RUGĂCIUNILE DIMINEȚII

    Sculându-ne din somn fără lene, să ne depărtăm de aşternut şi întorcându-ne cu faţa spre răsărit, să ne închinăm de trei ori, cu mâna până la pământ, zicând: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule,... (de trei ori)  Slavă ... Şi acum...  Preasfântă Treime ... Doamne miluieşte, (de trei ori)  Slavă ... Şi acum ... Tatăl nostru, ... Că a ta este împărăția...

   S
culându-ne din somn cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...

   Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

 Şi acum...

   Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi; ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum...

Și rugăciunea aceasta a Sfintei Treimi:

  Din somn sculându-mă, mulţu­mes­cu-Ţi Ţie, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta nu Te-ai mâniat pe mine, leneşul şi păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de oameni după obicei; şi întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec şi să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăţ cuvintele Tale, să înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt întru mărturisirea inimii şi să laud Preasfânt Numele Tău; al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Altă rugăciune:

    Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, care prin  purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul a mă scula din somn şi a dobândi intrarea în Sfântă casa Ta; primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca şi al Sfintelor şi înţelegătoarelor Tale puteri şi binevoieşte ca, din inimă curată şi cu duh de umilinţă să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze; ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor celor înţelepte, cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin!
Rugaciune in toate diminetile cand ne sculam din somn:

    Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid şi uşa inimii mele, şi precum m-am sculat din patul în care zăceam ca un mort; aşa trebuie să mă scol din păcatul fărădelegii şi al nemulţumirii, în care zac mort eu, leneşul. Drept aceea, îţi mulţumesc, Domnul meu, că m-ai păzit întreg şi viu în această noapte şi mai vârtos, că n-am căzut în vreun păcat cu Darul Tău. Văd,  Doamne,  că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii şi sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate şi în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care eşti puterea mea ? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuţi şi să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru ca aflându-mă împreună cu El, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greşeală şi va face ca să-Ţi fiu plăcut întru toate lucrurile mele. Deci, de acum hotărăsc să nu fac nici un lucru, care să nu fie spre bucuria Ta şi spre folosul meu. Şi pentru ca să pun început bun din începutul acestei zile, îţi depun Ţie toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele şi toate lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești cu înţelepciunea Ta şi să le tocmeşti după judecata dreptăţii Tale. Şi-mi doresc cu adevărat, ca voia mea să nu se mai despartă de voia Ta, numai să mi se descopere. Pentru aceasta Te rog, să mă întăreşti în voinţa  Ta  ca un prea-puternic, ca să păzesc şi să împlinesc aceste năzuinţe ale mele, spre cuvântarea de mărire a împărăţiei Tale şi spre folosul sufletului meu. Amin!

Apoi: Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori) Şi trei închinăciuni.

Apoi: Psalmul 50:

     Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, iar Tu drept eşti întru cuvintele Tale şi biruitor când ne vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea sângelui, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

CREZUL - Simbolul Credinţei

   Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o Fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Căruia împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. Întru una, Sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!

Rugăciunea întâi a Sfântul Macarie cel Mare:

   Doamne, curăţeşte-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta; scapă-mă de cel viclean şi fă să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică şi să laud Preasfânt Numele Tău; al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua:

   Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi înaintea Ta căzând strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce Te-ai răstignit de voie şi pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală şi mă mântuieşte, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopţii să-mi luminezi ziua fără păcat, Hristoase, Doamne, şi mă mântuieşte.

Rugăciunea a treia:

   Către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni, sculându-mă din somn scap şi spre lucrurile Tale mă nevoiesc; mă rog Ţie, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea şi în tot lucrul. Scapă-mă de toate lucrurile cele rele, lumeşti şi de sporirea diavolească izbăveşte-mă şi mă du întru Împărăţia Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul meu şi purtătorul de grijă şi Dătătorul a tot binele; căci întru Tine este toată nădejdea mea şi Ţie slavă înalţ, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a patra:

   Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate şi cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopţii acesteia fără de ispită de toată răutatea pizmaşului, Tu însu-Ţi, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta, cu inima luminată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea:

   Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, care primeşti de la puterile Tale cereşti cântarea Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii Tăi cântarea Preasfintei Treimi şi ne dăruieşte în toţi anii vieţii noastre şi în tot ceasul Ţie slavă să-Ţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a şasea:

   Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor şi a toate trupurile, Care întru cei de sus locuieşti şi spre cei smeriţi priveşti; Cel ce ispiteşti inimile şi rărunchii şi tainele oamenilor le ştii cu adevărat, Lumină fără de început şi pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuţi, Împărate fără de moarte, primeşte rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile noastre cele necurate întru această vreme a nopţii, îndrăznind pentru mulţimea milelor Tale; şi lasă nouă greşelile ce am greşit înaintea Ta; prin cuvânt, faptă şi gând, din ştiinţă şi din neştiinţă. Curăţeşte-ne pe noi de toate întinăciunile trupeşti şi sufleteşti, făcându-ne pe noi casă Cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Şi ne dăruieşte nouă cu inimă veghetoare şi curată să trecem toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ce va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu ne aflăm zăcând şi dormitând, ci priveghind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra în bucuria şi în cămara slavei Lui celei Dumnezeieşti, unde este glasul cel neîncetat al celor ce-L laudă şi nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale; că Tu eşti lumina cea adevărată, care luminezi şi sfinţeşti toate şi pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin!

Rugăciunea a şaptea:

   Pe Tine, Te binecuvântăm, Dumnezeule Preaînalte şi Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat, slăvite şi prea-minunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputinţelor noastre şi spre repaus de ostenelile trupului celui cu multe osteneli, mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obiceiul cel iubitor de oameni Te-ai milostivit şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a slăvi Stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei şi ne deschide gura noastră şi o umple de laudele Tale, ca să putem în linişte a cânta, a Te lăuda şi pururea a ne mărturisi Ţie: Dumnezeului preaslăvit întru toate şi de toţi, Tatălui celui fără de început, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a opta, a Sfântului Ioan Gură-de-Aur 12 cereri după numărul ceasurilor nopţii:

  Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de chinu­rile cele de veci. Doamne, am greşit cu mintea, cu gândul, cu fapta şi cuvântul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa, uitarea, neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să proslăvesc Preasfânt Numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău în cartea Vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi după Darul Tău să pun început bun. Doamne, stropeşte inima mea cu roua Darului Tău. Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău în împărăţia Ta. Amin!

Alte 12 cereri ale aceluiaşi, după numărul ceasurilor zilei:

  Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare, voie nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte întru mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul voia Ta; că binecuvântat eşti în veci. Amin!

Rugăciunea a noua, către Sfântul Înger păzitor:

  Îngerul lui Hristos cel Preasfânt, către tine cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului şi păcătosului meu trup. Iar eu cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele am mâniat preacurată lumina ta şi te-am izgonit de la mine cu toate lucrurile cele de ruşine: Cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu necurăţia, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele şi cu îndrăznirea spre păcate, având deosebită voire spre toată pofta cea rea, trupească. O! Reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine, care mă aflu în păcate ? Sau cu ce ochi, Îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit aşa de rău în lucruri întinate ? Sau cum voi putea să-mi cer iertare faptelor mele celor amare, rele şi viclene, în care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul! De aceea cad înaintea ta şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre mine păcătosul robul tău. Fii mie apărător şi sprijinitor asupra pizmaşului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni şi Împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi sfinţii; acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a zecea, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

  Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, alungă de la mine neputinciosul şi păcătosul robul tău; deznădăjduirea, uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi toate gândurile cele necurate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la întunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de multe rele, aduceri aminte şi năravuri şi de toate faptele cele rele mă izbăveşte, că binecuvântată eşti de toate neamurile şi se slăveşte preacinstitul tău nume în vecii vecilor. Amin!

Sfârşitul rugăciunilor dimineţii.

POMELNIC

Pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie.

PENTRU SFÂNTA BISERICĂ

   Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea celor ce cred drept în Tine. Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău. Mai întâi; adu-Ţi; aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întăririle ce se pornesc asupra ei le potoleşte. Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi pe cei rătăciţi; la dreapta credinţă îi întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh. (o închinăciune)
    
PENTRU CEI VII
 
    Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredinciosul Tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul şi sădeşte în inima lui cele bune şi de pace pentru Sfânta Biserică; ca să vieţuim, prin liniştea lui, viaţă lină şi fără de gâlceavă, în dreapta credinţă, în deplină creştinătate şi curăţenie.
(o închinăciune)

   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe preasfinţiţii patriarhi ai lumii şi preasfinţitul şi îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toţi preasfinţiţii mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, pe preoţi, diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare şi, pentru rugăciunile lor, miluieşte-mă şi mă mântuieşte pe mine păcătosul. (o închinăciune)

   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredincioşii cârmuitori ai ţării, pe mai-marii oştirilor, pe căpeteniile oraşelor şi ai satelor şi pe toţi binecredincioşii şi de Hristos iubitorii ostaşi, apărători şi străjuitori ai ţării. (o închinăciune)

numai pentru călugări
   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele nostru stareţul (numele) şi pe fraţii noştri cei întru Iisus Hristos şi, prin rugăciunile lor, mântuieşte-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

    Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul (numele) şi-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (o închinăciune)

o rostesc numai călugă­rii
    Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe toţi cei ce se ostenesc şi slujesc şi pe cei ce cu osârdie au slujit în sfânt locaşul acesta, fraţii noştri, cu lucrul mâinilor; pe cei puşi în ascultări; iconomi, ajutori de iconomi şi pe cei împreună cu dânşii ostenitori, pe slugile mireneşti, pe lucrătorii de pământ ai acestei sfinte mânăstiri şi pe toţi ortodocşii creştini. (o închinăciune)

   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei (numele), pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după duh şi după trup şi pe prieteni, şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume. (o închinăci­une)

   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte sfin­tele mânăstiri din Sfântul Munte, din ţara noastră şi de pretutindenea şi pe pă­rinţii, fraţii, maicile şi surorile care vieţuiesc şi petrec într-însele; şi mă miluieşte şi pe mine, pă­cătosul, pentru rugăciunile lor.  (o închinăci­une)

    Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte, după mulţimea îndurărilor Tale, pe toţi ieroschimonahii, ieromonahii, ieroschidia­conii, ierodiaconii, schimonahii şi monahii, schimonahiile şi monahiile, fraţii şi surorile şi pe toţi cei ce cu evlavie şi cu înfrânare vieţuiesc prin mânăstiri, prin pustii, prin peşteri, prin munţi, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc şi latură şi care slujesc şi se roagă Ţie cu creştinească, dreaptă şi bună credinţă. Uşurează-le povara, mângâie-i în necaz şi-i întăreşte în nevoinţă, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruieşte-mi şi mie iertarea de păcate. (o închinăciune)

     Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe bătrâni şi pe tineri, pe săraci şi pe sărmani, pe văduve şi pe cei ce se află în neputinţe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temniţe şi în închisori şi, mai ales, pe cei izgoniţi pentru Tine şi pentru dreapta credinţă Ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu şi de cumpliţii eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluieşte-i pe dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, îi mângâie şi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeşte şi le dă izbăvire de orice fel de greutăţi. (o închinăciune)

    Mântuieşte, Doamne, miluieşte şi îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie, şi m-am smintit şi nebuneşte m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deşertăciunea minţii mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar; întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie. (o închinăciune)

   Uneşte cu Sfânta, apostoleasca şi soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă şi care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoştinţei Tale. (o închinăciune)

   Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe cei ce mă urăsc, mă dosădesc şi mă asupresc şi nu-i lăsa pe dânşii să piară pentru mine ticălosul. (o închinăciune)

PENTRU CEI RĂPOSAŢI

   Pomeneşte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viaţa aceasta; binecredincioşi împăraţi şi domni, împărătese şi doamne, preasfinţiţi patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi ortodocşi, preoţi, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori ai sfânt locaşului acestuia, şi-i odihneşte împreună cu sfinţii Tăi în veşnicele Tale locaşuri.
(o închinăciune)

    Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi bunicilor mei (numele), fraţilor, surorilor şi tuturor rudeniilor mele după duh şi după trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie; dăruieşte-le împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi, îndulcirea Ta cea fără de sfârşit şi fericita viaţă. (o închinăciune)

   Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice; părinţi şi fraţi ai noştri şi dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni; sălăşluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, iar pe noi miluieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor. (o închinăciune)

   Dăruieşte, Doamne, iertarea de păcate tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai înainte de la noi s-au mutat, întru bună credinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor veşnică pomenire(de trei ori)

PENTRU TINE

   Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul! (o închinăciune)
   Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului! (o închinăciune)
   Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă! (o închinăciune)
   Fără de număr am greşit, Doamne iartă-mă! (o închinăciune)RUGĂCIUNILE MESEI DE AMIAZĂ

Dacă este priveghere:

RÂNDUIALA PANAGHIEI

Venind la masă, zicem : Psalmul 144

   Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit. Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. Măreția slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi. Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor istorisi. Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze. Slavă împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale. Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele Sale şi cuvios în toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi de bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii. Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cel ce-L cheamă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde. Laudă Domnului va grăi gura mea şi să binecuvinteze tot trupul numele cel Sfânt al Lui, în veac şi în veacul veacului.

    Tatăl nostru... Slavă... Şi acum... Doamne miluiește! (de 3 ori), Părinte binecuvintează! Preotul binecuvintează cele puse înainte, zicând rugăciunea mesei: Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea și băutura robilor Tăi, ca sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Citețul: Amin!    Şi cel rânduit zice îndată titlul cuvântului ce are sa se citească și, isprăvind titlul, zice: Binecuvintează, părinte, pentru a citi. Iar preotul zice: Pentru rugăciunile ... Şi citețul zice: Amin!    Apoi aşteaptă puțin până când se aşează toţi fraţii la masă; iar după ce se aşează, preotul loveşte în clopoţel şi îndată citeţul începe a citi cuvântul ori viaţa sfântului ce se va întâmpla, până când fraţii, mâncând, se îndestulează. După aceea preotul lovind iarăşi în clopoţel, citeţul face sfârşitul cuvântului, zicând: Dumnezeuleui nostru slavă! Iar preotul zice: Aceluia slava şi stăpânirea, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Citeţul: Amin. Şi după ce se scoală de la masă, citeţul zice: Pentru rugăciunile Sfin­ţilor Părinţilor noştri...  Şi îndată zice:  Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din tinereţile noastre, Cel ce dă hrană la tot trupul, umple de bucurie şi de veselie inimile noastre; ca, totdeauna, toată îndestularea având, să ne prisosească spre tot lucrul bun, întru Iisus Hristos, Dom­nul nostru, cu Care Ţie se cuvine slava, stăpânirea, cinstea şi închină­ciunea, cu Sfântul Duh, în veci. Amin.


   Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie, Sfinte, slavă Ţie, Împărate, ca ne-ai dat nouă bucate spre veselie. Umple-ne pe noi şi de Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne aflăm înaintea Ta bineplăcuţi şi neînfruntaţi, când vei răsplăti fiecăruia după lucrurile sale.

   Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta Împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.


Apoi Troparele acestea:

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

   Cu sângiurile mucenicilor Tăi celor din toată lumea, ca şi cu o porfiră şi cu vizon, Biserica Ta împodobită fiind, printr-înşii strigă către Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului Tău trimite-i îndurările tale, pace obştii Tale dăruieşte-i şi sufletelor noastre mare milă.


Slavă...

   Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.


Şi acum...

   Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un Îndurat.

    Cuvine-se cu adevărat..., Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează!  Preotul zice:  Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

    Aceasta este, precum s-a spus, rânduiala mesei de la amiaza în mânăstirile cu viaţă de obşte; iar la mesele creştinilor, rânduiala, când este de faţă preotul, este aceasta: cineva zice la începutul mesei: Tatăl nostru... Slavă... şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvântează!
Preotul zice: Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura robilor Tăi, că sfânt eşti totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

La scularea de la masă cineva zice iarăşi:

   Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta Împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.

    Slavă... şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvântează! Preotul zice : Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De nu este preot de faţă, cineva din cei ce au mâncat zice: Pentru rugăciunile...

RÂNDUIALA PANAGHIEI
Ce se face în mănăstiri la zile însemnate

 
    După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, dacă este Priveghere, merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi, luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului în cinstea căruia s-a făcut priveghere, ies împreună cu toţii cântând Troparul praznicului sau al sfântului, până ce intră în trapeză. După ce intră, cântăreţul cântă: Slavă..., Şi acum..., condacul. Şi, până ce se cântă acestea, preotul ce va fi de rând scoate o parte din prescura pusă în panaghier. După sfâr­şitul condacului, cântăreţul începe îndată: Tatăl nostru..., Preotul: Că a Ta este împă­răţia..., Cântăreţul: Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează! Preotul, binecuvântând masa, zice: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura...
 
    Iar dacă nu este Priveghere, merge cel mai mare, împreună cu toţi fraţii la trapeză şi cântăreţul zice Psalmul 144:

   Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului. Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit. Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. Măreția slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor istorisi. Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor istorisi. Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze. Slavă împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale. Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele Sale şi cuvios în toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi de bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii. Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cel ce-L cheamă pe El întru adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde. Laudă Domnului va grăi gura mea şi să binecuvinteze tot trupul numele cel Sfânt al Lui, în veac şi în veacul veacului.

     Şi, după sfârşitul psalmului, se zice: Tatăl nostru..., Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează! Preotul binecuvin­tează masa zicând: Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura... şi celelalte după cum s-a scris mai sus. Şi, după ce se scoală de la masă, cântăreţul zice: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri..., Binecuvântat este Dumnezeu..., Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie, Sfinte, slavă Ţie, Împărate...,  Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează! Şi cel rânduit a ridica panaghia zice: Binecuvântaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine păcătosul. Şi toţi răspund: Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască.
         
    Şi, luând cântăreţul panaghia cu amândouă mâinile, cu vârful degetelor, o înalţă puţin cu chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare: Mare este numele!  Iar cel mai mare sau preotul de rând zice: Al Preasfintei Treimi. Şi, punând-o pe Icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează cruciş, zicând: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă. Şi preotul zice: Cu ale ei rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
 
Cântăreţul zice apoi Troparul Născătoarei de Dumnezeu:
 
    Fericimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că întru tine Cel neîncăput, Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiţi suntem şi noi, avându-te pe tine folositoare, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
 
Apoi se cântă: Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim...
 
    SĂ SE ŞTIE că, dacă este praznic împărătesc, în loc de: Cuvine-se cu adevărat... se cântă irmosul Cântării a 9-a; şi acesta cântându-se, cel ce a înălţat panaghia poartă panaghierul pe la toţi fraţii, care, după rânduială, sărutându-l, gustă din preasfânta parte; şi, sfârşindu-se cântarea, preotul zice: Întru multe rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. Iar cântăreţul zice: Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Preotul:  Domnul cel milostiv şi îndurat a dat hrană celor ce se tem de Dânsul şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

Apoi cântăreţul citeşte Psalmul 121:
 
   Veselitu-m am de cei ce mi-au zis mie: „ În casa Domnului vom merge! ” Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns unite. Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după Legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în turnurile tale. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.
 
    Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăţia..., Cântăreţul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru..., şi Condacul praznicului sau al sfântului. Duminica se zice Condacul învierii, după glasul de rând. Apoi: Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează! Iar cel mai mare sau preotul de rând zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din darurile Sale cele bogate... Apoi preotul, lovind în clopoţel, zice: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cântăreţul: Nădejdea noastră, slavă Ţie! Preotul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l mântuiască pe Preafericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (înalt) Prea Sfinţitul (Arhi) Episcopul nostru (N)]. Cântăreţul: Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe el. Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască şi pe preacuviosul părintele nostru (N), dimpreună cu toţi părinţii şi fraţii slujitori ai sfânt locaşului acestuia. Cântăreţul: Dumnezeu să-i ierte şi să-i miluiască pe ei. Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce ne miluiesc şi ne ajută pe noi. Cântăreţul: Dumnezeu să-i ierte şi să-i miluiască pe ei. Preotul: Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce se ostenesc şi slujesc, părinţii şi fraţii noştri. Cântăreţul: Dumnezeu să-i ierte şi să-i miluiască pe ei. Preotul: Dumnezeu să odihnească pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfântului locaşului acestuia. Cântăreţul: Veşnica lor pomenire. Preotul: Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. Amin.
 

    Despre ridicarea panaghiei cum a fost şi pentru ce după mărita înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi după pogorârea Duhului Sfânt, până la despărţirea sfinţilor apostoli trimişi la predicare, erau toţi împreună, şi după rugăciune, când şedeau la prânz, lăsau un loc gol, pe care puneau o pernă, şi pe pernă o părticică de pâine, din care mâncau, în locul părţii lui Hristos. Iar sculându-se de la prânz, şi rugându-se, şi dând mulţumită, luau părticica cea de pâine, pe care o numeau partea Domnului, şi pe aceea înălţând-o ziceau: Mărire Tată­lui şi Fiului şi Sfântului Duh. Și în loc de: Mare este numele, ziceau: Hristos a înviat, până la înălţare; iar după aceea: Mare este numele Sfintei Treimi. Doamne Iisuse Hristoase ajută-ne nouă. Şi acestea le săvârşeau aşa, făcându-le fiecare dintr-înşii, unde se întâmplau până la adormirea Născătoarei de Dumnezeu. Iar când a fost adu­narea pe nor a Apostolilor cea din toată lumea pentru mutarea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi săvârşind cele ce se cădea după îngroparea ei, a treia zi fă­ceau mângâiere. Şi după prânz, sculându-se şi ridicând după obicei părticica cea de pâine, care era pusă întru numele lui Hristos, să zică: Mare este numele:  (O minu­ne prea mărită!) Cea moartă, ca şi cum ar fi fost vie pe un nor în aer s-a arătat, stând înaintea ei îngeri luminaţi. Şi a zis lor: Bucuraţi-vă că eu cu voi sunt în toate zilele. Această ştire de bucurie le-o dă de la Fiul său; iar ucenicii de minune spăimântându-se, în loc de: Doamne Iisuse Hristoase,... au strigat: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă. După acea mergând la mormânt neaflând preacura­tul ei trup, s-au încredinţat cu adevărat, că a înviat cu trupul a treia zi, ca şi Fiul ei, din morţi, s-a sculat şi mutându-se a trecut la ceruri împreună cu Hristos împărăţind în vecii vecilor.

RUGĂCIUNILE MESEI DE SEARĂ

ADICĂ ALE CINĂREI


După rugăciunile Vecerniei, mergând seara la masă, zicem:

   Mânca-vor săracii şi se vor sătura, şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în vea­cul veacului!

    Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte binecuvântează. Preotul binecuvântează cele puse înainte pe masă, zicând: Hristoase Dumnezeule... În lipsa Preotului , Diaconul, Monahul ori mi­reanul mai bătrân şi mai înţelept, zice:  Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dum­nezeu, pentru rugăciunile Prea Curatei, Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.    Mesenii răspund: Amin!

După ce ne sculăm de la masă, zicem :

   Făcutu-sa pântecele tău masă sfântă, având Cereasca Pâine, pe Hristos, Dumne­zeul nostru, din Carele tot cela ce mânâncă nu va muri, precum a zis hrănito­rul tuturor, Născătoare de Dumnezeu. Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, trecând cu vederea greşalele noastre şi dăruind vindecare celor ce iau cu credinţă binecu­vântarea ta, Preacurată.

Apoi cântăm: Cuvine-se cu adevărat...

   Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-sa pes­te noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea din rodul grâului, al vinului şi al untdelemnului, al lor ce s-au înmulţit. Cu pace împreună mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, deo­sebi, întru nădejde m-ai aşezat.

    Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori),  Părinte binecuvântează! Preotul: Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Diaconul, Monahul, ori mireanul mai bătrân şi mai înţelept în lipsa Preotului, zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.


RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

    Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate Ceresc..., Sfinte Dumnezeule... (de trei ori) Slavă... Şi acum...  Preasfântă Treime... Doamne miluieşte! (de trei ori) Slavă... Şi acum... Tatăl nostru...

   Miluieşte-ne pe noi, Doamne miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă...


   Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre; ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum...

   Uşa milostivirii deschide-o nouă prea binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum…

Apoi rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl
:


   Dumnezeule veşnice şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit pe mine nevrednicul, robul Tău, a ajunge până în acest ceas, iartă-mi greşealele şi tot păcatul săvârşit în această zi cu fapta, cu gândul, cu lucrul şi cuvântul şi curăţeşte-mă de toată spurcăciunea sufletului şi a trupului. Dă-mi Doamne, întru această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu aşternut, bine să plac Preasfântului Tău nume în toate zilele vieţii mele, şi-mi ajută cu Harul Tău să calc pe vrăjmaşii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Izbăveşte-mă Doamne, de gândurile cele deşarte, care mă întinează şi de poftele cele rele că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua a Sf. Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos:

   Atotţiitorule Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta nu te depărta niciodată de mine, robul Tău, ci odihneşte-Te întru mine pururea Iisuse, Cela ce eşti păstor bun al oilor Tale, nu mă da ispitei şarpelui, nici mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui ce ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, mă păzeşte cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel sfânt, prin Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-mi Doamne şi mie, nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înţelegerii Sfintei Evangheliei Tale, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea prin curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică în vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti, cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul Duh în veci, Amin.

Rugăciunea a treia către Sfântul Duh:

   Doamne, Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule Adevărate, milostiveşte-Te spre mine păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte, şi-mi iartă mie nevrednicului, toate câte am greşit Ţie astăzi ca un om şi nu numai ca un om, ci şi mai rău decât dobitocul. Păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rău, care sunt din voia mea cea slobodă şi din lene: ori de m-am jurat cu Numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau am clevetit pe cineva în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cade am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; ca toate acestea şi mai mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează, şi mă slobozeşte şi mă iartă ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu păcătosul, necuratul şi ticălosul şi să mă închin, să cânt şi să preaslăvesc preacinstitul numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiul Lui, acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra:

   Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit întru aceasta zi, prin faptă, cuvânt, vorbă şi gând ca un bun şi iubitor de oameni iartă-mi. Somn cu pace şi fără scârbă dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm  Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea:

   Doamne Dumnezeul nostru, întru Care am crezut şi al Cărui nume, mai mult decât tot numele îl chemăm, dăruieşte pace, milă, sănătate, mântuire şi iertare de păcate nouă, celor ce mergem spre somn. Păzeşte-ne de toată nălucirea şi necurata dulceaţă. Potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă creştineşte a vieţui, ca dobândind viaţă cu fapte bune şi rugăciune să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.

Rugăciunea a şasea către Maica Domnului:

   Preacurată şi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi cu rugăciunile tale mă povăţuieşte la fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec şi prin tine Raiul să dobândesc, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, una curată şi binecuvântată.

Rugăciunea a şaptea către Sfântul Înger, păzitorul vieţii:

   Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor sfinţilor. Amin.

   Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară!

   Fecioară pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze pentru tine sufletele noastre.

   Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maică a lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul tău.

   De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, Marie, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, celui ce îmi trebuieşte al tău ajutor şi a ta folosinţă, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte.

Rugăciunea Sf. Ioanichie

   Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă slavă Ţie.

Apoi:


   Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte (de 3 ori)    Binecuvântează şi otpustul

   Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale preacuvioşilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor Tăi, mântuieşte-mă pe mine păcătosul.

Rugăciunea Sf. Ioan Damaschin  (Aceasta să o zici arătând spre patul tău)

   Stăpâne Iubitorule de oameni au doară nu-mi va fi mie acest pat groapă ? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet ? Iată groapa mă aşteaptă şi moartea mă pândeşte. De judecata Ta, Doamne mă tem şi de munca cea fără de sfârşit, iară a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe preacurata Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi pe Sfântul Înger, păzitorul meu, şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de osânda şi munca. Ci rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că de vei mântui pe cel drept nu este lucru mare şi de vei milui pe cel curat, nu-i nici o minune, căci sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăţi iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.

 Apoi cu închinăciune până la pământ zi:

    Mă închin Ţie, Preasfântă Treime, Care eşti o Fiinţă de viaţă Făcătoare şi nedespărţită: Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte; cred în Tine, Te mărturisesc, Te slăvesc, îţi mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc şi Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru Sfânt Numele Tău. (de 3 ori).

   Mă închin Ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu naşterea ta, Împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor şi împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi mă apără de toate nevoile şi împresurările sufleteşti şi trupeşti, şi te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni.
(o închinăciune)

    P
reasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Marie, primeşte această puţină rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.
(o închinăciune)

  T
oate sfintele puteri cereşti: Scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii şi îngerii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul; rogu-mă şi mă cuceresc vouă.
(o închinăciune)

   Sfinte şi mare Proorocule Ioane, înainte Mergătorule şi Botezătorul Domnului, cel care ai pătimit pentru Iisus Hristos şi ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul, ca să mă mântuiesc prin rugăciunile tale.
(o închinăciune)

   Sfinţilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postnicilor, temătorilor de Dumnezeu, drepţilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor şi toţi sfinţii, care aţi pătimit pentru Iisus Hristos şi aţi câştigat îndrăzneală către Stăpânul, rugaţi-vă pentru mine păcătosul, ca să mă mântuiesc prin rugăciunile voastre. (o închinăciune)

   Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi cu făcătorii de minuni Nicolae, Spiridon, Calinic, Nectarie, Dometian şi cu toţi sfinţii începătorii preoţiei, ajutaţi-mi şi mă miluiţi cu rugăciunile şi cu ajutorul vostru. (o închinăciune)

   Toate sfintele femei: Mironosiţe, muceniţe, cuvioase, temătoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit lui Iisus Hristos, cum se cuvine, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. (o închinăciune)

   C
ea nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă purtătoarei Crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci cu puterea ta mă izbăveşte de toată ispita cea trupească şi sufletească.
(o închinăciune)

  Preacurată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creştinilor, pentru că altă îndrăzneală şi nădejde nu am, fără numai pe tine, cea cu totul nevinovată, Stăpâna mea şi Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, pentru aceea mă rog: Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile mele, şi roagă pe milostivul tău Fiu şi Dumnezeul meu, ca să miluiască ticălosul meu suflet şi să mă izbăvească de veşnicele chinuri şi să mă învrednicească împărăţiei Sale. (o închinăciune)

 
S
finte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătăţii tale şi izgoneşte de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului şi roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Şi pe urmă, vrând sa mergi spre aşternut, zi aceasta:

   Luminează ochii mei, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul meu; întăritu-m-am asupra lui.

Slavă ...

  Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăveşte-mă de ele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acum ...

   Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care eşti mai sfântă decât sfinţii îngeri, neîncetat te cântăm cu inima şi cu gura, mărturisindu-te, că tu eşti de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat, şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Rugăciunea lui Antioh monahul Pandecteanul către Domnul nostru Iisus Hristos:

  Şi ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului şi sufletului, şi ne păzeşte pe noi de întunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi cea de noapte patimă a dulceţii. Conteneşte întărâtările patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele aprinse şi pornite asupra noastră cu vicleşug, zburdările trupului nostru le potoleşte şi tot gândul nostru cel pământesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte deşteaptă, cuget curat, inimă trează, somn uşor, şi de toată nălucirea satanei nestrămutat. Scoală-ne în vremea rugăciunii, întăriţi în poruncile Tale şi pomenirea judecăţilor Tale întru noi nestricată având-o. Cuvântare de slava ta în toată noaptea ne dăruieşte ca să cântăm, să binecuvântăm şi să slăvim preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău: Al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

   Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

   Slăbeşte, lasă, iartă Dumnezeule greşelile noastre, cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvântul, cele cu ştiinţa şi cele cu neştiinţa, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gândul, toate le iartă nouă, ca un bun şi iubitor de oameni. Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strâmbătate, iartă-i Doamne! Celor ce ne fac bine, fă-le bine ! Fraţilor şi rudeniilor noastre, împlineşte-le cererile cele către mântuire şi viaţă veşnică. Pe cei ce sunt în neputinţă cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le! pe cei de pe mare ocârmuieşte-i; cu cei călători împreună călătoreşte; pe cei din văzduh ocroteşte-i, celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi, dăruieşte-le iertare păcatelor. Pe cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i după mare mila Ta! Pomeneşte, Doamne, pe cei mai înainte adormiţi, părinţii şi fraţii noştri, şi-i odihneşte unde cercetează lumina feţei Tale. Pomeneşte, Doamne, pe fraţii noştri cei robiţi de patimile vieţii acesteia, şi-i izbăveşte de toată primejdia! Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc daruri şi fac binele în sfintele Tale Biserici şi le împlineşte cererile către mântuire şi viaţă veşnică! Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi! Luminează mintea noastră cu lumina cunoştinţei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea fecioara Maria, şi ale tuturor sfinţilor Tăi, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea Sfintei Cruci:

   Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topeşte ceara de la faţa focului aşa să piară dracii de la faţa celor ce-L iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Sfintei Cruci, şi zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită şi de viaţă purtătoare Crucea Domnului, care izgoneşti dracii cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmaşul. O preacinstită, şi de viaţă purtătoare, Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu şi cu toţi sfinţii în vecii vecilor. Amin.

     Vrând să te culci în aşternut, fă-ţi semnul Sfintei Cruci drept pe faţa ta, sărută cruciuliţa ce o porţi la pieptul tău cu credincioşie, apoi îngrădeşte-ţi aşternutul deasupra si de toate părţile lui cu semnul Sfintei Cruci, zicând :

   Îngrădeşte-mă, acoperă-mă şi mă păzeşte, Doamne, cu puterea cinstitei şi de viaţă purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

Când vrei să adormi, zi:

  În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, îţi încredinţez sufletul meu, păzeşte-mă, binecuvântează-mă, miluieşte-mă după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şi viaţă veşnică îmi dăruieşte. Amin.

TROPARELE DE PESTE TOATĂ SĂPTĂMÂNA

LUNI

Troparul, glasul al 4-lea:

   Mai-marilor voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi, nevrednicii, să ne acoperiţi pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste oştile puterilor celor de sus.

MARŢI

Troparul, glasul al 2-lea:

   Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este mărturia Dom­nului, înainte Mergătorule; că te-ai arătat cu adevărat şi decât proo­rocii mai cinstit, că te-ai învrednicit a boteza în repejuni pe Cel propo­văduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.

MIERCURI ȘI VINERI

Troparul, glasul 1:

   Mântuieşte, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta biruință binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruiește şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău .

JOI

Troparul, glasul al 3-lea:

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Alt tropar, glasul al 4-lea:

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia, cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

SÂMBĂTĂ

Troparul, glasul al 2-lea:

   Apostolilor, mucenicilor şi proorocilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta, şi credinţa aţi păzit, în­drăznire având către Mântuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugaţi-L pentru noi, să mân­tuiască, rugămu-vă, sufletele noastre.

Alt tropar, glasul al 2-lea:

   Pomeneşte, Doamne, ca un bun pe ro­bii Tăi, şi câte în viaţă au greşit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cela ce poţi şi celor adormiţi a le da odihnă.

CONDACELE DE PESTE TOATĂ SĂPTĂMÂNA

LUNI

Al îngerilor, pe glasul al 2-lea:

   Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouă şi mare milă, ca unii care sunteţi mai-marii voievozi ai celor fără de trup.

MARŢI

Al Înaintemergătorului, pe glasul al 2-lea:

   Proorocule al lui Dumnezeu şi înainte Mergătorule al harului, capul tău, ca un trandafir preasfinţit din pământ aflându-l, vindecări totdeauna luăm, pentru că iarăşi, ca şi mai înainte, în lume propovădu­ieşti pocăinţa.

MIERCURI ŞI VINERI

Al Crucii, pe glasul al 4-lea:

   Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumne­zeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

JOI

Al Sfinţilor Apostoli, pe glasul al 2-lea:

   Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor Tale şi în odihnă; că chinurile acelora şi moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada, Unule, Cel ce ştii cele din inimă.

Al Sfântului Nicolae, pe glasul al 3-lea:

   În Mira Lichiei, Sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scă­pat-ai pe cei nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare cunoscător al darului lui Dumnezeu.

SÂMBĂTĂ

Se zice mai întâi Condacul hramului, apoi: Slavă...,

   Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Şi acum..., al mucenicilor, pe glasul al 8-lea:

   Ca o pârgă a firii, Ţie, Săditorului făpturii, lumea îţi aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu mucenici. Pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă, Biserica Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, mult-Milostive.

Iar acest condac se zice în toate zilele, afară de sâmbătă:

   Ceea ce eşti folositoare creştinilor, neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul, neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sârguieşte spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

TROPARELE ÎNVIERII

Pe cele opt glasuri cu ipacoi şi condacele lor:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

GLASUL 1

Troparul:

   Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii via­ţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă învierii Tale, Hristoase; slavă împărăţiei Tale; slavă iconomiei Tale, Unule, Iubitorule de oameni.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Gavriil zicând ţie: Fecioară, bucură-te! Împreună cu glasul S-a în­trupat Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprinzătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălăşluit întru tine, slavă Celui ce a ieşit din tine; slavă Celui ce ne-a izbăvit pe noi, prin naş­terea ta.

Ipacoi:

   Pocăinţa tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosiţelor bucuria a vestit; că ai înviat, Hristoase, Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Condacul:

   Înviat-ai ca un Dumnezeu din mormânt întru mărire şi lumea împreună o ai înviat şi firea oamenilor Te laudă, ca pe Cel ce eşti Dumnezeu. Moartea a pierit şi Adam dănţuieşte, Stăpâne, iar Eva acum, izbăvită fiind din legături, se bucură, strigând: Tu eşti Hristoase, Cel ce dai tuturor învierea.


GLASUL AL 2-LEA

Troparul:

   Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; şi, când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Al Născătoarei de Dumnezeu:


   Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria pă­zită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Ipacoi:


   După patimă, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase, Dumnezeule, văzut-au îngeri în mormânt şi s-au spăimântat; că glas au auzit de la dânşii, că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Condacul:

   Înviat-ai din mormânt, Mântuitorule Atotputernice, şi iadul, văzând minunea, s-a spăimântat, şi morţii s-au sculat, şi făptura, văzând, se bucură de Tine, şi Adam împreună se veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, Te laudă pururea.


GLASUL AL 3-LEA

Troparul:


   Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte. Cel Întâi-Născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi şi a dat lumii mare milă.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; căci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce răbdând patimă, ne-a izbăvit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

Ipacoi:


   Spăimântând cu vederea, liniştind cu graiurile, îngerul cel străluci­tor a zis mironosiţelor: Ce căutaţi pe Cel viu în mormânt ? Sculatu-S-a, deşertând mormintele. Cunoaşteţi pe Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii. Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoare lucrurile Tale, că ai mântuit neamul omenesc.

Condacul

Podobie: Fecioara astăzi...

   Înviat-ai astăzi din mormânt, Îndurate, şi pe noi ne-ai scos din porţile morţii. Astăzi Adam dănţuieşte şi Eva se bucură, iar proorocii, împreună cu patriarhii, laudă neîncetat puterea cea dumnezeiască a stăpânirii Tale.GLASUL AL 4-LEA


Troparul:

   Propovăduirea învierii celei luminate înţelegând-o de la înger uceniţele Domnului şi lepădând osândirea cea strămoşească, apostolilor lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos, Dumne­zeu, dăruind lumii mare milă.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat: Dumnezeu întrupându-Se, întru unire neamestecată, şi Crucea, de bunăvoie, pentru noi luând; prin care, înviind pe cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

Ipacoi:


   Cele despre minunată scularea Ta, mai înainte alergând, mirono­siţele le-au vestit apostolilor, Hristoase, că ai înviat ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Condacul:

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

   Mântuitorul şi Izbăvitorul meu, din mormânt, ca un Dumnezeu, a sculat din legături pe pământeni şi porţile iadului a zdrobit şi, ca un Stăpân, a înviat a treia zi.GLASUL AL 5-LEA


Troparul:


   Pe Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Care S-a născut din Fecioară, spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioşii şi să ne închinăm; că a binevoit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe cei morţi, întru slăvită învierea Sa.

Al Născătoarei de Dumnezeu:


   Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată. Bucură-te, zidul şi acoperământul celor ce aleargă la tine. Bucură-te, limanul cel neînviforat şi neispitit de nuntă, care ai născut cu trup pe Făcătorul tău şi Dumne­zeu. Nu înceta a te ruga pentru cei ce laudă şi se închină naşterii tale.

Ipacoi:


   De îngereasca vedere spăimântându-se cu mintea mironosiţele, şi, prin dumnezeiasca sculare, luminându-şi sufletul, apostolilor au binevestit: Vestiţi între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună-lucrează prin minuni şi dăruieşte nouă mare milă.

Condacul:


   La iad, Mântuitorul meu, Te-ai pogorât şi, porţile sfărâmând, ca un Atotputernic, pe cei morţi, ca un Ziditor, împreună i-ai înviat şi boldul morţii, Hristoase, l-ai zdrobit, şi Adam din blestem s-a izbăvit, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta toţi strigăm către Tine: Mântuieşte-ne pe noi, Doamne.


GLASUL AL 6-LEA

Troparul:

   Puterile îngereşti, la mormântul Tău, şi străjerii au adormit şi sta Maria la mormânt, căutând preacurat trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din morţi, Doamne, slavă Ţie.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maică a Ta, venit-ai la patimă prin hotărâre de bunăvoie; strălucit-ai pe Cruce, vrând să cauţi pe Adam, grăind îngerilor: Bucuraţi-vă împreună cu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate cu înţelepciune le-ai rânduit, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Ipacoi:

   Cu moartea Ta cea de bunăvoie şi de viaţă făcătoare, Hristoase, porţile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult şi, înviind din morţi, ai izbăvit din stricăciune viaţa noastră.

Condacul:

   Cu palma cea începătoare de viaţă, pe cei morţi din adâncurile cele întunecoase înviindu-i pe toţi, Dătătorul de viaţă, Hristos Dumnezeu, înviere a dăruit neamului omenesc; că este Mântuitorul tuturor, Învie­rea şi viaţa şi Dumnezeu a toate.


GLASUL AL 7-LEA


Troparul:

   Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul. Plânge­rea mironosiţelor o ai schimbat şi apostolilor a propovădui le-ai po­runcit, că ai înviat, Hristoase, Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Ceea ce eşti vistieria învierii noastre, pe cei ce nădăjduiesc în tine, Prealăudată, scoate-i din groapă şi din adâncul greşelilor. Că tu, năs­când Mântuirea, pe cei vinovaţi păcatului i-ai mântuit, ceea ce mai îna­inte de naştere ai fost Fecioară, şi în naştere Fecioară, şi după naştere iarăşi ai rămas Fecioară.

Ipacoi:

   Cel ce chipul nostru ai luat şi ai răbdat Crucea trupeşte, mântuieşte-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni.

Condacul:

   Nu va mai putea încă stăpânia morţii cu puterea să ţină pe oameni, că Hristos s-a pogorât, sfărâmând şi stricând puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucură, zicând celor ce erau în credinţă: Sosit-a Mântuitorul! Ieşiţi, credincioşilor, la înviere.


GLASUL AL 8-LEA


Troparul:

   Dintru înălţime Te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne izbăveşti pe noi din patimi. Cel ce eşti viaţa şi învierea noastră, Doamne, slavă Ţie.

Al Născătoarei de Dumnezeu:

   Cela ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care, cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumne­zeu, care Te-a născut şi se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorule, pe poporul cel deznădăjduit.

Ipacoi:

   Mironosiţele, stând înaintea mormântului Dătătorului de viaţă, pe Stăpânul cel fără de moarte îl căutau între cei morţi şi, bunele vestiri de bucurie de la înger primind, Apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Condacul:

   Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai ridicat şi pe Adam l-ai înviat; Eva dănţuieşte întru învierea Ta, şi marginile lumii prăznuiesc întru scularea Ta cea din morţi, mult-Milostive.
TROPARELE NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Pe fiecare glas, care se cântă peste tot anul la Vecernie, la Utrenie, după Dumnezeu este Domnul..., şi la sfârşitul Utreniei.

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

GLASUL I

Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | VineriDUMINICĂ SEARA


Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Minunea minunilor văzând-o întru tine, ceea ce eşti plină de har, făptura se bucură; că ai zămislit fără sămânţă şi ai născut, în chip de negrăit, pe Cel pe Care căpeteniile cetelor îngereşti a-L vedea nu pot. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre. 
 
La sfârşitul Utreniei:

   Preacurată de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti binecuvântată în ceruri şi pe pământ mărită, bucură-te, Mireasă nenuntită!

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

  Ceea ce ai zămislit fără de ardere Focul Dumnezeirii şi ai născut fără de sămânţă pe Domnul, Izvorul vieţii, ceea ce eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce este în cer fără de maică, pe pământ L-ai născut fără de tată, mai presus de înţeles şi de auz; pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi, cu rugăciunile tale, din nevoi izbăvindu-ne, pretutindenea fiind păziţi cu Crucea Fiului tău, după datorie toţi cu cucernicie pe tine te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti binecuvântată în ceruri şi pe pământ mărită, bucură-te, Mireasă nenuntită!

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Ceea ce ai zămislit fără de ardere Focul Dumnezeirii şi ai născut fără de sămânţă pe Domnul, Izvorul vieţii, ceea ce eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte pe cei ce te măresc pe tine.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce este în cer fără de maică, pe pământ L-ai născut fără de tată, mai presus de înţeles şi de auz; pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

JOI SEARA


Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi, cu rugăciunile tale, din nevoi izbăvindu-ne, pretutindenea fiind păziţi cu Crucea Fiului tău, după datorie toţi cu cucernicie pe tine te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti binecuvântată în ceruri şi pe pământ mărită, bucură-te, Mireasă nenuntită!

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Gavriil zicând ţie, Fecioară: Bucură-te! împreună cu glasul S-a întru­pat Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis drep­tul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălăşluit întru tine; slavă Celui ce a ieşit din tine; slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin naşterea ta.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce este în cer fără de maică, pe pământ L-ai născut fără de tată, mai presus de înţeles şi de auz; pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.


GLASUL AL 2-LEA


Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


 DUMINICĂ SEARA

Şi luni dimineaţa, la  Dumnezeu este Domnul...

   Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi milostivirii, Năs­cătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată precum de-a pururea puterea ta; că, întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trupuri.

La sfârşitul Utreniei:

   Maică Sfântă a Luminii celei negrăite, cinstindu-te pe tine cu înge­reşti cântări, cu bună-credinţă te mărim.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Firii celei dumnezeieşti ne-am făcut părtaşi prin tine, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară; că pe Dumnezeu întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta, după datorie, pe tine toţi cu bună-credinţă te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, norul Luminii celei neapuse, care ai purtat în braţe pe însuşi Domnul slavei.

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...,

   Preamărită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; că, prin Crucea Fiului tău, iadul s-a prădat, moartea s-a omo­rât şi noi, cei morţi, ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta, mulţumind, slăvim ca pe un Puternic pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul mult-milostiv.

La sfârşitul Utreniei:

   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim, strigând: Bucură-te, toiagul din care Dumnezeu, odrăslind fără de sămânţă, a pierdut prin lemn moartea.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Firii celei dumnezeieşti ne-am făcut părtaşi prin tine, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară; că pe Dumnezeu întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta, după datorie, pe tine toţi cu bună-credinţă te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, norul Luminii celei neapuse, care ai purtat în braţe pe însuşi Domnul slavei.

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Preamărită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; că, prin Crucea Fiului tău, iadul s-a prădat, moartea s-a omo­rât şi noi, cei morţi, ne-am sculat şi vieţii ne-am învrednicit; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta, mulţumind, slăvim ca pe un Puternic pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul mult-milostiv.

La Sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, norul Luminii celei neapuse, care ai purtat în braţe pe însuşi Domnul slavei.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Curăţia fiindu-ţi pecetluită şi fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Maică Sfântă a Luminii celei negrăite, cinstindu-te pe tine, cu înge­reşti cântări, cu dreaptă credinţă te mărim.

Iar dacă se va întâmpla Aliluia, la fiecare glas, se zic aceste tropare:

   Apostolilor, mucenicilor şi proorocilor, ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi credinţa aţi păzit, îndrăzneală având către Mântuitorul, pe Acela, ca pe un Bun, rugaţi-L pentru noi să mântuiască sufletele noastre.

Slavă... al morţilor:

   Pomeneşte, Doamne, ca un Bun pe robii Tăi şi câte în viaţă au greşit, iartă-le; că nu este nimeni fără păcat, afară de Tine, Cel ce poţi a da odihnă şi celor răposaţi.

Şi acum...

   Maică Sfântă a Luminii celei negrăite, cinstindu-te pe tine, cu înge­reşti cântări, cu dreaptă credinţă te mărim.GLASUL AL 3-LEA

Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


 DUMINICĂ SEARA

Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   De frumuseţea fecioriei tale şi de prealuminată curăţia ta Gavriil, mirându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ţie ? Sau cum te voi numi pe tine ? Nu mă pricep şi mă minu­nez! Pentru aceasta, precum mi sa poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har.

La sfârşitul Utreniei:

   Fiecare, unde se mântuieşte, acolo după dreptate şi aleargă; şi care altă scăpare de felul acesta poate fi, Născătoare de Dumnezeu, în afară de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre ?

LUNI SEARA


Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumnezeu Născătoare, ajutătoarea cea tare a lumii, acoperă-ne cu rugăciunile tale pe noi, robii tăi, de toată nevoia, una binecuvântată.

La sfârşitul Utreniei:

   Fiecare, unde se mântuieşte, acolo după dreptate şi aleargă; şi care altă scăpare de felul acesta poate fi, Născătoare de Dumnezeu, în afară de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre ?

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Toiag de putere câştigând Crucea Fiului tău, Născătoare de Dumne­zeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjmaşilor noştri, cei ce cu dra­goste neîncetat pe tine te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumnezeu Născătoare, ajutătoarea cea tare a lumii, acoperă-ne cu rugăciunile tale pe noi, robii tăi, de toată nevoia, una binecuvântată.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Proorocii mai înainte au propovăduit, apostolii au învăţat, muce­nicii au mărturisit şi noi am crezut că tu eşti cu adevărat de Dumne­zeu Născătoare; pentru aceasta şi mărim naşterea ta cea de negrăit.

La sfârşitul Utreniei:

   Fiecare, unde se mântuieşte, acolo după dreptate şi aleargă; şi care altă scăpare de felul acesta poate fi, Născătoare de Dumnezeu, în afară de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre ?

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Toiag de putere câştigând Crucea Fiului tău, Născătoare de Dumne­zeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjmaşilor noştri, cei ce cu dra­goste neîncetat pe tine te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumnezeu Născătoare, ajutătoarea cea tare a lumii, acoperă-ne cu rugăciunile tale pe noi, robii tăi, de toată nevoia, una binecuvântată.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Căci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce primind patimă, ne-a mân­tuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

La sfârşitul Utreniei:

   Proorocii mai înainte au propovăduit, apostolii au învăţat, muce­nicii au mărturisit şi noi am crezut că tu eşti cu adevărat de Dumne­zeu Născătoare; pentru aceasta şi mărim naşterea ta cea de negrăit.


GLASUL AL 4-LEA


Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri

 
DUMINICA SEARA


Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Celei ce a fost hrănită în Templu, în Sfânta Sfintelor, celei îmbră­cate cu credinţa şi cu înţelepciunea şi cu neîntinata feciorie, arhan­ghelul Gavriil i-a adus din cer închinare şi strigarea: Bucură-te! Bucură-te, cea binecuvântată! Bucură-te, preamărită, Domnul este cu tine!

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine, cea mai înaltă decât făptura, a te lăuda după vrednicie nepricepându-ne, de Dumnezeu Născătoare, te rugăm, în dar, miluieşte-ne pe noi.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...,

   Către Născătoarea de Dumnezeu, acum să alergăm cu osârdie noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte, că pierim de mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Tu eşti rugul în care, fără de ardere, Moise a văzut Focul Dumnezeirii, ca o flacără.

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos, sabie a străbătut prin sfânt sufletul tău când ai văzut răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

La sfârşitul Utreniei:

   Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim, strigând: Tu eşti mun­tele din care în chip negrăit S-a tăiat Piatra, de Care porţile iadului s-au sfărâmat.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe Cuvântul Tatălui, Hristos, Dumnezeul nostru, întrupat din tine, L-am cunoscut, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ceea ce eşti singură binecuvântată; pentru aceasta neîncetat lăudându-te, pe tine te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine, cea mai înaltă decât făptura, a te lăuda după vrednicie nepricepându-ne, de Dumnezeu Născătoare, te rugăm, în dar, miluieşte-ne pe noi.

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos, sabie a străbătut prin sfânt sufletul tău când ai văzut răstignit de voie pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Tu eşti rugul în care, fără de ardere, Moise a văzut Focul Dumnezeirii, ca o flacără.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născă­toare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată şi Crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Tu eşti rugul în care, fără de ardere, Moise a văzut Focul Dumnezeirii, ca o flacără.


GLASUL AL 5-LEA


Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


DUMINICĂ SEARA


Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Cu îngerii, cele cereşti, cu oamenii, cele pământeşti strigăm cu glas de bucurie, Născătoare de Dumnezeu, către tine: Bucură-te, poarta cea mai desfătată decât cerurile! Bucură-te, singura mântuire a pământe­nilor! Bucură-te, Curată, ceea ce eşti plină de har, care ai născut pe Dumnezeu cel întrupat.

La sfârşitul Utreniei:

   Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, şi fii ai luminii printr-însa ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Acoperământul tău cel grabnic şi ajutorul şi mila arată-le spre robii tăi; şi valurile deşartelor gânduri le linişteşte, Curată, de Dumnezeu Născătoare, şi sufletul meu cel căzut ridică-l; că ştiu, Fecioară, că poţi toate câte le voieşti.

La sfârşitul Utreniei:

   Maică a lui Dumnezeu, Preasfântă, cetatea creştinilor, mântuieşte ca totdeauna pe poporul tău, care se roagă către tine cu osârdie. Stai împotriva gândurilor celor ruşinoase şi mândre ca să strigăm către tine: Bucură-te, pururea Fecioară!

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Cu Crucea Fiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, înşelăciunea idolilor toată s-a surpat şi tăria demonilor s-a călcat; pentru aceasta, credincioşii după datorie pururea te lăudăm şi te binecuvântăm şi, Născătoare de Dumnezeu întru-adevăr mărturisindu-te, te mărim.

La sfârşitul Utreniei:

   Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, şi fii ai luminii printr-însa ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Taina cea minunată a Fecioarei lumii s-a arătat mântuire; că dintr-însa Te-ai născut fără sămânţă şi cu trup fără stricăciune Te-ai ară­tat, bucuria tuturor, Doamne, slavă Ţie.

La sfârşitul Utreniei:

   Maică a lui Dumnezeu, Preasfântă, cetatea creştinilor, mântuieşte ca totdeauna pe poporul tău, care se roagă către tine cu osârdie. Stai împotriva gândurilor celor ruşinoase şi mândre ca să strigăm către tine: Bucură-te, pururea Fecioară!

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Cu Crucea Fiului tău, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, înşelăciunea idolilor toată s-a surpat şi tăria demonilor s-a călcat; pentru aceasta, credincioşii după datorie pururea te lăudăm şi te binecuvântăm şi, Născătoare de Dumnezeu întru-adevăr mărturisindu-te, te mărim.


La sfârşitul Utreniei:

   Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, şi fii ai luminii printr-însa ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată; bucură-te, scutul şi acoperământul celor ce aleargă la tine; bucură-te, limanul cel neînviforat. Ceea ce, neispitită de nuntă, ai născut cu trup pe Făcătorul tău şi Dumnezeu, nu lipsi a te ruga pentru cei ce laudă şi se închină naşterii tale.

La sfârşitul Utreniei:

   Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, şi fii ai luminii printr-însa ne-ai arătat, miluieşte-ne pe noi.


GLASUL AL 6-LEA

Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


 DUMINICĂ SEARA

Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Începătură a mântuirii s-a făcut vestirea lui Gavriil către Fecioara, că a auzit: Bucură-te! Și n-a fugit de închinare, nici s-a îndoit ca Sara în cort, ci aşa a zis: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.

La sfârşitul Utreniei:
    
   Arhanghelicesc cuvânt ai primit şi tron de Heruvimi te-ai arătat şi în braţele tale ai purtat, de Dumnezeu Născătoare, pe Nădejdea sufle­telor noastre.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Nădejdea lumii cea bună, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, a ta singură şi tare solire cerem: Îndură-te spre poporul cel fără de ajutor, roagă-L pe înduratul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre de toată ameninţarea, ceea ce eşti una binecuvântată.

La sfârşitul Utreniei:

   Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşinat, Curată Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; ci cere milă şi ia dar spre folosul cererii.

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, roagă-L pe Fiul tău, Cel ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a izbăvit, pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tată fără de maică, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei de apoi L-ai născut întrupat, din curate sângiurile tale, fără bărbat, de Dumnezeu Născătoare; pe Acela roagă-L să ne dăruiască nouă iertare de păcate, mai înainte de sfârşit.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Sfântă Stăpână, Curată, Maica Dumnezeului nostru, care ai născut în chip negrăit pe Făcătorul tuturor, roagă-te totdeauna bunătăţii Lui, împreună cu Sfinţii Apostoli, să ne izbăvească de patimi şi să ne dea nouă iertare de păcate.

La sfârşitul Utreniei:

   De mari daruri, Curată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, te-ai învrednicit; că ai născut cu trup pe Unul din Treime, pe Hristos, Dătătorul de viaţă, spre mântuirea sufletelor noastre.

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, roagă-L pe Fiul tău, Cel ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce şi lumea din înşelăciune a izbăvit, pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tată fără de maică, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei de apoi L-ai născut întrupat, din curate sângiurile tale, fără bărbat, de Dumnezeu Născătoare; pe Acela roagă-L să ne dăruiască nouă iertare de păcate, mai înainte de sfârşit.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Mai înainte a spus Ghedeon zămislirea şi a tâlcuit David naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu; că S-a pogorât ca ploaia pe lână Cuvântul în pântecele tău şi ai odrăslit fără de sămânţă, pământule sfinte, lumii mântuire, pe Hristos, Dumnezeul nostru, ceea ce eşti plină de har.

La sfârşitul Utreniei:

   Pe Cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tată fără de maică, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei de apoi L-ai născut întrupat, din curate sângiurile tale, fără bărbat, de Dumnezeu Născătoare; pe Acela roagă-L să ne dăruiască nouă iertare de păcate, mai înainte de sfârşit.


GLASUL AL 7-LEA

Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


 DUMINICĂ SEARA

Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   De Dumnezeu Născătoare, Fecioară neîntinată, pe Fiul tău roagă-L, cu puterile cele de sus, iertare de greşeli mai înainte de sfârşit să ne dăruiască nouă, celor ce cu credinţă pe tine te slăvim.

La sfârşitul Utreniei:

   Covârşit-ai puterile cereşti, pentru că Biserică dumnezeiască te-ai arătat, binecuvântată, de Dumnezeu Născătoare, care ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Ţie, Născătoare de Dumnezeu, aducem strigare: Bucură-te, că decât îngerii mai înaltă te-ai arătat, pe Dumnezeu născând.

La sfârşitul Utreniei:

   Împacă, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, viaţa noastră, a celor ce strigăm către Tine: Milostive Doamne, slavă Ţie!

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi şi a stricat puterea morţii, roagă-L neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Izbăveşte-ne, Născătoare de Dumnezeu, de păcatele ce ne cuprind pe noi, că altă nădejde nu avem credincioşii, fără numai pe tine şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintru tine.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proorocilor şi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoştinţă mărindu-te, cu cucernicie te lăudăm.

La sfârşitul Utreniei:

   Rodul pântecelui tău, dumnezeiască Mireasă, oamenilor S-a arătat Mijlocitor de mântuire; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu cugetul şi cu graiul mărindu-te, credincioşii te lăudăm.

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi şi a stricat puterea morţii, roagă-L neîncetat, de Dumnezeu Născătoare, Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Izbăveşte-ne, Născătoare de Dumnezeu, de păcatele ce ne cuprind pe noi, că altă nădejde nu avem credincioşii, fără numai pe tine şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintru tine.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Ceea ce eşti vistieria învierii noastre, pe cei ce se încred în tine, Prealăudată, scoate-i din groapă şi din adâncul greşelilor, că tu ai mântuit pe cei vinovaţi de păcate, ceea ce ai născut Mântuirea; care, mai înainte de naştere, ai fost Fecioară şi în naştere Fecioară, şi după naştere iarăşi ai rămas Fecioară.

La sfârşitul Utreniei:

   Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput în ceruri. Bucură-te, Fecioară, propovăduirea proorocilor, prin care a strălucit Emmanuel. Bucură-te, maica lui Hristos Dumnezeu.


GLASUL AL 8-LEA


Duminică | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri


DUMINICĂ SEARA


Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Bucură-te, ceea ce prin îngeri ai primit bucuria lumii. Bucură-te, ceea ce ai născut pe Făcătorul tău şi Domnul. Bucură-te, ceea ce te ai învrednicit a fi Maica lui Hristos Dumnezeu.

La sfârşitul Utreniei:

   Bucură-te, uşa Împăratului slavei, prin care singur Cel Preaînalt a trecut şi pe tine singură pecetluită te-a păzit, spre mântuirea suflete­lor noastre.

LUNI SEARA

Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Întărirea credinţei cea neclintită şi cinstitul dar al sufletelor noas­tre, pe Născătoarea de Dumnezeu, cu cântări să o mărim credincioşii. Bucură-te, ceea ce pe Piatra vieţii în pântecele tău ai încăput-o. Bucură-te, nădejdea marginilor, sprijinitoarea celor întristaţi. Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

La sfârşitul Utreniei:

   Fecioară Preacurată, mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, miş­când cu milostivirea cea de maică pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru.

MARŢI SEARA

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii văzându-l pe Cruce, ceea ce L-a născut a zis, lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar cele dinlăuntru ale mele ard văzând răstignirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiul şi Dumnezeul meu.

La sfârşitul Utreniei:

   Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proorocilor şi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoş­tinţă lăudându-te, cu cucernicie te mărim.

MIERCURI SEARA

Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Poarta vieţii cea înţelegătoare, Preacurată, de Dumnezeu Născă­toare, pe cei ce aleargă la tine cu credinţă, izbăveşte-i din nevoi, ca să mărim preasfântă naşterea ta, spre mântuirea sufletelor noastre.

La sfârşitul Utreniei:

   Fecioară Preacurată, mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, miş­când cu milostivirea cea de maică pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru.

JOI SEARA

Şi vineri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii văzându-L pe Cruce, ceea ce L-a născut a zis, lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar cele dinlăuntru ale mele ard văzând răstignirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiul şi Dumnezeul meu.

La sfârşitul Utreniei:

   Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proorocilor şi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoş­tinţă lăudându-te, cu cucernicie te mărim.

VINERI SEARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...

   Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

La sfârşitul Utreniei:

   Fecioară preacurată, mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, miş­când cu milostivirea cea de maică pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru.
TROPARELE ȘI CONDACELE PENTICOSTARULUI
În Duminica Paştilor şi în Săptămâna Luminată
 

      SĂ SE ŞTIE că, din această Sfântă şi Mare zi a Duminicii Paştilor până la Duminica Tomii, Miezonoptica, Ceasurile şi Pavecerniţa se citesc în acest chip:    După ce binecuvintează preotul, se zice: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le (de trei ori).

   Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credin­cioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că, iată, a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că, răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. (de trei ori)

Ipacoi, glasul al 4-lea:

   Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată de pe mormânt, auzit au de la înger: Pentru ce căutaţi prin­tre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitoare ? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare! Alergaţi şi propovăduiţi că S-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuieşte neamul omenesc.

Condacul, glasul al 8-lea:


   Deşi Te-ai pogorât în mormânt, Cel ce eşti fără de moarte, dar pute­rea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase, Dumne­zeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! Și apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuţi înviere.

Şi aceste tropare, acelaşi glas:


   În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe Scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce eşti necuprins.

Slavă...,


   Ca un purtător de viaţă, mai înfrumuseţat decât raiul cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

   Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaînalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvântată eşti tu între femei, Stăpână, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Doamne, miluieşte (de 40 de ori), Slavă..., Şi acum,..,  Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii..., Întru numele Domnului, binecuvintează părinte! Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri...  Cântăreţul: Amin! Hristos a înviat din morţi... (de 3 ori), Slavă..., Şi acum..., Doamne, miluieşte! (de 3 ori). Părinte, binecuvintează... Şi otpustul.

Aşa se cântă la Ceasurile 3, 6, 9, la Pavecerniţă şi Miezonoptică, până la Duminica Tomii.

La sfârşitul Pavecerniţei, rugăciunea:

   Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotţiitorule, care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporului Tău şi ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocrotește-ne cu sfinţii Tăi îngeri. Întrarmează-ne cu armele dreptății Tale. Îngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic şi ne dăruieşte în acestă seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre desăvârşit, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.


Vineri în Săptămâna Luminată se face pomenirea Izvorului Maicii Domnului

Condacul, glasul al 8-lea:


Podobie: Apărătoare Doamnă...

   Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, îmi dăruieşti mie, izvorând pururea, curgerile harului tău mai presus de cuvânt. Căci, ca pe ceea ce ai născut, mai presus de cuget, pe Cuvântul, te rog să mă rourezi cu darul tău, ca să strig: Bucură-te, apă izbăvitoare!


În Duminica Sfântului Apostol Toma

Troparul, glasul al 7-lea:


   Pecetluit fiind mormântul, viaţă din mormânt ai răsărit, Hristoase Dumnezeule; şi uşile fiind încuiate, înaintea ucenicilor ai stat, învierea tuturor, duh drept printr-înşii înnoindu-ne nouă, după mare mila Ta.

Condacul, glasul al 8-lea:

   Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de încredinţare, a cercat coasta Ta cea de viaţă dătătoare, Hristoase Dumnezeule; că, dacă ai intrat, uşile fiind încuiate, dimpreună cu ceilalţi Apostoli, a strigat către Tine: Domnul meu eşti şi Dumnezeul meu.


În Duminica Mironosiţelor

Troparul, glasul al 2-lea:


  Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii, iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Slavă...

   Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus; dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă.

Şi acum...

   Stând lângă mormânt, îngerul a strigat mironosiţelor femei! Miru­rile se cuvin morţilor; dar Hristos, S-a arătat străin putreziciunii. Ci strigaţi: A înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Condacul, glasul al 2-lea:

   Zicând purtătoarelor de mir: Bucuraţi-vă! Plângerea strămoaşei Eva o ai potolit cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule; iar apostolilor Tăi le-ai poruncit a binevesti că Mântuitorul a înviat din mormânt.


În Duminica Slăbănogului

Troparul învierii, glasul al 3-lea:


   Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti. Că a făcut biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte. Cel Întâi-Născut din morţi S-a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi şi a dat lumii mare milă.

Condacul, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara astăzi...

   Ridică, Doamne, cu dumnezeiescul Tău ajutor, sufletul meu cel slăbănogit prin păcate de tot felul şi prin fapte netrebnice, precum de demult ai ridicat pe slăbănogul, ca, mântuit fiind, să strig Ţie: Slavă puterii Tale, Hristoase îndurate.


Miercuri, la înjumătăţirea Praznicului Cincizecimii

Troparul, glasul al 8-lea:


  Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai strigat: Cel însetat să vină la Mine şi să bea. Izvorule al vieţii noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.

Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

   Înjumătăţindu-se Praznicul Legii, Făcătorule a toate şi Stăpâne, ai zis către cei ce erau de faţă, Hristoase Dumnezeule: Veniţi şi scoateţi apa nemuririi. Pentru aceasta la Tine cădem şi cu credinţă strigăm: Dăruieşte nouă îndurările Tale, că Tu eşti Izvorul vieţii noastre.


În Duminica Samarinencei

Troparul învierii, glasul al 4-lea:

   Propovăduirea învierii celei luminate înţelegând-o de la înger uceniţele Domnului şi lepădând osândirea cea strămoşească, Apostolilor lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-s-a Hristos, Dumne­zeu, dăruind lumii mare milă.

Condacul, glasul al 8-lea:

Podobie: Ca o pârgă a firii...

   Cu credinţă venind la fântână samarineanca, Te-a văzut pe Tine, apa înţelepciunii, din care, bând din-destul, cea în veci vrednică de laudă a moştenit împărăţia cea de sus.


În Duminica Orbului

Troparul învierii, glasul al 5-lea


   Pe Cuvântul, cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Care S-a născut din Fecioară, spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioşii şi să ne închinăm; că a binevoit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe cei morţi, întru slăvită învierea Sa.

Condacul, glasul al 5-lea

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

   Orbit fiind cu ochii sufletului, vin la Tine, Hristoase, ca orbul cel din naştere, cu pocăinţă strigând Ţie: Tu eşti lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric.


În Joia înălţării

Troparul, glasul al 4-lea:


   Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduinţa Sfântului Duh; încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condacul, glasul al 6-lea:

   Punând rânduiala cea pentru noi şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit, ci, rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.


În Duminica Sfinţilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor celor de la Niceea

Troparul, glasul al 8-lea:


   Prea proslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat pe Părinţii noştri luminători pe pământ; şi printr-înşii pe noi toţi ne-ai îndreptat la adevărata credinţă, mult-Îndurate, slavă Ţie.

Condacul, glasul al 8-lea:

Podobie: Ca o pârgă a firii...

   Propovăduirea Apostolilor şi dogmele Părinţilor au întărit Bisericii o singură credinţă, care, purtând haina adevăratului, cea ţesută din Teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu.

În Sâmbăta cea dintâi a Pogorârii Sfântului Duh

Se face pomenirea tuturor celor din veac adormiţi, părinţilor şi fraţilor noştri. Troparul şi Condacul din Sâmbăta lăsatului sec de carne :

Troparul, glasului al 8-lea:

   Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi, că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumne­zeul nostru.

Condacul, glasul al 8-lea:

   Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.


În Duminica Pogorârii Sfântului Duh

Troparul, glasul al 8-lea:


   Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înţe­lepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie.

Condacul, glasul al 8-lea:

   Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, atunci a des­părţit neamurile; iar când a împărţit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toţi la o unire; şi cu toţi, ca într-un glas, slăvim pe Duhul Cel Preasfânt.


În Duminica Tuturor Sfinţilor

Troparul învierii şi al Sfinţilor, glasul al 4-lea:


  Cu sângiurile mucenicilor Tăi celor din toată lumea, ca şi cu o porfiră şi vison împodobită fiind Biserica Ta, printr-înşii strigă către Tine, Hristoase, Dumnezeule: Poporului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obştii Tale dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul, glasul al 8-lea:

   Ca o pârgă a firii, Ţie, Săditorului făpturii, lumea îţi aduce, Doam­ne, pe purtătorii de Dumnezeu mucenici. Pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă păzeşte, mult-Milostive, Biserica Ta, pentru Născătoa­rea de Dumnezeu.
TROPARELE ŞI CONDACELE TRIODULUI

    În Duminica Vameşului şi a Fariseului * În Duminica Fiului risipitor * În Sâmbăta lăsatului sec de carne * În Duminica lăsatului sec de carne * În Sâmbăta din săptămâna brânzei * În Duminica lăsatului sec de brânză * În Sâmbăta din întâia săptămână a Marelui Post * În Duminica întâi a Marelui Post, a Ortodoxiei * În Duminica a doua a Marelui Post * În Duminica a treia a Marelui Post * În Duminica a patra a Marelui Post * Joi, în a cincea săptămână a Marelui Post * Sâmbătă, în a cincea săptămână a Marelui Post * În Duminica a cincea a Marelui Post * Sâmbătă, în a şasea săptămână a Marelui Post * În Duminica Stâlpărilor * În Sfânta şi Marea Luni, la Utrenie * În Sfânta şi Marea Marţi * În Sfânta şi Marea Miercuri * În Sfânta şi Marea Joi * În Sfânta şi Marea Vineri * În Sfânta şi Marea Sâmbătă

În Duminica Vameşului şi a Fariseului

Troparul Învierii, al glasului de rând.


Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

    Să fugim de vorbirea cea trufaşă a fariseului şi să ne învăţăm smerenia vameşului, cu suspine strigând către Mântuitorul: Milostiveşte-Te spre noi, Unule, Îndurate.

În Duminica Fiului risipitor

Troparul învierii, al glasului de rând


Condacul, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara astăzi...

     De la părinteasca slavă a Ta depărtându-mă neînţelepţeşte, în rău­tăţi am risipit bogăţia ce mi-ai dat. Pentru aceasta glasul desfrânatului aduc Ţie: Greşit-am înaintea Ta, Părinte îndurate. Primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, şi mă fă ca pe unul din argaţii Tăi.

În Sâmbăta lăsatului sec de carne

Troparul, glasului al 8-lea:


    Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi, că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumne­zeul nostru.

Condacul, glasul al 8-lea:

    Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

În Duminica lăsatului sec de carne

Troparul învierii, al glasului de rând.


Condacul, glasul 1:

Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

    Când vei veni, Dumnezeule, pe pământ cu slavă şi toate se vor cutremura şi râul cel de foc înaintea divanului va curge, cărţile se vor deschide şi cele ascunse se vor vădi, atunci să mă izbăveşti de focul cel nestins şi să mă învredniceşti a sta de-a dreapta Ta, Judecătorule Preadrepte.

În Sâmbăta din săptămâna brânzei

Se face pomenirea tuturor celor ce au strălucit întru sihăstrie, cuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri.


Troparul, glasul al 4-lea:

     Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blân­deţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, prin rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul, glasul al 8-lea:

Podobie: Ca o pârgă a firii...

     Ca pe nişte propovăduitori ai dreptei credinţe şi înfrânători ai păgânătăţii ai bucurat, Doamne, ceata purtătorilor de Dumnezeu, care a luminat lumea. Pentru rugăciunile lor, în pace desăvârşită, pe cei ce Te slăvesc pe Tine şi Te laudă păzeşte-i, ca să-Ţi cânte Ţie: Aliluia.

    Să se ştie:  În miercurea şi vinerea din săptămâna brânzei, după Ceasul al nouălea, se mănâncă brânză şi ouă, după Canonul celui între sfinţi Părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.

În Duminica lăsatului sec de brânză

Troparul învierii, al glasului de rând.


Condacul, glasul al 6-lea:


     Al înţelepciunii Îndreptătorule şi de ştiinţă Dătătorule, al celor neînţelepţi Învăţătorule şi al săracilor Sprijinitorule, întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, Stăpâne. Dă-mi cuvânt, Cuvinte al Tatălui, că iată buzele mele nu le opresc a striga către Tine: Îndurate, miluieşte-mă pe mine, cel căzut.

În această zi, la Vecernie, se cântă prochimenul, glasul al 8-lea:

      Să nu întorci faţa de la sluga Ta; când mă necăjesc, degrab mă auzi; ia aminte spre sufletul meu şi-l mântuieşte pe el.

    Stih 1: Mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească.

    Stih 2: Să vadă săracii şi să se veselească.

    Stih 3: Căutaţi pe Dumnezeu şi va fi viu sufletul vostru.

Şi iarăşi, cu glas mai înalt:

     Să nu întorci faţa de la sluga Ta; când mă necăjesc, degrab mă auzi; ia aminte spre sufletul meu şi-l mântuieşte pe el.

În Sâmbăta din întâia săptămână a Marelui Post

Se face pomenirea minunii ce s-a făcut pentru colive de către 
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Troparul, glasul al 2-lea:


     Mari sunt isprăvile credinţei; în izvorul văpăii, ca într-o apă de odih­nă, Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Căci, cu foc tot arzându-se, ca nişte pâine dulce Sfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lea:

     Primind credinţa lui Hristos ca o pavăză înăuntru în inima ta, pute­rile cele potrivnice le-ai călcat, mult-pătimitorule, şi cu cunună ce­rească te-ai încununat în veci, Teodore, ca un nebiruit.

În Duminica întâi a Marelui Post, a Ortodoxiei

 Se face pomenirea Sfinţilor Prooroci: Moise, Aaron şi a
celorlalţi şi înălţarea Sfintelor şi cinstitelor Icoane.

 Troparul învierii, al glasului de rând


Slavă....


  Glasul al 2-lea:


     Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase, Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a Te sui cu  trupul pe Cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

    Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria pă­zită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel ade­vărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lea:

     Cuvântul Tatălui cel necuprins, din tine, Născătoare de Dumnezeu, S-a cuprins, întrupându-Se; şi chipul cel întinat la chipul cel dintâi întorcându-l, cu dumnezeiasca podoabă l-a amestecat. Deci, mărturi­sind mântuirea, Îl închipuim cu fapta şi cu cuvântul.

În această zi la Vecernie, se cântă acest Prochimen, glasul al 8-lea:

     Dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău, Doamne.

    Stih 1: De la marginile pământului către Tine am strigat.
    Stih 2: Acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale.
    Stih 3: Aşa voi cânta numelui Tău în veci.

Şi iarăşi, cu glas mai înalt:

     Dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău, Doamne.

Şi aşa, cântând pe rând, unul după altul, până se sfârşesc duminicile Marelui Post.

 În Duminica a doua a Marelui Post

Se cântă slujba celui dintre sfinţi
Părintelui nostru Grigorie Palama, Arhiepis­copul Tesalonicului, făcătorul de minuni.

Troparul învierii, al glasului de rând.

Slavă...,

Troparul sfântului, glasul a 8-lea:


     Luminătorule al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor, apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lea:

 Podobie: Apărătoare Doamnă...

     Pe tine, organul înţelepciunii cel sfinţit şi dumnezeiesc, trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu cea strălucită, cu un glas te lăudăm, Grigorie,de Dumnezeu grăitorule. Ci, cel ce stai ca o minte înaintea Minţii celei dintâi, către Dânsul îndreptează mintea noastră, Părinte Grigorie, ca să strigăm: Bucurăte, propovăduitorule al harului!

În Duminica a treia a Marelui Post

Se prăznuieşte închinarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci.


Troparul învierii, al glasului de rând.

Slavă...,

Troparul Crucii, glasul 1:


      Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă binecredinciosilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Şi acum..., al Născătoarei, de la glasul Troparului Crucii

Condacul, glasul al 7-lea:


     Nu mai păzeşte încă sabia cea de văpaie uşa Edenului, că într-însa a venit minunata legătură, prin lemnul Crucii. Acul morţii şi biruinţa iadului s-au alungat, că de faţă ai stat, Mântuitorul meu, strigând celor din iad: Intraţi iarăşi în rai.

În Duminica a patra a Marelui Post

Se cântă slujba Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul.


Troparul învierii, al glasului de rând.

Slavă...,

Troparul sfântului, glasul 1:


      Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu Purtătorule, Părintele nostru, Ioane; cu postul, cu prive­gherea şi cu rugăciunea cereştile haruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrea­ză, prin tine, tuturor tămăduiri.

Sau acesta, glasul al 8-lea:

     Cu curgerile lacrimilor tale, ai lucrat pustiul cel neroditor şi, întru suspinuri din adânc, ai făcut însutit roditoare ostenelile tale; te-ai făcut luminător, strălucind lumii prin minuni, Cuvioase Ioane, părin­tele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Şi acum..., al Născătoarei-învierii, glasul 1

Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

     Întru înălţimea înfrânării te-a pus pe tine Domnul, ca pe o stea ade­vărată şi nerătăcită, luminând marginile, învăţătorule Ioane, părin­tele nostru.

Joi, în a cincea săptămână a Marelui Post

Se cântă slujba Canonului celui mare.


Condacul, glasul al 6-lea:


     Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi ? Sfârşitul se apropie şi te vei tulbura. Deşteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni şi toate le plineşte.

Sâmbătă, în a cincea săptămână a Marelui Post

Se cântă Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.


Troparul, glasul al 8-lea:


     Porunca cea cu taină luând-o întru cunoştinţă, cel fără de trup, în casa lui Iosif, degrab a stătut înainte, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat cu pogorârea cerurile încape fără schimbare, tot întru tine. Pe Care şi văzându-L în pântecele tău, luând chip de rob, mă spăimântez a striga către tine: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condacul, glasul al 8-lea:

    Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulțumiri izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie Născătoare de Dumnezeu noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită izbăveşte-ne pe noi dintru toate nevoile ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

În Duminica a cincea a Marelui Post

Se cântă slujba Preacuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca


Troparul învierii, al glasului de rând.

Slavă...,

 Troparul, glasul al 8-lea:


     Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după trup. Căci luând Crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup căci este trecător. Ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor . Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, preacuvioasă maică Marie Egiptenca, duhul tău .
Condacul, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara astăzi...

    Ceea ce erai mai înainte plină de tot felul de desfrânări, astăzi te-ai arătat mireasă lui Hristos, prin pocăinţă urmând vieţii îngereşti, şi cu arma Crucii calci în picioare pe demoni. Pentru aceasta, te-ai ară­tat mireasă a Împărăţiei Cerului, Marie preacinstită.

Sâmbătă, în a şasea săptămână a Marelui Post

Se cântă slujba Sfântului şi Dreptului Lazăr.


Troparul, glasul 1:


     Învierea cea de obşte, mai înainte de patima Ta, încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase, Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana Celui dintru înălţime! Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului.

Condacul, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus căutând...

     Bucuria tuturor, Hristos, adevărul, lumina, viaţa şi învierea lumii, celor de pe pământ S-a arătat cu a Sa bunătate şi S-a făcut chip învierii, dând tuturor dumnezeiască iertare.

În Duminica Stâlpărilor

Troparul, glasul 1 : Învierea cea de obşte...

   Învierea cea de obşte, mai înainte de patima Ta, încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase, Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana Celui dintru înălţime! Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului. (de 3 ori)

Slavă..., Şi acum...

      Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, Hristoase, Dumnezeul nostru, vieţii celei fără de moarte ne-am învrednicit cu învierea Ta şi, cântând, strigăm: Osana Celui dintru înălţime, binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului.

Ipacoi, glasul al 6-lea:

      Cu stâlpări lăudându-L mai înainte, cu lemne mai pe urmă au prins pe Hristos Dumnezeu nemulţumitorii iudei; iar noi, cu credinţă neschimbată pururea lăudându-L, ca pe un Făcător de bine, totdeauna strigăm către Dânsul: Binecuvântat eşti, Cel ce ai venit să chemi pe Adam.

Condacul, glasul al 6-lea:

     Pe scaun, în cer, şi pe mânz, pe pământ, fiind purtat, Hristoase, Dumnezeule, laudă de la îngeri ai primit şi cântare de la pruncii cei ce strigau Ţie: Binecuvântat eşti, Cel ce vii să chemi pe Adam.

În Sfânta şi Marea Luni, la Utrenie

Troparul, glasul al 8-lea:


     Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de Împărăţie să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Condacul, glasul al 8-lea:

Podobie: Ca o pârgă a firii...

     Iacob plângea pentru lipsa lui Iosif şi viteazul şedea în căruţă, ca un împărat fiind cinstit; că, plăcerilor egiptencei atunci nefăcându-se rob, s-a mărit în schimb de la Cel ce vede inimile oamenilor şi dă cunună nestricăcioasă.

În Sfânta şi Marea Marţi

Troparul, glasul al 8-lea:

 
     Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de Împărăţie să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Condacul, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus căutând...

     La ceasul sfârşitului, suflete, gândind, şi de tăierea smochinului temându-se, talantul cel dat ţie cu iubire de osteneală lucrează-l, ticăloase, priveghind şi strigând: Să nu rămânem afară din cămara lui Hristos.

În Sfânta şi Marea Miercuri

Troparul, glasul al 8-lea:

 
    Iată Mirele vine în miezul nopţii şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de Împărăţie să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

     Mai mult decât desfrânata făcând fărădelege, ploi de lacrimi nici­cum nu Ţi-am adus, Bunule; dar, cu tăcere rugându-mă, cad către Tine, cu dragoste sărutând preacuratele Tale picioare, ca să-mi dai iertare de greşeli ca un Stăpân, mie, celui ce strig: Mântuitorule, de întinăciunea faptelor mele curăţeşte-mă.

În Sfânta şi Marea Joi

Troparul, glasul al 8-lea:


     Când măriţii ucenici la spălarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat şi judecătorilor celor fără-de-lege pe Tine, Judecătorul Cel Drept, Te-a dat. Vezi, Iubitorule de avuţii, pe cel ce pentru acestea spânzurare şi-a ago­nisit. Fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi Bun, Doamne, slavă Ţie.

Condacul, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus căutând...

     Pâinea luând-o în mâini vânzătorul, pe ascuns aceleaşi le-a întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu mâinile Sale pe om; şi neîndreptat a rămas Iuda, sluga şi înşelătorul.

În Sfânta şi Marea Vineri

Troparul, glasul al 8-lea:


     Când măriţii ucenici la spălarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de argint bolnăvindu-se, s-a întunecat şi judecătorilor celor fără-de-lege pe Tine, Judecătorul Cel Drept, Te-a dat. Vezi, Iubitorule de avuţii, pe cel ce pentru acestea spânzurare şi-a ago­nisit. Fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi Bun, Doamne, slavă Ţie.

Condacul, glasul al 8-lea:

     Pe Cel ce S-a răstignit pentru noi, veniţi toţi să-l lăudăm, că pe Acela L-a văzut Maria pe lemn şi a zis: Deşi rabzi răstignirea, Tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu.

În Sfânta şi Marea Sâmbătă

Troparul, glasul al 2-lea:


     Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus.

Slavă...,

     Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa cea fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; şi, când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Şi acum...,

    Mironosiţele femei stând lângă mormânt, îngerul a strigat: Mires­mele morţilor sunt cuviincioase, iar Hristos putreziciunii S-a arătat străin.

Condacul, glasul al 6-lea:

    Cel ce a încuiat adâncul s-a văzut mort şi, cu smirnă şi cu giulgiu înfăşurându-se, în mormânt a fost pus ca un mort Cel fără de moarte; şi femeile au venit să-L ungă cu mir, plângând cu amar şi strigând: Aceasta este Sâmbăta cea binecuvântată, întru care Hristos, adormind, va învia a treia zi.

    Să se ştie:  În Sfânta şi Marea Joi, în loc de Heruvic se cântă: Cinei Tale..., iar în loc de Axion se cântă Irmosul Cântării a 9-a: Din ospăţul Stăpânului...; în loc de Chinonic se cântă tot: Cinei Tale...

În Sfânta şi Marea Sâmbătă, în loc de Heruvic se cântă acest Tropar, pe glasul al 5-lea:

     Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur şi nimic pământesc întru sine să nu gândească; că Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să Se junghie şi să Se dea spre mâncare cre­dincioşilor. Şi merg înaintea Lui cetele îngereşti cu toată căpetenia şi puterea, Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Serafimii cei cu câte şase aripi, feţele acoperindu-şi şi strigând cântarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Şi în loc de Axion, Irmosul: Nu te tângui, Maică... Chinonicul: Sculatu-S-a ca din somn Domnul şi a înviat, mântuindu-ne pe noi.

TROPARELE DE OBȘTE ALE SFINȚILOR

LA UN PROOROC

Tropar, glasul al 2-lea:

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău (N), Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

LA UN APOSTOL

Tropar, glasul al 3-lea:

   Apostole Sfinte (N) roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

LA MAI MULŢI APOSTOLI

Tropar, glasul al 3-lea:


   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de
greşale sufletelor noastre.

LA UN ARHIEREU

Tropar, glasul al 4-lea:


  
Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe (N), roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

LA MAI MULŢI ARHIEREI

Tropar, glasul al 4-lea:


   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

LA UN SFINŢIT MUCENIC

Tropar, glasul al 4-lea:


   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice (N), roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

LA UN MUCENIC

Tropar, glasul al 4-lea:


   Mucenicul Tău, Doamne, (N) întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

LA MAI MULŢI MUCENICI

Tropar, glasul al 4-lea:


   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

LA O MUCENIŢĂ

Tropar, glasul al 4-lea:


   Mieluşeaua Ta, Iisuse, (N), strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

LA UN MĂRTURISITOR

Tropar, glasul al 8-lea:


   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată (N), înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

LA UN CUVIOS

Tropar, glasul al 8-lea:


   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, (N), Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

ALTUL TOT LA UN CUVIOS

Tropar, glasul 1:


   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru (N); şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

LA O CUVIOASĂ

Tropar, glasul al 8-lea:


  
Întru tine Maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă (N), duhul tău.

SFÂRŞITUL TROPARELOR DE OBŞTE ALE SFINŢILORLUMINÂNDELE

Svetilnele Învierii
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Luminândele Postului Mare | Luminândele săptămânii

    (Care greceşte se numesc Exapostilaria). Şi Stihirile ale celor 11 Evanghelii de dimineaţa. Şi sunt Stihirile făcute de Leon preaînţeleptul împărat. Iar Svetilnele de fiul său Constantin împăratul.

Luminânda 1:

   Cu Ucenicii să ne suim în muntele Galileii, prin credinţă să vedem pe Hristos zicând, că a luat putere a celor de sus şi a celor de jos, să ne învăţăm cum învaţă a boteza toate neamurile, în numele Tatălui, și al Fiului, și a Sfântului Duh, şi a petrece cu tăinuitorii precum s-a făgăduit până în sfârşitul veacului.

A Născătoarei:

   Cu Ucenicii împreună te-ai bucurat Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, dacă ai văzut pe Hristos înviat din mormânt a treia zi precum a zis. Cărora S-a și arătat, învăţându-i și arătându-le cele mai bune, și a boteza poruncindu-le în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul, ca să credem noi scularea Lui, și să te mărim pe tine Fecioară.

Stihira Evangheliei Glas 1.

   În munte ucenicii mergând pentru înălţarea cea de pe pământ, înaintea lor a stătut Domnul, și închinându-se Lui, și de puterea cea dată Lui pretutindenea învățându-se, întru cea de sub cer s-au trimis, să propovăduiască învierea cea din morţi și suirea la cer. Cu care şi în veci a petrece s-a făgăduit nemincinosul Hristos Dumnezeu, și Mântuitorul sufletelor noastre.

Luminânda 2:

   Piatra văzându-o răsturnată, mironosiţele s-au bucurat, că au văzut pe un tânăr şezând în mormânt și acela a zis lor: Iată Hristos s-a sculat, spuneţi ucenicilor împreună şi lui Petru, mergeţi mai-nainte în muntele Galileii, acolo vouă se va arăta, precum a zis mai-nainte prietenilor.

A Născătoarei:

   Înger adică a adus Fecioarei aceasta, bucură-te, mai-nainte de zămislirea Ta, Hristoase, și înger a răsturnat piatra mormântului Tău. Acela adică în locul întristării semne de bucurie negrăită: Iată acesta în locul morţii, pe Tine Dătătorul de viață propovăduindu-Te și mărindu-Te, şi spunând Femeilor învierea, și tăinuitorilor.
Stihira Evangheliei. Glas 2.

   Cu miresme venind femeile cele ce au fost cu Maria, și nepricepându-se cum le va fi lor, ca să-şi dobândească dorirea, li s-a arătat piatra răsturnată şi dumnezeiesc tânăr potolind tulburarea sufletelor lor. Că a zis: S-a sculat Iisus Domnul. Pentru aceasta propovăduiţi propovăduitorilor lui ucenici, să meargă în Galilea, şi-L vor vedea pe El înviat din morţi, ca pe Dătătorul de viață și Domnul.
 
Luminânda 3:
 
   Că Hristos s-a sculat nimenea să nu fie necredincios, că S-a arătat Mariei, apoi S-a văzut de cei ce au mers la sat. Și tăinuitorilor iarăși S-a arătat șezând cei unsprezece, pe care trimiţându-i să boteze, la ceruri S-a înălţat de unde S-a pogorât, întărind propovăduirea, cu mulţime de semne.
 
A Născătoarei:
 
   Soare Cela ce ai răsărit ca un Mire din cămară, din mormânt astăzi, şi iadul l-ai prădat şi moartea o ai stricat, pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut, lumină trimite-ne nouă, lumină care luminează inimile și sufletele, lumină care îndreptează pe toţi, să umble în cărările poruncilor Tale, şi în calea păcii.
 
Stihira Evangheliei. Glas 3.
 
   Magdalenei Mariei, ceea ce a vestit învierea Mântuitorului cea din morţi, și arătarea, necrezându-i ucenicii, li s-a imputat învârtoşarea inimii; dar cu semne într-armându-se și cu minuni, la propovăduire s-au trimis. Şi Tu, Doamne, la începătorul luminii Tatăl, Te-ai înălţat. Iar ei au propovăduit pretutindenea Cuvântul, cu minuni încredințându-l. Pentru aceasta luminându-ne printr-înşii, mărim învierea ta cea din morţi, Iubitorule de oameni Doamne.

Luminânda 4:
 
   Cu fapte bune strălucindu-ne, să vedem pe bărbaţii cei ce au stătut de față, în Mormântul cel de viață purtător, în haine strălucitoare mironosiţelor celor ce şi-au plecat faţa la pământ, învierea Celui ce stăpâneşte cerul să ne învăţăm şi către viață la mormânt să alergăm cu Petru, şi de ceea ce s-a făcut mirându-ne să rămânem, ca să vedem pe Hristos.
 
A Născătoarei:
 
   Bucuraţi-vă zicând ai schimbat întristarea strămoşilor, Doamne, aducând în mijloc bucuria sculării Tale în lume. Deci Dătătorule de viață, aceiași lumină ce luminează inimile, pentru ceea ce Te-a născut pe Tine, lumina îndurărilor Tale trimite-o, ca să strigăm Ție: Iubitorule de oameni Dumnezeule Omule, mărire sculării Tale.
 
Stihira Evangheliei. Glas 4.
 
   Mânecare adâncă era şi femeile au venit la mormântul Tău Hristoase; dar trupul nu s-a aflat, Cel dorit de dânsele. Pentru aceasta nedumirindu-se ele, cei ce le-au stătut înainte în veșminte strălucitoare le-au zis: Ce căutaţi pe Cel viu cu cei morţi ? S-a sculat precum a zis mai-nainte. Căci nu vă aduceţi aminte de cuvintele Lui ? Cărora crezând ele, cele ce văzuse au propovăduit, dar s-au părut a fi minciună vestirile. Așa au fost încă zăbavnici ucenicii, iar Petru a alergat, şi văzând a mărit întru sine minunile Tale.
 
Luminânda 5:
 
   Viaţa şi calea Hristos din morţi sculându-Se, împreună cu Cleopa şi cu Luca a călătorit, de care S-a şi cunoscut în Emaus, frângând pâinea, ale cărora sufletele şi inimile erau arzând, când le-a grăit lor pe cale, şi le-a tâlcuit Scripturile de cele ce a pătimit. Cu care să strigăm S-a sculat, şi S-a arătat şi lui Petru.
 
A Născătoarei:
 
   Laud mila Ta cea nemăsurată Făcătorul meu, că pe Tine însuţi Te-ai deşertat, ca să porţi și să mântuiești firea omenească cea necăjită. Şi Dumnezeu fiind, ai suferit din Curata prunca lui Dumnezeu a Te face precum sunt eu, şi a Te pogorî pană la iad, vrând să mă mântuiești pe mine, pentru rugăciunile celeia ce Te-a născut, Stăpâne întrutot Îndurate.
 
Stihira Evangheliei. Glas 5.
 
   O preaînţelepte judecăţile Tale, Hristoase, cum lui Petru prin giulgiurile singure i-ai dat a cunoaşte învierea Ta, și cu Luca şi cu Cleopa împreună călătorind ai vorbit, și și vorbind nu îndată Te-ai arătat pe sineţi. Pentru aceasta și imputare ai luat, ca cum ai fi fost un nemernic în Ierusalim și nu ai fi fost părtaş până în sfârşit sfaturilor lor. Ci ca Cela ce toate spre folosul zidirii le orânduieşti, şi proorociile cele de Tine le-ai descoperit, şi când ai binecuvântat pâinea, Te-ai cunoscut de dânşii, ale cărora inimi și mai-nainte de aceasta spre cunoştinţa Ta se aprindeau. Care, şi ucenicilor fiind adunaţi, iată luminat le-ai propovăduit lor învierea Ta, prin care miluieşte-ne pe noi.
 
Luminânda 6:
 
   Arătând că Om eşti Mântuitorule după fiinţă, în mijloc ai stătut înviind din groapă, şi cu mâncarea împărtăşindu-Te ai învăţat botezul pocăinţei. Și îndată Te-ai înălţat la Cerescul Părinte, și ucenicilor a le trimite pe Mângâietorul Te-ai făgăduit. Cela ce ești mai presus de Dumnezeire Dumnezeule Omule, mărire sculării Tale.
 
A Născătoarei:
 
   Făcătorul făpturii şi Dumnezeul tuturor trup omenesc a luat din preacurate sângiurile tale Preasfântă Fecioară, şi toată firea cea stricată o a înnoit, iarăși ca mai-nainte de Naştere după Naştere lăsându-te. Pentru aceasta pe tine toţi cu credinţă te lăudăm strigând: Bucură-te, Stăpâna lumii.
 
Stihira Evangheliei. Glas 6.
 
   Pacea cea adevărată, Tu eşti Hristoase, către oamenii lui Dumnezeu, pacea Ta dându-o după Sculare ucenicilor, înfricoşaţi i-ai arătat pe dânşii, părânduli-se că văd Duh: Ci ai potolit tulburarea sufletelor lor, arătându-le mâinile şi picioarele Tale, dar necrezând ei încă, cu împărtăşirea mâncării şi cu pomenirea învăţăturilor, le-ai deschis lor mintea să înţeleagă Scripturile. Cărora şi părinteasca făgăduinţă făgăduindu-le, şi binecuvântându-i pe ei, Te-ai suit la cer. Pentru aceasta împreună cu dânşii ne închinăm Ție, Doamne mărire Ție.
 
Luminânda 7:
 
   Că a luat pe Domnul Maria zicând, a alergat la mormânt Simon Petru și alt tăinuitor al lui Hristos, pe Carele Îl iubea, şi au alergat aceşti doi, şi au aflat giulgiurile înlăuntru singure zăcând, şi mahrama capului era deosebită de dânsele. Pentru aceasta iarăşi au tăcut, până ce au văzut pe Hristos.
 
A Născătoarei:
 
   Mari şi preamărite pentru mine ai lucrat Hristoase al meu mult-Milostive, că din Fecioară pruncă Te-ai născut negrăit, şi Crucea ai luat și moarte răbdând, ai înviat întru mărire; și firea noastră o ai slobozit din moarte, mărire Hristoase Măririi Tale, mărire puterii Tale.
 
Stihira Evangheliei. Glas 7.
 
   Iată întuneric şi de dimineaţă, şi ce stai la groapă Marie, mult întuneric având în minte ? De unde întrebi, unde S-a pus Iisus ? Ci vezi ucenicii împreună alergând, cum prin giulgiuri şi prin mahramă au aflat învierea, și și-au adus aminte de Scriptura cea pentru aceasta; cu care şi prin care şi noi crezând, Te lăudăm pe Tine, Dătătorule de viață Hristoase.
 
Luminânda 8:
 
   Doi îngeri văzând înlăuntrul mormântului, Maria s-a spăimântat, şi pe Hristos necunoscându-L, ca pe un grădinar l-a întrebat: Doamne, unde ai pus trupul Iisusului meu ? Și prin strigare cunoscându-L, că era însuși Mântuitorul, a auzit: Nu te atinge de Mine, la Tatăl Mă duc, spune fraţilor Mei.
 
A Născătoarei:
 
   Pe Unul din Treime ai născut Fecioară negrăit, îndoit în fire fiind şi îndoit în lucrare şi unul în Ipostas. Deci pe Acesta roagă-L pururea, pentru cei ce se închină ție cu credinţă, ca să se izbăvească de toată bântuiala vrăjmaşului, că toţi acum către tine scăpăm, Stăpână, de Dumnezeu Născătoare.
 
Stihira Evangheliei. Glas 8.
 
   Lacrimile Mariei nu înzadar s-au vărsat cu căldură. Că iată s-a învrednicit, şi de îngeri ce o învăţau și de vederea Ta o Iisuse. Ci încă cele pământeşti cugeta ca o femeie neputincioasă. Pentru aceasta s-a și oprit a se atinge de Tine, Hristoase; ci însă propovăduitoare s-a trimis ucenicilor Tăi, cărora bunele vestiri le-a spus suirea la moştenirea părintească vestindu-le; cu care învrednicește-ne şi pe noi arătării Tale, Stăpâne Doamne.
 
Luminânda 9:
 
   Fiind uşile încuiate Stăpâne, dacă ai întrat, ai umplut pe Apostoli de Duhul Cel Preasfânt, cu pace insuflându-i, cărora şi a lega şi a dezlega păcatele le-ai zis. Şi după opt zile coasta Ta, Tomei o ai arătat şi mâinile. Cu carele strigăm: Domnul şi Dumnezeu, Tu eşti.
 
A Născătoarei:
 
   Pe Fiul tău dacă L-ai văzut înviat din groapă a treia zi, Mireasă a lui Dumnezeu, Preasfântă Fecioară, toată mâhnirea o ai lepădat, care o ai pătimit ca o Maică, când L-ai văzut pătimind. Şi de bucurie umplându-te, cu ucenicii Lui cinstindu-L Îl lauzi pe El. Pentru aceasta pe cei ce te propovăduiesc pe tine de Dumnezeu Născătoare, acum mântuiește-i.
 
Stihira Evangheliei. Glas 5.
 
   Ca întru anii cei de apoi, fiind seară întru una a Sâmbetelor, stătut-ai înaintea prietenilor Hristoase, și cu minune ai adeverit minunea, prin intrarea cea încuiată a uşilor pe învierea Ta cea din morţi, şi ai umplut de bucurie pe ucenici, şi Duh Sfânt le-ai dat lor, şi puterea iertării păcatelor le-ai împărţit şi pe Toma nu l-ai lăsat să se afunde în valul necredinţei. Pentru aceasta dă-ne și nouă cunoștință adevărată și iertare de greşale Milostive Doamne.
 
Luminânda 10:
 
   Marea Tiberiadei împreună cu fiii lui Zevedei, pe Natanail și cu Petru, și cu alti doi dedemult, și pe Toma i-au luat la vânătoare, care după porunca lui Hristos, de-a dreapta aruncând, au tras mulţime de peşti. Pe Carele Petru cunoscându-L, a înnotat către Dânsul. Cărora a treia oară S-a arătat, şi pâine le-a arătat și pește pe cărbuni.
 
A Născătoarei:
 
   Pe Domnul, Carele a înviat a treia zi din mormânt, Fecioară roagă-L pentru cei ce te laudă pe tine, şi cu dragoste te fericesc; că pe tine te avem toţi scăpare de mântuire şi mijlocitoare către Dânsul, că moştenirea ta și robii tăi suntem, Născătoare de Dumnezeu, şi spre a ta folosinţă toţi privim.
 
Stihira Evangheliei. Glas 6.
 
   După pogorârea în iad, şi după învierea din morţi, întristându-se precum li se cădea Icenicii, pentru despărţirea Ta, Hristoase, la lucrare s-au întors. Şi iarăşi luntrea şi mrejele, și vânatul nicăierea, ci Tu Mântuitorule arătându-Te ca un Stăpân al tuturor, de-adreapta ai poruncit să arunce mrejele. Şi s-a făcut cuvântul lucru deîndată, şi mulţime multă de peşti şi cină străină gata pe pământ, de care împărtăşindu-se atunci ucenicii Tăi, și pe noi acum gânditori să ne desfătăm, ne învredniceşte, Iubitorule de oameni Doamne.
 
Luminânda 11:
 
   După dumnezeiasca sculare de trei ori pe Petru iubeşte-mă, întrebându-l Domnul, l-a pus peste oile Sale mai-mare păstor, carele văzând pe cel ce-l iubea Iisus mergând după el, a întrebat pe Stăpânul, dar acesta ce ? De voi vrea, a zis, să rămână acesta până ce iarăşi voi veni, ce-ţi este ţie prietene Petre ?
 
A Născătoarei:
 
   O înfricoşată Taină, o preamărită minune, prin moarte moartea cu totul s-a pierdut. Deci cine nu te va lăuda pe tine, şi cine nu se va închina învierii Tale, Cuvântule, și Născătoarei de Dumnezeu, ceea ce curat Te-a născut pe Tine cu trup. Pentru ale căreia rugăciuni izbăveşte pe toți din gheenă.
 
Stihira Evangheliei. Glas 8.
 
   Arătându-Te pe Tine ucenicilor Tăi, Mântuitorule după înviere, lui Simon i-ai dat pașterea oilor spre răsplătirea dragostei, adică purtarea de grijă de ale păstori pe dânsele. Pentru aceasta ai și zis: De mă iubeşti Petre, păstoreşte mieluşeii mei, păstoreşte oile mele. Iar el îndată arătând iubirea de prieteşug, pentru celălalt învăţăcel a întrebat. Cu ale cărora rugăciuni Hristoase turma Ta păzeşte-o de lupii cei ce o pierd pe dânsa.


   
Iar de este Post, se cântă Luminândele glasului ce se va întâmpla. Sfârșitul luminândelor se face cu stihurile Treimice, precum s-a arătat la tipicul de la începutul Cântărilor Treimice, adică:

    Luni: Cu ocrotirile celor fără de trup, miluiește-ne pe noi.
    Marţi: Pentru rugăciunile înainte-Mergătorului, miluiește-ne pe noi.
    Miercuri și Vineri: Cu puterea Crucii Tale, păzește-ne pe noi.
   
Joi: Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli și ale Ierarhului Nicolae, miluieşte-ne pe noi.

Luminândele Postului Mare

Fiecare luminândă se cântă de trei ori, după glasul ce va fi de rând.

glasul 1

   Cel ce răsari lumina, Doamne, curăţeşte sufletul meu de tot păcatul, cu ocrotirile celor fără de trup, și mă mântuieşte.

glasul al 2-lea

   Lumina Ta cea pururea veșnică trimite-o, Hristoase Dumnezeule, și luminează ochii cei de taină ai inimii mele, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 3-lea

   Trimite lumina Ta, Hristoase Dumnezeule, și luminează inima mea, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 4-lea

   Cel ce răsari lumina lumii Tale, sufletul meu cel ce este întru întuneric curăţeşte-l de tot păcatul, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 5-lea

   Dătătorule de lumină, Doamne, trimite lumina Ta şi luminează inima mea, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 6-lea

   Doamne, trimite sufletelor noastre lumina Ta cea pururea veșnică, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 7-lea

   Ridică-mă, Doamne, spre lauda Ta, şi mă învaţă să fac voia Ta, Sfinte, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.

glasul al 8-lea

   Lumină fiind Hristoase, luminează-mă întru Tine, cu ocrotirile celor fără de trup, şi mă mântuieşte.


Luminândele zilelor de peste toată săptămâna 

Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă


Luni

A îngerilor:

Podobie: Femei, auziti...

    Arhangheli și îngeri, începătorii şi domnii, puteri, stăpânii, şi scaune, heruvimi, cei cu ochi mulţi, şi serafimi, cei cu câte şase aripi, rugaţi-vă acum pentru noi, să ne izbăvim din nevoi şi de focul cel nestins.

Alta:

   Cel ce ai împodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, și prin îngerii Tăi tot pământul luminezi, Făcătorule a toate, mântuieşte pe cei ce Te laudă pe Tine.

A Născătoarei de Dumnezeu:

  Ceea ce ești dulceața îngerilor, bucuria celor necăjiți, folositoarea creștinilor, Fecioară, Maica Domnului, apără-ne pe noi și ne izbăvește de chinurile cele veșnice.


Marţi

A Înaintemergătorului:

  Proorocule preamărite și înainte-Mergătorule al harului, cel ce ai propovăduit pocăinţa mântuirii tuturor şi pe Mieluşelul, Cel ce a ridicat păcatul lumii L-ai arătat, Fericite, pe Acela acum roagă-L să mântuiască lumea.

Alta:

  Pe înainte-Mergătorul Ioan și Botezătorul Mântuitorului, pe cel ce între prooroci, prooroc şi pe cel hrănit în pustie, pe cel născut al Elisabetei toţi să-l lăudăm.

A Născătoarei de Dumnezeu:

  Fecioară, pe tine toți proorocii mai înainte te-au vestit. David pe tine munte te numește, chivot și sfeșnic. Scară și pod, năstrapă, ceea ce porți mana, și toiag odrăslit. Iar noi, ca pe o Născătoare de Dumnezeu, după vrednicie te cinstim.


Miercuri

A Crucii:

    Cruce dumnezeiască, lauda creștinilor, armă nebiruită şi întărire a credinţei, cu credinţă te lăudăm şi ne închinăm; păzitoarea dreptmăritorilor creştini şi slava mucenicilor, după vrednicie pe tine te lăudăm.

Alta:

   Crucea este păzitoare a toată lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stăpânia celor ce conduc, Crucea, întărirea credincioşilor, Crucea, slava îngerilor şi diavolilor rană.

A Născătoarei de Dumnezeu:

   Lângă Cruce înainte a stat ceea ce Te-a născut mai presus de fire și tânguindu-se a strigat: Vai mie, preadulce Fiule, cum ai apus de la ochii mei ? Cum între cei morți Te-ai socotit ?


Joi

A Sfinților Apostoli:

   Pe Petru și pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Vartolomeu și pe Matei, pe Filip, pe Toma şi pe Simion, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul şi pe Matia, Apostolii Domnului, şi pe sfinţii evanghelişti Marcu şi Luca cu credință să-i lăudăm.

Alta:

  Apostoli ai Mântuitorului, în toată latura cea de sub soare alergând, aţi propovăduit cu adevărat sfânta întrupare a lui Hristos din Fecioara şi, din înşelăciune întorcând pe păgâni şi luminându-i, pe toţi i-aţi învăţat să cinstească pe Sfânta Treime.

A Sfântului Nicolae:

   Pe marele arhipăstor și ierarh şi întâiul șezător pe scaunul Mirelor, pe Nicolae, toţi să-l lăudăm, că pe mulţi bărbaţi ce erau să moară fără dreptate i-a izbăvit şi împăratului şi lui Avlavie s-a arătat în vis, stricând cu totul hotărârea lor cea nedreaptă.

A Născătoarei de Dumnezeu:

   Marie Preacurată, cădelniţa de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii celei neîncăpute, întru care Tatăl a binevoit și Fiul S-a sălășluit și Duhul Cel Preasfânt, umbrindu-te pe tine, Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu Născătoare.


Vineri

A Crucii:

   Bucură-te, Cruce preasfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiţilor şi a celor ce sunt în nevoi, biruinţa celor ce conduc şi apărătoarea credincioşilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor şi mântuirea credincioşilor.

Alta:

   Crucea este păzitoare a toată lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stăpânia celor ce conduc, Crucea, întărirea credincioşilor, Crucea, slava îngerilor şi diavolilor rană.

A Născătoarei de Dumnezeu:

   Pe Cruce răstignit văzându-Te pe Tine Preacurata, plângând şi tânguindu-se, striga: Cum ai apus, Soarele slavei, Începătorul luminii ? Cum pe Cruce ai fost pironit şi cu suliţa în coasta ai fost împuns, Fiule şi Dumnezeul meu, pentru a oamenilor mântuire ?


Sâmbătă

A tuturor Sfinților:

  Prooroci preaslăviţi, apostoli fericiţi, drepţilor, patriarhilor, o dănţuire a ierarhilor şi preacuvioşilor, adunarea sfintelor femei şi toţi sfinţii mucenici, cu Maica lui Dumnezeu, rugaţi-vă Domnului să miluiască pe ai voştri robi.

A morților:

  Cel ce stăpânești pe cei morți şi pe cei vii, ca un Dumnezeu, şi prin sfinţii Tăi tot pământul luminezi, Ziditorule a toate, mântuieşte pe cei ce Te laudă pe Tine.

A Născătoarei de Dumnezeu:

   Noi întru tine ne lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, şi folositoare către Dumnezeu te avem; tinde mâna ta cea nebiruită şi sfărâmă pe vrăjmaşii noștri; trimite robilor tăi ajutor dintru Cel sfânt.

Şi îndată Laudele