la altul, pe care i-a hrănit cu credinţa şi cu lapte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe mine cel mort cu mâncarea neascultării m-ai mântuit, ceea ce ai născut pe însuşi Viaţa cea ipostatnică Fecioară cu totul fără prihană. Pentru aceasta acum după vrednică datorie te fericim pe tine, pururea fericită.
 
Irmosul :
 
   Doamne, Cela ce ai făcut cele deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, unule Iubitorule de oameni.
 
CONDACUL Apostolului, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Fecioara astăzi...

 
   Prăznuirea Apostolului cea de bucurie a sosit, să o săvârşim astăzi cu veselie; că dă celor ce-l cinstesc pe dânsul cu credinţă, mântuire de păcate şi dumnezeiască tărie, căci are îndrăzneală ca un dumnezeiesc tăinuitor al Darului lui Hristos.
 
ICOS.
 
   Pe ucenicul lui Hristos toţi să-l lăudăm, pe însuşi văzătorul Cuvântului să-l cinstim astăzi; că acesta a propovăduit lumii pe cinstita Evanghelie. Şi pe păgâni vânându-i, ia scos din adâncul înşelăciunii şi calea adevărului le-a arătat, prin care a dus pe cei credincioşi la moştenirea cerească; şi înaintea Dumnezeiescului Scaun strălucit stând, dă din-destul luminare celor ce-l cinstesc pe dânsul din dragoste; căci are îndrăzneală, ca un dumnezeiesc tăinuitor al Darului lui Hristos.
 
Sedealna, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înțelepciunea...


   Apropiindu-te de Soarele cel înţelegător, de la Care ai luat razele cele de taină, te-ai făcut ca o stea prealuminoasă, strălucind toată plinirea pământului şi împrăştiind negura înşelăciunii, Preafericite. Pentru aceasta cea de lumină purtătoare şi sfântă pomenirea ta, cu credinţă o prăznuim şi cu un glas strigăm către tine :, Tadee Apostole, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta.
 
Slavă..., a Sfintei, asemenea.
 
   Zburând cu aripile dumnezeieştii credinţe, ca o turturea cu puii tăi, la cuiburile cele nematerialnice te-ai odihnit, cu sfinţenie nevoindu-te, purtătoare de chinuri Vasso, ceea ce eşti împreună vorbitoare cu îngerii, şi râuri de minuni izvorăşti celor ce le trebuiesc. Pentru aceea după datorie săvârşind sfântă pomenirea ta, te cinstim, pe Mântuitorul slăvind, şi cu un glas strigăm către tine : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Praznicului, glasul 1.
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Ceata cea preacinstită a înţelepţilor Apostoli s-a adunat minunat, să îngroape cu preamărire trupul tău cel preacurat, Născătoare de Dumnezeu, prealăudată, cu care au cântat mulţimile îngerilor, cinstită Adormirea ta lăudându-o, care cu credinţă o prăznuim.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Auzit-am Doamne taina...

 
   Minte înaltă având, ai luat dumnezeieştile cunoştinţe şi darurile Duhului, ucenice Tadee al Împăratului tuturor.
 
   Întru învăţătura dumnezeieştilor taine fiind, Preafericite, pe cei neînvăţaţi ai luminat, să cinstească pe Treimea cea de o Fiinţă.
 
   Lege dumnezeiască ai scris în inimă, Fericite, ştergând mai întâi scrisorile necunoştinţei şi idolii păgânătăţii.
 
A Născătoarei :
 
   Ca ceea ce ai născut pe Făcătorul, te-ai arătat Împărăteasă a toate făpturile. Pentru aceasta te slăvim de Dumnezeu Născătoare, ceea ce numai tu eşti pururea Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :

 
   Neîndoit având gândul tău spre luptă, ai năvălit asupra războinicului celui viclean, şi în adâncul sângiurilor pe acesta l-ai potopit.
 
   Pe tine adâncul primindu-te s-a rușinat şi te-a mântuit, fiind osândită cu moarte nedreaptă, răbdătoare de patimi Vasso, prin dumnezeiasca voie.
 
Slavă...
 
   Împărăţia cea neclintită, împreună cu prealăudaţii fiii tăi ai moştenit, Mărită, şi cereasca cămară cu adevărat şi lumina cea neapusă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe tine muntele cel netăiat dedemult Avacum te-a văzut mai-nainte cu Duhul, Dumnezeu din tine S-a arătat, şi pe noi Fecioară ne-a mântuit.
 
Cântarea a 5-a
 
Irmos : Din noaptea necunoştinţei...

 
   Purtând dumnezeiască asemănarea Stăpânului, fericite, la Avgar stăpânitorul, dumnezeiesc doctor ai venit.
 
   Sfinţitul Toma după dumnezeiască înălţarea Cuvântului, propovăduitor te-a trimis la cei ce le trebuiau, preaînţelepte Tadee.
 
   Bolile gonindu-se şi inimi vindecându-se, văzând Avgar s-a umplut de dumnezeiască luminare, prin mijlocirile tale.
 
A Născătoarei :
 
   Pe Cuvântul întrupat Cel ce poartă îndoită lucrare, L-ai născut Fecioară ceea ce nu ştii de nuntă, rămânând Fecioară neîntinată.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi :

 
   Fiind cuprins de setea dragostei lui Hristos mărite Agapie, de Dumnezeu fericite, până în sfârşit ai urât răutatea, şi cu tărie ai răbdat durerile muncilor şi despuierea pielii trupului.
 
   Strujindu-ţi-se pieptul tău cu unghii de fier Mucenice Teognie, te-ai cunoscut înmulţit curat şi desăvârşit Dumnezeului tuturor precum ai poftit, Înţelepte, către Care te-ai suit cu mărire, strălucind cu luminile patimilor.
 
Slavă...
 
   Cu neîndoită credinţă preaînţelepte credinciosule, petrecând muceniciile, ai spăimântat inimile cele neînţelegătoare ale necredincioşilor, Fericite, când se zdrobeau oasele tale, şi se dezlegau toate încheieturile trupului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Căderea Evei strămoaşei tuturor o ai îndreptat acum, născând pe Izbăvitorul, Mântuitorul şi Ziditorul şi Domnul, Maica lui Dumnezeu, una între femei binecuvântată; pentru aceea cu credinţă te slăvim pe tine.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Iona din chit...

 
   Luminarea Sfântului Duh ce S-a sălăşluit în inima ta, adevărat luminător lumii Tadee te-a făcut, pe tine cel ce ai stricat întunericul înşelăciunii.
 
   Purtând pe trup rănile lui Hristos cele mântuitoare Tadee, ca o frumuseţe ai mântuit Înţelepte pe popoare de toată grozăvia, şi la bucuria cea frumoasă te-ai înălţat.
 
   Ca o dimineaţă te-ai arătat, pe Soarele dreptăţii arătându-L nouă, Mărite, cu Care luminându-ne, fii luminii celei înţelegătoare printr-însul noi pământenii ne-am făcut, Tadee.
 
A Născătoarei :
 
   Prunc nou ne-ai născut nouă pe Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Care iarăşi a adus firea omenească cea stricată la frumuseţea cea întâia, Curată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Curăţeşte-mă Mântuitorule...
 
   Întărind sufletul tău spre dragostea lui Dumnezeu cea nespusă, ai subţiat scaunele cele pângărite ale dumnezeilor până în sfârşit, şi te-ai făcut împreună vieţuitoare cu îngerii, Vasso purtătoare de chinuri.
 
   Mari chinuri ai petrecut pentru Hristos, Muceniță, şi ai primit de la Dânsul mari răsplătiri şi laudă fără de moarte şi cămară dumnezeiască şi dulceaţă netrecătoare.
 
Slavă...
 
   Ca pe Iona dedemult din adâncul mării te-a mântuit pe tine Dumnezeu, cu puterea cea atotţiitoare, întru tine minunându-Se, prealăudată, Care în sfaturile sfinţilor totdeauna Se preamăreşte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mulţimile păcatelor şi valurile deznădăjduirii tulbură gândul meu, milostiveşte-te Stăpână, şi tinde mie mâna şi mă mântuieşte, care ai născut pe Mântuitorul.
 
Irmosul :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor, rogu-mă. Căci către Tine am strigat şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.
 
CONDACUL şi ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și una, pomenirea Sfântului Apostol Tadeu ce-i zic şi Leveu.
 
Stih :
Tadee, care altă cunună ţie voi putea împleti ?
Decât însuşi văzător şi tainic Cuvântului a te numi.
Întru această lună în a douăzeci şi una zi,
Tadeu viaţa pământească părăsi.

 
   Acesta a fost din cetatea Edesei, evreu cu neamul, foarte iscusit şi procopsit în dumnezeieştile Scripturi. Deci suindu-se la Ierusalim ca să se închine, în zilele lui Ioan Botezătorul şi auzind propovăduirea lui, şi minunându-se foarte de cea îngerească viaţa lui, se boteză de dânsul. După aceasta văzând pe Hristos şi nespusele minuni ce se făcea de către Dânsul şi auzind învăţătura Lui, urmă după Dânsul până la mântuitoarea patimă. Iar după înălţarea Sa, s-a întors la patria sa Edesa, şi botezând pe Toparhul Avgar şi tămăduindu-i rămăşiţa leprei lui, şi învăţând şi luminând pe alţii mulţi, şi făcând Biserici, umblă şi înconjură cetăţile Siriei. Şi mergând la Beril cetatea cea din Fenicia şi învăţând şi acolo pe mulţi şi botezând, s-a mutat către Domnul.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Vassa, împreună cu copii ei Teognie, Agapie şi Pistos.
 
Stih :
Trei copii prea-frumoşi ai unei maici fiind,
Cu maica lor Vassa spre tăiere un suflet erau având.
Vassa în a douăzeci și una zi,
Cu fii săi de sabie se săvârşi.

 
   Această Muceniță a fost în zilele împăratului Maximian, din cetatea Edesa. Şi însoţindu-se cu un popă idolesc, anume Valerie, făcu pe aceşti trei copii cu dânsul, adică pe Teognie, Agapie şi Pistos, pe care îi creştea în dumnezeiasca credinţă, pentru că ea era credincioasă şi creştină de la moşii ei. Deci fiind pârâtă de însuşi bărbatul său, stătu de faţă cu copilaşii ei înaintea antipatului Vicarie, şi mărturisindu-se că este creştină; pe dânsa adică şi cu doi copii o închiseră în temniţă, iar pe Teognie fiul ei cel mai mare îl spânzurară şi-l strujiră. Deci aduseră pe Agapie al doilea fiu al ei, şi l-a bătut cumplit, iar maică-sa îl îmbărbăta şi-l îndemna la mucenicie, după aceasta îi despuiară pielea capului până la piept. Iar în câtă vreme îl despuia, zicea nevoitorul lui Hristos zicerea aceasta vrednică de pomenire : Nu este lucru mai dulce decât a pătimii cineva pentru Hristos. Apoi după aceasta aduseră şi pe al treilea fiu ce-l chema Pistos; şi mărturisind credinţa în Hristos şi cercându-l cu fot felul de munci, îşi luă împreună cu fraţii săi răspunsul de sabie şi îndată li se tăiară capetele. Iar Maica lor Vassa, atunci era în temniţă fără mâncare, unde primind hrană din mâna îngerului, se întărise. După aceea scoțându-o din temniţă, i s-a poruncit ca să urmeze după Vicarie, care mergea la Macedonia. Şi acolo silindu-o ca să jertfească şi nevrând a se supune, întâi a fost băgată în apă, după aceea în foc, şi apoi împroşcată cu pietre. Şi rămânând de acestea nevătămată, a fost adusă în capiştea idolilor, şi apucând idolul lui Dia îl clinti şi-l surpă jos de-l făcu praf. Deci pentru aceasta a fost dată la fiare să o mănânce, şi a fost aruncată în mare, de treizeci de stadii departe de la pământ, şi atunci se arătă de departe celora ce o vedeau, unde şedea pe un scaun cu cuviinţă şi cu dânsa trei bărbaţi, strălucind mai mult decât soarele, care se vedea unde o suiau împreună cu scaunul într-o corabie; iar peste opt zile s-a arătat în ostrovul Alonului la Elespont. Și dacă înţelese aceasta antipatul din Macedonia, spunându-i oarecarele Filip, a scris la consularul Cizicului şi stăpânitorul eparhiei Elespontului, ca să o prindă. Care aflându-o a nu se pleca a face jertfă la idoli, porunci de-i legară mâinile dindărăt, apoi îi zdrobiră mădularele, şi aşa tăindu-i-se capul şi-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Teoclita, făcătoare de minuni.
 
Stih :
Teoclita îşi arată numirea prin faptă,
Chemată fiind de Dumnezeu şi de trup dezbrăcată.

 
   Aceasta era pe vremea împărăţiei Lui Teofil, urătorul de Hristos, din strămoşi trăgându-se, de patrie şi de neam din latura optimatilor; părinţii ei erau Constantin şi Anastasia. Care crescută fiind din pruncie cu plăcerea de Dumnezeu, a fost însoţită cu bărbat, după toate asemănat cu obiceiurile, al căruia nume era Zaharia, fără să se smintească ea întrucât de puţin din însoţirea lui; căci de atunci multe şi nenumărate milostenii făcea, dându-se pe sine la îndeletnicirea dumnezeieştilor cuvinte, şi tot lucrul bun cu lesnire îl făcea, împlinind poruncile Scripturilor, lucra încă toată ziua, şi slujea la trebuinţele săracilor ce veneau la casa sa şi la toţi cei din casă, şi fiindcă venise vremea mutării sale, chemându-şi toate rudeniile şi cunoscuţi, le-a spus şi ziua mutării sale şi cele ce erau să se lucreze în urmă. Iar minunile ce au urmat în urmă după adormirea sa, cu neputinţă este nouă a le prescrie, prescurtare întrebuinţând. Însă una este de datorie ca să o adăogim la povestire neiertându-ne mărimea lucrului, a o trece cu vederea pe aceasta. Căci în fiecare an rudeniile fericitei ridică trupul ei cel de trei ori cuvios, şi schimbă hainele ce le avea deasupra sa, altele punându-i şi perii capului său cei albi îi întocmea, îi reteza încă şi unghiile mâinilor şi ale picioarelor, apoi zicând cântarea cea întreit sfântă îl aşeză pe el iarăşi, nestricat fiind.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Tinerii cei binecredincioşi...
 
   Minuni săvârşind cu chemarea Domnului celui ce S-a arătat cu materia trupului, ai tras popoare şi cetăţi la credinţa cea adevărată, Preamărite, care strigă : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Oprit-ai putrejunea nedumnezeirii, cu dumnezeiască sarea cuvintelor tale celor dulci, şi ai vindecat inimile cele rănite cu săgeata şarpelui, fericite Apostole, strigând : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Ridicându-te la înălţimea privirii spre cele de sus, te-ai umplut o Tadee de Dumnezeiescul Duh, şi cu cuvântul de mântuire dumnezeieşte te-ai îmbogăţit, şi popoare ai învăţat să strige : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
A Născătoarei :
 
   Cu obiceiul meu alunecându-mă, şi cu fapte netrebnice îmbrăcat fiind, la tine scap, ajută-mi Stăpână, obiceiuri de pocăinţă dând smeritului meu suflet, ca să te slăvesc.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din Iudeea venind tinerii...
 
   Cu putere dumnezeiască, trecând văpaia focului Muceniţă nevătămată, cu focul sângiurilor tale ai ars înşelăciunea ca pe o materie, strigând : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
   Cel ce ai oprit repezirile leilor în groapă, mântuind pe al Tău, Daniil, nevătămată ai arătat de fiare, pe purtătoarea de chinuri, care strigă Ție, Stăpâne : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Cu luminate razele Crucii strălucindu-se Vassa mărita întunericul înşelăciunii a trecut nevătămată, şi către lumină a ieşit strigând : Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Rupe multele împletituri ale greşalelor mele, Mireasă a lui Dumnezeu, care mai presus de cuvânt ai născut pe Dumnezeu, Cel ce a ridicat păcatul lumii; binecuvântată Curată, pururea preaslăvită.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Biruitori muncitorului...
 
   Cer te-ai arătat, spunând slava lui Dumnezeu Tadee, şi păgânilor ai fost luminare la dumnezeiasca credinţă aducând, pe cei ce strigă cu căldură : Lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi în veci.
 
   Tărie celor neputincioşi, şi orbilor vedere, slăbănogilor bună umblare, Fericite, dând cu puterea Duhului. Cetăţii Edesei luminător te-ai făcut, ceea ce te laudă pururea cu credinţă pe tine Tadee.
 
   Cela ce cu bogăţia minunilor pe neamul cel necredincios l-a întors la credinţă cu dumnezeiasca voie, şi din înşelăciunea idolească a mântuit pe cei ce alergau la dânsul, cu credinţă după datorie să se mărească Tadeu.
 
A Născătoarei :
 
   Umbra legii a încetat Stăpână, născând tu pe Dătătorul legii, Cel ce luminează cu Darul lumea. Pe Care pururea roagă-L, să se milostivească degrab spre mine cel biruit de legea păcatului.
 
Alt Canon,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...,
 
   Cel ce S-a îmbrăcat întru a noastră neputinţă, neputinţa ta aievea a întărit, şi pe tine te-a lucrat mai puternică Muceniţă, asupra focului, a apei, a fiarelor şi a uneltelor celor de munci, cu credinţă, strigând : Preoţi binecuvântaţi, popoare preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Coconii cei cinstiţi ca nişte tineri, luptându-se bărbăteşte au biruit împotrivirea celor potrivnici, dumnezeiescul Teognie şi sfinţitul Agapie, împreună cu Pistos, s-au arătat cu lucrul şi cu cuvântul, şi cununile biruinţei de la Dumnezeu primind, pe Dânsul Îl înalţă întru toţi vecii.
 
   Ca un măslin bine-roditor, şi ca o viţă mult-roditoare, cu trei mlădiţe bine îndreptându-le i-ai hrănit, cu care ai lucrat strugurii mărturisirii, care au izvorât vinul muceniciei, Vasso, veselind inimile celor ce cu bunăcredinţă strigă : Popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Cu cetele celor fără de trupuri şi cu oştile Mucenicilor, stând înaintea scaunului prealăudaţilor, şi de slava şi de lumina Darului umplându-vă, dezlegaţi întunericul greşalelor noastre, celor ce cu credinţă prăznuim luminata şi dumnezeiasca şi plină de daruri a voastră cinstită pomenire.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cuvântul lui Dumnezeu, Care a făcut cerurile cu porunca, şi pământul cu voia preacurată, şi Cel ce a zidit pe om, din tine arătat a luat trup luişi, ca să zidească firea noastră cea zdrobită de înşelăciunea şarpelui; prefăcându-o iarăşi, Fecioară, unul Cel Milostiv.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, a strigat : Tineri bine Îl cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Cu adevărat Născătoare...
 
   Cela ce vezi dumnezeieştile răsplătiri cele veşnice, şi lângă doririle cele mai desăvârşite, mai luminat te apropii fericite Tadee, veseleşte-te şi dănţuieşte.
 
   Ca un cedru, ca un prea-mare chiparos mărite Tadee, cu bunătăţile te-ai înălţat, umplând de bună mireasmă inimile celor ce te laudă pe tine.
 
   Împreunatu-te-ai cu apostolii, Fericite, şi cu mucenicii, şi cu cetele celor fără de trupuri bucurându-te; cu care roagă să se mântuiască cei ce te cinstesc pe tine.
 
   Pomenirea ta cu strălucirea darurilor, din-destul luminând gândurile credincioşilor, pe toţi îi îndeamnă să te laude pe tine, Tadee.
 
A Născătoarei :
 
   Iubitoare de bine, Fecioară, fă bun sufletul meu cel înrăutăţit cu păcatele, ceea ce ai născut pe Cuvântul cel Preabun.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Spăimânta-tu-s-a de aceasta...
 
   Dorind a vedea acelea care ochiul pământesc adevărat nu a văzut, ai răbdat bărbăteşte prealăudată, durerile trupului, zdrobirea mădularelor, repezirea fiarelor, arsura focului, învăluirea mării, cu razele luminii celei fără materie strălucindu-te, Preafericită.
 
   De Dumnezeu purtătoare răsărit-ai adevărat ca o luminoasă lună, şi bine împodobită, aducând cu Darul ceată dumnezeiască, ca de nişte stele luminoase a celora ce au ieşit din pântecele tău; şi acum lumea cu rază fără materie, aţi strălucit, fericiţilor.
 
   Întărindu-vă mintea fericiţilor pe piatra răbdării, de ispite cu multe feluri de întâmplări, v-aţi arătat neplecaţi cu adevărat, şi biruinţă întru Hristos ridicând, împreună cu Dânsul pururea a împărăţi v-aţi învrednicit, bucurându-vă.
 
Slavă...
 
   Ca o adevărată întreagă porumbiţă, şi ca o turturea care ai iubit pe Dumnezeu, şi ca o rândurea cu dumnezeieştii pui zburând la ceruri, te-ai sălăşluit către dumnezeiască stăpânirea cea gânditoare, trecând iarna şi vânăturile dracilor, Vasso, pe care cu dragoste te fericim.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Iubitorul de oameni şi Mântuitorul, născând minunată şi de bine iubitoare Stăpână, dă-mi mie mântuire de păcate cu rugăciunile tale, şi sufletul meu Preacurată cel spulberat de gânduri îmbunătăţeşte-l, şi-l arată slobod de patimile cele purtătoare de moarte, cu totul fără prihană.
 
Irmosul :
 
   Spăimântatu-s-a de aceasta Cerul, şi marginile pământului s-au minunat că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Femei auziţi glas...
 
   Edesei ai fost luminător Tadee preaînţelepte, întru care ai propovăduit dumnezeiască iconomia Cuvântului, şi pe Avgar stăpânitorul locului, şi pe toţi cei ce erau cu dânsul luminându-i, slujitori i-ai arătat prealuminatei Treimi, Apostole de Dumnezeu propovăduitorule.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.
 
   Apostoli de la margini adunându-vă aicea, în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi Tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile Praznicului glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...
 
   Adu-ţi aminte, de cei ce te roagă pe tine cu dinadinsul, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, şi cu dragoste cinstesc sfântă Adormirea ta.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfințirii Tale.
 
   Vino adunarea proorocilor la Fecioara, şi-i aduce-ţi ei fiecare, cântare de petrecere, potrivită prăznuirii.
 
Stih : Juratu-sa Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepădă de dânsa.
 
   Ceata ucenicilor adunaţi-vă cu osârdie pe nori, să îngropaţi trupul cel de Dumnezeu primitor, al singurei Maicii lui Dumnezeu.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea.
 
   Uşile cerurilor ridicaţi-vă, văzând uşa Celui Preaînalt, mergând cu slavă, la Fiul său şi Domnul.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
LA LITURGHIE
 
Fericirile Praznicului, Cântarea a 7-a, a amândurora Canoanelor, cu Irmosul pe 6.
 
 ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI DOUA


Sfântul Mucenic Agatonic, şi cei împreună cu dânsul.

    Tot în această zi, cântăm şi slujba Sfântului Mucenic Lup, pentru că în 23 de zile, se sfârşeşte prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

LA VECERNIE

La, Doamne, strigat-am..., Stihirile pe 6, ale Sfântului Mucenic Agalonic 3, şi ale Sfântului Mucenic Lup 3.
 
Stihirile Sfântului Agatonic, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn...


   Căutând bunătatea cea dintâi, şi frumuseţea cea mai presus de minte, Agatonice, cu bucurie ai mers către prea-vitejeştile lupte cele de faţă, şi împleticindu-te cu vrăjmaşul, prea-vitejeşte l-ai surpat la pământ, şi ţi-ai împletit diadema cea prealuminoasă a biruinţei, rugând pe Iubitorul de oameni pentru cei ce te cântă pe tine.
 
   Împodobindu-te cu înţelepciunea, ai izvorât cuvânt curgător de viață, pe cei fără de înţelegere întorcând pe muncitorul mustrându-l, ai încetat viforul mulţimii dumnezeilor, şi întărind pe credincioşi a petrece întru Harul cel dumnezeiesc. Pentru aceasta suferind pătimirile cele prea-cumplite, către împărăţiile cele de sus purtător de cunună ai alergat.
 
   Picându-ţi sângele pătimirii tale celei tari, ai stătut înaintea Stăpânului, făcându-te junghiere cu preafrumoasă mireasmă, jertfă curată, dar bineprimit, prinos preasfinţit, şi desăvârşită ardere. Pentru aceasta prin rugăciunile tale, păzeşte în pace plinirea Bisericii, pătimitorule Agatonice.
 
Alte stihiri, ale Sfântului Lup, glasul şi Podobia aceiaşi.
 
   Lup cel fericit, cu fierbinţeala Duhului Celui dumnezeiesc, a risipit gerul cel prea-greu al nedumnezeirii, şi cu sabia tăindu-se, izvorăşte râuri de vindecări, şi sufletele cele topite cu Harul le rourează. Pe acesta cu bunăcredinţă, ca pe un prea-ales rugător al nostru, şi fierbinte sprijinitor, să-l lăudăm iubitorilor de Mucenici.
 
   Întru adâncul apelor ai aruncat închinăciunile elinilor şi ai îngrozit pe cei fără de Dumnezeu, văzându-ţi minunile care prin credinţa ta se săvârşeau, Preafericite, şi stând în mijlocul acelora, ai primit dintru înălţime baia cea dumnezeiască, Dumnezeu pe tine slăvindu-te, ca pe un Mucenic prea-adevărat, şi viteaz diamant, şi împreună părtaş cu îngerii.
 
   Ispitindu-se vrăjmaşii a te tăia pe tine, se tăiau unul pe altul, şi cu săgeţile săgetându-te se răneau unul pe altul, Lup purtătorule de chinuri, şi părându-li-se a te fierăstrui, spre copac aduceau rana, fiind întunecaţi, căci Domnul te păzea pe tine, Fericite, pentru care ai voit a pătimi, rugătorule al sufletelor noastre, împreună-vorbitorule cu îngerii.
 
Slavă..., glasul 1, a lui Anatolie.
 
   După purtarea numelui ai fost numit cu numele biruinţei celei bune Agatonice mult-pătimitorule, căci rănit fiind de dragostea cea dumnezeiască lepădându-te de înşelăciunea cea idolească, şi de rătăcirea tiranilor, te-ai mutat minunat către viaţa cea bună. Pentru aceasta având îndrăzneală către Hristos, roagă-te întru preaslăvită pomenirea ta, să se mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Praznicului, asemenea :
 
   Cu cuviinţă era, singuri văzătorilor Cuvântului şi slugilor, să vadă şi Adormirea Maicii Lui celei după trup, taina cea mai de pe urmă a ei câtă este, ca nu numai să vadă înălţarea Mântuitorului cea de pe pământ, ci şi pentru mutarea celeia ce L-a născut pe El să mărturisească. Pentru aceasta de pretutindenea adunându-se cu dumnezeiască putere, la Sion au ajuns, şi au petrecut pe cea mai înaltă decât Heruvimii, care mergea la Cer. Căreia şi noi împreună; cu dânşii ne închinăm, ca celeia ce se roagă pentru sufletele noastre.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...

 
   Ceata ucenicilor s-a adunat, să îngroape pe Maica cea de Dumnezeu Născătoare, venind de la margini cu voinţa cea Atotputernică.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Mireasa lui Dumnezeu, Împărăteasa Fecioara, slava celor aleşi, şi lauda fecioarelor, la Fiul său se mută.
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Adunatu-s-a ceata ucenicilor, cu preamărire, de la marginile lumii, să îngroape trupul tău cel dumnezeiesc şi nestricat.
 
Slavă..., glasul al 8-lea :
 
   După purtarea numelui primind chemarea, te-ai făcut pe sineţi Biserică a vistieriilor celor bune, Împăratului tuturor, Mucenice Agatonice, şi în munci după lege nevoindu-te, ai surpat puterea cumplitului veliar, şi izbânda biruinţei ridicându-o, purtător de cunună întru cele preaînalte stai înaintea Preabunului Dumnezeu; Căruia şi rugându-te nu lipsi, pentru cei ce te cinstesc pe tine, înfrumuseţarea mucenicilor.
 
Şi acum..., a Praznicului, asemenea.
 
   Cetele fecioarelor astăzi în taină stau împrejurul patului Fecioarei şi Maicii, şi sufletele drepţilor, împrejur zburând cinstesc Împărăteasa, aducând fecioarele, adică fecioria ca o zestre în loc de mir, iar sufletele aduc cântarea cea nematerialnică a bunătăţii. Căci cu cuviinţă este Maicii lui Dumnezeu, a se înconjura cu cinstea ca o Împărăteasă, cu împărăteştile şi strălucitele purtări ale bunătăţilor; cu care şi noi viață curată împreună aducând, să ieşim spre îngroparea adevăratei Maicii Dumnezeului nostru, cu laude şi cu cântări duhovniceşti, cu un glas fericindu-o pe dânsa.
 
Tropar, glasul al 4-lea.

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul Praznicului de 2 ori, Slavă..., a Sfinţilor, Şi acum..., iar al Praznicului.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăimântatu-s-a iosif...


   Ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul a toate, arătându-te pe pământ mai desfătată decât cerurile, acum te-ai mutat de pe pământ la cele cereşti, şi sufletele drepţilor şi cetele îngerilor privindu-te ca pe o Împărăteasă, îţi aduc ţie pururea laudă după vrednicie. Pentru aceasta nu înceta a te ruga, pentru cei ce te cântă pe tine.
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta :
 
După a doua Catismă, Sedealna, glas şi Podobia aceeaşi.

 
   Ceata Apostolilor fiind împrăştiată pe pământ, s-a adunat în Sion, ca să petreacă de pe pământ pe Născătoarea de Dumnezeu către Cel Preaînalt, pe Care l-a născut; şi puterile cerurilor cele mai presus de lume alergau, înainte şi dănţuiau împreună duhovniceşte, strigând : Bucuraţi-vă cerurilor, primind pe Maica lui Dumnezeu, care stăpâneşte cele văzute şi pe cele nevăzute. 
 
Slavă..., Şi acum..., iar aceasta.
 
CANOANELE
 
Al Praznicului cel dintâi cu Irmosul pe 6, şi ale Sfinţilor două Canoane pe 8.
 
CANONUL Sfântului, Agatonic.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul 1,
 
Irmos : Cântare de biruinţă...

 
   Îmbunătăţeşte Sfinte, sufletul meu cel înrăutăţit de patimi, ca unul ce te-ai făcut următor al Celui Bun, şi-mi dă cuvânt ca să măresc cinstită pomenirea ta.
 
   Făcutu-te-ai cunoscut Celui ce toate le cunoaşte, Mucenice de Dumnezeu insuflate, şi întruparea Lui, înaintea neamurilor o ai propovăduit, nespăimântându-te de moartea trupului tău.
 
   Pe cei căzuţi i-ai sculat prin cuvântul tău, şi cu bunăcredinţă i-ai arătat părtaşi învierii şi strălucirii celei veşnice, Mucenice mult-pătimitorule.
 
A Născătoarei :
 
   Minunea cea mare a naşterii tale cinstită, se vede mai presus decât toate minunile, pentru că ai născut pe Hristos, Care s-a arătat întru asemănarea trupului, fără schimbare şi fără amestecare.
 
Alt CANON, al Sfântului Lup.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos : Pe voievozii cei tari...

 
   Luminându-te pururea de strălucirile cele neînserate şi stând înaintea Luminii celei dumnezeieşti, luminează sufletul meu celui ce laud pomenirea ta cea strălucită şi purtătoare de lumină, ostaşule al lui Hristos, viteazule pătimitorule.
 
   Intrând întru prea-vitezele lupte ale mucenicilor, ai mărturisit pe Dumnezeu, cum că S-a arătat pe pământ, şi firea omenească o a îndumnezeit, preaînţelepte; şi pe dumnezeii elinilor i-ai pierdut prin puterea Duhului.
 
Slavă...
 
   Umplându-ți-se inima de apele vieţii, ca un râu dumnezeiesc, ai uscat curgerile înşelăciunii; şi cu credinţa ai adăpat cugetele oamenilor, care odrăslesc roadă cerească.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca o dimineaţă bine înfrumuseţată, din coapsele tale ai răsărit pe Iisus, luminarea tuturor şi Dumnezeu, care pierde noaptea mulţimii dumnezeilor cu strălucirile cele neînserate, neispitită de nuntă Stăpână, şi luminează lumea.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Să se întărească inima mea...

 
   Cel deşert la minte, nădăjduia a te amăgi cu vicleşuguri şi cu momeli; dar cugetul lui cel străin s-a arătat deşert, fiind tu Mucenice întărit pe piatra credinţei celei adevărate.
 
   Înotând peste luciul chinurilor şi al durerilor trupului, prin ocârmuirea lui Hristos, te-ai adăpostit întru limanurile cele înţelegătoare, veselindu-te pătimitorule Agatonice.
 
   Tăierile şi zdrobirile trupului peste mine să vină astăzi; săbiile şi tigăile şi focul şi fiarele şi moartea, nu le am întru temere, strigai pătimitorule Agatonice.
 
A Născătoarei :
 
   Cel după fire necuprins, închipuindu-Se din tine cu chipul, a primit cuprindere după trup, întru îndoite fiinţe şi voiri, cunoscându-Se Stăpână Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Biserica cea stearpă...
 
   Întărindu-te de nebiruită puterea Duhului, cu bărbăţie te-ai dezbrăcat către lupte Mucenice, şi întărâtarea înşelăciunii ai stricat, Lupe preafericite.
 
   Gonitorul cel prea-cumplit cunoscându-te pe tine mărturisitor patimilor lui Hristos, nădăjduia cu momeli ca să amăgească sufletul tău, dar s-a înşelat prea-vicleanul.
 
Slavă...
 
   Lovindu-te ca o vioară de Duhul cel atoate lucrător, cu bucurie ai glăsuit înaintea tiranilor, dulce viers al cunoştinţei celei dumnezeieşti, îndulcindu-i pe cei ce alergau către credinţă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Dumnezeu precum ştie, în pântecele tău sălăşluindu-Se, nu a clintit cheile fecioriei tale, Curată, şi pe piatra cea neclintită a credinţei pe toţi i-a întărit.
 
Irmosul :
 
   Biserica cea stearpă a născut din păgâni, şi adunarea cea cu mulţi fi a slăbit; minunatului Dumnezeului nostru să-i strigăm : Sfânt eşti Doamne.
 
CONDACUL Sfântului, glasul 1.
 
Podobie : Ceata îngerească...

 
   Chemare bună câştigându-ţi cugetătorule de Dumnezeu, de către credinţa oamenilor celor vicleni te-ai întors, netemându-te de munci Agatonice mărite. Pentru aceasta te-ai făcut bunătăţilor moştenitor, şi ai luat cu cei împreună pătimitori cu tine, după vrednicie cunună nestricăcioasă.
 
ICOS
 
   Pe Cel Bun şi de oameni Iubitor, roagă-L Agatonice preaînţelepte, ca să facă bună răutatea inimii mele, şi să-mi dăruiască cuvânt, ca că laud după vrednicie nevoinţele tale, care ai răbdat pentru credinţa lui Hristos, Dumnezeul nostru; precum pretutindenea ai cercetat ca un Mucenic şi păstor şi lupii gonind, ai povăţuit turma ta la pământul adevărului, strigând cu îndrăzneală : Ca nişte oi de junghiere ne-am asemănat; pentru aceasta să murim, ca să luăm cunună nestricăcioasă.
 
Sedealna, glasul 1
 
Podobie : Mormântul tău...

 
   Strălucindu-te de pătimire ca aurul în cuptor, raze de tămăduiri ai fulgerat, Înţelepte, şi prin Dar ai risipit întunericul dracilor. Pentru aceasta toţi prăznuim preasfântă pomenirea ta, de Dumnezeu fericite Mucenice Agatonice pătimitorule.
 
Slavă..., a Sfântului Mucenic Lup, glasul al 4-lea
 
Podobie : Cel ce te-ai înălţat...

 
   Curăţindu-ţi vederea sufletului tău, ai primit Raza Treimii, şi sufletele cele dintru întuneric, le-ai luminat, Preaînţelepte, cu lumina dumnezeieştilor tale cuvinte Lupe, Mucenice al Domnului; pentru aceasta te-ai mutat întru lumina cea neînserată, neîncetat rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim şi cu credinţă te lăudăm pe tine.
 
Şi acum..., a Praznicului, glas acelaşi.
 
Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...

 
   Strigă Davide, ce praznic este acesta ? Care l-ai lăudat oarecând în cartea psalmilor; că pe fiica Maica lui Dumnezeu şi Fecioara, o a mutat la locaşurile cele de acolo, Hristos, Cel ce S-a născut dintr-însa fără sămânţă. Şi pentru aceasta se bucură maicile şi fecioarele, şi miresele lui Hristos strigând : Bucură-te ceea ce te-ai mutat la împărăţiile cele de sus.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Cu Duhul văzând mai-nainte...

 
   Îngrădindu-te luminat cu arma dumnezeieştii credinţe, Înţelepte, ai intrat la priveliştea mucenicilor, şi împleticindu-te cu vrăjmaşul, desăvârşit l-ai biruit pe dânsul, supunându-l sub picioarele tale, Mucenice pătimitorule Agatonice.
 
   Cu înţelepciunea cuvintelor tale, şi cu dumnezeieşti arătările faptelor celor sfinţite, ai îngrozit pe vrăjmaşi, care socoteau să biruiască tăria minţii tale şi către înşelăciune să o tragă, Mucenice al lui Hristos, Agatonice.
 
   Cu totul arzând mintea ta de focul dragostei celei dumnezeieşti, pururea pomenite, de focul păgânilor nu te-ai înfricoşat; ci ca un cărbune arzându-te, materia nedumnezeirii o ai ars Mucenice sfinţite Agatonice.
 
A Născătoarei :
 
   Cela ce şade pe umerii Heruvimilor, cu cuviinţă dumnezeiască, dintru tine ca un om întrupându-Se, şade ca un prunc în braţele tale Preacurată, şi Se face prunc, ca să mântuiască pe întâi ziditul, care dedemult se făcuse prunc cu mintea.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cela ce şade în slavă...
 
   Trecând hotarele ceste pământeşti ale neputinţei omeneşti, Fericite, bătut fiind cu toiege, rănile le-ai suferit, purtând toiagul puterii cel mântuitor, Crucea Dumnezeului nostru; pururea preamărite Lupe.
 
   Nădăjduind către Domnul Lupe, purtătorule de chinuri, prin dumnezeiască ajutorinţă, ai rămas neclintit ca un munte, pentru aceasta zdruncinăturile mădularelor tale le-ai răbdat, înălţându-te către Cer cu dragostea cea dumnezeiască.
 
Slavă...
 
   Fiind plin de credinţă şi de înţelepciune şi de Dar, în mijlocul legiuitorilor ai mărturisit pe cuvântul lui Dumnezeu; şi de săgeţile cele ce ţi se trimiteau nu te-ai îngrijorat; fiind oprite de puterea lui Hristos, a se apropia de tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Adâncul înţelepciunii Iisus aflându-te pe tine, singură Curată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, S-a pogorât peste tine ca o ploaie, şi pâraiele cele cumplite ale păgânătăţii, cu dumnezeiescul Dar le-a înecat.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Luminează-ne pe noi...

 
   Ca un Mucenic prea-legiuitor, Mărite, ai pus împotriva legilor vrăjmaşului legea cea mântuitoare, a Dătătorului de lege, şi a Stăpânului tuturor, a lui Hristos Dumnezeului nostru.
 
   Agatonic care s-a făcut prea-vestit şi preamărit Mucenic, acum se fericeşte cu puterile cele de sus, totdeauna luminat veselindu-se.
 
   Mai mult decât viaţa ai ales a muri, Mărite, pentru ca să dobândeşti viaţa ceea ce va să fie, ca pe o pururea fiitoare şi veşnică; drept aceea ţi-ai plecat grumazul tău sabiei celei tăietoare.
 
A Născătoarei :
 
   Prin Duhul cel dumnezeiesc, mai dinainte Isaia văzând minunile tale a strigat : Iată vei avea în pântece pe Cel neîncăput, întrupat, Preacurată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Păgânii nu vor vedea...
 
   Înfricoşatu-te-au vrăjmaşii a te tăia pe tine bucăţi, iar mai mult pe sineşi tăindu-se, prin orânduielile cele dumnezeieşti, te vedeau păzindu-te nevătămat şi nerănit.
 
   Înălţatu-ţi-ai Mărite ochiul sufletului, spre Piatra cea neruptă, întărindu-te de dumnezeiasca putere, şi nicicum clătinându-te de valurile muncilor celor amare, Mucenice.
 
Slavă...
 
   Cu stropirile sângiurilor tale, jeratecul cel idolesc l-ai stins pătimitorule, şi cu focul chinurilor tale, toată înşelăciunea o ai ars, cu Duhul Cel Sfânt aprinzându-te.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Preacurata, cu minte curată să o cinstim, pe frumuseţea lui Iacov, şi cu faptele cele dumnezeieşti înfrumuseţându-ne, cu preamărire să o cântăm, ca pe Maica Dumnezeului nostru.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Pe Proorocul Iona urmând..

   Mulţimea cea nenumărată a etiopienilor celor înţelegători, prin neputinţa trupului, o ai biruit, Înţelepte, şi cu milioanele slujitorilor celor nematerialnici te-ai împreunat.
 
   Vitejeşte ai umblat pe calea muceniciei, şi căile răutăţii le-ai strâmtorat pătimitorule; şi ai ajuns către locaşurile cele largi ale minţilor celor cereşti.
 
   Strălucindu-te ca aurul în ulceaua celor cumplite, te-ai arătat pecete a patimilor lui Hristos, înţelepte Agatonice, punându-te în vistieriile cele dumnezeieşti.
 
A Născătoarei :
 
   Fecioreşti ca şi mai întâi, şi născând pe Hristos l-ai hrănit cu lapte, pe Cel ce dă hrană tuturor; preaslăvită este minunea şi negrăită, cinstită Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Strigat-a mai-nainte...
 
   Suferit-ai chinurile trupului prea cu tărie, chinuind cugetările cele nedumnezeieşti ale nelegiuitorilor, şi cu amarele bătăi mulţimea dracilor, vrednicule de minune.
 
   Scuturat-ai şi ca praful ai zdrumicat, pe dumnezeii celor fără de Dumnezeu, şi pe sineţi te-ai ridicat stâlp însufleţit al bunei credinţe, şi chip al bărbăţiei de Dumnezeu insuflate.
 
Slavă...
 
   Desfătându-se în munci, se veselea măritul purtătorul de chinuri, văzând cu Duhul mai-nainte cununile şi bună mărirea cea veşnică, care va să fie mucenicilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născut-ai Preacurată, pe Care mai-nainte de veci fără de începere L-a născut Tatăl, şi cu sân ai aplecat pe Hrănitorul. Mai presus de minte este minunea, şi mai presus de cuvânt este taina.
 
Irmosul :
 
   Strigat-a mai-nainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, Proorocul Iona în chit rugându-se : Din stricăciune mă mântuieşte, Iisuse Împărate al puterilor.
 
CONDACUL şi ICOSUL Praznicului.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Mucenic Agatonic, şi a celor dimpreună cu dânsul; Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian.

 
Stih :
Numirea lui Agatonic prea nemincinoasă este cu adevărat,
Căci bună biruinţa acestuia cea prin sabie o a strigat
Întru această lună în a douăzeci şi doua zi,
Agatonic prin sabie din viață se săvârşi
Meşteşugirile atot-meşteşugăreţului le-au surpat
Trei bărbaţi care silnicia meşteşugirii au răbdat.
Între mucenicii cei de sabie tăiaţi cu adevărat, 
Şi Severian se numără, ca cel de sabie tăiat. 
Iată la noi şi Cirineu nou s-a aflat,
Carele nu prin silnicie, cea de voie Cruce a răbdat.

 
   Mucenicul lui Hristos Agatonic a fost în zilele împăratului Maximian, şi fu prins de oarecarele comit anume Evtolmie, care fiind trimis din Nicomidia de împăratul, la părţile Pontului, adică a Mării Negre, ca să omoare pe creştini. Şi mergând cu o corabie, sosi la limanul ce-i zic Carpin, şi acolo aflând pe Sfântul Zotic cu ucenicii lui, care mărturiseau pe Hristos, îi osândi cu moartea Crucii. După aceea întorcându-se la Nicomidia, şi aflând că cel ce se zicea principe a crezut prin oarecarele Agatonic, care întorcea pe elini de către idoli, şi-i aducea către Hristos, trimise de-i prinse pe amândoi, şi pe Sfântul Agatonic îl bătu rău, iar pe principe îl aduse în Tracia, şi cu alţi creştini împreună legaţi, şi cu Agatonic, unde se află împăratul, ca să-şi dea seama la dânsul; şi venind la satul ce-i zic Patamo, omorî pe Sfântul Zinon, şi pe Teoprepie şi pe Achindin, cu cumplite munci, căci nu putea să umble atunci de rănile muncilor. După aceea apropiindu-se la Halchedon, omorî cu sabia şi pe Sfântul Severian care propovăduia cu îndrăzneală pe Hristos; iar la Vizantia, stând înaintea lui Agatonic cu cei ce erau împreună cu dânsul legaţi şi cu prinţul, şi scoţându-l afară din cetate, fu bătut rău. Deci sosind la Silivria la locul ce-i zic Amus, unde era Maximian, li s-au tăiat capetele lui Agatonic împreună şi prinţului şi a altor creştini, câţi adusese comitul din Nicomidia, şi aşa au luat cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa, şi a Sfinţitului Mucenic Atanasie episcopul, care o a botezat pe dânsa, şi pe mucenicii Harisim şi Neofit slugile ei.
 
Stih :
Ca pe un trandafir înflorit, din pământul Seleuciei
Pe Antusa cu mâinile o au secerat îngerii.
Atanasie zicea : Şi moarte de sabie voi răbda,
Şi viu, între prietenii cei vii ai lui Hristos mă voi număra.
Doi robi fiind tăiaţi amândoi au nimerit.
Bunul lor neam, pe care dedemult l-au fost pierdut


   Aceasta a fost în zilele împăratului Valerian din cetatea Seleucia, fiică lui Antonie şi Mariei, care erau foarte bogaţi şi daţi la slujirea idolilor, deci crezând în taină şi poftind să ia Botezul lui Hristos, şi să vadă pe episcopul Atanasie care propovăduia cuvântul lui Dumnezeu în Tarsul Ciliciei, plecă pe maică-sa de i-a dat o pereche de catâri, pe care încălecând zise că se duce la doica ei, şi luând cu sine doi fameni robi pe Harisim şi pe Neofit, îşi ţinură calea. Deci în vremea când mergea ea pe cale s-a făcut o minune înfricoşată, căci atunci episcopul Atanasie fiind ridicat de îngeri, stătu de față înaintea ei, pe care dacă-l văzu şi află cine este, îl rugă căzându-i la picioare, ca să o săvârşească cu dumnezeiescul Botez, şi nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune, şi îndată a ieşit de jos o fântână, şi se arătă doi îngeri în chip de slujitori, dând două veșminte albe Sfintei; deci se boteză ea şi cele două slugi ce erau cu dânsa, şi dându-şi haina ei cea scumpă şi grea cu aur ţesută episcopului, îl rugă să o dea la săraci, şi ea îmbrăcându-se cu haină mai smerită şi mai proastă, se duse la doica ei, iar ea nu o primi, înfruntându-o pentru hainele cele proaste cu care era îmbrăcată şi pentru credinţa lui Hristos. Deci întorcându-se la mumă-sa şi aflându-o mâhnită şi pe dânsa căci ea, adică fiica ei se botezase în Hristos; pentru aceea ieşind pe ascuns, se duse la episcopul Atanasie, şi luă cinul călugăresc şi se îmbrăcă în haine de păr, şi aşa ridicând Crucea Domnului, ieşind se duse la pustie, şi locuind douăzeci şi trei de ani cu fiarele, şi luând hrană de la ele prin dumnezeiasca pronie, şi suferind multe bântuieli de la draci, şi-a dat sufletul cu pace la Dumnezeu; închipuindu-se pe sine pe piatra unde era obişnuită a dormi. Iar pe episcopul Atanasie prinzându-l elinii, l-au dus Ia Valerian împăratul şi dându-i strânsoare cu multe munci de bice şi de toiege rănit, i s-a tăiat capul. Asemenea şi ceilalţi doi sfinţi fameni mai sus zişi, Harisim şi Neofit, fiind oameni mai de cinste ai fericitei Antusei, şi botezându-se împreună cu dânsa de episcopul Atanasie, despărţindu-se stăpână-sa de ei şi săvârşindu-se şi Episcopul cu mucenicie, se duseră la Valerian, şi numindu-se că sunt creştini, îi trimise băgaţi în fiare la ducele Apelian. Şi mărturisind înaintea lui pe Hristos Dumnezeu adevărat, au fost spânzuraţi şi strujiti peste tot trupul vreo trei ceasuri, după aceea au fost bătuţi tare cu toiege şi apoi li se tăiară capetele.
 
    Tot în această zi, Sfinţii Mucenici, Irineu, Or şi Oropsis.
 
Stih :
Trei de sabie fiind tăiaţi de trei voievozi ai înşelăciunii cu adevărat.
În adâncul sângiurilor lor celor vărsate i-au cufundat.

 
   Fericitul Irineu era diacon Bisericii şi propovăduia în privelişte pe Hristos Dumnezeu că este adevărat; pentru care prinzându-se de elini şi dându-se Domnitorului, îndată cu Or împreună şi cu Oropsie, au fost aruncaţi în foc; şi ploaie îndată pogorându-se au ieşit din foc nevătămaţi, apoi a fost daţi la fiare şi spânzurându-i de un lemn, i-au strujit cumplit; şi din toate acestea rămânând nevătămaţi li s-au tăiat capetele de sabie.
 
    Tot în această zi, pomenirea şi prăznuirea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu la Pirsa din Elada.
 
Stih :
De la Pirsa Ia Elada Icoana celei Preacurate,
Fiind râu de minuni pururea curgătoare izvorăşte.
 

   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Pe tinerii tăi cei...

 
   Trecând toate cele pământeşti te-ai făcut părtaş cereştii slave, şi din suflet ai iubit pe Stăpânul Cerului şi al pământului. Pentru aceasta cu credință cinstim sfântă pomenirea ta, Mărite.
 
   Alergând pe urma patimii lui Hristos, Celui ce a izvorât tuturor credincioşilor nepătimire, ai suferit huliri şi scârbe şi moarte nedreaptă, Mucenice, capul tău cu sabia tăindu-ţi-se întru bucurie.
 
   Nicicum nu ai dat închinăciune idolilor celor morţi, închinându-te lui Dumnezeu celui fără de moarte, Cel ce S-a arătat mort pentru noi, şi a omorât puterea înşelătorului. Pentru aceasta ai dobândit viaţa cea adevărată Mucenice înţelepte.
 
A Născătoarei :
 
   Făcutu-s-a Dumnezeu, om din tine Preacurată, îndumnezeind frământătura oamenilor, şi părtaşi firii celei dumnezeieşti săvârşind, pe cei ce te fericesc cu adevărat pe tine, ceea ce eşti între femei binecuvântată Preacurată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cel ce ai mântuit în foc...
 
   Fiind strălucit cu frumusețile patimilor, celor făcătoare de frumuseţe, cu bucurie stai acum, înaintea Celui ce pentru noi a suferit patimă pe Cruce, strălucindu-te cu dumnezeieşti revărsările luminii, Mărite.
 
   Vărsându-se arătat apă din Cer cu preamărire, te-a luminat şi te-a împuternicit, îndemnând sufletul tău a striga : Prealăudate Doamne, Dumnezeule al părinţilor, bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   În mijlocul vrăjmaşilor ai stătut ca un turn nesurpat, neclintindu-ţi-se mintea de măiestriile muncilor celor de multe feluri, şi cu mare vitejie ai surpat înşelăciunea, pururea pomenite pătimitorule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cel ce locuieşte în ceruri te-a ales pe tine singură frumuseţea lui Iacov, şi locuind în pântecele tău Preacurată, nicicum n-a clintit cheile fecioriei tale, binecuvântată.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : De care se cutremură...

 
   Din loc în loc târându-te pătimitorule, cu urmele tale pământul l-ai sfinţit, şi plecându-ţi grumazul sabiei celei tăietoare, te-ai despărţit de trup şi cu Dumnezeu te-ai împreunat.
 
   Aprinzându-te de dragostea lui Dumnezeu, nu ai avut grijă de bătăi şi de multe feluri de chinuri ale trupului. Şi lupta ta bine săvârşindu-o, te-ai împreunat cu mulţimile cele de sus, bucurându-te.
 
   Tăria vrăjmaşului celui fără de trup s-a surpat, căci mucenicii lui Hristos, prin neputinţa trupului împuternicindu-se, cu preaputernică tăria Stăpânului, l-a biruit pe el.
 
A Născătoarei :
 
   Cort şi masă şi chivot dumnezeiesc şi năstrapă care ai încăput mana vieţii, şi munte sfânt, te numim pe tine, Fecioară Marie pururea binecuvântată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Mântuitorule al tuturor...
 
   După preamulte chinuri, lui Dumnezeu ţi-ai plecat grumazul, Fericite, tăindu-ţi-se capul de sabie, şi întru uimire prin credinţă ai tăiat capetele bărbaţilor celor prea fărădelege.
 
   Datu-te-ai pe sineţi spre junghiere de bunăvoie, ca un mieluşel fără de răutate, închipuind pe Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, Care nu Se împotriveşte nici strigă.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Sicriul tău s-a făcut doctorie izgonitoare de tot felul de boli, şi casă de tămăduire necheltuită a sufletelor; căci de la Dumnezeu, te-ai îmbogăţit cu Darul tămăduirilor, Lupe prealăudate.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Toată făptura binecuvintează pe Cel născut al tău Fecioară, Care cu binecuvântări ne-a încununat pe noi, şi blestemul l-a ridicat întru-tot binecuvântată, singură preaslăvită, care ai umplut de daruri neamul nostru.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de buna-credinţă în mijlocul văpăii pogorându-Te i-ai rourat, şi i-ai învăţat sâ cânte : Toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Pe norul cel purtător...
 
   Fiind împreună numărat întru preasfinţite horele Sfinţilor Apostoli, întru petrecerile pătimitorilor, întru cetele cuvioşilor şi ale proorocilor înţelepte Agatonice, împreună cu dânşii bucurându-te, luminat stai acum purtând cunună înaintea Treimii.
 
   Cât este de minunată râvna ta, cât este de întemeiată credinţa ta, cât este de bună nădăjduirea ta cea către Dumnezeu, Mucenice, cât este de luminată viaţa ta, cât este de plină de Dar moartea ta, care te-a făcut părtaş slavei celei nemuritoare, pe tine de chinuri purtătorule.
 
   Pe tine Mieluşelul lui Hristos, junghierea cea preasfinţită, frumuseţea pătimitorilor, izvorul minunilor, preafrumoasă podoaba Bisericii, de Dumnezeu înţelepţite, întărirea credincioşilor, după datorie te lăudăm, înţelepte Agatonice.
 
   Preasfântă pomenirea ta sfinţind lumea, acum ne-a sosit nouă, întru care ne rugăm ca să dobândim sprijineala ta, cinstindu-te pe tine Mucenice cu dragoste, ca pe un slujitor al Cuvântului, Agatonice pururea preamărite.
 
A Născătoarei :
 
   Cu cel nesăţios, având mintea iubitoare de păcate, şi viață neîndreptată, şi suflet greşit şi inimă pângărită, cad la tine Stăpână, ajută-mi, şi-mi dă îndreptare, mai-nainte până ce nu mă ajunge tăierea morţii.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Eva adică prin boala...
 
   Propovăduind pe Soarele, Hristos, te-ai arătat ca o stea mult-luminoasă, celor ce dormeau întru întunericul pierzării, de la care strălucindu-te prin credinţă, te-ai arătat părtaş zilei celei neînserate Mucenice vrednicule de minune.
 
   Astăzi pomenirea ta ne-a strălucit nouă mai luminat decât soarele, luminând tot pământul, şi gonind norii sufletelor, şi ridicând întunericul patimilor, pe care peste an o prăznuim.
 
Slavă...
 
   Sionul cel de sus, Mitropolia celor aleşi, cu bucurie poartă duhul tău, şi Biserica celor întâi născuţi se luminează; iar noi credincioşii, te cinstim pe tine, Preafericite, cerând ca să ne mântuim prin rugăciunile tale Lupe, cugetătorule de Dumnezeu.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu razele luminii celei dintru tine, luminează sufletul meu, dumnezeiască Mireasă, ridică-mă pe mine cela ce zac în groapa pierzării, surpând pe vrăjmaşii cei ce pururea scârbesc inima mea, şi mă împing către patimi, Preacurată Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Eva adică prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus. Iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cu ucenicii să ne suim...
 
   Prealuminată pomenirea Mucenicului Agatonic, cu luminoasă prăznuire să o săvârşim, pe care o a împreunat Darul, cu Adormirea Preacuratei. Căci viteazul acesta pătimind cu suflet tare, a ruşinat pe tirani, şi bucurându-se stă acum înaintea lui Hristos purtător de cunună, rugându-se pentru noi cei ce-l lăudăm pe dânsul.
 
Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.
 
   Apostoli de la margini, adunându-vă aicea în satul Ghetsimani, îngropaţi trupul meu; şi tu Fiule şi Dumnezeul meu, primeşte duhul meu.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...
 
   Pământul cu îngroparea ta s-a binecuvântat Fecioară, iar văzduhul s-a sfinţit prin străină suirea ta, ceea ce ai murit după legea firii.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Cu cântări petrecând cinstitul şi de Dumnezeu primitorul trupul tău, dumnezeieştii Apostoli au strigat : Unde te duci acum Stăpână ?
 
Stih : Juratu-s-a Domnul lui David cu adeverinţă, și nu Se va lepăda de dânsa.
 
   Trupul tău neapropiat a fost de stricăciune, și după legea firii a fost dat spre îngropare, dar rămâne fără stricăciune.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea :
 
   Toţi pământenii împreună cu osârdie să alergăm, cu cei fără de trupuri, să îngropăm pe ceea ce a născut pe Făcătorul zidirii.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
LA LITURGHIE
 
Fericirile Praznicului Cântarea a 8-a. Dintru amândouă Canoanele, cu Irmosul pe 6.
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI TREIA


Sfântul Mucenic Lup.

Tot în această zi, se odovăieşte Praznicul Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi se cântă slujba aşa :
 
   Seara Catisma rândului. La
Doamne strigat-am..., Stihirile Praznicului 6. Cele cântate la însuşi Praznicul, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. De este Sâmbătă, Slavă..., a Praznicului, Şi acum..., Dogmatica glasului de rând.     La Stihoavnă Stihirile Praznicului, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. Troparul Praznicului. Ectenia şi Otpustul.     La Pavecerniţă, după Sfinte Dumnezeule..., Condacul Praznicului. Iar Miezonoptica o punem după obicei.     La Utrenie, la Dumnezeu este Domnul.... Troparul Praznicului, de 3 ori. După Catisme, Sedelnele Praznicului, Canonul Praznicului, cu Irmosul pe 8, şi altul cu Irmosul pe 6, Irmoasele amânduror Canoanelor de câte 2 ori. Catavasie : Cea împodobită cu dumnezeiasca slavă... după a 3-a Cântare, Ipacoi al Praznicului. După a 6-a Cântare, Condacul şi Icosul Praznicului. La a 9-a Cântare; Ceea ce eşti mai cinstită... nu cântăm, ci cântăm Pripelile Praznicului. După a 9-a Cântare, Luminânda Praznicului de 2 ori.     La Laude Stihirile Praznicului pe 4, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. Doxologie mare. După Sfinte Dumnezeule... Troparul Praznicului. Ecteniile şi Otpustul, şi Ceasul 1.     La Liturghie fericirile de la amândouă Canoanele, din Cântarea a 9-a, cu Irmosul pe 8. După Ieşire, Troparul Praznicului, Slavă..., Şi acum..., Condacul, Prochimen, Aliluia, și Chinonicul Praznicului, Apostolul şi Evanghelia zilei, apoi ale Praznicului. 
    CADE-SE A ŞTI : Că de se va întâmpla sfârşitul Praznicului Adormirii Născătoarei de Dumnezeu Duminică.      SÂMBĂTĂ SEARA     La Vecernia cea mică, Stihirile Învierii, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.     La Stihoavnă, o Stihiră a Învierii, şi a Praznicului, Stihoavnă cu Stihirile lor de la Vecernia cea mare. Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. Troparul învierii, Slavă..., Şi acum..., al Praznicului.     La Vecernia cea mare, cântăm : Fericit bărbatul... Catisma toată. La Doamne Strigat-am..., Stihirile Învierii 4, şi ale Praznicului 6. Cele ce se cântă la însuşi Praznicul, Slavă..., a Praznicului, Şi acum..., Dogmatica glasului de rând. La Litie Stihirile şi Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.     La Stihoavnă Stihirile învierii, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului. După Sfinte Dumnezeule..., Troparul : Născătoare de Dumnezeu Fecioară... de 2 ori, şi al Praznicului o dată. Şi binecuvântarea pâinilor, şi citirea.     La Utrenie, la Dumnezeu este Domnul... Troparul învierii de 2 ori, Slavă..., Şi acum..., al Praznicului. După Catisme, Sedelnele învierii, cu a Născătoarei lor, şi citire din tâlcuirea Evangheliei Duminicii rândului, şi celelalte după orânduială. Canonul învierii cu Irmosul pe 4, şi al Născătoarei de Dumnezeu pe 2, şi ale Praznicului amândouă Canoanele pe 8, Catavasie : Cea împodobită cu dumnezeiasca slavă... După a 3-a Cântare, Condacul şi Icosul şi Ipacoi al Praznicului, după a 6-a Cântare, Condacul şi Icosul învierii, la a 9-a Cântare, cântăm : Ceea ce eşti mai cinstită... Luminânda învierii, Slavă..., Şi acum..., a Praznicului.     La Laude Stihirile învierii 4, şi ale Praznicului 4, cu cea de Slavă..., cu Stihirile Praznicului. Slavă..., Stihira Evangheliei, Şi acum... : Prea binecuvântată eşti... Doxologie mare. După Sfinte Dumnezeule... Troparul învierii numai, Ectenia, Şi Otpustul, şi ceasul 1.     La Ceasuri, Troparul învierii, Slavă..., al Praznicului, Şi acum..., al Născătoarei Ceasurilor. După Tatăl nostru... Condacul Praznicului. Asemenea şi la celelalte Ceasuri, Condacul învierii, şi al Praznicului, zicem schimbându-le.     La Liturghie fericirile glasului pe 6, şi ale Praznicului, Cântarea a 9-a, pe 4. După Ieşire. Troparul învierii, şi al Praznicului, Slavă..., Condacul învierii, Şi acum..., al Praznicului. Prochimen, Apostol, Aliluia, Evanghelia şi Chinonicul Duminicii, şi ale Praznicului :    VEZI : Din ziua aceasta se cântă Catavasia : Crucea însemnând Moise... până la 21 de zile ale lunii Septembrie.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Sfântului Mucenic Lup.
 
Stih :
Lup se află rob, iar prin sabie,
Liberându-se, prieten lui Hristos se apropie.
Lup întru această lună, în a douăzeci şi treia zi,
De ascuţitul sabiei din viață se săvârși.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Irineu episcopul Sirmiului.
 
Stih :
Al Sirmiului fiind tăiat s-a împărtăşit spre îngropare,
De proaste băile râurilor, prin sângiurile sale.

 
   Acest sfânt a fost pe vremea împărăţiei lui Diocleţian, episcop Sirmiului, şi fiind prins din Sirmiu, a fost adus la Peonia, şi stătu înaintea guvernatorului Prov, mărturisind şi propovăduind credinţa în Hristos adevăratul Dumnezeul nostru. Deci a fost închis în temniţă, apoi scoţându-l a fost bătut, după aceea luându-şi răspunsul cel de pierzare, tăindu-i-se capul a fost aruncat în râul ce-i zic Saon, şi aşa i se săvârşi mucenicia.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Irineu episcopul Lugdunilor.
 
Stih :
Irineu grăbeşte, să lase pământul prin sabie,
Căci este aprins, de cereasca dragoste.

 
   Acesta a fost pe vremea lui Marcu Antonin împăratul, om vechi, diadoh al fericiţilor Apostoli, fiind episcop LugduniIor celor din Galia, care a lăsat multe cărți la Biserică, adeverind credinţa noastră; dintru care au luat cei mai de pe urmă pricinile tâlcuirii dumnezeieştilor Scripturi. Acesta primind cârmuirea Bisericii cetăţii ce s-a zis mai sus după episcopul Potino care a mărturisit pentru Hristos, şi răpind cu multe cuvinte şi învăţături din rătăcirea idolilor, şi aducând către Hristos pe mulţi Mucenici, în cea de apoi şi el săvârşindu-se de sabie de cei cel goneau, a luat cununa muceniciei.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Calinic patriarhul Constantinopolului.
 
Stih :
Calinic aşteptând îndulcirea cea stătătoare,
Către sfârşit, nu se află cu dezgustare.

 
   Acesta întâi era preot şi schevofilax Bisericii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, celei din Vlaherne. Iar pentru bunătăţile cele dumnezeieşti ce avea, a fost hirotonit arhiepiscop Constantinopolului, în zilele lui Iustinian cel tânăr, ce se zice şi rignomitis adică nas tăiat, nepotul lui Iraclie, care prepunând şi cugetând multe scârbe împotriva lui, îi porunci odată să dea binecuvântare ca să se surpe Biserica Născătoarei de Dumnezeu ceea ce se numea a Mitropoliilor. Iar Sfântul răspunse : Că nu este rugăciune de stricăciune, ci mai vârtos de zidire, că Dumnezeu, zice, a făcut lumea spre întărire, iar nu spre stricăciune. Deci grăbindu-l cei ce erau trimişi, şi supărându-l şi siIindu-l, zise fericitul : Slavă ție Hristoase, Celuia ce pururea îngăduieşti, şi îndată Biserica, se surpă. Deci scoţându-se, împăratul din împărăţie, pentru cele multe ale lui fapte fără de cale, şi tăindu-i-se nasul a fost izgonit la Hersona, şi de acolo scăpând, a luat ajutor de oşti de la bulgari, şi mergând la zidurile Constantinopolului, plecă cu vicleşug pe patriarhul şi pe tot sfatul de ieşiră şi-l primiră. Apoi îşi călcă jurământul ce-l făcuse pe cinstita Cruce şi pe sfânta Evanghelie, şi pe cinstitul trup şi sânge. Şi cum intră înlăuntru în cetate, îndată umplu cetatea de omor. Şi a fost răpit fericitul Calinic de ostaşii lui, şi izgonit la Roma, arătându-i Iustinian nasul cel tăiat, şi chinuindu-l că a fost jurat cu dânsul, de care n-avea ştire nici de unele dumnezeiescul acela om, şi marele Arhiereu. După aceea ducându-l la Roma, a fost pus la o temelie de zid, şi-l zidiră pe dinafară, că aşa poruncise tiranul. Şi peste patruzeci de zile spărgând zidul, s-a aflat încă viu cu suflet, şi mai trăind patru zile după aceea, către Domnul s-a mutat, şi a fost îngropat în Biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, precum poruncise trimişii, Papei celui ce era atunci la Roma.
 
    Tot în această zi, Sfinţii treizeci şi opt de Mucenici cei din Tracia, de sabie sau săvârşit.
 
Stih :
Întreită zecimea de Mucenici, sabia suferea.
Şi număr de alţi opt încă împreună nevoitori avea.

 
    Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI PATRA


Sfântul sfinţitul Mucenic Eutihie, ucenicul Sfântului Ioan de Dumnezeu cuvântătorul.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6; din Octoih 3 şi ale Sfântului 3, glasul al 8-lea :

Podobie : O, preaslăvită minune...


   Mucenice Eutihie fericite, cu sfinţenie făcându-te ucenic al cinstitului ucenic al Cuvântului, propovăduitorului celui cuvântător de Dumnezeu, de la dânsul te-ai învăţat învăţătura cea preasfinţită şi te-ai arătat lumină, luminând cu Darul tot cugetul, cu cele de Dumnezeu sfinţite cuvântările tale. Pentru aceasta cinstim sfântă pomenirea ta.
 
   Cu împuternicirea răbdării tale celei tari, ai surpat zidul înşelăciunii, Preafericite, şi ai suferit legături şi moarte pururea pomenite. Pentru aceasta ai dobândit nemurirea, petrecând împreună cu cetele mucenicilor, şi cu ale îngerilor, şi prin împărtăşirea cea mai bună cu cuviinţă dumnezeiască, desăvârşit te-ai îndumnezeit.
 
   În temniţă fiind închis, din Cer ai primit pâinea vieţii, pururea pomenite, şi fiind aruncat în văpaie, ai rămas nears, şi zgâriindu-te cumplit, ai suferit răni, năvălirile fiarelor prin rugăciune le-ai îmblânzit, şi tăindu-ţi-se capul tău cu sabia, te-ai înălţat către Cer prin sânge, ca pe o dumnezeiască căruţă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Vino suflete al meu suspinând şi pâraie de lacrimi din inimă izvorând, strigă Fecioarei şi Maicii Dumnezeului nostru : Pentru mulţimea îndurărilor tale Preacurată mântuieşte-mă pe mine de munca cea înfricoşată şi mă sălăşluieşte, unde este odihna şi desfătarea şi bucuria cea veşnică.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Soarele s-a întunecat şi luna întru întunecoasă haină cu întuneric şi-a schimbat lumina; pământul s-a cutremurat, catapeteasma Bisericii s-a despicat; şi eu cum nu mă voi rupe la cele dinlăuntru, o Fiule ! Ochii şi măruntaiele îmi voi rupe, văzându-Te pe Tine că mori fără dreptate, preadulce Mântuitorul meu.
 
Tropar, glasul al 4-lea.

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., al Născătoarei.
 
LA UTRENIE
 
După obişnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului şi Psalm 50.
 
CANOANELE
 
Ale Octoihului şi al Sfântului pe 4.

CANONUL Sfântului
 

 Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos :

 
   Pe Faraon cel ce se purta în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea, şi pe Israil fugătorul mergătorul cel pedestru l-a mântuit, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.
 
   Arătându-te împreună-locuitor cu Apostolii şi cu mucenicii, şi totdeauna umplându-te de dumnezeiască lumină, arată părtaşi luminii, pe cei ce săvârşesc astăzi cinstită pomenirea ta, Mucenice Eutihie vrednicule de minune.
 
   Făcându-te ucenic cu bunăcredinţă ucenicului celui iubit, şi foarte urmând obiceiurilor lui, Fericite, ai iubit pe Domnul, împlinind legile Lui cele dumnezeieşti, şi urmând patimilor Lui, Eutihie.
 
Slavă...
 
   Cu bunăcredinţă plecându-te legii celei dumnezeieşti, celor prin ostenelile cele sihăstreşti ai omorât trupul, depărtându-te de lume, şi în munţi petrecând pururea pomenite Mucenice, şi curăţindu-ţi sufletul, văzător de Dumnezeu te-ai cunoscut.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Nădejdea mântuirii mele îmi pun la tine Fecioară, spală-mă cu totul de întinăciunea păcatelor, şi mă fă curat, ca bine şi prea-ales să plac Fiului tău şi să fac voia Lui cea preasfântă.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos :  Cela ce ai întărit cerurile...

 
   Aflând pe Pavel ca pe un soare strălucit, cu lumina propovăduirii celei preaînţelepte; cu dânsul împreună ai umblat ca o stea prea-mare, luminând inimile cu Duhul, de Dumnezeu înţelepţite fericite.
 
   Temeiul cuvântătorilor de Dumnezeu, verhovnicul Apostolilor, Ioan prietenul cel adevărat al Mântuitorului, dumnezeieşte mutându-se de pe pământ, pe tine te-a pus a paşte turma lui Dumnezeu, fericite.
 
Slavă...
 
   Prea-înfrumuseţat şi cu raze luminoase şi plin de Dumnezeiescul Duh, ai stătut înaintea celui ce judecă fărădelege, mustrând păgânătatea lui, Preafericite, şi mărturisind dumnezeiască întruparea lui Hristos.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te ceea ce singură netâlcuit ai născut bucuria; bucură-te nor şi căruţa Cuvântului; bucură-te scaunul lui Dumnezeu, Fecioară neispitită de nuntă; bucură-te slava cuvioşilor, bucură-te încununarea mucenicilor.
 
Irmosul :
 
   Cela ce ai întărit dintru început cerurile întru pricepere, şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale Hristoase mă întăreşte, că nu este sfânt afară de Tine, unule Iubitorule de oameni.
 
Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...

 
   Strălucit-ai lumina cunoştinţei de Dumnezeu, risipit-ai întunericul mulţimii dumnezeilor, muceniceşte săvârşind călătoria ta şi izvorând darurile tămăduirilor, curăţeşti bolile celor ce se apropie la tine Mucenice mărite. Roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Dumnezeiesc cort al Cuvântului te-ai făcut, ceea ce eşti singură Preacurată Fecioară Maică, care covârşeşti pe îngeri cu curăţia. Pe mine cel ce sunt întinat mai presus decât toţi cu greşale trupeşti, curăţeşte-mă cu dumnezeieşti apele rugăciunilor tale, dându-mi Curată mare milă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Mieluşeaua Cuvântului cea nespurcată Fecioara şi Maica cea nestricată, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel ce a răsărit dintru dânsa fără de durere, ca o Maică plângând a strigat : Vai mie Fiul meu, pătimeşti vrând să mântuieşti pe om de ocara patimilor.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Tu eşti tăria mea Doamne, Tu şi puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea; Cela ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti, şi a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
   Cu tot cugetul purcezând către Domnul, bătându-te de pretutindenea şi cumplit rupându-te nu ai simţit, şi ca o tămâie cu bună mireasmă, prin lucrarea Duhului ai umplut de bună mireasmă dumnezeiască, pe cei ce stau lângă tine, vrednicule de minune, cugetătorule de Dumnezeu.
 
   Păzindu-te de Dumnezeu, Mucenice înţelepţite de Dumnezeu, şi legat şezând în temniţă, văzut ai primit cu bucurie pâine cerească, învitejindu-te Cel singur puitor de nevoinţă, ale Căruia patimi dumnezeieşti ai râvnit, purtătorule de chinuri Eutihie.
 
   Deschizând întru Duhul cinstită gura ta, când stai înaintea divanurilor judecătorilor, Preaînţelepte, prea-arătat ai propovăduit credinţa cea adevărată a Treimii. Iar înşelăciunea idolilor şi cugetele tiranilor celor fără de Dumnezeu, le-ai înfruntat, Fericite.
 
Slavă...
 
   De dragostea cea dumnezeiască aprinzându-te, Fericite, după multe alte chinuri ale trupului, cu bucurie ai intrat în văpaia focului cea aprinsă, prin cruzimea judecătorului, dar nu te-ai ars nicicum, căci roua cea dumnezeiască te răcorea din Cer pe tine Eutihie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
     
   Între femei singură ai rămas Fecioară, şi mai-nainte de naştere şi după naştere, căci Dumnezeu cel ce înnoia firile, mai presus de cuvânt negrăit întrupându-Se din tine, Cel născut sus mai-nainte de veci, şi pe pământ în vremile cele de pe urmă, Preacurată Fecioară.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cela ce eşti lumina neapusă ? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul; ci mă întoarce, şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.
 
   Îmbogăţindu-te cu dumnezeiescul cuvânt, l-ai împărţit tuturor celor ce aveau trebuinţă, Fericite, şi turma lui Hristos, ca un preot o ai păscut, sfătuind, învăţând şi povăţuind către mântuire, Eutihie purtătorule de chinuri, mult-pătimitorule.
 
   Prin puterea Dumnezeiescului Duh, lepădând înşelăciunea cea pierzătoare de suflete, ai venit la Hristos şi i-ai adus Lui mulţimea celor mântuiţi prin credinţă, cu cinstitele tale graiuri, de Dumnezeu insuflate Eutihie, Mucenice, înfrumuseţarea pătimitorilor.
 
Slavă...
 
   Cât sunt de frumoase picioarele tale, care au călătorit pe calea muceniciei celei dumnezeieşti, Preafericite, şi bine au păşit întru dânsa, şi au ajuns întru cea mare lăţime a Împărăţiei Cerurilor, pururea pomenite Mucenice.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Maică Fecioară Doamnă, care ai născut pe Cuvântul cel necuprins, şi eşti slava îngerilor, şi rana dracilor, învredniceşte tămăduirii inima mea cea rănită de păcate, Mireasă a lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Curăţeşte-mă Mântuitorule...
 
   Cuprinzându-te de dorirea săvârşirii celei întru Hristos, cu sila ai venit legat de la efeseni, şi împodobindu-te cu chinurile, te-ai odihnit în Sevastia patria ta înţelepte Eutihie.
 
   Fiind frumoasă şi preacurată Biserică lui Dumnezeu, ai surpat prin Dar capiştile idolilor cele urâte, şi întru Biserica cea cerească te-ai înălţat Eutihie, ca să stai înaintea lui Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Împuternicitu-te-a dumnezeiescul înger pe tine când umblai pe cale, proorocindu-ţi ţie arătat şi prealuminat cele viitoare, Eutihie preafericite, ca unuia ce erai întocmai cu îngerii, şi afară de trup cu duhul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Abaterile minţii mele celei pătimaşe şi cumplite mişcările sufletului meu, îndreptează-le Fecioară, şi mă mântuieşte, şi mă păzeşte de cei ce în toate zilele, fără de cruţare năpădesc asupra mea.
 
Irmosul :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor rogu-mă. Căci către Tine am strigat, şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.
 
CONDAC, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Fecioara astăzi...
 
   Întocmai de un scaun cu Apostolii făcându-te frumuseţea Ierarhilor, muceniceşte te-ai preamărit Eutihie, strălucit-ai ca soarele luminând pe toţi, şi ai risipit noaptea cea prea-adâncă a nedumnezeirii. Pentru aceasta te cinstim pe tine, ca pe un dumnezeiesc adevărat sfinţit tăinuitor al lui Hristos.
 
ICOS
 
   Ca un preot dumnezeiesc, ca un slujitor ceresc, ca un păstor bun, ca un pătimitor nebiruit, împreună cu cetele cele de sus acum sălăşluindu-te, sfinţite tăinuitorule, trimite-mi jos lumină mie, şi suflă întru mine cuvânt, pentru ca să laud dumnezeieştile tale patimi, goanele şi luptele cele alese şi vitejeşti, sfărâmările oaselor, tăierile mădularelor, pentru care te-ai numărat cu adevărat, împreună cu îngerii, Fericite, ca un dumnezeiesc sfinţit tăinuitor al lui Hristos,
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și patra, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Eutihie, ucenicul Sfântului Ioan cuvântătorul de Dumnezeu şi al Sfântului Apostol Pavel.
 
Stih :
Prea cu bună norocire te-ai norocit tu de trei ori fericite,
Câştigând dumnezeiasca moştenire, o Eutihie, Sfinte.
Întru această lună în a douăzeci şi patra zi,
Eutihie din viață se săvârşi.
 

   Acesta umplându-se de Darul lui Dumnezeu, şi urmând Sfântului Apostol Pavel, şi mergând cu mare îndrăzneală la propovăduire, şi surpând capiştile idoleşti, răbdă legături şi bătăi, şi pătimi rău multă vreme în temniță, unde primea pâine din Cer. Şi a fost băgat în foc şi dat fiarelor sălbatice, dintre care fiare grăind una cu grai omenesc, făcu de se îngroziră toţi. Şi toate acestea biruindu-le, se duse la patria sa, la Sevasti, mergându-i înainte înger dumnezeiesc de-l întărea, unde ajungându-l vreme de bătrânețe, răposă în Domnul.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tation.
 
Stih :
Prin târâre foarte multe mile de pământ numărând,
În Eden, Tatioane, nenumărate mile eşti primind.

 
   Acesta a fost de la locul ce se numea Manlineu ce este din-jos de Mitropolia cetăţii lui Claudie, din eparhia Onoriadei. Deci fiind prins de elini pentru că credea în Hristos, stătu de față în Claudiopoli înaintea guvernatorului Urban, şi întrebându-se, şi mărturisind că este creştin a fost băgat în temniţă, şi iar a fost scos la întrebare şi stând cu puterea lui Hristos în credinţă, l-a bătut cu toiege şi zgâriindu-l cu unghii de fier. Deci sosind la poarta cetăţii, şi făcându-şi semnul Crucii, şi auzind glas de sus care bine-i vestea bunătăţile cele ce-l aşteptau, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru şi Mărturisitorul Gheorghie Limniotul.
 
Stih :
Gheorghie săvârşindu-se, cu obştescul sfârşit,
Semn de nevoinţă, nasul tăiat, l-a avut.
 

   Acest fericit din tânără vârstă, petrecându-şi viaţa pustniceşte în muntele Olimpului, şi nevoindu-se cu multă nevoinţă. În zilele lui Leon Isaurul care sfărâma Icoanele şi ardea moaştele sfinţilor, propovăduind cu îndrăzneală ortodoxia, şi mustrând păgânătatea şi nedumnezeirea tiranului. Şi de iznoavă propovăduind adevărata credinţă, la adânci bătrâneţe ajungând, că precum spun a fost de nouăzeci şi cinci de ani, răbdând mult şi multe feluri de munci. Şi în cea de apoi tăindu-i-se nasul şi arzându-i capul, mulţumind şi rugându-se, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a ruşinat în Babilon oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca întru o grădină verde săltând au cântat : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Focul cel ce se aprinsese spre pierzarea ta, cugetătorule de Dumnezeu, s-a stins prin insuflările lui Dumnezeu, căci din Cer se auzea tunet, şi se trimitea picături cu zăpadă, acoperind pe cei ce nu cunoşteau pe Dumnezeu.
 
   Cu tare întindere zgâriindu-te Mucenice, izbucneai miruri cu bune miresme, căci ai alergat întru mirosul patimilor Cuvântului şi Ziditorului, Celui ce S-a smerit, către Care ai strigat : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Viaţa ta fără prihană, mucenicia preaminunată şi mântuitoare este, tuturor celor ce se apropie de sfânt sicriul moaştelor tale, care izvorăşte tămăduiri, şi scoate pe mulţi dintru întinăciunea patimilor, înţelepte Eutihie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cinstiţii prooroci cunoscând de departe adâncimea Tainei tale cea negrăită, prin feluri de chipuri au arătat tuturor naşterea ta Fecioară, strigând : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...

 
   Întinzându-ţi mâinile tale către Hristos Dumnezeul nostru, Mărite, şi luptându-te cu leii în mijlocul câmpului, ai rămas nevătămat ca şi Proorocul Daniil, mai-nainte având pururea pe îngerul cel ce te păzea pe tine, şi neîncetat cântând : Preoţilor binecuvântaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
   Fiara cea necuvântătoare ceea ce se gătise spre pierzarea ta, văzându-te judecat fără dreptate de cei fărădelege, prin insuflarea cea atotputernică luminat grăieşte, şi a propovăduit măririle Mântuitorului, minunând pe cei ce strigă : Preoţi binecuvântaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
   Cu puterea şi cu Darul lui Dumnezeu, săvârşind lupta cea prea-mare Mucenice, ai primit cununile biruinţei bucurându-te, şi te-ai numărat în cetele Apostolilor, şi ale mucenicilor, şi ale tuturor sfinţilor, cu care neîncetat strigi : Preoţi binecuvântaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Urmând pe urma patimilor lui Hristos, prealăudate, după lege ai pătimit, ca un slujitor al lui Hristos, şi ţi-ai roşit porfira din sângele cel mucenicesc, cu care împodobindu-te ca un împărat, te-ai mutat la împărăţiile cele de sus, strigând Stăpânului : Preoţi binecuvântaţi, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce singură ai născut Viaţa, înviază sufletul meu cel omorât de muşcarea şarpelui, şi-l povăţuieşte ca să lucreze voile Celui ce pentru noi S-a născut din tine, Preacurată Fecioară, ca să strige : Preoţi binecuvântaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, a strigat : Tineri bine-L cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Spăimânta-tu-s-a de aceasta...

 
   Izvorând tămăduiri de toate felurile, alini boli prea-grele, ca unul ce ai primit de la Hristos Dar adevărat, şi bine te-ai luptat, şi pe vrăjmaşi ai biruit, de Dumnezeu înţelepţite, purtătorule de chinuri, împreună cetăţeanule cu îngerii, şi pârgă mucenicilor.
 
   Arătându-te frumos cu luptele, te-ai sălăşluit întru cămările cele frumoase ale Mirelui, tăindu-ţi-se de sabie sfânt capul tău, pe care Iisus l-a încoronat cu prea-încuviinţată diadema biruinţei, luminătorule al Bisericii, întărirea şi lauda celor ce cu bunăcredinţă, te fericesc pe tine.
 
   Zdrobit-ai puterea vicleanului, Eutihie purtătorule de chinuri, Prealăudate. Şi vitejeşte ai ridicat semn de biruinţă asupra lui, şi biruitor prea-ales eşti acum, în ceruri stând strălucit, cu multă îndrăzneală înaintea Scaunului Treimii.
 
Slavă...
 
   Pomenirea ta cea dumnezeiască şi luminoasă, cu razele mai mult decât soarele a strălucit tuturor, luminând cu strălucirile cele luminătoare, pe cei ce cu credinţă şi cu bună cinstire, pururea o prăznuiesc pe dânsa, întru care te rugăm pe tine Eutihie, ca unul ce ai îndrăzneală, cere mântuirea noastră.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Glasul lui Gavriil îţi aducem ţie : Bucură-te pământul cel ales, bucură-te masa cea cu vederea de aur, bucură-te scăparea oamenilor, bucură-te lauda mucenicilor, bucură-te bucuria îngerilor, Născătoare de Dumnezeu, Preasfântă, întărirea celor ce cu credinţă curată, te fericesc pe tine.
 
Irmosul :
 
   Spăimânta-tu-s-a de aceasta Cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu, S-a arătat oamenilor trupeşte, şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Femei auziţi glas....

 
   Ca unul ce te-ai făcut moştean scaunelor şi părtaş obiceiurilor împreună cu sfinţiţii Apostoli, de Dumnezeu cugetătorule, spre cei ce cu credinţă prăznuiesc sfântă pătimirea ta, caută din Cer ca un ucenic al Cuvântului, Ierarhe Eutihie.
 
A Născătoarei :
 

   Caută spre moştenirea ta Preacurată şi cu nebiruită ocrotirea ta păzeşte-o pe dânsa; sceptrurile împărăţiei îndreptează-le şi le întăreşte, îmblânzeşte limbile cele barbare, şi dă pace în toată lumea.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul. 

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI CINCEA


Întoarcerea moaştelor Sfântului Apostol Vartolomeu şi Sfântul Apostol Tit.

 LA VECERNIE

 
La Doamne strigat-am... Stihirile pe 6, ale Sfântului Apostol Vartolomeu 3, şi ale Sfântului Apostol Tit 3.
 
Stihirile Apostolului Vartolomeu, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Ca pe un viteaz...
 
   Pe soarele cel mult-luminos, pe steaua cea neapusă, pe Cerul cel însufleţit care povesteşte slava lui Dumnezeu cea mântuitoare, pe propovăduitorul cel dumnezeiesc, pe luminătorul neamurilor, pe râul care revarsă curgerile cunoştinţei, şi adapă inimile tuturor, pe măritul Vartolomeu curat să-l fericim.
 
   Văzutu-s-au cărările tale în mare, Apostole, arătându-se mai presus de mintea omenească; căci cu sicriul împreună fiind aruncat, de la răsărit către apus ai alergat, urmându-ţi de amândouă părţile bine-măriţii Mucenici, şi făcându-ţi cinste prin insuflarea Stăpânului tuturor, Vartolomee Apostole.
 
   Cu umblările tale cele minunate, ai sfinţit apa mării, şi ai ajuns către ostrovul Lipariei, izvorând miruri şi patimile cele nevindecate tămăduindu-le, şi mântuitor celor de acolo şi scăpare şi scutitor făcându-te pururea pomenite, către Împăratul şi Mântuitorul tuturor, Vartolomee Apostole.

Alte Stihiri ale Sfântului Apostol Tit, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn ceIor ce...
 
   Propovăduind o Dumnezeire în trei Ipostasuri, ai tulburat marea păgânilor cea cu mulţi dumnezei, şi către limanurile cele prea liniştite, pe cei ce înotau în luciul nedumnezeirii, tu i-ai adăpostit. Pentru aceasta ai primit cerească răsplătire, rugând pe Iubitorul de oameni, pentru cei ce te laudă pe tine, Fericite.
 
   Cu strălucirile cele dumnezeieşti fiind strălucit la minte, ca o rază împreună ai călătorit Tite, cu soarele cel ce luminează cele întunecate cu Pavel cel dumnezeiesc, şi împreună cu dânsul tot pământul ai mântuit din noaptea cea adâncă. Pentru aceasta te fericim ca pe un Ierarh de Dumnezeu cuprins, ca pe un dumnezeiesc Apostol, ca pe un prea-fierbinte rugător.
 
   Pornindu-se de la Crit şi întorcându-se iar întrânsul, ca o neruptă temelie, prin credinţa cea dreaptă întru care s-a fost întărit şi cu zidirea dumnezeieștii puteri celei cereşti, a zidit pe credincioşi, Tit cel fericit, întâiul şezător pe scaunul patriei lui, împreună călătorul cu Pavel, mângâierea credincioşilor.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Prealăudate Vartolomee, pornindu-te de la răsărit, fiind mort de mulţi ani ţi-ai pus pornirea în mare şi cărarea ta în ape multe. Căci drepţii vii sunt în veac, prin orânduiala Învăţătorului tău Hristos Dumnezeul nostru, pe Care roagă-L Apostole, să ni se dăruiască nouă mare milă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit Rodul vieţii, ţie ne rugăm : Roagă-te Stăpână cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele noastre.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
Podobie : A treia zi ai înviat...
 
   Preacurata după ce Te-a văzut pe Tine pe Cruce spânzurat, ca o Maică plângând strigă : Fiul meu şi Dumnezeul meu, prea-dulcele meu Fiu, cum suferi patimă de ocară.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile din Octoih, Slavă... a Sfântului Tit, glasul al 6-lea.
 
   Făcându-te ucenic vasului alegerii, lui Pavel propovăduitorului celui dumnezeiesc, şi învăţându-te de la dânsul, învăţăturile cele dumnezeieşti, la neamuri te-ai trimis a le întoarce spre credinţă şi a le lumina cu raza cuvintelor tale. Pentru aceasta, la margini ai alergat Tite Apostole, binevestind tuturor, pe Dumnezeu cel întrupat, pe Care roagă-L, să se mântuiască cei ce cu credinţă săvârşesc, pururea cinstită pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
Podobie : A treia zi ai înviat...
 
   Fecioară Preacurată, roagă pe Cel ce L-ai născut, ca să miluiască ticălos sufletul meu; şi să mă pună în partea celor aleşi, în ceasul judecăţii, prin bunătatea cea desăvârşită.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Ceea ce Te-a născut pe Tine, Hristoase, văzându-Te răstignit, a strigat : Ce taină străină este aceasta care văd Fiul meu ? Cum mori pe lemn spânzurând cu trupul, Dătătorule de viață ?
 
Tropar, glasul al 3-lea.
 
   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşale, sufletelor noastre.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.
 
LA UTRENIE
 
CANOANELE
 
Unul din Octoih pe 6, şi ale sfinţilor două pe 8.
 
CANONUL Sfântului Apostol Vartolomeu.
 
Facere a lui Iosif.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos :
 
   Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duh, şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maicii; şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.
 
   Piatră scumpă te-a arătat pe tine Piatra vieţii, pe care a zidit Biserica Sa, Vartolomee Apostole, văzătorule de Dumnezeu. Pentru aceasta te cinstim şi te fericim pe tine.
 
   Înţelepciunea cea ipostatnică aflându-o, care foarte te-a învăţat pe tine, cele mai presus de minte şi de cuget, înţelepciunea elinilor o ai nebunit, înţelepţind marginile cu dumnezeieştile învăţături.
 
   Supus fiind poruncilor celor dumnezeieşti, te-ai făcut călător pe mare, mort în sicriu, şi ca un soare de la răsărit, ai ajuns la apus, Apostole, luminându-l pe dânsul.
 
A Născătoarei :
 
   Cel plin S-a deşertat, Cel mai-nainte de veacuri primeşte începere, născându-Se din prunca Fiica lui Dumnezeu. Pe care l-ai propovăduit în două fiinţe, şi într-un ipostas, de Dumnezeu fericite Vartolomee.
 
Alt CANON, al Sfântului Apostol Tit.
 
Facerea lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glas şi Irmos acelaşi.
 
   Darul Duhului, care cu toate felurile de daruri te-a îmbogăţit pe tine, te-a trimis dumnezeiesc propovăduitor şi Apostol, ca să propovăduieşti la margini, întruparea Cuvântului, Tite pururea pomenite.
 
   Raza Darului celui dumnezeiesc primind înlăuntru, ca soarele ai strălucit, Preaînţelepte, luminând sufletele celor dintru întuneric scoţându-le din păcat, şi din robia înşelăciunii mântuindu-le.
 
Slavă...
 
   Pavel preaînţeleptul, plin fiind de darurile Duhului, te-a ales pe tine şi slujitor şi dumnezeiesc învăţător şi propovăduitor al credinţei dumnezeiescule Tite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ca să izbăvească marginile lumii de înşelăciune, a strălucit Domnul din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu; pe Care roagă-L şi totdeauna îmblânzeşte-L Doamnă, să se mântuiască cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos :
 
   Pe ai tăi cântăreţi Născătoare de Dumnezeu; ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i, şi întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor slavei învredniceşte-i.
 
   Cei ţinuţi de înşelăciune şi cu vătămare de minte, îmbrăcaţi cu întunericul nedumnezeirii, te-au aflat pe tine tare mângâiere şi lumină şi izbăvire din cele cumplite, Vartolomee preaînţelepte.
 
   Făcându-te gură Cuvântului lui Dumnezeu, mărite, ai mântuit noroade din gura lupului celui înţelegător, aducându-le Ziditorului prin baia Botezului, Vartolomee pururea pomenite.
 
   Cu limba ta cea de foc, arzând stuful cel amar al înşelăciunii, ai ogorât Preaînţelepte inimile cele înţelenite, şi le-ai făcut a rodi cugetările cele cereşti.
 
A Născătoarei :
 
   Dumnezeu Cuvântul, bine a voit a Se naşte cu trup mai presus de cuvânt, din tine Fecioară Maică Preacurată, ucenic alegând şi slujitor adevărat, pe Vartolomeu măritul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Nu întru înţelepciune...
 
   Nu prin înţelepciunea care face nebuni pe cei ce iau aminte de ea, ci prin cunoştinţa cea adevărată, ai gonit necunoştinţa din sufletele celor ce alergau la tine, Fericite.
 
   Holda a toată moştenirea neamurilor, fiind năpădită de spinii nedumnezeirii, cu secera cea dumnezeiască o ai curăţit, semănând seminţele cunoştinţei.
 
Slavă...
 
   O Dumnezeire în trei Feţe propovăduind, ai gonit negura mulţimii dumnezeilor, Fericite, aducând marginile spre cunoştinţă dumnezeiască.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mai Sfântă decât îngerii şi mai înaltă decât toată făptura, te-a făcut pe tine Cel ce cu trup S-a născut din tine; pentru aceasta pe tine ca pe Stăpâna tuturor te cinstim.
 
Irmosul :
 
   Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine înţelepciunea Tatălui cea Ipostatnică, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.
 
CONDAC, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Arătatu-te-ai ca un soare mare Bisericii, cu strălucirile învăţăturilor, şi cu înfricoşate minuni, luminând pe cei ce te cântă pe tine, Vartolomee al Domnului Apostole.
 
Sedealna, glasul 1.
 
Podobie : Mormântul tău...
 
   Întoarcerea preasfintelor tale moaşte prealăudate Apostole al Domnului, s-a făcut nouă pricină de prăznuire prealuminată; pe care cu minte drept cugetătoare cinstindu-o, pe tine luminătorul cel neapus te cinstim, slăvind pe Hristos.
 
Slavă..., a Sfântului Apostol Tit, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea...
 
   Cu soarele Pavel, ca o stea împreună călătorindu-te pururea pomenite Tite, arătat aţi luminat pământul, şi aţi risipit întunericul. Iar intrând în ostrovul Critenilor, fericite de Dumnezeu cugetătorule, prin moarte ai lăsat tuturor, ca nişte raze neapuse, ostenelile şi cuvintele tale. Prin care strălucindu-ne, cu preamărire te cinstim pe tine, şi cu un glas strigăm către tine : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului; bucură-te pruncă jeţul cel împărătesc, patul cel aşternut cu porfiră, cămara cea cu porfiră de aur, hlamida cea cu roşu vopsită, preacinstită Biserică. Căruţa cea purtătoare de fulger, sfeşnicul cel mult luminos; bucură-te Născătoare de Dumnezeu, cetatea cea cu douăsprezece ziduri, şi uşa cea cu aur poleită, şi cămara cea strălucită cu chipul, masa cea luminoasă cu aur, lăcaşul cel cu podoabă dumnezeiască. Bucură-te preaslăvită Mireasă, picată din soare; bucură-te singură mântuirea sufletului meu.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Pe Mieluşelul, şi Păstorul şi Mântuitorul, dacă L-a văzut Mieluşeaua pe Cruce, s-a tânguit lăcrimând şi cu amar strigă : Lumea se bucură luând izbăvire, iar pântecele meu se aprinde văzând răstignirea Ta, care o rabzi pentru milostivirea milei, îndelung-Răbdătorule Doamne, adâncule al milei; milostiveşte-Te, şi dăruieşte iertare de greşale celor ce laudă cu credinţă, dumnezeieştile Tale patimi.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Dumnezeiescul sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al întrupării Tale celei din Fecioară, Proorocul Avacum înţelegându-l a strigat : Slavă puterii Tale, Doamne.
 
   Zicerea proorocească a luat sfârşit, căci spre câştigarea neamurilor, a mers lumină cuvântătorul de Dumnezeu ucenic, luminând toate plinirile lumii.
 
   Luminându-te prin raza cea dumnezeiască, te-ai arătat a doua lumină, după împărtăşire dumnezeiască prea-arătat slujind Celui ce pentru noi S-a arătat cu grosime trupească, Apostole.
 
   Ca să se sfinţească marea cu trecerile tale, o ai trecut pe ea în raclă de piatră, de la răsărit către apusuri, făcându-ţi minunate pornirile tale, o Vartolomee.
 
   Păzeşte turma ta de furtuna păcatelor, şi a primejdiilor şi a necazurilor celor potrivnice, povăţuindu-ne pe noi, Slăvite, prin Darul tău pururea, către limanurile cele mântuitoare.
 
A Născătoarei :
 
   Ca una ce netâlcuit ai născut pe Cel netâlcuit, întru prisosirea bogăţiei milostivirii, cu darurile cele dumnezeieşti, îmbogăţeşte-ne Preacurată, pe noi cei săvârşiţi cu păcatul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cela ce şade întru slavă...
 
   Scoţând bogăţie din vistieriile cele nedeşertate, Preaînţelepte, de bogăţia adevărului ai umplut minţile cele sărăcite, şi ai înviat inimile cele omorâte, gonind negura necunoştinţei, pururea pomenite Tite.
 
   Mreaja lui Pavel, prin orânduiala Darului, te-a vânat pe tine, Tite, cela ce vreai mai pe urmă cu undiţa cuvântului tău, cu osârdie să tragi din adâncul înşelăciunii neamuri preamulte, către buna-credinţă.
 
Slavă...
 
   Urmând ca un miel măritului Pavel celui dumnezeiesc, ai izgonit din mijloc pe lupii cei grei, cuvântătorule de Dumnezeu; şi ai zdrumicat capiştile idolilor, ridicând pe pământeni biserici dumnezeieşti.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cortul cel neîntinat, uşa luminii, masa şi năstrapa cea cu totul de aur, muntele cel netăiat şi umbrit, ca ceea ce a născut pe Ziditorul, se fericeşte.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască slava ta; că tu Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate, şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, tuturor celor ce te laudă pe tine pace dăruindu-le.
 
   Picioare frumoase agonisindu-ţi spre propovăduire, bine ai vestit tuturor bunătăţi, şi tuturor ai propovăduit pace, înstrăinându-i de vrajba cea veche, prin învăţăturile cele dumnezeieşti ale Mântuitorului, fericite Apostole.
 
   Cuvântul tău s-a făcut vindecare, celor ce au fost primind veninul cel purtător de moarte al şarpelui, şi pământul păgânilor după proorocie s-a răsturnat prin dezrădăcinările preaînţeleptelor tale dogme, Vartolomee.
 
   Fiind mort de multe zile, izvorând viață prea-îndestulată, şi şezând pe spatele mării Vartolomee, împreună cu dumnezeieștii Mucenici, trecând luciuri nemărginite, în ostrovul Lipariei te-ai adăpostit, de Dumnezeu insuflate.
 
A Născătoarei :
 
   Cu adevărat te slăvesc pe tine Maica lui Dumnezeu Preacurată : Bucură-te, ca îngerul îţi strigăm ţie, binecuvântată de Dumnezeu dăruită, auzire şi grai înfricoşat, petrecere străină a Stăpânului zidirii.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Necredincioşii nu vor vedea...
 
   Ca un doctor prea-ales, ca un slujitor al Darului, cu sarea cea dulce a dumnezeieştilor tale cuvinte, Fericite, ai oprit rana răutăţii, care păştea sufletele păgânilor.
 
   Supunându-te cu dragoste insuflărilor lui Pavel, împreună cu dânsul ai străbătut cele de sub Cer, Preaînţelepte, binevestind cuvântul cunoştinţei, preacinstite propovăduitorule de Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Ca un înţelept propovăduind pe Cuvântul că este deopotrivă lucrător, şi împreună şezător cu Părintele, ai plecat pe cei deşerţi cu mintea, ca să lepede toată înşelăciunea idolilor; grăitorule de Dumnezeu, Apostole.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
    Cu minte curată să cinstim pe cea Preacurată, frumuseţea lui Iacov, şi înfrumuseţându-ne cu faptele cele dumnezeieşti, cu bunăcredinţă să o lăudăm, ca pe o Maică a Dumnezeului nostru.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos :
 
   Cugetătorilor de Dumnezeu săvârşind acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să plesnim cu mâinile, slăvind pe Hristos, Cel ce S-a născut dintr-însa.
 
   Făcutu-te-ai rază a Soarelui, Celui ce prin întrupare a strălucit lumii, gonind noaptea înşelăciunii cea cu mulţi dumnezei, prin învăţăturile tale cele purtătoare de lumină, Apostole.
 
   Mântuirea lui Dumnezeu cea ivită prin asemănarea trupului, pentru multa bunătate luminat o ai propovăduit noroadelor, Vartolomee propovăduitorule al neamurilor, Apostole.
 
   Avut-ai călătorie pe apa mării, şi peste ape ţi-ai făcut cărările, şi nu s-a cunoscut într-însa urmele tale, fericite Apostole, precum David mai-nainte întru Duhul a proorocit.
 
A Născătoarei :
 
   Biserică slavei te-ai făcut şi uşă luminii ai fost, munte cu umbră deasă, minune de prooroci cântată, Fecioară Maică Doamnă, de Dumnezeu dăruită.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Jerfi-voi Ție...
 
   Pavel soarele lumii cel neapus, pe tine Fericite te-a trimis ca pe o rază dătătoare de lumină, ca să luminezi inimile celor ce dormeau întru întunericul necunoştinţei.
 
Slavă...
 
   Făcutu-te-ai plin de apele cele curgătoare de viață, şi cu râurile dogmelor celor dumnezeieşti, ai înecat pâraiele necunoştinţei, adăpând adunările neamurilor, Fericite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Neamurile neamurilor te cântă pe tine Prealăudată, căci mai presus de cuvânt ai născut pe prealăudatul Cuvântul lui Dumnezeu; pe Care Îl slăvesc cetele îngerilor şi ale oamenilor.
 
Irmosul :
 
   Jertfi-voi Ție cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele dracilor curăţindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Căutând cele de sus...
 
   Arătându-te împreună-vorbitor cu Pavel, împreună cu dânsul nouă mai-nainte ai vestit Cuvântul, Apostole grăitorule de tainele dumnezeiescului Dar, Tite fericite. Pentru aceasta strigăm către tine : Nu înceta rugându-te pentru noi toţi.
 
ICOS
 
   Pe Mântuitorul, Cel ce S-a arătat pe pământ, L-ai vestit în lume, şi prieten de aproape al Dumnezeirii Lui celei nemincinoase te-ai făcut şi moştenitor. Pentru aceasta cu credinţă căzând, pe tine te rog, ca să-mi dai cu rugăciunile tale iertare, gonind Mărite negura sufletului meu cea întunecoasă, ca să te laud după vrednicie şi să strig către tine neîncetat Apostole : Nu înceta rugându-te pentru noi toţi.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și cincea, aşezarea moaştelor Sfântului măritului Apostol Vartolomeu.
 
Stih :
Vartolomeu în noian s-a aflat ascuns,
Ca să-i culegem credincioşii Darul de ajuns.
Întru această lună în a douăzeci şi cincea zi,
Moaştele lui Vartolomeu se găsi.


   Sfântul Apostol Vartolomeu s-a făcut ales prin zelul său pentru răspândirea creştinismului printre neamuri, căror propovăduindu-le numele Domnului, a fost răstignit în Armenia cea mare a răsăritului; iar sfintele lui moaşte creştinii cei ce se aflau acolo punându-le într-o raclă de piatră, le-au mutat în Urbanopoli, unde izvorau tămăduiri şi mântuiau neamurile de bolile ce le bântuiau. Slugile diavolului văzând acestea, au luat racla aceea cu Sfântul trup al Apostolului şi o aruncară în mare, împreună cu alte patru racle care aveau în sine moaştele a patru Sfinţi Mucenici : A lui Papia, Luchian, Grigorie şi Acachie. Plutind însă Apostolul pe deasupra mării şi trecând adâncurile cele strâmte ale Elespontului. Sosi în Marea Egee, de acolo la noianul Adriatic, şi lăsând în stânga ostrovul Siciliei având împreună-următor şi pe bunii biruitori Mucenici ce erau prin celelalte racle, precum am zis mai sus, sosi la ostrovul Lipariei. De aici bunii biruitori Mucenici lăsând pe marele Apostol, ca pe un alt împărat, să odihnească în locul care şi-a ales, ei se întoarseră iarăşi unde dumnezeiasca pronie a vrut, să odihnească pe fiecare dintr-înşii. Şi anume : Pe Papia în Amila cetatea Siciliei, pe Luchian în Mesina, pe Grigorie în Colimna din Calabria şi pe Acachie în cetatea Ascalus. După aceea se arătă pe sine dumnezeiescul Apostol, lui Agaton episcopul Lipariei, care pogorându-se la malul mării şi văzând acel mare şi înfricoşat şi minunat lucru, zise : De unde ți-a venit Lipario această multă bogăţie ? Iar tu Apostolul Domnului, bine ai venit. În urmă fericitul Agaton voind a aşeza racla la loc cinstit, şi văzând că nu se poate mişca la nevoinţele mulţimii, din dumnezeiască descoperire aducând o pereche de junice, şi legându-le cu o funie, traseră acea mare raclă prea lesne, cu puterea celui ce locuia într-însa, unde era voia Apostolului. Aci făcu episcopul şi Biserică înfrumuseţată Apostolului, şi a pus într-însa fericitele şi cinstitele lui moaşte cu racla, ca un odor scump, şi acolo în toate zilele făceau minuni. Deci trecând mulţi ani, în vremile cele de pe urmă, în zilele împăratului Teofil, pentru mulțimea păcatelor noastre, luând agarenii cetățuia aceea în care se afla Sfântul Apostol, şi rămânând tot ostrovul Lipariei nelocuit de oameni; domnul cetăţii Venendului, înţelegând din apostoleştile minuni, se porni cu înfierbântată şi călduroasă credinţă către Sfântul, şi chemă din cetatea amalfinilor nişte oameni corăbieri şi făgăduind să le dea o sumă de bani, îi rugă să meargă să aducă acel odor scump, care s-a şi făcut. Deci domnul cel ce s-a zis mai sus aflându-se departe de mare, porni pe episcopul locului şi pe mulți alți clerici şi din celălalt norod, de se duse întru întâmpinarea Apostolului. Ale căruia sfinte moaşte aducându-le în cetatea Venendei, le-a pus în loc cinstit unde i s-a părut, unde făcea marele Apostol tămăduiri la toți câţi se aflau acolo, întru slava Preabunului Dumnezeului nostru.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Apostol Tit episcopul Gortinei celei din Crit, ucenicul Sfântului Apostol Pavel.
 
Stih :
Fie de la noi şi lui Tit un titlu mic scriind
Fiindcă sfârşitul său, cu pace a fost încheind,

 
   Fericitul acesta Tit, se trăgea din neamul lui Min stăpânitorul Critului, precum grăieşte legiuitorul Zinas care a scris viața lui, de care pomeneşte fericitul Apostol Pavel. Acest fericit Tit, încă din copilărie a arătat multă nevoință spre învăţătura cea lăudată a elinilor, şi fiind de douăzeci de ani, auzi un glas ce-i veni de sus care îi zicea : Tite, trebuie să ieşi din cele de aicea să-ţi mântuieşti sufletul, că nu-ţi va folosi învăţătura aceasta. După un an de la această arătare i s-a poruncit prin vedenie, ca să citească cărţile evreilor, şi luând cartea Proorocului Isaia, citi acestea : Înnoiţi-vă către mine ostroave multe, Israil se mântuieşte de la Domnul cu mântuire veşnică. Între acestea antipatul Critului, care era unchiul Sfântului Tit, auzind de mântuitoarea Naştere a Domnului Hristos şi de minunile ce a făcut în Ierusalim şi într-alte locuri, trimise pe Tit Ia Ierusalim, căci era iscusit a auzi şi a spune şi a povesti cele ce ar auzi. Deci mergând el acolo, şi văzând şi închinându-se Stăpânului Hristos, a rămas în Ierusalim de văzu minunile lui Hristos, văzu însă şi mântuitoarele patimile Lui, şi îngroparea şi învierea şi dumnezeiasca înălţare; şi Pogorârea şi darea Preasfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli şi crezând, se numără cu cei o sută douăzeci şi cu cei trei mii ce au crezut în Domnul prin învăţătura Apostolului Petru. După aceea a fost hirotonit şi trimis cu Pavel să înveţe şi să hirotonească pe cei ce i-ar socoti Pavel a fi iscusiţi. Şi s-a dus cu dânsul Ia Antiohia şi la Seleucia şi la Cipru şi la Salamina şi la Pafos şi de acolo la Perga Pamfiliei şi la Antiohia Pisidiei şi la Iconia, la casa lui Onisifor; apoi la Lisira şi la Derbe, propovăduind pretutindeni cuvântul lui Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Deci întâmplându-se a stăpâni domnia Critului doi ani Rustil cumnatul lui Tit după soră, merseră acolo Pavel şi Tit, unde şi Biserică au zidit. După aceea ieşind din Crit, se duseră în Asia şi de acolo s-a dus cu Pavel la Roma, unde a rămas Tit până ce Pavel a fost omorât de Nero, şi de unde se întoarse în Crit. Aci hirotonind episcopi şi preoţi şi strălucind apostoleşte, a răposat în Domnul. Iar toată vremea vieţii lui s-a făcut ani nouăzeci şi patru.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Părinţilor noştri, Mina, Epifanie, Ghenadie şi Ioan arhiepiscopul Constantinopolului,
 
Stih :
Podoaba Bisericii s-a întristat,
Căci Mina, pe ceste de aicea le-a lăsat.
Grăbind Epifanie spre sfârşit, ca spre oarecare îmbătare,
Zace dat spre somn îndată de a capului îngreunate.
Lui Epifanie, Ghenadie şi Ioan împreună.
Păstorilor lui Hristos, aduc de laudă cunună.

 
   Fericitul Mina pe vremile împăratului Iustinian, se afla preot Sfintei Biserici din Constantinopol şi s-a înaintat episcop de Agapei, Papa Romei, ce se dusese la Constantinopol; care, caterisind pe ereticul Antim, ce se mutase de către eretici de la Trapezunda la Constantinopol, a hirotonit pe fericitul Mina în locul aceluia. Deci acesta bine ocârmuind Biserica şi sporindu-şi turma sa, s-a mutat către Domnul, şi se prăznuiesc împreună şi arătaţii mai sus Sfinţii Părinţi în preasfânta Biserică cea mare.
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Cu sarea cea dulce a cuvintelor tale, pururea pomenite, ai vindecat omenirea cea stricată de răutate şi o ai plecat a cânta : Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
 
   Făcându-te ca un preaînalt Cer după înţeles, Fericite, ca un dumnezeiesc Apostol, cu glas preaînalt ai propovăduit slava lui Dumnezeu, Căruia îi strigăm : Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
 
   Cu veșmântul cel ţesut din dumnezeiescul Dar, fericite, ai îmbrăcat pe cei despuiaţi mai-nainte, prin răutatea şarpelui, şi i-ai plecat să cânte : Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
 
A Născătoarei :
 
   Noi robii tăi Născătoare de Dumnezeu, avându-te pe tine Preacurată, apărare şi zid şi sprijineală, cu credinţă strigăm către tine : Bucură-te podul care duce pe cei de pe pământ către Dumnezeu, binecuvântată Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Cel ce ai mântuit în foc...
 
   Învăţând Tit a cânta o Dumnezeire, a cinsti o Domnie, de nebunia mulţimii dumnezeilor, a mântuit pe oamenii care cu bunăcredinţă strigă : Dumnezeule al părinţilor bine eşti cuvântat.
 
   Cei ce cu suflet mort, cinsteau materia cea neînsufleţită, învăţându-se de tine ucenice şi tăinuitorule al celor negrăite, au cunoscut pe Dătătorul de viaţă, Dumnezeu, Cel ce S-a omorât pentru noi.
 
Slavă...
 
   Arătatu-te-ai Mărite ca un slujitor al adevărului, şi surpător al minciunii, şi ca un ucenic al lui Pavel, ai suferit goniri şi primejdii împreună cu dânsul cântând : Dumnezeule al părinţilor bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Prea înfrumuseţându-te cu bunătăţile, stai dea-dreapta Împăratului tuturor, a Celui ce S-a întrupat din sângiurile tale nenuntită, rugându-te neîncetat, să ne izbăvim noi de toată nevoia.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Pe tinerii cei binecredincioși...
 
   Revărsându-te cu râurile cele dumnezeieşti, ca un râu din Eden ai ieşit, cu învăţăturile tale adăpând partea cea de sub soare, şi prin Dar uscând apele înşelăciunii, şi strigând : Lăudaţi pe Mântuitorul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Învăţându-te Cuvântul cele mai presus decât cuvântul pe tine, ca pe un cuvântător dumnezeiesc te-a trimis în lume, ca pe o săgeată mântuitoare, rănind adunarea vrăjmaşilor, Mărite, şi mântuind pe cei ce cu credinţă cântă, şi preaînalţă pe Hristos în veci.
 
   Arătatu-te-ai ca un munte picând dulceaţa cea dumnezeiască, vrednicule de minune, şi cu puterile cele dumnezeieşti făcând călătorie după moarte pe noianurile mării fără de cufundare o ai rupt, înconjurându-te pe tine cu cinste purtătorii de chinuri cei viteji.
 
A Născătoarei :
 
   După legile firii tăinuindu-te, şi ai născut, şi ai rămas pururea Fecioară, căci ai născut pe Cuvântul cel ce pentru prisosul bunătăţii S-a făcut om, Căruia toţi îi strigăm : Pe Domnul lăudaţi-L lucrurile, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Alt Canon,
 
Irmos acelaşi.
 
   Cu picăturile sângiurilor tale s-a stins focul cel străin al înşelăciunii, bolile s-au gonit, dracii s-au izgonit prin rugăciunea ta cea către Dumnezeu, Tite Apostole. Pentru aceasta te lăudăm pe tine, ca pe o dumnezeiască slugă a lui Hristos, Împăratului tuturor.
 
   Cu totul lui Dumnezeu sfinţindu-te, şi cu darurile cele dumnezeieşti fiind strălucit, Tite preaînţelepte, luminat ai arătat tuturor pe Cuvântul cel mântuitor, Care ne-a izbăvit pe noi, cei ce cu credinţă adevărată, binecuvântăm şi preaînălţăm pe Hristos în veci.
 
Binecuvântăm pe TatăL...
 
   Făcutu-te-ai preacurat vas al luminii, luminând tot pământul cu razele cele dumnezeieşti, Tite vrednicule de minune, şi întunecând împotrivirea vrăjmaşilor celor prea fărădelege strigai : Pe Domnul lăudaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sabia care se învârtea dedemult, fuge acum de mine, Fecioară, căci ai născut pe Cuvântul îmbrăcat cu trup, şi în două firi fiind cunoscut; de Care se cutremură cetele îngerilor, şi-L slăvesc oamenii în veci.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atuncea fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-ţi cânte, ţie : Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Tot neamul pământesc...
 
   Ceata Apostolilor aduce prăznuire astăzi pomenirii tale se veselesc mucenicii şi duhurile tuturor drepţilor; iar noi credincioşii cu cântări te cinstim pe tine, şi strigăm : Mântuieşte-ne pe noi de toată scârba, ucenice al lui Hristos.
 
   Primind prin răstignire sfârşitul cel fericit, te-ai făcut împreună închipuit cu patimile Învăţătorului tău, Mărite, şi părtaşi strălucirii şi slavei celei dumnezeieşti, stând pururea împreună cu îngerii înaintea Lui, şi învrednicindu-te luminii celei negrăite.
 
   Cea plină de lumină şi vestită pomenirea ta, însuţi văzătorule de Hristos Vartolomee înţelepte, ne-a strălucit nouă luminând pe toţi; întru care te rugăm pe tine, adu-ţi aminte pentru noi toţi mântuindu-ne de toată înconjurarea cea potrivnică, prin rugăciunile tale.
 
A Născătoarei :
 
   Omoară cugetările trupului nostru Născătoare de Dumnezeu, Preacurată. Opreşte viforul patimilor noastre, alină valul, şi cu gânduri dumnezeieşti întăreşte inimile noastre, celor ce cu credinţă te cinstim pe tine, folositoarea noastră cea neruşinată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Eva adică prin boala...
 
   Mirându-se Pavel de toată dragostea şi nădejdea ta cea către Mântuitorul, te-a tras împreună-călător propovăduind neamurilor, împreună cu tine Sfinţita Evanghelie. Pentru aceasta împreună cu dânsul te cinstim pe tine Apostole.
 
   Cetăţeanule cel mare al Critului şi dumnezeiescule întâi şezător pe scaunul lui, şi luminător preastrălucit şi ceresc, prin dumnezeiescul Dar goneşti bolile credincioşilor, şi izgoneşti dracii, Tite cugetătorule de Dumnezeu, vrednicule de minune.
 
Slavă...
 
   Ca soarele ne-a strălucit nouă pomenirea ta, fiind luminat înfrumuseţată toată, cu strălucirile Duhului, izgonind norii patimilor; pe care săvârşindu-o cu credinţă, păzeşte-ne Tite preafericite, vrednicule de minune.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu mijlocirile tale Preacurată Fecioară, dezleagă lanţurile greşalelor mele, risipeşte-mi întunericul sufletului meu, alină valul patimilor mele, zdrobeşte pe cei ce mă războiesc în deşert, mântuieşte-mă pururea Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Eva adică prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus, iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântarea ai înflorit; pentru aceasta toţi te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cu ucenicii să ne suim...
 
   Sfinţită punerea cinstitelor tale moaşte, Vartolomee preaînţelepte, prăznuindu-o cu dragoste, cu credinţă te lăudăm pe tine, Fericite, căci de la răsărit, minunat înotând către ostrovul Lipariei, ai luminat tot apusul prin călătoriile tale cele minunate, Apostole al lui Hristos, propovăduitorule de Dumnezeu.
 
Slavă..., asemenea.
 
   Tăinuitorule al Darului celui dumnezeiesc, şi Apostole Tite, împreună cu Pavel cugetătorul de Dumnezeu roagă-te Treimii pentru pacea lumii, şi nouă celora ce săvârşim preasfântă pomenirea ta, şi o cinstim cu dragoste, dă-ne dezlegare de greutăţi şi de greşale şi mântuire, şi slava şi strălucirea Împărăţiei Cerurilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cu cetele cele fără de trupuri, cu danţurile mucenicilor, cu cetele Apostolilor, împreună cu proorocii şi toţi drepţii, o Doamnă Maica lui Dumnezeu, te cântăm pe tine, că ai născut pe Dumnezeu pe Cel ce cu negrăită înţelepciune prin Cruce a surpat tirania iadului, şi pe tot neamul omenesc, l-a izbăvit, Prealăudată.
 
LA LAUDE
 
Stihirile pe 4, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn...
 
   Izvorul vieţii noastre, te-a izbăvit pe tine preafericite Vartolomee, ca pe un dumnezeiesc râu, ca să usuci apele mulţimii dumnezeilor, adăpând lumea cu curgerile învăţăturilor celor dumnezeieşti, şi neghinele înşelăciunii înecându-le, şi scoţând din cele cumplite pe cei ce se pleacă ţie cu credinţă, Vartolomee Apostole al Domnului.
 
   Noi credincioşii cunoscându-te pe tine pururea pomenite, ca pe un soare de la răsărit ieşind, şi apunând către apus, prin călătoriile tale cele ce arătat s-au făcut peste ape, săvârşim cea de peste an pomenirea măritei venirii tale, cinstind preaminunate faptele tale cele multe, Apostole al Domnului.
 
   Fiind mort în sicriu, te-ai făcut călător pe mare, pornindu-te de la răsărit, Preaînţelepte, şi împreună cu mucenicii ai ajuns la apus, neapusule luceafăr al Bisericii lui Hristos, Vartolomee de Dumnezeu fericite. Întru care odihnindu-te, minunat tuturor te-ai făcut odihnă de osteneli, şi mântuire din cele cumplite.
 
Slavă..., glasul al 5-lea.
 
   Bucură-te raclă de mir a lui Hristos, şi tămâia cea prea-aleasă şi cu bună mireasmă, trandafirule al Raiului, luminarea credincioşilor, propovăduitorule al Cuvântului cel cu mare glas, mintea cea cerească, alesule de Dumnezeu ucenice, temelia cea dumnezeiască a dogmelor, cerule cel însufleţit şi plin de stele, soarele cel cu multă lumină care neîncetat luminează marginile, cu strălucirile cele dumnezeieşti luminându-le, Vartolomee Apostole, pe Hristos roagă-L, ca să dea celora ce te cinstesc pe tine mare milă.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
Podobie : Bucură-te cămara...
 
   Bucură-te Darul cel dat de la Dumnezeu, binecuvântată de Dumnezeu slăvită Stăpână, grabnică folosirea şi mântuirea oamenilor celor luptaţi de la pizmuitorii vrăjmaşi, nădejdea cea nebiruită, şi sprijineala cea adevărată; bucură-te Stăpână izbândirea asupra barbarilor, bucură-te puterea oastei pururea Fecioară. Bucură-te zidirea cea neluptată şi neprădată, bucură-te căderea dracilor şi întărirea sufletelor noastre. Pentru aceasta nu lipsi a te ruga pentru robii tăi, Preasfântă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Pe Mieluşelul său Mieluşeaua văzându-L oarecând sârguindu-Se spre junghiere, cu osârdie urma, strigând Lui acestea : Unde mergi Fiule preadulce Hristoase ? Pentru ce alergi cu acest fel de alergare fără lene, îndelung-Răbdătorule Iisuse preadorite, Cel fără de păcat, şi mult-Milostive Doamne, dă-mi mie cuvânt roabei Tale, Fiul meu întru-tot iubite. Nu mă trece cu vederea tăcând Îndurate, pe mine ceea ce Te-am născut pe Tine înfricoşat, Dumnezeule dătătorule de viață, Cel ce dăruieşti lumii mare milă.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Slavă... a Sfântului Tit, glasul al 5-lea.
 
   Cu luptele cele apostoleşti, împodobindu-te pe sine-ţi, te-ai făcut împreună cetaş cu Apostolii, Tite Apostole. Căci propovăduind pretutindenea cuvântul credinţei, ai primit Darul chemării celei de sus. Pentru aceasta Critul se laudă cu minunile, împreună cu învăţăturile tale, şi sicriul tău izvorăşte tămăduiri, celor ce cu credinţă se apropie de dânsul, cu care şi nouă, varsă-ne tămăduiri bolilor celor sufleteşti, şi răpeşte din primejdii şi din toată înconjurarea pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşesc sfinţită pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
Podobie : Bucură-te cămara...
 
   Bucură-te nădejdea oamenilor, pământule cel ales şi curat şi neîntinat, şi izvorul cel pecetluit al Mântuitorului, tu eşti singură pururea Fecioară cetate din care cei ce te cinstim, aflăm mântuire Preacurată, chemarea neamului omenesc, pământule cel plin de roadă care ai odrăslit spicul; podule care ne duci întru liniştea cea cu bună adăpostire, ocârmuitoarea cea dumnezeiască, anghira celor ce se înviforăsc, limanule prea-liniştite al celor ce sunt în furtună, care din dorire te caută pe tine.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Izbăvire pentru noi pe preavestitul şi preacuratul sângele Tău, Care voieşti să dobândească toţi oamenii mântuirea, ca să-l dai, ai primit Cel fără de păcate. Pentru aceasta Maica Ta pironit văzându-Te, tânguindu-se îşi rupea obrazul; Fiule grăind : Mielule, Cel cu totul fără de prihană, Care voieşti să mântuieşti lumea cu preascump sângele Tău; cum apuseşi de la ochii mei, Soare cel neapus Mântuitorule; Cela ce dai tuturor luminare şi pace şi mila cea mare.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile Octoihului, şi ale Apostolilor.
Prochimen glasul al 8-lea : În tot pământul... Stih : Cerurile spun... Apostolul către Tit : Pavel robul lui Dumnezeu... Aliluia, glasul 1: Mărturisi-vor cerurile... Evanghelia de la Matei : Zis-a Domnul ucenicilor Săi : Voi sunteţi lumina lumii...
CHINONICUL : În tot pământul a ieşit...

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI ŞASEA


Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6 : din Octoih 3 şi ale sfinţilor 3, glasul al 4-lea :

Podobie : Ca pe un viteaz...


   Văzând Mărite pătimirea cea preacinstită şi luptele cele vitejeşti ale mucenicilor, cu cuget bărbătesc ai năvălit însuți către locul cel de lupte, necruţându-ţi trupul pentru dragostea cea dumnezeiască. Pentru aceasta ai săvârşit luptele cele vitejeşti, smerind sprânceana potrivnicului, Adriane prea-răbdătorule.
 
   În temniţă încuindu-te, cu vine de bou bătându-te, cu obezi îngreunându-te şi cu cătuşe zdruncinându-te pururea pomenite, împreună cu mulţi Mucenici, cu care împreună ai câştigat bunătăţile cele cereşti, având îndemnătoare pe soţia ta Natalia, cea preaiubită lui Dumnezeu, Adriane preaviteazule.
 
   Prin sfătuirea şarpelui a izgonit din Rai pe Adam soţia lui, iar Natalia a băgat în Rai pe Adrian, prea cu înţelepte sfătuindu-l, şi învăţându-l cu sfinţitele grăiri cele mai dinainte, ca să sufere durerile pătimirii, cele ce pricinuiesc răsplătirile cele cereşti şi slava cea veşnică.
 
Slavă..., glasul 1, a lui Efrem Carias.
 
   Râvna bărbatului celui binecredincios, a tras pe femeia cea iubitoare de Dumnezeu către sfătuire luminoasă. Căci Adrian prea-alesul supunându-se graiurilor Nataliei a săvârşit călătoria pătimirii. O femeie iubitoare de Dumnezeu ! Că nu, ca Eva a adus stricăciune lui Adam; ci viață neîncetată a pricinuit soţului ei. Pe aceasta împreună cu bărbatul său lăudându-i, lui Hristos să strigăm : Dă-ne nouă ajutor, prin solirile sfinţilor Tăi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Marie cea fără prihană şi care covârşeşti toată mintea, Preacurată căruţă, pe mine cel cuprins de multe păcate şi îmbulzit, la desfătarea pocăinţei mă îndreptează cu folosirea ta cea întrutot puternică, pentru că poţi ca Maica Celui Atotputernic.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Gustarea cea amară dedemult a lui Adam o ai îndulcit, Cela ce ai gustat fiere şi oţet, preadulcele meu Fiu, înălţându-Te pe Cruce. Pentru aceea pe mine ca un Judecător drept, cu vindecătoare patima Ta îndulceşte-mă Stăpâne, înviind ca un Atotputernic, Fecioara grăia, lăcrimând.
 
STIHOAVNA din Octoih, sau aceasta, glasul 1.
 
Podobie : Prealăudaţilor Mucenici...
 
   Haină mohorâtă din sângele tău Mucenice ţi-ai roşit, cu care acum împărățeşti cu Stăpânul tău împreună, precum este făgăduinţa, cu strălucirile chinuirilor şi frumusețile cele dumnezeieşti înfrumuseţându-te; roagă pe Hristos ca să dăruiască sufletelor noastre, pace şi mare milă.
 
Stih : Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israil.
 
   Adriane Mucenice abătutu-te-ai din căile patimilor, purtându-te pe calea cea mântuitoare Prealăudate şi te-ai sălăşluit întru lăcaşurile cele nestricăcioase, împreună cu toţi cei ce s-au plecat lui Hristos; cu care împreună roagă-te, să se dăruiască sufletelor noastre, pace şi mare milă.
 
Stih : Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale într-înşii.
 
   O minune nouă şi cu adevărat mare şi preaslăvită ! Cum preaînţeleapta Natalia, a plecat pe soţul său a suferi săbiile cele tăietoare; cine a văzut una ca aceasta, sau cine a auzit ? Pe ochiul ce-l avea vieţii ei, a dorit a-l da spre moarte mântuitoare.
 
Slavă..., glasul al 6-lea :
 
   O pereche fără prihană şi aleasă Domnului ! O preadorită domnie şi lui Hristos preaiubită ! O însoţire preabună şi lui Dumnezeu fericită ! Cine nu se va spăimânta întru aceasta, auzind faptele cele mai presus de om ? Cum femeia s-a îmbărbătat asupra tiranului celui amar ? Şi pe bărbatul ei l-a întărit a nu slăbi întru cele cumplite, ci a alege a muri pentru credinţă mai mult decât a trăi. O graiuri împletite de Dumnezeu ale înţeleptei Natalia ! O sfătuiri dumnezeieşti, care au străbătut cerurile şi au făcut pe măritul Adrian cunoscut către singur Scaunul Împăratului celui mare ! Ci o însoţire sfântă ! Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi, care din dragoste săvârşim pomenirea voastră, ca să ne mântuim din ispite şi de tot necazul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe Cuvântul cel fără început cu Tatăl şi cu Duhul, prin glasul Arhanghelului de Dumnezeu Născătoare, în pântece zămislindu-L, decât Heruvimii şi Serafimii şi Scaunele, mai înaltă te-ai arătat.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Fecioara şi Maica Ta cea Curată, văzând pe poporul cel fărădelege, fără dreptate pironindu-Te pe Tine pe lemn, precum Simeon mai-nainte a zis, Mântuitorule, la rărunchi se rănea.
 
Tropar, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
Sau acesta, glasul al 3-lea.
 
   Credinţa cea mântuitoare comoară nerăpită o ai socotit de trei ori fericite, păgânătatea cea părintească părăsindu-o, şi urmând pe urma Stăpânului, te-ai îmbogăţit cu darurile cele dumnezeieşti; Adriane mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.

LA UTRENIE
 
CANOANELE

Din Octoih, şi al sfinţilor pe 4.

CANONUL Sfinților

Cântarea 1-a, glasul al 6-lea,

Irmos :

 
   Ca pe uscat umblând Israil, cu urmele prin adânc, pe gonaciul Faraon văzându-l înecat, a strigat : Lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-i cântăm.
 
   Cu somn cumplit fiind eu ţinut în noaptea vieţii, scoală-mă Dumnezeule prin faptele pocăinţei spre lumină, prin rugăciunile mucenicilor tăi Hristoase, ca să Te slăvesc pe Tine.
 
   Din buzele cele ce pică dulceaţa cunoştinţei de Dumnezeu, îndulcindu-te Adriane, ai vărsat veninul necunoştinţei celei mai dinainte, de Dumnezeu fericite.

 
Slavă...
 
   Ca una ce ai avut sufletul mai strălucit decât răsăritul soarelui, către lumina pătimirii ai împins pe soţul tău, Natalie, înfrumusețarea femeilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Primind pe Ziditorul tău precum însuşi a voit, întrupându-Se mai presus de minte, din pântecele tău cel fără de sămânţă, cu adevărat te-ai arătat Stăpână făpturilor, Preacurată.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Nu este sfânt...
 
   Scăpând de legăturile deşertăciunii celei idoleşti Mucenice, te-ai legat de dorirea dragostei lui Hristos, şi bucurându-te, te-ai împărtăşit legăturilor purtătorilor de chinuri.
 
   Cu drug de fier fluierele tuturor zdrobindu-vi-se, purtători de chinuri ai Domnului, cu pavăza răbdării şi a bărbăţiei cu adevărat, aţi sfărâmat oasele păgânătății.
 
Slavă...
 
   Aprinzându-te la suflet de focul dragostei celei dumnezeieşti, ai aprins sufleteşte dorirea soţului tău către Hristos, urând desăvârşit dorul trupului, Natalie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Minunea dumnezeieştii naşterii tale Preacurată, covârşeşte toată rânduiala firii. Căci mai presus de fire în pântece ai zămislit pe Dumnezeu, şi născându-L ai rămas pururea Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Carele ai înălţat cornul credincioşilor Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.
 
CONDAC, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi lumii...
 
   Dumnezeiască pomenirea mucenicilor strălucind cu lumină, a luminat toate marginile pământului, celor ce cu veselie strigă : Tu eşti Hristoase bucuria mucenicilor.
 
ICOS
 
   Dorind cu vitejie ostaşii de Hristos Împăratul, Cel ce S-a pironit cu trupul pe lemnul Crucii, cu osârdie au răbdat durerile cele cumplite, şi înfricoşatele munci, şi au călcat toată închinăciunea idolilor, şi au surpat împotrivirile celor fărădelege, zecimea cea îndoită, şi treimea mucenicilor. Pentru aceasta Adrian şi Natalia, doimea cea înfrumuseţată, văzând pe aceştia au râvnit lor, şi bucurându-se au strigat : Tu eşti Hristoase bucuria mucenicilor.
 
Sedealna, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...
 
   Cu durerile mucenicilor împleticindu-te, şi bărbăteşte cu credinţă întrarmându-te, pentru aceasta te-ai şi dat pe sineţi Domnului tău; şi cu Darul ai surpat îndrăzneala vrăjmaşului Adriane preafericite, Mucenice al lui Hristos preamărite. Drept aceea Natalia văzându-te pătimind, te îndemnă cu cuvinte mântuitoare pe tine, prealăudate. Pentru aceasta strigăm către tine : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, patimile cele cumplite ale sufletului meu, vindecă-le rogu-mă, şi-mi dă mie iertare greşalelor mele, celui ce nebuneşte le-am făcut, sufletul meu mi-am spurcat şi trupul mi-am întinat ticălosul. Vai mie ce voi face în ceasul acela, când vor despărţi îngerii sufletul meu de săracul meu trup ? Fii-mi atunci Stăpână ajutătoare şi folositoare prea-fierbinte, că pe tine te am nădejde eu robul tău.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşiţa văzându-L pe Cruce fără dreptate ridicat, plângând strigă cu amar : Lumea se bucură prin Tine luând mântuire; iar pântecele meu arde văzând răstignirea Ta care rabzi pentru milostivirea milei, Preabune Dumnezeule, Doamne cel fără de păcate. Căreia cu credinţă să-i strigăm : Milostivire arată Fecioară spre noi, şi iertare de păcate dăruieşte celor ce ne închinăm patimilor Aceluia.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Hristos este puterea mea, Dumnezeu şi Domnul; cinstita Biserică cu dumnezeiască cuviinţă cântă strigând : Din cuget curat întru Domnul prăznuind.
 
   Mucenicii punându-şi tărie pe Hristos, cu adevărat au călcat îndrăzneala cea neputernică a gonacilor, şi au primit din ceruri darurile biruinţei.
 
   Roşitu-ţi-ai ţie veșmântul nestricăciunii din sângiurile tale, lepădând îmbrăcămintea stricăciunii, şi acum stai înaintea lui Dumnezeu cu slavă, Adriane.
 
   Sângele sfinţilor revărsându-se cu îmbelşugare de pretutindenea, cu adevărat s-a adus mir lui Dumnezeu, curăţind prea tare putrejunea înşelăciunii.
 
Slavă...
 
   Adam prin graiurile cele viclene ale soţiei lui s-a înşelat, iar Adrian cu graiurile tale, s-a mântuit de înşelăciune, şi cu bucurie s-a băgat în Rai, o Natalie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Tainele naşterii tale celei cu cuviinţă dumnezeiască, cu adevărat sunt negrăite şi necuprinse celor de pe pământ şi celor din Cer, Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Cu dumnezeiască strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le, ca să Te vadă Cuvinte a lui Dumnezeu, pe Tine adevăratul Dumnezeu, pe Cela ce chemi din negura greşalelor.
 
   Îndoită zecimea pătimitorilor împreună cu alţi trei, legându-se acum toţi pentru Hristos, au dezlegat prea-vitejii legătura păgânătății, cea cu adevărat neputernică, cu puterea Treimii.
 
   Ca un soare stând Adriane în mijlocul stelelor celor luminoase ale pătimitorilor celor dimpreună cu tine, ai strălucit lumina bunei-credinţe, izgonind negura păgânătăţii, şi luminând marginile lumii.
 
Slavă...
 
   Roua cinstitelor tale graiuri, cu adevărat s-a făcut tămăduire durerilor soţului tău, desfăcându-se prin dragostea celor mai bune, Natalie de Dumnezeu cugetătoare, împreună locuitoare cu mucenicii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preabună Stăpână a lumii, mântuieşte pe cei ce din suflet te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu, căci pe tine te punem înainte folositoare nebiruită, ceea ce eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Marea vieţii văzându-o...
 
   Ocârmuindu-vă de palma lui Hristos, fără vătămare aţi trecut luciul nedumnezeirii, şi v-aţi adăpostit în adăpostul cel prea-lin, al strălucirii celei de sus, pătimitorilor ai Domnului.
 
   Ca florile mirosesc darurile cel mai presus de fire, ale luptelor tale, Înţelepte, căci tămâie a lui Dumnezeu te-ai arătat Adriane, cu bună mireasmă prin focul muncilor arzându-te.
 
Slavă...
 
   Sufletul tău cel sfânt, fiind înfrumuseţat cu frumuseţea credinţei, Preacinstită, şi căutând frumuseţea lui Hristos, cea cu adevărat necuprinsă cu mintea, nu ai greşit dorirea, Natalie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Preacurată Stăpână, care ai născut oamenilor pe Domnul ocârmuitorul, turburarea patimilor mele cea nestatornică şi cumplită alină-o, şi dă linişte inimii mele.
 
Irmosul :
 
   Marea vieţii văzându-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către tine : Scoate din stricăciune viaţa mea mult-Milostive.
 
CONDAC, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Dumnezeieştile cuvinte ale femeii tale celei cugetătoare de Dumnezeu, în inimă punându-le Adriane Mucenice al lui Hristos, la munci ai alergat, împreună cu soţia ta cunună luând.
 
ICOS
 
   Vreme veselă a sosit celor credincioşi, ziua dumnezeiescului Adrian. Să ne veselim dumnezeieşte strigând către dânsul : Mucenice al Domnului, cela ce cu nevoinţa cea bună arătat te-ai nevoit, şi cununa dreptăţii din Cer ai primit, mântuieşte-ne pe noi pe toţi de toată vătămarea celui străin; trimiţându-ne vindecare sufletelor şi trupurilor noastre; şi ca cel ce te-ai curăţit de toată întinăciunea gândului, în Cer eşti împreună cu soţia ta, cunună luând.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, şi cei împreună cu dânşii.
 
Stih :
Lui Adrian i-a tăiat mâinile şi picioarele cu nemilostivire.
Mâinile viclenilor, ale celor ce grabnice le sunt picioarele spre ucidere. 
Cei ce în viață s-au aflat împreună petrecători.
Adrian cu Natalia în ceruri întru acelaşi locaş sunt locuitori.
Întru această lună în a douăzeci şi şasea zi,
Adrian de sabie din viață se săvârşi.

 
   Mucenicul Adrian şi soţia Lui Natalia, au fost din cetatea Nicomidiei, pe vremea împărăţiei lui Maximian; iar la a doua înconjurare ce a făcut Maximian prin împărăţia sa, gonind pe creştini, atunci zic s-a prins douăzeci şi trei de bărbaţi creştini care erau ascunşi prin peşteri, şi au fost daţi la multe munci. Pe care mai-nainte de a mărturisi, îi întrebă Adrian şi le zise : Pentru ce o fraţilor răbdaţi aceste nesuferite şi grele munci ? Şi răspunzând ei ziseră : Pentru ca să dobândim bunătăţile cele ce sunt gătite de la Dumnezeu, celor ce pătimesc pentru Dânsul, care nici auzul poate să le auză nici cuvânt să le povestească. Deci acestea auzindu-le fericitul Adrian, umilindu-se din dumnezeiescul Dar, a zis scriitorilor, să-i scrie şi numele lui cu creştinii, că bucuros, a zis, sunt să mor şi eu cu dânşii. Deci scriindu-l aceia şi pe dânsul, îl băgară în fiare şi la închisoare, de care lucru aflând Natalia femeia lui, şi gândind cum că poale să fi fost prins pentru altceva, şi îngrijindu-se foarte suspină şi plângea; iar mai pe urmă înştiinţându-se cum că pentru Hristos s-a pus în legături şi în temniţă, îndată îmbrăcându-se în haine luminate a alergat la temniţă, şi intrând înlăuntru îl învăţă să stea neclintit la nevoile muncilor, şi rugă pe sfinţii cei ce erau împreună legați cu dânsul ca să se roage pentru el; atunci prin sfătuirea Mucenicului Adrian se întoarse Natalia la casa ei. Deci fiind adus Sfântul la împăratul şi mărturisind pe Hristos că este Dumnezeu adevărat, îl puseră cu fața în jos şi-l bătură cu toiege. Apoi întorcându-l cu fața în sus, fu bătut şi muncit pe pântece, atâta cât i s-a văzut şi măruntaiele. Deci Mucenicul când pătimea acestea era de douăzeci şi opt de ani, după aceea împreună cu alți sfinţi fiind i-a sluțit, întâi lui tăindu-se mâinile şi picioarele, pe care apucându-le Natalia soţia Lui Adrian, care era de față, câte una, şi punându-le pe nicovală, pe ucigaşi îi ruga ca să lovească puternic, iar pe Adrian, ca să rabde tare şi să nu vândă de frică mucenicia cea pentru Hristos. Apoi dându-şi sfinţii sfârşitul, şi fiind a se mistui trupurile lor în foc, Natalia băgă mâna Sfântului Adrian în sânul ei şi urmă mergând după sfintele moaşte şi lua sângele ce pica de la dânşii de se ungea, Apoi stingându-se focul de o ploaie mare şi grea; un om credincios anume Evsevie, luând moaştele sfinţilor şi punându-le într-un caic mic, le-a dus la Arghiropoli şi. Le-a pus aproape de Vizantia, unde mergând pe urmă Natalia, şi-a dat sufletul la Dumnezeu şi a fost îngropată lângă moaştele cele muceniceşti.
 
    Tot în această zi, Sfinţii douăzeci ţi trei de Mucenici cei ce s-au muncit împreună cu Sfântul Adrian, de sabie s-au săvârşit.
 
Stih :
La douăzeci şi trei bărbaţi, a tăiat capetele,
De patru ori atâtea fiindu-le mâinile şi picioarele.
Întru această zi pomenirea Sfinţilor Mucenici. Atic, 
Sisenie şi a Preacuviosului Părintelui nostru Ivistion.

 
Stih :
Doi nevoitori împreună, spre locul nevoinţei alergând.
Cu uşoară alergare prin sabie, nevoinţa trecând.
Ivistion, cu isopul lacrimilor fiind spălat,
Vesel în locul cel fără de lacrimi s-a mutat.

 
    Tot în această zi, pomenirea altui Mucenic Adrian.
 
Stih :
Adrian fiind tăiat, cununa îl va împodobi.
Când ziua cea prea mare a cununilor se va ivi.

 
   Acesta a fost în zilele împăratului Licinie în Vizantia, trăgându-se de la Roma, fecior fiind lui Prov împăratul Romei, împreună cu alt frate al său Dometie cu numele, ce s-a făcut Episcop Vizantiei după Tit. Deci fericitul Adrian poftind a pătimi pentru Hristos, s-a dus la Nicomidia şi a mustrat pe Licinie, căci stricase în deşert şi fără de socoteală oştile romane, cu pricina goanei celei asupra creştinilor. Drept aceea dându-i multe munci i-a tăiat capul; iar fratele său Dometie Episcopul luându-i sfintele moaşte le-a pus în Arghiropoli, unde erau şi moaştele Mucenicului Adrian, ale Natalei şi ale Apostolului Stahiei, celui a fost întâiul Episcop al Vizantiei după Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Iosif feciorul lui Avenir împăratul Indiei.
 
Stih :
Palaturile împărăteşti cele râvnite ale Celui ce peste toate împărăţeşte,
Fiul pământescului împărat le locuieşte.

 
    Tot în această zi, Preacuviosul Titoe, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Titoe precum socotesc cu totul fără de trup s-a aflat,
Căci deşi l-a avut topindu-l, hrană mormântului nu l-a lăsat.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul, cuvioşilor tineri, iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe muncitorul l-a plecat a striga : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Arătatu-v-aţi ca nişte turnuri nesurpate, ale Sionului celui de sus, cu zăvorul pătimirii voastre surpând toate măiestriile vrăjmaşului, cele luătoare de cetate. Pentru aceasta cu bunăcredinţă pururea cinstim pomenirea voastră mucenicilor.
 
   Datu-s-a de la Dumnezeu Natalia ajutătoare lui Adrian, ca o unită într-un suflet, scoţându-l pe dânsul din adâncul înşelăciunii şi plecându-l a striga : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Slavă...
 
   Ca pe o comoară de mult preţ, învistierindu-ţi mâna Mucenicului, nu ţi-ai dat comoara curăţeniei tale celor ce se sârguiau a o fura cinstită, fiind ocârmuită cu mâna Dumnezeului tuturor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe cei trei tineri nu i-a ars cuptorul, care mai-nainte a închipuit naşterea ta; căci dumnezeiescul Foc nearzându-te pe tine, a locuit întru tine, şi pe toţi i-a luminat a striga : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Din văpaie cuvioşilor...
 
   În focul muncilor cu totul arzându-vă, aţi stins toată văpaia păgânătăţii cu sângiurile voastre, purtătorilor de chinuri strigând : Pe Tine Te preaînălţăm Hristoase în veci.
 
   Pâraiele sângiurilor purtătorilor Tăi de chinuri, s-au făcut râuri de tămăduiri lumii, uscând marea patimilor celor cumplite, pe care lăudându-i Hristoase, pe Tine bine Te cuvântăm.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Cine nu se va minuna de dragostea cea către Domnul a femeii celei prea-minunate ? Cum a urât dragostea trupului, şi-a plecat soţul a cinsti şi a proslăvi pe Hristos în veci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Din lumină pe Cuvântul cel Dătător de lumină L-ai zămislit, născându-L negrăit pe Cel mai presus de fiinţă, că Duhul cel dumnezeiesc întru tine Fecioară, S-a sălăşluit; pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât, şi jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci Hristoase cu singură voirea; pe Tine te preaînălţăm întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Pe Dumnezeu a-l vedea...
 
   Nici sucirile mădularelor, nici întinderea mâinilor, nici sabia, nici focul, nici moartea trupului cea vremelnică, nu au putut nicicum să vă despartă de dragostea lui Hristos, pe voi măriţilor purtătorilor de chinuri. Pentru aceasta în veci împreună cu Dânsul pururea vă veseliţi.
 
   Tabără de toţi vrăjmaşii nebiruită v-aţi arătat mucenicilor, şi cetate a lui Dumnezeu şi împărăţie înconjurată cu zid, Rai încuiat şi nefurat, ceată purtătoare de biruinţă, sobor ales de Dumnezeu, nesurpaţi stâlpi ai Bisericii.
 
   Arăta-tu-v-aţi preacinstiţi Mucenici ai lui Hristos, făclii cu lumină dumnezeiască, stele strălucitoare, sfeşnice care ne străluciţi nouă lumina bunei credinţe, razele Soarelui slavei, fii ai fericirii celei veşnice.
 
   Izvor plin de apele Duhului, şi râu plin de darurile cele dumnezeieşti, şi pahar vărsând pâraiele muceniciei, şi adânc mântuirii v-aţi arătat mucenicilor, mântuindu-ne pe noi de furtună, şi de tot felul de ispite.
 
Slavă...
 
    Cu cetele mucenicilor lui Hristos, stând înaintea Scaunului Stăpânitorului tuturor, Prealăudate, păzeşte pe cei ce cu credinţă şi cu osârdie săvârşesc pomenirea ta, izbăvindu-i de toate ispitele cele supărătoare cu rugăciunile tale.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Morţilor înviere s-a dăruit acum, prin nepovestita şi negrăita naşterea ta Născătoare de Dumnezeu, întrutot cinstită; căci Viaţa din tine îmbrăcată cu trup, tuturor a strălucit, şi posomorârea morţii luminat o a risipit.
 
Irmosul :
 
   Pe Dumnezeu a-l vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar prin tine Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat, pe Care slăvindu-L cu oştile, cereşti, pe tine te fericim.
 
LUMINÂNDA
 
   Adrian preaînţeleptul şi nebiruitul Mucenic, ca o întemeiere a pătimitorilor, de la noi să se mărească împreună cu cinstita Natalia; şi împreună cu dânşii străluceşte şi Soborul cel sfânt, ceata cea purtătoare de biruinţă a mucenicilor; a căror strălucită pomenire săvârşind, pe dânşii îi lăudăm, ca pe cei ce se roagă lui Hristos pentru toţi.
 
A Născătoarei :
 
   Pe tine Preasfântă folositoare nebiruită, şi păzitoare şi acoperământ, şi întărire dumnezeiască, şi zid neprădat, şi mântuire neruptă, toată lumea te are întru feluri de nevoi. Ci o Maica şi roaba lui Dumnezeu, Împăratului tuturor ! Mântuieşte-mă şi pe mine robul tău, din tot felul de primejdii.
 
LA LAUDE
 
Stihirile glasul al 8-lea.
 
Podobie : O preaslăvită minune...
 
   Adriane prea-viteazule, făcutu-te-ai împlinitor glasului Stăpânului, lepădând toată frumuseţea cea lumească, şi ridicând Crucea pe umere te-ai făcut părtaş patimilor Lui, căci întru amândouă te-ai arătat iscusit cu adevărat. Pentru aceasta astăzi credincioşii săvârşim dumnezeiască pomenirea ta. De două ori.
 
   Adriane prea-răbdătorule, întru noianul chinurilor adeseori învăluindu-te, ai avut pe soţia ta care te ocârmuia pe tine, şi te îndrepta întru limanul liniştei, şi te băga întru cetatea cea întru înălţime, întru care petrecând prealăudate Mucenice, rugămu-ne : Roagă-te pentru noi cei ce te lăudăm pe tine.
 
   Până la legături şi deznodări, şi până la tăierea mădularelor cu tărie împotrivindu-vă, dându-vă sufletele Ziditorului, cu adevărat aţi primit odihna cea veşnică, şi fericirea cea neîmbătrânitoare; o ce răsplătire dumnezeiască aţi câştigat de la Hristos, preamăriţilor şi preacinstiţilor Mucenici.
 
Slavă..., glasul al 2-lea.
 
   Domnul care cu orânduială negrăită, mai-nainte toate le cunoaşte, te-a primit pe tine Mucenice, ca pe o viţă bine-roditoare, de sabia muceniciei tăindu-te prin feluri de chinuri, aducând rodurile răbdării celei preabogate, din care se hrănesc inimile credincioşilor, celor ce cu dragoste te laudă pe tine, mărite Adriane.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te Marie de Dumnezeu Născătoare, Biserică nestricată, şi mai vârtos sfântă, precum strigă Proorocul : Sfântă este Biserica ta, minunată întru dreptate.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Multe dureri suferind întru răstignirea Fiului şi dumnezeului tău Preacurată, suspinând lăcrimai şi strigai. Vai mie dulcele meu Fiu, cum pătimeşti fără dreptate ? Vrând să mântuieşti pe pământenii cei din Adam. Pentru aceea Preacurată Fecioară, ţie ne rugăm cu credinţă : Fă nouă pe Acela, Milostiv.
Şi cealaltă slujbă a Utreniei. 
  
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI ŞAPTEA


Preacuviosul Părintele nostru Pimen.

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile pe 6 : din Octoih 3 şi ale Cuviosului 3, glasul al 8-lea :

Podobie : Ce te vom numi...


   Ce te vom numi pe tine acum Pimene ? Pildă monahilor şi însuţi lucrător de vindecări, care ai rănit patimile sufletului cu lovirile înfrânării; cetăţean şi împreună vorbitor cu îngerii, locuitorul Mitropoliei celei de sus, lăcaşul bunătăţilor, împodobitorul pustiei; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Ce te vom chema pe tine acum Pimene ? Cetăţean al pustiului, şi iubitor al liniştei; împuţinător patimilor, şi povăţuitor pustnicilor, revărsarea învăţăturilor Duhului Celui dumnezeiesc, luminătorul cel neadormit al chibzuirii, lucrător de minuni prea-adevărat, vindecând feluri de patimi; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Făclie a chibzuirii te-ai făcut, luminând sufletele celor ce cu credinţă se apropie la tine, şi cărarea vieţii arătându-le lor, Înţelepte; pentru aceasta cu laude te fericim, săvârşind sfântă prăznuirea ta, Pimene lauda părinţilor, înfrumusețarea pustnicilor; roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Cuvioase Părinte Pimene, în tot pământul a ieşit vestea isprăvilor tale; pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, taberele drăceşti ai pierdut, cetele îngereşti ai ajuns, a căror viață fără prihană ai urmat; îndrăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :

   Pizmuind vicleanul cel potrivnic turmei tale Preacurată, pururea se luptă, vrând să o facă luişi mâncare; ci tu de Dumnezeu Născătoare, mântuieşte-ne pe noi de vătămarea lui.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Privindu-Te pe Tine Preacurata pironit pe lemn striga : O Fiul meu şi Dumnezeule ! Ce este această preaslăvită a Ta şi străină auzire, care o suferi pentru mare mila Ta ?
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Slavă..., a Sfântului, glasul al 8-lea.
 
   Mulţimile călugărilor pe tine îndreptătorul te cinstim, Pimene Părintele nostru, că prin tine, pe cărarea cea dreaptă cu adevărat a umbla am cunoscut. Fericit eşti că lui Hristos ai slujit, şi puterea vrăjmaşului ai biruit; cela ce eşti cu îngerii împreună vorbitor, cu drepţii şi cu cuvioşii împreună locuitor, cu care roagă-te Domnului, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cui te-ai asemănat ticăloase suflete, spre pocăinţă nicicum nedeşteptându-te, şi de foc netemându-te, întru răutăţi petrecând; scoală-te, şi pe cea singură grabnică spre apărare cheamă-o, şi strigă : Fecioară Maică, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, ca să mă mântuiască pe mine de cursele celui necurat.
 
A Născătoarei :
 
   Mieluşeaua, dacă a văzut pe Mieluşelul său întins pe lemn de bunăvoie prin răstignire, ca o Maică a strigat întru plângere chinuindu-se : Fiul meu, ce este această privire străină ? Cela ce dai viață tuturor ca un Domn, cum mori îndelung-Răbdătorule, Cela ce dai înviere oamenilor ? Proslăvesc multa pogorârea Ta, Dumnezeul meu.
 
Tropar, glasul al 8-lea.

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Pimene, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.

LA UTRENIE

  După obişnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului şi Psalmul 50.

CANOANELE
 
Octoihului, după rânduiala lor, şi al Sfântului pe 4.
 
CANONUL Sfântului.

Facerea lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos :
 
   Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântarea de biruinţă, că S-a proslăvit.
 
   Cu căldura Mângâietorului, încălzindu-se inima ta Părinte, a risipit gerul dracilor şi iarna patimilor.
 
   Cu cărbunele temerii celei dumnezeieşti, arzând materia
patimilor, te-ai făcut făclie a chibzuirii, şi foc al nepătimirii, fericite Pimene.
 
Slavă...
 
   Pe umere purtând Crucea ta, Părinte, cu dragoste ai urmat Celui ce te-a chemat, şi te-a făcut luminător pustnicilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cuvântul cel mai presus de Dumnezeire, pentru bunătate vrând a Se întrupa din pântecele tău, cu totul m-a mântuit pe mine, Preacurată Maică Fecioară.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Tu eşti întărirea...
 
   De starea ta cea de toată noaptea s-au uimit îngerii, căci pe dânşii ia-i avut împreună lucrători întru rugăciunile cele către Dumnezeu.
 
   Curăţitu-ţi-ai ochii cugetului tău de bolirea patimilor, pentru aceasta curat priveşti pe Cel nevăzut.
 
Slavă...
 
   Ca unul ce te-ai hrănit cu laptele pustniciei, Cuvioase Pimene, te-ai înălţat întru mulţimea bunătăţilor, întru desăvârşită nepătimire.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ajutor pe tine avându-te, de năvălirile vrăjmaşilor nu mă tem Preacurată, pe tine folositoare avându-te, taberele acestora le înfrâng.

 Irmosul :

   Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine te laudă duhul meu.
 
Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...

   Păstorindu-te de Domnul te-ai arătat oaie blândă a Lui, biruind pe lupii cei potrivnici, Fericite, şi săvârşindu-ţi dumnezeiască lupta ta, te-ai sălăşluit la staulul cel ceresc, Părinte Cuvioase; roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Nu s-a despărţit de firea cea dumnezeiască, trup făcându-Se din pântecele tău; ci întrupându-Se, Dumnezeu a rămas, Cel ce te-a păzit pe tine Maica Sa după naşterea Fecioară, ca şi mai-nainte de naştere, însuşi Domnul, ceea ce eşti cu totul fără prihană; pe Care cu osârdie roagă-L, să dăruiască nouă mare milă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Mieluşeaua Cuvântului cea Preacurată, Fecioara Maica cea nestricată, văzând pe Cruce spânzurat, pe Cel ce a răsărit dintr-însa fără de durere, ca o Maică plângând a strigat : Vai mie Fiul meu ! Cum pătimeşti, vrând să izbăveşti pe om de ocara patimilor.
 
Cântarea a 4-a,

Irmos :
 
   Auzit-am Doamne taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale, şi am proslăvit Dumnezeirea Ta.
 
   Primind razele Mângâietorului, te-ai arătat oglindă neîntinată, şi vas al suirilor celor dumnezeieşti, Pimene de Dumnezeu purtătorule.
 
   Adăpându-te cu lacrimile, te-ai arătat copac cu ramuri înalte, înfrumuseţându-te cu înfrânarea, şi îmbogăţindu-te cu roadele cele dumnezeieşti, Părinte Pimene.
 
Slavă...
 
   Cu ostenelile sihăstriei, arând holda minții tale, ai odrăslit spicul bunătăţilor cu multă rodire şi Darul minunilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Odorule al fecioriei, şi lăcaşule al firii celei neîncăpute, întunecatul sufletul meu luminează-l, Mireasă dumnezeiască.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Mânecând strigăm Ție, Doamne : Mântuieşte-ne pe noi; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.
 
   Suferind zăduful zilei pururea pomenite, te-ai învrednicit bucuriei Domnului tău, Cuvioase Pimene.
 
   În grădina pustniciei, trandafir cu dulce mireasmă ai răsărit, bine miresmând marginile, cu miresmele cunoştinţei celei dumnezeieşti.
 
Slavă...
 
   Întrarmându-te cu smerenia Părinte, ai smerit la pământ pe şarpele, care se îngâmfase mai-nainte.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară după naştere te cântăm pe tine, de Dumnezeu Născătoare; că tu pe Dumnezeu Cuvântul trupeşte lumii L-ai născut.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Haină luminoasă dă-mi mie...
 
   Prin luptările cele multe omorând zburdările trupului, ai călătorit către viaţa cea fără de moarte, Pimene vrednicule de minuni.
 
   Având înfrânare şi rugăciune neîncetată, şi dragoste netulburată Cuvioase, te-ai arătat neîntinată oglindă a lui Dumnezeu.
 
Slavă... 
 
   Umblând întru pustietăţi neumblate, de pustiirea patimilor te-ai dezbrăcat pe sineţi, şi te-ai făcut cetăţean cerurilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce singură prin cuvânt, ai născut cu trup pe Cuvântul, rugămu-ne, mântuieşte de cursele vrăjmaşului sufletele noastre.
 
Irmosul :
 
   Haină luminoasă dă-mi mie, Cela ce Te îmbraci cu lumina ca cu o haină, mult-Milostive, Hristoase Dumnezeul nostru.
 
CONDAC, glasul al 4-lea,
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Sosit-a astăzi sfântă pomenirea strălucitelor tale lupte Cuvioase Părinte, veselind sufletele binecredincioşilor, Pimene de Dumnezeu cugetătorule, Părintele nostru Cuvioase.
 
ICOS
 
   Desfătările cele stricătoare de suflet, şi tulburările cele lumeşti, cu tot sufletul urându-le, şi pe Hristos dorindu-L, Crucea Lui pe umerele tale luându-o, Lui ai urmat cu dorire neslăbită, şi cu înfrânarea ridicându-te, ţi-ai agonisit viață nematerialnică, prin postiri şi lacrimi, şi întru rugăciuni neîncetate. Pentru aceea şi Mântuitorul, ţi-a dat ţie Împărăţia Cerurilor, învrednicindu-te luminii celei neapuse, şi razei celei neapropiate, de Dumnezeu cugetătorule Pimene Părintele nostru, Preacuvioase.
 
SINAXAR
 
    Întru această Lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Pimen.
 
Stih :
Ca de la un lup cu gura căscată, din viață s-a răpit
Pimen, creşterea Păstorului celui preaslăvit.
Întru această lună în a douăzeci şi şaptea zi,
Pimen la cerescul Păstor se sui.


   Acest preacuvios a fost egiptean de neam. Deci osebindu-se cu toţi fraţii lui, s-au dus şi s-au făcut monahi; iar maica lor după mulţi ani, arzându-se de dorinţa ce avea pentru dânşii, s-a dus ca să-i vadă, iar ei închiseră uşile, şi ea plângând striga cu jale. Deci Ava Anuv unul din fraţi îi zise lui Pimen : Ce vom face bătrânei acesteia ? Atuncea Pimen apropiindu-se de uşă, a zis către dânsa dinlăuntru : Ce plângi bătrâno ? Iar ea auzind glasul, că nu-l vedea fiind uşa încuiată, răspunse : Mi-e voia să vă văd fiule, că ce voi strica de vă voi vedea ? Au doară nu vă sunt mamă ? Nu sunt bătrână ? Şi Pimen zise : Aicea vrei să ne vezi, s-au în cealaltă lume ? Iar ea punând în gândul ei cele zise, se duse de la dânşii cu bucurie fără a-i vedea. Deci într-o zi domnul tăriei prinzând pe feciorul surorii sale cu o vină, îl băgă în temniță, şi dorind să vadă pe Ava Pimen; nu vru bătrânul să vadă pe domn, atunci merse şi soru-sa, şi nu-i răspunse; iar ea se jeluia zicându-i : Nemilostivule fie-ți milă de mine că-mi este unul născut, iar el îi porunci prin oarecine, zicându-i : Grăbeşte de te du de aicea, că Pimen nu a născut copii. Iar domnul îi porunci : Porunceşte numai cu cuvântul, că-l voi slobozi; iar bătrânul zise : Cercetează-l după lege, şi de este vrednic de moarte, să moară, iar de nu, fă cum ţi-e voia. Deci domnul mirându-se foarte, slobozi pe copil. Odată l-a întrebat oarecine zicând : De voi vedea greşeala fratelui meu acoperi-o-voi ? Bătrânul a zis : De vei acoperi greşeala fratelui va acoperi şi Dumnezeu ale noastre. Acest fericit lucrând toată buna faptă, toți părinții şi sihaştrii cei din Egipt şi din Tebaida, îl aveau ca pe un Părinte, şi se îndreptau şi se învățau de la dânsul. Deci întru aceste fapte petrecându-şi viața, de trei ori fericitul, îşi primi sfârşitul, bătrân fiind şi plin de zile.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Eutalia.
 
Stih :
Pe Fiul Maicii, fecioara doamna l-a iubit,
Pentru care şi tăierea, frumoasa doamnă fecioară, a suferit.

 
   Aceasta era din Sicilia, având mamă elină, cu curgeri de sânge, care şi ea se numea Eutalia, pe care a tămăduit-o Sfinţii Mucenici Alfion, Filadelf şi Chiprin; căci s-au arătat sfinţii aceştia trei Mucenici în somn Eutaliei şi i-au zis ei : că de crezi în Hristos şi de te vei boteza, cu adevărat te vei vindeca şi te vei mântui; iar de nu crezi, fugi departe de la noi. Iar
Eutalia deşteptându-se, s-a plecat cuvintelor Sfinţilor Mucenici. Pentru aceasta crezând s-a botezat cu Eutalia fiica sa cea de un nume; avea însă şi un fecior anume Sermilian, care o prinse să o sugrume, pentru că a crezul în Hristos; iar slujnica ei o scăpă din mâinile lui de o scoase şi fugi; pentru care Eutalia fiica ei mustră foarte pe vrăjmaşul acela frate al ei, căci a vrut să omoare pe mama sa, dar el zise : Au doară şi tu eşti creştină ? Iar Sfânta a zis : Adevărat şi cu osârdie poftesc a muri pentru Hristos. Deci necuratul acela dezbrăcându-o o bătu cumplit, apoi a dat-o uneia din slugi ca să o ruşineze, iar ea făcând rugăciune orbi pe slugă. Deci văzând fratele ei un lucru ca acesta, i-a tăiat capul.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru şi mărturisitorului, Liverie Papa Romei.
 
Stih :
Liverie poate acum să adune bogăţie,
Care în Cer o a învistierit prin înţelepţie.

 
   Acesta a fost pe vremea împărăţiei lui Constantie, care a fost întru ajutor marelui Atanasie şi lui Pavel Mărturisitorul ca să-şi ia scaunele lor drept aceea împăratul Constantie, după moartea fratelui său Consta, trimise de-l luă de la Roma, şi cercând a-l pleca ca să se ferească de împărtăşire cu Atanasie, şi ca să fie la un gând pentru caterisirea lui şi neputând a-l pleca, l-a izgonit în Tracia. După aceea mergând împăratul la Roma şi fiind silit de toţi, a poruncit să-şi ia fericitul Liverie iarăşi scaunul la care şi mergând a răposat în Domnul, petrecând bine şi cu plăcere dumnezeiască.
 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Osie Episcopul Cordobei.
 
Stih :
Singură numirea ta, Osie zicând,
Datornică laudă după moarte mă aflu împlinind.

 
   Fericitul acesta, strălucind mai-nainte în sihăstrie şi fiind împodobit cu lot felul de fapte bune, se făcu Episcop scaunului Cordobei celei din Spania. Apoi având râvnă pentru ortodoxa credinţă, s-a aflat şi la marele şi întâiul Sobor, mustrând şi lepădând tulburarea cea arienească. Acesta a strâns şi Soborul ce s-a făcut la Sardica şi Exarh a fost, întru cei ce se adunase atunci acolo; acesta pentru că nu a iscălit caterisirea împotriva marelui Atanasie şi a altor mulţi Episcopi ce se gonise din scaunele lor de către Constantie, sau mai vârtos să zicem, pentru că nu era la o unire cu răul eres al lui Arie, a fost izgonit, şi suferind multe scârbe şi patimi, luă sfârşitul într-acel surghiun.
 
    Tot în această zi, botezul famenului etiopian, de Sfântul Filip.
 
Stih :
Bărbatul famen, paremia famenilor o a mustrat,
Căci deşi arap cu firea dar se înălbeşte cu adevărat.

 
    Tot în această zi, Sfânta Antusa cea nouă, cu sac de păr îmbrăcată şi cu piatră legată de grumazi şi la puţ aruncată, s-a săvârşit.
 
Stih :
Sacul în loc de scufie şi de femeiască podoabă, piatra ţi s-a aflat,
Cu care împreună, Antuso, în adâncul puţului ai intrat.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie, care s-a arătat la anul o mie cinci sute.
 
   C
u ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Tinerii evreieşti, au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală, şi focul în rouă l-au schimbat, strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
   Îndeletnicindu-te întru vedenii dumnezeieşti, şi cu nematerialnice raze dumnezeieşti strălucindu-te, cu adevărat te-ai făcut fiu zilei, şi lumină celor dintru întuneric, de Dumnezeu purtătorule Pimene.
 
   Ridicatu-te-ai întru înălţimea nepătimirii, şi în trup ai urmat îngerilor, Fericite, şi te-ai făcut moştenitor desfătării Raiului, strigând : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Strălucind cu razele nepătimirii, ai întunecat ispitele dracilor, Cuvioase, şi de vătămarea lor pe mulţi ai izbăvit, care strigau : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Iată pe care o a zis Fecioară marele Isaia cu Duhul, în pântece a zămislit pe Domnul şi L-a născut, Căruia cântându-i strigăm : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : Pe Împăratul slavei...
 
   Neadormită păzind candela sufletului cu untuldelemn al luptelor tale, ai intrat cu bucurie întru cămara Mirelui, cea nestricăcioasă şi vieţuieşti în veci.
 
   Turnul sufletului tău, nu l-a clintit vânturile duhurilor celor necurate; căci a fost întărit pe piatra credinţei, Preafericite de Dumnezeu purtătorule.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Haina cea urâtă a patimilor o ai dezbrăcat, Părinte, şi ai îmbrăcat podoaba cea frumoasă a dumnezeieştii nepătimiri, împărăţind împreună cu Hristos.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Să lăudăm noroade pe Preasfânta Fecioară, ca pe una ce este cinstit şi preaînalt scaun, preaînălţându-o întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Pe Împăratul slavei Cel fără de început, de Care se înfricoşează puterile cereşti, şi se cutremură cetele îngereşti; preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Înfricoşatu-s-a tot auzul...
 
   Apus-ai ca o stea din lume, şi ai răsărit către Hristos, Cel cu adevărat înţelegător Soarele dreptăţii, Preafericite, şi cu adevărat ai lăsat credincioşilor, ca pe nişte raze, bunătăţile cele în chipul luminii, cele ce gonesc întunericul sufletelor.
 
   Scumpă s-a făcut înaintea lui Dumnezeu moartea ta pururea pomenite, pentru că cu cuvioşie ai vieţuit pe pământ, păzind nevătămate poruncile şi îndreptările Lui, Pimene; pentru aceasta ca unui drept ţi-a răsărit ţie lumina cea neapusă.
 
Slavă...
 
   Întru frumusețile cele dumnezeieşti îndulcindu-te Părinte, şi îndumnezeindu-te după Dar, şi stând acum luminat înaintea luminii celei mari, şi de dorirea cea prea desăvârşită mai luminos apropiindu-te, adu-ţi aminte de cei ce te cinstesc pe tine Pimene, şi săvârşesc pomenirea ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Singură din femei Mireasă dumnezeiască ai încetat blestemul celor întâi zidiţi, pe Cel nescris împrejur născându-L cuprins cu trup, cu înnoire ai tăiat aşezământurile firii Preacurată, pe cele despărţite mai dinainte le-ai împreunat cu preaslăvită mijlocirea ta.
 
Irmosul :
 
   Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om; pentru aceea pe Preacurata Născătoarea, de Dumnezeu credincioşii o slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
   Arătat primind toată raza Dumnezeirii celei în trei Sori, te-ai făcut acum dumnezeiesc, Preaînţelepte, cu împărtăşirea celui din fire Dumnezeu; pe Care roagă-L, ca să se mântuiască de primejdii şi de scârbe, cei ce te cinstesc pe tine Părinte, şi săvârşesc cinstită şi purtătoare de lumină pomenirea ta, Pimene Cuvioase, cugetătorule de Dumnezeu, frumuseţea sihaștrilor.
 
A Născătoarei :
 
   Aflându-te Părintele pe tine în mijlocul spinilor, cu frumuseţea cea feciorească strălucită, te-a ales prin Dumnezeiescul Duh ca pe un mult dorit crin, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, şi Fiului spre sălăşluire. Pentru aceasta noi cei ce ne-am izbăvit prin tine, dumnezeiască Mireasă, te cântăm pe tine şi cu dragoste te fericim.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile Octoihului,
Prochimenul, glasul al 7-lea : Scumpă este înaintea Domnului... Stih : Ce vom răsplăti Domnului... Apostolul către Galateni : Fraţilor, roada Duhului... Evanghelia de la Matei : În vremea aceea mergeau după Iisus noroade multe...
CHINONICUL : Întru pomenire veşnică va fi...
 
 
ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI OPTA


Preacuviosul Părintele nostru Moise Arapul

LA VECERNIE

 
La Doamne strigat-am..., Stihirile, pe 6, ale Octoihului 3, şi ale Sfântului 3 glasul al 8-lea.
 
Podobie : Mucenici Tăi Doamne...
 
   Moise cel mult vestit, înţelepţeşte părăsind frumuseţea lumii, prin ostenelile cele prea neîncetate ale pustniciei, a supus patimile trupului, şi pe cel cu multă măiestrie surpându-l, a primit cununile biruinţei; prin rugăciunile lui Doamne, dă tuturor mare milă.
 
   Înfrânare neasemănată, stare de toată noaptea, privighere neadormită, minte văzătoare de frumuseţea cea dumnezeiască, ai avut fericite Moise. Pentru aceea ai primit Darul tămăduirilor, a tămădui patimile cele prea-cumplite; pentru care te rugăm pe tine Părinte, cere tuturor mare milă.
 
   Cu palma cea dumnezeiască Părinte Moise, fiind acoperit, fără de vătămare ai trecut vicleşugul şi săgetăturile şi pândirile dracilor; şi înfrumuseţându-te cu nepătimirea, te-ai numărat împreună cu toţi preacuvioşii, rugându-te ca să se dăruiască, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cugetele îmi sunt necurate şi buzele înşelătoare, şi toate lucrurile mele necurate, şi ce voi face ? Cum voi întâmpina pe Judecătorul ? Stăpână Fecioară, roagă pe Fiul tău şi Ziditorul şi Domnul, ca întru pocăinţă să primească duhul meu, ca un Bun îndurat.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Junicea cea Preacurată, pe Viţelul său văzându-L pe lemn de bunăvoie ridicat, cu umilinţă tânguindu-se, striga : Vai mie preaiubite Fiule ! Ce Ți-a răsplătit Ție adunarea nemulţumitorilor iudei ? Vrând a mă lipsi pe mine de Tine, Fiule, Cel întru-tot iubit.
 
Tropar, glasul 1.
 
   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Moise; cu postul, cu privigherea, şi rugăciunea, cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi, şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei.

LA UTRENIE
 
După obişnuitele Catisme, Sedelnele Octoihului şi Psalmul 50.
 
CANOANELE
 
Ale Octoihului, după rânduiala lor, şi al Sfântului pe 4.

 CANONUL Sfântului

Facere a lui Teofan.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos :

   Să cântăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.
 
   Cu ploile pocăinţei prin solirile tale, Părinte, albeşte inima mea, fiind înnegrită de muşcarea păcatelor.
 
   Pironindu-ţi trupul de temerea Stăpânului, preafericite, ai şters din inimă toată cugetarea cea pătimitoare, purtătorule de Dumnezeu.
 
Slavă... 
 
   În brazdele cugetului tău, Părinte, ascunzând seminţele Cuvântului, ai odrăslit grâul cel ce se păzeşte în visteriile cele nedeşertate.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Vrând a Se întrupa din pântecele tău, Cuvântul, Cel mai presus de Dumnezeire, pe mine tot m-a mântuit cu bunătatea, Curată Fecioară Maică.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Tu eşti întărirea...
 
   Mişcându-te de Duhul, şi răbdând întru faptele cele duhovniceşti, Înţelepte, duhurile vicleşugului le-ai supus.
 
   Împuternicindu-te de puterea cea cu dumnezeiască începătorie, Cuvioase Moise, ca un fără de trup ai smerit pe balaurul cel puternic.
 
Slavă... 
 
   Cu ploile lacrimilor tale, ai stins focul cel arzător ai patimilor, şi te-ai arătat râu plin de darurile Duhului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Avându-te ajutorinţă, Curată, nu mă tem de asuprelile vrăjmaşilor, avându-te pe tine folositoare, răstorn taberele lor.
 
Irmosul :
 
   Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine te laudă duhul meu.
 
Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...
 
   Strălucire neapusă primind înlăuntru, feţele etiopienilor celor înţelegători le-ai înnegrit de Dumnezeu purtătorule, şi măiestriile lor cele rele, le-ai risipit cu neîncetate privirile tale cele către Dumnezeu; Părinte Cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Nu s-a despărţit de firea cea dumnezeiască, trup făcându-Se din pântecele tău, ci întrupându-Se, Dumnezeu a rămas, Cel ce te-a păzit pe tine Maica Sa după naştere Fecioară, ca şi mai-nainte de naştere, însuşi Domnul, ceea ce eşti cu totul fără prihană; pe Care cu osârdie roagă-L, să dăruiască nouă mare milă.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Nespurcata Mieluşea, Fecioara Maica Cuvântului cea nestricată, văzând pe Cruce spânzurat, pe Cel ce a răsărit dintr-însa fără de durere, ca o Maică plângând, a strigat : Vai mie Fiul meu cum pătimeşti ? Vrând să mântuieşti pe om de ocara patimilor.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Auzit-am Doamne taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale, şi am proslăvit Dumnezeirea Ta.
 
   Prin rugăciunile cele neîncetate, şi prin sporirile ostenelilor tale, Părinte, ai gonit din suflet pe dracul cel iubitor de trup, Preafericite.
 
   Mutându-ţi cugetul către cele mai presus de minte, şi de cuvânt Cuvioase, nevoinţele pustniciei ca pe o dumnezeiască rouă le-ai suferit.
 
Slavă... 
 
   Fiind inima ta strălucită cu vedeniile şi cu faptele, Părinte preafericite, lăcaş curat al Duhului s-a arătat.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cămara fecioriei, şi sălăşluirea firii celei neîncăpute, sufletul meu cel întunecat, luminează-l Mireasă a lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Mânecând strigăm Ție, Doamne : Mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.
 
   Cu cărbunele nepătimirii aprinzându-te, Fericite, materia cea lesne arsă a patimilor o ai făcut cenuşă.
 
   Stea strălucind întru înălţimile înfrânării te-ai arătat, luminând sufletele noastre, pururea pomenite.
 
Slavă... 
 
   În căruţă cu patru cai a faptelor celor bune te-ai suit, şi către sfârşitul cel ceresc ai ajuns Părinte Moise, vrednicule de minune.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup lumii L-ai născut.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Curăţeşte-mă Mântuitorule....
 
   Fiind eu înconjurat de noaptea păcatelor, şi de întunericul dezmierdărilor, cu strălucirile Duhului cele întru tine, cu totul mă luminează, îndreptează-mă cu totul întru limanul mântuirii, Părinte.
 
   Ca o albină iubitoare de lucrare, în fagurul minţii tale, florile bunătăţilor adunându-le, ai izvorât dulceaţă nemuritoare, care goneşte amărăciunea dracilor, Părinte.
 
Slavă...
 
   Răbdând în pustietăţi, ai moştenit cetatea cea de sus, şi robindu-ţi trupul prin postiri, ai purces minunate, către desfătare necheltuită, şi către lăcaşurile Raiului.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sfinţenie cugetătoare, şi jertfelnic nepipăit, şi sfeşnic poleit cu aur, şi masă însufleţită, care ai ţinut Pâinea vieţii, noi credincioşii pe tine te numim, Fecioară.
 
Irmosul :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor rogu-mă; căci către Tine am strigat, şi mă auzi Dumnezeul mântuitei mele.
 
CONDAC, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Pălmuind feţele etiopienilor celor înţelegători, ca un soare luminos ai strălucit luminând sufletele noastre, ale celor ce te cinstim pe tine, Moise preafericite.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Moise Arapul.
 
Stih :
Negrule Moise, şi murind zicerea aceea vei fi zicând,
Că omul în faţă, şi Dumnezeu în inimă este văzând.
În a douăzecea şi opta zi,
Etiopul Moise se săvârşi.

 
   Acest fericit era de neam etiop, arap, şi la față peste tot negru, slugă oarecăruia ce se află la lucruri politiceşti; pe care pentru firea lui cea rea ce avea, şi viață tâlhărească, îl goni domnul său. Acesta oarecând se mânie, şi pizmui pe un păstor care îl zăticnise de la un lucru rău, pe care păstor vru el să-l ucigă, şi aflându-l că este de cealaltă parte de apa Nilului, şi fiind apa mare. Îşi luă sabia în gură, şi-şi puse cămaşa în cap, şi trecu înot; iar păstorul prinzând de veste a fugit; deci el junghie patru berbeci aleşi, şi înşirându-i întru o funie, trecu iarăşi Nilul de cealaltă parte înot. Şi mâncând cărnurile, şi dând pieile pe vin, se duse la însoțitorii lui. Însă acestea le-am povestit, ca să vă arăt că este cu putinţă ca cei ce vor vrea, să se mântuiască prin pocăinţă. Acesta în cea de apoi venind întru umilinţă, din oarecare primejdie, s-a dus la o mânăstire, şi atâta s-a pocăit încât a tras şi pe însoțitorii lui către Hristos prin pocăinţă. Iar oarecând şezând în chilia sa, nimeriră la dânsul nişte tâlhari neştiind că el este Moise, pe care fericitul legându-i cu un ştreang, îi puse pe umeri ca pe un sac cu paie, şi-i duse la obşte, şi zise către fraţi : De vreme ce mie nu mi se cade să fac nedreptate, aflai pe aceştia ce veniră să-mi facă rău. Ce porunciţi pentru dânşii ? Iar aceia dacă-l cunoscură că este el Moise vătaful de tâlhari cel vestit şi nebiruit, se mărturisiră lui Dumnezeu, şi se lepădară de lume, şi se făcură călugări foarte iscusiţi. De aceea trăind Sfântul stareţ cu plăcere dumnezeiască, şi luptându-se cu dracul nestâmpărării, muri fiind bătrân de şaptezeci şi cinci de ani, făcându-se şi preot, şi lăsând şaptezeci de ucenici.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Diomid şi Lavrentie, fiind legaţi de plop şi săgetându-i, s-au săvârşit.
 
Stih :
Aceşti doi nevoitori legaţi de plop fiind.
Arcele fiind întinse, deşarte sunetele plopului se vedea făcând.

 
    Tot în această zi, dreptul Ezechia împăratul, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
De ar fi mai lăcrimat Ezechie, precum oarecând a lăcrimat,
Alt adaos de viață iarăşi ar fi aflat.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ana, fetei lui Fanuil.
 
Stih :
Fiica lui Fanuil nu s-a ridicat de pe pământ,
 Până ce în vremea ei pe Dumnezeu Prunc l-a văzut.

 
    Tot în această zi, Sfinţii treizeci şi trei de Mucenici, cei din Iraclia, prin foc s-au săvârşit.
 
Stih :
Şi focul vâlvâind, spre a Domnului nevoitori,
Erau după Moise, ca ploaia pe ierburi.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   Tinerii evreieşti, au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală, şi focul în rouă l-au schimbat strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
   De stricăciunea patimilor curăţindu-te cu strălucirile Duhului, şi strălucind te-ai mutat cu adevărat, întru lumina cea nematerialnică, Fericite, unde sunt cetele sihaștrilor în veci.
 
   De toată răutatea ai scăpat, şi cu împărtăşirea bunătăţilor te-ai împreunat, şi cu nematerialnică dorirea celor veselitoare, te-ai amestecat, Fericite, strigând : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Cu ostenelile cele fără de măsură ale pustniciei, ai ars înşelăciunea cea cu dureri. Pentru aceasta ai aflat desfătarea bunătăţilor cea fără de osteneli, pe Stăpânul tău binecuvântându-L, de Dumnezeu purtătorule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Iată pe care o a zis cu Duhul, Fecioară, marele Isaia, în pântece pe Dumnezeu a zămislit şi-L naşte, Căruia cântăm : Doamne Dumnezeule, bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...
 
   Cu rugăciunile întărindu-te, cu smerenia înălţându-te, strălucindu-te la suflet cu dreptatea, şi cu dragostea înfrumuseţându-te, te-ai suit la săvârşirea bunătăţilor, întru prea-luminată înălţime, Părinte, strigând Stăpânului : Preoţi bine-L cuvântaţi, noroade preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Cel negru la trup, câştigându-şi sufletul mai luminat decât razele soarelui, brazdele cele întunecate ale dracilor le-a înnegrit, şi a luminat inimile credincioşilor, celor ce cu fierbinţeală cântă întru pomenirea lui; noroade, preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
 
   Cu smerenia de pretutindenea fiind îngrădit, ai scăpat Părinte de săgetăturile arapilor celor înţelegători, şi îndemnător te-ai făcut al călugărilor, către lupta vrăjmaşilor, cu lucrurile şi cu cuvintele, împreună cu dânşii strigând : Tineri bine cuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mai presus de fiinţă ai zămislit; mai presus de cuvânt ai născut pe Ziditorul firii omeneşti, făcându-Se om, Cel nedespărţit de Tatăl, Stăpână curată, Căruia cântă toată zidirea : Pruncilor binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm,...
 
   De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu, iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, a strigat : Tineri bine Îl cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos : Înfricoşatu-s-a tot auzul...
 
   Săvârşindu-ţi viaţa cu adevărat în fapte bune, izvorul bunătăţilor ai luat, şi marginea doririi tale o ai cuprins, şi bucurându-te te-ai sălăşluit unde este glasul celor ce prăznuiesc, vrednicule de minune Moise, Părinte Cuvioase.
 
   Sudorile ostenelilor tale, Părinte, pică dulceaţa folosinţei, şi gonesc amărăciunea patimilor noastre, şi moaştele tale ne izvorăsc nouă vindecări, şi gonesc răutăţile, şi sufletele de necurăţenie curăţesc.
 
Slavă...
 
   Cu cununi neveştejite a încununat Hristos creştetul tău dumnezeiescule, ca unuia ce tare ai biruit taberele stăpânitorului lumii, şi te-a numărat după cuviinţă în cetele cuvioşilor; cu care roagă-te, să se mântuiască de ispite cei ce te cinstesc pe tine.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Singură între femei ai încetat blestemul strămoşilor, a lui Dumnezeu Mireasă, pe Cel nescris împrejur născând cu trup cuprinzându-Se, ai înnoit hotarele firii neîntinată, pe cele întâi despărţite, cu mijlocirea ta cea preaslăvită le-ai unit.
 
Irmosul :
 
   Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om; pentru aceea pe Preacurata Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii o slăvim.
 
LUMINÂNDA

Podobie : Cu ucenicii să ne suim...
 
   Cu sabia dumnezeieştilor tale rugăciuni, de Dumnezeu purtătorule fericite Părinte Moise, ai tăiat capetele etiopilor celor înţelegători. Pentru aceasta ai primit darurile biruinţei de la Hristos, înaintea Căruia şi acum cu îngerii stând împreună, şi strălucindu-te cu revărsarea de lumină a nepătimirii, străluceşte cu solirile tale pe lăudătorii cei ce aleargă la tine.
 
A Născătoarei :
 
   Vieţuind urât eu ticălosul mi-am pierdut frumuseţea sufletului, şi m-am asemănat dobitoacelor celor neînţelegătoare făcând cele ce nu sunt cu cuviinţă a face, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, strălucindu-mă, curăţeşte-mă cu dumnezeieştile raze ale luminii tale şi cu isopul pocăinţei, şi mă arată pe mine robul tău, vas dumnezeiesc de bună treabă, Fecioară.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul. 

ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A DOUĂZECI ŞI NOUA


Tăierea cinstitului cap, al cinstitului slăvitului Prooroc Înainte Mergătorul şi Botezătorul Ioan.

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am..., se pun stihirile, pe 4, glasul 1 :

Podobie : Ceea ce eşti bucuria...


   Veniţi toţi credincioşii, să cinstim după vrednicie, pe Mergătorul înainte Ioan, şi Botezătorul lui Hristos, căci acesta este Prooroc, care prooroceşte cele ce vor să fie, ca o slugă şi tăinuitor bine încuviinţat minunilor lui Hristos celor negrăite. De două ori.
 
   Irod cel fără de minte, fără milă ţi-a tăiat capul tău, înfruntând tu obiceiul lui cel preaspurcat; iar Hristos Ziditorul Domnul şi Mântuitorul tuturor, pe tine ca pe un Botezător de trei ori fericite, te-a făcut cap Bisericii.
 
   Irod cel fărădelege, a poruncit ca să aducă capul tău către Irodiada cea preaspurcată, cu îndrăzneală tăindu-l, Preafericite. O minune înfricoşată ! O preaslăvită auzire ! Iar Biserica lui Hristos, cu bucurie prăznuieşte pătimirea ta.
 
Slavă..., glasul a 8-lea :
 
   Mergătorule înainte al Mântuitorului măcar că Irod te-a despărţit pe tine de propovăduirea Darului, dar făclia cea strălucitoare de lumină a gurii tale, şi celor din iad strălucea lumina credinţei. Pentru aceasta roagă-te, să se mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Stăpână primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi, dintru toată nevoia şi scârba.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile glasului al 2-lea.
 
Podobie : Casa Eufratului...
 
   Arătatu-te-ai, Preafericite, mai mare între cei născuţi din femei, căci ai botezat pe Stăpânul tuturor, Ioane, Proorocule propovăduitorule şi înainte Mergătorule.
 
Stih : Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
 
   Cuprins de beţie şi de curvie, văzând Irodiada, pe Irod cel fărădelege, către ucidere l-a tras pe dânsul.
 
Stih : Întru pomenire veşnică va fi dreptul.
 
   Pomenirea cea sfinţită, a dumnezeiescului Ioan Botezătorul, cu dragoste săvârşindu-o, lăudăm pe Treimea cea mai presus de Dumnezeire.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce eşti singură nădejdea creştinilor şi folositoare, împreună cu Mergătorul înainte, roagă Preacurată pe Fiul tău, pentru robii tăi.
 
Tropar glasul al 2-lea.
 
   Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Mergătorule înainte. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. Că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit şi celor din iad, pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup; pe Cel ce a ridicat păcatul lumii, şi ne-a dăruit nouă mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preaslăvite Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia fiind pecetluită, şi fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut nemincinoasă, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Care roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.
 
Ectenia mică şi Otpustul.
 
LA VECERNIA CEA MARE
 
După obişnuitul Psalm, cântăm, Fericit bărbatul... Slava dintâi.
 
La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 8, glasul al 6-lea singur glasul.
 
Ale lui Ioan monahul.
 
   Săvârşindu-se ziua naşterii lui Irod celui fără de ruşine, s-a plinit legătura jurământului, celui cu spurcata jucătoare. Că tăindu-se capul Mergătorului înainte, s-a adus ca o mâncare în blid, la cei ce şedeau. O ospăţ urât ! O lucru necuvios şi plin de ucidere ! Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuţi din femei, după vrednicie cinstindu-l îl fericim. De două ori.
 

   Jucat-a uceniţa atot-vicleanului diavol, şi a luat plată capul tău Mergătorule înainte. O ospăţ plin de sângiuri ! Mai bine ar fi fost de nu te-ai fi jurat Iroade fărădelege, fiule al minciunii; iar de te-ai şi jurat, nu bine te-ai jurat. Mai bine ar fi fost de ai fi minţit, şi viaţa să dobândeşti, decât să te ţii de adevăr, şi să tai capul Mergătorului înainte. Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuţi din femei, după vrednicie cinstindu-l îl fericim. De două ori.
 

   Nu ți s-a căzut ție o Iroade, pe văditorul desfrânării să-l osândeşti spre moarte, pentru pofta diavolească, şi înfierbântarea spre turbată desfrânare. Nu ți s-a căzut ție să dai cu greşeală femeii celei fărădelege, și preacinstit capul lui, pentru jurământul jucării. O cum ai îndrăznit a face o ucidere ca aceasta ! Şi cum nu s-a ars spurcata jucătoare, aducându-l pe acesta în tipsie în mijlocul ospăţului ! Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai-mare între cei născuţi din femei, după vrednicie cinstindu-l îl fericim. De două ori.
 

   Iarăşi Irodiada turbează, iarăşi se tulbură ! O jucare amăgitoare şi băutură cu înşelăciune ! Botezătorul s-a tăiat şi Irod s-a tulburat. Pentru rugăciunile Mergătorului înaintea Ta, Doamne, dă pace sufletelor noastre. De două ori.
 

Slavă..., glas acelaşi.
 
Săvârşindu-se ziua naşterii lui Irod celui... Stihira cea dintâi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda preacurată naşterea ta ? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, Acelaşi din tine cea Curată a ieşit, negrăit întrupându-Se; din fire Dumnezeu fiind şi cu firea om făcându-Se pentru noi; nu în două feţe fiind despărţit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L Curată cu totul fericită să miluiască sufletele noastre.
 
VOHOD : Lumină lină...
 
Prochimenul zilei, şi citirile.
 
Din Proorocia lui Isaia citire :
Cap. 40, Vers 1.
 
   Acestea grăieşte Domnul : Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, grăieşte Dumnezeu; preoţilor grăiţi Ierusalimului în inimă, mângâiaţi-l pe dânsul, că s-a înmulţit smerirea lui, că s-a dezlegat păcatul lui, că a luat din mâna Domnului îndoite pentru păcatele sale. Glasul celuia ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Dumnezeului nostru, toată valea se va umplea, şi tot muntele şi dealul se va pleca, şi vor fi cele strâmbe drepte, şi cele colţuroase căi netede. Şi se va arăta slava Domnului şi va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. În munte înalt te suie, cela ce binevesteşti Sionului, înalţă întru tărie glasul lău, cela ce binevesteşti Ierusalimului, înalţă, nu te teme; Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu voi auzi Dumnezeul lui Israil, şi nu-i voi lăsa pe ei, ci voi deschide din munţi izvoare şi prin mijlocul câmpiilor fântâni, şi voi face pustia întru bălţi şi pământul cel însetoşat întru izvoare de ape. Veselească-se cerul deasupra şi norii să roureze dreptate, să răsară pământul şi să încolţească milă şi dreptate să arate împreună. Glas de veselie spuneţi, şi faceţi să se auză aceasta până la marginile pământului. Ziceţi : Că a mântuit Domnul pe sluga sa Iacov; şi de vor însetoşa în pustie, scoate-va lor apă din piatră. Veseleşte-te cea stearpă care nu naşti, glăsuieşte şi strigă, care nu aveai durere, că mai mulți sunt fii pustiei, decât ai aceleia ce are bărbat.
 
Din Proorocia lui Maleahi citire :
Cap. 3 Vers 1.
 
   Acestea grăieşte Domnul Atotțiitorul : Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va găti calea Ta înaintea Ta, şi va veni la Biserica Sa Domnul, pe care voi căutaţi. Şi cine va putea suferi ziua venirii Lui ? Sau cine va putea sta întru vederea Lui ? Pentru că acela va veni ca focul ce topeşte şi ca iarba nălbitorilor. Şi va şedea topind şi curăţind ca argintul şi aurul. Şi va veni la voi cu judecată, şi va fi mărturie grabnică asupra celor răi şi asupra păcătoşilor şi asupra celor ce jură strâmb cu numele Lui, şi asupra celor ce nu se tem de Dânsul, zice Domnul Atotţiitorul. Pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru şi nu Mă schimb, şi voi feciorii lui Iacov v-aţi depărtat de lege şi nu o aţi păzit. Pentru aceasta întoarceţi-vă la Mine şi Mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotţiitorul. Şi vă vor ferici pe voi toate neamurile, şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, Cel ce voi judeca între cel drept şi între cel fărădelege în ziua aceea, întru care Eu voi face mântuire celor ce Mă iubesc pe Mine; deci, cunoaşteţi şi vă aduceţi aminte de legea lui Moise robului Meu, precum v-am aşezat vouă în Horeb, porunci şi dreptăţi către tot poporul lui Israil. Şi iată Eu voi trimite vouă pe Ilie Tezviteanul, mai-nainte până ce va veni ziua Domnului cea mare şi arătată. Care va întoarce inima tatălui spre fiu şi inima omului spre vecinul lui. Ca venind să nu bat pământul degrab, zice Domnul Atotţiitorul, Dumnezeul cel Sfânt al lui Israil.
 
De la Înţelepciunea lui Solomon citire :
Cap. 4, Vers 7.
 
   Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi; dreptul murind va osândi pe necuraţii cei vii, că vor vedea sfârşitul dreptului, şi nu vor cunoaşte ce a sfătuit pentru dânsul Dumnezeu. Că va arunca Domnul jos pe cei necredincioşi fără de glas, şi va clăti pe dânşii din temelie, şi până la cel mai de pe urmă se vor pustii întru durere şi pomenirea lor va pieri. Că vor veni întru cugetul greşalelor sale spăimântaţi, şi vor mustra pe dânşii împotrivă fărădelegile lor. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feţei celor ce l-au supărat pe dânsul, şi a celor ce au lepădat ostenelile lui, şi văzându-l pe el se vor tulbura cu cumplită frică, şi se vor îngrozi de preaslăvită mântuirea lui. Că vor zice întru sine căindu-se, şi întru nevoinţa duhului vor suspina şi vor zice : Acesta este pe care l-am avut oare-când în râs şi întru pildă de ocară noi ceşti fără de minte ? Viaţa lui o am socotit nebunie şi sfârşitul lui fără de cinste ? Şi cum s-a socotit între fiii lui Dumnezeu şi între sfinţi soarta lui este ? Rătăcit-am dar din calea adevărului, şi lumina dreptăţii nu ne-a strălucit nouă; şi soarele nu ne-a răsărit nouă. Umplutu-ne-am de cărările fărădelegii şi ale pierzării, şi am umblat pe cărări neumblate, iar calea Domnului nu o am cunoscut.
 
LA LITIE
 
Stihirile, glasul 1, singur glasul, ale lui Ghermano patriarhul.
 
   Ce te vom numi Proorocule ? Înger, Apostol sau Mucenic ? Înger, că ai vieţuit ca un fără trup. Apostol, că ai învăţat pe păgâni; şi Mucenic, că s-a tăiat capul tău pentru Hristos; pe Care roagă-L, să miluiască sufletele noastre.
 
   Pomenirea tăierii capului Mergătorului înainte săvârşim, care atunci în tipsie a izvorât sângiuri, iar acum la marginile lumii varsă tămăduiri.
 
   Astăzi chipul cel de lucru necuvios maica uciderii pe preaspurcata fiica sa, cea din împreunare fărădelege, o a umplut de răutate prin sfat cu chip de ucidere, împotriva celui de Dumnezeu ales, mai-marelui decât toți proorocii, pentru că făcând ospăţ Irod cel preaspurcat, în ziua necuratei naşterii sale cu jurământ o a rânduit, să ceară cinstit capul cel de minuni izvorâtor, al propovăduitorului de Dumnezeu, care a şi săvârşit cel fără de minte, pentru jucarea femeiască, dându-i-l ei în loc de plată dar, pentru jurământ. Însă n-a încetat tăinuitorul venirii lui Hristos, şi după sfârşit a defăima amestecarea lor, cea urâtă lui Dumnezeu, ci defăimându-o a strigat zicând : Nu se cade ţie să fii în curvie cu femeia fratelui tău Filip. O, zi de naştere ucigătoare de Prooroc, şi ospăţ plin de sângiuri ! Dar noi cu gând binecredincios, întru tăierea Mergătorului înainte, cu haine albe îmbrăcându-ne, prăznuim bucurându-ne, ca în ziua cea binevestită, şi-l rugăm pe dânsul, să se roage Treimii, să ne mântuiască pe noi de ocara patimilor, şi să mântuiască sufletele noastre.
 
Glasul al 4-lea.
 
   Irod a săvârşit ziua naşterii sale celei fărădelege şi ospăţul cel prea fără de ruşine, pentru că îndulcindu-se şi îmboldindu-se de cea fărădelege nebunie femeiască, a tăiat capul Mergătorului înainte, dar pe limba cea proorocească, care înfrunta nelegiuirea lui, nu o a tăiat. A vărsat sânge nevinovat, vrând să acopere păcatul cel fărădelege; dar cu aceasta n-a acoperit glasul celui ce strigă tuturor pocăinţa, ci Irod se veselea la ucidere, iar noi cu dragoste împreună prăznuim junghierea Botezătorului Ioan cea fericită; căci a apucat înainte a propovădui în iad pe Viaţa celor ce şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, pe Răsăritul cel dintru înălţime, pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este singur mult-Milostiv.
 
   Veniţi noroadelor să lăudăm pe Proorocul şi Mucenicul şi Botezătorul Mântuitorului, căci acesta fiind înger în trup, a mustrat pe Irod, osândind fapta desfrânării celei fărădelege şi prin jucarea cea fărădelege i s-a tăiat cinstitul cap, celui ce bine a vestit celor din iad învierea morţilor, şi se roagă neîncetat Domnului, ca să izbăvească sufletele noastre.
 
   Pe Proorocul şi Botezătorul Mântuitorului, veniţi credincioşii să-l lăudăm, căci depărtându-se de lume locuia în pustie, mâncând miere sălbatică şi vlăstari, şi pe împăratul cel fărădelege l-a înfruntat; iar pe puţin sufletul nostru îl mângâia, zicând : Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.
 
Slavă..., glasul al 5-lea, a lui Ioan Monahul.
 
   Vrând Irod să scape de defăimările cele pentru fapta cea fărădelege, cu greşeală a dat femeii celei prea fărădelege, capul tău Mergătorule înainte; că n-a priceput ticălosul, că aducându-l pe el în tipsie se va mustra pe sine. Deci ca cel ce eşti lucrător şi învăţător de curăţie şi mântuitor îndreptător de pocăinţă, Botezătorule al lui Hristos, roagă-te să ne izbăvească pe noi de ocara patimilor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fericimu-te pe tine de Dumnezeu Născătoare Fecioară şi te slăvim credincioşii după datorie, cetatea cea neclintită, zidul cel nesurpat, folositoarea cea tare, şi scăparea sufletelor noastre.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile, glasul al 2-lea, singur glasul.
 
   Propovăduitorule, al pocăinţei Ioane Botezătorule, tăindu-se capul tău, pământul ai sfinţit pentru că legea lui Dumnezeu, luminat o ai arătat credincioşilor, şi fărădelegea ai pierdut. Ca cel ce stai înaintea Scaunului lui Hristos, cerescului Împărat; pe Acela roagă-L, să miluiască sufletele noastre.
 
Stih : Dreptul ca finicul va înflori, şi ca cedrul cel din Liban se va înmulți.
 
   Pentru legea Domnului, capul tău tăindu-se, o preasfinţite Ioane, ai mustrat cu îndrăzneală, pe răucredinciosul împărat cel ce făcea fărădelege. Pentru aceasta se minunează de tine oştile îngereşti, şi te slăvesc cetele Apostolilor, şi ale mucenicilor; şi noi cinstim pomenirea ta cea de peste an, Preaslăvite, slăvind Preasfânta Treime, Ceea ce te-a încununat pe tine înainte Mergătorule, fericite.
 
Stih : Veselise-va dreptul de Domnul şi va nădăjdui spre Dânsul.
 
   Celui ce a fost Prooroc din Prooroc, şi mai mare decât proorocii, celui sfinţit din pântecele maicii sale spre slujba Domnului, astăzi de către împăratul cel fărădelege i s-a tăiat capul, şi pe fata ceea ce a jucat fără de ruşine, mustrându-o arătat, şi mai-nainte de tăiere şi după tăiere, a ruşinat tabăra păcatului, şi pentru aceasta strigăm : Botezătorule Ioane, ca cel ce ai îndrăzneală, roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre.
 
Slavă..., glasul al 8-lea.
 
   Mergătorule înaintea Mântuitorului, tu pe împăraţi ai mustrat, ca să nu facă fărădelege. Pentru aceasta jucarea femeii celei fărădelege, a îndemnat pe Irod, să taie capul tău. Şi pentru aceasta de la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele tău; cel ce ai îndrăzneală către Domnul, roagă-te cu dinadinsul, să mântuiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară ceea ce nu ştii de mire, care pe Dumnezeu negrăit L-ai zămislit cu trup, Maica Dumnezeului Celui Preaînalt, rugăciunile robilor tăi primeşte-le, ceea ce eşti cu totul fără prihană, care tuturor dăruiești curăţire de greşale. Acum rugăciunile noastre primindu-le, roagă-te să ne mântuim noi toţi.
 
La binecuvântarea pâinilor :

Troparul, de 2 ori.

   Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Mergătorule înainte. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. Că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit şi celor din iad, pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup; pe Cel ce a ridicat păcatul lumii, şi ne-a dăruit nouă mare milă.
 
Născătoare de Dumnezeu Fecioară... O dată şi citire a Sfântului.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul Sfântului, de 2 ori, Slavă..., Şi acum... a Născătoarei.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 5-lea,
 
Podobie : Cuvântul cel împreună...
 
   Pe mijlocitorul legii şi al Darului, credincioşii adunându-ne cu un glas să-l lăudăm, că ne-a propovăduit nouă pocăinţa, şi pe Irod de faţă mustrându-l cu îndrăzneală, capul i s-a tăiat. Şi acum cu îngerii vieţuind, se roagă lui Hristos să ne mântuiască pe noi.
De două ori.

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Minunea cea înfricoşată a zămislirii, şi negrăit chipul naşterii tale, întru tine s-a cunoscut Curată pururea Fecioară. Îmi minunează mintea, şi-mi spăimântează gândul, slava ta de Dumnezeu Născătoare tuturor este tinsă, spre mântuirea sufletelor noastre.
 
După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 5-lea.
 
Podobie : Cuvântul Cel împreună...
 
   Pe cel ce s-a arătat nouă din pântece Prooroc, şi din cea stearpă luminat a ieşit lumii luminător, cu cântări să-l lăudăm pe Botezătorul lui Hristos şi pătimitorul, cel de biruinţă purtător, pe Mergătorul înainte, Ioan; că se roagă Domnului, să miluiască sufletele noastre. De două ori.
 
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Acoperământul tău cel grabnic, şi ajutorul şi mila, arată-o spre robul tău, şi îmblânzeşte Curată valurile gândurilor celor deşarte, şi sufletul meu cel căzut ridică-l de Dumnezeu Născătoare, că ştiu Fecioară ştiu, că poţi câte voieşti.
 
După Polieleu, Sedealna, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Pe Înţelepciunea...
 
   Din cea stearpă strălucind, cu vrerea lui Dumnezeu, şi legătura limbii părintelui tău dezlegând, ai arătat pe Soarele cel ce luminează pe luceafărul, şi noroadelor în pustie ai propovăduit pe Făcătorul, pe Mielul cel ce ridică greşalele lumii. Pentru aceasta şi cu râvnă pe împăratul mustrând, slăvit capul tău ți s-a tăiat preaslăvite Ioane, prealăudate : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe tine ca pe ceea ce numai una eşti Fecioară între femei, care ai născut fără sămânţă pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omeneşti te fericim, că Focul Dumnezeirii, S-a sălăşluit întru tine, şi ca pe un Prunc cu lapte ai hrănit pe Făcătorul şi Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc şi omenesc, după vrednicie slăvesc preasfântă naşterea ta, şi cu un glas strigăm către tine : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşale să dăruiască, celor ce se închină cu credinţă, naşterii tale celei fără sămânţă.
 
Apoi Antifonul întâi al glasului al 4-lea.
 
Prochimen, glasul al 4-lea :
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
Stih : Ce voi răsplăti Domnului pentru toate care a dat mie.
 
Toată suflarea...
 
    Evanghelia de la Matei : În vremea aceea a auzit Irod, cel a patra parte stăpânitor, vestea lui Iisus.... După Psalm 50. Slavă..., glasul al 2-lea. Pentru rugăciunile Mergătorului înainte, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre. Şi acum... Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre. Apoi, Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta...
 
Şi Stihira, glasul al 6-lea.
 
   Jucat-a uceniţa atot vicleanului diavol, şi a luat plată capul tău Mergătorule înainte, ospăţ plin de sângiuri ! Mai bine ar fi fost de nu te-ai fi jurat Iroade fărădelege, fiule al minciunii; iar de te-ai şi jurat, nu bine te-ai jurat. Mai bine ar fi fost de ai fi minţit şi viață să dobândeşti, decât să te ții de adevăr, şi să tai capul Mergătorului înainte. Dar noi pe Botezătorul, ca pe cel mai mare între cei născuţi din femei, după vrednicie cinstindu-l, îl fericim.
 
CANOANELE

Se citesc două Canoane; cel dintâi cu Irmosul pe 8.
 
CANONUL întâi.

Facere a lui Ioan monahul.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea.
 
Irmos :
 
   Apa trecându-o ca pe uscat, şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, striga : Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-i cântăm.
 
   Pe cel ce s-a arătat din pântece sterp Prooroc, Celui ce S-a născut negrăit din pântece fecioresc, pe sfinţitul înainte Mergătorul să-l lăudăm.
 
   Cela ce ai covârşit hotarele firii, legile dreptăţii ai păzit, amestecarea cea fărădelege mustrând, netemându-te de sălbătăcia împăraţilor.
 
   Hrănindu-te cu laptele legii, şi aşezământul de lege, pentru împreunarea cea după lege, pecetluindu-l ca un pecetluitor al legii, ai stătut împotriva urâtei preacurvii.
 
A Născătoarei :
 
   Cetele îngereşti şi omeneşti, te laudă pe tine neîncetat, Maică ceea ce nu ştii de mire, că pe Făcătorul lor ca pe un Prunc, în braţe L-ai purtat.
 
Alt CANON, pe 6.
 
Cântarea 1-a, glas şi Irmos acelaşi.
 
   Pe cel mărturisit de Hristos, a fi mai presus decât toţi oamenii, ca pe un Mergător înainte şi prieten al Lui, pe dumnezeiescul Ioan toţi să-l, lăudăm.
 
   Pe cetăţeanul pustiei, şi împreună locuitorul cu îngerii, pe dumnezeiescul Ioan, lauda poporului celui nou, toţi să-l lăudăm.
 
Slavă...
 
   Întru pomenirea Mergătorului înainte, îngereşte să dănţuim, şi lui Hristos să strigăm : Pentru rugăciunile lui Hristoase, împacă lumea Ta.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Roagă totdeauna Născătoare de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel ce S-a întrupat din tine cu cuvânt negrăit, ca să mântuiască pe robii tăi de toată primejdia.
 
Catavasie : Cruce însemnând Moise...
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos :
 
   Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine te laudă duhul meu.
 
   Cu obrăznicie fără de ruşine, fata cea plină de beţie a zis, dă-mi capul lui Ioan, o Iroade în tipsie.
 
   Fata a jucat şi ca o călcătoare de lege spre plăcere făcând, a tras pe Irod spre uciderea Mergătorului înainte şi propovăduitorului.
 
   O a ta ticăloşie, Iroade fără de minte şi fărădelege ! Cu ce îndrăzneală, fata înfierbântându-se, ai făcut nedreaptă ucidere.
 
A Născătoarei :
 
   Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile tale, Preacurată, gonind asuprelile primejdiilor celor rele.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Doamne, Cela ce ai făcut cele...
 
   Ca un mijlocitor al legii celei vechi şi al celei noi, înainte Mergătorule, al propovăduirilor evangheliceşti tu ispravnic fiind, amestecarea cea fărădelege şi tirănească o ai mustrat şi slăvită moarte o ai luat bucurându-te.
 
   De maica sa cea fărădelege mai-nainte învăţată fiind fata, nebunindu-se de beţie, a zis lui Irod : Dă-mi în tipsie capul lui Ioan, ca să-l dau maicii mele dar dorit.
 
Slavă...
 
   Nesuferind tiranul cel fără de ruşine, mustrările limbii tale celei de Dumnezeu purtătoare, slăvite Mergătorule înainte, a dat fetei pentru jucări femeieşti dar, cinstit capul tău, Preaslăvite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Sălăşluindu-te în Fecioară trupeşte Doamne, Te-ai arătat oamenilor precum se cădea a Te vedea pe Tine, pe care o ai şi arătat ca pe o adevărată de Dumnezeu Născătoare, ajutătoare credincioşilor, unule Iubitorule de oameni.
 
Catavasie : Toiagul spre închipuirea tainei...
 
Sedealna, glasul 1.
 
Podobie : Mormântul tău...
 
   Pe Mergătorul înaintea lui Hristos, pe Botezătorul şi Proorocul, să-l cinstim credincioşi cu curată cunoştinţă, ca pe un slăvit propovăduitor şi al pocăinţei învăţător, şi ca pe un Mucenic cu totul adevărat al Mântuitorului; că nebunia lui Irod mustrând, capul i s-a tăiat.
 
Slavă..., glasul al 4-lea.
 
Podobie : Spăimânta-tu-s-a Iosif...
 
   Acum s-a arătat nouă Botezătorul Mântuitorului şi veseleşte duhovniceşte gândurile credincioşilor, frumuseţea pustiei, şi pecetea proorocilor. Pentru că s-a arătat Mergător înaintea lui Hristos, şi mărturie nemincinoasă venirii Lui. Deci cu cântări duhovniceşti, cu un glas lui Ioan să-i strigăm : Proorocule propovăduitorule al adevărului, roagă-te să ne mântuiască pe noi.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Spăimântatu-s-au Curată, toate cetele îngereşti, de înfricoşată taina naşterii tale, cum Cel ce ţine toate numai cu voia, în braţele tale ca un om S-a ţinut; şi a luat început Cel mai-nainte de veci. Şi cu lapte S-a hrănit, Cel ce hrăneşte toată suflarea, cu negrăita bunătate, şi pe tine ca pe o Maică a lui Dumnezeu, după adevăr lăudându-te te slăvesc.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Tu eşti tăria mea Doamne, Tu şi puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu bucuria mea; Cela ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine : Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.
 
   Neputând să rabde iuţimea mustrărilor, cel vinovat pedepselor legii, nici îndrăzneala cea pentru cinstea lui Dumnezeu, cel amestecat cu necurăţia desfătărilor, legând, păzea pe cel împreunat mai-nainte de sfârşit cu cetele cele de sus, ca şi cum ar fi fost fără materie.
 
   De beţia vătămătoare de suflet, şi de înfierbântare, de desfrânare bolnăvindu-se ticălosul, dându-se spre săltările cele de jocuri de picioare, cel defăimat ucigător de Prooroc s-a făcut; că a zămislit beţie, care este muma desfrânării şi cumplită fărădelege a născut.
 
   Cu adevărat n-a minţit întru tine dumnezeiescul glas : Că tu eşti mai presus de prooroci, ca cel ce te-ai învrednicit proorociei din pântece, întru nesăvârşirea trupească fiind, şi pe Dumnezeu Cuvântul cel proorocit de tine, L-ai şi văzut în trup, şi L-ai botezat.
 
A Născătoarei :
 
   Tu eşti lauda credincioşilor ceea ce nu ştii de mire; tu folositoarea, tu şi scăparea, zid şi liman creştinilor, că tu duci rugăciunile la Fiul tău, ceea ce eşti cu totul fără prihană; şi mântuieşti din primejdii, pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste, te cunosc pe tine Născătoare de Dumnezeu Curată.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Din muntele cel umbros...
 
   Nu putea suferi Irod mustrările tale, sluga lui Hristos, preafericite Ioane; pentru aceasta, a gătit împotriva ta nedreaptă ucidere, neruşinându-se de cinstea ta.
 
   Cu înfierbântare spre desfrânare împreună cu băutură îmbătându-se nedreptul împărat, pe tine Preafericite te-a dat fărădelege la judecată aducătoare de moarte, Proorocule, neruşinându-se de cinstea ta.
 
Slavă...
 
   Dându-se după cuvintele fetei, cumplitul Irod cel rău-credincios, a dat cu adevărat desfrânatei dar, capul tău Proorocule, din care izvorăşti Dar nouă tuturor.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Bucură-te Sfântă de Dumnezeu Născătoare; bucură-te ceea ce ai născut bucuria lumii; bucură-te ceea ce singură eşti folositoarea oamenilor, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Curată.
 
Catavasie : Auzit-am Doamne taina...
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cela ce eşti lumină neapusă ? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul; ci mă întoarce, şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele, rogu-mă.
 
   Cu îndemnările maicii sale plată pentru jucarea cea rău îndrăcită, a cerut fata cea prea-cumplită a sălbaticei leoaice, capul Mergătorului înainte şi propovăduitorului, pe care şi singure fiarele în pustie l-au cinstit.
 
   O judecăţile tale cele negrăite şi necuprinse, Iubitorule de oameni ! Cum spre pierderea celui ce era din pântece vas Duhului Sfânt şi a crescut împreună cu înţelepciune şi cu curăţie, necurata fată a jucat.
 
   Cu dragoste şi cu voie i-a fost celui ce iubea necuvioasa însoţire, să împreuneze cu băuturile zilei naşterii sale, şi uciderea Proorocului, şi pahar plin de sfânt şi proorocesc sânge iubitorilor de desfătări, să aducă.
 
A Născătoarei :
 
   Îndrăzneală ca o Maică către Fiul tău câştigând, Preacurată, purtarea de grijă pentru noi cei de un neam nu o trece cu vederea rugămu-ne, că numai pe tine către Stăpânul, milostivă îmblânzitoare creştinii te punem înainte.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Mânecând strigăm...
 
   Plată jucării celei înşelătoare, s-a dat fetei în tipsie capul Mergătorului înainte, o nebunie !
 
   Sângele curgea din capul tău, de Dumnezeu propovăduitorule, iar desfrânata se veselea, gândind lucruri mari o nebunie !
 
Slavă...
 
   Că va tăcea limba ta, socotea Irod, iar aceea şi tăcând, mai mult l-a mustrat, Prealăudate.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară după naştere te lăudăm pe tine, de Dumnezeu Născătoare, că tu pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup L-ai născut lumii.
 
Catavasie : O de trei ori fericite lemn...
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos :
 
   Curăţeşte-mă Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adâncul răutăţilor rogu-mă; căci către Tine am strigat şi mă auzi Dumnezeul mântuirii mele.
 
   Pentru poruncile legii fiind în primejdii, Fericite, cu mustrări ai certat pe călcătorul de lege, că nu ai fost trestie clătinându-te de suflările vrăjmaşelor vânturi.
 
   Sânge din tăierea capului tău curgând, s-a adus plată trudelor celor de desfrânare, pe Irod defăimând şi după sfârşit, ca pe cel ce a amestecat firea.
 
   Prin pustietăţi vieţuind cu peri de cămilă acoperit fiind, întru acelea ca întru o cămară luminoasă ai vieţuit, iar pe aceştia ca o podoabă împărătească purtându-i, peste patimi ai împărăţit.

A Născătoarei :
 
   Să ne mântuim de cumplite greşale, cu rugăciunile tale de Dumnezeu Născătoare Fecioară, şi să dobândim preacurată dumnezeiască strălucirea Fiului lui Dumnezeu, Celui ce S-a întrupat dintru tine negrăit.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Haină luminoasă...
 
   Izvorând mulţime de dumnezeieşti învăţături credincioşilor, Ioane slăvite, pe Mielul lui Dumnezeu ne-ai vestit nouă.
 
   Cel ce ai fost nemincinoasă pildă de curăţenie şi de viață adeverită, fă pomenire Mergătorule înainte, pentru cei ce te laudă pe tine, stând înaintea lui Hristos.
 
Slavă...
 
   Cu rugăciunile tale Proorocule al lui Hristos, Botezătorule şi înainte Mergătorule, împacă lumea, mântuind din primejdii sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce numai tu prin cuvânt purtând în pântece ai născut pe Cuvântul, mântuieşte rugămu-ne, de cursele vrăjmaşului sufletele noastre.
 
Catavasie : În pântecele fiarei...
 
CONDAC, glasul al 5-lea
 
   Slăvită tăierea Mergătorului înainte, o rânduială oarecare dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad, să propovăduiască venirea Mântuitorului; să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fărădelege că nu legea lui Dumnezeu nici viața cea vie a iubit, ci cea amăgitoare vremelnică.
 
ICOS
 
   Ziua naşterii lui Irod tuturor s-a arătat necuvioasă, când în mijlocul celor ce se dezmierdau, s-a pus înainte capul postitorului, ca o mâncare, cu bucuria s-a împreunat întristarea, şi cu râsul s-a amestecat amară plângere; căci capul Botezătorului ducându-l în tipsie, a intrat fata înaintea tuturor precum i s-a zis ei. Şi pentru înfierbântarea desfrânării, plângerea a căzut asupra tuturor celor ce se ospătau atunci cu împăratul, că nu i-a veselit pe aceia, nici pe însuşi Irod, căci zice : Şi s-a întristat cu întristare nu adevărată, ci amăgitoare vremelnică.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a douăzeci și noua, tăierea cinstitului cap al cinstitului slăvitului Prooroc înainte Mergătorului şi Botezătorului Ioan.
 
Stih :
Mână ucigaşă, cu sabia capul i-a tăiat,
Celui ce mâna, pe capul Domnului o a pus cu adevărat.
Botezătorul într-această lună în a douăzeci şi noua zi,
Prin tăierea capului din viață se sfârşi.

 
   Acesta se mărturiseşte de Hristos că este mai presus decât toți cei născuţi din femei şi mai mult decât proorocii. Acesta este care mai-nainte a săltat în pântecele maicii sale şi a propovăduit pe Hristos şi celor de pe pământ şi celor din iad. Deci acesta a fost fecior lui Zaharia Arhiereul şi al Elisabetei, născut fiind din făgăduinţa lui Gavriil; i s-a tăiat cinstitul cap de Irod Antipa, pentru cea fărădelege, împreunare a Irodiadei. Acesta care tocmai din pântece era îmbrăcat cu sfinţenie, avea întru sine sălăşluită curăția, iubit-a înţelepciunea, nevoitu-s-a cu nehrană şi era depărtat de toată amestecătura şi vorba omenească, şi a locuit în pustie ca în Cer, petrecut-a cu fiarele, acoperit era cu păr de cămilă, şi încins cu brâu de curea. Şi hrana lui era ca a păsărilor zburătoare, cela ce pururea cugetă în legea lui Dumnezeu şi toate mai de jos şi mai mici le socotea decât paza aceleiaşi legi dumnezeieşti. Cela ce a trecut peste hotarele firii, şi a botezat pe Hristos cel neîntinat şi mai presus decât toată firea. Iar Irod cel lipsit de minte şi neastâmpărat, pe a patra parte de Iudeea biruitor fiind, şi-a luat lui femeie pe soția fratelui său Filip, pentru care pornindu-se Proorocul din dumnezeiască râvnă şi întemeindu-se cu armele adevărului, a zis către tiranul : Nu-ţi este iertat a ține pe femeia lui Filip fratelui tău. Deci dintru aceasta temniţă şi legături s-au zădărit asupra Sfântului, pornind spre aceasta acea femeie turbată pe îndrăgitorul său; deci făcându-se veselia naşterii lui Irod, şi pornind băutura cea multă şi plină de dragoste desfrânată spre nebunie şi tulburare pe mai-marele ospăţului, a venit şi fata Irodiadei şi a jucat înaintea împăratului, şi plata ei pentru necinstitul joc i s-a dai, vai ! moartea Proorocului. Deci numaidecât a adus capul Proorocului în tipsie şi l-a dat necuratei aceleia şi mult-desfrânatei femei, încă sângele curgând, şi iarăşi tot acela zicând. Şi s-a făcut acestea în cetatea Sevastiei ce este departe de Ierusalim cale de o zi, unde şi case împărăteşti a făcut al patrulea biruitor ce a domnit după acesta, şi s-a făcut ospăţul cel ucigător de Prooroc, acolo acoperindu-se proorocescul şi Sfântul acel trup, de ucenicii lui s-a ascuns.
 
    Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Teodora cea din Tesalonic care era cu neamul din Egina.
 
Stih :
Lăsând Teodora viaţa aceasta stricăcioasă,
A aflat în Cer viaţă nestricăcioasă.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne, şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon oarecând; pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca într-o grădină verde săltând, au cântat : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Cu poftă desfrânată şi cu rea beţie întrarmat fiind, lovindu-te de turnul înfrânării cel neclintit şi de cetatea curăţiei cea nebiruită, de Botezătorul lui Hristos, te-ai zdrumicat Iroade fărădelege.
 
   Nu s-a spăimântat, nici s-a îngrozit Mergătorule înainte, nici a slăbit cea învăţată de diavolul, aducând fără de ruşine cinstit capul tău în tipsie, cu îndemnările maicii sale amăgindu-şi mintea.
 
   Ca o făclie ai strălucit şi mai-nainte te-ai trimis ca un înger, ca un Prooroc ai propovăduit pe Hristos Mielul lui Dumnezeu, Cel ce S-a arătat; ca unui Mucenic cu sabia capul ţi s-a tăiat, mai-nainte propovăduindu-L pe El şi morţilor celor din iad.
 
A Născătoarei :
 
   Mântuiţi fiind prin Cel născut al tău, de osânda căderii celei dedemult, pe tine Maică Fecioară pricina cea arătată a mântuirii, împreună cu Fiul tău Cel ce S-a dat pe sine izbăvire pentru noi, pururea te slăvim.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii evreieşti...
 
   Sluga venirii Stăpânului, şi luceafărul cel ce mai-nainte a vestit pe Soarele, Ioan a alergat la iad, strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
   O nebunia lui Irod ! Pe cel întocmai cu îngerii în trup fără materie, unei femei de ocară în loc de batjocoră dăruieşte; pe cel ce strigă : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
Slavă...
 
   Primeşte-mă Sfinte al sfinţilor pe mine cel ce mă rog pentru Biserică, către Stăpânul s-a rugat Mergătorul înainte strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Oprit-ai silnicia morţii, ca ceea ce ai zămislit pe Dumnezeu cel fără de moarte şi L-ai născut Curată, Căruia toţi cântăm : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule în veci.
 
Catavasie : Nebuna poruncă...
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos :
 
   De şapte ori cuptorul, muncitorul haldeilor, l-a ars nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului, a strigat : Tineri bine Îl cuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, noroade preaînălţaţi-L întru toţi veci.
 
   Cel ce a mers înaintea naşterii Tale şi a dumnezeieştii patimi, întru cele mai dedesubt, prin sabie s-a sfârşit şi s-a făcut Prooroc şi vestitor pogorârii Tale celei de acolo, ca un glas al Cuvântului, Ioan strigând : Cei morţi pe Dătătorul de viaţă, şi cei orbi pe Aducătorul de lumină, cei robiţi pe Mântuitorul Hristos, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
   Cel din cea stearpă, care a mers înaintea naşterii celei din Fecioară, acum a fost prin tăierea capului său, Mergător înaintea răstignirii celei de bunăvoie, a Celui ce a făcut toate, celor din iad strigând : Cei morţi pe Dătătorul de viaţă, şi cei orbi pe Aducătorul de lumină, cei robiţi pe Mântuitorul Hristos, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
   Capul tău tăindu-se de la trup, Mergătorule înainte, sufletul cel ce stăpânea peste trupul tău, s-a despărţit de dânsul; iar Dumnezeirea nu s-a despărţit de aicea de trupul lui Emanuil, şi os nu s-a zdrobit al lui Dumnezeu şi Stăpânului; pentru aceasta Îl preaînălţăm pe El în veci.
 
A Născătoarei :
 
   A Domnului Născătoarei Stăpână, rănile sufletului meu şi întinările, cu milostivă rugăciunea ta Fecioară vindecă-le, şi pe mine cel căzut mă scoală, mântuieşte-mă pe mine păcătosul mântuieşte-mă, ceea ce eşti cu totul fără prihană; că tu eşti folositoarea şi sprijinitoarea mea, ceea ce numai tu una eşti Curată şi binecuvântată întru toţi veci.
 
Alt Canon,

Irmos acelaşi.

 
   Legile călcând oarecând tiranul Irod amăgitorul, şi spre ospăţul zilei naşterii sale întorcându-se, pe fată o a pus să joace, plecându-o cu jurământuri, cum că va plini toată cererea ei. Iar ea îndemnată fiind de învăţăturile maicii sale, a cerut în tipsie capul Mergătorului înainte.
 
   Greşeală de ucidere câştigându-şi Irod ticălosul împărat, muncă fără de sfârşit şi-a agonisit, călcând aşezământul legii; că a adus la masă ca o mâncare, capul Mergătorului înainte, cel ce l-a mustrat pe el împreună şi pe Irodiada întru toți vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Luminate Apostole al Domnului şi Mergătorule înainte, fericite Ioane, cela ce eşti mai ales între prooroci, cu rugăciunile tale mântuieşte pe cei ce săvârşesc cu dragoste, luminată şi de lumină purtătoare pomenirea ta, strigând : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Mai sfântă eşti decât îngerii Fecioară Preasfântă, născând pe Sfântul sfinţilor pe Cel ce S-a făcut fără amestecare pentru milostivirea, precum suntem noi oameni. Pe Care roagă-L să mântuiască pe cei ce strigă Lui neîncetat : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, noroade preaînălţaţi pe Hristos în veci.
 
Catavasie : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
Podobie : Binecuvântaţi tineri...
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos :
 
   Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se om. Pentru aceea pe Preacurata Născătoarea de Dumnezeu, credincioşii o slăvim.
 
   Înfricoşatu-s-a tabăra cea vicleană, şi mai-marele acesteia diavolul, de limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, Proorocule, care a propovăduit pe Hristos, şi prin fată desfrânată, a plecat pe Irod ca să taie capul tău. Dar noi credincioşii, pe tine te slăvim.
 
   Valea firii cea smerită s-a înălţat, şi dealul mândriei morţii s-a smerit. Că glasul celui ce strigă, a strigat în lăcaşurile iadului cele pustii de lumină : Ridicaţi porţile, că Împăratul cel puternic va să intre.
 
   Spăimântează-se patimile oamenilor, şi dracii fug cu frică, de umbrirea Darului celui dat ţie de la Dumnezeu. Însă de amândouă ispitele păzeşte turma ta Mergătorule înaintea Domnului, care te slăveşte pe tine cu credinţă pururea.
 
A Născătoarei :
 
   Încordează şi bine sporeşte şi împărăţeşte, Fiule al Maicii lui Dumnezeu, supunând pe poporul ismaelitenesc, care se luptă cu noi. Binecredincioșilor conducători biruinţă dându-le asupra barbarilor vrăjmaşi, pentru rugăciunile celeia ce te-a născut pe tine, Cuvinte al lui Dumnezeu.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Spăimântatu-s-a Cerul...
 
   Glasul celui ce strigă ai fost o Botezătorule; că Prooroc din Prooroc strălucind, în pustie tuturor ai strigat : Pocăiţi-vă; şi pe Irod, cel ce lucra fără de cale lucruri de ocară l-ai mustrat. Pentru aceasta şi la cei din iad mai-nainte ai mers, propovăduindu-le Împărăţia Dumnezeului nostru.
 
   De muma-sa Irodiada, îndemnată fiind fata cea prea fără de ruşine, a cerut ca să se taie sfinţitul cap al Botezătorului. Atuncea Irod prea-degrab a poruncit să dea în tipsie ca o mâncare ce se pune înainte şi ca un dar, pe acesta ce mustra fărădelegea lui.
 
Slavă...
 
   Cel ce ca un Mucenic şi Prooroc şi Botezător, şi ca un glas şi sfeşnic şi înger, şi mai mare decât proorocii eşti mărturisit de Dumnezeu, roagă pe Domnul să mântuiască de toate ispitele şi de vătămarea cea potrivnică, pe cei ce săvârşesc cu dragoste pomenirea ta, cea de lumină aducătoare, înainte Mergătorule.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Văzută eşti o Fecioară Maica lui Dumnezeu, mai presus de fire, născând cu trup pe Cuvântul cel Bun, pe care Tatăl l-a răspuns din inima Sa mai-nainte de toţi vecii ca un Bun; pe Care acum Îl şi cunoaştem mai presus decât trupurile, măcar că şi în trup S-a îmbrăcat.
 
Catavasie : Rai de taină eşti...
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Ucenicii privind...
 
   Pe cel ce s-a cunoscut mai mare între prooroci, şi a fost mai ales decât Apostolii cu cântări de laude să-l încununăm, pe Mergătorul înaintea Darului; căci i s-a tăiat capul pentru legea Domnului.
 
Slavă...
 
   Spurcatul Irod, ţie săditorului curăţiei, Botezătorule al Mântuitorului, capul ţi-a tăiat cu vicleşug; iar mustrările limbii tale, nicicum n-a putut să le taie.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce ai pierdut blestemul lumii cu dumnezeiască naşterea ta, Curată, mântuieşte cu rugăciunile tale, de toate primejdiile turma ta, ceea ce se roagă ţie cu credinţă, Fecioară.
 
LA LAUDE
 
Punem Stihirile pe 4, glasul al 8-lea.
 
Podobie : O preaslăvită minune...
 
   O preaslăvită minune ! Sfinţitul cap, şi de îngeri cinstitul, care a mustrat cu limba lucrul cel fărădelege, spurcata desfrânată fata l-a purtat, şi la mumă-sa cea preadesfrânată l-a adus. O negrăită răbdarea Ta, Iubitorule de oameni ! Prin care Hristoase, mântuieşte sufletele noastre, ca un Milostiv. De două ori.
 
   O de orbirea lui Irod ! Ocărând pe Dumnezeu prin stricările legii, păzirea jurămintelor a face, cu vicleşug se făţărniceşte şi spre desfrânare ucidere adaugă, făţărnicindu-se a se mâhni. O negrăită milostivirea Ta, Stăpâne ! Prin care Hristoase mântuieşte sufletele noastre, ca un Milostiv.
 
   O minune mai presus de gând ! Pecetea proorocilor, pământescul înger pentru jucarea desfrânată plată se arată; şi limba cea de Dumnezeu grăitoare, mai-nainte vesteşte şi celor din iad vestirea lui Hristos. O nespusă rânduiala Ta, Stăpâne ! Prin care Hristoase mântuieşte sufletele noastre ca un Milostiv.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Iarăşi Irodiada se turbează, iarăşi se tulbură; o jucare amăgitoare şi băutură cu înşelăciune ! Botezătorul s-a tăiat şi Irod s-a tulburat; pentru rugăciunile Mergătorului înaintea Ta, Doamne, dă pace sufletelor noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit nouă Rodul vieţii, ţie ne rugăm; roagă-te Stăpână cu Mergătorul înaintea lui Hristos, să se mântuiască sufletele noastre.
 
SLAVOSLOVIA cea mare.
 
După Sfinte Dumnezeule... Troparele după obicei, şi se face ungere din Sfântul untdelemn din candela Sfântului.
 
Ecteniile şi Otpustul.
 
Ceasul întâi şi Otpustul desăvârşit.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile din Canonul cel dintâi, Cântarea a 3-a, pe 4; şi dintr-al 2-lea, Cântarea a 6-a, pe 4. Prochimenul glasul al 7-lea :
Veselise-va dreptul de Domnul... Stih : Auzi Dumnezeule glasul meu... Apostolul din Fapte : În zilele acelea după ce şi-a sfârşit, Ioan călătoria... Aliluia, glasul al 4-lea : Dreptul ca finicul va înflori... Stih : Răsădiți fiind în casa Domnului... Evanghelia de la Marcu : În vremea aceea, auzind Irod împăratul vestea lui Iisus... CHINONICUL : Întru pomenire veşnică va fi dreptul...
    La masă se face mângâierea fraţilor, fără de brânză, fără de ouă şi fără de peşte şi mâncăm de două ori, în zi, cu untdelemn şi bem vin, măcar deşi Miercuri sau Vineri ar fi.
    VEZI : Cade-se a şti, că de se va întâmpla praznicul acesta Duminică se pune slujba toată a Învierii la Vecernie, la Utrenie şi la Liturghie împreună cu a Sfântului.
    VEZI : Că Tipicul postului la tăierea cinstitului cap al Mergătorului înainte, este aşezat de sfinţii părinţi cei dedemult. Sunt oarecare ce hotărăsc a mânca atunci feluri de mâncări, iar nu a postii noi însă pentru aceasta n-am putut să aflăm nimica scris în deosebite Tipice, ci mai vârtos se cuvine întru această zi a ne înfrâna cu tot felul de post pentru cinstea Proorocului celui ce a pătimit pentru adevăr, şi a propovăduit pe Domnul şi celor din iad. Iar a se face dezlegare numai la untdelemn şi la celelalte roduri din feluri de poame şi seminţe şi câte un pahar de vin cu măsură întru slava lui Dumnezeu, pentru osteneala privigherii; căci prin tot chipul se cuvine ca să fim noi întru acea zi cu întristare şi mâhnire, iar nu a avea plăcerea pântecelui, pentru viaţa cea înfrânată a Sfântului şi vărsarea lui de sânge cea prin necurată ucidere de către Irod; fiindcă capul Mergătorului înainte, a fost tăiat la ospăţ prin jocurile desfrânatei celei jucătoare, şi prin îmbuibarea pântecelui şi junghierea şi vărsarea de sânge a feluri de vietăţi; iar nouă nici una din aceste vietăți, adică, din care se varsă sânge; încă nici peşte, se cuvine a mânca, fiindcă şi acesta are sânge, măcar deşii vieţuieşte în apă şi este din făpturile cele vieţuitoare; ca să nu ne arătăm a urmă îmbuibărilor lui Irod. Căci cum vom putea cinsti slăvita tăiere a Botezătorului, dacă vom mânca carne, sau alte feluri de mâncări scumpe ? Pentru că el vieţuind într-o pustie ca aceea, în care nu numai roduri de poame sau alte legume, ci nici apă, nici iarbă era. Şi prea dovedit este că nici pâine mânca, nici masă avea. Vin să bem ? Însă el nici odinioară n-a gustat vin, nici alte băuturi lumeşti; nici în casă vieţuia, ci în peşteră întunecoasă tăinuindu-se petrecea. Scaunul, masa şi patul lui era pământul, iar pentru nevoia firii odată în zi gusta acride şi miere sălbatică; iar paharul lui era pumnul şi băutura apa ceea ce din piatră curge. Pentru aceasta fraţilor cu sârguinţă să cinstim ziua aceasta, cu rugăciuni şi cu post întru întreaga înţelepciune petrecând, şi fugind de obiceiul cel prea rău al beţiei; iar dacă cineva va fi ţinut de necredinţă şi pe această hotărâre ce foarte mult s-a socotit, nu o va păzi, unul ca acela, grele şi vătămătoare întâmplări va pătimi. Iar pe cei ce săvârşesc această nevoinţă a postului, Doamne binecuvinlează-i şi cu rugăciunile Sfântului Mergătorului tău înainte povățuieşte-i.


ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A TREIZECEA


    Pomenirea celor dintru sfinţi, părinţilor noştri Patriarhi ai Constantinopolului, Alexandru, Ioan şi Pavel cel nou,

LA VECERNIE

 
La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 6, ale Mergătorului înainte 3, şi ale Sfinţilor 3.
 
Stihirile Mergătorului înainte, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Cela de sus chemat...
 
   Cela ce eşti dumnezeiesc mijlocitor legii vechi şi celei noi, Prooroc şi înainte Mergător, îngerul cel fără de trup, mustrarea nelegiuirii, odrasla pântecelui celui sterp, gura cea de foc răsuflătoare, pe Irod cel ce făcea fărădelege l-ai mustrat; iar el mustrarea ta nesuferindu-o, a poruncit să ţi se taie capul tău, şi s-a adus ca o mâncare. Dar desfătarea înfrânării cea dumnezeiască, în tipsie fiind, mai mult înfrunta pe cel nesăţios.

   Fata cea prea fărădelege, de maica cea prea fărădelege fiind îndemnată, a cerut capul tău cel pururea fericit, şi de îngeri cinstit; căci nu a suferit mustrările lui. Pentru aceasta aducându-l pe el în tipsie, şi jucând cu picioarele, a întors veselia oaspeţilor întru jale; drept aceea urâciunea nesaţului, mai mult o a mustrat, Fericite, rugând pe Hristos să se mântuiască sufletele noastre.
 
   Nebunindu-se Irod de beţie, s-a furat de glasurile cele prefăcute ale jucătoarei, şi pe lângă jurământ a făcut nedreaptă uciderea ta, ție dreptului, Proorocule mărite; dar moartea ta a vestit arătat nemurirea către morţii celei mai dinainte, şi ai mers propovăduitor celor din iad, mai întâi vestind venirea cea mântuitoare, a lui Hristos Dumnezeului nostru; pe Care roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele noastre.
 
Alte Stihiri, ale Sfinţilor, glasul 1.
 
Podobie : Prealăudaţilor Mucenici...

 
   Preafericite Alexandre, făcutu-te-ai păstor al Bisericii şi apărător al dreptei credinţe, eresul lui Arie surpându-l întelepţeşte, şi cu rugăciunile tale, cu care te-ai rugat, Preaînţelepte, l-ai făcut a-şi lepăda rău sufletul său, în locurile cele necurate. Pentru aceasta cu un glas, te cinstim pe tine, Slăvite.
 
   Ioane cinstite, urât-ai stricăciunea trupului, şi prin înfrânare şi prin credinţă, şi prin privighere şi prin mărturisire, te-ai făcut înger pământesc şi om ceresc; roagă-te lui Hristos, să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
   Plecatu-te-ai cu adevărat arătat dogmelor celor dumnezeieşti ale lui Pavel, cu care dimpreună prin înălţimea bunătăţilor, întru al treilea Cer te-ai înălţat, Cuvioase, şi ai auzit negrăite şi dumnezeieşti graiurile Duhului, Pavele fericite neclintite temeiule al dreptslăvitorilor. Roagă neîncetat pe Mântuitorul, să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
 
Slavă..., glasul al 6-lea.
 
   Săvârşindu-se ziua naşterii lui Irod celui fără de ruşine, s-a plinit legătura jurământului, celui cu necurata jucătoare, că tăindu-se capul Mergătorului înainte, s-a adus ca o mâncare în blid, la cei ce şedeau. O ospăţ urât ! O lucru necuvios şi plin de ucidere ! Dar noi pe Botezătorul ca pe cel mai mare între cei născuţi din femei, după vrednicie cinstindu-l îl fericim.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Noianul iubirii Tale de oameni, şi adâncul milostivirii Tale, şi adunările cele nenumărate ale bunătăţii, arată-le Preacurată Fecioară spre mine ticălosul. Opreşte păşunea păcatului, întreagă înţelepciune dăruindu-mi, şi-mi fereşte dimpreună cu sufletul şi trupul meu curat, ceea ce ai născut pe Mântuitorul.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Fecioara şi Maica Ta cea Curată, văzând pe poporul cel fărădelege, fără dreptate pironindu-Te pe Tine pe lemn, precum Simeon mai-nainte a zis, Mântuitorule, la rărunchi se rănea.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Slavă..., glasul al 4-lea.
 
   Irod a săvârşit ziua naşterii sale celei fărădelege, şi ospăţul cel prea fără de ruşine, pentru că îndulcindu-se şi îmboldindu-se de cea fărădelege nebunie femeiască, a tăiat capul Mergătorului înainte; dar pe limba cea proorocească care înfruntă nelegiuirea lui, nu o a tăiat. A vărsat sânge nevinovat, vrând să acopere păcatul cel fărădelege, dar cu aceasta n-a acoperit glasul celui ce strigă tuturor pocăinţa; ci Irod se veselea la ucidere iar noi cu dragoste împreună prăznuim junghierea Botezătorului Ioan cea fericită; căci a apucat înainte a propovăduii în iad pe viaţa celor ce şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, pe Răsăritul cel dintru înălţime, pe Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este singur mult-Milostiv.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu cel neîncăput, pe Cel ce S-a făcut om pentru iubirea de oameni, şi amestecarea noastră din tine a luat, şi o a îndumnezeit arătat, nu mă trece cu vederea acum Preacurată, pe mine cel necăjit, ci mă miluieşte degrab şi din toată vrăjmăşia şi de vătămarea celui viclean mă izbăveşte.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Cea Preacurată văzând răstignit pe, Hristos, Iubitorul de oameni, şi coasta pătrunsă cu suliţa, plângând, striga : Ce este aceasta Fiul meu ? Ce Ți-au răsplătit Ție nemulţumitoarele noroade pentru bunătăţile cele ce ai făcut lor ? Şi Te sârguieşte ca să mă faci pe mine lipsită de Fiu, întrutot preaiubite; mă minunez Bunule Îndurate, de răstignirea Ta cea de bunăvoie.
 
Troparul Mergătorului Înainte, glasul al 2-lea.
 
   Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, înainte Mergătorule; că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit, că te-ai învrednicit a boteza în repejuni pe Cel propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.
 
Slavă..., Troparul Sfinţilor, glasul al 4-lea
 
   Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.
 
Şi acum..., a Născătoarei.

LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul..., Troparul Proorocului de 2 ori. Slavă..., al Sfinţilor, Şi acum..., al Născătoarei.
 
După obişnuitele Catisme, Sedelnele octoihului şi Psalm 50
 
CANOANELE
 
Unul din Octoih pe 6; unul al Mergătorului înainte pe 4 şi ale Sfinţilor pe 4.
 
CANONUL Mergătorului înainte.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos :
 
   Deschide-voi gura mea, şi se va umplea de Duh, şi cuvânt voi răspunde împărătesei Maicii, şi mă voi arătă luminat prăznuind, şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.
 
   Pe sfeşnicul cel prealuminat, pe propovăduitorul lumii, pe dumnezeiescul Apostol şi slujitorul lui Hristos, pe cel mărturisit de Dumnezeu, pe înainte Mergătorul Domnului, cine după vrednicie va putea să-l laude.
 
   Dumnezeiescul începătorul cetelor puterilor celor fără de trupuri, a venit către dumnezeiască sfinţită Biserica lui Dumnezeu, aducând bunele vestiri bătrânului : Vei naşte o prea-bătrânule, pe Mergătorul înainte al Domnului.
 
   Pe prea-alesul Prooroc şi Mergătorul înainte, pântecele cel sterp şi bătrân l-a avut, care din pântecele maicii, o minune străină, s-a închinat lui Hristos, Celui ce se purta în pântecele Maicii lui Dumnezeu.
 
A Născătoarei :
 
   Zis-a dumnezeiescul înger către Fecioara cea îngreunată : Mireasa lui Dumnezeu, mergi degrab către casele Elisabetei, ca să o afli pe dânsa îngreunată, şi să cunoşti naşterea cea negrăită; pe care o vestesc ţie.
 
Alt CANON, al Sfinţilor.
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos : Să cântăm Domnului...
 
   Rază cu trei lumini a răsărit astăzi, preamărită pomenirea părinţilor, pe care cu credinţă desfătându-ne să o mărim.
 
   Surpat-ai Ierarhe zidurile ereticilor, vestind cu îndrăzneală preaslăvită pe Treimea, Alexandre preasfinţite.
 
   Împărtăşindu-te numirii dumnezeiescului Pavel, pururea slăvite, te-ai arătat dumnezeiască închipuire a bunătăţilor lui.
 
Slavă...
 
   Limba ta s-a arătat trestie a Duhului Celui dumnezeiesc, precum zice dumnezeiasca Scriptură, luminat propovăduind credinţa, Părinte Ioane.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Să cântăm Domnului, Celui ce bine a voit fără de sămânţă a Se întrupa din Fecioară, spre mântuirea şi izbăvirea noastră.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos :
 
   Pe ai tăi cântăreţi Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceata duhovnicească, întăreşte-i; şi întru dumnezeiască slava ta cununilor slavei învredniceşte-i.
 
   Născându-se Ioan din cea stearpă după cuviinţă, a dezlegat limba părintelui său, căci fiind ca un glas al Cuvântului bine glăsuitor, binecuvântându-L grăia : Tu eşti singur Sfânt şi Domn.
 
   Neiubind nici una dintru cele de aicea, fugind ai locuit în pustietate ca întru o cetate, şi întărindu-te cu Duhul cel Dumnezeiesc, preaslăvite, fără de materie ai vieţuit ca şi dumnezeiescul Ilie.
 
   Tulburarea vieţii nesuferindu-o, Înţelepte, ca o pasăre te-ai depărtat în pustietăţi petrecând, şi ai aflat pe Domnul, mângâindu-te şi mântuindu-te de vifor şi de scârbe.
 
A Născătoarei :
 
   Mers-a către casa Elisabetei, Fecioara, purtând în pântece pe Dumnezeu Cuvântul, Cel fără de început; şi amândouă îmbrăţişându-se, cunoscând îndată Mergătorul înainte, i S-a închinat din pântece.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tu eşti întărirea...
 
   Prea-bine ai păscut turma Stăpânului tău Arhiereule; pentru aceasta în veci te preamăreşte pe tine Alexandre.
 
   Ape de mântuire prin limba ta ai izvorât turmei tale, dogmele cele preaslăvite, fericite Ioane.
 
Slavă...
 
   Pavele preafericite, ca pe unul ce te-ai arătat asemenea după numire şi după viață vasului alegerii, acum te cinstim pe tine.
 
Şi acum.... a Născătoarei :
 
   Pe tine toţi creştinii te-am câştigat scăpare şi acoperământ al nostru; pe tine te preaslăvim fără tăcere Mireasa lui Dumnezeu.
 
Irmosul :
 
   Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine te laudă duhul meu.
 
A Născătoarei :
 
CONDAC, glasul al 8-lea.
 
Podobie : Apărătoarei Doamnei...
 
   Eu turma ta, ca cela ce m-am izbăvit de cei răucredincioşi, aduc semne de biruinţă şi mulţumire, ţie nebiruitului viteaz Ierarhe. Pentru că ai omorât pe Arie cel nebun, şi ai amuţit pe filozoful cel semeţ; drept aceea strig ţie : Bucură-te Părinte, de trei ori fericite.
 
ICOS
 
   Tu cu adevărat mai-marele Ierarhilor, te-ai arătat pe pământ înger între oameni, căci strălucindu-te întru toate bunătăţile, ca un fără materie, ai ajuns de la cele pământeşti către cele cereşti, nevoindu-te mai presus de fire; pentru aceasta şi de la noi auzi : Bucură-te bunule Arhipăstorule al lui Hristos, bucură-te înţelepte Ierarhe al credincioşilor, bucură-te cel nebiruit surpător al celor răucredincioşi, bucură-te luminătorule al lumii cu multă lumină; bucură-te cel ce te închini preaputernicei stăpâniri a Treimii, bucură-te cel ce lauzi o Fiinţă a Ipostasurilor; bucură-te că eşti podoabă împărăţiei; bucură-te că dăruiești credincioşilor pace; bucură-te preote cel ce ai ridicat biruinţa; bucură-te izbânditorule cel ce ai omorât pe Arie, bucură-te prin care se întăreşte credinţa, bucură-te prin care se surpă înşelăciunea; bucură-te Părinte de trei ori fericite.
 
Sedealna, glasul 1.
 
Podobie : Mormântul tău...
 
   Pe Mergătorul înaintea lui Hristos, Botezătorul şi Proorocul, să-l cinstim credincioşii cu curată cunoştinţă, ca pe un slăvit propovăduitor şi al pocăinţei învăţător, şi ca pe un Mucenic cu totul adevărat al Mântuitorului; că nebunia lui Irod mustrând capul i s-a tăiat.
 
Slavă..., Sedealna Sfinţilor, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...
 
   Făclia cea cu trei lumini a părinţilor a strălucit, luminând adunările credincioşilor, spre dumnezeiască cunoştinţă, risipind toată păgânătatea celor fără de Dumnezeu, cu dogmele şi cu înţelepciunea şi cu multa îndrăzneală, Alexandru şi Ioan împreună, şi Pavel măritul.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Izvoare de lacrimi dăruieşte-mi mie dumnezeiască Mireasă, prin care să-mi spăl gândurile inimii mele celei pătimaşe, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi desăvârşit să sting văpaia poftei celei necuvioase, cu singură ajutorinţa ta, nădejdea mea şi întărirea, Maica lui Hristos Dumnezeu.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
   Degrab ne întâmpină pe noi mai-nainte până ce nu ne robim, când vrăjmaşii te hulesc pe tine, şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cum poate credinţa dreptslăvitorilor; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, unule Iubitorule de oameni.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Dumnezeiescul sfat cel neurmat, al Celui Preaînalt, al întrupării Tale celei din Fecioară, Proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat : Slavă puterii Tale, Doamne.

   Rădăcini şi miere sălbatică, şi vlăstări mâncai, ca o mâncare aleasă, fericite Mergătorule înainte, şi te îmbrăcai cu haină din perii cămilelor, mai presus de porfira cea împărătească.
 
   Pe Cel ce prin cuvânt a zidit toate, L-ai propovăduit de plugar tuturor, Fericite, că Acesta este Care ţine lopata în mână, şi ca un Drept alege aria foarte bine.
 
   Ca un fără de trup, Slăvite, nu ai dat somn ochilor tăi, Înţelepte, nici tâmplelor tale spre odihnă trupului, Fericite, până ce te-ai zidit pe sine-ţi casă Dumnezeiescului Duh.
 
A Născătoarei :
 
   Graiul lui Avacum a luat sfârşit, întru tine Fecioară prea-cântată, căci din munte umbros din tine a venit Dumnezeu întrupându-Se, mântuind pe oameni dintru înşelăciune.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Auzit-am Doamne...
 
   În loc necurat ai lepădat pe cel ca Iuda vânzătorul lui Hristos, căci blestemul aceluia după vrednicie l-a moştenit, preasfinţite Alexandre.
 
   Ca un măslin plin de roadă stând în casa lui Dumnezeu, pe cei ce au crezut i-ai adus lui roadă coaptă, Cuvioase Ioane.
 
Slavă...
 
   Cu aripile smereniei ai scăpat de cursele vrăjmaşului, pentru aceasta înălţându-te, te-ai făcut cetăţean ceresc, Preacuvioase Pavele.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Să lăudăm pe Fecioara, ceea ce după naştere a rămas iarăşi Fecioară Preacurată, ca pe ceea ce a născut pe Hristos Dumnezeu; pe Cel ce a mântuit lumea din înşelăciune.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Spăimânta-tu-s-au toate de dumnezeiască slava ta, că tu Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate, şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, tuturor celor ce te laudă pe tine pace dăruindu-le.
 
   Cu tăria Dumnezeiescului Duh fiind îmbrăcat, Slăvite, tuturor ai strigat de faţă, pocăiţi-vă; iată securea arătat zace acum lângă rădăcina copacilor, tăind pe cei fără de roadă, iar pe cei buni curăţindu-i.
 
   Limba ca o trâmbiţă având Mergătorule înainte al Domnului, cu bună glăsuire glăsuiai celor de faţă : Eu cu apă vă botez acum, iar va veni pe urma mea Altul tare, botezând cu foc şi cu apă.
 
   Dumnezeiescul Prooroc mai-nainte a proorocit că va veni Domnul, iar tu ai venit vestitor înaintea feţei Lui, mai-nainte gătind cărările Lui, Care va mântui pe poporul cel neplecat, şi-l va alcătui întru soartă sfântă lui Dumnezeu.
 
A Născătoarei :
 
   Mergătorul înainte purtându-se în pântecele cel de maică, după ce a cunoscut pe Ziditorul său că Se poartă înfricoşat în pântece fecioresc, luminându-se de Dumnezeiescul Duh, a săltat înlăuntru, şi căzând s-a închinat.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Mânecând strigăm...
 
   Scaunul lui Mitrofan împodobindu-l, precum şi mai-nainte de scaun, Alexandre, întru Ierarhi ai strălucit cu dogmele.
 
   Tu între păstori minunat ai strălucit, Fericite, căci te-ai arătat în Niceea înfrumuseţare în mijlocul părinţilor.
 
Slavă...
 
   Darul cuvintelor tale Ioane a întărit Biserica, pentru că te avem pe tine stâlp ortodoxiei.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu; că tu pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup lumii L-ai născut.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos :
 
   Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic dumnezeiesc, şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să plesnim cu mâinile, slăvind pe, Hristos, Cel ce S-a născut dintru dânsa.
 
   Către tine poporul cel prea-viclean, a venit ispitindu-te şi grăindu-ţi ţie : Tu eşti Domnul ? Iar tu le-ai zis : Nu sunt eu ci Altul este Care va veni pe urma mea, mai-marele meu.
 
   Eu sunt de fire stricăcioasă, iar Care vine pe urma mea este nestricăcios şi mai presus de ani, şi Făcător a toată zidirea, Căruia nu pot să-i dezleg nici încâlţămintele.
 
   Văzându-te toţi desfrânaţii şi vameşii şi nesăţioşii, alergau împreună şi se botezau de la tine slăvite Proorocule, învăţându-se călătoria cea către Hristos.
 
A Născătoarei :
 
   Răpeşte din tot felul de răutăţi pe robii tăi Fecioară Mireasă dumnezeiască, pe cei ce scapă sub nebiruitul tău acoperemânt, şi de înfricoşata muncă ceea ce va să fie îi izbăveşte.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Haină luminoasă dă-mi mie...
 
   Cu vitejie bătând război pentru Biserica lui Hristos, cu săgeţile rugăciunii Părinte preasfinţite, ai omorât pe Arie vânzătorul lui Hristos, Părinte.
 
   Ca o cinstită viţă a viei vieţii, prea-multă roadă ai înflorit Stăpânului tău, preafericite Ioane.
 
Slavă...
 
   Cu bunăcredinţă ai părăsit pe împărăteasca cetate, ca pe una ce cu fărădelege, se lepădase de închinarea Icoanelor, Pavele cinstite.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Ceea ce singură prin cuvânt cu trup ai născut pe Cuvântul, mântuieşte rugămu-ne, de cursele vrăjmaşului sufletele noastre.
 
Irmosul :
 
   Haină luminoasă dă-mi mie Cela ce Te îmbraci cu lumina ca cu o haină, mult-Milostive, Hristoase Dumnezeul nostru.
 
CONDAC, glasul al 5-lea.
 
   Slăvită tăierea Mergătorului înainte, orânduială oarecare dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fărădelege; că nu legea lui Dumnezeu, nici viaţa cea vie a iubit, ci cea amăgitoare şi vremelnică.
 
ICOS
 
   Ziua naşterii lui Irod tuturor s-a arătat necuvioasă, când în mijlocul celor ce se dezmierdau, s-a pus înainte capul postitorului ca o mâncare, cu bucuria s-a împreunat întristarea, şi cu râsul s-a amestecat amară plângere; căci capul Botezătorului ducându-l în tipsie, a intrat fata înaintea tuturor precum i s-a zis ei, şi pentru înfierbântarea desfrânării, plângere a căzut asupra tuturor celor ce se ospătau atunci cu împăratul; că nu i-a veselit pe aceia, nici pe însuşi Irod, că zice : Şi s-a întristat cu întristare nu adevărată, ci amăgitoare şi vremelnică.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a treizecea, pomenirea celui dintru sfinţi Părintelui nostru Alexandru Patriarhul Constantinopolului.
 
Stih :
Scăpând Alexadru, de legăturile trupului.
S-a făcut legătură, moştenirii Domnului.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patriarh Ioan, care cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Feţele Bisericii, sunt posomorâte.
Nesuferind a fi de Ioan despărţite.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Patriarh Pavel, care cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Lăsând Pavel căile vieţii cu adevărat,
Odihnă ostenelilor vieţii a aflat,
Întru această lună în treizecea zi, treimea arătaţilor cu adevărat,
Treimii Celei Preaînalte s-a înfăţişat.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului şi de minuni făcătorul Fantin.
 
Stih :
Fantin făcătorul de minuni şi în pământ intrând,
Mana facerilor de minuni de sus este nouă plouând.

 
   Acesta era cu neamul, din latura Calabrilor, fiul lui Gheorghe şi Vrieniei, care din însuşi scutece, dar sfinţit făcându-se lui Dumnezeu, s-a dus la o mănăstire, unde lucra toată fapta bună, şi făcându-se ispitit lucrător poruncilor lui Dumnezeu, s-a învrednicit de dumnezeieşti descoperiri, iubind a petrece în pustietăţi şi în munţi şi câte douăzeci de zile postindu-se; încă şi gol patru ani a răbdat a fi şi cu nenumărate întâmplări s-a luptat întru năvălirile saracinilor, pe care şaizeci de ani răbdându-le, şi-a luat pe ucenicii săi, pe Vitalie şi Nichifor, şi s-a dus la Peloponez, încă şi la Corint, multă vreme zăbovindu-se, la mulţi s-a făcut pricină de mântuire; mai în urmă mergând şi la Atena şi închinându-se Sfântului locaş al Născătoarei de Dumnezeu, s-a întors la Larisa, unde multă vreme zăbovindu-se lângă mormântul Sfântului Achilie, mai în urmă a venit la Tesalonic, unde din-destul desfătându-se de multe minuni ale marelui Mucenic Dimitrie, şi ținându-şi canonul obișnuit al înfrânării, întregi opt ani, întru bune bătrâneţe, a părăsit viaţa.
 
    Tot în această zi, Sfinţii şase Mucenici cei din Meletina.
 
Stih :
Străluciri oarecare de şase stele, mucenicii lui Hristos,
În Cer strălucesc, deşi înlăuntrul mării au apus.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Sarmată.
 
Stih :
Îngerul lui Dumnezeu cuvântul zburând vine,
Zicând scoală Sarmată cu bucurie urmează după mine.

 
    Tot în această zi, pomenirea Preacuvioasei Vrienei.
 
Stih :
Vriena, dumnezeiască fântână a darurilor,
De pe pământ vie s-a mutat la izvorul cerurilor.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor şaisprezece Mucenici Tebei.
 
Stih :
Vei întreba de numărul bărbaţilor ce s-au tăiat,
Acesta întreg întreguţ, de şasesprezece s-a aflat.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Evlavie, cu pace s-a săvârşit.
 
Stih :
Evlavie, fiind greier foarte cu bună cântare,
Ca o vreme de iarnă, tăcerea sfârşitului are.

 
    Tot în această zi, Sfântul sfinţitul Mucenic Filix, care de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Tăindu-i-se capul cel sfinţit şi plin de sângele colbăit,
A lui Filix celui ce cu ungerea preoţiei l-a împodobit.

 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Furtinian, care de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Nu mă vei răni, oricine eşti cu sabie grăbind,
Furtinian întru uimire este zicând.

 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Septimin, care de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Septimin cel ce în viață după toate se află cinstit,
Şi sfârşitul prin sabie l-a aflat prea vrednic de cucerit.

 
    Tot în această zi, Sfântul Mucenic Ianuarie, care de sabie s-a săvârşit.
 
Stih :
Fierul cel ce uciderea suflă, ucidere a întrebuinţat,
Şi capul lui Ianuarie l-a ridicat.

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a 
 
Irmos :
 
   N-au slujit făpturii cugetătorii fi de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci îngrozirea focului bărbăteşte călcându-o se bucurau cântând : Prealăudate Domnul părinţilor, şi Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
   Stând vitejeşte împotriva lui Irod, slăvite Mergătorule înainte, pe dânsul l-ai mustrat, strigând : Nu ţi se cade a avea patul celui de un sânge cu tine, ca pe un nelegiuit; iar el nesuferindu-te a tăiat capul tău.
 
   Ca un Prooroc preaslăvit, mai-nainte de naştere ai cunoscut pe Domnul şi ca pe un Mieluşel al lui Dumnezeu, tuturor L-ai arătat, trăgând pe toţi către închinăciunea cea dumnezeiască, strigând către Domnul : Dumnezeule bine eşti cuvântat.
 
   Vrând a primi sfârşitul cel fericit, slăvite Mergătorule înainte, ai trimis pe ucenicii tăi către Hristos Dumnezeu, întrebându-L pe Dânsul : Tu eşti Doamne, Cela ce vine să mântuiască lumea, sau pe altul să aşteptăm ?
 
A Născătoarei :
 
   Răspuns-a Hristos ucenicilor Lui, mergeţi de-i ziceţi lui Ioan : Iată morţii înviază, surzii aud, leproşii se curăţesc, şi şchiopii umblă ca cerbul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tinerii care veniseră din Iudeea...
 
   Arătatu-te-ai tainic slujitor al prea Dumnezeieştii Treimi celei de sus Preamărite, curat Acesteia slujindu-i, şi cântându-i cu neîncetare Ierarhe Alexandre : Dumnezeule al părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
   Arătatu-te-a Hristos pe tine Ioane vistierie dogmelor, şi izvor al minunilor, care izvorăşti bogăţia cunoştinţei de Dumnezeu celor ce strigă : Dumnezeule al părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
Slavă...
 
   Ție celui ce ai avut viaţa întocmai cu a îngerilor, ca şi dumnezeiescului Pavel cel de o numire cu tine, Preafericite, dăruieşte Hristoase prea-îndestulată bogăţia cuvintelor, ţie care strigi : Bine eşti cuvântat Hristoase în veci.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Din feciorescul pântece întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta pe Maica Ta, Născătoare de Dumnezeu ştiindu-o, cu mulțumire strigăm : Dumnezeule al părinţilor noştri bine eşti cuvântat.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos :
 
   Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit. Atuncea fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să-ţi cânte ţie : Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Fost-ai Prooroc al legii celei vechi şi al celei noi, Prealăudate, şi mai înalt decât toţi proorocii, cât nu te-ai făcut trestie bătută de vânturi, ci ai stătut neclintit, strigând : Pe Domnul bine-L cuvântaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
   Nebunindu-se Irod de boldurile Irodiadei văzând pe fata prea-desfrânatei jucând, a zis ticălosul : Orice-mi vei cere daţi-voi, până la jumătatea împărăţiei mele, cu jurământ, şi ea a cerut capul Mergătorului înainte.
 
   Temniţa ţinea pe Ioan, iar ospăţul pe Irod veselindu-se, atunci prea-necurata fată a jucat, iar acestuia plăcându-i îi dă întru-tot cinstitul şi Sfântul cap al Mergătorului înainte, ca să-l ducă pe dânsul maicii sale dar preacinstit.
 
A Născătoarei :
 
   Mântuieşte cetatea ta Fecioară, de toată înfricoşarea şi vătămarea; de cutremur de cădere, de robia barbarilor, şi de munca cea înfricoşată a focului celui veşnic; că pe tine după Dumnezeu mântuire toţi creştinii te avem Fecioară.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pe Cel născut din Tatăl...
 
   Cu rugăciunea ta Alexandre cea preaputernică, omorând pe păgânul Arie în locuri spurcate, i-ai răsplătit ca unui hulitor sugrumându-l ca pe Iuda.

   Luptătorul de Dumnezeu rupând haina lui Hristos, şi căzând în brânci ca vânzătorul, spărgându-se în două, după dreaptă moarte acum plânge în iad, murirea sufletelor celor nedrepte.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Ca un fără de trup te-ai arătat întru înfrânări şi întru privegheri, şi puţin ca un fără de sânge întru învăţături izvorul Raiului, preafericite Ioane.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Pe netâlcuită naşterea ta, Marie, care dănţuire a oamenilor nu o va cânta ? Căci Fecioară şi mai-nainte de naştere şi întru naştere, pururea eşti binecuvântată.
 
Irmosul : Să lăudăm bine să cuvântăm...
 
   Pe Cel ce din Tatăl mai-nainte de veci S-a născut, şi din Maică mai pe urmă S-a întrupat, preoţi bine-L cuvântaţi, noroade preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos :
 
   Tot neamul pământesc, să sălteze cu Duhul fiind luminat, şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfinţita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu, şi să strige : Bucură-te preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată pururea Fecioară.
 
   Băutura cea urâtă, şi cina cea prea-necurată, jucarea cea fără de frumuseţe, foarte a înverşunat pe ticălosul spre turbarea nesaţiului, şi plată desfrânatei dă capul Mergătorului înainte. Căruia nu este vrednică nici lumea toată, înfricoşată este taina.
 
   O cum Irod cel cumplit nu s-a înfricoşat de Judecătorul cel neamăgit ! Ci în sufletul său fiind nebunit înlăuntru, cu vicleşug hrănea uciderea Botezătorului, ca unul ce a fost mustrat. Şi nesuferind căuta vreme cu prilej bun, şi găsindu-o, a tăiat pe cel drept.
 
   Intrat-ai cu adevărat de pe pământ întru cele sfinte, ca un înger, ca cela ce îngereşte ai vieţuit pe pământ înţelepte Mergătorule înainte al Domnului, adu-ţi aminte întru înălţime de cântăreţii tăi, Slăvite, şi cere iertare păcatelor şi ne dă pace şi milă.
 
A Născătoarei :
 
   O Fiule al lui Dumnezeu, îndelung-Răbdătorule Doamne, şi mult-Milostive ! Prin rugăciunile Botezătorului Tău şi prin rugăciunile celeia ce Te-a născut pe Tine, şi ale tuturor sfinţilor Tăi, pe robii Tăi îi mântuieşte, şi dă de sus biruinţă împăraţilor noştri ca un Iubitor de oameni.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pe tine Maica lui Dumnezeu...
 
   Ucenicul Tău, Doamne, Alexandru cel cu adevărat dumnezeiesc, făcându-se legiuitor şi plecându-se cuvintelor Tale celor purtătoare de viață, şi arătându-se Ierarh cuvios blând şi înţelept, acum după vrednicie să fericeşte.
 
   Făcutu-te-ai tăinuitor preaiscusit, prin dorirea celor negrăite, o de Dumnezeu fericite Părintele nostru, Ioane preafericite, şi tăinuit învăţător al tainelor, şi propovăduitor al dogmelor celor dumnezeieşti, şi slujitor Treimii, mărite Părinte.
 
Slavă... 
 
   Pe tine Părinte păstorul cel fără de răutate şi Preacuvios, fără prihană, cinstit, neîntinat şi propovăduitor al credinţei, şi învăţător al dreptei credinţe, toţi după vrednicie cu un glas te fericim pe tine Pavele.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Neîntinată şi Preacurată Fecioară, vasule al bunei miresme, cere de la Hristos pe Care l-ai născut, ca să dea împăraţilor biruinţă, iar norodului celui iubitor de Hristos iertare păcatelor, ca pe tine neîncetat să te slăvim.
 
Irmosul :
 
   Pe tine Maica lui Dumnezeu, şi Fecioara cea neispitită de nuntă, pe tine ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu cel adevărat, pe cea mai înaltă decât preacuratele puteri, cu slavoslovii fără de tăcere te slăvim.
 
LUMINÂNDA
 
Podobie : Cu ucenicii să ne suim...
 
   Irod cel prea fărădelege a tăiat capul cel dumnezeiesc şi sfinţit al Mergătorului înainte, nesuferind mustrările lui, prea-nebunul. O înfricoşată îndrăznire ! Cu adevărat dar să se tânguiască ticălosul, făcând ucidere fărădelege, iar noi acum capul cel cinstit, după vrednicie cinstindu-l, slăvim cu cântări de laude, pe Botezătorul lui Hristos. De două ori.
 

Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Deşi se biruieşte Preacurată toată firea cea cuvântătoare, spre cântarea laudelor tale, a celeia ce ai născut pe Dumnezeu, că arătat mai înaltă eşti decât toată făptura, ci însă şi cea după putinţă cu adevărat, nu este lepădată; deci primeşte şi pe puţina mea cântare, precum Fiul tău mai-nainte a primit banii văduvei.
 
STIHOAVNA din Octoih.
 
Slavă... a Sfântului glasul al 8-lea.
 
   Înainte Mergătorule al Mântuitorului, de te-a şi omorât Irod pe tine propovăduitorul adevărului, dar făclia gurii tale cea aruncătoare de raze, lumina bine şi celor din iad, cu lumina credinţei; pentru aceasta roagă-te, să se miluiască sufletele noastre.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Eu, Fecioară Sfântă, de Dumnezeu Născătoare, către acoperământul tău alerg, că ştiu că voi afla prin tine mântuire, că poţi Curată să-mi ajuţi mie.
 
A Crucii, a Născătoarei :
 
Podobie : O preaslăvită minune...

 
   Mieluşeaua pe Mieluşelul, dacă L-a văzut de voie pironit pe lemnul Crucii, a strigat ca o Maică cu durere plângând : Fiul meu ! Ce străină vedere este aceasta ? Cel ce dai tuturor viaţă ca un Domn, cum mori îndelung-Răbdătorule ? Ca să dai înviere pământenilor; slavă pogorârii Tale celei multe, Dumnezeul meu.
 
Şi cealaltă slujbă a Utreniei după rânduială şi Otpustul.
 
LA LITURGHIE.

Fericirile Octoihului pe 4, şi ale Mergătorului înainte, Cântarea a 3-a, pe 4.


ÎN ACEASTĂ LUNĂ
ZIUA A TREIZECI ŞI UNA


Punerea cinstitului brâu al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

LA VECERNIE

 
Seara după obişnuita Catismă. La Doamne strigat-am..., Stihirile pe 6, glasul al 4-lea
 
Podobie : Ca pe un viteaz...
 
   Racla care ține brâul tău de Dumnezeu Născătoare, sicriu de sfinţenie robilor tăi, şi sfinţită îngrădire, şi slavă şi laudă, şi izvor de tămăduiri, totdeauna se cunoaşte, unde astăzi cu sfinţenie adunându-ne, lăudăm slăvirile tale cele multe, şi noianul minunilor. De două ori.
 
   Sfântă punerea brâului tău de Dumnezeu Născătoare, praznic l-am câştigat veselindu-ne, că astăzi bine ai voit a se da cetăţii tale încingere sfinţită, cămară nefurată, Dar cinstit, bogăţie nemutată, izvor de tămăduiri, plin de darurile Duhului. De două ori.
 
   Iată loc preaslăvit, iată casă pururea luminată, întru care s-a pus vistierie cu Darul, cinstit brâul Fiicei lui Dumnezeu, veniţi oamenilor de scoateţi arătat luminare şi curăţire, şi strigaţi cu inimă mulţumitoare : Preasfântă Fecioară bine te cuvântăm, cei mântuiţi cu naşterea ta. De două ori.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 2-lea.
 
   Ca şi cu o coroană prealuminoasă, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, cu Sfântul tău brâu, Biserica lui Dumnezeu, s-a încununat, şi se luminează bucurându-se astăzi, şi în taină dănţuieşte Stăpână, strigând către tine : Bucură-te coroană cinstită, şi cununa dumnezeieştii slave, bucură-te ceea ce singură eşti slava plinirii, şi veşnica veselie. Bucură-te limanul celor ce aleargă la tine, şi folosirea şi mântuirea noastră.
 
LA STIHOAVNĂ
 
Stihirile glasului al 4-lea.
 
Podobie : Dat-ai semn celor ce...

 
   Dat-ai cetăţii tale brâul tău, Preaslăvită, tare îngrădire, pe aceasta înconjurându-o despre toate primejdiile, cu dumnezeieşti lucrări, şi nebiruită de vrăjmaşi păzindu-o pe aceasta ce strigă, tăria mea şi puterea şi cuvioasă bucurie, Fiul tău şi Domnul este mie, unul Cel bine Îndurat.
 
Stih : Scoală-te Doamne întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale.
 
   Ca şi cu o cinstită coroană cu brâul tău, Preacurată, cei ce împărățesc cu bunăcredinţă luminat fiind încununaţi cu dumnezeieştile tale slăviri se laudă, şi înfricoşaţi se cunosc vrăjmaşilor celor ce se luptă pururea, lăudându-te pe tine, şi strigând Celui ce S-a născut din tine mai presus de cuvânt, Iisuse preaslăvite, mântuieşte pe toţi ca un Îndurat.
 
Stih : Feţei tale se vor ruga bogaţii norodului.
 
   Încinge-ne pe noi Fecioară cu puterea brâului tău, asupra vrăjmaşilor întărindu-ne, patimile cele ce ne muncesc şi se luptă cu noi, pururea supunându-le nouă şi nepătimire biruitoare dăruindu-ne pururea, ca să te slăvim pe tine Curată și Fiului tău să strigăm cu dinadinsul : Iisuse Atotputernice, mântuieşte pe toţi ca un Îndurat.
 
Slavă... Şi acum..., glasul al 2-lea.
 
   Gândul şi mintea curăţindu-ne, cu îngerii şi noi să prăznuim, luminat începând cântarea lui David, Fecioarei Miresei, Împăratului Hristos, Dumnezeului nostru, scoală-te Doamne, zicând, întru odihna Ta, Tu şi sicriul sfinţirii Tale; că o ai împodobit pe dânsa ca pe o cămară frumoasă şi o ai dăruit cetăţii Tale, Stăpâne, să o apere şi să o acopere de barbarii cei potrivnici, cu puternică tăria Ta, pentru rugăciunile ei.
 
Tropar, glasul al 8-lea.
 
   Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul şi brâul preacuratului tău trup, puternic acoperământ cetății tale ai dăruit prin naşterea ta cea fără sămânţă nestricată rămânând; că întru tine şi firea se înnoieşte şi vremea. Pentru aceasta te rugăm, pace cetăţii tale dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.
 
LA UTRENIE
 
La Dumnezeu este Domnul... Troparul Născătoarei de Dumnezeu, de 3 ori.
 
După întâia Catismă, Sedealna, glasul al 3-lea.
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei tale...
 
   Întru podoaba fecioriei tale, pe Cuvântul cel preafrumos L-ai născut şi pe Acesta cu brâul tău Curată, ca pe un Prunc l-ai încins; deci pe acesta l-ai dăruit slugilor tale Stăpână, acoperământ, ajutor şi izvor de sfinţenie, a căreia cinstită punere Preasfântă Fecioară, toţi cu credinţă o prăznuim.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea.
 
După a doua Catismă, Sedealna, glasul şi Podobia aceleaşi.
 
   Naştere fără stricăciune şi feciorie numai tu ai avut preabinecuvântată, şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul tău cel sfânt, care şi până acum rămâne nestricat, dumnezeiască Mireasă; prin care noi robii tăi Curată, luăm de la Dumnezeu mare milă.
 
Slavă..., Şi acum..., asemenea,
 
CANOANELE
 
Se citesc două Canoane. Al Născătoarei de Dumnezeu cel întâi cu Irmosul pe 8. Irmosul de câte 2 ori.

CANONUL întâi.

Facere a lui Gheorghie.
 
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea,
 
Irmos :

 
   Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israil cel dedemult, cu mâinile lui Moisi și în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit. De două ori.
 
   Făclie de lumină arătătoare şi neapusă, Biserica Fecioarei aflând brâul cel prealuminat, ca un Cer luminos luminează lumea astăzi cu razele minunilor.
 
   Ca şi cu o putere şi legătură de întărire, Preacurată, cu dumnezeiescul tău brâu, duhovniceşte încingându-se cu adevărat cetatea ta, tărie nerisipită are; pentru aceasta se şi bucură de tine.
 
   Mai cinstită decât sicriul cel dedemult, cu adevărat racla ta s-a arătat celor de pe pământ de Dumnezeu Născătoare; care nu închipuiri poartă, și păzeşte cu credinţă cunoştinţele adevărului.
 
   Miresme de taine se varsă în Biserica celei Curate din cinstita raclă astăzi; şi umple de mireasmă duhovnicească pe toţi cei ce aleargă la dânsa cu dragoste.
 
Alt CANON, pe 4.
 
Facere a lui Iosif 
 
Cântarea 1-a, glasul al 8-lea,
 
Irmos : Pe gonaciul faraon...

 
   Cu dumnezeiască tărie încinge-mă pe mine cel ce slăvesc întru cântări cu bunăcredinţă sfinţit brâul tău, care este dumnezeiască încingere cetăţii tale, şi întărire Fecioară şi îngrădire nesurpată turmei tale Preacurată Fecioară.
 
   Tu pe Dumnezeu cel puternic L-ai născut, Care încinge cu putere pe toţi cei binecredincioşi, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Pentru aceasta te fericim pe tine şi dumnezeiescul tău brâu cu bucurie sărutându-l, Dar şi milă luăm.
 
   Cu bucurie astăzi dănţuim împrejurul punerii sfinţitului brâu al Curatei Fiicei lui Dumnezeu; din care încingerea nestricăciunii s-a ţesut nouă, şi îmbrăcăminte nestricăcioasă şi haină neruptă.
 
Şi acum...

   Sub puterea ta aleargă poporul tău, ceea ce eşti cu totul fără prihană şi sub acoperământul tău scapă totdeauna; tuturor le fii ajutătoare, şi dă tuturor cererile cele către mântuire, mântuind din nevoi sufletele noastre.
 
Catavasie : Cruce însemnând Moise...
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos :
 
   Veselească-se, de Tine, Biserica Ta, Hristoase, strigând : Tu eşti puterea mea Doamne şi scăparea şi întărirea. De două ori.
 
   Să cinstim credincioşii ca pe o legătură de împreunare cu Dumnezeu, astăzi brâul celei Curate, şi cu credinţă să ne închinăm lui.
 
   Izvoare de daruri pururea curgătoare, din racla ta cea preacurată curgând, Curată, pe toţi credincioşii adapă.
 
   Tămăduiri nouă credincioşilor, mult-lăudatul şi preacinstitul brâu al celei Curate, ne, izvorăşte astăzi cu Darul.
 
   Ca nişte rouă de dimineaţă, veselia ta Curată curgând, cuptorul patimilor al celor ce te laudă pe tine îl potoleşte pururea.
 
Alt Canon,
 
 Irmos : Doamne, Cela ce ai făcut cele...
 
   Inima se înnoieşte, atingându-se cu călduroasă credinţă de sfinţitul brâu al Fecioarei şi se încinge cu putere nebiruită, împotriva patimilor celor necurate şi a vrăjmaşilor celor fără de trupuri, nevătămată rămânând.
 
   Rămâne încă nestricat sfinţit brâul tău, care preacurat trupul tău Fecioară a încins, sfinţind pe cei ce se apropie cu bunăcredinţă, şi scoţându-i din stricăciunea bolilor şi a necazurilor.
 
Slavă...
 
   Fost-ai casă preafrumoasă Preacurată Cuvântului Celui ce S-a întrupat din tine, şi în sfântă casa ta, bine ai voit a se pune brâul tău; pe care sărutându-l ne sfinţim.
 
Şi acum...
 
   Cinstit brâul tău întru bucuria inimii cu cinste toţi îl sărutăm, care este cinstea tuturor credincioşilor, de Dumnezeu Născătoare, ca cel ce s-a atins de preacinstit trupul tău.
 
SEDEALNA glasul al 4-lea.
 
Podobie : Cel ce ai înălţat...
 
   Punerea cinstitului tău brâu, Biserica ta luminos o prăznuieşte, şi cu osârdie strigă către tine; Fecioară Curată mântuieşte pe toţi de puterea vrăjmaşilor, sfărâmă întărâtările barbarilor celor fără de Dumnezeu, şi îndreptează viaţa noastră, ca să facem voile Domnului cele dumnezeieşti.
 
Slavă..., asemenea.
 
   Izvoarele tămăduirilor de Dumnezeu Născătoare, care ies din preacinstit sicriul tău ca din Eden, adapă faţa pământului, daruri vărsând celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă. Pentru aceasta te lăudăm şi cu cinste te slăvim, şi cu mulțumire strigăm : Bucură-te ceea ce una eşti nădejdea celor ce te laudă pe tine.
 
Şi acum..., glas acelaşi.
 
Podobie : Arătatu-Te-ai astăzi...
 
   Întru punerea cinstitului tău brâu prăznuieşte astăzi poporul tău, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi cu osârdie strigă către tine : Bucură-te Fecioară lauda creştinilor.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos :
 
   Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine Soarele dreptăţii, a stătut întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând : Slavă puterii Tale, Doamne. De două ori.
 

   Ca o tărie preacinstită de Dumnezeu Născătoare, Făcătorul şi Ziditorul întemeindu-te pe tine, ca şi cu nişte stele te-a împodobit cu dumnezeieşti străluciri, cu care luminezi marginile.
 
   Pe tine putere şi temei tare, cetatea ta de Dumnezeu Născătoare avându-te, cu dumnezeiescul tău brâu se cuprinde, legătură nestricăcioasă în războaie, pe acesta tinzându-l.
 
   De pe pământ la Cer, de Dumnezeu Născătoare, dumnezeiescul tău brâu ne trage pe noi cei aprinşi cu dragostea lui. Pentru aceasta pe tine te slăvim ca pe o pricină a slavei celei mai bune.
 
   Iată Darul cel neîmpuţinat, veniţi toţi iubitorii de praznic, cu curată inimă să scoatem prin credinţă, ape care izvorăsc din-destul, din cinstită racla Preacuratei Maici.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Tu eşti tăria mea Doamne...
 
   Înălţându-te la lumina cea neapusă după ce ai adormit, lăsat-ai celor ce te fericesc pe tine, în locul trupului tău, cinstitul brâu Curată, izvor de tămăduiri fiind şi loc de mântuire, şi îngrădire cetăţii tale acesteia ce te cinsteşte pe tine Preacurată.
 
   Ca într-un Cer nou intrăm noi în casa ta, întru care visterie s-a pus, ca un soare luminos, dumnezeiescul tău brâu, strălucind raze de minuni, şi inimile tuturor luminând Fecioară, şi negura patimilor gonind.
 
   Tu eşti sicriul sfinţeniei celei înţelegătoare Preacurată cu totul lăudată, şi cinstită racla ta care are în sine brâul pe care l-ai purtat încingându-te, o dai poporului tău scăpare tuturor, şi izvor de tămăduiri nedeşertat.
 
Slavă...
 
   Venit-a cetăţii tale Dar mult bogat, cinstitul tău brâu Prealăudată. Şi s-a pus luminat întru această zi în dumnezeiască casa ta aceasta, şi s-a făcut pricină de praznic mare de Dumnezeu Născătoare, celor ce te iubesc pe tine cu căldură.
 
Şi acum...
 
   Umbrele legii şi vorbele cele ascunse ale proorocilor, mai-nainte te-au arătat pe tine Preacurată, că erai să fii Maică lui Dumnezeu prea adevărată. Prin care blestemul s-a pierdut, şi a înflorit desăvârşit binecuvântarea şi mântuitorul Dar, celor ce te laudă pe tine cu credinţă şi cu dragoste.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos :
 
   Tu Doamne lumina mea în lume ai venit, Lumina cea sfântă, Care întorci dintru întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă. De două ori.
 
   Tu Doamne pe Maica Ta o ai slăvit, Tu ai înălţat mai presus decât toate puterile cele de duhuri slava ei fără asemănare.
 
   Darul lui Dumnezeu acum din-destul se dă, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, din cinstită racla ta, celor ce se închină ţie cu credinţă.
 
   Cu puterea ta credincioşii împăraţi se încing, pe tine de Dumnezeu Născătoare legătură avându-te cetatea ta, cu brâul tău se cinsteşte.
 
   Darul tău cunoscut cu adevărat s-a arătat Preacurată, cu preaslăvire lucrând puteri şi minuni în tot pământul.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Pentru ce m-ai lepădat...
 
   Dumnezeiescul brâu punându-se astăzi în casa ta, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, împreună cu dânsul s-a pus toată darea bunătăţilor, celor ce le trebuieşte, şi se umple de sfinţenie tot cel ce se apropie, cererile cu credinţă luând.
 
   Înfrumuseţatu-te-ai Fecioară, pe Cuvântul cel preafrumos născându-L. Şi în Biserica ta cea frumoasă bine ai voit a se pune brâul tău cel frumos, care frumos trupul tău de Dumnezeu Născătoare, frumos l-a încins.
 
Slavă...
 
   Sfântă casa ta ca alt Rai tuturor se cunoaşte, câştigându-şi în mijloc ca un trandafir cu bun miros, brâul tău, care umple de bună mireasmă dumnezeiască, inimile celor ce se apropie cu credinţă, ceea ce eşti cu totul fără prihană.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Norul dumnezeieştii ploi te-ai făcut, ceea ce eşti cu totul fără prihană, din care pică apă de mântuire şi izvor care pământul cel uscat prin greşale, l-ai adus la rodirea bunei credinţe; pentru aceasta cu credinţă pe tine te slăvim.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos :
 
   Jertfi-voi Ție cu glas de laudă Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele dracilor curăţindu-se, cu sângerie cel curs prin milostivire din coasta Ta. De două ori.
 
   Pe tine toată mai presus de fire te-a preaslăvit Domnul, pe tine toată numai te-a înălţat, pe tine toată te-a cinstit mai presus de cuvânt, de Dumnezeu Născătoare în Biserica ta, împreună cu brâul şi cu dumnezeiasca raclă.
 
   Izvorăsc din noianul Darului izvoare, din sicriul tău Preacurată, şi toată lumea înconjură, adăpând pe cei ce se închină cu credinţă naşterii tale.
 
A Născătoarei :
 
   Tărie pe tine credincioşii câştigându-te şi laudă, se încing cu slavă, cinstit brâul tău de Dumnezeu Născătoare avându-l, ca o podoabă prealuminată şi cinstită.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Întru adâncul păcatelor...
 
   Ca pe un prunc tânăr ai născut nouă pe cel mai nainte de toţi vecii, şi înnoieşti inimile cele învechite cu păcatul, care a luat înnoire prin punerea cinstitului tău brâu, Curată pururea Fecioară.
 
   Sfântă Biserica ta minunată este întru dreptate, care câştigând minunat brâul tău cel ce varsă din sine minuni, credincioşilor se arată noian de tămăduiri, de Dumnezeu Născătoare, Maică Fecioară.
 
Slavă...
 
   Veselitu-s-a tot sufletul adunându-se în Sfântă Biserica ta, şi într-însa văzând de Dumnezeu Născătoare brâul tău ca un soare luminos, din sine dând lumina darurilor, Atotfăcătorului şi Dumnezeiescului Duh.
 
Şi acum..., a Născătoarei :
 
   Întăreşte curată inimile noastre, trecând cu vederea toate păcatele, şi încinge cu putere pe cei ce au câştigat cu credinţă brâul tău, ca o vistierie de mult preț şi nemutată.
 
CONDAC, glasul al 2-lea.
 
Podobie : Pe cea întru rugăciuni...
 
   Cinstit brâul tău, care a cuprins pântecele tău cel de Dumnezeu primitor, de Dumnezeu Născătoare, este putere nebiruită cetăţii tale şi vistierie de bunătăţi neîmpuţinată, ceea ce numai tu una ai născut fiind pururea Fecioară.
 
ICOS
 
   Ce cuvânt al celor pământeşti va putea spune măririle tale ? Sau ce limbă omenească ? Încă nici mintea cerească; ci ceea ce ai născut adâncul cel nemăsurat al milostivirii, primeşte şi acum cântări din buze neroditoare, şi-mi dă dumnezeiesc Dar să laud brâul tău Stăpână, prin care lumea se bucură împreună cu îngerii, lăudând minunile tale; ceea ce numai tu una ai născut, fiind pururea Fecioară.
 
SINAXAR
 
    Întru această lună, în ziua a treizeci și una, pomenirea punerii în Sfânta raclă a cinstitului brâu, a Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, în cinstita ei casă, ce este în Halcopratia, care s-a adus de la episcopia Zilas, în zilele împăratului Iustinian; şi minunea ce s-a făcut prin punerea cinstitului brâu deasupra împărătesei Zoi, soţia împăratului Leon celui înţelept.
 
Stih :
Ca pe o coroană aurită, Fecioară vrednică de cinstire.
Cinstit brâul tău îl pui, la al anului săvârşire.
Întru această lună în a treizeci şi una zi cu adevărat.
Punerea în raclă a brâului celei Preacurate o prăznuim luminat.

 
   Împăratul Arcadie feciorul lui Teodosie cel mare, scoţând cinstitul brâu al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei din Ierusalim, care era acolo păstrat cu cinstita ei haină până întru acea vreme de o femeie fecioară, şi aducându-l în Constantinopol, l-a pus într-un sicriu luminat, care l-a numit şi Sfânta raclă. Deci trecând patru sute şi zece ani, a deschis acea Sfântă raclă împăratul Leon cel înţelept, pentru femeia sa Zoi, care se chinuia de duh necurat, care văzuse şi dumnezeiască vedenie, că de s-ar pune pe dânsa cinstitul brâu s-ar lecui. Şi s-a aflat cinstitul brâu strălucind ca şi cum ar fi fost ţesut atunci nou, având o pecete tipărită în aur; şi hârtie codicel lipită, care arăta cu numărul, vremea, indictionul şi ziua în care se adusese Sfântul brâu în Constantinopol şi cum a fost pus de mâinile împăratului Arcadie în raclă, pecetluită fiind de dânsul. Pe care brâu sărutându-l împăratul, şi întinzându-l peste împărăteasă cu mâna Patriarhului ce era atunci, o minune ! Îndată s-a mântuit de boală împărăteasa, şi tot slăvind pe Mântuitorul Hristos şi dând laude de mulțumire Preacuratei Maicii Lui, l-a pus iarăşi întru acea raclă ce era mai nainte.
 
    Tot în această zi, pomenirea înnoirii Bisericii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, de la Neoria.
 
Stih :
Casa ta Curată, care la Neoria se gătește,
Alt Siloam este căci vindecări dăruieşte.

 
   Pe vremea împărăţiei lui Mihail şi Teodorei binecredincioşilor împăraţi, oarecarele patriciu cu numele Antonie, având în Constantinopol o casă cinstită în curtea căreia era şi o Biserică mărită a Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, a cărei Biserici era luată podoaba de împăraţii cei mai dinainte luptători de Icoane şi scoţându-se Sfintele Icoane şi însemnându-se numai cruci în locul lor. Deci patriciul acesta iarăşi făcând Icoanele Bisericii acesteia cum s-a căzut, făcut-a şi o baie foarte mică dedesubt-ul Bisericii pentru trupeasca sa odihnă, iar deasupra acelei băi se făcea pururea slavoslovie lui Dumnezeu. Pentru aceasta umbri întru dânsa Darul Preasfântului Duh, prin Preacurata Maica Domnului nostru Iisus Hristos, şi începură a se face multe tămăduiri de multe feluri de boli. Încă oarecari iubitori de Dumnezeu se strânseră şi ceru de la patriciul, să facă câte o scăldătoare în baie într-o săptămână odată pentru fraţii cei în Hristos şi mai ales bolnavi, şi luând voie o făcea cu credință şi se vindeca. După aceia apropiindu-se să moară patriciul, lăsă baia aceea şi Biserica pe seama celor ce s-au aflat atunci oameni iubitori de Dumnezeu, pentru a lui sufletească mântuire, care fiind săraci şi neavând nici apă de ajuns, nici alt venit, pe încet, pe încet, se părăsea grija lucrului şi petrecându-se acelea şi neavând altul cineva dreptate să o dea la altă faţă, a rămas neîngrijită. Şi baia adică jefuindu-o unii şi alţii de uneltele şi podoabele ce avea într-însa, a rămas la stingere desăvârşit. Iar Sfânta Biserică căci era înaltă şi vindecătoare celor bolnavi, o au lăsat, făcând slujbă într-însa, un preot, care din dumnezeiescul Dar ce era într-însa, avea din-destul cele ce erau spre trebuinţa hranei. Deci fericitul împărat Roman făcându-şi palaturi împărăteşti şi trebuindu-i mult material la lucrul palaturilor, şi înştiinţându-se de această casă a Născătoarei de Dumnezeu cum că are mult material, avea gând ca să o strice. Iar Născătoarea de Dumnezeu ceea ce locuia într-însa, n-a îngăduit cele ce gândea împăratul; căci în noaptea aceea s-a arătat rectorului care era ispravnic peste lucru şi altuia oarecăruia tânăr ce era rudă cu rectorul şi le-a zis cu groază, să nu cuteze nicidecum a-i strica casa cea de la Neorie şi dacă se făcu ziuă, spunând tânărul visul către maica rectorului, înţelese şi împăratul, care îndată cum auzi zise cuvântul acesta : Nu voi să am judecată cu Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, ci încă să înnoiesc casa aceia întru cele ce-i vor trebui. Pentru aceasta, în loc să strice oamenii cei ce au fost trimişi, ei curăţiră baia cu toată nevoinţa şi o înnoiră. După aceea gătindu-se foaie şi făcându-se baie mai mare, de avea şi scăldătoare şi înfierbântându-o, se scăldară împăraţii : Roman, Constantin şi Hristofor, şi bucurându-se întăriră baia şi cu hrisov de milă să aibă a lua pe fiecare an şi a dăruit-o la mânăstirea cea numită a rectorului pentru ca să poarte grijă de baie şi de Biserica Născătoarei de Dumnezeu, monahii mânăstirii aceleia; şi câte minuni adică s-a făcut mai-nainte în mai sus zisa Biserică a Născătoarei de Dumnezeu, le vom lăsa, iar aicea vom povesti una numai ce s-a făcut în vremea noastră. O femeie oarecare vestită căzu în boală grea şi se umflă, şi chinuindu-se cu nesuferite dureri, îşi cheltui toată averea sa la doctori şi nimic nu se folosi de la dânşii; şi auzind de minunile ce se făcea la Biserica de la Neorie a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, s-a dus şi ea acolo; şi rămânând acolo câteva zile şi nimic folosindu-se, ci bântuindu-se foarte rău de boală, a ieşit şi s-a dus la Biserica Născătoarei de Dumnezeu cea din Vlaherne şi căzând la pământ se rugă zicând : Miluieşte-mă Maica lui Dumnezeu, că fiind lipsită de tot ajutorul omenesc, am năzuit la tine. Deci rămânând acolo nouă zile, i se arătă în ziua cea de pe urmă o femeie de cinste zicându-i : O femeie, ce strigi către mine de mă superi neîncetat ? Iar ea a zis către dânsa : O Stăpână, ştiu că pentru păcatele mele mă bântuiesc, dar ştiind că pentru noi păcătoşii Fiul tău şi Dumnezeul nostru S-a pogorât din ceruri, şi născându-Se din pântecele tău se făcu om, drept aceea am năzuit la tine, ca să aflu milă eu ticăloasa; iar Născătoarea de Dumnezeu zise iarăşi către dânsa : Du-te la lăcaşul meu cel mic de la Neorie şi acolo îţi vei afla vindecarea. Deci dacă se deşteptă femeia a mulţumit lui Dumnezeu, şi s-a dus cu degrab la Neorie şi căzând cu rugăciune la Maica lui Dumnezeu, zicea : Miluieşte-mă Stăpână, şi plineşte milosârdia ta întru mine. Şi după ce zise acestea adormi; şi văzu iarăşi pe Născătoarea de Dumnezeu ce i se arătase împreună cu un bărbat frumos, care a zis către acela : Iată femeia cea bolnavă, spintecă-i buricul, şi acela îndată lovindu-o peste pântece cu varga ce ținea în mână, se făcu nevăzut, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu ce se arătase cu dânsul. Deci deşteptându-se femeia se află unde ieşea dintr-însa miros greu şi nesuferit, şi îndată dezbrăcându-se de îmbrăcămințile ce purta, intră în baie, şi spălându-se a ieşit cu femeile ce erau cu dânsa, sănătoasă şi vindecată. Şi închinându-se acelui sfânt loc, tămâia cu mirodenii, mulțumind Preasfintei Stăpânei de Dumnezeu Născătoarei, întru slava Celui ce S-a născut dintr-însa Hristos Dumnezeul nostru.
 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Fileort.
 
Stih :
Iubind Fileorte praznicul sfârşitului tău,
Şi nevoinţa ta prin sabie o a scris aicea condeiul meu.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diadoh,
 
Stih :
Primeşte-mă pe mine Diadohe, pe micul, tu cel mare.
Pe cel ce laud al tău sfârşit cu mici cuvinte de cântare.

 
    Tot în această zi, Sfintele şapte fecioare cele din Gaza, de sabie s-au săvârşit.
 
Stih :
Şapte fecioare, au fost tăiate cinstind pe Cel iubit,
Pe Cel ce şi lumea cu şapte zile o a cinstit.

 
    Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici : Mina, Faust, Andrei şi Iraclie.
 
Stih :
Pe patru târâţi de cai, Dumnezeu îi privește,
Satana însă cade, şi ceata îngerilor se veseleşte.

 
   Tot în această zi, Sfinţii patru Mucenici cei din Perga Pamfiliei, siliţi fiind a alerga pe aşternut de cărbuni aprinşi, s-au săvârşit.
 
Stih :
Patru prin alergarea în foc, au luat încununare,
Iar dracii s-au biruit, spre a lor surpare.

 
    Tot în această zi, Sfinţii trei sute şaizeci şi şase de mucenicici cei din Nicomidia, de sabie s-au săvârşit.
 
Stih :
Anul bisect poartă, mulţimea aceea ce de sabie s-a jertfit,
Pe care întru a anului scriere o am pus şi eu sfârşit,

 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos :
 
   În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi au strigat : Bine eşti cuvântat în Biserica slavei Tale, Doamne. De două ori.
 
   Tu însuţi fiind ca un soare al dreptăţii, Dătătorule de lumină, dumnezeieşte ai luminat Biserica celei cinstite, cu darurile Tale cele de multe feluri; întru care răsărind împrăştie raze brâul aceleia.
 
   Înconjurând racla ta ca năstrapa cea de aur, ceea ce numai tu eşti Curată, ne împărtăşim acum cu adevărat, dumnezeieştii dulceţi a darurilor prea-binecuvântată, şi ca pe ceea ce este mai presus decât închipuirile tale, o cinstim pe dânsa.
 
   Varsă din sine cu adevărat paharele tale Fecioară Preacurată, Dar de minuni credincioşilor, şi din cinstitul tău sicriu ies din-destul ca din alt Eden izvoare.
 
   Acum vă apropiaţi cu veselie toţi cei de pe pământ. Veniţi, sicriul îndeamnă în taină de cuprindeţi preaslăvit brâul Doamnei, care ca o vistierie este pusă în mine.
 
Alt Canon,
 
Irmos : De pogorârea lui Dumnezeu...
 
   Împărăteasa tuturor la lăcaşurile cereşti ducându-se, a lăsat brâul său bogăţie împărătesei tuturor cetăţilor, prin care se mântuiesc de năvălirea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.
 
   Să ne apropiem acum la izvorul cel ce izvorăşte Dar şi milă la cinstita raclă care ţine prea cinstitul brâu, al celeia ce a cinstit firea omenească cu cinstită naşterea sa, al Fecioarei şi Maicii.
 
Slavă...
 
   Lăudaţi pe Domnul toate puterile cereşti, şi pe ceea ce L-a născut pe El, toate limbile omeneşti o preaslăviţi; că a dăruit brâul său scăpare adevărată, şi mântuire credincioşilor.
 
Şi acum...
 
   Să pice de sus norii dreptate astăzi, întru punerea brâului tău, norule de Dumnezeu dăruite; şi tot sufletul să cânte dulce bucurându-se : Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos :
 
   Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat, şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se; tinerii cei iubitori de buna-credinţă, strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. De două ori.
 
   Dumnezeieştile lespezi cele scrise cu mâna lui Dumnezeu, sicriul dedemult le-a ţinut în sine Preacurată Stăpână; iar cuvioasa şi cinstită racla ta ţine în sine brâul, cel ce a cuprins pe singur Dătătorul de lege, înfricoşată taină.
 
   Îngerii Preacinstită Curată acum împreună dănţuiesc, întru cinstită Biserica ta, şi înconjură Stăpână, cinstitul şi Sfântul tău brâu, căruia cu dragoste şi cu bucurie şi cu veselie multă ne închinăm, lăudându-te pe tine, slava neamului nostru.
 
   Toiag care ai odrăslit floarea vieţii, tu eşti, bucuria tuturor mult cinstită Preacurată, vas primitor de mireasma Duhului, vistieriei de bunătăţi, izvor de miresme, din care mir de tămăduiri izvorăşte dumnezeiasca raclă.
 
   Laudă măririle tale Preacinstită Curată oştile cele de duhuri propovăduiesc toți patriarhii şi proorocii luminat, cu Sfinţii Apostoli, şi cetele mucenicilor, cu care ne închinăm ţie.
 
Alt Canon,
 
Irmos : De şapte ori cuptorul...
 
   Ca un scaun sfânt racla s-a pus prealuminat înlăuntrul sfintelor celor neapropiate, ale singurei Fiicei lui Dumnezeu, şi Curatei Împărătesei tuturor; care are brâul cel de odihnă, din care celor ce se ostenesc în multe păcate, le vine din-destul odihnă desăvârşit.
 
   Pe pământ cu sfinţenie ai întrupat pe Domnul, şi cu sfintele tale mâini ai încins cu adevărat pe Cel ce încinge pe cei binecredincioşi cu putere; iar acum suindu-te mai presus de ceruri, ai lăsat oamenilor cinstitul tău brâu, tărie şi acoperământ, Fecioară de Dumnezeu Născătoare.
 
Binecuvântăm pe Tatăl...
 
   Celor bolnavi vindecare, celor ce se alunecă întărire, celor leneşi dumnezeiască îmbărbătare, ocârmuire celor ce înoată, celor rătăciţi întoarcere, este cu adevărat curată Fecioară dumnezeiescul Dar, care urmează cinstitului brâu; căruia cu credinţă ne încinăm întru toţi vecii.
 
Şi acum...
 
   Săvârşind astăzi sfântă punerea dumnezeiescului tău brâu, sfinţită prăznuire noi robii tăi facem, şi cu bucurie strigăm ţie : Bucură-te de Dumnezeu Născătoare bucuria îngerilor şi a tuturor oamenilor celor ce cântă cu credinţă : Noroade preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos :
 
   Hristos, Piatra cea netăiată de mână, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netăiat, Fecioară, S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te slăvim. De două ori.
 
   Cămară preacinstită cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, racla ta s-a arătat, care ţine în sine după vrednicie sfânt brâul tău, ca o încingere feciorească şi de mireasă, şi-l păzeşte ca o vistierie de viaţă.
 
   Ca şi cu o dumnezeiască coroană de podoabă, cu dumnezeiesc şi preasfânt brâul tău astăzi Biserica încingându-se de Dumnezeu Născătoare, împărăteşte se veseleşte, şi se înfrumuseţează cu slava ta.
 
   Biserica Fecioarei, care se aseamănă cu toată buna podoabă cerească, astăzi credincioşii primindu-o, cu razele darurilor ca şi cu nişte frumuseţi de stele strălucind, vă luminaţi.
 
   Are cetatea ta pe Sfântul tău brâu de Dumnezeu Născătoare, legătură de pace şi zid, şi dumnezeiască unire de învăţături, şi laudă dreptslăvitorilor şi conducătorilor noștrii biruinţă.
 
   Lăudăm slava ta cea negrăită, şi Darul tău cel neasemănat, că tu eşti izvorul înţelepciunii, din care iese Cuvântul tuturor, celor ce te cinstesc pe tine Preacurată, şi slăvesc pe Cel născut al tău.
 
Alt Canon,
 
Irmos : Înfricoşa-tu-s-a de aceasta...
 
   Iată dumnezeiescul pat al lui Solomon, pe care îl încunjură șaizeci de puternici, adică cuvintele scripturilor, ca într-un pat împărătesc, în cinstita raclă brâul îşi pune astăzi, spre chemarea tuturor celor smeriţi, şi spre apărarea credincioşilor.
 
   O cetatea Împăratului Ceresc ! De care s-a grăit lucruri preaslăvite, pune cetăţii tale Dar cinstit şi scump, preasfânt brâul tău, spre întărirea tuturor credincioşilor prin care purtătorii de cununi biruiesc pe vrăjmaşi, întru dreaptă-credinţă strălucind.
 
   Izvorâţi munţi acum dulceaţă., şi dealuri veselie veşnică, adunările patriarhilor şi toate cetele mucenicilor, împreunarea proorocilor şi cinstita ceată a dumnezeieştilor Apostoli, veseliţi-vă împreună cu noi cu toţi, întru punerea dumnezeiescului brâu al Fiicei lui Dumnezeu.
 
Slavă...
 
   Sfinţit-ai toate Preasfântă Fecioară prin naşterea ta, şi acum ne-ai dat nouă preamultă luminare, preasfânt brâul tău; întru a căruia punere tot pământul dănţuieşte, şi te cinsteşte pe tine, ceea ce ai umplut omenirea de bucurie negrăită.
 
Şi acum...
 
   De înşelătoarea dragoste a patimilor şi de vrăjmaşul ce mă ispiteşte totdeauna cu greutatea păcatelor, şi de cumplita lene şi de izgonire şi de robire şi de pradă, degrab mă mântuieşte, Preacurată ca o milostivă, pe mine cel ce scap la a ta milă.
 
LUMINÂNDA

Podobie : Femei auziţi glas...
 
   Cel ce toate mai presus de gând le-a făcut Preacurată, haina ta şi brâul le-a cinstit cu nestricăciune, dându-le cetăţii tale putere şi întărire, a căruia şi acum punerea cu bucurie săvârşindu-o, o prăznuim cu dragoste.
 
Slavă..., Şi acum...
 
   Ceea ce eşti Doamnă tuturor făpturilor Stăpână, şi eşti plină de înţelepciune prealuminată; ca o Maică a lui Dumnezeu atot-Stăpânitorului, umple-mă de lumină şi de dumnezeiască cunoştinţă şi de Dar, întru săvârşirea laudelor tale, ale Curatei de Dumnezeu Născătoarei.
 
LA LAUDE
 
Stihirile pe 4, glasul al 4-lea.
 
Podobie : Ca pe un viteaz...
 
   Ca şi cu o prealuminată cunună, de Dumnezeu Născătoare Preacurată, cu sfânt brâul tău s-a încins Biserica, şi bucurându-se se luminează astăzi şi dănţuieşte în taină, strigând către tine Stăpână : Bucură-te cunună şi coroană dumnezeiască, bucură-te ceea ce singură eşti slava plinirii mele şi veselie veşnică. De două ori.
 
   Tu Preacurată Stăpână, îngrădire tare şi întărire neclintită şi mântuire poporului şi cetăţii tale fiind, i-ai dat ca o luminoasă încingere, preacinstit brâul tău, care mântuieşte de toate primejdiile pe cei ce-l cinstesc cu credinţă şi cu călduroasă osârdie, dumnezeiască Mireasă.
 
   Biserica ta Preacurată, ca un izvor de minuni nedeşertat, astăzi s-a arătat, că râuri de Dar din-destul se varsă din sfântă racla ta, şi gândul credincioşilor îl veselesc, al celor ce strigă către tine cu credinţă şi cu dragoste : Bucuria şi veselia şi viaţa noastră tu eşti.
 
Slavă..., Şi acum..., glasul al 2-lea :
 
   Ca şi cu o cunună prealuminoasă, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, cu Sfântul tău brâu Biserica lui Dumnezeu s-a încununat, şi se luminează bucurându-se astăzi, şi în taină dănţuieşte Stăpână, strigând către tine : Bucură-te coroană cinstită şi cununa dumnezeieştii slave, bucură-te ceea ce singură eşti slava plinirii şi veşnica veselie; bucură-te limanul celor ce aleargă la tine, şi folosirea şi mântuirea noastră.
 
Slavoslovia cea mare. Ecteniile şi Otpustul.
 
Ceasul întâiul şi Otpustul desăvârşit.
 
LA LITURGHIE
 
    Fericirile din canonul 1 Cântarea a 3-a pe 4, şi dintru al 2-lea, Cântarea a 6-a pe 4. Prochimen, glasul al 3-lea :
Măreşte suflete al meu pe Domnul... Stih : Că a căutat spre smerenia roabei sale... Apostolul către Evrei : Fraţilor, cortul cel dintâi... Aliluia. Scoală-le Doamne întru odihna Ta... Evanghelia de la Luca : În vremea aceea intrat-a Iisus într-un sat...
CHINONICUL  : Paharul mântuirii voi lua...
 
Sfârşitul lunii lui August și lui Dumnezeu celui în Trei Prea Sfinte Ipostasuri şi întru o Fiinţă proslăvit. Fie-i slava în vecii vecilor, Amin.