S    I    N    A    X    A    R

SEPTEMBRIE * OCTOMBRIE * NOIEMBRIE * DECEMBRIE * IANUARIE * FEBRUARIE * MARTIE * APRILIE * MAI * IUNIE * IULIE * AUGUST

    Explicarea semnelor puse înaintea zilelor anului pentru arătarea Praznicelor Împărăteşti, ale Născătoarei de Dumnezeu şi ale sfinţilor. Praznicele sunt împărţite în : Praznice mari, de mijloc şi mici.
  (†) - arată Praznicele mari închinate : Sfintei Treimi, Mântuitorului, Sfântului Duh, Născătoarei de Dumnezeu; sărbătorile în cinstea : Înaintemergătorului; Naşterea şi Tăierea capului, şi a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la care se face priveghere mare .
  †) - arată praznicele de mijloc ale Sfinţilor, la care se face priveghere.
  † - arată praznicele de mijloc, la care nu se face priveghere, ci se cântă numai polieleu.
  .) - arată praznicele mici, care au doxologie mare.
   . - arată praznicele mici, care au slujba pe şase.LUNA SEPTEMBRIE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


1. † În ziua întâi, începutul indictionului adică al anului nou bisericesc. Pomenirea Cuviosului părintelui nostru Simeon Stâlpnicul şi arhimandritul şi a mamei sale, Marta. Soborul în cinstea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cel de la Measine. Sfântul Mucenic Aitala, Sfintele 40 de femei Muceniţe şi Sfântul Amun diaconul, dascălul lor. Sfinţii Mucenici : Calista, Evod şi Ermoghen, fraţi buni. Pomenirea Dreptului Iosua Navi. Aducerea aminte de arderea cea mare.     - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la anul 392. El s-a făcut monah foarte de tânăr şi după ce a făcut foarte mult timp ascultare în mânăstire, s-a retras apoi în pustietate şi, în sfârşit, s-a urcat pe un stâlp înalt şi a petrecut aici mai mulţi ani, până la mutarea sa către Domnul, la anul 461, la vârsta de 69 de ani.

Troparul Indictionului, glasul al 2-lea :

   A toată făptura, Ziditorule, Cel ce vremile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi ne mântuieşte pe noi.

Slavă... Troparul Cuviosului Simeon Stâlpnicul, glasul 1 :

   Al răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte, cuvioase; lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup. Simeoane, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Şi acum...    Al Născătoarei de Dumnezeu glasul al 7-lea :

   Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, limanul şi folosinţă neamului omenesc, că din tine s-a întrupat Izbăvitorul lumii. Că numai tu eşti Maică şi Fecioară, pururea binecuvântată şi preamărită. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască pace la toată lumea.

 Condacul Indictionului, glasul al 2-lea :

   Cel ce locuieşti întru cei de sus, Hristoase Împărate, Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute şi Ziditorule, Cel ce zilele şi nopţile, timpurile şi anii ai făcut, binecuvintează acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în pace pe cei binecredincioşi, ţara aceasta şi pe poporul Tău, mult-Milostive.

Condacul Cuviosului Simeon Stâlpnicul, glasul al 2-lea :

   C ele de sus căutând, şi cu cei de jos împreunându-te şi căruţă de foc stâlpul făcându-ţi, printr-însul împreună-vorbitor cu îngerii ai ajuns, cuvioase. Cu aceia împreună roagă-te neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.    


2. Sfântul Mucenic Mamant şi cel dintre sfinţi Părintele nostru Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului.     Mamant a fost din Gangra, oraş din Paflagonia şi s-a născut în închisoare, unde părinţii săi au murit pentru Hristos. El a pătimit pe la anul 275. Iar Ioan s-a făcut Patriarh în timpul lui Tiberiu în anul 582, şi după ce a păstorit Biserica 13 ani şi 5 luni, a adormit în pace în anul 595. Sub Patriarhia lui s-a confirmat pentru întâia oară, pe la anul 586 titlul de ecumenic (a toată lumea), titlu neobişnuit până atunci.

Troparul Sfântului Mucenic Mamant, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuviosului Ioan Postitorul, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Ioane, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Mamant, glasul al 3-lea :

   Cu toiagul care ţi s-a dat de la Dumnezeu, Sfinte, păstoreşte pe poporul tău la păşune aducătoare de viaţă. Iar fiarele cele nevăzute şi sălbatice sfărâmă-le sub picioarele celor ce te laudă pe tine. Că toţi cei ce suntem în primejdii te avem pe tine, Mamant, părtinitor fierbinte.

Condacul Cuviosului Ioan Postitorul, glasul al 3-lea :

   Cu curăţia sufletului dumnezeieşte întrarmându-te și pe neîncetatele rugăciuni ca pe o suliță în mâini luând, tare ai biruit pâlcurile drăceşti, Ioane Părintele nostru, roagă-Te neîncetat pentru noi toţi.


3. Sfântul sfinţitul Mucenic Antim episcopul Nicomidiei şi Cuviosul Părintele nostru Teoctist; Sfânta Vasilisa; Sfântul Aristion, episcopul Alexandriei.     Antim a pătimit sub Maximian, în anul 311. Iar Teoctist, împreună postitor cu marele Eftimie; adormit pe la anul 451.

Troparul Sfinţitului Mucenic Antim, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Teoctist, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teoctist, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic, glasul al 4-lea :

   Între preoţi strălucind cu evlavia şi călătoria muceniciei săvârşind, slujbele idoleşti le-ai stins, ajutor făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înţelepţite. Pentru aceasta pe tine şi cinstindu-te, cu taină strigăm ţie : Din nevoi mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, Antime, părintele nostru.

Condacul Cuviosului Teoctist, glasul al 8-lea :

   Cu curăţia sufletului dumnezeieşte întrarmându-te și pe neîncetatele rugăciuni ca pe o suliță în mâini luând, tare ai biruit pâlcurile drăceşti, Teoctiste Părintele nostru, roagă-Te neîncetat pentru noi toţi.

4. Sfântul sfinţitul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei şi Sfântul Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu; Sfântul Vavila, dascălul; Sfânta Ermiona.     Vavila, al 12-lea episcop al Antiohiei şi succesorul lui Zevin sau Zevina, a pătimit sub Deciu, la anul 250. Moise, cel mai mare între filozofi, cel mai înţelept între legislatori şi cel mai vechi între toţi istoriografii, a fost din neamul lui Levi şi s-a născut în Egipt cu 1689 ani înaintea lui Hristos. Pe când era de trei luni, părinţii săi, temându-se de ordinul lui faraon, l-au pus într-un sicriaş şi l-au dat pe apa Nilului, dar fata lui faraon găsindu-l, l-a luat şi l-a crescut în palat, unde a rămas 40 de ani. Fugind apoi la Madiam, a văzut pe muntele Horeb un rug ce ardea şi nu se consuma. Încredinţându-i-se de Dumnezeu conducerea poporului lui lsrail, el a scos pe israeliţi din Egipt, trecându-i prin Marea Roşie, ca pe uscat şi i-a condus 40 de ani prin pustiul Sinaiului. El a făcut multe semne şi minuni şi a scris cele dintâi cinci cărţi din Vechiul Testament (Pentateuhul). Ajungând în pământul Moav, s-a suit pe vârful numit Fazga al muntelui Nebo şi aici a murit în anul 1569, înaintea lui Hristos, la vârsta de 120 de ani. De la Moise sunt şi cântările.     Şi alt Sfinţit mucenic Vavila, dascăl al Nicomidiei şi cu dânsul 84 de copii şi Sfânta Muceniţă Ermiona şi Eutihie.

Troparul Sfinţitului Mucenic Vavila, glasul al 4-lea :

   Ş i părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Prooroc Moise, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Moise, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Vavila, glasul al 4-lea :

   Măririle credinţei în inima ta punându-le, ai păzit-o, Sfinţite Mucenice Vavila, netemându-te de chinuitori, sluga lui Hristos. Pentru acesta păzeşte-ne pe noi.

Condacul Sfântului Prooroc Moise, glasul al 2-lea :

   Ceata proorocilor împreună cu Moise şi cu Aaron, cu veselie se veseleşte astăzi, căci s-a plinit sfârşitul proorociei lor asupra noastră. Astăzi străluceşte Crucea, prin care ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule. Cu ale lor rugăciuni miluieşte-ne pe noi.

5. † Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sfinţii Mucenici Urban, Teodor, Medinon şi Avdeu episcopul.     După părerea multor Părinţi ai Bisericii, bazată pe o tradiţie veche, pe acest Zaharia l-au omorât iudeii între templu şi altar (Matei 23, 35) pentru două motive : Pe de o parte, pentru că Zaharia continua a numi pe Maica Domnului Fecioară, chiar după ce ea a născut, iar pe de alta, din cauză că la tăierea pruncilor (29 decembrie) nu s-a găsit Ioan, fiul său, căci bătrâna Elisabeta îl ascundea cu multă îngrijire în pustie, unde pruncul creştea şi se întărea în duh (Luca 1, 80). Deci, negăsindu-se fiul, au omorât pe tatăl din ordinul lui Irod.

Troparul Sfântului Prooroc Zaharia, glasul al 2-lea :

   Cu haina preoţiei fiind îmbrăcat, înţelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfă primită, după cuviinţa preoţiei, ai adus, Zaharia. Şi te-ai făcut luminător şi văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînţelepte şi cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, proorocule al lui Hristos. Cu Înainte-mergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Zaharia, glasul al 3-lea :

   Proorocule şi preotul Celui Preaînalt, Zaharia, părintele Înainte-mergătorului, astăzi a pus înainte masa proorociei, pe credincioşi hrănind şi băutura dreptăţii amestecând pentru toţi. Pentru că s-a sfârşit ca un dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Dumnezeu.
 
6. † Pomenirea minunii ce s-a făcut în Colose, de Arhistrategul Mihail. Sfinţii Mucenicti Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Sfântul Mucenic Eudoxie şi cei 1104, care împreună cu dânsul, au pătimit, în anul 101 pe timpul împăratului Traian. Pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Arhip.

Troparul Sfântului Arhanghel Mihail, glasul al 4-lea :

   Mai-mare voievodule al oştilor cereşti, Mihaile, rugămu-te pe tine noi nevrednicii, ca să ne acoperi pe noi cu rugăciunile tale şi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti. Păzeşte-ne pe noi cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm : Mântuieşte-ne din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Condacul Sfântului Arhanghel Mihail, glasul al 2-lea :

   Cel ce stai înaintea Treimii cu totul luminat, împreună cu toate cereştile cete, şi Dumnezeiască cântare cu dânşii cânţi, înţelepte Mihaile, şi pământul cu Dumnezeiasca voinţă îl înconjori, făcându-te minunat prin semne preamari, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

Alt Condac al Sfântului Arhanghel Mihail, glasul al 2-lea :

   Arhanghele al lui Dumnezeu, şi slujitorule al dumnezeieştii măriri; apărătorul oamenilor şi mai-marele celor fără de trup, cere pentru noi ce este de folos şi mare milă, Cel ce eşti voievod maimare al celor fără de trup.

7. Î nainteprăznuirea Naşterii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei, Sfântul Mucenic Sozont, Sfinţii Apostoli Evod şi Onisifor episcopul.     Sfântul mucenic Sozont a pătimit în Pompeiopoli, din Cilicia, sub Maximian pe la anul 288.

Troparul Înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea :

   Din rădăcina lui Iesei şi din coapsele lui David, fiica lui Dumnezeu Maria se naşte nouă astăzi; că se bucură toate şi se înnoiesc cu bucurie. Împreună se bucură cerul şi pământul, o laudă pe dânsa moştenirile neamurilor; Ioachim se veseleşte şi Ana prăznuieşte, cântând : Cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi hrănitoarea vieţii noastre.

Condacul Înainte-prăznuirii, glasul al 3-lea :

   Astăzi Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria, cămara cea sfântă a cerescului Mire, se naşte din cea stearpă, cu sfatul lui Dumnezeu; căruţa Cuvântului lui Dumnezeu bine se împodobeşte; că pentru aceasta e şi numită mai înainte dumnezeiască uşă şi cu adevărat Maică a Vieţii.

Troparul Sfântului Mucenic Sozont, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Sozont, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Sozont, glasul al 2-lea :

   Pe adevăratul şi de Dumnezeu purtătorul Mucenic, şi nevoitorul cel iscusit al dreptei credinţe, adunându-ne astăzi, cu mare glas să-l lăudăm, pe Sozont tăinuitorul darului, pe dătătorul de tămăduiri cel bogat. Că se roagă lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

8. (†)
Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria.     Praznic - Sărbătoare şi dezlegare la peşte.     După tradiţia veche a Bisericii, Preacurata Fecioară s-a născut cu 16 sau 17 ani înaintea naşterii lui Hristos din părinţi sterpi, Ioachim, care era din neamul împărătesc al lui David, din seminţia lui Iuda şi Ana, fiică a preotului Mathan şi a soţiei lui, Maria, din familia preoţească a lui Levi.

Troparul Praznicului, glasul al 4-lea :

    Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

Condacul Praznicului, glasul al 4-lea :

   Ioachim şi Ana din defăimarea nenaşterii de fii, iar Adam şi Eva din stricăciunea morţii au scăpat, Preacurată, prin sfântă naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi poporul tău, de vina greşelilor mântuindu-se când striga către tine : Cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi hrănitoare a Vieţii noastre.

9. . S finţii şi drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi Sfântul Mucenic Severian; Cuviosul Teofan Mărturisitorul.     Sfântul mucenic Severian a pătimit sub Liciniu, la anul 315.

Troparul praznicului şi al Sfinţilor, glasul al 2-lea :

    Pomenirea drepţilor tăi, Doamne, prăznuind, pentru dânşii, rugămu-ne Ţie, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul dumnezeieştilor Părinţi, glasul al 2-lea :

   Veseleşte-te acum Ana, dezlegându-te de legăturile sterpiciunii, şi hrăneşte pe cea Preacurată, chemând pe toţi să laude pe Acela ce a dăruit din pântecele ei oamenilor, pe singura Maică ce nu ştie de bărbat.

10. Î nchinarea Sfintei Cruci; Sfintele Fecioare Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sfinţii Apostoli Apelie, Luca şi Clement.     Aceste trei surori au fost din Bitinia şi au pătimit sub Maximian la anul 304.

Troparul Sfintelor Muceniţe, glasul al 4-lea :

   V alurile cele întreite ale chinurilor şi moarte amară, pentru viaţa cea veşnică aţi schimbat, Sfintelor Muceniţe trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fără de lege pe Treimea cea nezidită. Pentru aceea cu sabia fiind tăiate, urmaţi acum Mielului celui junghiat, şi vă rugaţi pentru cei ce cinstesc sfinţită pomenirea voastră.

Condacul Sfintelor Muceniţe, glasul al 4-lea :

   Chinuite fiind, cu cruzime, pentru Treime, aţi biruit pe vrăjmaşul cel mult meşteşugăreţ, fiind alcătuite cu Duhul, ca nişte surori. Pentru aceea v-aţi sălăşluit împreună cu cele cinci fecioare în cămara cea cerească, biruitoarelor; şi împreună cu îngerii staţi înaintea Împăratului tuturor, bucurându-vă neîncetat.

11. Î nchinarea Sfintei Cruci; Cuvioasa maica noastră Teodora cea din Alexandria şi Cuviosul Eufrosin.     Cuvioasa Teodora, îmbrăcându-se în haină bărbătească şi luând numele de Teodor, a trăit într-o mânăstire bărbătească, necunoscută până la încetarea ei din viaţă, în timpul lui Zenon în anul 472.

Troparul Cuvioasei Teodora, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Teodora, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Teodora, glasul al 5-lea :

   Trupul tău cu posturi topindu-ţi, cu neadormite rugăciuni pe Făcătorul ai rugat pentru păcatul tău, ca să iei iertare desăvârşită; şi ai luat iertare, calea pocăinţei arătând.

12. Î nchinarea Sfintei Cruci; Sfinţii Mucenici Autonom, Macedonie şi Teodul, Sfântul Teodor, episcopul Alexandriei.     Slujba Sfântului Mucenic Autonom se cântă la 11 septembrie, pentru că în această zi este odovania praznicului Naşterii Născătoarei de Dumnezeu. Sfântul Mucenic Autonom a fost episcop în Italia şi a pătimit sub Diocleţian, la anul 298.

Troparul Sfinţitului Mucenic Autonom, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Autonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Autonom, glasul al 2-lea :

   Cele dumnezeieşti, înţelepte, cu curăţie în taină învăţându-le, jertfă primită te-ai făcut, de Dumnezeu fericite; că ai băut paharul lui Hristos, preamărite, luminătorule a toată lumea, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

13. †) P omenirea înnoirii bisericii Învierii lui Hristos din Ierusalim; Înainte-prăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sfinţii Mucenici: Cornelie sutaşul, Lucian şi Leontie; Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop    - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Biserica, a cărei înnoire se serbează astăzi, este a Sfântului Mormânt, cea cu deosebire cinstită de toţi credincioşii, pe care a ridicat-o marele împărat Constantin, cu îngrijirea mamei sale, fericita Elena, pe locul unde S-a răstignit şi S-a îngropat Mântuitorul. Aceasta s-a întâmplat în anul 335, fiind pe atunci Patriarh al Ierusalimului Macarie care a înălţat şi Sfânta Cruce (14 Septembrie).

Troparul Înnoirii, glasul al 4-lea :

   Precum ai arătat, Doamne, podoaba tăriei celei de sus şi celor de jos frumuseţea sfântului locaş al măririi Tale, pe care întăreşte-l în veacul veacului, primeşte şi rugăciunile noastre, ale celor care neîncetat se aduc Ţie într-însul. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Cel ce eşti viaţa tuturor şi învierea.

Troparul Sfinţitului Mucenic Cornelie, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Cornelie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Înainte-prăznuirii Sfintei Cruci, glasul al 2-lea :

   Cu Crucea de viaţă făcătoare a bunătăţii tale, Doamne, pe care ne-ai dat-o nouă nevrednicilor spre mântuire, îmblânzeşte-Te, Stăpâne, şi mântuieşte pe poporul drept-credincios şi ţara aceasta. Pentru Născătoarea de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul Înnoirii, glasul al 4-lea :

   Ca un cer mult-luminos s-a arătat Biserica, luminând pe toţi credincioşii, întru care stând, cântă : Această casă întăreşte-o, Doamne.

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Cornelie, glasul al 4-lea :

   Începătură sfântă, Biserica din păgâni te-a câştigat pe tine, cel ce ai luminat pe dânsa cu îmbunătăţitele tale fapte, sfinţitorule de taine, de Dumnezeu înţelepţite Cornelie.
  
   S fântul Cuvios Ioan a trăit spre sfârşitul veacului al XV-lea sau în prima jumătate a celui următor, în satul Silvaşu de Sus (în apropierea oraşelor Haţeg şi Hunedoara). De tânăr şi-a închinat întreaga viaţă lui Dumnezeu, închinoviindu-se în obştea Mănăstirii Prislop din apropierea satului său. După un număr de ani, dorind să ducă o viaţă mai aleasă, s-a retras într-un loc tăinuit, ca la 500 de metri de mănăstire, unde şi-a săpat, singur, cu mari nevoinţe, o chilie în piatră, cunoscută până astăzi sub numele de "Chilia" sau "Casa Sfântului". Aici şi-a petrecut zilele în neîncetate rugăciuni şi ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovniceşti. Viaţa lui îmbunătăţită s-a sfârşit prea devreme. Tradiţia spune că, a fost împuşcat de către doi vânători, de pe versantul celălalt al prăpastiei, pe când îşi făcea o fereastră la chilia lui, fără să ştie că vieţuieşte în acele locuri.

Troparul Cuviosului Ioan de la Prislop, glasul 1 :

   Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane, părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice; luat-ai jugul lui Hristos în Mânăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească, împreună cu îngerii, L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ioan de la Prislop, glasul al 4-lea :

   J ugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat Cuvioase Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm zicând : Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului.

14. (†) Î nălţarea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci.     - Praznic şi post, în orice zi s-ar întâmpla.     Cinstita Cruce a fost găsită de către fericita Elena în Ierusalim la anul 326 şi s-a înălţat de Patriarhul Macarie, când, văzând-o poporul, a strigat : Doamne miluieşte ! Trebuie să se ştie, că după aflarea crucii, o parte a fost adusă la Constantinopol, iar restul a rămas în Ierusalim, până la anul 614, când Perşii, prădând Palestina, a luat şi Sfânta Cruce la anul 628, însă împăratul Iraclie, făcând o expediţie împotriva lor, a luat-o iarăşi şi a adus-o la Constaptinopol.

Troparul Înălţării Sfintei Cruci, glasul 1 :

   Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacul Înălţării Sfintei Cruci, glasul al 4-lea :

   Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruinţă asupra protivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

15. † S fântul Mare Mucenic Nichita Romanul; Sfântul Părintele nostru Visarion, arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni; Sfântul Ierarh Iosif de la Partoş; Cuviosul Filotei preotul.     Sfântul Mucenic Nichita a fost ars pentru Hristos după ordinul lui Atanaric, domnul Goţilor, pe la anul 330.

Troparul Sfântului Mucenic Nichita, glasul al 2-lea :

   Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu puterea Crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu vitejia ta, înţelepte; şi biruind-o, Nichita, ai luat daruri vrednice de biruinţă. Slavă lui Hristos, Cel ce te-a întărit; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce a mărit pururea cinstită pomenirea ta.

Condacul Sfântului Mucenic, Nichita, glasul al 2-lea :

   Tăind tăria înşelăciunii cu împotrivirea ta, şi luând cununa biruinţei prin nevoinţa ta, te veseleşti împreună cu îngerii, mărite Nichita, cel cu nume de biruinţă, împreună cu dânşii rugându-te neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

Troparul Sfântului Ierarh Visarion, glasul al 8-lea :

   Î n răbdarea ta, ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase; în rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulându-i. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Visarioane milostive fericite, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Visarion, glasul al 8-lea :

   Din pruncie, primind de la Dumnezeu biruinţă asupra demonilor, preasfinţite părinte, şi făcându-te întocmai ca un înger între oameni, te-ai mutat acum la locaşurile cele cereşti. Pentru aceasta şi nouă celor ce ne aflăm jos, ni se cade a striga ţie : Bucură-te, Părinte Visarioane.

   S fântul Iosif cel Nou s-a născut la anul 1568, în oraşul Raguza Dalmaţiei, dintr-o familie de creştini valahi. Din botez se numea Iacob. La 12 ani a fost dat să înveţe carte, la Ohrida, iar la 15 ani a intrat în monahism, în Mănăstirea Maicii Domnului din acea localitate. După cinci ani se duce la Muntele Athos şi intră în obştea Mănăstirii Pantocrator. Aici îmbracă schima mare sub numele de Iosif. Pentru viaţa lui îmbunătăţită a câştigat darul lacrimilor şi a rugăciunii neadormite. Pentru sfinţenia vieţii sale avea încă şi darul facerii de minuni, vindecând multe boli, îndeosebi pe cei ologi. A fost hirotonit preot şi rânduit duhovnic al călugărilor din Muntele Athos. Ajungând vestit până la patriarhul de la Constantinopol, a fost numit stareţ al Mănăstirii Sfântului Ştefan din Adrianopol. De aici se retrage la Mănăstirea Vatopedu. Deşi avea 80 de ani, răposând mitropolitul Timişoarei, românii din Banat l-au ales păstor al lor. La 1650 este hirotonit arhiereu şi înscăunat ca mitropolit al Timişoarei. Cu această ocazie el vindecă un olog ce suferea de 20 de ani. El a făcut şi alte multe minuni, încât uimea chiar şi pe turci. La 1653 se retrage la Mănăstirea Partoş, iar în toamna anului 1656 trece la cele veşnice. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la 7 octombrie 1956. La aceeaşi dată moaştele Sfântului Iosif cel Nou au fost aduse de la Partoş şi aşezate în catedrala mitropolitană din Timişoara.

Troparul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, glasul al 8-lea :

   Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a rânduit; şi după moarte în cetele sfinţilor te-a sălăşluit; Sfinte Părinte Iosif roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.

Condacul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, glasul al 8-lea :

   Apărător nebiruit, ca cel ce prin tine din nevoi s-a mântuit, te are pământul Banatului, Sfinte Iosif. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu apără-l pe el de toată nevoia, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Iosif, făcătorule de minuni.

16. . S fintele şi întru tot lăudatele Mari Mucenite Eufimia şi Meletina.      Sfânta Muceniţă Eufimia a fost din Calcedon şi petrecând viaţa în feciorie, a pătimit pe la anul 303 sub Diocleţian. Sfintele ei moaşte se află în Patriarhia de la Constantinopol.

Troparul Sfintei Muceniţe Eufimia, glasul al 4-lea :

   Foarte mult ai vestit pe cei drept-măritori, şi ai ruşinat pe cei rău credincioşi, Eufimia preafrumoasă fecioară a lui Hristos, întărind cele ce Părinţii bine au dogmatizat la al patrulea Sobor. Muceniţă preamărită, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfintei Muceniţe Eufimia, glasul al 2-lea :

   Nevoinţe în chinuiri, nevoinţe pentru credinţă cu avânt ai suferit pentru Hristos mirele tău. Acestuia şi acum roagă-te, să se surpe trufia vrăjmaşilor sub picioarele drept-credincioşilor, ca şi atunci eresurile prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ceea ce ai primit hotărârea credinţei de la cei şase sute şi treizeci de Dumnezeu purtători Părinţi şi o păstrezi, prealăudată.

17. Sfânta Muceniţă Sofia şi cele trei fiice ale ei : Pistis, Agapis şi Elpis; Sfânta Agatoclia şi Teodota.      Acestea au fost din Italia şi au pătimit pe la anul 126 sub Adrian.

Troparul Sfintelor Muceniţe, glasul al 4-lea :

   Mieluşele cuvântătoare, prin chinuire v-aţi adus Mielului şi Păstorului, săvârşind călătoria cea către Hristos şi credinţa păzind; drept aceea, cu suflete vesele săvârşind astăzi, minunatelor, sfântă pomenirea voastră, pe Hristos îl slăvim.

Condacul Sfintelor Muceniţe, glasul 1 :

   Sfinţitele ramuri ale cinstitei Sofia : Pistis, Elpis şi Agapi, cu darul au arătat că înţelepciunea elinilor este nebunie. Şi prin chinuri arătându-se biruitoare, s-au încununat cu cunună nepieritoare, de la Stăpânul tuturor, Hristos.

18. C uviosul Părintele nostru Eumenie, episcopul Gortinei, făcătorul de minuni; Sfânta Muceniţă Ariadna.

Troparul Cuviosului Ierarh Eumenie, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Eumenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ierarh Eumenie, glasul al 2-lea :

   Luminându-te cu dumnezeiască lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită şi sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie, căci neîncetat te rogi pentru noi toţi.

19. S finţii Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont.     Ei au pătimit în timpul împărăţiei lui Prob, la anul 278.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea :

   Dumnezeu cel lăudat în Treime, a preamărit pe treimea mucenicilor; pe Trofim, pe Savatie şi pe Dorimedont; căci întru Dânsul crezând, au surpat pe vrăjmaşul. Prin rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea :

   Ca unul ce eşti întărire nevoitorilor şi reazim al dreptei credinţe, Biserica cinsteşte şi laudă nevoinţa ta cea luminată, pururea pomenite, pătimitorule, viteazule mărite Trofim. Împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine, fericite, cere milostivire celor ce te laudă pe tine, ca unul ce eşti nebiruit.

20. . Sfântul Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii ai lor, Agapie şi Teopist; Sfinţii Mărturisitori Ipatie episcopul şi Andrei preotul.     Ei au pătimit în timpul lui Adrian pe la anul 126.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Eustatie, glasul al 2-lea :

   Aievea râvnind patimilor lui Hristos şi cu credinţă bând paharul Lui, te-ai făcut părtaş şi împreună moştean măririi Lui, Eustatie, de la Însuşi Dumnezeul tuturor, luând dintru înălţime dumnezeiască iertare.

21.† S fântul Apostol Codrat din Magnesia; Sfântul Prooroc Iona. Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului.    Sfântul mucenic Codrat a fost ucenic al Apostolilor, un însemnat scriitor bisericesc şi apărător al creştinilor şi episcop la Atena. El a pătimit în timpul lui Aurelian. În această zi se odovăieşte praznicul Înălţării Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, şi se cântă toate ale praznicului; iar slujba apostolului se cântă la 22 septembrie.

22. S finţii sfinţiţii Mucenici : Foca, episcopul de la Sinopi, Isaac şi Martin. Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi.     Sfântul Sfinţit Foca a fost episcop al Sinopei din Pont şi a pătimit în timpul lui Adrian. Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în Ţinutul Vrancei. Iubind viaţa călugărească a primit sfântul chip îngeresc. Pentru trăirea şi iscusinţa sa a fost ales egumen al Mănăstirii Bogdana din județul Bacău. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuţi, iar peste un an a fost trimis să păstorească Episcopia Romanului. În anul 1674 a fost ales mitropolit al Moldovei în locul mitropolitului Dosoftei care a fugit în Polonia din cauza năvălirii turcilor şi a tătarilor. După un an este izgonit din scaun de domnitorul pus de duşmani, fiind mustrat pentru nedreptăţile pe care le tolera. A fost ţinut sub pază un an de zile la Mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi. Reîntorcându-se în ţară mitropolitul Dosoftei, fericitul Teodosie a fost scos din surghiun şi s-a retras în părţile Ţării de Jos, locuind când la Focşani, când la Mănăstirea Bogdana. A reconstruit Mănăstirea Brazi, unde a ridicat o nouă biserică şi chilii. În anul 1688, a fost răpit şi dus în Ţara Românească, unde a îndurat vreme de 10 săptămâni închisoare şi chinuri. Scăpând cu viaţă, s-a ocupat de zidirea a încă trei schituri în ţinutul Vrancei. În anul 1694, o ceată de tătari care au venit în Mănăstirea Brazi l-au schingiuit, cerându-i să le predea agoniseala mănăstirii şi odoarele sfinte. Refuzând, a fost decapitat de tătari, primind astfel cununa muceniciei. A fost îngropat în grabă de credincioşi. Prin minune, în anul 1842, s-au aflat sfintele lui moaşte. Acum, după canonizare, se află depuse într-un paraclis nou din Mănăstirea Brazi.

Troparul Sfântului Apostol Codrat, glasul al 8-lea :

   Apostole Sfinte, Codrat, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Sfinţitului Mucenic Foca, glasul al 4-lea :

   Ş i părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Foca, glasul al 2-lea :

   Ca pe un soare înţelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat, şi purtător de lumină te-a pus pe tine Stăpânul cel Preaînalt, mucenice, ca să luminezi mulţimea credincioşilor. Că vieţuirea şi nevoinţele tale le-a primit ca un mir cu bună mireasmă, cel ce singur este mult-Milostiv.

Condacul Sfântului Apostol Codrat, glasul al 8-lea :

   Ca pe un ierarh cinstit şi nevoitor prea tare, lumea îţi aduce Ţie, Doamne, rugător, pe dumnezeiescul Apostol Codrat, şi cu cântări laudă cinstita lui pomenire, cerând totdeauna ca să se dăruiască iertare de greşeli celor ce cântă, Aliluia.

Troparul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie, glasul 1 :

   Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeşnic pururea luminos şi mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire şi mucenicie, ca o jertfă preacurată aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie, glasul al 8-lea :

   Glasul cuvântului vieţii a răsunat în Biserica lui Hristos, căci Păstorul ei s-a arătat bun chivernisitor al Tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor şi cetele călugărilor cântă într-un glas : Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice nebiruit al lui Hristos !

Troparul Sfântului Ierarh Dimitrie al Rostovului, glasul al 8-lea :

   Al dreptei credinţe învăţătorule, şi al dezbinării dezrădăcinătorule, al Rusiei vindecătorule şi către Dumnezeu noule rugător, cu sceptrurile tale pe toţi i-ai înţelepţit, alăută duhovnicească; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Dimitrie al Rostovului, glasul al 8-lea :

   Pe steaua Rusiei, care de la Chiev a răsărit, şi prin cetatea nouă cea despre miazănoapte, la Rostov a ajuns, şi toată partea aceea, cu învăţăturile şi cu minunile o a luminat, să fericim pe Dimitrie învăţătorul cel cu cuvinte de aur, că acela a scris tuturor toate cele spre îndreptare, ca pe toţi să-i dobândească lui Hristos, ca şi Pavel, şi să mântuiască, prin dreapta credinţă, sufletele noastre.

23. †) Z ămislirea Sfântului slăvitului Prooroc înainte Mergătorului şi Botezătorului Ioan; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia şi muceniţa Raida.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Zămislirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul s-a întâmplat cu 15 luni înaintea Naşterii lui Hristos, în urma arătării îngerului Domnului, care i-a zis : "Nu te teme, Zahario, căci s-a auzit rugăciunea ta şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura... " ( Luca 1, 7-24).

Troparul praznicului, glasul al 4-lea :

   C eea ce mai înainte erai stearpă, neroditoare, veseleşte-te; că iată ai zămislit pe sfeşnicul Soarelui, Cel ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dănţuieşte Zaharia cu îndrăzneală strigând : Prooroc Celui Preaînalt este cel ce va să se nască.

Condacul praznicului, glasul 1 :

   Se veseleşte luminat marele Zaharia, cu Elisabeta soţia sa cea întrutot mărită, după vrednicie zămislind pe Ioan Înainte-mergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii după vrednică datorie îl cinstim, ca pe un tăinuitor al darului.

24. † Sfânta întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; Cuviosul Coprie.     Sfânta Muceniţă Tecla a fost din oraşul Iconiu. La vârsta de 18 ani, a învăţat credinţa de la Sfântul Apostol Pavel, căruia a şi urmat. A predicat creştinismul în multe oraşe şi multe a pătimit şi în cele din urmă a murit în patria ei, după ce a trăit în feciorie 90 de ani.

Troparul Sfintei Muceniţe Tecla, glasul al 4-lea :

   M ieluşeaua Ta, Iisuse, Tecla, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Tecla, glasul al 6-lea :

   Cu frumuseţea fecioriei ai strălucit, cu cununa muceniciei te-ai împodobit, şi apostolie ţi s-a încredinţat, fecioară, ca unei mărite; şi văpaia focului ai prefăcut-o în rouă, iar prin rugăciunea ta furia taurului ai înfrânt-o, ca ceea ce eşti întâia nevoitoare.

25. C uvioasa Maica noastră Eufrosina; Sfinţii Mucenici Pavel şi Tatis cu fiii lor.     Sfânta Cuvioasă Eufrosina a trăit pe timpul împăratului Teodosie cel Mic, la anul 410. Plecând fără ştirea tatălui ei, Pafnutie, şi îmbrăcându-se în veşminte bărbăteşti, a intrat sub numele de Smaragd şi în calitate de eunuc împărătesc, într-o mănăstire de bărbaţi, unde a vieţuit necunoscută 56 de ani.

Troparul Cuvioasei Eufrosina, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Eufrosina, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Eufrosina, glasul al 2-lea :

   Dorind să câştigi viaţa cea de sus, desfătarea cea de jos ai părăsit-o de tot, şi te-ai amestecat între bărbaţi, preafrumoasă Eufrosina, ceea ce pentru Mirele tău Hristos ai defăimat pe logodnicul cel vremelnic.

26. †) M utarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, de Dumnezeu cuvântătorul.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a fost din Betsaida Galileei, fiul lui Zevedei şi al Salomeei, frate al lui Iacob cel Mare, mai înainte pescar, dar pe urmă apostol şi ucenic preaiubit al Domnului, Căruia singur, el, dintre toţi Apostolii, l-a urmat până la răstignire. El a predicat evanghelia în toată Asia şi mai cu seamă în Efes. El s-a mutat către Domnul la anul 100, fiind la vârsta de 95 de ani. Ioan a scris Evanghelia ce poartă numele său, Apocalipsa şi trei epistole generale. El se numeşte teolog, pentru că a învăţat despre naşterea cea mai înainte de veci a Fiului şi Cuvântului de la Dumnezeu şi Tatăl.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

   Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grăbeşte de mântuieşte pe poporul cel fără de răspuns, că te primeşte, când cazi către Dânsul, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I. Pe Acela roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule, ca norul vrăjmaşilor cel căzut asupra noastră să se risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

   Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune ? Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri, şi te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu şi prieten al lui Hristos.


27. S fântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul 49 de Mucenici; Sfânta Muceniţă Epiharia; Sfinţii Apostoli Marcu, Aristarh şi Zinon; Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.     Sfinţii mucenici au pătimit în timpul lui Diocleţian pe la anul 288.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Toată osteneala voastră săvârşind astăzi Biserica, sfinţilor, vă laudă în taină pe voi, ca pe cei ce aţi pătimit pentru dânsa, dumnezeieştilor mucenici, bunilor biruitori preaînţelepţi.

Un alt Condac al Sfântului Mucenic Calistrat, glasul al 4-lea :

   Ca o stea foarte mare ai strălucit în lume, întinzând razele nevoinţelor tale şi ale minunilor tale, luminând pe toţi cei ce cântă : Bucură-te, Calistrate, lauda mucenicilor.

    S fântul Ierarh Antim s-a născut în Iviria (Georgia). Părinţii săi, Ioan şi Maria, l-au numit Andrei din Sfântul Botez şi l-au crescut în evlavie şi dreaptă credinţă. Mai târziu, tânărul Andrei a căzut în robia turcească. Fiind foarte ager la minte, a deprins cu uşurinţă limbile greacă, turcă, slavă veche, arabă, iar mai târziu şi limba română. În preajma Patriarhiei de Constantinopol a învăţat arta sculpturii în lemn, pictura şi broderia. Către anul 1690, evlaviosul Voievod Constatin Brâncoveanu îl aduce la Bucureşti unde, după ce a învăţat meșteșugul tiparului în tipografia domnească s-a mutat la Snagov unde a întemeiat o nouă tipografie. Aici a tipărit 63 de cărţi, din care 38 lucrate de el însuşi, în diferite limbi : română, greacă, arabă, georgiană. Pentru viaţa lui aleasă a fost ales stareţ la Mănăstirea Snagov, apoi episcop la Râmnic şi mai apoi mitropolit al Ţării Româneşti. A dus o strălucită activitate de adevărat şi vrednic păstor al turmei lui Hristos. Sfântul Ierarh Antim a încheiat activitatea printr-un sfârşit mucenicesc. "A fost depărtat de toată lucrarea şi ordinea arhierească şi dezbrăcat de harul divin şi scos din catalogul arhieresc". A fost osândit cu exilul şi pus sub paza necredincioşilor ostaşi turci, care, l-au chinuit foarte, până la moarte, prin tăierea trupului pe care apoi l-au aruncat în apele Tungiei, un afluent al râului Mariţa, în sudul Dunării.

Troparul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, glasul al 3-lea :

   Sfinte Părinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai rânduit păstori şi învăţători turmei tale şi cu înţelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos, Dumnezeu, pe care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Condacul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, glasul al 3-lea :

   Învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, Părinte Ierarhe Antim, lauda arhiereilor ţării Româneşti, podoaba cărturarilor şi dulce grăitor al înţelepciunii dumnezeieşti în graiul românesc te-ai arătat. Lupta cea bună luptând şi dreapta credinţă mărturisind, cu haină mucenicească, preafrumos te-ai împodobit şi împărăţia lui Hristos ai dobândit. Pentru aceasta împreună cântăm zicând : Bucură-te, Sfinte Preafericite Părinte Antim.

28. † C uviosul Părintele nostru Hariton Mărturisitorul; Sfântul Prooroc Varuh; Sfântul Mucenic Pimen.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.            Cuviosul Părintele nostru Hariton era din oraşul Iconia, a trăit în timpul lui Aurelian pe la anul 274.

Troparul Cuviosului Hariton Mărurisitorul, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Hariton, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Hariton Mărurisitorul, glasul al 2-lea :

   Pe nevoitorul dreptei credinţe şi pe râvnitorul adevărului, astăzi toţi credincioşii cu cântări şi cu laude să-l mărim; pe Hariton, păstorul şi dascălul şi luminătorul cel preacuvios al lumii. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

29. . C uviosul Părintele nostru Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Gudelia; Sfinţii Mucenici : Dada, Govdela şi Cosdoas.     Cuviosul Părintele nostru Chiriac sihastrul s-a născut în Corint pe la anul 300. La 17 ani s-a tuns în monahism de către Eftimie cel Mare şi a murit la anul 408 la vârsta de 107 ani.

Troparul Cuviosului Chiriac, glasul 1 :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Chiriac, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Chiriac, glasul al 8-lea :

   Ca pe un tare luptător şi apărător, pururea cinstindu-te pe tine sfinţita Lavră, pururea prăznuieşte pomenirea ta cea de peste an. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, păzeşte-ne pe noi de vrăjmaşii care vin asupră-ne, ca să-ţi cântăm : Bucură-te, Părinte, de trei ori fericite.

Alt Condac al Cuviosului Chiriac, glasul al 4-lea :

   N evoinţă şi vieţuire de înfrânare ai avut tu, Cuvioase Chiriac, făcătorule de minuni. Roagă-te pentru noi, cei ce cu credinţă săvârşim pomenirea ta.

30. . S fântul sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, arhiepiscop al Armeniei celei mari; Muceniţele Ripsimia, Gaiani şi cele împreună cu ele.     Sfântul Sfinţit Grigorie a fost de neam part şi s-a născut pe la  anul 240. El a învăţat religia creştină în Cesareea Capadociei şi s-a hirotonit episcop de Arhiepiscopul Cesareei, Leontie. Grigorie a întors zece mii de armeni la credinţă şi pe însuşi Tiridat, domnitorul Armeniei. El a pătimit foarte mult pentru Hristos şi pe la anul 325 s-a mutat către Domnul.

Troparul Sfinţitului Mucenic Grigorie Luminătorul, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Grigorie Luminătorul, glasul al 6-lea :

   Pe cel mărit şi ierarh, ca pe un nevoitor al adevărului, astăzi să-l lăudăm toţi cu cântări şi cu imne de laude; pe păstorul şi învăţătorul cel priveghelnic, pe Grigore luminătorul a toată lumea, căci se roagă lui Hristos să ne mântuim noi.
LUNA OCTOMBRIE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DSP | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311. S fântul Apostol Anania, unul din cei şaptezeci; Cuviosul Părintele nostru Roman, făcătorul de cântări.
   
†)
T
ot în această zi prăznuim şi Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.     Anania era din Damasc, unde a şi botezat pe Apostolul Pavel, iar Roman, de la Emesa, a fost diacon al Bisericii de la Berit în Fenicia, este întâiul compozitor de condace, de unde s-a şi numit melodul. Întâiul condac pe care l-a compus este la Naşterea Domnului : Fecioara astăzi…

Troparul Sfântului Apostol Anania, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte Anania, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Cuviosului Roman, glasul al 8-lea :

   Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Roman, duhul tău.

Troparul Sfântului Acoperământ, glasul al 4-lea :

   Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuim. Umbriţi fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, şi căutând către preacinstită icoana ta, cu umilinţă grăim : Acopere-ne pe noi cu cinstitul tău acoperământ şi ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Apostol Anania, glasul al 2-lea :

   Cel ce întru rugăciuni eşti prea cald folositor, şi celor ce cer, prea grabnic ascultător, primeşte rugăciunea noastră Anania, şi te roagă lui Hristos să ne miluiască pe noi, cel ce unul este între Sfinţi preamărit.

Condacul Cuviosului Roman, glasul al 8-lea :

   Cu dumnezeieştile fapte bune ale Duhului, din tinereţe înfrumuseţându-te, Romane preaînţelepte, cinstitei Biserici a lui Hristos înfrumuseţător ai fost; căci cu cântări frumoase o ai înfrumuseţat, fericite. Pentru aceea te rugăm : Dăruieşte celor ce doresc dumnezeieştile tale daruri, ca să strigăm ţie : Bucură-te părinte preafericite, podoaba Bisericii.

Condacul Sfântului Acoperământ, glasul al 3-lea :

   Fecioara astăzi înainte stând în Biserică, şi cu cetele sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dumnezeu. Îngerii cu ierarhii se închină şi apostolii cu proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu, pe Dumnezeu cel mai înainte de veci.

2. .
Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniţă Iustina fecioara; Cuviosul Teofil Mărturisitorul.    Ciprian a fost mai înainte vrăjitor, apoi, întors la credinţa lui Hristos prin Iustina, s-a hirotonit diacon, scurtă vreme după aceasta şi preot şi după mai mulţi ani şi episcop al Antiohiei din Pisidia, care era şi patria lui. El a pătimit împreună cu Iustina în timpul lui Diocleţian, la anul 304, lângă Nicomidia Bitiniei. Pomenirea sfântului, fericitului Andrei cel nebun pentru Hristos.

Troparul Sfinţitului Mucenic Ciprian, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Ciprian şi Iustina, glasul 1 :

   De la meşteşugul vrăjitoresc întorcându-te, de Dumnezeu înţelepţite, la dumnezeiasca cunoştinţă, doctor preaînţelept te-ai arătat lumii, dăruind tămăduiri celor ce te cinstesc pe tine, Cipriane cu Iustina, cu care roagă-te, iubitorului de oameni, Stăpânului, să mântuiască sufletele noastre.

Alt Condac al Sfinţitului Mucenic Ciprian, glasul al 8-lea :

   Ca pe un ierarh cinstit, şi ca pe un nevoitor prea tare, lumea după vrednicie te cinsteşte, Cipriane pururea pomenite, şi cu cântări măreşte sfântă pomenirea ta; cerând totdeauna, să dăruiască prin tine iertare de greşeli, celor ce cântă : Aliluia !

3. . S finţii Sfinţiţi Mucenici, Dionisie Areopagitul; Dionisie, Elefterie şi Rustic; Preacuviosul Părinte Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii.
    Sfântul Sfinţit Dionisie era din Atena, un bărbat învăţat şi membru al celebrului tribunal atenian - Areopagul, de unde s-a şi numit Areopagitul. El a primit credinţa pe la anul 50 când Apostolul Pavel a predicat Evanghelia în Atena, unde a şi pătimit pe la anul 96.

Troparul Sfințitului Mucenic Dionisie glasul al 4-lea :

   Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfințitului Mucenic Dionisie, glasul al 8-lea :

   P rin uşile cerurilor trecând cu Duhul, ca un ucenic al apostolului celui ce a ajuns până la al treilea cer, Dionisie, te-ai îmbogăţit cu toată cunoştinţa celor negrăite şi ai luminat pe cei ce şedeau mai înainte în întunericul necunoştinţei. Pentru aceasta strigăm Bucură-te, părinte a toată lumea.

4. S fântul Părintele nostru Ierotei, episcopul Atenei; Sfinţii Mucenici: Audact, Domnina şi Calistena.     Sfântul Ierotei a învăţat credinţa de la Apostolul Pavel, care la şi aşezat Episcop la Atena. El la instruit mai pe larg pe Sfântul Dionisie în învăţăturile credinţei şi a participat şi el, împreună cu ceilalţi Apostoli, la Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.

Troparul Sfinţitului Mucenic Ierotei, glasul al 4-lea :

   Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Ierotei : Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Ierotei, glasul al 8-lea :

   P e tine ierarhul Atenienilor te lăudăm, ca cei ce ne-am învăţat prin tine cele minunate şi negrăite; că te-ai arătat cântăreţ de Dumnezeu insuflat. Roagă-te dar, preafericite Ierotee, să ne curăţim de toate greşelile, ca să strigăm : Bucură-te, părinte, de Dumnezeu înţelepţite.

Alt condac al Sfinţitului Mucenic Ierotei, glasul al 4-lea :

   C a un stâlp neclătinat, Ierotee, nu te-ai temut de îngrozirile vrăjmaşilor, ci ai surpat temeiul înşelăciunii, întărindu-te ca pe o piatră cinstită, părinte. Pentru aceasta ca pe un biruitor, Stăpânul te încununează cu dreapta cea dumnezeiască şi începătoare de viaţă; pe care roagă-L pentru noi toţi.

5.
Sfintele Mucenițe Haritina şi Mamelta.     Sfânta Muceniţă Haritina a pătimit în timpul lui Diocleţian, la anul 290.

Troparul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 2-lea :

   Î ntărindu-te la minte, Haritina, ţi-ai întărit sufletul cu credinţă; biruind pe vrăjmaşi aievea i-ai ruşinat, stând înaintea lui Hristos întrutot fericită; şi acum purtând haină din sângele tău, şi cu îngerii bucurându-te, roagă-te pentru noi, purtătoare de chinuri.

6. .) Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniţă Erotiida.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Apostol Toma a fost din Galileea şi unul din cei 12 Apostoli, el a predicat evanghelia la parţi, perşi, mezi şi indieni, de la care a şi luat moarte de mucenic.

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte, Toma, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Toma, glasul al 4-lea :

   De darul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos, şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit : Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul.

7. S finţii Mucenici Serghie şi Vah; Sfinţii Polihronie, Iulian prezbiterul şi Chesarie diaconul.     Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah au pătimit în timpul lui Maximian pe la anul 296.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 3-lea :

   P e vitejii mucenici şi fraţi, cu credinţă adunându-ne să-i încununăm întru sfinţite bune laude, pe Serghie al Treimii tarele ostaş şi pe Vah, cel răbdător în munci şi care a mărturisit pe Hristos, mai-marele nevoitorilor şi făcătorul tuturor.

Alt Condac al Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, glasul al 2-lea :

   Mintea asupra vrăjmaşilor bărbăteşte v-aţi întrarmat, surpând toată înşelăciunea lor; şi biruinţă de sus luând, mucenici prealăudaţi, cu un cuget strigaţi : Bine şi frumos este a fi împreună cu Hristos.

8.
Cuvioasa Maica noastră Pelaghia; Sfânta Taisia.     Cuvioasa Pelaghia a fost din Antiohia. Fiind păgână ea a avut o viaţă foarte desfrânată, dar pe urmă catehizată şi botezată de un episcop, Non, s-a retras la muntele Măslinilor, unde a petrecut restul vieţii sale în pocăinţă şi s-a mutat către Domnul, pe la anul 284.

Troparul Cuvioasei Pelaghia, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Pelaghia, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Pelaghia, glasul al 2-lea :

   Trupul tău cu posturi topindu-ţi, cu rugăciuni neadormite pe Ziditorul ai rugat, ca să iei iertare desăvârşită pentru faptele tale; şi ai şi luat cu adevărat, cuvioasă, alergând pe calea pocăinţei.

9. .) S fântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Cuviosul Părintele nostru Andronic şi Atanasia, soţia lui.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Acest sfânt apostol a fost unul din cei doisprezece şi după ce a predicat evanghelia la multe popoare, a suferit moartea pe cruce. Andronic a fost din Antiohia şi s-a mutat către Domnul pe la anul 500.

Troparul Sfântului Apostol Iacov, glasul al 3-lea :

   A postole Sfinte Iacove, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Cuviosului Andronic, glasul 1 :

   L ocuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Andronic, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire Celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire Celui ce te-a încununat pe tine, mărire Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Apostol Iacov, glasul al 4-lea :

   Cel ce vânător păgânilor prea minunat s-a arătat şi între ucenici preacinstit, şi cu Apostolii împreună-locuitor, Iacov, lumii bogăţie de tămăduiri izvorăşte şi apără de primejdii pe cei ce-l laudă. Pentru aceasta cu un glas strigăm către dânsul : Mântuieşte pe toţi cu rugăciunile tale, Apostole.

Alt Condac al Sfântului Apostol Iacov, glasul al 2-lea :

   Ca pe un luceafăr, ce luminează toată făptura, pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dumnezeu grăitorul Iacov, cu cântări să-l lăudăm, cinstind astăzi prăznuirea lui; că se roagă pururea pentru noi toţi.

Condacul Cuviosului Andronic, glasul al 6-lea :

   De la înţelepciunea cea atotlucrătoare îmbrăcându-te, întru puterea darului pe păgâni la Dumnezeu i-ai adus, şi capiştile idoleşti ai sfărâmat, şi bătăi în multe feluri ai răbdat cu suflet preacuvios, şi ai strigat, preamărite : Hristos este cel ce a venit să mântuiască neamul omenesc.

10. S finţii Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui, şi Teofil Mărturisitorul.     Aceşti Sfinţi Mucenici, Evlampie şi Evlampia au fost din Nicomidia şi au pătimit în timpul lui Maximian la anul 296.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia, glasul al 3-lea :

   Pe vitejii mucenici şi fraţi după trup, pe înţeleptul Evlampie şi pe Evlampia să-i cinstim, că aceştia uneltirile tiranilor le-au ruşinat, cu puterea Celui ce S-a răstignit; pentru aceasta s-au arătat mucenicilor mărire, împreună şi laudă.

11. S fântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi; Cuviosul Părintele nostru Teofan Mărturisitorul, mitropolitul Niceii; Sfintele Muceniţe Zenaida şi Filonila.    Începând de la 11 şi până la 17 Octombrie, în oricare zi din acestea va cădea duminica, cântăm slujba sfântului, al şaptelea sinod ecumenic, care a doua oară s-a adunat în Niceea la anul 783, în timpul binecredincioşilor împăraţi Constantin şi Irina, împotriva celor ce nu voiau să cinstească şi să se închine Sfintelor Icoane. La acest sinod au fost adunaţi 367 Sfinți Părinţi. Sfântul Apostol Filip a fost din Cesareea Palestinei şi a predicat Evanghelia în Samaria. Întâlnind pe drum pe eunucul reginei Etiopienilor, citind pe proorocul Isaia, l-a catehizat şi botezat. Iar Teofan a fost din Palestina, frate al lui Teodor Scrisul, amândoi monahi de la mânăstirea Sfântului Sava. Numele de Scrisul i s-a dat din cauză că Teofil, cel din urmă împărat iconomah, a scris pe fruntea lor, cu fier ars, 12 stihuri iambice, şi apoi i-a exilat. După moartea lui Teofil, la anul 842, Teofan a fost ales episcop la Niceea. Amândoi fraţii au scris multe canoane şi cântări bisericeşti.

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte Filipe, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Cuviosului Mărturisitor Teofan, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Teofan înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip, glasul al 4-lea :

   Luminat fiind cu Preasfântul Duh, plinirile pământului le luminezi cu învăţăturile tale şi cu strălucirile minunilor, de sfinţenie tăinuitorule, Apostole Filipe.

Alt Condac al Sfântului Apostol Filip, glasul al 4-lea :

   U rmător făcându-te Învăţătorului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la trebile sfinţilor săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

Condacul Cuviosului Teofan Mărturisitorul, glasul 1 :

   F rumos e rodul buzelor tale, părinte, iar viaţa dulce ca fagurele de miere s-a arătat, fericite, Bisericii lui Hristos; că de tine s-au temut şi mulţimile demonilor şi s-au ruşinat bârfitoarele limbi ale ereticilor, de tine cel ce credinţa ai păzit.

Troparul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII, glasul al 8-lea :

   P reamărit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce luminători pe pământ pe părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi pe toţi ne-ai îndreptat, mult îndurate, mărire Ţie.

Condacul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII, glasul al 6-lea :

   F iul, Cel ce din Tatăl a strălucit în chip negrăit, din Fecioară s-a născut îndoit în fire; pe Care văzându-L, nu ne lepădăm de închipuirea chipului; ci aceasta cu bună credinţă însemnând-o, o cinstim cu credinţă. Pentru aceasta ţinând Biserica credinţa cea adevărată, sărută icoana înomenirii lui Hristos.

12. S finţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic. Preacuviosul Părintele nostru Cosma, făcătorul de cântări, episcopul Maiumei.     Aceşti Sfinţi Mucenici au pătimit pe timpul lui Diocleţian la anul 296.

Troparul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic, glasul al 4-lea :

   De isprăvile Sfinţilor Mucenici puterile îngereşti prea s-au minunat; că fiind în trup muritor, pe vrăjmaşul cel fără de trup cu puterea Crucii nevoindu-se tare, l-au biruit nevăzut. Şi acum se roagă Domnului, să se miluiască sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Cosma, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Cosma, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Prov, Tarah şi Andronic, glasul al 6-lea :

   A Treimii mărire arătându-ne nouă, vitejii ostaşi ai lui Hristos, dumnezeieştii mucenici, împreună cu Tarah, Prov şi Andronic, au înfruntat toată necredinţa tiranilor, nevoindu-se vitejeşte pentru credinţă.

Condacul Cuviosului Cosma, glasul al 8-lea :

   Împodobit fiind cu fapte, Cosma de Dumnezeu insuflate, Bisericii lui Hristos ai fost înfrumuseţare, cu cântări împodobind-o, fericite. Roagă-te dar către Domnul, ca să ne izbăvim noi de toate cursele luptătorului, cei ce îţi strigă ţie : Bucură-te, părinte, de trei ori fericite.

13. S finţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica, Florentie, Dioscor, Veniamin diaconul şi Antigon.     Sfântul Mucenic Carp a fost episcop al Tiatirilor, iar Sfântul Mucenic Papil a fost diacon. Ei au pătimit în timpul lui Deciu, la anul 250.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Carp şi Papil, glasul al 4-lea :

   Ca o vistierie de mult preţ şi izvor ce izvorăşte ape de tămăduiri, a dat Stăpânul moaştele voastre celor de pe pământ, care şterg neputinţele patimilor cele de multe feluri, şi dau neîncetat dar sufletelor. Pentru aceasta, Carpe şi Papile, cu un glas, cu dragoste săvârşim pomenirea voastră.

14. S finţii Mucenici : Nazarie, Ghervasie, Protasie, Chelsie, Silvan şi Petru Avselemul.
     †) Tot în această zi facem pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva (ale cărei sfinte moaşte se află în Catedrala Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Bucovinei, din Iaşi). Sfinţii Mucenici au pătimit toţi în Mediolan, în timpul lui Nero, la anul 64.     Cuvioasa Parascheva a vieţuit în localitatea Epivat, din Tracia, trupul ei a fost dus pe la anul 1221 la Târnovo în Bulgaria, după ce zăcuse aproape două secole în patria ei. În fine, în anul 1641, sfintele ei moaşte s-au adus la Iaşi, unde se află şi se cinstesc până în ziua de astăzi.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul 1 :

   Mărirea cea împătrit numărată a mucenicilor lui Hristos, să o lăudăm credincioşilor cu laude de cântări; pe Nazarie, Protasie, pe Ghervasie şi Chelsie, că aceştia s-au nevoit până la tăiere şi moarte, aceştia luând cununa nestricăciunii, se roagă să ne mântuim noi.

Troparul Cuvioasei Parascheva, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Parascheva, glasul al 3-lea :

   Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toţi cu dreaptă credinţă să o lăudăm, pe preacinstita Parascheva. Că aceasta lăsând viaţa cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a luat-o în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat şi dar de minuni, cu dumnezeiasca poruncă.

15. S finţitul Cuvios şi Mucenic Luchian, preotul Antiohiei; Cuvioşii Savin episcopul şi Vars, episcopul Edesei.    Sfinţitul Mucenic Luchian era din Samosata, fiu al unor părinţi drept-credincioşi. În Antiohia, unde a fost ca preot, a deschis o şcoală catehetică, învăţând dogmele credinţei şi explicând locurile grele din Sfânta Scriptură. Venind la Nicomidia, ca să întărească pe credincioşi în luptele lor pentru Hristos, a fost adus înaintea împăratului Maximian şi mărturisind cu îndrăzneală credinţa sa, a fost aruncat în închisoare, unde a murit de foame şi de sete, la anul 312.

Troparul Sfinţitului Mucenic Luchian, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Luchian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Luchian, glasul al 2-lea :

   Pe cel ce a strălucit mai întâi întru pustnicie şi apoi s-a luminat prin chinuri, toţi să-l cinstim pe Luchian cu cântări întru mărire, ca pe un luminător prealuminos, care nu încetează a se ruga pentru noi toţi.

   Tot în această zi pomenirea Preacuviosul, părintele nostru Eftimie cel nou.

16. S fântul Mucenic Longhin sutaşul; Cuviosul Mal.     Sfântul Mucenic Longhin sutaşul a fost de faţă la răstignirea Domnului şi văzând cutremurul şi cele ce s-au făcut, a strigat : "Adevărat, Fiu al lui Dumnezeu a fost acesta" (Matei 27, 54). Apoi, părăsind dregătoria militară, a venit în Capadocia, patria sa, şi a predicat pe Hristos, pentru care a şi pătimit.

Troparul Sfântului Mucenic Longhin, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Longhin, glasul al 4-lea :

   Ve selindu-se s-a bucurat Biserica astăzi, întru cinstită pomenirea răbdătorului de patimi Longhin, cântând : Tu eşti puterea mea, Hristoase, şi întărirea.

17. S fântul Prooroc Osie; Cuviosul Mucenic Andrei Criteanul.      Osie este cel dintâi între profeţii cei mici şi cel mai vechi dintre toţi; el a profeţit peste 60 de ani şi a trăit peste 80 de ani, între 810 şi 720 înaintea lui Hristos. Profeţia sa se împarte în 14 capitole. Iar Andrei a fost monah din insula Creta şi după ce, de mai multe ori a suferit sub împăratul Constantin Copronim, pentru sfintele icoane, în fine, i s-a tăiat un picior şi s-a mutat către Domnul la anul 767.

Troparul Sfântului Prooroc Osie, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Osie, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Mucenic Andrei Criteanul, glasul al 4-lea :

   Pustniceste mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor cele trupeşti cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întrutot fericite şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai întrarmat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei şi pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Cuvioase Mucenice Andrei, pururea mărite.

Condacul Cuviosului Mucenic Andrei Criteanul, glasul al 3-lea :

   Prăznuieşte astăzi, cetatea cea împărătească, strălucitul praznic al pomenirii tale celei de lumină purtătoare, chemând la sine toată cetatea şi latura; şi se bucură, că a dobândit vistierie mare, mult-pătimitorul tău trup, Andreie mucenice, luminătorule al Ortodoxiei.

18. .
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca; Sfinţii Mucenici Iulian şi Martin.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Acesta a fost din Antiohia, de profesie medic şi pictor, el a scris Evanghelia şi Faptele Apostolilor şi s-a mutat către Domnul la vârsta de 80 de ani.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca, glasul al 3-lea :

   A postole sfinte şi evangheliste Luca, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale, sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca, glasul al 8-lea :

   Ucenic făcându-te Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu Pavel ai luminat tot pământul şi negura ai gonit, scriind dumnezeiasca Evanghelie a lui Hristos.

19. S fântul Prooroc Ioil; Sfinţii Mucenici Uar, Felix şi Sadot.     Ioil a fost din seminţia lui Ruvim. Profeţirea sa, împărţită în trei capitole este a doua între profeţii mici. Iar Sfântul Uar a pătimit în Egipt, sub împăratul Maximian, la anul 304.

Troparul Sfântului Prooroc Ioil, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Ioil, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Uar, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Uar, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Uar, glasul al 4-lea :

   Lui Hristos ai urmat, mucenice Uar, al cărui pahar l-ai băut, şi cu cununa muceniciei te-ai încununat; deci cu îngerii dănţuind, roagă-te neîncetat pentru sufletele noastre.

20. . S finţii Mari Mucenici Artemie, Evor, Evnoi şi Matroana; Cuviosul Gherasim cel Nou.     Sfântul Mare Mucenic Artemie a fost în zilele lui Constantin cel Mare, de către care a fost foarte mult onorat şi ridicat la ranguri înalte. Iulian Paravatul însă, căruia Artemie i-a imputat apostazia sa, a dat ordin să i se taie capul, la anul 361, după ce mai înainte a suferit multe torturi.

Troparul Sfântului Mucenic Artemie, glasul al 4-lea :

   Luptând, preafericite, cu chinurile cele de multe feluri, ca un tare diamant ai ruşinat pe Paravatul. Căci de piatră mare zdrobindu-te pentru piatra Hristos, şi rănindu-te ai primit cununa muceniciei, mare mucenice Artemie. Slavă Celui ce te-a întărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Mucenic Artemie, glasul al 2-lea :

   Pe mucenicul cel cu dreaptă credinţă şi purtătorul de cunună, care a ridicat semn de biruinţă împotriva vrăjmaşilor, adunându-ne toţi să-l lăudăm cu cântări după vrednicie, pe marele între mucenici Artemie, care este bogat dătător de minuni. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

21. .
Cuviosul Ilarion cel Mare; Cuvioşii Mărturisitori : Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi Mucenicul Oprea din Sălişte şi Sfinţii Preoţi Mărturisitori : Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel.     Cuviosul Ilarion cel Mare s-a născut în Cipru şi a avut o viaţă plină de virtuţi şi de fapte minunate, s-a mutat către Domnul în anul 333, la vârsta de 80 de ani. Sfântul Visarion era de origine sârb, născut în Bosnia, în anul 1714. El a fost un mare apărător al credinţei ortodoxe în Banat şi Transilvania, care a luptat împotriva unirii cu forţa a creştinilor ortodocşi cu Roma. În anul 1738 intră în monahism la Mănăstirea Sfântul Sava din Ţara Sfântă. Se întoarce în Serbia şi se nevoieşte într-o peşteră. Pentru viaţa lui aleasă este hirotonit preot şi în ianuarie 1744, pleacă spre Banat, unde este primit de popor ca un adevărat sfânt. Din Timişoara merge la Lipova - Arad, unde este ascultat de o mulţime de credincioşi. La 26 aprilie 1744, este arestat de armata austriacă, dus la Viena şi întemniţat în cumplita temniţă de la Kufstein, din porunca Mariei Tereza. După un an de chinuri cumplite şi legături în lanţuri îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Cuviosul Visarion a fost un mare luptător şi apostol al unităţii ortodoxe, împotriva dezbinării uniate din ţara noastră, întorcând zeci de sate ortodoxe la Biserica mamă. Este canonizat în februarie 1950. Cuviosul Sofronie era de loc din satul Cioara-Sebeş, judeţul Alba. În anul 1756 a întemeiat în pădurile satului său natal, o mică sihăstrie, cunoscută sub numele de "Schitul Cioara". A umblat ani de zile prin satele din Ardeal, îndemnând pe credincioşi să păzească cu sfinţenie dreapta credinţă ortodoxă. Pentru aceasta a fost arestat şi chinuit de mai multe ori, din porunca craiului Ardealului. La 14 februarie 1761 a adunat un "mare sobor" în oraşul Alba Iulia, cerând egalitate în drepturi poporului român şi episcop ortodox pentru credincioşii din Ardeal. În acelaşi an, văzându-şi dorinţa împlinită, s-a retras la Mănăstire Curtea de Argeş, unde, mai trăind puţin, s-a săvârşit cu pace. A fost canonizat în anul 1955, ca sfânt mărturisitor. Sfântul mucenic Oprea s-a născut în Săliştea Sibiului, pe vremea Mariei Tereza (1740-1780). În anul 1748 el a mers la Viena să se plângă împărătesei şi să-i ceară libertate pentru Biserica Ortodoxă. Împărăteasa i-a promis cu viclenie că îi va asculta plângerea dar în ascuns a dat poruncă să fie arestat la întoarcerea în ţară. Prinzând de veste s-a dus cioban la oi în Banat, dar neputând suporta suferinţele românilor, după puţin timp a plecat din nou la Viena şi a cerut împărătesei oprirea prigoanelor. Împărăteasa a poruncit ca fericitul Oprea să fie prins şi întemniţat pe viaţă în cetatea Kufstein din Triol, de unde nu s-a mai întors niciodată. Sfinţii preoţi Mărturisitori Moise Măcinic şi Ioan erau, primul din Sibiel iar celălalt din Galeş, sate care ţineau pe atunci de "scaunul" Săliştei, Primul a fost hirotonit la Bucureşti de Mitropolitul Neofit al Ţării Româneşti, prin anul 1746. Preotul Ioan din Galeş a fost hirotonit la Bucureşti sau la Râmnic, în lipsa unui episcop ortodox în Ardeal. Amândoi mărturisitorii, în împrejurări diferite au mers la împărăteasă pentru a cere drepturile şi libertatea Bisericii Ortodoxe. Au fost închişi, şi amândoi s-au sfârşit muceniceşte în fioroasa temniţă de la Kufstein. După declaraţia unor martori ai vremii, după 24 de ani preotul Ioan din Galeş încă mai era în viaţă.

Troparul Cuviosului Ilarion cel Mare, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ilarion cel Mare, glasul al 3-lea :

   Ca pe un luminător neapus al Soarelui celui înţelegător, adunându-ne astăzi, te lăudăm cu cântări; căci ai luminat celor ce erau întru întunericul neştiinţei; pe toţi ridicându-ne către dumnezeiasca înălţime, Ilarioane, pentru aceasta grăim ţie : Bucură-te, Părinte, cel ce eşti întemeierea pustnicilor.

Troparul Cuvioşilor Mărturisitori : Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi al Mucenicului Oprea din Sălişte, glasul 1 :

   L uptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi, ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare a fost şi rodul luptei voastre drepte, pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos.

Condacul Cuvioşilor Mărturisitori : Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi al Mucenicului Oprea din Sălişte, glasul a 4-lea :

   Văzând noi astăzi toate nevoinţele voastre, cu nespusă bucurie facem pomenirea voastră, prealăudaţilor apărători ai Ortodoxiei; căci cu puterea lui Hristos fiind întrarmaţi, strălucite biruinţe pentru poporul dreptcredincios aţi secerat voi, cei ce aţi fost adevăraţi soli cereşti, şi mucenicească pătimire aţi pătimit.

Troparul Sfinţilor Preoţi Mărturisitori : Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, glasul 1 :

   Preoţi cu chemare sfântă, Moise şi Ioane, ca nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere aţi propovăduit dreapta credinţă şi mărturisitori ai Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe Hristos, Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace şi unire, iar sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfinţilor Preoți Mărturisitori : Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, glasul al 3-lea :

   Să prăznuim astăzi, cu vrednicie, pe ostaşii lui Hristos, preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în pământul Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe, pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste să strigăm : Bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.

    Tot în această zi, aducerea moaştelor preacuviosului părintelui nostru Ilarion, Episcopul Meglinscului.

22. S fântul şi întocmai cu Apostolii Averchie, episcopul Ierapolei, făcătorul de minuni; Sfinţii şapte tineri din Efes : Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin, Exacustodian şi Constantin; Sfinţii Mucenici Alexandru episcopul, Iraclie, Teodota, Gligheria, Ana şi Elisabeta.     Sfântul Averchie a vieţuit pe la anul 186, iar cei şapte tineri, fiind prigoniţi de împăratul Deciu, ascunzându-se într-o peşteră au adormit la anul 250, dormind timp de 184 de ani, adică până la împăratul Teodosie cel Mic; când apăruse o erezie între creştini, cum că nu există înviere. La anul 434, din rânduiala lui Dumnezeu, prin minune s-au deşteptat pentru scurt timp. Văzând minunea dregătorii locului şi apoi aflând însuşi împăratul şi vorbind cu ei, au stârpit eresul, eliberând din temniţe pe episcopii şi creştinii propovăduitori ai învierii. După această minune cei şapte tineri, la scurt timp s-au mutat la Domnul.

Troparul Sfântului Ierarh Averchie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Averchie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Averchie, glasul al 8-lea :

   Ca pe un mai-mare preot şi împreună locuitor cu apostolii, toată Biserica credincioşilor te cinsteşte pe tine, Averchie. Pe care cu rugăciunile tale păzeşte-o, fericite, nebiruită şi fără de valuri, de tot eresul cel gânditor de cele deşarte, mult-minunate.

Condacul Sfinţilor şapte tineri din Efes, glasul al 4-lea :

   Preamărit-ai pe pământ pe sfinţii Tăi mai înainte, prin înfricoşătoarea şi preamărita înviere care ai însemnat printr-înşii, mai înainte de învierea cea de obşte, ca să se astupe gurile celor ce nu o credeau; iar mai pe urmă, Hristoase Dumnezeule, i-ai sălăşluit întru împărăţia Ta, să se desfăteze în veci.

23. .)
Sfântul Mucenic şi Apostol Iacov, fratele (ruda) Domnului; Ignatie patriarhul şi Preacuviosul Macarie Romanul.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Sfântul Apostol Iacov a alcătuit Sfânta Liturghie, pe care marele Vasile puţin şi apoi Ioan Gură de Aur mai mult au prescurtat-o.

Troparul Sfântului Mucenic şi Apostol Iacov, glasul al 2-lea :

   Ca un ucenic al Domnului, ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic eşti de neînduplecat; îndrăzneală ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic şi Apostol Iacov, glasul al 4-lea :

   Dumnezeu Cuvântul Tatălui, Unul-Născut, Cel ce a venit la noi în zilele cele de apoi, Iacove dumnezeiescule, pe tine întâi te-a arătat păstor şi învăţător Ierusalimnenilor şi ispravnic credincios tainelor celor duhovniceşti. Pentru aceasta toţi pe tine te cinstim, Apostole.

24.
Sfântul Mare Mucenic Areta şi cei împreună cu dânsul Sfinţii Mucenici Valentin şi Sevastiana : Cuviosul Proclu, patriarhul Constantinopolului.     Aceştia au fost omorâţi de către arieni, la anul 346.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul 1 :

   Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Pricină de veselie ne-a venit nouă astăzi, praznicul celui purtător de lupte, pe care lăudându-l, slăvim pe Domnul, Cel ce este întru înălţime.

25. S finţii Mucenici Marcian, Martirie şi Anastasie; Sfânta Tavita.     Aceştia au fost omorâți de către arieni, la anul 346.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Marcian şi Martirie, glasul al 4-lea :

   C u nevoinţă bună v-aţi nevoit din pruncie, Marciane împreună cu înţeleptul Martirie, şi aţi surpat pe vicleanul Arie, păzind nevătămată credinţa ortodoxă, urmând lui Pavel înţeleptului vostru învăţător. Pentru aceasta împreună cu dânsul aţi aflat viaţă, ca nişte apărători ai Treimii prea aleşi.

26. †)
S fântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir; pomenirea marelui şi înfricoşătorului cutremur.     Praznic. - Dezlegare la untdelemn şi vin.     Marele Mucenic Dimitrie era originar din Tesalonic, din părinţi binecredincioşi. A fost martirizat în timpul împăratului Maximian, făcând după moartea sa multe minuni şi tămăduiri, având şi darul izvorârii de mir. Cutremurul s-a întâmplat în Constantinopol la anul 741, în al 24-lea an al împărăţiei lui Leon Isaurul, primul iconomah.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, glasul al 3-lea :

   Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzneţ ai făcut pe Nestor; aşa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, glasul al 2-lea :

   Cu curgerile sângiuirilor tale Dimitrie, Biserica Dumnezeu o a roşit, Cel ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită; şi păzeşte cetatea ta nevătămată, că tu eşti întărirea ei.

Troparul cutremurului, glasul al 8-lea :

   Cel ce cauţi spre pământ şi-l faci pe el de se cutremură, izbăveşte-ne pe noi de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru, şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul cutremurului, glasul al 6-lea :

   Mântuieşte-ne, Doamne, pe noi toţi de cutremurul cel greu şi de rănile cele nesuferite, pentru păcatele noastre. Miluieşte, Doamne, pe poporul care l-ai câştigat cu scump sângele Tău, Stăpâne; şi cetatea Ta să nu o dai pierzării prin cutremurul cel înfricoşător; că alt Dumnezeu afară de Tine nu ştim şi strigă celor ce-Ţi cântă Ţie : Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.

27.
Sfântul Mucenic Nestor.
     Tot în această zi facem pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, din Basarabi (ale cărui sfinte moaşte se află în Catedrala Sfintei Patriarhii din Bucureşti).     Cuviosul Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabi, sat aşezat pe marginea apei Lomului. S-a făcut monah, a sălăşluit într-o peşteră şi pentru sfinţenia vieţii, Dumnezeu i-a proslăvit trupul lui după moarte prin nestricăciune şi facere de minuni. La anul 1774 Sfintele lui Moaşte au fost aduse la Bucureşti şi se află până astăzi în Catedrala Patriarhală. Sfântul Mucenic Nestor a pătimit în acelaşi timp cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir în timpul împăratului Maximian, la anul 290.

Troparul Cuviosului Dimitrie Basarabov, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Condacul Cuviosului Dimitrie Basarabov, glasul al 8-lea :

   Apărător al său nebiruit şi neînfrânt, ca cel ce prin tine din nevoi s-a izbăvit, te pune înainte oraşul tău, Dimitrie; şi, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoile izbăveşte-l, ca să strigăm ţie : Bucură-te, făcătorule de minuni, Dimitrie !

Troparul Sfântului Mucenic Nestor, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Nestor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Nestor, glasul al 2-lea :

   Nevoindu-te bine, ai moştenit acum mărirea cea nemuritoare, ostaş prea ales al Stăpânului făcându-te; cu rugăciunile lui Dimitrie mucenicul, cu care împreună, Nestore înţelepte, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

28. Sfinţii Mucenici Terentie şi Neonila, soţia lui şi cei şapte copii ai lor : Sarvil, Nita, Ierax, Teodul, Fota, Vila şi Evnichi; Cuviosul Părintele nostru Ştefan Savaitul şi Firmilian, episcopul Cezareii Capadociei.     Despre Sfinţii Mucenici nu se scrie care a fost patria lor, nici timpul când au pătimit, toţi au fost omorâţi prin tăierea capului, după ce mai întâi au suferit multe chinuri, iar cuviosul a petrecut viaţa sa în Mânăstirea Sfântul Sava, de unde şi supranumirea sa de Savaitul, el a murit în anul 790, lăsând bisericii multe tropare.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile ne stricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Ştefan Savaitul, glasul al 8-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Ştefane, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Terentie şi Neonila, glasul al 4-lea :

   S ăvârşind astăzi cu credinţă pomenirea lui Terentie şi a Neonilei soţiei sale şi a fiilor săi, să slăvim pe Domnul, Cel ce cu mărire l-a preamărit.

Condacul Cuviosului Ştefan Savaitul, glasul al 4-lea :

   Sădit-ai raiul virtuţilor şi cu curgerile lacrimilor tale l-ai udat, ca cel ce ai dobândit lemnul vieţii, preamărite, mântuieşte cu rugăciunile tale din stricăciune turma ta, păzeşte de asuprire pe cei ce te cinstesc pe tine cu căldură. Că pe tine, înţelepte, folositor prea mare toţi cu credinţă şi cu dragoste te-am agonisit.

   Sfânta muceniţă Paraschevi şi cel dintru sfinţi, părintele nostru Arsenie, Arhiepiscopul Serbiei, la anul 1232.

29. S fânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia Romana; Cuviosul Părintele nostru Avramie, Preacuvioasa Ana şi Sfânta Muceniţă Melitina.     Cuvioasa Anastasia, fiind tânără şi petrecând într-o mănăstire, a fost prinsă de către necredincioşi şi torturată în multe feluri, din cauză că mărturisea cu multă îndrăzneală credinţa ei în Hristos şi în fine i s-a tăiat capul în anul 256, sub Valerian şi Galien, iar Cuviosul Avramie a murit la anul 390.

Troparul Sfintei Mucenițe Anastasia Romana, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Avramie, glasul 8-lea :

   Întru tine, Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Avramie, duhul tău.

Condacul Sfintei Muceniţe Anastasia Romana, glasul al 3-lea :

   Cu apele fecioriei curăţindu-te, cuvioasă, cu sângele muceniciei, încununându-te, Anastasie, dai celor ce sunt în nevoi tămăduire de boli şi mântuire celor ce se apropie către tine din inimă, că tărie ţi-a dat ţie Hristos Mirele tău, Cel ce izvorăşte har pururea curgător.

Condacul Cuviosului Avramie, glasul al 3-lea :

   În trup ca un înger pe pământ te-ai arătat, şi pustnicind ai fost ca un pom răsădit, bine-crescând lângă apa înfrânării şi cu curgerile lacrimilor tale spălând întinăciunea. Pentru aceasta te-ai arătat locaş Dumnezeiesc al duhului, Avramie.

30. S finţii Mucenici şi fraţi Zenovie, episcopul şi Zenovia, sora lui, Eutropia, Apostolul Cleopa şi Iosif patriarhul; Marcian, episcopul Siracusei; Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie; Asterie şi fraţii săi, Claudie şi Neon şi sora lor Neonila.     Aceşti Sfinți Mucenici, Zenovie şi Zenovia au pătimit în timpul lui Diocleţian, la anul 290.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Zenovie şi Zenovia, glasul al 8-lea :

   P e mărturisitorii adevărului şi propovăduitorii bunei credinţe, pe cei doi după vrednicie să-i cinstim cu cântări de Dumnezeu insuflate, pe Zenovie şi pe înţeleapta Zenovia; pe cei ce împreună vieţuind şi împreună pătimind, şi care prin mucenicie au primit cunună nestricăcioasă.

31. S finţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis; Sfinţii Mucenici Epimah şi Iacob, episcopul Migdoniei.     Dintre aceşti Apostoli, Stahie a fost întâiul Episcop al Bizanţului, fiind hirotonit de Apostolul Andrei şi păstorind poporul său 16 ani, s-a odihnit în Domnul. Ceilalţi s-au distins asemenea, fiecare în episcopia sa şi au murit în pace. Iar Sfântul Mucenic Epimah a fost din Egipt, unde petrecând viaţă ascetică în muntele Pelusiu şi coborându-se la Alexandria, în timpurile lui Deciu, a fost prins şi supus la moarte mucenicească, în anul 251.

Troparul Sfinţilor Apostolilor, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Epimah, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Epimah, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Apostoli, glasul al 8-lea :

   C a nişte sfinţite vistierii ale Preasfântului Duh şi raze ale soarelui măririi, după datorie să lăudăm pe înţelepţii Apostoli, pe Apelie, pe Urban şi pe Aristobul, pe Amplie, pe Narcis şi pe Stahie, pe care i-a adunat harul Dumnezeului nostru.

Alt Condac al Sfinţilor Apostoli, glasul al 2-lea :

   Până la marginile lumii alergând, cuvântul cunoştinţei de Dumnezeu aţi semănat, şi spic înmulţit secerând, Împăratului tuturor I-aţi adus, Apostoli ai lui Hristos, cei preafericiţi.

LUNA NOIEMBRIE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 301. . S finţii Doctori, fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia; Sfântul Erminingheld; Sfintele Muceniţe Chiriena şi Iuliana; Sfinţii Mucenici Chesarie, Dasie, Ioan episcopul şi Iacob preotul,     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Aceşti fraţi au fost din Asia având un tată necredincios. După moartea acestuia, mama lor, Teodota, care era iubitoare de Hristos, a putut să le dea o creştere creştinească deprinzându-i în virtute şi ştiinţă, mai cu deosebire în medicină, pe care profesând-o călătoreau vindecând toată boala şi neputinţa, fără a cere nici o plată, de aceea s-au şi numit fără de arginţi, astfel terminând cursul vieţii lor au adormit în pace.

Troparul Sfinţilor doctori Cosma şi Damian, glasul al 2-lea :

   Sfinţilor Doctori cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, Cosma şi Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Condacul Sfinţilor doctori Cosma şi Damian, glasul al 2-lea :

   Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriţi doctori făcători de minuni, Cosma si Damian. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.

2. S finţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist, Eudoxie şi Agapie; Preacuviosul părinte Marcian.     Aceşti sfinţi mucenici au pătimit în Persia la anii 330 în timpul domniei lui Saporie II.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Mucenici ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângele vostru şi sfinte locaşurile care au primit trupurile voastre. Că în privelişte pe vrăjmaşi aţi biruit, şi pe Hristos cu îndrăznire aţi propovăduit, pe Acela ca pe un bun rugaţi-L, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-1ea :

   P e Mucenicii cei binecredincioşi şi de Dumnezeu purtători, ca pe cei ce toate cele de pe pământ le-au lăsat, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor Tale şi odihnă, pe Achindin, Pigasie, Anempodist, cu dânşii şi pe Aftonie şi pe Elpidifor, Însuţi Cel ce eşti preabun.

Alt Condac al Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   C u podoaba Treimii strălucind dumnezeiască ceata cea cu cinci raze a celor pătimitori, năvălirile tiranilor cele cumplite le-au slăbit, fără de pizmă, fără de primejdie, fără de sminteală, darul tuturor izvorându-l cu nădejde dumnezeieşte, celor ce vin cu dragoste printr-înşii la Ziditorul tuturor Hristos Dumnezeul nostru.

3. S finţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala diaconul; pomenirea înnoirii bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lida, unde este pus cinstitul lui trup; Sfântul Ahemenid Persul.     Mucenicul Achepsima şi cei împreună cu el au pătimit în anul 330 în Persia, sub regele Saporie II, iar înnoirea s-a făcut în timpurile lui Constantin cel Mare.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Gheorghe, glasul al 4-lea :

   C a un izbăvitor al celor robiţi, şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala, glasul al 2-lea :

   Cele dumnezeieşti de taină le-ai învăţat, înţelepte, cu cinste, jertfă primită de Dumnezeu ai fost, fericite. Că paharul lui Hristos ai băut cu mărire, Sfinte Achepsima, cu cei împreună-pătimitori cu tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Condacul Sfântului Mucenic Gheorghe, glasul al 8-lea :

   Către ajutorul tău cel apărător şi cald alergând noi credincioşii, ne rugăm, ca să ne izbăvim, nebiruite purtătorule de lupte. Ci ca cel ce ai îndrăzneală, mântuieşte-ne pe noi acum de toate primejdiile şi de chinuri, ca să strigăm : Bucură-te, Mucenice Gheorghe.

4. C uviosul Părintele nostru Ioanichie cel Mare; Sfinţii Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul; Sfântul Mucenic Porfirie.     Cuviosul Ioanichie cel Mare s-a născut în Bitinia, pe la anul 740. La tinereţea sa el s-a distins ca militar, pentru care s-a şi învrednicit de onoruri împărăteşti. Mai pe urmă, dispreţuind toate, a mers la muntele Olimpului, unde a petrecut restul vieţii sale în asceză şi exercitarea virtuţilor şi s-a odihnit în Domnul la anul 834. A acestui cuvios este rugăciunea: "Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie".

Troparul Cuviosului Ioanichie cel Mare, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioanichie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ioanichie cel Mare, glasul al 8-lea :

   S tea prealuminoasă te-ai arătat pe pământ, luminând în lume, şi pe cei ce sunt în negura patimilor strălucindu-i, şi doctor prea tare celor bolnavi. Ci ca cel ce ai luat dar de tămăduiri, celor ce te rugăm pe tine, dă-ne toată vindecarea, ca să strigăm : Bucură-te, Părinte Ioanichie.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Nicandru şi Ermeu, glasul al 4-lea: .

   C u adevărat prin dumnezeiasca ungere a preoţiei şi prin sângele cel cu adevărat sfinţit al muceniciei fiind străluciţi, măriţilor, v-aţi unit cu cetele îngerilor celor netrupeşti, bucurându-vă. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea voastră, rugându-vă să se dea curăţire tuturor, cu rugăciunile voastre, sfinţilor.

5. S finţii Mucenici Galaction şi Epistimia; Sfinţii Silvan şi Grigorie arhiepiscopul; Sfinţii Apostoli din cei 70 : Ermeu, Lin, Gaie, Filolog şi Patrova.     Părinţii lui Galaction au fost amândoi mai întâi necredincioşi, pe urmă însă au primit creştinismul printr-un monah numit Onufrie. Asemenea şi Epistimia s-a născut din părinţi necredincioşi însă s-a botezat prin căsătoria ei cu Galaction. Ei au pătimit în timpul lui Deciu, pe la anul 250.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, glasul al 2-lea :

   Cu adunările mucenicilor lui Hristos împreună v-aţi numărat. Cu tari nevoinţe luminat nevoindu-vă, Galactioane mult-lăudate, cu cinstită soţia ta şi împreună pătimitoarea Epistimia, nu înceta rugându-te lui Dumnezeu pentru noi toţi.

6. . Sfântul Părintele nostru Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Luca.     El era din Tesalonic şi a slujit în Constantinopol, întâi ca preot şi apoi ca episcop. El era un bărbat învăţat, evlavios şi bun şi până la moartea sa a apărat cu multă ardoare sinodul de la Niceea şi credinţa în omousiu (de o fiinţime). Dar tocmai pentru aceasta a fost destituit de două ori din scaunul său de către Constantie, fiul lui Constantin cel Mare, şi în cele din urmă, pe la anul 351 a fost exilat la Cucus în Armenia, unde l-au sugrumat arienii.
 
Troparul Cuviosului Pavel Mărturisitorul, glasul al 3-lea :

   Pentru mărturisirea dumnezeieştii credinţe ca alt Pavel pe tine Biserica te-a arătat râvnitor între preoţi. Strigă împreună cu tine şi Abel către Domnul şi sângele cel drept al lui Zaharia. Părinte Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Cuviosului Pavel Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Luminând pe pământ, ca o stea din cer luminătoare luminezi acum Biserica cea a toată lumea, pentru care şi pătimind, sufletul tău, Pavele, ţi-ai pus, şi ca al lui Zaharia şi al lui Abel, lămurit strigă sângele tău către Domnul.

7. S finţii 33 de Mucenici din Melitina; Cuviosul Părintele nostru Lazăr, făcătorul de minuni; care a sihăstrit în muntele Galisiei.     Sfinţii Mucenici au pătimit în tipul lui Diocleţian şi Maximian, la anul 290; iar cuviosul a vieţuit în timpul lui Constantin monomahul, la anul 1045.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina, glasul al 4-lea :

   Ceata mucenicilor cea strălucită şi de lumină purtătoare răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.

 Troparul Cuviosului Lazăr, glasul al 8-lea :

   Cu rugăciunile cele cu priveghere, întru curgerile lacrimilor, stâlpul ţi-ai udat, şi cu suspinurile cele dintru adâncuri spre însutite osteneli l-ai făcut roditor şi ai fost păstor, tuturor dând iertare. Cuvioase Părintele nostru Lazăr, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Lazăr, glasul al 8-lea :

   C ele mai presus de fire ale tale dureri, înţelepte, şi nevoinţele înşişi îngerii văzându-le s-au înspăimântat, prin care ai luat de la Dumnezeu si cunună. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, de toate primejdiile mântuieşte-ne, ca să strigăm : Bucură-te, Părinte, păstorul nostru.

8. †)
Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi ai tuturor cereştilor puteri.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Toţi îngerii, după Sfântul Apostol sunt duhuri slujitoare, care se trimit spre slujire pentru acei care vor moşteni mântuirea (Epistola către Evrei 1, 14). Pe ei i-a pus Dumnezeu păzitori ai naţiunilor şi popoarelor şi conducători către ceea ce este folositor. Lor li se porunceşte a păzi pe aceia, care-şi pun nădejdea în Dumnezeu, ca nici un rău să nu-i vatăme, nici să se apropie de trupurile lor. Ei în ceruri totdeauna văd faţa lui Dumnezeu, înălţându-I cântarea cea îngerească şi rugându-se Lui pentru noi, de asemenea se bucură când un păcătos se pocăieşte. Într-un cuvânt, ei au slujit lui Dumnezeu pentru binele nostru aşa de mult, încât pline sunt paginile Sfintelor Scripturi de istorisirea lor. Deci, pentru aceasta, Biserica Ortodoxă, cu drept cuvânt, onorând pe aceşti dumnezeieşti slujitori, protectori şi păzitori ai noştri, săvârşeşte astăzi adunarea, adică adunarea noastră spre a prăznui şi lăuda în cântări pe toţi îngerii, iar mai cu deosebire pe Arhanghelii Mihail şi Gavriil, ale căror nume sunt menţionate în Sfintele Scripturi din care cuvântul Mihail însemnează : Cine e ca Dumnezeu, iar Gavriil : Puterea lui Dumnezeu. Numărul îngerilor este nedeterminat în Sfânta Scriptură după cuvântul lui Daniil, că mii de mii îi slujeau Lui (lui Dumnezeu) şi zeci de mii, de zeci de mii stau lângă El (VII, 10). Toţi însă se împart în nouă cete : Scaunele, Heruvimii, Serafimii, Stăpâniile, Domniile, Puterile, Căpeteniile, Arhanghelii şi Îngerii.

Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, glasul al 4-lea :

   M ai-marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii, ca să ne acoperiţi pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm : Izbăviţi-ne din nevoi, ca cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Condacul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, glasul al 2-lea :

   M ai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouă şi mare milă, ca cei ce sunteţi mai-mari voievozi ai celor fără de trup.

9. S fântul Mucenic Onisifor şi Porfirie; Cuvioasa Matroana şi Teoctista; Sfinţii Mucenici : Castor, Claudiu, Nicostrat, Sempronian şi Simpliciu; Sfântul Artemon; Cuviosul Simeon; Sfânta Eustolia şi Sopatra; Sfântul Mucenic Antonie.     Sfinţii Mucenici au pătimit în timpul lui Diocleţian şi Maximilian, la anul 290; iar Cuvioasa, fiind din Perga Pamfiliei, pe la anul 466. Căsătorindu-se a avut o copilă, pe care după moartea bărbatului ei, a încredinţat-o unei femei cunoscute, pe când ea însăşi a îmbrăţişat viaţa ascetică şi a trăit până la vârsta de 100 de ani.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Cuvioasei Matroana, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Matroana, duhul tău.

Condacul Sfinţilor Mucenici Onisifor şi Porfirie, glasul al 2-lea :

   Doimea cea de mucenici cu mare tărie luptând, mândria vrăjmaşului la pământ o a aruncat, luminându-se cu harul Treimii celei nezidite; măriţilor Onisifore şi Porfirie, rugaţi-vă neîncetat pentru noi toți.

Condacul Cuvioasei Matroana, glasul al 2-lea :

   Trupul tău cu postul ţi-ai topit, în mijlocul bărbaţilor locuind, Matroana, în rugăciuni ai zăbovit, Stăpânului dumnezeieşte slujind. Pentru Care toate le-ai lăsat, cu cuvioşie viaţa săvârşindu-ţi.

10. S finţii Apostoli din cei 70 : Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru şi Cvart; Sfinţii Mucenici : Orest şi Mil episcopul.     Olimp şi Rodion, sau Irodion (Rom. 16, 11) au urmat lui Petru la Roma, şi li s-au tăiat capetele din porunca lui Nero, la anul 66; iar Erast a murit în pace după ce a fost iconom al Bisericii din Corint (Rom. 16, 23) şi episcop de Paneada, care s-a numit şi Cezareea lui Filip.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Orest, glasul al 2-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Orest, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Apostoli, glasul al 4-lea :

   A stăzi s-a arătat cinstită prăznuirea Apostolilor, dând în chip vădit iertare de greşale tuturor celor ce săvârşesc pomenirea lor.

Alt Condac al Sfinţilor Apostoli, glasul al 2-lea :

   C u dumnezeiască lumină mintea luminându-vă, împletiturile ritorilor cu înţelepciune le-aţi risipit, şi limbile vânând, măriţilor Apostoli, Stăpânului le-aţi adus,învăţându-le să slăvească dumnezeiasca Treime.

11.
Sf inţii Mucenic Mina, Victor şi Vichentie; Sfânta Muceniţă Ştefanida. .) Cuviosul Părintele nostru Teodor Studitul, Mărturisitorul.     Din aceştia Mina, care era din Egipt, a pătimit la anul 296 în Frigia, iar Victor şi Ştefanida în Italia la anul 160 sub Antoniu, iar Vichentie a pătimit în Spania la anul 235 sub Maximian.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Teodor Studitul, glasul al 8-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Teodore, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici : Mina, Victor şi Vichentie, glasul al 8-lea :

   Ca pe nişte mărturisitori ai bunei credinţe, şi nevoitori de Dumnezeu înţelepţiţi, Biserica cinsteşte astăzi, mărind dumnezeieştile chinuri, ale lui Mina purtătorul de chinuri, ale lui Victor viteazul, şi ale lui Vichentie înţeleptul viteaz; şi cu dragoste strigă, mărind pe Iubitorul de oameni.

Alt Condac al Sfântului Mucenic Mina, glasul al 8-lea :

   Din oastea cea vremelnică te-a răpit, şi celei nestricăcioase te-a arătat părtaş pe tine, purtătorule de chinuri, Mina, Hristos Dumnezeul nostru, cel ce este mucenicilor nestricată cunună.
 
Condacul Cuviosului Teodor Studitul, glasul al 2-lea :

   Viaţa ta cea pustnicească şi întocmai cu îngerii, cu vitejeşti lupte ai luminat-o, şi împreună cu îngerii locuitor, de Dumnezeu fericite Teodore, te-ai făcut, cu care împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toţi.
 
12. .
Sfântul Părintele nostru Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; Cuviosul Părintele nostru Nil Pustnicul; Preacuviosul Părinte Martin; Sfântul Prooroc Ahia.     Ioan s-a născut la anul 555 în oraşul Amasunta din Cipru, la scaunul arhiepiscopal s-a urcat la anul 608 şi a murit la 619 în vârstă de 64 ani. Iar Nil era din Constantinopol, discipol al lui Hrisostom. Mai întâi el a fost prefect al oraşului său natal, iar pe urmă ascet al muntelui Sinai. El a scris epistole şi diferite tratate ascetice şi a murit pe la anul 451.

Troparul Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, glasul al 8-lea :

   Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase, întru rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulând. Dar te roagă lui Hristos Dumnezeu, Ioane milostive fericite, să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Nil, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Nil, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, glasul al 2-lea :

   Bogăţia ta o ai împărţit săracilor şi cerească bogăţie acum ai luat, Ioane, preaînţelepte. Pentru aceasta toţi pe tine te cinstim, săvârşind pomenirea ta, o, cel asemenea cu milostenia numite.

Condacul Cuviosului Nil, glasul al 8-lea :

   Z burdările cele aprinzătoare de patimi de la trup despărţindu-le, Nile fericite, cu veghetoare rugăciunea ta, le-ai tăiat. Ci ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, scapă-mă din toate primejdiile, ca să strig ţie : Bucură-te, Părinte a toată lumea.

13. †) C el între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Acest mare învăţător al lumii s-a născut în Antiohia Mare la 344 din părinţi dreptcredincioşi Secund şi Antusa, a învăţat la sofistul Libaniu şi la filozoful Andragatie. Mai întâi el a petrecut în Antiohia viaţă sihăstrească, apoi la 383 s-a hirotonit preot al bisericii Antiohienilor, iar în 398, la 15 decembrie s-a urcat pe scaunul arhiepiscopal al Constantinopolului. Exilat la anul 403 de către Arcadie şi Eudoxia, a fost rechemat peste puţin timp la scaunul său, însă după 7 sau 8 luni, la 10 iunie 404, a fost exilat pentru a doua oară, şi după ce a suferit multe într-un exil de trei ani şi mai bine, transferându-se din loc în loc, a murit pe drum în Comana, la 14 septembrie în anul 407, în vârstă de 63 de ani. Din cauza oratorirei sale, el a fost supranumit Hrisostom (Gură de Aur). El a scris aşa de mult şi a explicat aşa de bine Sfânta Scriptură, remarcându-se, între ceilalţi Părinţi ai Bisericii. Scrierile sale, ce s-au păstrat sunt 1447 cuvinte şi 249 epistole. Trebuie să se ştie că pomenirea sa, din cauza serbării Înălţării Sfintei Cruci, de la 14 septembrie, s-a strămutat în ziua de astăzi, când s-a întâmplat probabil, rechemarea sa din primul exil.

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, glasul al 8-lea :

   D in gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, toată lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câştigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Și cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, glasul al 6-lea :

   D in ceruri ai luat dumnezeiescul har şi cu buzele tale pe toţi îi înveţi să se închine unui Dumnezeu în Treime, Ioane Gură de Aur, preafericite cuvioase; după vrednicie te lăudăm pe tine, că eşti învăţător, ca cel ce arăţi cele dumnezeieşti.

14. †
Sfântul şi întrutot lăudatul Apostol Filip, unul din cei 12 Apostoli şi Sfântul Grigore Palama arhiepiscopul     - Dezlegare la peşte.     Acesta era unul din cei 12, din Betsaida Galileei, de unde erau Petru şi Andrei. El era instruit în ale legii şi se ocupa cu studiul cărţilor profetice, de aceea şi când Iisus l-a chemat la demnitatea de apostol, el îndată aflând pe Natanael i-a zis: Am aflat pe Acela, de care a scris Moise în Lege şi Profeţii, pe Iisus Nazarineanul, fiul lui Iosif ( Ioan 1, 46). După ce a predicat pe acest Dumnezeu-om, Iisus, în multe locuri din Asia Mică şi a pătimit multe pentru numele Lui, în sfârşit a fost răstignit cu capul în jos, în Ierapole din Frigia.

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea :

   A postole Sfinte, Filipe, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de
greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip, glasul al 8-lea :

   Ucenicul şi prietenul Tău şi următorul patimii Tale, de Dumnezeu grăitorul Filip, lumii pe Tine Te-a propovăduit. Pentru ale cărui rugăciuni, de vrăjmaşii cei fără de lege, Biserica Ta şi cetatea Ta o păzeşte pentru Născătoarea de Dumnezeu, mult-Milostive.

   T ot în această zi, cel dintru sfinţi părintele nostru Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, făcătorul de minuni, care a strălucit în anul de la Hristos 1340.

15 . Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori : Gurie, Samona şi Aviv diaconul; Sfinţii Mucenici : Elpidie, Marcel şi Eustochie; Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.    - Din această zi se începe postul Naşterii Domnului.     Gurie şi Samona au pătimit sub Diocleţian, la 288, iar Aviv în zilele lui Licinie la 316. Cuviosul Paisie de la Neamţ s-a născut la 21 decembrie, 1722, în oraşul Poltava din Ucraina. Din Sfântul Botez s-a numit Petru. În 1739 intră în monahism. Vine în Moldova şi intră în ascultarea Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului, apoi pleacă în Sfântul Munte Athos unde se nevoieşte dudovniceşte şi ajunge egumen al Schitului Sfântul Ilie. În anul 1763 Cuviosul Paisie se mută cu tot soborul la Mânăstirea Dragomirna cu binecuvântarea mitropolitului Gavriil. În anul 1768 se mută cu 200 de călugări la Mânăstirea Secu. În anul 1779 se mută şi de aici cu o parte din călugări la Mănăstire Neamţ unde a petrecut până la moarte, care s-a întâmplat la 15 noiembrie 1794. Biserica Ortodoxă din România l-a cinstit pe Cuviosul Paisie ca sfânt dintotdeauna, cu zi de prăznuire la 15 noiembrie.

Troparul Sfinţilor Mucenici : Gurie, Samona şi Aviv, glasul al 4-lea :

   Ocrotitorii şi apărătorii Edesei, cei ce săvârşiţi minuni mari în lume, cei ce pe tânără aţi dat-o iarăşi în braţele maicii sale, şi pe călcătorul de lege got l-aţi arătat osândit cu dreaptă judecată, cereţi pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici : Gurie, Samona şi Aviv, glasul al 2-lea :

   De sus luând harul, înţelepţilor, celor dintru ispite le ajutaţi, prealăudaţilor. Pentru aceasta, sfinţilor, pe fecioară din amară moarte aţi mântuit-o, că voi sunteţi cu adevărat mărirea Edesei şi bucurie a lumii.

Troparul Cuviosului Paisie de la Neamţ, glasul al 2-lea :

   S trăin fiind pe pământ, ai dobândit patria cerească, pe cei credincioşi învăţându-i, preacuvioase părinte Paisie, nevoitor al filocaliei, să-şi înalţe mintea către Dumnezeu şi din inimă să strige către El, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul.

Condacul Cuviosului Paisie de la Neamţ, glasul al 8-lea :

   Ales râvnitor al vieţii călugăreşti ca o albină truditoare, cu scrierile Sfinţilor Părinţi ai îndestulat sufletele noastre, pe fiecare povăţuindu-l pe calea mântuirii. Pentru aceasta îţi strigăm : Bucură-te Paisie, preaînţelept înnoitor al stăreţiei duhovniceşti în patria noastră.

16. .) S fântul Apostol şi Evanghelist Matei.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    El se chema şi Levi, era din Galileea şi mai înainte de a fi ales apostol, avea profesiunea de vameş. El a scris întâia Evanghelie, în limba ebraică. Când se zugrăveşte are lângă el un chip de înger, prin care se caracterizează cuprinsul scrierii sale. El era unul din cei 12.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, glasul al 8-lea :

   Apostole Sfinte şi Evangheliste Matei, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, glasul al 4-lea :

   Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai alipit, şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea dintru înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit Cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi arătând în scris ceasul judecăţii.

17. .
Sfântul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareii, făcătorul de minuni; Cuviosul Lazăr Zugravul.     El s-a născut în Neocezareea Capadociei din părinţi necredincioşi şi a învăţat în Atena, Alexandria, Berit şi în sfârşit în Cezareea cinci ani, unde s-a instruit în religia creştină de Origen. La anul 240 devenind episcop al patriei sale, găsi numai 17 creştini, iar la moartea sa, din 265 lăsă aproape numai atâţia păgâni. Tot timpul episcopiei sale a fost un şir de minuni, de aceea s-a şi supranumit făcător de minuni şi se chema chiar de inamicii adevărului al doilea Moise.

Troparul Sfântului Grigorie Taumaturgul, glasul al 8-lea :

   Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câştigat. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigore, să lumineze sufletele noastre, ca nu cândva să adormim întru moarte.

Condacul Sfântului Grigorie Taumaturgul, glasul al 2-lea :

   Luând lucrarea multor minuni, cu semne înfricoşătoare pe demoni i-ai îngrozit, şi bolile oamenilor ai alungat, preaînţelepte Grigore. Şi făcător de minuni eşti numit, din fapte luându-ţi numele.

18. S finţii Mucenici Platon, Romano si Zaheu.     Platon era din oraşul Ancira, din ţara Galatilor şi a pătimit la anul 296, iar Romano era din Antiohia, în zilele lui Maximian. Fiind invitat de către prefectul Asclipiad să se închine idolilor, ceru să se aducă un prunc de la piaţă, ca acesta să fie judecător în această cauză. Deci, fiind întrebat pruncul : Cărui Dumnezeu trebuie a se închina ? A răspuns : Dumnezeului creştinilor. Atunci tiranul a poruncit a tăia capul pruncului, iar Roman, după ce i s-a tăiat limba, a fost aruncat în temniţă, unde a fost sugrumat, la anul 305. Pe numele acestui Roman a zidit apoi Sfânta Elena o biserică frumoasă în Constantinopol.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Romano, glasul al 4-lea :
 
   Ca pe o stea prea mare câştigându-te pe tine Biserica, prealăudate Romane, se luminează cu adevărat cu pătimirile tale, mărind pomenirea ta cea purtătoare de lumină.

Condacul Sfântului Mucenic Platon, glasul al 3-lea :

   Sfântă pomenirea ta lumea veseleşte, chemând pe toţi întru preacinstită Biserica ta, unde acum cu bucurie adunându-ne, cântăm cu cântări şi cu luminări. Pentru aceasta, Platone, strigăm : Izbăveşte de vrăjmaşi pe poporul tău, Sfinte.

19. S fântul Prooroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam, Azi, Agapie şi Iliodor     Despre proorocul Avdie nu se găseşte în Sfânta Scriptură nimic sigur, relativ la patria sa, nici despre timpul când a trăit. Profeţia sa este cuprinsă într-un singur capitol şi este a patra între acelea ale profeţilor mici. Iar Varlaam era un agricultor dintr-un sat al Antiohiei din Siria, el a pătimit în timpul lui DiocIeţian, fiind bătrân.

Troparul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea :

   P răznuind pomenirea proorocului tău Avdie, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Varlaam, glasul al 4-lea :

   Mucenicul tău, Doamne, Varlaam, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Varlaam, glasul al 4-lea :

   A rătatu-te-ai preaminunate, tăriei ardere de tot, tămâie cu bun miros şi pe tine te-ai adus jertfă lui Hristos şi cununa cinstei ai primit, Varlaame luptătorule; roagă-te pentru noi pururea.

Condacul Sfântului Prooroc Avdie, glasul al 2-lea :

   Cu dumnezeiască lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Avdie de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

20.
Î nainte-prăznuirea intrării în Biserică a Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei; Părintele nostru Proclu, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Dasie din Durostor; Sfinţii Mucenici : Nirsa episcopul şi Iosif episcopul; Sfinţii Mucenici : Eustatie, Tespesie şi Anatolie.
     †) Cuviosul Părintele nostru Grigorie Decapolitul (ale cărui sfinte moaşte se află în Sfânta Mănăstire Bistriţa din jududeţul Vâlcea). Sfântul Grigorie era din Decapole şi a trăit în timpul iconomahilor, pe la 837. Proclu a trăit în zilele lui Teodosie cel Mic, a fost ucenic şi scriitor al lui Hrisostom, şi la 434 s-a urcat pe scaunul arhiepiscopiei din Constantinopol, şi a murit în pace la anul 447.

Troparul Sfinţilor, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Sfântului Ierarh Proclu, glasul al 4-lea :

   După vrednicie astăzi prăznuieşte cea mai cinstită decât toate cetăţile cu adevărat, cinstită mutarea ta, Părinte al părinţilor, Preafericite Proclu înţelepte.

Troparul înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea :

   Bucurie mai înainte ne încredinţează nouă astăzi Ana, rod potrivnic întristării odrăslind, pe singura pururea Fecioară, pe care o şi aduce astăzi la Templul Domnului cu bucurie, făgăduitele rugăciuni împlinindu-şi, ca pe ceea ce este cu adevărat Biserica Cuvântului lui Dumnezeu și Maică curată.

Condacul înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea :

   De veselie astăzi lumea toată s-a umplut, întru strălucitul praznic al Născătoarei de Dumnezeu, strigând : Aceasta este cortul cel ceresc.

Troparul Cuviosului Grigorie Decapolitul, glasul al 3-lea :

   Chip te-ai făcut înfrânării şi prin dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat; alergarea dreptei credinţe ai săvârşit-o şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Cuviosului Grigorie Decapolitul, glasul al 3-lea :

   Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, al lui Hristos slujitor. Pentru aceasta prăznuim prealăudată pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, preafericite Părinte, înţelepte Grigorie.

21. (†) I
ntrarea în biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria.     - Praznic şi dezlegare la peşte şi vin.    După tradiţia Bisericii, Născătoarea de Dumnezeu a fost adusă în templu la vârsta de 3 ani şi dăruită lui Dumnezeu şi a rămas aici 11 sau 12 ani, până la vârsta de 14 sau 15 ani. Atunci, ca o fecioară desăvârşită, a fost logodită cu Iosif, după chibzuirea comună a preoţilor, căci părinţii ei muriseră cu trei ani mai înainte.

Troparul Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea :
 
   A stăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm : Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului !

Condacul Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului, glasul al 4-lea :

   Preacurat templu al Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţită vistieria slavei lui Dumnezeu, astăzi este adusă în casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu : Aceasta este cortul cel ceresc.

22. Sfinţii Apostoli din cei 70 : Filimon, Onisim, Arhip şi Apfia şi cei împreună cu dânşii; Sfânta Muceniţă Cecilia; Sfinţii Mucenici : Valerian, Tiburtie, Menign Piuarul şi Antim.     Filimon era din Colase, oraş al Frigiei, bărbat bogat şi nobil. El a fost ucenic al lui Pavel şi a suferit moartea de martir sub Nero.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Slavă... Şi acum.... Apoi iarăşi Troparul Praznicului :

   Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm : Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului !

Condacul Sfintei Muceniţe Cecilia. glasul al 4-lea :

   P e Cecilia, care s-a făcut mireasă lui Hristos de bunăvoie şi şi-a împodobit inima cu virtuţi, cu sfântă cuviinţă să o lăudăm mulţimea credincioşilor. Că ea a ruşinat semeţia lui Almachie, strălucind ca soarele în mijlocul celor ce o căutau, şi după aceea s-a arătat celor de pe pământ dumnezeiesc sprijin, întărind credinţa.

23. S fântul Ierarh Grigorie, episcopul Acragantelor şi Amfilohie; Cuviosul Sisinie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru-Vâlcea         Grigorie era din Acragant, oraş al Siciliei, născut din părinţi evlavioşi, Hariton si Teodota, el a trăit în timpul împăratului Iustinian Rinotmet, la anul 685. Iar Amfilohie era din Capadocia şi distingându-se de mic prin asceză şi dumnezeiasca cunoştinţă s-a hirotonit la anul 344 episcop, el s-a luptat cu bărbăţie împotriva erorilor lui Eunomie, Macedonie şi ale partizanilor lui Arie şi a luat parte la al 2-lea Sinod ecumenic de la 381. Ajungând la adânci bătrâneţi, s-a odihnit în pace la anul 395. Cuviosul Antonie a trăit pe vremea voievodului Matei Basarab şi a Sfântului Constantin Brâncoveanul. A crescut în dreapta credinţă mergând de mic la Biserică. Înaintând cu vârsta a fost hirotonit preot. Părăsind desfătarea lumească a îmbrăţişat viaţa monahală în pustia de la Schitul Iezerul, în ţinutul Vâlcei. A reînnoit acest schit, iar mai apoi cu blagoslovenia episcopului locului, Ilarion sa retras în pustie într-o peşteră unde a săpat o bisericuţă. Aici s-a nevoit ducând o viaţă foarte aspră, purtând un brâu din lanţuri de fier împrejurul său. Şi-a cunoscut mai înainte sfârşitul său. După 40 de zile îmbolnăvindu-se cuviosul, a adormit în Domnul.

Troparul Sfinţilor Ierarhi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Sfântului Ierarh Amfilohie, glasul al 2-lea :

   Dumnezeiescule tunet, trâmbiţa cea duhovnicească, săditorul credinţei şi risipitorule al eresurilor, mare slujitor al Treimii, sfinţitule, cu Îngerii înainte stând, pururea te roagă pentru noi toţi.

Condacul Sfântului Ierarh Grigorie, glasul al 3-lea :

   C a un soare mare cu răsăriturile minunilor, luminând Biserica lui Dumnezeu, mântuit-ai cu rugăciunile tale pe mulţi oameni. Alungat-ai din turma ta pe cei cu rea credinţă. Pentru aceasta te cinstim pe tine, Părinte, cugetătorule de Dumnezeu, înţelepte Grigorie.

Troparul Cuviosului Antonie, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat şi cu suspinurile tale cele din adânc, spre însutite osteneli o ai făcut roditoare. Şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Antonie, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Antonie, glasul al 8-lea :

   S oare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoaba faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta, prăznuim prealăudată pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, Preacuvioase Părinte Antonie.

24.
Sfinţii Mucenici Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei.    Clement s-a instruit în creştinism de către Apostolul Petru, la 91 s-a făcut episcop al Romei şi pe la 100, sub Traian, a murit muceniceşte. Iar Petru, strălucitul episcop al Alexandriei, după ce a păstorit turma sa timp de 12 ani, a primit cununa mucenicească la anul 305, sub Maximian, prin tăierea capului.

Troparul Sfinţilor Ierarhi : Clement şi Petru, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

 Condacul Sfinţilor Ierarhi : Clement şi Petru, glasul al 4-lea :

   Ca cei ce sunteţi turnuri neclintite şi dumnezeieşti ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însufleţiţi şi puternici ai dreptei credinţe, Clemente şi Petre, prealăudaţilor, ocrotiţi pe toţi cu mijlocirile voastre !

25. .
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Preacuviosul Părinte Petru Sihastrul     - În această zi se odovăieşte praznicul Intrării în Biserică. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Mercurie a fost fiu al unui Gordian din Scitia şi a pătimit sub Valerian la 255, iar Ecaterina era din Alexandria, o fecioară foarte frumoasă şi înţeleaptă, distinsă prin bogăţie, neam şi învăţătura ei. Prin fermitatea caracterului ea a învins inima cea pasionată a lui Maximian, tiranului Alexandriei, iar prin înţelepciunea sa a adus la tăcere pe ritorii cu care ea se confrunta în cuvânt. Ecaterina s-a încununat cu cununa mucenicească pe la anul 305.

Troparul Sfintei Muceniţe Ecaterina, glasul al 4-lea :

   C u înţelepciunea ca şi cu razele soarelui ai luminat pe filosofii cei păgâni şi ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredinţat, dimpreună şi pe prigonitorul l-ai mustrat, mireasă de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino ! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, şi de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Troparul Sfântului Mucenic Mercurie, glasul al 4-lea :

   Nevoinţele muceniciei răbdându-le, ca un ostaş nebiruit, ai stat înaintea Împăratului Celui nemuritor, Mucenice Mercurie. Unde, împreună cu cetele pătimitorilor luând îndrăzneală, grăbeşte cu rugăciunile tale spre ajutorul celor ce cu credinţă cinstesc pomenirea ta.

Condacul Sfintei Muceniţe Ecaterina, glasul al 8-lea :

   Ceată cinstită ridicaţi acum dumnezeieşte, iubitorilor de mucenici, cinstind pe preaînţeleapta Ecaterina. Că aceasta în privelişte pe Hristos l-a propovăduit, şi pe balaurul l-a zdrobit, cunoştinţa ritorilor ruşinând.

Condacul Sfântului Mucenic Mercurie, glasul al 4-lea :

   Astăzi prăznuim credincioşii, cu cântări într-un glas, toată intrarmarea cea sfinţită a lui Mercurie. Îngerii cu veselie împreună binevoiesc, mucenicii acum se bucură cu veselie. Pentru aceea s-a arătat slavă şi laudă mucenicilor.

26. C uviosul Părintele nostru Alipie stâlpnicul şi Cuviosul Stelian Paflagonul; Preacuvioşii Părinţi : Nicon, Acachie, Iacov Pustnicul şi Sil.     Alipie era din Adrianopolea Bitiniei. A trăit 53 de ani pe un stâlp, a murit la 608, având 100 de ani.

Troparul Cuviosului Alipie stâlpnicul, glasul 1 :

   Al răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte, cuvioase; lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup. Alipie, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Troparul Cuviosului Nicon, glasul al 3-lea :

   S e bucură Lacedemonia având sfânta raclă a moaştelor tale, care izvorăşte izvoare de tămăduiri, şi mântuieşte din nevoi pe toţi cei ce aleargă la tine cu credinţă, Părinte Nicon cuvioase. Pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Cuviosului Alipie stâlpnicul, glasul al 8-lea :

   Ca un temei al faptelor bune şi împodobire a sihaștrilor, Biserica te măreşte pe tine astăzi şi te laudă, Alipie. Cu rugăciunile tale, dă celor ce cinstesc din dragoste vitejiile şi luptele tale, scăpare din cumplitele greşeli, ca cel ce eşti cu numele neîntristării numit.

Condacul Cuviosului Nicon, glasul al 8-1ea :

   Vieţii îngereşti urmând, cele frumoase ale lumii ca nişte gunoaie le-ai socotit, cărarea pocăinţei arătându-ne nouă, de Dumnezeu purtătorule Nicone cuvioase. Pentru aceasta pe tine te cinstim, săvârşind acum pomenirea ta. Că eşti cu adevărat izvorul tămăduirilor.

27. .
Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul; Cuviosul Natanael; Sfântul Onufrie.    Sfântul mucenic Iacov era din oraşul Bitlaba, de neam însemnat şi amic al lui Isdiger, regele Perşilor (399-420). Sedus prin amiciţia acestuia, Iacov a lepădat creştinismul, primind însă scrisori de la mama şi soţia sa, prin care ele îi fac cunoscut, că în viitor nu mai au nici o legătură cu el, deoarece a preferat înaintea dragostei lui Hristos mărirea trecătoare, s-a întristat adânc, şi căindu-se de ceea ce făcuse, a rupt legăturile sale cu regele. Acesta însă, mâniindu-se a ordonat de i s-a tăiat în bucăţi mici, mâinile şi picioarele şi în urmă şi capul.

Troparul Sfântului Iacov Persul, glasul al 4-lea :

   Cu mucenicia cea neobişnuită şi înfricoşătoare şi cu vitejiile răbdării, pe toţi i-ai minunat, mult-pătimitorule, cu tăierea fiecărei părţi din trup, rugăciuni de mulţumire prea-minunat ai dat lui Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat, şi te-ai suit către scaunul Împăratului ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Iacove. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
 
Condacul Sfântului Iacov Persul, glasul al 8-lea :

   Și îndemnat fiind de bună soţia ta, ca cel cu suflet răbdător, şi de înfricoşătoarea judecată temându-te, porunca perşilor şi îngrozirea ai surpat, Iacove, şi te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viță fiind tăiat.

28. . Sfântul Cuviosul Mucenic Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh.      Sfântul Ştefan a pătimit pentru Sfintele Icoane, la anul 766, iar Sfântul Irinarh a pătimit la anul 292.

Troparul Cuviosului Mucenic Ştefan cel Nou, glasul al 4-lea :

   P ustniceşte mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor cele trupeşti cu toată arma crucii le-ai pierdut, întrutot fericite. Şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai întrarmat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei şi pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Cuvioase Mucenice Ştefan, pururea mărite.

Troparul Sfântului Mucenic Irinarh, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Irinarh, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Irinarh, glasul al 5-lea :

   S tea luminoasă, nerătăcită, te-ai arătat lumii, care vesteşti pe Soarele Hristos cu razele tale, purtătorule de luptă Irinarhe, şi înşelăciunea păgânească toată o ai stins, iar nouă lumină ne-ai dat, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Condacul Cuviosului Mucenic Ştefan cel. Nou, glasul al 8-lea :

   Pe iubitorul Treimii şi dumnezeiescul Ştefan să-l lăudăm cu credinţă din inimă întru cântări, iubitorilor de praznic, ca pe cel ce a cinstit chipul cel frumos al Stăpânului, şi al Maicii Lui, şi cu un glas acum din dragoste să strigăm către dânsul bucurându-ne : Bucură-te, părinte, pururea mărite.

29.
Sfinţii Mucenici Paramon şi Filumen.     Paramon a pătimit sub Deciu, la anii 250, iar Filumen sub Aurelian la anul 270.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Paramon si Filumen, glasul al 4-lea :

   Cu răbdarea dumnezeieştilor porunci ţi-ai curăţit sufletul de spurcăciuni şi către săvârşirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înşelători şi, urmând lui Hristos, cu suliţa ai fost împuns. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, preafericite Paramoane.

30. †
) Sfântul şi întrutot lăudatul Apostol Andrei, cel întâi chemat, luminător al Sciţiei Mari şi al celei Mici; Sfântul Frumentie episcopul Indiei.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Apostol Andrei era din Betsaida Galileei, fiu al lui Iona şi frate al lui Petru. El a fost mai înainte ucenic al lui Ioan Botezătorul, dar pe urmă, auzind mărturia lui despre Iisus : Iată Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1, 36), a urmat îndată lui Hristos şi s-a făcut întâiul ucenic al Lui, de aceea s-a şi numit întâiul chemat. După înălţarea Mântuitorului, Andrei a predicat în multe locuri, printre care Grecia, Macedonia, Bizanţul, Tracia, ajungând până în Dobrogea de astăzi. A suferit multe pentru numele lui Hristos, iar în cele din urmă a murit în Patra din Achaia, fiind răstignit cu capul în jos, pe o cruce în formă de  X.

Troparul Sfântului Apostol Andrei, glasul al 4-lea :

   C a cel decât Apostoli mai întâi chemat şi lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andreie roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfântului Apostol Andrei, glasul al 2-lea :

   Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu nume de bărbăţie numit, şi cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că precum dedemult acestuia şi nouă acum a strigat : Veniţi, aflat-am pe Cel dorit.
LUNA DECEMBRIE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | DSS | 14 | 15 | 16 | 17 | DIND | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | DDND | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


1. Sfântul Prooroc Naum; Cuviosul Filaret Milostivul; Sfântul Mucenic Anania Persul.     Sfântul Prooroc Naum este născut în Elcos, un orăşel în Galleea. După arătările fericitului Ieronim, a profeţit pe la sfârşitul secolului al 8-lea înainte de Hristos, căderea cetăţii Ninive.

Troparul Sfântului Prooroc Naum, glasul al 2-lea :

    Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Naum, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.
 
Condacul Sfântului Prooroc Naum, glasul al 4-lea :

   L uminându-se cu Duhul inima ta cea curată, s-a făcut locaş prealuminat de proorocie; că cele de departe le vezi ca şi cum ar fi de faţă. Pentru aceasta te cinstim, fericite Proorocule Naum, prealăudate.

2. Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniţă Miropa; Cuvioșii Părinţi : Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil.     Avacum este al 8-lea în şirul celor 12 profeţi mici, iar în Sfânta Scriptură nu găsim nimic despre patria şi neamul său.

Troparul Sfântului Prooroc Avacum, glasul al 2-lea:

  P răznuind pomenirea proorocului Tău, Avacum, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.
 
Condacul Sfântului Prooroc Avacum, glasul al 8-lea:

  Cel ce ai strigat lumii de la amiază venirea lui Dumnezeu din Fecioară, Avacume de Dumnezeu grăitorule, şi auzirea străjii celei Dumnezeieşti cu starea de faţă, de la îngerul cel purtător de lumină, învierea lui Hristos lumii ai vestit. Pentru aceasta cu veselie strigăm ţie : Bucură-te, frumuseţea cea luminată a proorocilor.

3. Sfântul Prooroc Sofonie; Cuviosul Ioan Sinaitul (Sihastrul) episcopul Coloniei; Sfântul Mucenic Teodor; Cuviosul Părinte Teodul.     Acesta, al 9-lea în şirul celor 12 profeţi mici, era fiu al lui Chusi şi din neam levitic.

Troparul Sfântului Prooroc Sofonie, glasul al 2-lea :

   P răznuind pomenirea proorocului Tău, Sofonie, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Sofonie, glasul al 4-lea :

   C urăţindu-ţi mintea de întinăciune, înţelepte, ai făcut-o oglindă dumnezeiască, primind în ea razele Dumnezeiescului Duh, şi acum ai aflat loc la izvorul strălucirilor, bucurându-te, Proorocule Sofonie.

  4. † Sfânta Mare Muceniţă Varvara; Cuviosul Părintele nostru Ioan Damaschin; Cuviosul Părinte Ioan, episcopul Polivatului.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfânta Muceniţă Varvara era din Nicomidia, a trăit în vremea lui Maximian, fiică a unui idolatru, Dioscor, care, torturându-o în mod barbar, din cauza credinţei ei în Hristos, în sfârşit i-a tăiat capul cu propriile sale mâini la anul 290. Sfântul Ioan era din Damasc, s-a născut din părinţi bogaţi şi dreptcredincioşi la anul 676. El a învăţat împreună cu Cosma, pe care-l adoptase tatăl său (oct. 14), la un învăţător numit tot Cosma, pe care-l răscumpărase tatăl său din sclavie. Onorat de Calif cu demnitatea de consilier el a părăsit-o peste puţin timp şi a îmbrăcat schima monahală în Mânăstirea Sfântului Sava, unde s-a hirotonit şi preot. El s-a luptat bărbăteşte cu scrierile sale împotriva iconomahilor, Leon Isaurul şi fiul lui, Constantin Copronim. Ioan a fost un mare filozof şi lumina secolului său, iar pentru darul cuvântării el s-a numit Hisoroas, adică din care curge aur, după cum se numea şi râul de lângă Damasc. Pe lângă alte scrieri, Ioan a împodobit Biserica şi cu multe imnuri şi cântări dulci.
 
Troparul Sfintei Mucenite Varvara, glasul al 4-lea :

   Pe sfânta Varvara să o cinstim; că a sfărâmat cursele vrăjmaşului şi ca o vrăbioară s-a izbăvit din ele, cu ajutorul armei crucii, preacinstita.

Troparul Sfântului Ioan Damaschin, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ioane înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Varvara, glasul al 4-lea :

   L ui Hristos, Celui în Treime cu evlavie lăudat, urmându-i tu, purtătoare de biruinţă, ai nimicit templele idolilor; şi luptând în mijlocul locului de pătimire, Varvara, nu te-ai temut de ameninţările tiranilor, ceea ce ai avut îndrăznire bărbătească, cu glas mare cântând pururea : cinstesc Treimea, Dumnezeirea cea una.

Condacul Sfântului Ioan Damaschin, glasul al 4-lea :

   Pe scriitorul de cântări şi cinstitul grăitor de Dumnezeu, pe învăţătorul Bisericii, şi dascălul şi luptătorul împotriva vrăjmaşilor, pe Ioan să-l lăudăm. Că luând crucea Domnului, toată înşelăciunea eresurilor a alungat-o, şi ca un cald mijlocitor către Dumnezeu, tuturor cere iertare de greşale.

  5. † Preacuviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru Sava cel sfinţit; Sfântul Mucenic Anastasie.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Cuviosul Sava s-a născut la anul 439 în Mutalasca, un sat al Capadociei. Din mică copilărie a intrat în viaţa monahală, sub conducerea lui Eftimie cel Mare, care pentru mulţimea bunătăţilor sufletului lui, l-a numit copil bătrân. De două ori el a mers cu solii la Constantinopol către împăraţii Anastasie şi Iustinian în sprijinul credinţei ortodoxe şi al dogmelor Sinodului de la Calcedon; a murit la anul 533, în vârstă de 94 de ani. Tipicul rânduielii bisericeşti ce se păstrează a avut început de la mânăstirea acestui Cuvios.

Troparul Preacuviosului Sava cel Sfinţit, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale. ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Sava, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Preacuviosului Sava cel Sfinţit, glasul al 8-lea :

   Ca cel ce din pruncie te-ai adus lui Dumnezeu jertfă fără de prihană, prin faptă bună, Fericite Sava, săditor al cucerniciei te-ai arătat. Pentru aceasta ai fost podoaba cuvioşilor şi cetăţean vrednic de laudă al pustiului. Drept aceea strigam către tine : Bucură-te, Părinte, de trei ori fericite !

  6. †) Cel între sfinţi Părintele nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcătorul de minuni.     - Sărbătoare. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Nicolae a trăit în timpul lui Constantin cel Mare şi a fost unul din cei 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul întâi ecumenic din anul 325 şi a murit pe la anul 330.

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, glasul al 4-lea :

   Î ndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Nicolae, glasul al 8-lea :

   În Mira Lichiei, sfinte, sfinţilor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; scăpat-ai pe cei nevinovaţi de moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit, ca un mare cunoscător al darului lui Dumnezeu.

7. S fântul Ierarh Ambrozie, episcopul Mediolanului.
     † S fânta Muceniţă Filofteia fecioara (ale cărei sfinte moaşte se află în Sfânta Mânăstire din Curtea de Argeş).

Troparul Sfântului Ierarh Ambrozie, glasul al 3-lea :

   Î ndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ambrozie, glasul al 3-lea :

   C u dumnezeieşti învăţături strălucind, ai îndepărtat înşelăciunea lui Arie, povăţuitorule de cele de taină şi păstorule Ambrozie; şi minuni făcând, cu puterea Duhului, ai vindecat cu înţelepciune felurite patimi, Părinte Cuvioase; pe Hristos Dumnezeu roagă-l să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia, glasul al 8-lea :

   Î ntru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteea, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Filofteia, glasul al 6-lea :

   F ilofteea preafericită, din pruncie te-ai adus prin faptă bună jertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui ce mai înainte de a te naşte te ştia pe tine, care te-ai făcut podoaba fecioarelor şi locuitoare cămării celei de nuntă, vrednică de laudă. Pentru aceea cântăm ţie : Bucură-te, fecioară, pururea pomenită !

8. C uvioşii Părinţii noştri Patapie şi Sofronie episcopul Ciprului; Sfinţii Apostoli din cei 70 : Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor.     Cuviosul Patapie era de la Tebele din Egipt, a trăit mulţi ani în pustie, după aceea venind la Constantinopol a făcut multe minuni şi tămăduiri şi a încetat din viaţă în pace.

Troparul Cuviosului Patapie, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Patapie, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Condacul Cuviosului Patapie, glasul al 3-lea :

   Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaş de sănătate duhovnicească, cu osârdie venind la ea, cer ca să ia vindecare de greşeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Patapie cuvioase.

9. .) Zămislirea Sfintei Fecioare de către strămoaşa Ana; Proorociţa Ana; Cuviosul Părinte Ştefan cel strălucit.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     După vechea tradiţie a Bisericii, Ana era fără copii şi stearpă şi deja înaintată în vârstă, ca şi bărbatul ei, Ioachim, de aceea, întristaţi că n-au copii, se rugau lui Dumnezeu, cu promisiunea că, dacă vor dobândi un copil, îl vor oferi Lui, iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea lor, le-a prevestit prin înger naşterea Fecioarei, şi astfel zămislind Ana din făgăduinţa divină, după legile naturii, s-a învrednicit a deveni maica Maicii Domnului nostru.

Troparul Praznicului Zămislirii Preasfintei Fecioare, glasul al 4-lea :

   A stăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel necuprins, om făcându-Se, poruncind îngerului să-i strige : Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine !

Condacul Praznicului Zămislirii Preasfintei Fecioare, glasul al 4-lea :

   A stăzi lumea prăznuieşte zămislirea Anei, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

10. Sfinţii Mucenici Mina Calicheladul, Ermogen, Evgraf, Ghemel; Cuviosul Părinte Toma Defurchinu.     Sfântul Mucenic Mina era din Atena, un bărbat învăţat, pentru care s-a şi numit, Calichelad, adică, care cântă frumos; iar Evgraf a fost secretarul său. Amândoi au fost creştini, din părinţi creştini. Ermogen a fost întâi necredincios şi a venit la credinţa în Hristos prin minunile Sfântului Mina. Toţi trei au pătimit în Alexandria sub Maximian, la anul 235.

Troparul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf, glasul al 8-lea :

   C u înfrânarea omorând pornirile şi îndemnurile cele arzătoare ale patimilor, ucenicii lui Hristos au luat harul de a alunga urmările bolilor celor neputincioşi şi a face minuni, atât în viaţă cât şi după moarte. Minune uimitoare cu adevărat, că oase goale izvorăsc tămăduiri. Slavă Ţie, singurului Dumnezeu şi Ziditorului.

Condacul Sfinţilor Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf, glasul al 2-lea :
 
   P e Mina cel minunat, pe Ermoghen Dumnezeiescul şi pe Evgraf împreună cu sfinţite cântări să-i lăudăm toţi ca pe cei ce au cinstit pe Domnul şi au pătimit pentru Dânsul şi la ceata celor fără de trup în ceruri au ajuns şi minuni izvorăsc.

Condacul Sfântului Mucenic Mina, glasul al 2-lea :

   Î ncingându-te dumnezeieşte cu marele şi cinstitul nume al lui Hristos, ca şi cu o armă, ai ruşinat pe vrăjmaşul şi ai primit cununa biruinţei. Ci, mărite Mucenice Mina, nu înceta rugându-te pentru noi toţi.

11. Sfinţii Părinţii noştri Daniel Stâlpnicul şi Luca; Sfântul Mucenic Varsava; Sfinţii Mucenici : Achepsei şi Aitala; Terentie, Vichentie, Emilian şi Vevea.     Cuviosul Daniil era din Maruta Mesopotamiei, în timpurile împăraţilor Leon, Zenon şi Vasilisc şi a trăit pe un stâlp lângă Constantinopol. El a ajutat Biserica împotriva Eutihianilor şi a murit la 490 în vârstă de 80 de ani.

Troparul Sfântului Daniel stâlpnicul, glasul 1 :

   A l răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte, cuvioase; lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite şi vieţii celor fără de trup, fiind în trup, Daniele, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Daniel stâlpnicul, glasul al 8-lea :

   S uindu-te pe stâlp, fericite, ai luminat lumea cu sfintele tale fapte şi, ca o stea mult-strălucitoare, ai depărtat, părinte, întunericul înşelăciunii. Pentru aceasta te rugăm pe tine, luminează şi acum în inimile robilor tăi, lumina cea neapusă a cunoştinţei.

12. † S fântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni; Sfântul Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sinet.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Acesta era din Cipru, mai înainte el era păstor de oi, şi în acest timp, căsătorindu-se, a avut din căsătorie o fată numită Irina, iar după moartea ei, hirotonindu-se Episcop al Trimitundei a devenit şi păstor de oi cuvântătoare. Spiridon a luat parte în întâiul sinod ecumenic, unde prin cuvintele sale simple a astupat gura arienilor care se semeţeau în înţelepciunea lor, prin harul divin, ce era într-însul, el a făcut multe minuni şi după ce a păstorit turma sa bine şi cum place lui Dumnezeu, a încetat din viaţă la anul 350.

Troparul Sfântului Ierarh Spiridon, glasul 1 :

   S oborului celui dintâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur l-ai prefăcut. Şi când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfântului Ierarh Spiridon, glasul al 2-lea :

   D e dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfinţite, mintea înălţându-ţi-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare, prin adânca-ţi cugetare la cele înalte, insuflate de Dumnezeu, şi jertfelnic dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toţi dumnezeiască iertare.

13. Sfinţii Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sfânta Muceniţă Lucia fecioara; Cuviosul Arsenie cel din Latro.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Cei cinci mucenici erau din Capadocia, în timpul lui Diocleţian, şi se închinau lui Hristos pe ascuns de frică, pe urmă însă, mărturisind buna credinţă înaintea tiranului Lisias au fost torturaţi şi au şi murit din ei trei, iar Orest şi Eustratie s-au trimis la Agricola, guvernatorul Orientului din al cărui ordin ei s-au săvârşit prin foc. Muceniţa Lucia era din Siracusa Siciliei, fiind logodită cu un bărbat şi nevrând apoi a trăi cu dânsul, din cauză că el nu voia să primească creştinismul, a fost denunţată de însuşi logodnicul ei şi s-a săvârşit prin tăierea capului la 304.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfânului Mucenic Eustratie, glasul al 2-lea :

   L uminător prealuminos te-ai arătat celor ce şedeau întru întunericul necunoştinţei, purtătorule de chinuri, căci cu credinţa ca şi cu o pavăză ocolindu-te, de semeţiile vrăjmaşilor nu te-ai temut, Eustratie, arătându-te mai cu bună limbă decât ritorii,

Condacul Sfintei Muceniţe Lucia, glasul al 2-lea :

  N evoindu-te cu dinadinsul şi păstrând fecioria nestricată, bucurându-te, te-ai adus Făcătorului tău. Că lepădându-te de mirele tău cel lumesc, prealăudată, te-ai logodit cu Hristos şi săvârşind călătoria prin credinţă şi prin luminată mucenicie, dai acum tămăduiri celor ce te cinstesc pe tine.

  Duminica Sfinţilor Strămoşi

Troparul Sfinţilor Strămoşi, glasul al 2-lea :

   Î ntru credinţă pe strămoşi i-ai îndreptat, printr-înşii mai înainte logodindu-Ţi Biserica cea din păgâni; sunt lăudaţi întru mărire sfinţii, că din sămânţa lor este rodul care Te-a născut pe Tine fără de sămânţă. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Strămoşi, glasul al 6-lea :

   C hipul cel de mână scris nu l-aţi cinstit, ci întrarmându-vă cu Fiinţa cea nescrisă, de trei ori fericiţilor, în groapa focului v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat : grăbeşte, o, Îndurate, şi ca un milostiv aleargă spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

14. Sfinţii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie şi Arian.     Din aceştia, primii doi au suferit sub Deciu la 250, iar ceilalţi sub Diocleţian la anul 290.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   F iind râvnitori dreptei credinţe, aţi batjocorit pe chinuitorul cel rău credincios şi aţi mustrat sălbăticirea lui cea vărsătoare de sânge şi aţi biruit cumplita lui împotrivire. Fiind întăriţi cu ajutorul lui Hristos, Tirse şi Levchie, dimpreună cu cei ce aţi pătimit, rugaţi-vă pentru noi.

15. . Sfinţii sfinţiţi Mucenici Elefterie, Suzana şi Vah cel Nou; Cuviosul Părintele nostru Pavel cel din Latro.     Sfântul Elefterie era din Roma. Rămânând de foarte tânăr orfan de tată, mama sa, Antia l-a adus la episcopul de Roma, Anicet sau Anaclet, care l-a învăţat în Sfânta Scriptură. Pentru marea sa virtute el a devenit, încă de tânăr, episcop al Iliricului şi mulţi necredincioşi a întors la Hristos prin învăţătura sa. Sub Adrian însă ridicându-se o persecuţie împotriva creştinismului, Elefterie a fost prins şi omorât de doi soldaţi. Tot în ziua aceea s-a săvârşit de sabie şi mama sa, Antia, care îmbrăţişase trupul cel mort al fiului ei şi-l săruta.

Troparul Sfântului Mucenic Elefterie, glasul al 4-lea :

   C u haină de Preot fiind împodobit şi cu sângele curgând şiroaie, fericite, ai alergat la Stăpânul tău, Hristos, înţelepte Elefterie, nimicitorul satanei. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru cei ce cu credinţă cinstesc fericitele tale nevoinţe.

Troparul Cuviosului Pavel, glasul al 4-lea :

   Ca cel ce eşti împreună-locuitor cu cei fără de trup şi tuturor cuvioşilor părtaş, prealăudate Pavel, pe tine te lăudăm şi ne rugăm ţie : Roagă-te pentru noi ca totdeauna să aflăm milă.

Condacul Cuviosului Pavel, glasul al 4-lea :

   Din tinereţe, înţelepte, cele mai presus de minte dorindu-le bărbăteşte, valul lumii ai lăsat, şi te-ai făcut prin Dumnezeiasca ta viaţă locaş Treimii, şi ai luminat pe cei ce au venit la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm ţie : Bucură-te, Pavele preafericite.

Condacul Sfântului Mucenic Elefterie, glasul al 2-lea :

   C a pe o podoabă a preoţilor, cuvioase, şi îndemn al purtătorilor de biruinţă, toţi te lăudăm, cuvioase, şi te rugăm, sfinţite mucenice Elefterie; pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta liberează-i din multe feluri de nevoi, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

16. S fântul Prooroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana împărăteasa.     Sfântul prooroc Agheu s-a născut în Babilon, în timpul captivităţii iudeilor şi a început a profeţi în Ierusalim, după întoarcerea lor de acolo, în zilele lui Zorobabel, pe la anul 520 înaintea lui Hristos. Profeţirea lui este împărţită în două capitole şi se enumeră ca a 10-a, între profeţiile profeţilor mici.

Troparul Sfântului Prooroc Agheu, glasul al 2-lea :

   P răznuind pomenirea proorocului Tău, Agheu, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Agheu, glasul 1 :

   C el ce ca un Dumnezeu toate le vede şi le ştie, luminându-ţi ochiul cel curat al sufletului, prealăudate proorocule, te-a arătat lumii povăţuitor, Pentru aceasta săvârşind sfântă pomenirea ta, te aducem pe tine rugător către Dumnezeu, Proorocule Agheu.


17. . Sfântul Prooroc Daniel şi Sfinţii trei tineri : Anania, Azaria şi Misail.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Proorocul Daniil era de neamul împărătesc din seminţia lui Iuda, feciorul lui Iacov. El a trăit pe la anul 598 înainte de Hristos. Iar sfinţii trei tineri Anania, Azaria şi Misail au fost în Babilon tot într-un timp cu Proorocul Daniil.

Troparul Sfântului Prooroc Daniel şi a celor trei tineri, glasul al 2-lea :

   M ari sunt faptele credinţei, că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă Sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proorocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Condacul Sfântului Prooroc Daniel, glasul al 8-lea ;

   L uminându-se cu Duhul curat, inima ta vas de proorocie prealuminat s-a făcut, pentru că mai înainte ai grăit cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost acum. Pentru aceasta te rog pe tine, fericite Daniele, mărite, pe Hristos Dumnezeu roagă-l neîncetat, pentru noi toţi.

Condacul Sfinţilor trei tineri : Anania, Azaria şi Misail, glasul al 6-lea :

   C hipul cel zugrăvit de mână nu l-aţi cinstit, ci într-armându-vă cu Fiinţa cea nescrisă, de trei ori fericiţilor, în groapa focului v-aţi preamărit; şi în mijlocul văpăii celei de nesuferit stând, pe Dumnezeu L-aţi chemat : grăbeşte, o, Îndurate, şi ca un milostiv aleargă spre ajutorul nostru, că poţi toate câte le voieşti.

  Duminica înaintea Naşterii lui Hristos, a Sfinţilor Părinți :

Troparul înainte-prăznuirii, glasul al 2-lea :

   M ari sunt faptele credinţei, în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă, sfinţii trei tineri s-au bucurat şi Proorocul Daniel, păstor leilor, ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Condacul înainte-prăznuirii, glasul 1 :

   V eseleşte-te Betleeme, Efrato găteşte-te, că iată mieluşeaua purtând în pântece pe Păstorul Cel Mare, se grăbeşte să-L nască; pe Care văzându-L purtătorii de Dumnezeu Părinţi, se bucură împreună cu păstorii, lăudând pe Fecioara, ceea ce îl hrăneşte cu lapte.

18. Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe si cei împreună cu dânşii; Sfântul Modest, arhiepiscopul Ierusalimului; Cuviosul Flor; Sfântul Mucenic Eviot; Cuviosul Daniil Sihastrul de la Voroneţ.     Sfântul Mucenic Sebastian era din oraşul Mediolan, senator şi un creştin zelos, care a tras pe mulţi la credinţă. În persecuţia care s-a ridicat împotriva creştinilor sub Diocleţian şi Maximian, a primit cununa muceniciei împreună cu mai mulţi alţii între care şi soţia sa, Zoe, la anul 288.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Sebastian, glasul al 4-lea :

   C u roşeala sângiurilor tale vopsindu-ţi haina pătimirii, te-ai îmbrăcat ca şi cu o porfiră, lăudate Sebastiane. Pentru aceasta te-ai şi sălăşluit împreună cu Hristos întru împărăţia cea de sus şi fără de sfârşit, împreună cu cei ce au pătimit cu tine şi au primit cununi, înţelepte. Cu care împreună dănţuind, pomeneşte-ne totdeauna şi pe noi.

   C
uviosul Daniil s-a născut la începutul secolului al XV-lea pe moşia mănăstirii Sfântul Nicolae din Rădăuţi. Din Botez i s-a pus numele Dumitru. La vârsta de 10 ani a fost dat la carte în această mănăstire, iar la 15 ani s-a făcut călugăr cu numele de David. Aici se nevoia în post aspru şi rugăciune. După câţiva ani, fiind sporit duhovniceşte a primit marele chip al schimniciei, primind numele de Daniil. Cu puţin înainte de anul 1450 s-a retras singur în adâncul codrilor de pe valea pârâului Secu, din Judeţul Neamţ, unde mai târziu s-a înfiinţat mănăstirea Sihăstria, unde s-a nevoit 14 ani. De aici s-a mutat aproape de sihăstria Putnei unde şi-a săpat o chilioară într-o stâncă, şi s-a nevoit 20 de ani. Mai apoi s-a retras în codrii din jurul Mănăstirii Voroneţ, unde a sihăstrit 20 de ani. În anul 1488 Ştefan cel Mare îl numeşte stareţ al obştei Mănăstirii Voroneţ pe care o păstoreşte cu multă înţelepciune timp de 10 ani. Cuviosul Daniil a fost duhovnicul şi sfetnicul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Se mută din această viaţă la vârsta de peste 90 de ani (1496). El a fost considerat ca sfânt încă din viaţă. După moarte a fost pictat pe peretele de sud al bisericii Mănăstirii Voroneţ, ca sfânt cu aureolă, în stânga uşii de intrare în pridvor.

Troparul Cuviosului Daniil Sihastrul de la Voroneţ, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Daniile, duhul tău.

Condacul Cuviosului Daniil Sihastrul de la Voroneţ, glasul al 3-lea :

   V iaţă îngerească ai petrecut pe pământ, chip şi pildă făcându-te ucenicilor tăi. Prin rugăciuni, posturi îndelungate şi privegheri, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaştrilor şi lauda călugărilor.

19. Sfântul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grighentie; Sfinţii Mucenici : Ilie, Prov, Ares, Timotei şi Polieuct.     Sfântul Mucenic Bonifatie a fost în timpul lui Diocleţian, pe la anul 290, slujitor al unei femei romane, anume Aglaida. Trimis fiind de aceasta în Orient, ca să aducă de acolo moaşte sfinte, el zise glumind, că-i va aduce propriile sale moaşte. Deci mergând cu alţi slujitori la Cilicia unde erau torturaţi sfinţii, a fost prins de către tiran şi mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos, a suferit moartea muceniciei şi a împlinit într-adevăr făgăduinţa ce o dăduse stăpânei sale, căci slujitorii au adus acesteia moaştele lui Bonifatie.

Troparul Sfântului Mucenic, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Bonifatie întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Bonifatie, glasul al 4-lea :

   J ertfă fără prihană te-ai adus pe tine de voie, Celui rânduit a Se naşte din Fecioara pentru tine, sfinte purtătorule de cunună, înţelepte Bonifatie.

20. . Înainte-prăznuirea Naşterii după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Sfântul sfinţitul Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu; Cuviosul Părinte Filogonie, patriarhul Antiohiei.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Ignatie a fost ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul şi s-a făcut al doilea episcop al Antiohiei după Evodie la anul 68. Adus la Roma sub Traian s-a aruncat leilor, rămăşiţele osemintelor sale, adunate cu îngrijire de către credincioşi, s-au transportat la Antiohia. El s-a numit purtător de Dumnezeu pentru că purtând pe Dumnezeu în inima sa şi pătruns de dragostea către El, zicea : "Sunt grâu al lui Dumnezeu şi mă macin prin dinţii fiarelor, ca să fiu pâine curată" (Euseb. hist. Eccl. III, 36).

Troparul Înainte-prăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 4-lea :

   G ăteşte-te Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul. Împodobeşte-te Efrata, că Pomul vieţii în peşteră a înflorit din Fecioară ! Pentru că pântecele aceleia, rai înţelegător s-a arătat, întru care este dumnezeiescul Pom, din care mâncând vom fi vii, iar nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel căzut mai înainte.

Troparul Sfinţitului Mucenic Ignatie, glasul al 4-lea :

   Ş i părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Înainte-prăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 3-lea :

   F ecioara astăzi pe Cuvântul cel mai înainte de veci, merge să-L nască în peşteră în chip de negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, slăveşte cu îngerii şi cu păstorii pe Cel ce va să Se arate Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Condacul Sfinţitului Mucenic Ignatie, glasul al 3-lea :

   Z iua cea purtătoare de lumină a strălucitelor tale nevoinţe vesteşte mai înainte tuturor pe Cel ce S-a născut din Fecioara; că de Acesta însetând şi din dragostea de a te îndulci de El, te-ai grăbit a fi măcinat de fiare. Pentru aceasta de Dumnezeu purtător ai fost numit, Ignatie, mărite.

21. Sfânta Muceniţă Iuliana cea din Nicomidia, Sfântul Mucenic Temistocle.     Sfânta Muceniţă Iuliana s-a născut în Nicomidia în timpul lui Maximian, din părinţi bogaţi. Logodindu-se cu un idolatru numit Eteusiu, a refuzat a se căsători cu el din cauză că el nu voia să primească religia creştină. Mâniat de aceasta, el a chinuit-o în multe chipuri şi în cele din urmă i-a tăiat capul la anul 299.

Troparul Sfintei Muceniţe Iuliana, glasul al 4-lea :

  M ieluşeaua Ta, Iisuse, Iuliana, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Iuliana, glasul al 3-lea :

   C u frumuseţile fecioriei împodobindu-te, fecioară, şi cu cununa muceniciei acum încununându-te, Iuliana, dăruieşti tămăduiri celor ce sunt în nevoi şi boli şi izbăvire celor ce se apropie de racla ta, din care Hristos, izvorăşte dumnezeiesc dar şi viață veşnică.

22. Sfântul Mare Muceniţă Anastasia; Sfântul Mucenic Hrisogon şi Teodota; Sfântul Ierarh Petru Movilă.     Sfânta Muceniţă Anastasia era din Roma, o fecioară bogată şi frumoasă, în religia creştină a fost povăţuită prin mama ei, Fausta. Căsătorindu-se cu un bărbat risipitor şi neevlavios, a rămas după puţin timp văduvă. Atunci a început ea a vizita în ascuns casele săracilor şi temniţele martirilor lui Hristos, aducându-le cele trebuincioase, ştergându-le rănile şi alinându-le durerile. Lucrul însă s-a făcut cunoscut şi prinsă de servitorii lui Diocleţian a suferi multe chinuri şi în fine a murit prin foc la anul 290.

Troparul Sfintei Muceniţe Anastasia, glasul al 4-lea :

   M ieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Anastasia, glasul al 3-lea :

   C ei ce sunt întru ispite şi în necazuri, alergând la biserica ta, primesc cinstite tămăduiri din Dumnezeiescul har, care locuieşte întru tine, Anastasia; că tu izvorăşti pururea lumii tămăduiri.

23. . Sfinţii zece Mucenici din Creta; Cuvioşii Pavel şi Naum.     Aceşti Sfinţi Mucenici au fost din diferite locuri din insula Creta şi au pătimit sub Deciu la anul 250.

Troparul Sfinţilor Mucenici din Creta, glasul al 3-lea :

   C reta cea mult minunată să o cinstim, că a înflorit flori cinstite, pe mărgăritarele lui Hristos, stâlpările mucenicilor. Că zece sunt la numărul fericiţii, şi toată mulţimea demonilor au ruşinat. Pentru aceasta şi cununi au luat mucenicii lui Hristos, cei cu sufletul răbdător.

Condacul Sfinţilor Mucenici din Creta, glasul al 4-lea :

   C a un luceafăr a strălucit cinstita pătimire a mucenicilor, care mai înainte ne-a arătat, în chip luminat, pe Cel născut în peşteră; pe care Fecioara L-a născut fără sămânţă.

24. S fânta Cuvioasă Muceniţă Eugenia şi cele împreună cu dânsa.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfânta Muceniţă Eugenia s-a născut în Roma din părinţi foarte însemnaţi şi nobili. Fără ştirea acestora, luând doi din servitorii ei, a ieşit noaptea din casă şi îmbrăcându-se bărbăteşte sub numele de Eugeniu, a plecat cu ei şi a intrat într-o mânăstire de bărbaţi. Au murit toţi trei muceniceşte în timpul lui Comod (180-192).

Troparul înainte-prăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 4-lea :

   Scrisu-s-a, oarecând cu bătrânul Iosif, în Betleem, Maria, ca cea din sămânţa lui David, purtând în pântece sarcina cea fără de sămânţă, Dar a sosit vremea naşterii şi nici un loc de sălăşluire nu era; ci ca un palat frumos s-a arătat peştera Împărătesei. Hristos Se naşte, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Condacul înainte-prăznuirii Naşterii Domnului, glasul al 4-lea :

   Fecioara astăzi pe Cuvântul Cel mai înainte de veci, merge să-L nască în peşteră în chip de negrăit. Dănţuieşte lumea auzind, slăveşte cu îngerii şi cu păstorii pe Cel ce vine să se arate Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Troparul Sfintei Muceniţe Eugenia, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Eugenia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Eugenia, glasul al 4-lea :

   De slava cea trecătoare a lumii fugind, pe Hristos L-ai iubit, păzind nevătămat bunul neam al sufletului tău, muceniţă de Dumnezeu înţelepţită, Eugenia, prealăudată.

25. (†) Naşterea cea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.     - Praznic şi dezlegare la toate cele de mâncare, din această zi până în ajunul Bobotezei. Mijloceasurile nu se citesc.

Troparul Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 4-lea :

   Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine; Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.

Condacul Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 3-lea :

   Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera, Celui neapropiat, aduce; îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

26. .) S oborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu; Sfântul Mucenic Eftimie, episcopul Sardelor.
     † T ot în această zi se face şi pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru, de Dumnezeu purtătorului, Nicodim cel Sfinţit de la Tismana (din ale cărui sfinte moaşte se află o parte la a sa sfântă Mânăstire Tismana din judeţul Gorj).      Duminică după Naşterea Domnului, pomenirea Sfinţilor şi Drepţilor Iosif, logodnicul Fecioarei, David împăratul, şi Iacov fratele (ruda) Domnului. - Despre Iacov vezi ziua de 23 octombrie. Această prăznuire spre lauda Preasfintei Fecioare se face dintr-o datorie deosebită către ceea ce a născut pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu şi s-a făcut instrument al mântuirii oamenilor. Iar Sfântul Eftimie a trăit în timpul Sinodului al 7-lea la care a şi participat. Depărtat din scaunul său de către iconomahi şi suferind multe chinuri, a murit muceniceşte în Acrita din Bitinia, unde îl exilase împăratul Mihail Travlu (Bâlbâitul) care a domnit între anii 820-829. Sfântul Nicodim de la Tismana era de neam sloven, născut şi crescut în dreapta credinţă. După ce a intrat în monahism şi a primit harul preoţiei a pustnicit prin multe locuri. După ce a venit în Ţara Românească a întemeiat mânăstirile Vodiţa şi Tismana. A trăit o viaţă sfântă şi a făcut multe minuni. A trecut la cele veşnice în ziua de 26 decembrie. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 28 octombrie 1955.

Troparul Paznicului Naşterii Domnului, glasul al 4-lea :

   N aşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine; Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.

Condacul Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 6-lea :

   C el ce mai înainte de luceafăr S-a născut din Tatăl fără de maică, astăzi pe pământ fără de tată S-a întrupat din tine. Pentru aceasta steaua binevesteşte magilor; iar îngerii cu păstorii laudă naşterea Ta cea mai presus de fire, ceea ce eşti plină de har.

Troparul lui Iosif logodnicul şi a lui Iacov, glasul al 2-lea :

   B inevestește Iosife lui David, dumnezeiescului părinte, minunile, pe fecioara ai văzut născând, cu Magii te-ai închinat, cu păstorii ai mărit, prin înger înştiinţare ai luat. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul lui Iosif logodnicul şi a lui Iacov, glasul al 3-lea :

   D e veselie astăzi se umple dumnezeiescul David, şi Iosif împreună cu Iacov, laudă aduce, pentru că luând cunună pentru înrudire cu Hristos se bucură şi pe Cel ce S-a născut negrăit pe pământ îl laudă şi strigă : Îndurate, mântuieşte pe cei ce Te cinstesc pe Tine.

Troparul Cuviosului Nicodim, glasul 1 :

   C elui ce a răsărit din Fecioara, mai-Marelui păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părintele nostru Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta grăim : Slavă Celui ce te-a preaslăvit pe tine; slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Condacul Cuviosului Nicodim, glasul al 8-lea :

   C a pe cel împreună-râvnitor sfinţilor şi ca pe un părinte mare, toată lavra ta Tismana te cinsteşte pe tine cu credinţă, Sfinţite Nicodim, pe care păzeşte-o cu rugăciunile tale, fericite, totdeauna nebiruită şi netulburată de toate nevoile, ca un părinte cuvios şi pururea lăudat.

27. †) S fântul Apostol întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Cuviosul Părintele nostru Teodor Mărturisitorul şi fratele său Teofan, făcătorul de canoane.     Sfântul Mucenic Ştefan, de neam iudeu, era cel dintâi dintre cei şapte diaconi, învăţaţi în Ierusalim de către Apostoli, spre îngrijirea săracilor şi împărţirea milelor. El era plin de credinţă şi de Duh Sfânt, făcând în popor multe semne şi minuni. Disputând cu iudeii despre Iisus, nimeni nu putea sta împotriva înţelepciunii lui, de aceea l-a adus la adunarea sfatului, la arhierei calomniindu-l că ar fi vorbit împotriva legii. Deci, ducându-l afară din oraş, l-au omorât cu pietre pe când el se ruga pentru dânşii zicând: "Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta". Iar cuviosul Teodor împreună cu fratele său Teofan (11 oct.) a fost în timpul iconomahului Teofil şi mult s-au chinuit amândoi fraţii pentru cinstea şi închinăciunea icoanelor. De aceea fiind bătuţi fără milă din ordinul lui Teofil, li s-au scris pe fruntea lor cu fier ars nişte stihuri (de unde s-au şi supranumit scrişi) şi s-au trimis în exil unde Teodor a şi murit în anul 833. Iar Teofan mai trăind, a devenit episcop de Niceea. Amândoi fraţii au compus multe canoane şi cântări bisericeşti.

Troparul Sfântului Mucenic Ştefan, glasul al 4-lea :

   C u nevoinţă bună te-ai nevoit, întâiule mucenice al lui Hristos şi apostole, şi păgânătatea tiranilor ai vădit; căci cu pietre fiind ucis de mâinile celor fărădelege, cunună ai luat din dreapta cea de sus şi către Dumnezeu ai glăsuit strigând : Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta.

Troparul Cuviosului Teodor Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Teodore, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Ştefan, glasul al 8-lea :

   S tăpânul nostru ieri a venit la noi cu trup, iară astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi dumnezeiescul Ştefan.

28. Sfinţii douăzeci de mii de Mucenici, cei arşi în Nicomidia; Sfântul Glicherie preotul; Sfânta Domna.     Aceştia toţi au ars de vii la 303 sub Diocleţian şi Maximian, fiind adunaţi în Biserică în ziua Naşterii Domnului, după cum spune sinaxarul, iar Eusebie zice (hist. Eccl. VII, 6) că toţi creştinii ce erau pe atunci în Nicomidia, prin ordin împărătesc au fost omorâţi, unii prin sabie, alţii prin foc şi că prin o ardoare divină şi neexplicabilă, bărbaţi şi femei se aruncau în foc.

Troparul Sfinţilor Mucenici arşi în Nicomidia, glasul al 2-lea :

   P urtătorilor de biruinţă ai Domnului, fericit este pământul care s-a adăpat cu sângele vostru şi sfinte sunt locaşurile care au primit trupurile voastre. Că în locul de chinuri pe vrăjmaşi i-aţi biruit şi cu îndrăzneală, pe Hristos L-aţi propovăduit. Pe Dânsul ca pe un bun, rugaţi-L să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici arşi în Nicomidia, glasul al 2-lea :

   C u suflet tare prin foc pătimirea primind sfinţii pentru credinţă, douăzeci de mii de pătimitori au strigat Celui născut din Fecioara : primeşte arderea cea de tot a noastră pentru Tine, ca şi darurile împăraţilor din Persia : aur, smirnă şi tămâie, Dumnezeule cel preaveşnic.

29. Sfinţii paisprezece mii de prunci, ucişi de Irod; Cuviosul Părintele nostru Marcel, egumenul mănăstirii celor Neadormiţi (Achimiţilor); Cuviosul Tadeu Mărturisitorul.     Când magii conduşi de o stea se duceau a se închina Împăratului ce se născuse, adică lui Iisus, Irod, aflând despre aceasta a poruncit lor ca după ce vor găsi Pruncul să se întoarcă să-i spună ca să meargă să se închine şi el. După ce s-au închinat magii, Îngerul le-a zis să nu se întoarcă pe la Irod, ci să-şi urmeze calea spre ţara lor, şi aşa au şi făcut. Iar Irod, supărat de aceasta şi temându-se pentru naşterea Pruncului, a trimis ostaşi să omoare pe toţi pruncii Betleemului şi împrejur, socotind că între ei va fi şi Pruncul ce va să împărăţească. Iar Marcel era din Apamia, oraş din Siria, de neam însemnat. El era împodobit cu virtute şi învăţătură şi a succedat la 430 sfântului Alexandru, ca egumen al Mănăstirii neadormiţilor. Această mănăstire se numea astfel pentru că serviciul în biserică era neîntrerupt, ziua şi noaptea, căci Alexandru orânduise ca monahii să se împartă în trei cete, ca să se succeadă una pe alta fără întrerupere.

Troparul Sfinţilor paisprezece mii de prunci, glasul 1 :

   P entru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, milostiv fii, Doamne, şi vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.

Troparul Cuviosului Marcel, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Marcele, duhul tău.

Condacul Sfinţilor paisprezece mii de prunci, glasul al 6-lea :

   Î n Betleem la Împăratul Celce S-a născut, magii de la Răsărit cu daruri au venit, călăuziţi fiind prin stea, din înălţime; dar Irod s-a tulburat şi a secerat pe prunci ca pe nişte grâu, temându-se că stăpânia lui va cădea curând.

Alt Condac al Sfinţilor paisprezece mii de prunci, glasul al 4-lea :

   S teaua a condus pe magi la Cel ce S-a născut, iar Irod oaste nedreaptă a trimis împotriva pruncilor, gândind să ucidă pe Cel ce ca un prunc S-a culcat în iesle.

30. Sfânta Muceniţă Anisia; Cuvioasa Teodora; Sfântul Mucenic Fileter.  Tot în această zi se cântă slujba cuvioasei Melania romana, pentru că la 31 decembrie se odovăieşte praznicul Naşterii Domnului.     Sfânta Muceniţă Anisia era din Tesalonic. După moartea părinţilor ei, care erau bogaţi şi dreptcredincioşi, ea s-a consacrat faptelor bune, trăind în feciorie. În timpul lui Maximian, pe când se ducea la biserică, un soldat a prins-o şi-o silea să aducă jertfe idolilor. Ea însă l-a scuipat în obraz, mărturisind pe Hristos. Atunci soldatul mâniat i-a înfipt sabia în coastele ei şi a omorât-o la anul 298.

Troparul Sfintei Muceniţe Anisia, glasul al 4-lea :

   M ieluşeaua Ta, Iisuse, Anisia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

31. Cuvioasa Melania romana; Cuviosul Zotic preotul, hrănitorul de orfani; Sfântul Mucenic Hermes din Bononia (Vidin)     - În această zi se odovăieşte praznicul Naşterii Domnului.     Cuvioasa Melania era din Roma, de neam foarte nobil şi bogat. După ce i-a murit bărbatul şi doi copii ai ei, Melania a mers în Egipt ca să viziteze mânăstirile de la muntele Nitriei şi aici a împărţit bogăţiile ei pe la lipsiţi şi pe la mărturisitorii credinţei care erau persecutaţi de către arieni. Apoi, venind la Ierusalim a zidit o casă unde a strâns 90 de fecioare ţinându-le cu cheltuiala ei de toate câte le trebuia şi aici a şi murit la 410. Cuviosul Zotic a trăit în timpul împărăţiei lui Constantin cel Mare.

Troparul Cuvioasei Melania, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Melania, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Melania, glasul al 4-lea :

   L
uminându-ți-se sufletul cu razele Celui ce ne-a strălucit nouă din Fecioară, ai strălucit în fapte bune, ceea ce eşti vrednică de laudă. Că împărţind pe pământ avuţia cea stricăcioasă, ai grămădit comoară de avuţie cerească, și în sihăstrie ai strălucit lămurit. Pentru aceasta cu dragoste te cinstim pe tine, Melania.

LUNA IANUARIE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31


1. (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos cel întru sfinţi Părintele nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cesareei Capadociei.     Conform prescripţiunii legii vechi, Mântuitorul nostru a primit în această zi, care este a 8-a după naşterea Sa, tăierea împrejur, dându-i-se numele de Iisus, ce însemnează Mântuitor. Iar Marele Vasilie s-a născut pe la sfârşitul anului 329 în Cesareea Capadociei, părinţii săi se numeau Vasilie şi Emilia. El a studiat în Constantinopol sub sofistul Libaniu, apoi şi în Atena, unde a legat prietenie cu Grigorie de Nazianz, iar întorcându-se în Cesareea, s-a retras peste puţin pe la mânăstirile din provincia Pontul, unde petrecea în viaţă ascetică mama sa, precum şi sora sa Macrina, atunci a scris Vasilie şi cuvintele sale ascetice. La anul 370, murind episcopul patriei sale, a fost ales Vasilie şi a păstorit Biserica 8 ani, având a se lupta mult cu împăratul arian, Valent, mustrându-l cu multă îndrăzneală, netemându-se de ameninţările lui. Vasile a murit în ziua de 1 ianuarie 379, pentru înţelepciunea şi erudiţia sa, de care sunt pline scrierile sale, s-a numit mare.

Troparul Praznicului Tăierii-împrejur, glasul 1 :

   C el ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioara, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Slavă sfatului Tău celui preabun; slavă rânduielii Tale; slavă smereniei Tale, Unule, Iubitorule de oameni.

Troparul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, glasul 1 :

   Î n tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai arătat şi în obiceiurile oamenilor ai pus rânduială. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Praznicului Tăierii-împrejur, glasul al 3-lea :

   D omnul tuturor rabdă tăiere-împrejur şi taie ca un bun greşelile muritorilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină şi dumnezeiescul preot al lui Hristos, Vasile, se bucură întru cei de sus.

Condacul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, glasul al 4-lea :

   A rătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti.

2. Î nainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Silvestru, episcopul Romei, şi Sfinţii Mucenici : Serghie, Taghen şi Vasile din Ancira; Sfinţii Mucenici: Argheu, Narcis şi Marcelin din Tomis. Sfântul Serafim de Sarov.     Silvestru a succedat pe Miltiade la 314, a botezat pe marele împărat Constantin, şi la 325 a trimis locţiitori ai săi la întâiul Sinod ecumenic de la Niceea, a încetat din viaţă la anul 335.

Troparul Sfântului Ierarh Silvestru, glasul al 4-lea :

   Î ndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Silvestru, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul a1 4-lea :

   G ăteşte-te Zabuloane, şi pune-te în rânduială Neftalime. Iordane, râule, opreşte-te şi săltând primeşte pe Stăpânul, Cel ce vine să Se boteze. Bucură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeţi ca mai înainte în rai. Că S-a arătat Cel ce v-a văzut pe voi goi, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi. Hristos S-a arătat, vrând să înnoiască toată făptura.

Condacul Sfântului Ierarh Silvestru, glasul al 2-lea :

   D e înţelepciunea lui Dumnezeu umplându-ţi-se gura, ne-ai lămurit nouă cunoaşterea Treimii, şi necredinţa tiranilor ai surpat-o, Silvestru, cu puterea cuvintelor tale. Drept aceea, roagă-te Domnului pentru noi.

Condacul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea :

   L a apa Iordanului venind astăzi Domnul, a strigat către Ioan : Nu te teme a Mă boteza, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.

3. S fântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Mucenic Filie episcopul de Tomis.     Proorocul Maleahi era cel din urmă dintre cei 12 profeţi mici şi chiar dintre toţi profeţii Vechiului Testament. El a profeţit din zilele lui Neemia, un iudeu înţelept, care fusese paharnic al lui Artaxerx Lungoman, rege al Perşilor (465-424). Profeţirea lui se împarte în patru capitole. Cât despre mucenicul Gordie, el era din Cesareea Capadociei şi avea gradul de sutaş, a pătimit sub Liciniu, la 314.

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 2-lea :

   P răznuind pomenirea proorocului Tău, Maleahi, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Gordie, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Gordie întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. 

Condacul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 3-lea :

   M are proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel ce din veac este înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă împreună cu cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă dumnezeiasca ta pomenire.

Condacul Sfântului Mucenic Gordie, glasul al 2-lea :

   S ă lăudăm cu toţii pe încununatul Gordie, ostaşul cel nebiruit în lupte şi neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat, de la Răsărit, ca o stea mare, dumnezeiască podoabă a mucenicilor lui Hristos.

4. S oborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuviosul Părintele nostru Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sfinţii Mucenici Zosima Monahul şi Atanasie Comentarisiul; Cuvioasa Apolinaria.     Cuviosul Teoctist a fost egumen al mănăstirii Cucumu din Sicilia, pe la anul 450, pe timpul împărăţiei lui Teodosie cel Mic, şi a trăit 84 de ani.

Troparul Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli, glasul al 3-lea :

   S finţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Troparul Cuviosului Teoctist, glasul al 8-lea :

   C u curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teoctis, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul înainte-prăznuirii Botezului Domnului :

   L a apa Iordanului venind astăzi Domnul, a strigat către Ioan : Nu te teme a Mă boteza, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.

Condacul Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli, glasul al 2-lea :

   S ă lăudăm astăzi dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Treimea cea nedespărţită; că ei sunt luminători ai dumnezeieştii credinţe.

5. S finţii Mucenici Teopempt şi Teona; Cuvioasa Sinclitichia. - Ajunul Botezului Domnului; Cuvioşii Părinţi Grigorie din Acrita şi Fostirie. - Post în orice zi s-ar întâmpla.     Mucenicii au pătimit sub Diocleţian la anul 290. Cuvioasa Sinclitichia era din Alexandria Egiptului. Ea a trăit 83 ani în feciorie şi asceză, a condus şi povăţuit multe monahii fecioare şi s-a arătat către femei, cum a fost Antonie cel Mare către bărbaţi, a încetat din viaţă către mijlocul secolului al 4-lea.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuvioasei Sinclitichia, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Sinclitichia, duhul tău.

Troparul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea :

   Î ntorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului prin cojocul lui Elisei, înălţându-se Ilie, şi apele s-au despărţit într-o parte şi într-alta; şi i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, cu adevărat; prin care noi trecem curgerea vieţii celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan, să sfinţească apele.

Condacul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 2-lea :

   Hristoase, curăţind mulţimea greşelilor tuturor cu îndurare, prin mila cea nemăsurată mergi în apele Iordanului să te botezi, ca un om cu haina măririi celei dintâi îmbrăcându-mă pe mine cel golit cumplit.

6. (†)
Sfântul Botez al Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.     - Praznic şi dezlegare la toate cele de mâncare.     Pe la începutul anului al 30-lea al vieţuirii pământeşti a Domnului Iisus Hristos, Ioan Înaintemergătorul, care din copilărie a trăit până atunci în pustietate, a venit din poruncă divină la Iordan predicând botezul de pocăinţă spre iertarea păcatelor. Atunci a venit din Galileea şi Iisus la Iordan şi a primit botezul, El, Stăpânul, de la Ioan robul. Cu această ocazie s-au petrecut acele fapte minunate, deschiderea cerului, pogorârea Sfântului Duh, mărturisirea Tatălui, prin care s-a arătat dumnezeirea lui Iisus şi taina cea mare a Treimii, de aici şi numele de „Arătarea Domnului” a acestei sărbători.

Troparul Praznicului Botezului Domnului, glasul 1 :

   Î n Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie; Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie.

Condacul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea :

   A rătatu-Te-ai astăzi lumii si lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

7.
) Soborul Sfântul slăvitului Prooroc înainte Mergătorului şi Botezătorului Ioan.     - Praznic şi dezlegare la peşte şi vin.     Această sărbătorească prăznuire o săvârşim spre lauda preacinstitului înainte Mergător pentru că a slujit la taina dumnezeiescului botez.

Troparul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 2-lea :

   P omenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, înainte Mergătorule; că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit, că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.

Condacul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 6-lea :

   D e venirea Ta cea trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; şi slujba cea duhovnicească plinind-o Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngereşti s-au spăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan cu trupul botezându-Te şi toţi cei din întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel ce Te-ai arătat şi ai luminat toate.

8. După prăznuirea Botezului Domnului; Cuviosul Părinte Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuvioasa Maica noastră Domnica; Sfinţii mucenici : Iulian; Vasilisa şi Carterie.     Cuvioşii au trăit pe la începutul secolului al 9-lea, iar Cuvioasa Domnica, a cărei origine era din Cartagina Africii, a trăit în Constantinopol pe la sfârşitul secolului al 4-lea.

Troparul şi condacul praznicului :   În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...

Troparul Preacuviosului Gheorghe Hozevitul, glasul al 8-lea :

   C u curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gheorghe, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Cuvioasei Domnica glasul al 8-lea :

   Î ntru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Domnica, duhul tău.

Condacul Cuviosului Gheorghe Hozevitul, glasul al 4-lea :

   L umină prealuminoasă te-ai arătat, Gheorghe, strălucind cu razele cele dumnezeieşti, pe cei ce cu credinţă te cheamă pe tine. Roagă-te lui Hristos Mântuitorul, Care S-a arătat în Iordan şi a luminat pe cei zidiţi din pământ.

9. D upă-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie.     Sfântul Mucenic Polieuct a fost din oraşul Melitine din Armenia şi a pătimit sub Valerian la anul 255.
 
Troparul şi condacul praznicului : În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...

Troparul Sfântului Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea :

   M ântuitorul plecându-şi capul în Iordan, a sfărâmat capetele diavolilor, iară capul purtătorului de biruinţă Polieuct tăindu-se, pe cel înşelător a ruşinat.

10.
D upă-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Ierarh Grigorie episcopul Nisei; Cuviosii Dometian, episcopul Meletinei şi Marcian preotul; Cuviosul Antipa de la Calapodeşti.     Sfântul Grigorie, frate mai tânăr al marelui Vasilie, s-a născut la anul 331. Ca şi Vasilie, el s-a distins prin darul cuvântului şi zelul său pentru ortodoxie. În anul 372 s-a făcut episcop, la 374 l-a exilat împăratul Valens, iar la anul 378, Teodosie cel Mare l-a rechemat la scaunul său. Grigorie a luat parte la sinodul local de la Antiohia, care l-a trimis să cerceteze bisericile din Arabia şi Palestina, unde se întinsese arianismul, iar la 381 a fost al doilea sinod ecumenic de la Constantinopol. El a trăit 65 de ani şi a scris multe şi preţioase opere, a murit la anul 396. Toţi îl numeau părintele părinţilor. Dintre cuvioşi, Dometian, a fost pe la anul 685, iar Marcian la anul 445.

Troparul şi condacul praznicului : În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...

Troparul Sfinţilor Ierarhi, glasul al 4-lea :


   D umnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Sfântului Ierarh Grigorie, glasul al 8-lea :

   I nsuflatul de Dumnezeu Ierarh al Bisericii şi cinstitul scriitor de cântări al înţelepciunii, mintea cea priveghetoare a Nisei, Grigore, dănţuind şi desfătându-se cu îngerii întru dumnezeiasca lumină, se roagă neîncetat pentru noi toţi.

Alt Condac al Sfântului Ierarh Grigorie, glasul 1 :

   C u ochiul sufletului priveghind, Ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi răuvoitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, preaînţelepte Grigorie.

11. † D upă-prăznuirea Botezului Domnului;
     C uviosul Părintele nostru Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte; Cuviosul Părinte Teodosie din Antiohia.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Cuviosul Teodosie, era din Capadocia şi a trăit în timpul lui Leon cel Mare, care a domnit de la anul 457, până la începutul secolului al 6-lea. El a ridicat din temelie o mânăstire foarte mare, unde a păstorit mulţi ani şi a încetat din viaţă, fiind în vârstă de 103 ani. Cuviosul Teodosie din Antiohia, fiu de părinţi bogaţi şi vestiţi, a lăsat bogăţia şi cinstea şi s-a dus în nişte locuri retrase aproape de mare, unde făcându-si o chilie strâmtă petrecea în aspre nevoinţe monahiceşti, îmbrăcându-se cu haină de păr sub care purta lanţuri grele la gât, la mijloc şi la mâini.

Troparul şi condacul praznicului : În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...

Troparul Cuviosului Teodosie, glasul al 8-lea :

   C u curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodosie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului, glasul al 8-lea :

   S ădit fiind în locaşurile Domnului tău, cu preastrălucitele tale fapte bune, ai înflorit şi ai înmulţit fiii tăi în pustiu, cu ploile lacrimilor tale udându-i, păstorule al turmelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm ţie : Bucură-te, Părinte Teodosie !

12.
D upă-prăznuirea Botezului Domnului; Sfintele Muceniţe Tatiana diaconiţa şi Eutasia; Sfinţii Mucenici Petru Avesalonitul şi Mertie.     S
fânta Muceniță Tatiana a fost din Roma și era fiica unui consul foarte însemnat. Fiind diaconiţă şi mărturisind pe Hristos, a pătimit în timpul împărăţiei lui Alexandru, la anul 218. Capul muceniţei se află la Catedrala mitropolitană de la Craiova în aceeaşi raclă cu sfinte moaşte ale Sf. Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului şi ale Sf. Mucenici Serghie şi Vah.

Troparul şi condacul praznicului :   În Iordan botezându-Te Tu, Doamne...

Troparul Sfintei Muceniţe Tatiana, glasul al 4-lea :

   M ieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Tatiana, glasul al 4-lea :

   L uminat ai strălucit întru pătimirea ta, răbdătoare de chinuri, ceea ce te-ai înroşit în sângiuirile tale şi ca o frumoasă porumbiţă, către cer ai zburat, Tatiana. Roagă-te deci pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine.

    Tot în această zi pomenirea sfântului părintelui nostru Sava Arhiepiscopul Sârbilor.

13. D upă prăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Mucenici: Ermil şi Stratonic din Sirigidunum; Cuviosul Iacob din Nisibe.     - În această zi se cântă şi slujba Sfinţilor Părinţi celor ucişi în Sinai şi Rait, pentru că la 14 ianuarie se odovăieşte praznicul Botezului Domnului. Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic au pătimit în timpul lui Liciniu la anul 314.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   D umnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.
 
Condacul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Din zbuciumul cel lumesc aţi fugit şi la limanul cel lin v-aţi mutat, prin sângele muceniciei şi cu ostenelile pustniciei v-aţi încununat. Pentru aceasta v-aţi şi arătat cu mucenicii şi cu cuvioşii împreună-locuitori.

14. C uvioşii Părinţii noştri cei ucişi în Sinai şi Rait.     - Astăzi se odovăieşte praznicul Botezului Domnului.     Aceşti cuvioşi părinţi au fost ucişi în timpul lui Diocleţian la anul 296, ca şi în secolul al V-lea de către popoarele barbare, numite Vlemizi, din Arabia şi Egipt.

15. .
Cuvioşii Părinţii noştri Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul; Sfântul Mucenic Ponsofie.    Cuviosul Pavel, întâiul dintre toţi pustnicii, s-a născut la anul 227 în Tebaida din Egipt; la anul 250, sub Deciu, când a izbucnit o mare persecuţie împotriva creştinilor, Pavel a fugit în pustietate, unde a trăit singur într-o peşteră 91 ani. El a murit în anul 341 în vârstă de 114 ani şi l-a înmormântat Antonie cel Mare, care din inspiraţie divină, venise acolo cu o zi mai înainte. Cuviosul Ioan a fost din Constantinopol dintr-o familie însemnată. În al 12-lea an al vieţii sale, fără ştirea părinţilor, el s-a retras în Mânăstirea Neadormiţilor (vezi 29 Dec.); după 6 ani însă, cuprins de dorul părinţilor s-a întors la casa părintească ca un sărac şi cerşetor, şi făcând o mică colibă (de unde s-a numit şi Colibaşul) a trăit aici, necunoscut mult timp, batjocorit de proprii săi servitori. Când a simţit că moartea s-a apropiat, el s-a descoperit părinţilor săi şi după câteva minute a încetat din viaţă la anul 450.

Troparul cuviosului Pavel Tebeul, glasul 1 :

   L ocuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Pavel, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Troparul Cuviosului Ioan Colibaşul, glasul al 4-lea :

   D in pruncie iubind cu căldură pe Domnul, lumea şi cele frumoase ale ei ai părăsit şi ai sihăstrit în chip desăvârşit; ţi-ai pus coliba înaintea porţilor părinţilor tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, preafericite; pentru aceasta pe tine, Ioane, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Condacul Cuviosului Pavel Tebeul, glasul al 8-lea :

   S ăvârşind trecerea cea secetoasă a vieţii, purtătorule de Dumnezeu, ai cufundat pe vrăjmaşii cei netrupeşti în căinţa lacrimilor tale, Cuvioase Pavel, părintele nostru; şi primind har de minuni, roagă-te neîncetat pentru noi.

Alt Condac al Cuviosului Pavel Tebeul, glasul al 8-lea :

   C a pe o lumină neapusă a soarelui celui înţelegător adunându-ne astăzi, cu cântări te lăudăm, că ai luminat pe toţi cei ce erau întru întunericul necunoştinţei, suindu-i către dumnezeiasca înălţime. Podoaba Tebeilor şi părinţilor şi pustnicilor tare temelie, preacuvioase Pavele.

Condacul cuviosului Ioan Colibaşul, glasul al 2-lea :

   R âvnind, înţelepte, sărăcia ceea ce nu se fură, ai urât bogăţia părinţilor tăi. Şi având Evanghelia în mâinile tale, ai urmat lui Hristos Dumnezeu, preacuvioase Ioane, rugându-te neîncetat lui Dumnezeu pentru noi toţi.

16. . C instirea lanţului Sfântului slăvitului şi întru-tot lăudatului Apostol Petru; Sfinţii Mucenici şi fraţi buni: Pevsip, Elasip şi Mesip şi a bunicii lor, Neonila.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Irod Agripa, nepot al lui Irod cel Mare (vezi la 25 Dec.) şi rege al Iudeilor, înfuriindu-se împotriva Bisericii lui Hristos, a ucis în anul 43 în Ierusalim, pe Iacov, fratele lui Ioan Evanghelistul. Şi văzând că aceasta a plăcut Iudeilor, l-a prins pe Apostolul Petru şi l-a pus la închisoare, aşteptând până să treacă sărbătoarea paştelui ca să-l sacrifice poporului şi pe acesta. Apostolul a fost însă scăpat printr-un înger, dezlegându-i-se lanţurile (Fapt. Apost. 12, 1-19). Acest lanţ cu care era legat Apostolul, primind de la preasfinţitul său trup putere sfinţitoare şi tămăduitoare, pentru cel ce se apropia de el cu credinţă şi căzând în mâinile creştinilor, s-a adus apoi de către împăraţii credincioşi la Constantinopol.

Troparul cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru, glasul al 4-lea :

   R oma nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul Apostolilor. Pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm : Cu ale tale rugăciuni cele către Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.

Condacul cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru, glasul al 2-lea :

   P e cel întâistătător între Apostoli, pe marele Petru, să-l lăudăm şi lanţul să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli dobândind.

Alt Condac al cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru, glasul al 2-lea :

   P iatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor, îl preamăreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanţ şi dă iertare de greşeli.

17. †) C uviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru Antonie cel Mare.     - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.    Antonie, părintele vieţii monahale, s-a născut în Egipt în anul 251 din părinţi credincioşi. Auzind odată cuvintele din Evanghelie: "De voieşti să fii desăvârşit, mergi, vinde-ţi averile tale şi le dă săracilor" (Matei 19, 21), le-a pus îndată în aplicare. Şi împărţind pe la săraci tot ce a avut şi fugind de zgomotul lumii s-a retras în pustietate. Necontenitele sale ispite de tot felul în timp de 20 de ani, sunt de necrezut. Luptele sale ascetice, ziua şi noaptea, prin care omorând pornirile patimilor, au ajuns la gradul cel mai înalt, întrecând marginile naturii. Reputaţia virtuţilor şi a faptelor sale, a atras atâta lume ca să-l imite, încât pustietatea s-a transformat în oraş, avându-l pe el de conducător, legiuitor şi dascăl. Dar şi oraşele lumeşti s-au bucurat de roadele virtuţilor sale. La prigonirile creştinilor sub Maximian, în anul 312, Antonie aleargă în ajutorul şi mângâierea lor. Iar când Biserica era tulburată de către arieni, el a venit în Alexandria, la anul 335, şi s-a luptat cu mult zel pentru ortodoxie, întorcând totdeauna şi pe mulţi păgâni la credinţa lui Hristos prin harul cuvintelor sale. După o asemenea viaţă, prin care a devenit tipul virtuţii şi regula monahilor, a încetat din viaţă la anul 356 în ziua de 17 ianuarie, în vârstă de 105 ani.

Troparul Cuviosului Antonie cel Mare, glasul al-4-lea :

   A semănându-te cu obiceiurile râvnitorului Ilie, şi urmând Botezătorului pe drepte cărări, Părinte Antonie, te-ai făcut locuitor pustiului şi ai întărit lumea cu rugăciunile tale. Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Antonie cel Mare, glasul al 2-lea :

   L epădând tulburările lumeşti, viaţa sihăstrească ai dus-o până la capăt, Botezătorului urmând îndeaproape, preacuvioase. Deci împreună cu dânsul te cinstim, părinte al părinţilor, Antonie.

18
. † S finţii Ierarhi Atanasie şi Chiril; Sfântul Ierarh Maxim Mitropolit al Ţării Româneşti.      - Praznic şi dezlegare la vin şi untdelemn.     Amândoi aceşti înţelepţi învăţători ai adevărului şi apărători ai Bisericii, Atanasie şi Chiril, erau din Alexandria. Atanasie s-a născut pe la anul 296. Diacon încă fiind a luat parte la sinodul de la Niceea şi s-a distins prin zelul său şi prin talentul cu care a susţinut dogma ortodoxismului împotriva lui Arie. În anul următor 326, urcându-se pe scaunul arhiepiscopal al Alexandriei, a refuzat orice comuniune cu Arie, dar din această cauză a trebuit să sufere timp de 46 de ani persecuţii şi exiluri, căci abia era rechemat şi iarăşi îl trimiteau în exil. În sfârşit, arătându-se iarăşi pe înălţimea scaunului său, ca o stea strălucită, însă aproape de a apune şi luminând prin cuvintele sale pentru scurt timp turma sa, a încetat din viaţă la anul 373. Chiril a fost nepot al Arhiepiscopului Alexandriei Teofil, care l-a şi instruit din mică copilărie. După ce a petrecut ceva timp împreună cu monahii din Nitria, s-a făcut apoi succesor al unchiului său pe scaunul arhiepiscopal la anul 412. El a luat parte la al 3-lea sinod ecumenic, ce a avut loc în Efes, la anul 431 sub Teodosie cel Mic şi prin înţeleptele sale cuvinte a ruşinat pe Nestorie şi nelegiuita sa învăţătură contra Născătoarei de Dumnezeu. Chiril, după ce a păstorit turma sa 32 de ani, a încetat din viaţă la anul 444. Atât Atanasie cât şi Chiril ne-au lăsat numeroase scrieri importante pentru explicarea Sfintelor Scripturi şi a dogmelor.

Troparul Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, glasul al 3-lea :

   P e ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor, pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi; pe Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de prăznuire şi, adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi.

Condacul Sfântului Ierarh Atanasie, glasul al 2-lea :

   Î nvăţăturile dreptei credinţe sădind şi spinii relei credinţe tăind, ai înmulţit sămânţa credinţei cu ploaia Duhului, cuvioase. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, Atanasie.

Condacul Sfinţilor Ierarhi Atanasie şi Chiril, glasul al 4-lea :

   I erarhilor prea-mari ai Bisericii şi vitejilor apărători ai dreptei credinţe în Hristos, păziţi pe toţi cei ce cântă : Mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine, cu credinţă.

19. . C uvioşii Părinţii noştri Macarie Egipteanul şi Macarie Alexandrinul, Arsenie şi Marcu; Sfânta Eufrasia.     Cuviosul Macarie Egipteanul s-a născut la anul 301 în Tebaida din Egipt şi se zice că a fost discipol al lui Antonie cel Mare. El a vieţuit într-un schit din pustietate. Pentru înţelepciunea sa şi asprimea vieţii sale chiar în tinereţea sa, se chema "copil bătrân". El a fost hirotonit preot. A încetat din viaţă la 90 de ani. Lui Macarie i se atribuiesc 50 omilii. Unii zic însă, că aceste omilii le-a scris Antonie cel Mare în limba siriană, iar Macarie le-a tradus în greceşte.

Troparul Cuviosului Macarie, glasul 1 ;

   L ocuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Macarie, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Macarie, glasul 1 :

   V iaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu; şi locuind în pustiu, ca într-o cetate, ai primit de la Dumnezeu harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim.

Alt Condac al Cuviosului Macarie, glasul al 4-lea :

   Î n casa înfrânării Domnului cu adevărat te-a pus, ca pe o stea nerătăcitoare, luminând marginile, părinte al părinţilor, Macarie preacuvioase.

20.
C uviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Eftimie cel Mare; Sfinţii Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu, Vasilid, In, Pin şi Tim.     - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.     Cuviosul Eftimie cel Mare s-a născut în anul 377 în Melitine din Armenia. Părinţii lui l-au numit Eutimie (vesel, înveselitor) din cauza veseliei, ce au avut pentru naşterea sa, căci mama sa era stearpă. El a fost discipolul lui Eustroiu, episcopul Melitinei, care l-a şi hirotonit preot şi i-a încredinţat îngrijirea Mânăstirilor din Melitine. Venind apoi în Palestina, a păstorit o mare mulţime de monahi, a convertit la credinţă mulţi saracini, a combătut pe nestorieni, eutihiani şi manihei; a întors la ortodoxie pe împărăteasa Eudoxia, soţia lui Teodosie cel Mic, care căzuse în erezia monofiziţilor; în sfârşit, a devenit "oracolul" orientului, după cum scrie un istoric, şi a încetat din viaţă în anul 473 în ziua de 20 ianuarie, în vârstă de 96 ani.

Troparul Cuviosului Eftimie cel Mare, glasul al 4-lea :
    
   V eseleşte-te pustie, care nu rodeai, bucură-te ceea ce, nu aveai durere; bărbatul doririlor Duhului, că ţi-a înmulţit ţie fii, cu dreapta cinstire de Dumnezeu şi hrănindu-i cu înfrânarea, spre împlinirea faptelor bune. Cu ale cărui rugăciuni,  Hristoase, Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Cuvlosului Eftimie cel Mare, glasul al 8-lea :

   Î ntru cinstită naşterea ta, făptura a aflat veselie; şi întru dumnezeiasca pomenirea ta, cuvioase, bucurie a primit de pe urma multelor tale minuni; din care dă din destul şi sufletelor noastre şi ne curăţeşte de spurcăciunea păcatelor, ca să cântăm : Aliluia.

21.
Cuviosul Părintele Maxim Mărturisitorul; Sfinţii Neofit, Evghenie, Candid, Valerian si Achila; Cuviosul Părinte Zosim; Sfânta Irina.    Cuviosul Maxim era din Constantinopol, provenind dintr-o familie strălucită. Era filozof şi teolog foarte însemnat. La început el a fost secretar al împăratului Eracliu şi al lui Constant, nepotul lui. Părăsind curtea împărătească din cauza ereziei monoteliţilor ce se înfiripase acolo, s-a retras în Mânăstirea din Chrisopoli (Scutari), unde, mai pe urmă, s-a făcut şi egumen. Văzându-se constrâns de Constant, sau să primească învăţăturile monoteliţilor, sau să înceteze de a vorbi şi scrie împotriva lor, el a refuzat. De aceea i s-a tăiat limba şi mâna dreaptă şi a fost trimis în exil, unde a şi încetat din viaţă la anul 662. Unii din istorici nu menţionează tăierea limbii şi a mâinii. Mucenicul Neofit era din Niceea şi a pătimit sub Diocleţian la anul 290 Sfinţii mucenici Evghenie, Candid, Valerian şi Achila şi-au găsit sfârşitul prin foc la anul 292.

Troparul Sfântului Ierarh Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea :


   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei, cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Maxime, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   P e marele Maxim, iubitorul Treimii, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit dumnezeiasca credinţă, şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi, şi cu două voinţe şi lucrări, întru cântări credincioşii să-l cinstim, precum se cuvine, strigând : Bucură-te, propovăduitorule al credinţei.

22. .
Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfinţii Mucenici : Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan şi Parod.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Apostolul Timotei s-a născut în Listra Laconiei, din tată elin şi din mamă evreică. Apostolul Pavel predicând acolo pentru întâia oară Evanghelia, Timotei a urmat lui şi apoi a fost hirotonit de el, primul episcop al Efesului. Iar după ce a păstorit Biserica mult timp, a primit moartea mucenicească la anul 97. Anastasie a fost din Persia. Văzând ura cea mare a lui Chosroe II, regele Perşilor împotriva creştinilor, a voit să studieze credinţa şi învăţătura acestora. Studiind-o, însă, a admirat-o şi a iubit-o aşa de mult, încât a şi primit-o şi s-a botezat în Palestina, dându-i-se numele de Anastasie, în locul numelui său de mai înainte, care era Magundat; apoi a petrecut câtva timp în Mânăstirile de acolo. Când însă Chosroe a făcut împotriva Palestinei acea groaznică expediţie, în care a luat Ierusalimul şi a ars toate bisericile, omorând pe clerici şi persecutând pe creştini şi au luat toate sfințitele vase şi însuşi cinstitul lemn al Crucii şi le-a adus în Persia, atunci şi Anastasie după multe torturi a primit cununa muceniciei la anul 614.

Troparul Sfântului Apostol Timotei, glasul al 4-lea :

   B unătate învăţându-te şi întru toate cumpătat fiind, îmbrăcându-te cu buna conştiinţă, precum i se cuvine unui sfânt, ai scos din vasul alegerii lucrurile tainice; şi credinţa păzind, aceeaşi cale ai săvârşit, apostole Timotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Anastasie Persul, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Anastasie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Apostol Timotei, glasul 1 :

   P e Dumnezeiescul ucenic şi împreună-călătorul cu Pavel, pe Timotei, toţi credincioşii să-l lăudăm cu cântări, împreună cu dânsul cinstind şi pe înţeleptul Anastasie, cel ce a strălucit din Persia ca o stea, şi goneşte patimile noastre cele sufleteşti şi bolile trupului.

23. .
Sfinţii Mucenici Clement, episcopul Ancirei, şi Agatanghel; Cuvioşii Părinţi : Mavisma Sirul şi Salaman sihastrul.     Agatanghel era roman, iar Clement era din Ancira; tatăl său era păgân, iar mama sa, numită Sofia, era creştină. Devenind episcop al patriei sale, el a suferit multe persecuţii, timp ele 28 ele ani, şi în cele din urmă, în timpul lui Diocleţian şi Maximian, a primit împreună cu Agatanghel moartea mucenicească, la anul 296.
 
Troparul Sfinţitului Mucenic Clement, glasul al 4-lea :

   V iţă de cuvioşie şi stâlpare de luptă grea, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dăruit, de-a pururi înfloritor ai fost dat credincioşilor, preasfinţite. Ci ca cel ce eşti cu mucenicii împreună-luptător şi cu ierarhii împreună-locuitor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Agatanghel, glasul al 4-lea :

   M ucenicul Tău, Doamne, Agatanghel, întru nevoinţa sa, cununa ne stricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfintitului Mucenic Clement, glasul al 4-lea :


   M lădiţă cinstită a viţei lui Hristos te-ai făcut, prealăudate Clement, biruitorule în multe lupte. Pentru aceasta cu cel ce împreună ai pătimit, ai strigat : Hristoase, Tu eşti bucuria mucenicilor.

24.
Cuvioasa Maica noastră Xenia; Sfinţii Mucenici Vavila, Timotei, Agapie, Pavel, Pavsirie şi Teodoţion.     Cuvioasa Xenia era din Roma, dintr-o familie însemnată. Pe când părinţii ei căutau să o mărite, ea a fugit pe ascuns, luând şi două servitoare şi s-a retras în Milasa, oraş al Cariei din Asia. Aici ea a petrecut o viaţă ascetică, luând numele de Xenia în loc de Eusevia, cum se numea mai înainte.

Troparul Cuvioasei Xenia, glasul al 8-lea :

   Î ntru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Xenia, duhul tău.

Condacul Cuvioasei Xenia, glasul al 2-lea :

   P omenirea ta, cea minunată Xenia, săvârşind-o noi, cei ce te cinstim pe tine cu dragoste, lăudăm pe Hristos, cel ce ţi-a dat ţie întru toate putere de tămăduire, pe Acela totdeauna roagă-L pentru noi toţi.

25. †)
Sfântul Ierarh Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul patriarhul Constantinopolului; Sfântul Bretanion episcopul Tomisului; Cuviosul Publie.     - Praznic şi dezlegare la vin şi untdelemn.     Sfântul Grigore Teologul, acest mare părinte şi dascăl al Bisericii s-a născut în Arianz, un sat din a doua Capadocie, nu departe de Nazianz. Tatăl său se numea Grigorie şi s-a făcut pe urmă episcop de Nazianz, iar maica sa se numea Nona. El a studiat mai întâi în Cesareea din Palestina, apoi în Alexandria şi în Atena unde s-a împrietenit cu Vasile cel Mare, cu care a trăit apoi mult timp împreună prin schiturile din Pont. Tatăl său l-a hirotonit preot al Bisericii din Nazianz, iar Vasile l-a hirotonit episcop de Sasima. La anul 378 venind în ajutorul Bisericii de la Constantinopol, care de 40 de ani era tulburată de către arieni, a combătut ereziile prin cuvinte foarte înţelepte şi cu multe osteneli şi apoi s-a ales ca episcop al Constantinopolului de către al 2-lea sinod ecumenic, unde el s-a distins prin învăţăturile sale teologice. El a păstorit Biserica până la anul 382, când şi-a dat demisia înaintea împăratului şi a 150 de episcopi şi s-a întors la Nazianz, unde a petrecut restul vieţii sale. El a murit în anul 391, în vârstă de peste 80 de ani. Scrierile pe care le-a lăsat, dovedesc elocinţa şi admirabila sa erudiţie. Datorită înălţimii cugetelor sale teologice, el s-a numit Teolog.

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie, glasul 1 :

   F luierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit trâmbiţele ritorilor; că ţie, celui ce ai cercat adâncurile duhului, ţi s-au adăugat şi frumuseţile Cuvântului. Ci roagă pe Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Grigorie, glasul al 3-lea :

   C u limba ta cea de Dumnezeu grăitoare, încurcăturile ritorilor dezlegând, mărite, ai împodobit Biserica cu veşmântul Ortodoxie, cel ţesut de sus; pe care şi purtându-l, strigă împreună cu noi, fiii tăi : Bucură-te părinte, mintea cea preaînaltă a teologiei !

     S fântul Ierarh Betranion era de origine capadocian. El a ocupat scaunul Episcopiei Tomisului, Constanţa de astăzi, prin anul s-a dovedit un devotat păstor al turmei lui Hristos şi aprig apărător al credinţei niceene. Cu puţin timp înainte de anul 381, şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu şi este cinstit de Biserica Ortodoxă ca sfânt.

26.
Cuviosul Părintele nostru Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan; Cuviosul Simeon;        Sfinţii Mucenici Anania şi Petru. Xenofont a fost un om bogat şi nobil din Constantinopol şi cu frica lui Dumnezeu. Având doi fii, pe Arcadie şi Ioan, i-a trimis la Beirut, ca să înveţe legile. Ei, însă, naufragiind, abia au putut scăpa şi au venit în Palestina. Tatăl lor, neştiind soarta lor, a ieşit în lume, împreună cu soţia sa Maria, să-i caute şi găsindu-i în Ierusalim îmbrăcaţi în schima monahală au făcut şi ei acelaşi lucru şi au petrecut cuvios tot restul vieţii lor până la începutul secolului al 6-lea, când au încetat din viaţă.

Troparul Cuviosilor Xenofont şi Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan, glasul al 4-lea :

   D umnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Cuvioşilor Xenofont şi Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan, glasul al 4-lea :

   Î n curţile Stăpânului ai privegheat, împreună cu soţia ta şi cu fiii tăi, împărţindu-ţi averea ta săracilor, cu veselie, fericite. Pentru aceasta moşteniţi dumnezeiasca desfătare.

27.
Aducerea moaştelor celui între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur.     - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.     Aceasta s-a făcut în anul 438, în ziua de 27 ianuarie, în al 30-lea an al împărăţiei lui Teodosie cel Mic, fiul lui Arcadie şi al Eudoxiei, care exilaseră pe sfântul şi fiind patriarh de Constantinopol discipolul său, Proclu (vezi noiembrie 20).

Troparul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, glasul al 8-lea :

   D in gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, toată lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumi; a câştigat, înălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Ci cu cuvintele tale învăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, glasul 1 :

   V eselitu-s-a în taină cinstita Biserică de întoarcerea cinstitelor tale moaşte; şi pe acestea ascunzându-le ca pe nişte aur de mult preţ, dăruieşte celor ce te laudă pe tine neîncetat prin rugăciunile tale, harul tămăduirilor, Ioane Gură de Aur.
 
28. . C uvioşii Părinţii noştri Efrem Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul.     Sfântul Efrem Sirul era de la Nisibis din Mesopotamia, fiul unui agricultor. După cei dintâi ani ai tinereţii sale, el a îmbrăţişat viaţa monahicească şi a devenit un eremit foarte mare, apoi s-a hirotonit şi diaconal Bisericii de la Edesa. El a scris multe şi admirabile scrieri, care s-au tradus mai toate în greceşte, pe când încă era în viaţă, spre îndrumarea credincioşilor şi apărarea adevărului. Efrem a încetat din viaţă în anul 379.

Troparul Cuviosului Efrem Sirul, glasul al 8-lea :

   H arul ce izvorăşte din gura ta cuvioase a umplut de apele vieţii Biserica, şi lumii a izbucnit râuri de cucernicie, revărsând asupra noastră apa pocăinţei; ci, învăţându-ne cu cuvintele tale, părinte Efrem, roagă-te lui Hristos, Dumnezeul nostru să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Efrem Sirul, glasul al 2-lea :

   C easul judecăţii pururea mai dinainte văzându-l ai plâns cu amar, părinte Efrem, ca un iubitor de liniște; şi îndemânatic învăţător ai fost cu faptele, cuvioase. Pentru aceasta, părinte preafericite, pe cei leneşi îi ridici spre pocăinţă.

29. .
Aducerea moaştelor Sfântul Sfinţitului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu; Sfinţii Mucenici : Filotei, Iperchie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob, Silvan, Luca, Mochie, Sarvil, Veveia şi Varsemeu.

Troparul Sfinţitului Mucenic Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea :

   Ş i părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea :

   D e la Răsărit astăzi te-ai înălţat şi toată făptura ai luminat-o cu învăţăturile Mirelui, Celui împodobit de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, Ignatie.

30. †)
Sfinţii trei Mari Ierarhi : Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfinţit Mucenic Ipolit, papă al Romei.     - Praznic şi dezlegare la vin şi untdelemn.    Această prăznuire comună a celor trei mari învăţători ai Bisericii s-a înfiinţat pe la anul 1100, în timpul împăratului Alexie Comnen, din cauza certei şi discuţiilor, ce era pe atunci între mai mulţi credincioși învăţaţi. Unii din ei preferau pe Vasilie, alţii pe Grigorie şi alţii pe Ioan, de aceea se şi supranumeau Vasilieni sau Gregorieni sau Ioaniteni. Slujba acestei prăznuiri comune a compus-o Ioan episcopul Evhaitelor, care a trăit pe la mijlocul secolului al 11-lea şi până în timpul lui Alexie Comnen.

Troparul Sfinţilor trei Ierarhi, glasul al 4-lea :

   C a cei ce aţi fost întocmai la obicei cu Apostolii şi lumii învăţători, rugaţi-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfinţilor trei Ierarhi, glasul al 2-lea :

   P e sfinţii propovăduitori şi dumnezeieştii vestitori, pe căpetenia învăţătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea şi odihna bunătăţilor Tale. Că ai primit ostenelile acelora şi moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel ce Însuţi preamăreşti pe sfinţii Tăi.

31. .
Sfinţii Doctori şi făcători de minuni fără de arginţi Chir şi Ioan; Sfinţii Mucenici : Victorin, Victor, Nichifor, Claudin, Diodor, Sarapin şi Papia; Sfintele Muceniţe : Atanasia cu fiicele ei, Teodota, Teoctista şi Eudoxia; Sfânta Muceniţă Trifina.     Chir era din Alexandria, iar Ioan din Edesa Mesopotamiei, ei au fost în timpul lui Diocleţian şi din cauza persecuţiilor, cărora erau expuşi pe atunci creştinii, ei s-au retras într-o mânăstire lângă sânul Arabic şi au îmbrăţişat viaţa monahicească, săvârşind toată virtutea şi tămăduind cu harul lui Hristos toate bolile şi neputinţele, fără a cere nici o plată. Aflând însă că o femeie, numită Anastasia, împreună cu cele trei fiice ale ei, Teodota, Teoctista şi Eudoxia, a fost adusă înaintea judecătoriei, din cauză că mărturiseau pe Hristos şi temându-se, ca nu cumva ele, ca femei, îngrozindu-se de munci, să tăgăduiască credinţa, au mers la locul muncilor, ca să le întărească. Dar păgânii i-au prins şi pe ei şi torturându-i, împreună cu acele sfinte femei, le-au tăiat capul, la anul 292.

Troparul Sfinţilor Doctori Chir şi Ioan, glasul al 5-lea :

   S ălăşluindu-se darul Treimii în inimile voastre cele curate, preafericiţilor Chir şi Ioan, v-aţi arătat înfricoşători izgonitori ai duhurilor celor necurate; şi aţi fost tămăduitori ai neputinţelor, nu numai ai celor descoperite, ci şi ai celor ascunse. Drept aceea, îndrăzneală având către Dumnezeu cel iubitor de oameni, prin rugăciunile voastre, cele neîncetate, tămăduiţi patimile noastre.

Condacul Sfinţilor Doctori Chir şi Ioan, glasul al 3-lea :

   D in dumnezeiescul har primind, sfinţilor, dar de minuni, faceţi minuni neîncetat, tăind toate patimile noastre cu meşteşugul tămăduitor cel nevăzut, de Dumnezeu înţelepţite Chir, cu Ioan cel pururea mărit. Că voi sunteţi dumnezeieşti doctori.
LUNA FEBRUARIE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 291. Î nainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Sfântul Mucenic Trifon, Sfintele Muceniţe Perpetua şi Felicitas; Preacuviosul Petru, cel din Galatia.     Sfântul Mucenic Trifon a pătimit în anul 250, în timpul împărăţiei lui Deciu.

Troparul Sfântului Mucenic Trifon, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Trifon, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul înainte-prăznuirii Întâmpinării Domnului, glasul 1 :


   Cereasca ceată a îngerilor cereşti privind spre pământ, vede venind pe Cel mai întâi-născut decât toată făptura, aducându-se ca un Prunc în biserică, purtat de Maica ce nu ştie de nuntă şi cântă împreună cu noi, cântare de Înainte-prăznuire, bucurându-se.

Condacul înainte-prăznuirii Întâmpinării Domnului, glasul al 4-lea :

   Credincioşilor, deschideţi-vă astăzi inimile, ca nişte braţe, şi primiţi cu cuget preacurat pe Domnul, Cel ce vine, cântându-I cântare de Înainte-prăznuire.
Condacul Sfântului Mucenic Trifon, glasul al 8-lea :

   Cu întărirea Treimii ai stricat mulţimea idolilor, până la margini, vrednicule de pomenire, cinstit întru Hristos făcându-te; şi biruind pe tirani întru Dumnezeu Mântuitorul, ai primit cununa muceniciei tale şi darurile dumnezeieştilor tămăduiri, ca un nebiruit,

2. (†) Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos; Sfinţii Mucenici Iordan şi Gavriil.     - Praznic şi dezlegare la peşte.     Împlinindu-se cele 40 de zile ale curățirii Preacuratei şi Pururea Fecioarei Maria, a adus pe Iisus la Ierusalim, spre a-l pune înaintea Domnului în templu, după legea veche. În aceeaşi zi şi oră, condus de Sfântul Duh s-a găsit acolo şi Dreptul Simeon, un bătrân evlavios care era înştiinţat prin Sfântul Duh, cu mulţi ani în urmă, că nu va vedea moartea, până nu va vedea pe Hristos născut din fecioară. Deci, văzându-l astăzi, l-a luat în braţe şi a binecuvântat pe Dumnezeu zicând : Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace ... (Luca 1, 22-32).

Troparul Întâmpinării Domnului, glasul 1 :

   Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă şi învierea.

Condacul Întâmpinării Domnului, glasul 1 :

   Cel ce cu naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei şi mâinile lui Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat, şi precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte Biserica pe care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni.

3. . Sfântul şi Dreptul Simeon, de Dumnezeu primitorul, Sfânta Ana proorociţa; Sfinţii Mucenici : Adrian, Evul, Vlasie, Pavel şi Simon

Troparul şi condacul praznicului.

Condacul Sfântului şi Dreptului Simeon, glasul al 4-lea :

   Pe Creatorul tuturor și Domnul luându-L astăzi Simeon bătrânul pe mâinile sale, s-a rugat a se dezlega de legăturile acestei vieţi stricăcioase şi liberându-se s-a mutat la viaţa cea veşnică.

   S imeon a trăit 360 de ani, până a primit în braţe pe Iisus, cum îi era făgăduit, după care a şi adormit în pace. Iar Ana era fata lui Fanuil din neamul lui Asir. Ea văzând pe Hristos odată cu Simeon, a profeţit zicând : "Acest prunc este Domnul, care a făcut Cerul şi pământul".

4. C uvioşii Părinţi : Isidor Pelusiotul şi Nicolae Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Avramie. Sfântul Isidor a fost discipol al Sfântului Ioan Hrisostom şi era din Alexandria.     El a petrecut viaţa sa ca monah şi apoi ca egumen în Mânăstirea din Muntele Pelusiu, de unde se şi numeşte Pelusiotul. El a scris mult, mai ales epistole, după unii 10000, după alţii 3000 foarte folositoare. Isidor a încetat din viaţă în ziua de 4 februarie în anul 440.

Troparul Cuviosului Isidor, glasul al 8-lea :

   Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Isidore, duhul tău.

Condacul Cuviosului Isidor, glasul al 4-lea :

   Alt luceafăr aflându-te pe tine Biserica, întru sine, şi luminându-se cu strălucirile cuvintelor tale, strigă către tine : Bucură-te, preafericite, de Dumnezeu înţelepţite Isidore.

5. Sfintele Muceniţe Agatia şi Teodula; Preacuviosul Părinte Teodosie din Scopelon.     Sfânta Muceniţă Agatia era de la Panormos din Sicilia, o fecioară foarte frumoasă şi foarte cuminte, nevrând a consimţi la propunerile amoroase ale lui Chintian, guvernator al Siciliei, a fost torturată şi a murit în temniţă, în anul 251.

Troparul Sfintei Muceniţe Agata, glasul al 8-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Agata, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Agata, glasul al 4-lea :

   Să se împodobească astăzi Biserica cu porfiră slăvită, muiată în curatul sânge al muceniţei Agata, strigând : Bucură-te, lauda Cataniei.

6. Cuviosul Părintele nostru Vucol, episcopul Smirnei; Sfinţii Mucenici Iulian, Fausta, Evilasiu şi Maxim.     Cuviosul Vucol a fost hirotonit de către Sfântul Ioan Evanghelistul, iar ca succesor al său a lăsat pe Policarp.

Troparul Sfântului Ierarh Vucol, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Vucol, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul praznicului Întâmpinării Domnului, glasul 1 :


   Cel ce cu naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei şi mâinile lui Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat, şi precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte Biserica pe care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni.

7. Cuvioşii Părinţii noştri Partenie, episcopul Lampsacului, şi Luca din Elada; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Partenie a vieţuit în timpul împăratului Constantin cel Mare, pe la anul 318, iar Luca a trăit pe la mijlocul secolului al X-lea, în Stiriu, munte în Focida din Elada.

Troparul Cuvioşilor Părinţi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Cuviosului Părinte Partenie, glasul al 3-lea :

   Dumnezeiesc har de minuni ai primit de Dumnezeu înţelepţite, sfinţite Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, părinte, şi duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al harului lui Dumnezeu.

Condacul Cuviosului Părinte Luca, glasul al 8-lea :

   Dumnezeu, Cel ce te-a ales pe tine mai înainte de a fi zidit, spre plăcerea Sa, cu judecăţile pe care le ştie, primindu-te, din pântece te-a sfinţit şi a Sa slugă pe tine te-a arătat, Luca, îndreptând paşii tăi, ca un Iubitor de oameni; Aceluia acum îi stai înainte bucurându-te.

8. . Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfintele surori Marta și Maria.     Sfântul Mucenic Teodor era din Euchaiţa din Galatia şi locuia în Heracleea, ca militar, el a pătimit în timpul lui Liciniu la anul 320. Iar proorocul Zaharia era fiu al lui Barachin, contemporan al lui Agheu (dec. 16). Proorocia sa, împărţită în 14 capitole, se numără a 11-a între profeţirile profeţilor mici.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea :

   Strălucit voievod al adevăratei oşti a Împăratului ceresc ai ajuns, fericite Teodor, purtătorule de biruinţă; că înţelepţeşte te-ai luptat cu armele credinţei şi mulţimile demonilor le-ai biruit şi adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 3-lea :

   Cu bărbăţia sufletului, îmbrăcându-te în credinţă ca într-o platoşă şi în mâini luând cuvântul lui Dumnezeu, ca pe o lance, pe vrăjmaşul l-ai rănit, fericite Teodor, mare între mucenici; cu care împreună nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu, pentru noi toţi.

9. S finţii Mucenici Nichifor, episcopul Marcel, Filagriu şi Pangratie.     - Astăzi se odovăieşte praznicul Întâmpinării.     Sfântul Mucenic Nichifor a pătimit în timpul lui Valerian şi Galien, în anul 260.

Troparul Sfântului Mucenic Nichifor, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Nichifor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Nichifor, glasul al 3-lea :

   Întraripându-te, fericite, cu dragostea Domnului şi Crucea Lui pe umeri purtând, mărite, ai ruşinat meşteşugirile diavolului şi te-ai luptat până la moarte pentru adevăr. Pentru aceasta te-ai arătat purtător de biruinţă şi tăinuitor al harului lui Dumnezeu.

Alt Condac al Sfântului Mucenic Nichifor, glasul 1 :

   Cu legătura dragostei legându-te, Nichifore, ai dezlegat răutatea pizmuirii, şi cu sabie capul tău tăindu-se, te-ai făcut mucenic Dumnezeiesc al Mântuitorului, Cel ce S-a întrupat, pe Care roagă-L pentru noi, cei ce lăudăm mărită pomenirea ta.

10. †
S fântul sfinţit Mucenic Haralambie; Sfintele Muceniţe Enata şi Valentina; Preacuviosul Părinte Zenon.     - De nu este Postul cel Mare se cântă şi slujba Sfântului Mucenic Nichifor.     Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie a fost preot în oraşul Magnesia din Tesalia şi a pătimit în timpul împăratului Sever, în anul 198.

Troparul Sfinţitului Mucenic Haralambie, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai, înţeleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, şi sfeşnic pururea luminos al lumii; strălucit-ai în lume prin mucenicie, fericite, şi ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuiască pe noi.

Condacul Sfinţitului Mucenic Haralambie, glasul al 4-1ea :

   Ca o comoară de mult preţ Biserica a câştigat capul tău, Sfinte sfinţite mucenice, pătimitorule şi purtătorule de biruinţă, Haralambie. Drept aceea se şi bucură, slăvind pe Ziditorul.
 
11. Sfântul sfinţit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei; Sfânta Teodora împărăteasa.     Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie a pătimit în timpul lui Licinie, în anul 316. Harul dumnezeiesc, cu care a tămăduit bolile oamenilor şi ale animalelor, a făcut numele lui foarte cunoscut.

Troparul Sfinţitului Mucenic Vlasie, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la celei înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Vlasie, glasul al 2-lea :

   Odrasla cea dumnezeiască, floarea cea neveştejită, viţa cea cu multă roadă a viei lui Hristos, purtătorule de Dumnezeu, Vlasie, umple de veselie pe cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, cel ce te rogi neîncetat pentru noi toţi.

12. C ei între sfinţi Părinţii noştri Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei mari, şi Antonie patriarhul; Sfântului Mucenic Hristea; Preacuvioasa Maria (Marin).     Sfântul Meletie era din Melitine, din Armenia mică, un bărbat nepătat, drept, pios, sincer şi foarte îndurător. Hirotonit episcop al Sevastiei în anul 357, a fost depărtat de la scaunul său şi a venit în Siria. Chemat apoi în anul 360 la scaunul Antiohiei, a fost exilat în scurt timp de către împăratul eretic Constantie. După câtva timp fiind rechemat iarăşi la acelaşi scaun, a fost exilat şi pentru a treia oară de către Valent. El a trăit până la al doilea sinod ecumenic de la Constantinopol, la care a şi luat parte, admirat de toţi şi de împăratul însuşi; dar îmbolnăvindu-se acolo, a şi murit peste puţin, şi l-au plâns toţi episcopii sinodului, ca pe părintele lor.

Troparul Sfântului Ierarh Meletie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Meletie, glasul al 2-lea :

   Cu obiceiurile ortodoxiei împodobindu-te, te-ai arătat ocrotitor şi apărător Bisericii, slăvite Meletie, luminând marginile cu învăţăturile, luminătorule preastrălucite al Bisericii.

13. Cuviosul Părintele nostru Martinian; Sfinţii Apostoli Acvila şi Priscila; Preacuviosul Evloghie; arhiepiscopul Alexandriei.     Cuviosul Martinian a fost din Cesareea Palestinei şi a început sihăstreasca viaţă de tânăr, petrecând prin pustii şi munţi, căzând într-o ispită, s-a dus la o insulă, însă şi acolo, păţind acelaşi lucru, de acum înainte fugea dintr-un loc în altul, zicându-și : Fugi Martiniane şi scapă-te.

Troparul Cuviosului Martinian, glasul al 8-lea :

   Văpaia ispitelor cu curgerea lacrimilor ai stins-o, fericite, şi valurile mării şi pornirile fiarelor înfrânându-le, ai strigat : Preamărit eşti Atotputernice, Cel ce m-ai mântuit de foc şi de vifor.

Condacul Cuviosului Martinian, glasul al 2-lea :

   Ca pe un învăţător încercat al dreptei credinţe şi cinstit nevoitor de bunăvoie şi cetăţean al pustiului şi locuitor, pe Martinian, pururea cinstitul, întru cântări, după vrednicie, să-l lăudăm; că el pe şarpe în picioare l-a călcat.

14.
Cuvioşii Părinţii Auxenţiu, Maron şi Avraam.     Cuviosul Auxenţiu a fost la răsărit în timpul lui Teodosie cel Mic, fiind păzitor în curtea împărătească, retrăgându-se apoi ca monah la un munte al Bitiniei şi făcându-se arhimandrit al monahilor, ce se adunaseră acolo, s-a arătat răbdător foarte în nevoinţe şi ortodox în credinţă. El a încetat din viaţă în zilele împăratului Leon Tracianul, care a domnit între anii 447-474.

Troparul Cuviosului Auxenţiu, glasul 1 :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Auxenţiu, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Auxentiu, glasul 1 :

   Îndulcindu-te cu înfrânarea, de Dumnezeu înţelepţite, şi pofta trupului tău înfrânându-ţi-o, te-ai arătat sporind în credinţă. Şi ca un pom în mijlocul raiului ai înflorit, Auxentie, părinte preasfinţite.

15.
S fântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Părinte Eusebiu.     Sfântul Apostol Onisim este unul dintre cei 70 apostoli, de origine Frigian şi discipol al sfântului apostol Pavel. A primit cununa martirică sub împăratul Domiţian, la anul 95.

Troparul Sfântului Apostol Onisim, glasul al 4-lea :

   Apostole Sfinte, Onisim, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Onisim, glasul 4-lea :

   Ca o rază ai ieşit, luminând lumii, fericite, luminat fiind cu razele lui Pavel, soarele cel prea strălucitor, care a luminat lumea. Pentru aceasta, toţi te cinstim, Apostole Onisim.

16. Sfinţii Mucenici Pamfil, Valentin şi cei împreună cu dânşii; Cuvioşii Flavian si Maruta.     Aceşti sfinţi mucenici au pătimit sub împăratul Maximian, la 290, în Cesareea.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Pamfil şi Valentin, glasul al 4-lea :

   Fiind puşi înaintea groaznicelor unelte de chinuri, vitejii luptători ai Domnului, bucurându-se, cu bărbăţie plină de curaj au răbdat chinurile, neţinând seamă de trup. Pentru aceasta au moştenit veşnica slavă, şi acum se roagă pentru noi, cei care lăudăm chinurile lor.

17. .
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Mariamna. Preacuviosul Părinte Auxiviu, episcopul.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Mucenic Teodor a fost din Amasia şi a pătimit sub Maximian şi Maximin, în anul 297. Se numeşte Tiron din cauză că, abia intrat în oastea Tironilor, adică a celor de curând recrutaţi, a suferit moarte mucenicească pentru credinţa în Hristos.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, glasul al 2-lea :

   Mari sunt faptele credinţei ! În izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută Treimii s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, miluieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, glasul al 4-lea :

   Credinţa lui Hristos ca pe o pavăză, înăuntru în inima ta primind-o, puterile cele potrivnice le-ai călcat în picioare, pătimitorule, și cu cunună cerească ai fost încununat, în veci, Teodore, ca un nebiruit.

18.
S fântul Părintele nostru Leon, papa Romei; Cuvioşii Agapit, Mariam şi Pulheria; Sfinţii Mucenici : Leon şi Parigoriu.     Acesta s-a urcat pe scaunul arhiepiscopal al Romei în anul 440, a trimis patru locţiitori la al 4-lea sinod ecumenic din Calcedon, a scris multe, şi a murit în anul 461.

Troparul Sfântului Leon, papa Romei, glasul al 8-lea :


   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii; podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Leone, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Leon, papa Romei, glasul al 3-lea :

   Pe scaunul arhieriei şezând, slăvite, şi gurile leilor celor cuvântători astupându-le cu dogme de Dumnezeu insuflate, lumina cunoaşterii de Dumnezeu a cinstitei Treimi ai luminat-o turmei tale. Pentru aceasta ai fost preamărit ca un dumnezeiesc tăinuitor al harului lui Dumnezeu.

19. S finţii Apostoli : Arhip, Filimon şi Apfia; Cuviosul Eugeniu, Macarie, Ravula şi Conon; Sfinţii Mucenici : Maxim, Teodot şi Isihie.     Sfântul apostol Arhip este dintre cei 70 de Apostoli împreună-ostenitor cu Sfântul Apostol Pavel. A primit cununa martirică în timpul împăratului Nero.

Troparul Sfântului Apostol Arhip, glasul al 4-lea :

   A postole Sfinte, Arhipe, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Arhip, glasul al 3-lea :

   Ca pe o stea mare câştigându-te Biserica pe tine, Arhipe, şi luminându-se cu razele minunilor tale, strigă către tine : Scapă pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea ta.

20.
Cei între sfinţi Părinţii noştri Leon, episcopul Cataniei, şi Agaton; Cuviosul Visarion; Sfântul, Mucenic Sadoc episcopul.     Sfântul Ierarh Leon era de la Ravena din Italia şi a trăit în timpul împăratului Leon înţeleptul şi al fiului său, Constantin Porfirogenitul, de la 886 înainte.

Troparul Sfântului Ierarh Leon, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Leon, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Leon, glasul al 8-lea :

   Ca pe un luminător prea mare, preafericite, Biserica te are pe tine, strălucind mai mult decât soarele, pe care cu rugăciunile tale cele bine-primite, către Stăpânul, de tot eresul păzeşte-o nebiruită şi netulburată, ca, un pururea mărit.

21.
C uviosul Părintele, nostru Timotei; Sfântul Eustaţiu, episcopul Antiohtei; Sfântul Părinte Gheorghe, episcopul Amastridei; Sfântul Mucenic Mauriciu.     Despre Cuviosul Timotei nu ştim, nici unde s-a născut, nici când a trăit Eustatie, însă, marele apărător al ortodoxiei, a fost din Pamfilia şi s-a făcut întâiul episcop al Veriei (Haiep), apoi în anul 325, luând parte la primul sinod ecumenic, s-a strămutat de acesta la Traianopole din Tracia, unde a şi murit în anul 337, alţii prelungesc viaţa lui până la anul 360.

Troparul Cuvioşilor Părinţi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta, de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Cuviosului Timotei, glasul al 4-lea :

   Ca pe o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioşilor faptele bune ale minunilor tale, de Dumnezeu înţelepţite Timotei.

22. Aflarea cinstitelor moaşte ale Sfinţilor celor din Evghenia. Cuvioşii Atanasie, Talasie, Irineu (Limneu) şi Varadat; Sfânta Antusa. Sfintele moaşte aflate în Eugenia, în timpul împăratului Arcadie şi a lui Toma Episcopul Constantinopolului.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici din Evghenia, glasul al 4-lea :

   Din pământ strălucind ca nişte luminători, toată negura păgânătăţii aţi alungat, şi pe credincioşi l-aţi luminat, dumnezeieştilor mucenici, ai Treimii apărători.

23. †
S fântul sfinţit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Sfânta Gorgonia; Preacuvioşii Părinţi : Ioan, Moise, Antioh, Antonin, Zevina, Polihronin, Moise şi Damian.     Acest bărbat apostolic, Policarp, a fost discipol al Evanghelistului Ioan şi succesor al lui Vucol (Febr. 6). În vârstă de 95 de ani, când s-a ridicat prigonirea creştinilor sub Antonin şi Marc Aureliu Filozoful, prins de către proconsulul Smirnei şi invitat să blesteme pe Hristos, răspunse : "De 86 de ani slujesc Lui şi nu mi-a făcut nici o nedreptate, cum pot blestema pe Împăratul meu, care m-a mântuit ?" Atunci tiranul a poruncit să-l arunce în foc şi astfel a murit glorios, în anul 166.

Troparul Sfinţitului Mucenic Policarp, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Policarp, glasul 1 :

   Roade cuvântătoare aducând Domnului, înţeleptule Policarpe, prin fapte dumnezeieşti, te-ai arătat după vrednicie dumnezeiesc Ierarh, fericite. Pentru aceasta astăzi, luminându-ne cu cuvintele tale, lăudăm pomenirea ta vrednică de laudă, preaslăvind pe Dumnezeu.

24. †)
Î ntâia şi a doua Aflare a cinstitului cap al Sfântului slăvitului Prooroc, înainte Mergător şi Botezător Ioan.     – Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Aflarea întâia s-a făcut de doi monahi în casa lui Irod, iar a doua după trecerea de mai mulţi ani, sub împăratul Marcian la anul 431.

Troparul aflării cinstitului cap al Botezătorului Ioan, glasul al 4-lea :

   Din pământ răsărind capul înainte Mergătorului, aruncă credincioşilor razele nestricăciunii tămăduirilor. De sus adună mulţimea îngerilor, de jos cheamă împreună neamul omenesc; ca să înalţe cu un glas slavă lui Hristos Dumnezeu.

Condacul aflării cinstitului cap al Botezătorului Ioan, glasul al 2-lea :

   Proorocule al lui Dumnezeu şi înainte Mergătorule al harului, aflând capul tău ca un trandafir preasfinţit din pământ, tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi propovăduieşti, ca şi mai înainte, pocăinţa în lume.

25. Sfinţii Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului, Alexandru şi Ipatie.     Familia lui Tarasie era una dintre cele dintâi din Constantinopol. Mai întâi el a avut funcţii înalte civile, iar în anul 784 a fost numit Arhiepiscop de Constantinopol de către împărăteasa Irina şi fiul ei Constantin. El a stăruit să se convoace sinodul ecumenic al 7-lea pentru sfintele icoane şi făcând multe pentru Biserică şi cler, a încetat din viaţă în anul 806.

Troparul Sfântului Ierarh Tarasie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Tarasie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Tarasie, glasul al 4-lea :

   Ca un soare mare, cu strălucirile dogmelor şi ale minunilor, luminezi totdeauna plinirea lumii, tăinuitorule al celor cereşti, preafericite Tarasie.

26. Cel între sfinţi Părintele nostru Porfirie, arhiepiscopul Gazei; Sfânta Muceniţă Fotini; Sfântul Teodor.     Sfântul Porfirie era din Tesalonic. Mai înainte a petrecut ca monah în mânăstirile din Ierusalim, apoi s-a făcut episcop al Gazei din Palestina şi a încetat din viaţă pe la anul 450.

Troparul Sfântului Ierarh Porfirie, glasul al 4-lea :

   Î ndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Porfirie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Porfirie, glasul al 2-lea :

   Cu preasfinţitele tale obiceiuri fiind înfrumusețat, cu haina arhieriei te-ai luminat, preafericite de Dumnezeu insuflate, Porfirie, şi cu înălţările tămăduirilor eşti împodobit, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

27. Cuviosul Părintele nostru Procopie Decapolitul; Cuviosul Talaleu Mărturisitorul.     Cuviosul Procopie Decapolitul, ca şi prietenul său Vasilie (28 Febr.), au vieţuit pe la mijlocul secolului al 8-lea, în timpul lui Leon Isaurul de la care multe au suferit din cauză că cinsteau sfintele icoane. Ei au săvârşit viaţa lor ca sihaştri.

Troparul Cuviosului Procopie, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Procopie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Procopie, glasul al 4-lea :

   Luceafăr dobândindu-te astăzi Biserica, risipeşte toată negura relei credinţe, învrednicindu-te pe tine de cele cereşti învăţătorule, Procopie, mărite.

28.
Cuviosul Părintele nostru Vasilie Mărturisitorul, ce a sihăstrit împreună cu Sfântul Procopie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfintele femei : Chira şi Marana.     Cuviosul Vasile era din Roma, om învăţat. Mai înainte el a fost militar, apoi, făcându-se monah, a încetat din viaţă la începutul secolului al V-lea.

Troparul Cuviosului Vasile Mărturisitorul, glasul 1 :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Vasile, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Vasilie Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   De sus primind dumnezeiască descoperire, ai ieşit, înţeleptule, din mijlocul tulburărilor; şi cuviincios sihăstrind, ai primit lucrarea minunilor şi a tămăduirii bolilor prin har, Vasile, preafericite şi preasfinţite.

29. Cuviosul Vasile Mărturisitorul în anii comunismului; Cuviosul Părintele nostru Ioan Casian; Sfântul Cuviosul Gherman din Dobrogea.     Cuviosul Ioan Casian s-a născut în Dobrogea la anul 365, dintr-o familie distinsă. A urmat toate şcolile timpului, devenind foarte învăţat. Dar părăsind toate, a plecat cu prietenul său intim, Gherman, la Locurile Sfinte şi au intrat într-o mănăstire din Betleem. Împreună cu el a vizitat toate sihăstriile Egiptului, cu care ocazie au scris o carte cu întrebările şi răspunsurile pe care le-au pus şi le-au primit de la marii şi sfinţii nevoitori pe care îi vizitau, numită "Convorbiri Duhovniceşti". Această călătorie a durat şapte ani. După aceea au vizitat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care i-a primit cu multă dragoste şi a hirotonit pe Gherman în preot iar pe Casian în diacon. Cuvioşii Ioan Casian şi Gherman au fost trimişi la Roma unde au petrecut 10 ani. Cuviosul Gherman a trecut la cele veşnice între anii 405-415, iar Cuviosul Ioan Casian a fost chemat în Galia unde a pus bazele monahismului apusean, întemeind şi o mănăstire de bărbaţi pe mormântul unui martir din secolul al III-lea, Sfântul Victor. A trecut în pace la cele veşnice către anul 435. Sfintele lui moaşte se păstrează până astăzi în mănăstirea Sfântului Victor din Marsilia.

Troparul Cuviosului Casian Romanul, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat şi cu suspinurile tale cele din adânc, spre însutite osteneli o ai făcut roditoare. Şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Casian, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Casian Romanul, glasul al 4-lea :

   Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu şi luminându-te cu faptele cele bune, Casiane, ca un soare ai strălucit, cu lumina învăţăturilor tale celor dumnezeieşti, luminând inimile credincioşilor celor ce pururea te cinstesc. Pentru aceasta cu dinadinsul, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, pentru cei ce te laudă pe tine, cu dragoste fierbinte.

Troparul Cuviosului Gherman din Dobrogea, glasul al 8-lea :

   Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciuni şi post te-ai nevoit Cuvioase Părinte Gherman; împreună cu Sfântul Ioan Casian, din pământul Dobrogei odrăslind; şi curgerile harului preoţesc cu rugăciunile lui Ioan cel cu Gura de Aur, te-ai învrednicita le primi. Bogăţie de daruri duhovniceşti din Ţara Sfântă, prin osârdie, ai agonisit şi prin aceasta pe mulţi ai învrednicit pe Hristos a urma. Pentru aceasta Părinte al Dobrogei roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ghennan din Dobrogea, glasul al 4-lea :

   Toţi ne bucurăm Cuvioase de naşterea ta pe pământul Dobrogei, cel binecuvântat de Apostolul Andrei, întâiul chemat. Împreună cu Sfântul Ioan Casian, de mânăstiri întemeietor arătându-te, Părinte Gherman; şi lepădând grijile cele lumeşti viaţă sihăstrească ai dus, cununa biruinţei ai luat şi de braţele părinteşti te-ai învrednicit. Pentru aceasta, ca unul ce eşti vas ales al sfinţeniei, cu umilinţă alergăm către tine, să dobândim mântuire de la Dumnezeu prin rugăciunile tale.

  LUNA MARTIE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311. C uvioasa Muceniţă Evdochia; Cuvioasa Domnina.     Cuvioasa Evdochia a fost din Eliupoli de la Finicia. Fiind mai înainte închinătoare de idoli şi desfrânată, mai pe urmă primind credinţa creştină, s-a botezat de episcopul Teodot, în timpul împărăţiei lui Domiţian, când s-a şi sfârşit muceniceşte, la anul 152.

Troparul Cuvioasei Muceniţe Evdochia, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
 
Condacul Cuvioasei Muceniţe Evdochia, glasul al 4-lea :

   Vitejeşte nevoindu-te întru pătimirea ta, ne luminezi cu revărsarea minunilor, prealăudată, pe noi cei ce alergăm la dumnezeiasca ta biserică şi bucurându-ne te rugăm, cuvioasă muceniţă Evdochia, ca să ne mântuim de neputinţele cele sufleteşti şi să primim dar de tămăduiri.

2.
S fântul sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Cirenei; Sfinţii Mucenici Isihie, Nestor şi Tribimiu; Sfânta fecioară Eutalia.     Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot a pătimit la anul 320, pe timpul lui Licinie, iar Isihie pe timpul lui Maximian, la începutul veacului al 4-lea.

Troparul Sfinţitului Mucenic Teodot, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Isihie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul tău, Doamne, Isihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţitului Mucenic Teodot, glasul al 3-lea :
 
   Credinţa cea rea a mării ai ruşinat şi înşelăciunea închinării la idoli cu puterea dreptei credinţe ai rănit-o, şi făcându-te ca o ardere de tot dumnezeiască, prin lucrarea minunilor tale ai ajuns cunoscut până la marginile lumii, preasfinţite Teodot. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

3. Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic, Vasilisc şi Teodoret.      Sfinţii Mucenici au pătimit sub Diocleţian, la anul 296.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Luminători luminoşi v-aţi arătat, dumnezeieşti mucenici cei trei la număr şi cu strălucirile minunilor voastre luminaţi toată zidirea, alungând pururea noaptea cea adâncă a neputinţelor şi rugându-vă lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

4. Cuviosul Părintele nostru Gherasim cel de la Iordan; Sfinţii Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui.     Cuviosul Gherasim a fost din Licia; după ce a petrecut mulţi ani în pustietate, a venit apoi în Palestina, unde a zidit, lângă Iordan, o lavră mare. El a murit în anul 475.

Troparul Cuviosului Gherasim, glasul 1 :

   Cel ce ai fost întru postiri ca fără de trup, întru privegheri puternic şi întru rugăciuni neîncetate, întru toate ai avut inima trează, purtătorule de Dumnezeu, părinte Gherasime. Cu vieţuirea ta ai minunat pe îngeri şi taberele demonilor le-ai izgonit, veselind pe cei credincioşi, fericite, când ţi s-a plecat ţie fiara. Pentru aceasta având îndrăzneală către Domnul, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Gherasim, glasul al 4-lea :

   Aprinzându-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiului Iordanului mai mult decât toate dulceţile lumii ai socotit-o, acolo plecându-se ţie fiara cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a sfârşit, într-acest fel preamărindu-te Dumnezeu; pe Care roagă-L pentru noi, părinte Gherasim.

5. Sfinţitul Mucenic Conon; Sfânta Muceniţă Iraida; Preacuviosul Marcu monahul.     Sfântul Mucenic Conon a pătimit în anul 250, în timpul lui Deciu.

Troparul Sfinţitului Mucenic Conon, glasul al 4-lea :

   Ca pe un păzitor de feciorie prea minunat şi mucenic neclintit, pe preafericitul pătimitor, care a luat putere asupra demonilor, pe Conon cu cântări să-l lăudăm şi către dânsul să strigăm : Roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Conon, glasul al 2-lea :

   Cu curăţie, ca un înger, vieţuind pe pământ, încă de aici te-ai învrednicit a fi vorbitor cu îngerii, şi pe părintele tău l-ai adus la cunoştinţa lui Hristos. Şi, pătimind până la sânge, pe Hristos Dumnezeu L-ai mărturisit, mucenice Conon; roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi.

6. Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea; Sfântul Eufrosin.     Aceşti Sfinţi Mucenici au pătimit în timpul împărăţiei lui Teofil iconomahul.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Pe ostaşii credinţei cei de curând arătaţi, ca pe unii ce cu osârdie au pătimit pentru Hristos, cu cununi de laude, după vrednicie, toţi să-i încununăm; căci se roagă pentru noi lui Hristos, ca nişte turnuri şi păzitori ai credinţei creştineşti.

7. Sfinţii Mucenici episcopi din Cherson : Vasilevs, Efrem episcopul de Tomis, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie; Cuviosul Pavel cel simplu.     Aceşti Sfinţi Mucenici au pătimit în diferite epoci.

Troparul Sfinţiţilor Mucenici din Cherson, glasul al 4-lea :

   Şi părtaşi obiceiurilor şi următori scaunelor Apostolilor fiind, lucrare aţi aflat, de Dumnezeu insuflaţilor, spre suirea privirilor la cele înalte. Pentru aceasta cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţiţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţiţilor Mucenici din Cherson, glasul al 2-lea :

   Astăzi este ziua cea purtătoare de lumină a păstorilor care în chip luminat au slujit lui Dumnezeu în Cherson. Şi lăudând prăznuirea voastră ca a unora ce aţi pătimit pentru Hristos, sfinţiţilor mucenici, rugaţi pe Hristos, Păstorul cel mare, ca să ne numere şi pe noi printre oile ce stau de-a dreapta şi să cântăm vouă; bucuraţi-vă sfinţiţi părinţi, cei ce v-aţi vărsat sângele vostru pentru Hristos.

8.
Cuvioşii Părinţi : Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei, şi Pavel Mărturisitorul.     Cuviosul Teofilact exilat de către Leon Armeanul pentru cinstirea sfintelor icoane, a murit pe la anul 832.

Troparul Cuviosului Teofilact Mărturisitorul, glasul al 6-lea :

   Neştiut ai trăit, preafericite; dar Hristos te-a arătat pe tine tuturor, luminând ca un astru, punându-te ca pe o lumină înţelegătoare în sfeşnic. Şi ţi-a înmânat tablele dogmelor Duhului, cu care luminează-ne şi pe noi.

Condacul Cuviosului Teofilact Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Luminător marginilor te-ai arătat Sfinţite Teofilact, propovăduind Cuvântul cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, şi ceata dumnezeieştilor părinţi ai luminat-o, arătându-te plăcut Treimii, înaintea Căreia stând, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

9. †) S finţii 40 de Mucenici, care au pătimit în iezerul Sevastiei.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Aceşti Sfinţi Mucenici, fiind din diferite locuri, au fost toţi ostaşi sub acelaşi comandant. Prinşi din cauza credinţei lor, au fost aruncaţi după multe alte munci, în iezerul, care era în oraşul Sevastia din Capadocia, fiind un frig foarte aspru şi multă gheaţă. Aici au petrecut toată noaptea goi, iar dimineaţă fiind aproape morţi de frig, li s-au frânt picioarele, primind astfel cununa muceniciei, în anul 320 sub Licinie.

Troparul Sfinţilor 40 de Mucenici, glasul 1 :

   Pentru durerile pe care sfinţii le-au pătimit pentru Tine, milostiv fii, Doamne, şi Te rugăm vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.

Alt tropar al Sfinţilor 40 de Mucenici :

   Purtătorilor de chinuri, cinstiţi patruzeci de ostaşi ai lui Hristos, prin foc şi prin apă aţi trecut şi v-aţi arătat împreună-locuitori cu îngerii. Cu care rugaţi-vă lui Hristos, pentru cei ce vă laudă pe voi cu credinţă. Slavă Celui ce va dat vouă tărie; slavă Celui ce va încununat pe voi; slavă celui ce a dăruit prin voi tuturor tămăduiri.

Condacul Sfinţilor 40 de Mucenici, glasul al 6-lea :

   Toată oştirea lumii părăsind-o, de Stăpânul cel din ceruri v-aţi lipit, purtătorilor de biruinţă ai Domnului, sfinţilor patruzeci. Că prin foc şi prin apă trecând, fericiţilor, după vrednicie aţi primit mărire din ceruri şi mulţime de cununi.

10. S finţii Mucenici : Codrat, Ciprian, Anecton, Crescent, Pavel şi Dionisie şi cei împreună cu dânşii; Cuvioasa Maică Anastasia patriciana.     Aceşti Sfinţi Mucenici au fost la anul 252 și au pătimit sub Deciu şi Valerian.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul 1 :

   Mărirea cea de şase ori numărată a mucenicilor lui Hristos să o lăudăm noi credincioşii, cu cântări; pe Codrat şi pe Ciprian, pe Anecton şi pe Crescent, pe Pavel şi pe Dionisie. Că aceştia s-au nevoit până la tăiere şi moarte, şi primind cununile nestricăciunii, se roagă pentru sufletele noastre.

11.
Cel dintre sfinţi Părintele nostru Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sfinţii Mucenici Trofim şi Lalu; Cuviosti Părinţi : Pion şi Gheorghe. Sofronie a succedat pe Modest în anul 633, a încetat din viaţă în anul 638, lăsând Bisericii şi câteva scrieri.

Troparul Sfântului Ierarh Sofronie, glasul al 4-lea :

  Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Sofronie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Sofronie, glasul al 2-lea :

   De râvna cea dumnezeiască fiind pus în mişcare şi lărgind gura poruncilor celor adevărate, temeliile Bisericii după lege le-ai aşezat; şi cuvinte preaînţelepte dând călugărilor celor ce se aflau acolo, te-ai arătat lumii preaînţelept între patriarhii Ierusalimului, Sofronie. Prin care, îndreptându-ne, strigăm ţie : Bucură-te, lauda cea luminoasă a ortodocşilor !

12. C uviosul Părintele nostru Teofan Mărturisitorul al Sigrianei; Sfântul Grigore Dialogul, papă al Romei.     Acest Sfânt Mucenic a fost pe timpul lui Leon Isaurul iconomahul, la anul 735.

Troparul Cuviosului Teofan Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

  Cu înfrânarea împodobindu-ţi viaţa şi omorându-ţi trupul, meşteşugurile demonilor ai biruit, părinte Teofane şi mutându-te către Dumnezeu, în viaţa cea veşnică, ca un vrednic părtaş, roagă-te neîncetat să se miluiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Teofan Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Din înălţime primind dumnezeiasca descoperire, ai ieşit în grabă din mijlocul zgomotelor şi ducând viaţă călugărească, cuvioase, ai primit lucrarea minunilor şi harul profeţiei, lipsindu-te de soţie şi de bogăţie.

13. Aducerea moaştelor celui între sfinţi Părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.

Troparul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul al 8-lea :

   Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase, întru rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe acela îndestulând. Dar te roagă lui Hristos Dumnezeu, Nichifore Ierarhe, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul 1 :

   Ceata patriarhilor, cu laude şi cu cântări, cinsteşte sfinţită pomenirea ta, Nichifor. Că la pristăvirea ta a primit sufletul tău, mărite. Pentru aceasta cinstita Biserică, mărindu-te pe tine, laudă pe Hristos Împăratul, pe Cel ce singur este iubitor de oameni.

14.
C uviosul Părintele nostru Benedict; Sfântul Mucenic Alexandru preotul.      Cuviosul Benedict s-a născut în anul 480 în Nursia din Italia, el s-a retras din tinereţe în pustietate şi exemplul său a găsit mulţi imitatori, de aceea urcându-se la muntele Casin din Campania, a zidit acolo o mânăstire şi a înfiinţat o tagmă de monahi care se numesc de la el benedictini. El a murit în anul 543.

Troparul Cuviosului Benedict, glasul al 8-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Benedict, duhul tău.

Condacul Cuviosului Benedict, glasul al 6-lea :

   Î mbogăţitu-te-ai cu dumnezeiescul har, iar cu faptele tale ai descoperit chemarea şi te-ai arătat plin de harul Duhului Sfânt, în rugăciuni şi în înfrânări, Benedict, plăcutule al lui Dumnezeu, şi neputincioşilor tămăduitor te-ai făcut şi izgonitor demonilor şi grabnic apărător sufletelor noastre.

15. S finţii Mucenici Agapie, Plisie, Romil, Timolau şi cei împreună cu dânşii; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Mucenic Nicandru.     Aceşti Sfinţi Mucenici au pătimit sub împăratul Diocleţian, la anul 297.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitor au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea :

   Ceata cea cu numărul de şapte a Sfinţilor Mucenici, tare aţi pătimit pentru Treimea cea dumnezeiască şi cu harul aţi pierdut mulţimile vrăjmaşilor celor de gând şi v-aţi împreunat, prin Duhul, cu mulţimea puterilor celor cereşti. Cu ale voastre rugăciuni să se milostivească spre noi Iubitorul de oameni.

16.
Sfinţii Mucenici Sabin, Papa, Romano, Anin şi Iulian.     Sabin era din Egipt şi a pătimit sub Diocleţian la anul 299.

Troparul Sfântului Mucenic Sabin, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Sabin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Sabin, glasul al 2-lea :

   Odrasla cea dumnezeiască, floarea cea neveştejită, viţa cea cu mult rod, purtătorule de Dumnezeu, Sabine ! Umple de veselia ta pe cei ce cinstesc pomenirea ta şi te roagă neîncetat pentru noi toţi.

17.
C uviosul Părintele nostru Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Mucenic Marin.     Cuviosul Alexe, a fost sub Împăratul Teodosie cel Mic, la anul 408.

Troparul Cuviosului Alexie, glasul al 8-lea :

   Crescând în bunătate şi curăţindu-ţi cugetul, ai ajuns la marginile doririlor, iar împodobindu-ţi viaţa ta cu nepătimirea şi cu inimă curată primind înfrânarea cea aleasă şi ca un fără de trup petrecând întru rugăciuni, ca soarele ai strălucit în lume, preafericite Alexie.

Condacul Cuviosului Alexie, glasul al 4-lea :

   Casa părinţilor tăi ca pe o casă străină socotind-o, ai rămas lângă ea, în chipul sărăciei; iar după mutarea din viaţă, cununa măririi primind, te-ai arătat minunat îngerilor din cer şi bucurie oamenilor pe pământ, Alexie, omule al lui Dumnezeu.

Alt Condac al Cuviosului Alexie, glasul al 4-lea :

   Preacinstita prăznuire a preafericitului Alexie săvârşind astăzi, cu dreaptă credinţă să-l lăudăm, zicând : Bucură-te, podoaba cea desfătată a cuvioşilor.

18.
C el între sfinţi Părintele nostru Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului; Sfinţii Mucenici Trofim şi Evcarpion.     Sfântul Chiril s-a născut în anul 315, a succedat pe Maxim pe scaunul Ierusalimului în anul 350; s-a arătat zelos apărător al ortodoxiei şi protector al săracilor. S-a exilat de trei ori de către împăraţii arieni, Constanţie şi Valent, iar după moartea acestora s-a rechemat şi a murit în pace la anul 386. Din scrierile sale cele mai însemnate sunt cele 25 cateheze, care se consideră ca cea mai veche şi cea mai metodică prescurtare a învăţăturii creştine.

Troparul Sfântului Ierarh Chiril, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Chiril, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Chiril, glasul al 2-lea :

   Tunet dumnezeiesc, trâmbiţă duhovnicească, săditorule al dreptei credinţe şi stârpitorule al eresurilor, plăcutule al Treimii, arhiereule mare, Chiril, cu îngerii împreună stând înainte, neîncetat roagă-te pentru noi toţi.

19.
Sfinţii Mucenici Hrisant, Daria, Ilaria şi Panhariu.     Hrisant a fost din Alexandria şi a fost îndrumat în religia creştină de către un episcop. Tatăl său însă, care era un senator, l-a închis mai întâi în închisoare mai multe zile, apoi, văzând că nu-şi schimbă hotărârea a trimis şi a adus de la Atena pe Daria, o fată foarte frumoasă şi învăţată, însă închinătoare de idoli, şi i-a dat-o lui de soţie, crezând că Daria va reuşi a-l depărta de la credinţa lui Hristos. Dar s-a întâmplat tocmai contrariul, Daria s-a convertit în religia lui Hristos şi a primit botezul, din care cauză împreună cu Hrisant a primit cununa muceniciei în anul 284, sub Numerian.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Luminători luminoşi arătându-vă, dumnezeieştilor mucenici Hrisant şi Daria, cu lumina minunilor voastre străluciţi toată făptura, risipind pururea noaptea cea adâncă a neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

20.
C uvioşii Părinţii noştri cei ucişi în mânăstirea Sfântul Sava cel sfinţit; Cuviosul Părinte Nichita Mărturisitorul, episcopul Apoloniadei.

Troparul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Ca nişte străini şi călători aţi fost pe pământ, colibe în pustie făcându-vă, aţi sihăstrit, preacuvioşilor, goliciunea trupului cu îmbrăcăminte de fapte bune aţi înfrumuseţat, patimilor lui Hristos închipuindu-vă. Drept aceea, şi junghierile chinuitorilor răbdându-le, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Îndulcirea celor pământeşti şi stricăcioase cu adevărat urând, preafericiţilor, şi luând asupra voastră viaţa cea sihăstrească, aţi lepădat cele preafrumoase ale lumii şi hrana cea vremelnică, pentru care v-aţi învrednicit împărăţiei celei cereşti, veselindu-vă împreună cu cetele mucenicilor şi ale pustnicilor, Pentru aceasta, cinstind pomenirea voastră, cu osârdie strigăm către voi : izbăviţi-ne pe noi din nevoi, Părinţilor.

21. Cuviosul Părintele nostru Iacov, episcopul şi mărturisitorul; Sfinţii părinţi Toma, Serapion şi Viril; Sfinţii Mucenici Filimon şi Domnin.

Troparul Cuviosului Iacov Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Iacov, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Iacov Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Lumea lăsând şi prin înfrânare supunând cu adevărat trupul, ai urmat lui Hristos, preafericite Iacov, de unde ai dobândit ungerea cea sfântă a arhieriei; şi acum te-ai mutat către cetele cele materialnice, rugându-te pentru noi toţi, cei ce te lăudăm pe tine.

22. Sfântul sfinţit Mucenic Vasile, preotul bisericii din Ancira; Sfânta Drosida.

Troparul Sfinţitului Mucenic Vasile, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Vasile, glasul al 2-lea :

   Săvârşind petrecerea cea după lege, ai păzit credinţa, sfinţite mucenice Vasile. Pentru aceasta te-ai învrednicit cununilor muceniciei şi stâlp neclintit te-ai arătat Bisericii, mărturisind pe Fiul cel fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Treimea cea nedespărţită, pe Care roagă-o să ne mântuiască din nevoi, pe noi cei ce te cinstim pe tine, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Vasile, de Dumnezeu înţelepţite.

23.
Sfântul Cuvios Mucenic Nicon şi cei 199 de Mucenici ai lui, care au mărturisit împreună cu el; Preacuviosul Gheorghe cel nou.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Cuviosului Mucenic Nicon, glasul al 2-lea :

   În chip cuviincios vieţuind mai întâi, Nicon, ai adunat mai apoi ceată de supuşi lui Dumnezeu, plini de dreaptă credinţă şi pururea următori ţie. Şi cu razele patimilor ca un soare purtător de lumină de la răsărit până la apus strălucind, ai împuţinat înşelăciunea cu curgerea sângelui tău.

24. . Î nainte-prăznuirea Buneivestiri; Sfântul Cuviosul Părintele nostru Zaharia; Sfântul Mucenic Luca; Sfântul Artemon, episcopul Seleuciei.

Troparul înainte-prăznuirii Buneivestiri, glasul al 4-lea :

   Astăzi începutul bucuriei a toată lumea îndeamnă a lăuda Înainte-prăznuirea, că iată, Gavriil vine, aducând Fecioarei bunavestire şi către dânsa strigă : Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine.

Condacul înainte-prăznuirii Buneivestiri, glasul al 8-lea :

   Tu eşti începutul mântuirii noastre, a tuturor celor de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu. Căci dumnezeiescul slujitor, mai-marele începător al cetelor, Gavriil, a fost trimis din cer, să stea înaintea ta şi ţi-a adus bucurie, ceea ce eşti cu har dăruită. Pentru aceasta toţi strigăm ţie : Bucură-te, Mireasă nenuntită.

Alt Condac al înainte-prăznuirii Buneivestiri, glasul al 4-lea :

   Cu venirea Preasfântului Duh, pe cel împreună cu Tatăl pe scaun şezător şi de o fiinţă, prin glasul arhanghelului l-ai zămislit, de Dumnezeu Născătoare, chemarea lui Adam.

25. (†)
Buna Vestire a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, şi pururea Fecioarei Maria.     - Praznic şi dezlegare la peşte, de nu este în Săptămâna Patimilor.    Șase luni după zămislirea Înaintemergătorului, Dumnezeu a trimis pe îngerul Gavriil la Nazaret, oraş al Galileei, către Fecioara Maria, care după tradiţia părinţilor, era de patru luni logodită cu Iosif. Îngerul, intrând în casa ei, a zis : Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei. Iar Fecioara, după oarecare tulburare şi temere, răspunse cu umilinţă : Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul îngerului şi cu umbrirea şi venirea Duhului Sfânt, a zămislit în curatul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu (Luca I, 26-38).

Troparul Bunei Vestiri, glasul al 4-lea :

   Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face, şi Gavriil harul îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm : Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine !

Condacul Bunei Vestiri, glasul al 8-lea :

   Apărătoarei Doamnei, pentru biruinţă mulţumiri, mântuindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi; ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Maică, pururea Fecioară !

26. .
S oborul Arhanghelului Gavriil; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia şi Sfinţii Mucenici : Codrat, Teodosie şi Emanuel; Cuviosul Ştefan Mărturisitorul; Sfinţii Mucenici Montan preotul şi soţia sa Maxima     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Această prăznuire, o facem spre slava Arhanghelului Gavriil, pentru că a slujit la taina cea mai presus de fire a întrupării Domnului din Sfânta Fecioară Maria.

Troparul praznicului şi al arhanghelului Gavriil, glasul al 4-lea :

   Mare voievod al oştilor cereşti, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale, să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei
ce cădem cu deadinsul şi strigăm : Scapă-ne din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Condacul praznicului şi al Arhanghelului Gavriil, glasul al 8-lea :

   Tu, voievodule al îngerilor, eşti preamărit slujitor al prealuminoasei, cinstitei, înfricoşătoarei și Atotfăcătoarei Treimi. Pentru aceasta, roagă-te acum neîncetat, mijlocitorule al nostru, ca să fim mântuiţi din toate nevoile şi chinurile. Ca să strigăm ţie : Bucură-te acoperământul robilor tăi.

27. Sfânta Muceniţă Matroana cea din Tesalonic; Sfântul Prooroc Anania; Sfinţii Mucenici Filet Sincliticul cu soţia şi fiii lui.     Sfânta Muceniţă Matroana, fiind servitoare la o evreică, numită Fatula, a suferit multe pentru Hristos de la ea şi în cele din urmă şi-a primit sfârşitul în temniţă.

Troparul Sfintei Muceniţe Matroana, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Matroana, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Matroana, glasul al 8-lea :

   Biserica ta cea preacinstită, ca pe o tămâie sufletească aflând-o credincioşii, cu mare glas strigăm ţie : Fecioară muceniţă Matroana, cea cu nume mare, roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, pentru noi toţi.

28. C uviosul Ştefan, făcătorul de minuni, şi Ilarion, unul dintre cei 70 de ucenici.     Aceşti cuvioși au fost pe timpul împărăţiei lui Leon Armeanul.

Troparul Cuviosului Ştefan, glasul al 8-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Cuviosului Ştefan, glasul al 4-lea :

   P e cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, preafericite Ştefan, păzeşte-i de toată răutatea şi ispita şarpelui, ca cel ce ai dobândit îndrăznire către Stăpânul tuturor. Pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

29.
Cuviosul Mucenic Părintele nostru Marcu, episcopul Aretuselor, Chiril diaconul şi cei împreună cu dânşii; Sfinţii mucenici Iona și Varahisiu.     Aceştia au pătimit pe timpul împăratului Iulian Paravatul, la anul 361.

Troparul Sfinţitului Mucenic Marcu, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Marcu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţiţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Luminaţi fiind de harul cel adevărat, cu dreaptă credinţă îndreptaţi, în chip luminat, marginile pământului, sfinţiţilor şi măriţilor Mucenici. Pentru aceasta, cu credinţă, vă fericim pe voi.

Alt Condac al Sfinţiţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Cu lauda pătimirii şi cu vrednicia cununilor, măriţii purtători de chinuri, s-au îmbrăcat întru tine, Doamne, căci cu suferirea bătăilor pe cei fără de lege au biruit şi prin puterea dumnezeiască din cer biruinţă au luat. Cu rugăciunile lor, Dumnezeule, dăruieşte-ne nouă mare milă.

30.
Cuviosul Părintele nostru Ioan Scărarul care a scris "Scara"; Sfântul Prooroc Ioad; Sfânta Euvula.     Cuviosul Ioan s-a născut în Palestina, pe la anul 523. Îmbrăţişând din tinereţe viaţa monahicească, s-a făcut egumen al mânăstirii de la muntele Sinai. El a scris 30 de cuvinte despre virtute. Aceste cuvinte cuprind fiecare câte o virtute şi procedând de la cele practice la cele teoretice, ridică pe om, ca pe nişte trepte, la o înălţime cerească, pentru care şi scrierea aceasta se numeşte Scara Virtuţilor. Ioan a murit la anul 602 în vârstă de 80 de ani.

Troparul Cuviosului Ioan Scărarul, glasul al 4-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ioan Scărarul, glasul 1 :

   Roduri pururea înflorind, învăţăturile cele din cartea ta aducând, înţelepte, îndulceşti inimile celor ce iau aminte la dânsele cu trezvie, fericite, că scara este, care ridică de pe pământ sufletele celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, la mărirea cea cerească, care rămâne pururea.

Alt condac al Cuviosului Ioan Scărarul, glasul al 4-lea :

   Ca pe un luceafăr ce îşi îndreaptă lumina fără de greşeală până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, îndreptătorule Ioane, părintele nostru.

31. Cuviosul şi făcătorul de minuni Ipatie, episcopul Gangrei; Sfinţii Acachie Mărturisitorul, episcopul Meletinei, Avdas episcopul şi Veniamin diaconul.     Cuviosul Ipatie a fost în timpul lui Constantin cel Mare şi al fiului său Constantie.

Troparul Sfântului Ierarh Ipatie, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Ipatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Ipatie, glasul 1 :

   Cu curăţirea cea sufletească dumnezeieşte întrarmându-te şi rugăciunea cea neîncetată având-o ca pe o suliţă în mâini, cu tărie ai biruit cetele demonilor, părinte Ipatie; roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, pentru sufletele noastre 

LUNA APRILIE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


1. Cuvioasa Maica noastră Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie Mărturisitorul.     Aceasta fiind în vârstă de 12 ani, a plecat fără ştirea părinţilor la Alexandria şi a petrecut aici 17 ani în desfrânări. Pe urmă, însă, căindu-se, s-a dat cu totul spre nevoinţe şi fapte bune, şi a trăit 47 de ani în pustietate, ducând o viaţă foarte aspră şi peste firea omenească. Cauza întoarcerii sale spre calea virtuţii a fost următoarea : Vrând să asiste la înălţarea Sfintei Cruci, venise cu mulţi alţi închinători la Ierusalim, unde s-a dedat la tot felul de desfrânări, atrăgând pe mulţi în adâncimea pieirii. Însă când a vrut să intre în Biserică în ziua înălţării Crucii, a simţit de 3-4 ori o putere nevăzută care o oprea să intre, pe când toată cealaltă lume intra neîmpiedicată. Aceasta a avut un efect atât de puternic asupra ei, încât s-a hotărât să-şi schimbe viaţa şi a se împăca cu Dumnezeu prin căinţă. Ea a murit în anul 527, fiind împărtăşită cu dumnezeieştile Taine de către Sfântul Zosima, care o găsise în pustie.
 
Troparul Cuvioasei Maria Egipteanca, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maria, duhul tău.
 
Condacul Cuvioasei Maria Egipteanca, glasul al 3-lea :

   Ceea ce erai mai înainte plină de tot felul de desfrânări, astăzi te-ai arătat mireasă lui Hristos prin pocăinţă urmând vieţii îngereşti, şi cu arma Crucii pierzi pe draci. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă împărăţiei cerului, Marie preacinstită.

2.
C uviosul Părintele nostru Tit, făcătorul de minuni; Sfinţii Mucenici şi fraţi buni Amfian și Edesie.     Acest cuvios părinte Tit, a vieţuit în secolul al 9-lea.

Troparul Cuviosului Tit, glasul al 8-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Tit, duhul tău.

Condacul Cuviosului Tit, glasul al 3-lea :

   Grija vieţii ai lăsat şi cu linişte petrecând toată viaţa ta, înţelepte, ai ajuns către Dumnezeu, purtătorule de minuni, părintele nostru Tit, preacuvioase.

3.
Cuviosul Părintele nostru Nichita Mărturisitorul, egumenul Mânăstirii Midichiei; Sfinţii Mucenici : Elpidifor, Diu, Vitonie, Galic si Pavel Rusul.     Acest cuvios Nichita, de loc din Cesareea Bitiniei, lăsând pe Filaret, tatăl său, s-a dus la Mânăstirea Medichiei, unde excelând în viaţa monahicească, a fost hirotonisit preot de Patriarhul Tarasie şi rânduit egumen de Patriarhul Nechifor al Constantinopolului. În urmă, susţinând cultul icoanelor, Leon Armenul l-a exilat pe o insulă la Mânăstirea Sfintei Glicheria, unde a suferit 6 ani. În timpul împărăţiei lui Mihail Amoreul, fiind eliberat, s-a sfârşit în pace, la anul 824 după Hristos.

Troparul Cuviosului Nichita Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Nichita, duhul tău.

Condacul Cuviosului Nichita Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Dobândind viaţa şi cugetul cel ceresc, străluceşti luminat ca soarele cu lumina faptelor, luminând pe cei ce sunt întru întunericul vieţii, şi către Dumnezeu aducând pe toţi, părinte Nichita. Roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

4. C uvioşii Părinţii noştri Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe cel de la Maleon, Zosima şi Platon; Sfânta Muceniţă Fervuta.     Iosif era din Sicilia. Din cauza Agarenilor însă a fugit de acolo şi rătăcind prin multe locuri, a venit la Constantinopol, unde a suferit multe pentru zelul său. În cele din urmă a adormit în Domnul la anul 883. El a scris multe şi frumoase cântări. Mai toate canoanele asmatice ale Mineielor sunt compuse de el, având la a 9-a Cântare în acrostih numele său Iosif. Tot el a compus mai toată cartea bisericească, numită Paractetica. De aceea el se numea cu deosebire imnograf.

Troparul Cuviosului Iosif, glasul al 8-lea :

   Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Iosif, duhul tău.

Condacul Cuviosului Iosif, glasul al 2-lea :

   Cel ce eşti ca un izvor nedeşertat al pocăinţei, şi dătător mângâierii celei fără de sfârşit, și adâncime umilinţei, Iosife, dă-ne nouă lacrimile pocăinţei celei dumnezeieşti, prin care plângem aici, să dobândim mângâiere de la Dumnezeu, cerşind ajutorul tău Sfinte.

5.
S finţii Mucenici Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion, Nichifor, Victor şi Victorin; Preacuvioasa Teodora.     Aceşti sfinţi mucenici au vieţuit în timpul împărăţiei lui Diocleţian şi Maximian,pe la anul 300. Suferind mai multe munci sub prefectul Faustian, în cele din urmă şi-au primit sfârşitul prin aruncare în mare.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul celor şapte Sfinţi Mucenici, glasul al 2-lea :

   Arătatu-v-aţi luminători lumii dumnezeieşti Mucenici cei cu numărul de şapte, şi prin razele minunilor străluciţi toată făptura pururea, gonind întunericul cel adânc al neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

6.
S fântul Ierarh Eutihie, arhiepiscopul Constantinopolului; Cuvioasa Platonida; Sfântul Sfinţit Mucenic Irineu episcop de Sirmium.     Sfântul Eutihie a fost pe timpul împăratului Iustinian cel Mare. A luat parte la sinodul al 5-lea. După moartea lui Mina, a ocupat scaunul Patriarhiei la Constantinopol 12 ani, când, prin intrigile ereticilor a fost exilat timp de 20 ani. Pe urmă reocupând scaunul patriarhal, 4 ani şi 6 luni, s-a săvârşit în pace la anul 582.

Troparul Sfântului Ierarh Eutihie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine,turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Eutihie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Eutihie, glasul al 8-lea :

   Să lăudăm toţi cu credinţă pe dumnezeiescul Eutihie, şi cu dragoste să-l fericim, ca pe un mare păstor şi slujitor, şi preaînţelept învăţător şi izgonitor al eresurilor, Că se roagă Domnului pentru noi toţi.

7.
Cuviosul Părintele nostru Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Meletinei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniţă Achilina.     Cuviosul Gheorghe, distins în virtutea de milostenie, a fost ridicat la treapta de episcop al Meletinei, în timpul împărăţiei lui Leon Armenul. S-a luptat contra iconomahilor şi a suferit persecuţii în prima jumătate a secolului al 9-lea; iar Sfântul Caliopie era din Perga Pamfiliei. El primi martirizarea la Sinopi, sub împăratul Maximian, pe la începutul secolului al 4-lea.

Troparul Cuviosului Gheorghe Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Gheorghe Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Dumnezeieşte întrarmându-te cu curăţenia cea sufletească, şi neîncetata rugăciune ţinând în mâini ca o suliţă, vitejeşte ai biruit cetele dracilor. Părinte Gheorghe, cu osârdie roagă-te lui Hristos pentru noi toţi.

8.
Sfinţii Apostoli din cei 70 : Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sfântul Celestin, papa Romei; Sfântul Mucenic Dimitrie diaconul.     Aceştia cinci sfinţi sunt dintre cei 70 de apostoli. Despre ei se aminteşte în Epistola către Romani şi în Faptele Sfinţilor Apostoli. Irodion a fost episcop la Patre, Ruf la Tive, iar Agav a avut darul profeţiei.

Troparul Sfinţilor Apostoli din cei 70, glasul al 3-lea :

   S finţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli din cei 70, glasul al 2-lea :

   Arătatu-v-aţi ucenici ai lui Hristos şi apostoli preacinstiţi, Irodion mărite, Agav şi Ruf, Asincrit şi Flegon, împreună cu Ermis. Rugaţi-vă pururea Domnului, să ne dea iertare de greşale nouă, celor ce vă lăudăm pe voi.

9. S fântul Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuviosul Vadim.     Sfântul Mucenic Eupsihie a pătimit în timpul împărăţiei lui Iulian Paravatul, la anul 362.

Troparul Sfântului Mucenic Eupsihie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Eupsihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Eupsihie, glasul al 2-lea :

   Ca o stea luminoasă şi neînşelătoare te-ai arătat lumii, care cu razele sale a vestit mai înainte pe soarele Hristos, şi a stins toată înşelăciunea şi a dăruit nouă lumină, rugându-te neîncetat pentru noi, răbdătorule de patimi, Eupsihie.

10.
Sfinţii Mucenici Terentie, Pompie, African, Maxim şi cei împreună cu dânşii; Sfântul Dima; Sfinţii Mucenici Iacov preotul şi Aza diaconul.     Aceşti sfinţi mucenici au pătimit sub Deciu la anul 251.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   A stăzi a sosit cinstită pomenirea voastră Mucenicilor, a lui Terentie celui înţelept, şi a soţiei lui, veselind toate. Să ne adunăm dar cu căldură, ca să primim tămăduiri, că aceştia au primit de la Dumnezeu darul Preasfântului Duh, a tămădui neputinţele sufletelor noastre.

11.
S fântul Sfinţit Mucenic Antipa, episcopul Pergamului Asiei; Cuvioasa Trifina. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.     Sfântul Antipa a fost contemporan al Sfinţilor Apostoli, care l-au şi aşezat ca episcop al Pergamului. El a pătimit în anul 83 sub Diocleţian. Despre el scrie în Apocalipsă (2, 13) Evanghelistul Ioan : "În zilele în care era Antipa, martorul meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuieşte satana". Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut la 7 octombrie 1787 în Bucureşti, aproape de biserica Sfântul Visarion. Din Sfântul Botez i s-a pus numele de Constantin. Părinţii lui se numeau Antonie şi Floarea. În anul 1807 a intrat în nevoinţa călugărească la Mănăstirea Cernica. În anul 1813 a fost hirotonit preot, iar în anul 1815 a fost hirotesit duhovnic al Mănăstirii Cernica. La 14 decembrie 1818 a fost ales stareţ al Mănăstirii Cernica pe care o păstoreşte 32 de ani. Pentru viaţa lui sfântă el a fost ales la 14 septembrie, 1850, cu sfat de obşte, episcop la Râmnicu-Vâlcea şi a trecut la cele veşnice la 11 aprilie 1868. A fost canonizat la 20 octombrie, 1955, sub Patriarhul Iustinian al României, iar prăznuirea se face la 11 aprilie.

Troparul Sfinţitului Mucenic Antipa, glasul al 4-lea :

   Surpând înşelăciunile cele idoleşti, Antipa, şi călcând puterea demonilor, cu îndrăznire ai mărturisit pe Hristos înaintea luptătorilor lui Dumnezeu. Pentru aceasta făcându-te cetăţean întru cele de sus, împreună cu cetele îngereşti, şi aducând doxologie Stăpânului tuturor, pui înainte şi pentru noi rugăciune de mulţumire, dăruindu-ne nouă darul tămăduirii; drept aceea te cinstim pe tine, sfinţite mucenice Antipa. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Antipa, glasul al 4-lea :

   Împreună-şezător pe scaun cu Apostolii, şi podoabă Arhiereilor te-ai făcut, fericite, muceniceşte mărindu-te, ai strălucit ca un soare, luminând pe toţi, sfinţite Antipa, şi risipind noaptea cea adâncă a necredinţei. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un dumnezeiesc sfinţit mucenic şi dătător de tămăduiri.

Troparul Sfântului Ierarh Calinic, glasul 1 :

   De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povăţuitoru-le al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni ! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Calinic, glasul al 8-lea :

   Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi, şi atingerea sicriului sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi strigăm : Bucură-te, părinte, de Dumnezeu însufleţite !

 12.
Cuviosul Părintele nostru Vasile Mărturisitorul, episcopul Pariei; Sfânta Antuza;     Sfântul Mucenic Sava Gotul înecat în apa Buzăului. Cuviosul Vasile a fost la anul 728 în timpul lui Leon Isaurul şi a lui Constantin Copronim. A suferit multe de la iconomahi şi în cele din urmă s-a sfârşit în pace.

Troparul Cuviosului Vasile Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Vasile înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Vasile Mărturisitorul, glasul al 2-lea :

   Luminându-te cu lumina Celui de sus, fericite, luminezi pe toţi cei ce cu dragoste prăznuiesc cinstită pomenirea ta, părinte Vasile, sfinţite pătimitorule. Roagă-te neîncetat, lui Hristos Dumnezeu, pentru noi toţi.

13.
Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon; Sfinţii Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dada.      Sfântul Artemon a primit martirizarea sub Diocleţian pe la anul 295.

Troparul Sfinţitului Mucenic Artemon, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Stihira glasul 1 :

   Vieţuind pe pământ, te-ai împreunat cu îngerii cei fără de trup, şi împreună cu dânşii neîncetat slujeşti Treimii, Artemoane, de Dumnezeu fericite, unde pururea, ca un om ceresc, umblând cu minunile cele dumnezeieşti, înveţi pe cei de pe pământ cele de sus.

14. Cel dintre sfinţi Părintele nostru Martin Mărturisitorul, papa Romei; Sfânta Muceniţă Tomaida; Sfântul Mucenic Ardalion.     Sfântul Martin a fost în timpul lui Constantin, nepotul lui Eraclie, la anul 644.

Troparul Sfântului Martin Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Martin înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Martin Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Între arhierei vieţuind cu dreaptă credinţă şi muceniceşte calea săvârşindu-ţi, bârfelile eresurilor le-ai stins, făcându-te apărător dreptei credinţe, Preasfinţite Martin. Pentru aceasta te rugăm, mântuieşte-ne de nevoi şi de scârbe, prin rugăciunile tale, slăvite Ierarhe al lui Hristos.

15.
Sfinţii Apostoli dintre cei 70 : Aristarh, Pud şi Trofim; Sfântul Mucenic Crescent; Sfintele Muceniţe Vasilisia şi Anastasia.     Aceşti trei sfinţi sunt din numărul celor 70 de Apostoli. Au pătimit în timpul lui Nero pe la anul 67.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

    Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli, glasul al 4-lea :

   Arătatu-s-a astăzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi şi alungând întunericul păcatului, celor ce strigăm : Arătatu-s-a lumina şi a venit izbăvirea.

16.
Sfintele Muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia; Sfântul Filic episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat şi Septemin; Sfinţii Mucenici Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa şi Teodora; Sfânta Muceniţă Irina.     Aceste sfinte fecioare au pătimit sub Diocleţian, pe la anul 295.

Troparul Sfintelor Muceniţe, glasul 1 :

   Credinţa în Hristos păzind şi călătoria către Dânsul săvârşind, mieluşele cuvântătoare v-aţi adus prin chinuire, Mielului şi Păstorului Hristos; pentru aceasta cu suflet vesel, după vrednicie săvârşind astăzi pomenirea voastră, pe Hristos mărim.

Condacul Sfintei Muceniţe Irina, glasul al 4-lea :

   Prin credinţă întraripându-ţi tare sufletul, Irina, arătat ai ruşinat pe cel viclean şi mulţime mare de oameni ai adus la Hristos, fericită, şi purtând porfiră de sângiuiri, te veseleşti acum împreună cu îngerii.

17.
S fântul Sfinţit Simeon episcopul; Preacuviosul Acachie episcopul, Avdela preotul, Adrian şi Agapit papa Romei.     Aceşti cuvioşi părinţi au pătimit sub Saporie, împăratul Perşilor, la anul 330.

Troparul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Şi părtaşi obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare aţi aflat, de Dumnezeu insuflaţilor, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţiţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuvioşilor Mucenici Simeon şi Acachie, glasul al 2-lea :

   Ca un soare a răsărit nouă credincioşilor sfântă pomenirea voastră, pe care astăzi o săvârşim, preaînţelepţilor, Sfinţite Simeoane şi Acachie, strigând : Rugaţi pentru noi pe iubitorul de oameni Dumnezeu.

18. C uvioşii Părinţii noştri Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul, şi Ioan, arhiepicopul Antiohiei; Sfinţii Mucenici Sava Gotul şi Cosma episcopul; Cuvioasa Maica Atanasia.     Ioan cel dintâi, după moartea Sfântului Grigorie, retrăgându-se la Sfintele Locuri, s-a săvârşit în pace în lavra Sfântul Hariton, la anul 850, iar Ioan al doilea, a vieţuit pe la anul 536, în timpul împărăţiei lui Teodosie cel Mic.

Troparul Cuviosului Ioan, glasul al 8-lea :

   Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Ioane, duhul tău.

Condacul Cuviosului Ioan, glasul al 4-lea :

   Împodobindu-ţi viaţa cu înfrânarea şi omorându-ţi trupul, ai biruit asuprelile vrăjmaşilor, preafericite Părinte Ioane, şi ca un vrednic ai ajuns către viaţa cea fără de întristare şi veşnică, pentru care roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne mântuim noi.

19.
C uviosul Părintele nostru Ioan de la Lavra veche; Sfântul Pafnutie şi Gheorghe mărturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei.     Acest cuvios Ioan lăsând lumea din tinereţe, s-a dus la lavra Sfântul Hariton, unde după multe nevoinţe, s-a săvârşit în pace.

Troparul Cuviosului Ioan, glasul al 8-lea :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Ioan, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Sfinţitului Mucenic Pafnutie, glasul al 4-lea :

   P reoţind mai întâi cu suflet curat, şi pe urmă pătimind cu minte prea tare, ai plăcut lui Dumnezeu. Drept aceea petrecând întru cele cereşti, părinte, dănţuieşti cu mucenicii, şi te bucuri împreună cu ierarhii, sfinţite mucenice preafericite Pafnutie.

20.
C uviosul Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Mucenic Atanasie; Sfinţii Mucenici: Victor, Zotic, Zinon, Achindin, Chesarie, Severian, Hristofor, Teona si Antonin; Sfântul Ierarh Teotim Episcopul de Tomis.     Acest cuvios părinte Teodor era din Constantinopol, dintr-o familie avută. Lăsând lumea şi făcându-se monah a purtat întotdeauna cămaşă de păr, pentru care s-a şi numit Trihina.

Troparul Cuviosului Teodor, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodor, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Teodor, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai prealuminat cu viaţa, înţelepte Teodor, socotind petecele cele de păr mai mult decât vistieriile cele împărăteşti de pe pământ. Pentru aceasta ai şi dobândit haina cea cerească, roagă-te pururea pentru noi, preacuvioase.

21.
Sfinţii sfinţiţii Mucenici Ianuarie episcopul şi cei împreună cu dânsul; Teodor cel din Perga şi Alexandra împărăteasa; Sfânta Muceniţă Filipia; Cuviosul Atanasie Sinaitul; Sfântul Maximian, patriarhul Constantinopolului.     Ianuarie a pătimit în timpul împărăţiei lui Maximian Galerie, la anul 305; iar Teodor a pătimit în Pergia Pamfiliei, în timpul împărăţiei lui Antonin, la anul 141.

Troparul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Cuvioşilor Mucenici, glasul al 3-lea :

   Cu ungerea preoţiei şi cu sângele muceniciei v-aţi împodobit, slăviţilor Ianuarie şi Teodor, şi întru cele de sus locuind, pretutindenea străluciţi. Căutaţi spre noi, cei ce am venit în biserica voastră şi într-însa neîncetat strigăm : Păziţi-ne pe noi toţi, rugând pe Dumnezeu cel iubitor de oameni.

22.
Cuviosul Părintele nostru Teodor Sicheotul; Sfântul Apostol Natanael.     Acest Cuvios Teodor era din satul Sicheia, care este în Galatia. S-a săvârşit din viaţă în timpul împărăţiei lui Iraclie, la anul 613.

Troparul Cuviosului Teodor, glasul al 2-lea :

   Cunoscut fiind din scutece sfinţit, şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Condacul Cuviosului Teodor, glasul al 3-lea :

   Ca pe unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca într-un car de foc, purtătorule de Dumnezeu, ai alergat către locaşurile cele cereşti şi ca un înger vieţuind, împreună cu oamenii, ca un om, dănţuieşti împreună cu Îngerii. Pentru aceasta te-ai şi arătat locaş dumnezeiesc al minunilor, preacuvioase Teodor.

23. †)
S fântul slăvitul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi făcătorul de minuni.     - Sărbătoare şi dezlegare la vin si la untdelemn.     Acest mare şi glorios martir al lui Hristos, a fost tribun sau ofiţer în armată şi s-a distins în mai multe războaie. Însă, în timpul lui Diocleţian, mărturisind pe faţă credinţa sa în Hristos, ce o ascundea până atunci, a fost supus la multe munci şi arătându-se în toate purtător de biruinţă; în sfârşit i s-a tăiat capul la anul 296. Sfintele lui moaşte transportate de slujitorul său la Lida, un orăşel din Palestina, de unde era maica sa, s-au depus în Biserica ridicată acolo în numele lui.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glasul al 4-lea :

   Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, glasul al 4-lea :

   Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele faptelor bune adunându-ți. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, şi luptându-te până la sânge, pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşale.

24.
S fântul Mucenic Sava Stratilat din Dacia; Cuvioasa Elisabeta, făcătoare a de minuni; Sfinţii Mucenici : Pasicrat si Valentin din Durostor; Sfinţii Mucenici Eusebie, Neon, Leontie, Longhin şi alţi 40. Tot în această zi, Sfinţii Ierarhi Iorest şi Sava, mitropoliţii Transilvaniei; Sfântul Ierarh Iosif, Mărturisitorul, episcopul Maramureşului.     Mucenicul Sava fiind de neam got a pătimit la anul 272 în timpul lui Aurelian, iar cuvioasa Elisabeta a strălucit în ascetism. Sfântul Ierarh Iorest era fiu de ţăran din Transilvania. A intrat în obşte a Mănăstirii Putna, schimbându-şi numele din Ilie în Iorest. Pentru viaţa lui îmbunătăţită şi pentru înţelepciunea lui, Vasile Lupu, domnul Moldovei, l-a ales întâi stătător al Bisericii Transilvaniei, în toamna anului 1640. Pentru râvna cu care a apărat şi cârmuit Biserica, în anul 1643 a fost aruncat în temniţă, unde a suferit multe necinstiri şi bătăi, pe care le-a răbdat muceniceşte. După nouă luni este scos din temniţă, fiind obligat să plătească o sumă de bani. Ajungând în Moldova, între anii 1656-1657 a fost episcop de Ruşi, apoi şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, fiind numărat în ceata sfinţilor mărturisitori. A fost canonizat în anul 1955. Sfântul Ierarh Sava s-a născut în localitate Inău, din părinţi binecredincioşi. La Sfântul Botez a primit numele de Simeon. După ce a învăţat carte în Mănăstirea Comana, ajunge protopop. Fiind găsit vrednic, în anul 1656 este ales mitropolit şi păstor sufletesc al Ardealului, cârmuind şi apărând Biserica timp de 24 de ani. În anul 1680 a fost scos din scaun şi băgat în temniţă unde a fost bătut cu toiege, batjocorit şi chinuit ca un martir, timp de trei ani. În anul 1683 este scos din temniţă, dar fiind slăbit de chinuri, îndată şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. A fost canonizat în anul 1955. Sfântul Ierarh Iosif s-a născut într-un sat din părţile Năsăudului. Învăţătura şi-a dobândit-o de la preoţii satelor dar şi de la călugării din Mănăstirile şi schiturile maramureşene. După slujirea sa ca preot, a fost ales episcop în 1690 pentru românii din ţinutul Maramureşului. El a fost arestat de mai multe ori şi silit să accepte părăsirea ortodoxiei, dar nu a cedat până la moarte. Pentru viaţa lui sfântă şi pentru eroismul cu care a apărat ortodoxia, a fost canonizat ca sfânt mărturisitor.

Troparul Sfântului Mucenic Sava, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Sava, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Sava, glasul al 4-lea :

   Nebiruit voievod arătându-te, meşteşugirile barbarilor le-ai biruit, şi pătimind preatare, mărite, mulţimea vrăjmaşilor celor ne-văzuţi ai înfrânt, pentru aceasta cunună de biruinţă ţi-ai împletit. Roagă-te lui Hristos, preafericite Sava, pentru noi cei ce cu credinţă te cinstim.

Troparul Sfinţilor Ierarhi şi Mărturisitori Iorest şi Sava, glasul al 8-lea :

   Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiţi Ierarhi purtători de biruinţă, Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Ierarhi şi Mărturisitori, Iorest şi Sava, glasul al 4-lea :

   Ierarhilor prea-încuviinţaţi ai dreptei credinţe şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei drept-credincioşi, care cântă pururea : Bucuraţi-vă, Iorest şi Sava, minunaţi mărturisitori ai Domnului !

Troparul Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş glasul al 4-lea :

   Mare slujitor al lui Dumnezeu, Sfinte Părinte Ierarhe Iosif, cu cântări cinstim şi pomenim numele tău. Căci mărturisind pe Hristos şi în Maramureş, dreapta credinţă apărând, ocrotitor te-ai făcut turmei tale. Pentru aceasta, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, glasul al 4-lea :

   Îndreptător al credinţei şi învăţător prea blând te-ai arătat păstoriţilor tăi şi cu smerenie slujind, pe Hristos ai mărturisit. Drept aceea, cu neîncetată cântare te lăudăm zicând : Bucură-te, Sfinte Părinte Ierarhe Iosif, ocrotitor al dreptcredincioşilor maramureşeni.

25. .)
S fântul Apostol şi Evanghelist Marcu; Sfântul Cuvios Vasile de la Mănăstirea Poiana Mărului.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Marcu era din Cirene, Elin de neam şi a primit credinţa creştină prin Apostolul Petru, căruia i-a urmat până la Roma, unde se zice că a scris şi Evanghelia ce poartă numele său. El este fondatorul şi cel dintâi episcop al Bisericii din Alexandria. Marcu a predicat creştinismul în Egipt şi a murit pe la anul 64 după Hristos. Lui i se atribuie al doilea din animalele simbolice ale lui Iezechiil (1, 10), adică leul, fiindcă începe cu viaţa Înainte-mergătorului în pustietate, unde trăiesc leii. Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului s-a născut la anul 1692 în părţile Rusiei. A venit în România şi s-a stabilit la Mănăstirea Dălhăuţi unde a stăreţit 20 de ani. S-a retras apoi la Mănăstirea Poiana Mărului cu 12 ucenici. A plecat în Sfântul Munte Athos unde a călugărit, în anul 1750, pe Cuviosul Paisie de la Neamţ care i-a fost ucenic. A trecut la Domnul la 25 aprilie 1767.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, glasul al 3-lea :

   Î nvăţat fiind de apostolul Petru, te-ai făcut apostol al lui Hristos, şi ca un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandrinilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a slobozit din înşelăciune, şi ca un stâlp al Bisericii, prin învăţătura ta cea evanghelicească pe toţi ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Marcu; roagă pe Dumnezeu cel înduplecat prin tine să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, glasul al 2-lea :

   Harul Duhului primind dintru înălţime, împletiturile ritorilor le-ai stricat, apostole, şi pe toţi păgânii vânându-i, vrednicule de laudă Marcu, Stăpânului tău i-ai adus, propovăduind dumnezeiasca Evanghelie.

Troparul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, glasul al 8-lea :

   Învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povăţuitorule al călugărilor, propovăduitorule al harului, dascălul rugăciunii minţii celei cu trezvie lucrate, Părinte Cuvioase Vasile, roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, glasul al 8-lea :

   Pe minunatul călăuzitor al monahilor, pe învăţătorul rugăciunii cel prea încercat şi pe omul cel ceresc, pe pământescul înger, pe povăţuitorul duhovnicesc cel mult vestit, să-l cinstim cu bucurie şi săi cântăm : Bucură-te, Sfinte Părinte Vasile, propovăduitorule al harului !

26.
S fântul Sfinţit Mucenic Vasile; Sfânta Glafira; Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie.     Sfântul sfinţit mucenic Vasile a pătimit sub Liciniu, la anul 317.

Troparul Sfinţitului Mucenic Vasile, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Vasile, glasul al 4-lea :

   Biruind porunca împăratului, ai câştigat împărăţia cerească, Vasile. Întru care dănţuind, adu-ţi aminte de noi, cei ce cinstim pomenirea ta, sfinţite Mucenice.

27. .
Sfântul sfinţit Mucenic Simeon, fratele (ruda) Domnului; Preacuviosul Ioan Mărturisitorul; Sfinţii Apostoli din cei 70 : Aristarh, Marcu şi Zinon.     Acesta a fost văr bun a lui Iisus, după trup, fiind fiu a lui Cleopa, care se numea şi Alfeu şi care era frate a lui Iosif logodnicul. El a fost al 2-lea episcop al Ierusalimului, urmând lui Iacov, A murit răstignit la anul 107, sub Traian, în vârstă de 120 ani.

Troparul Sfinţitului Mucenic Simeon, glasul 1 :

   Pe tine rudenia lui Hristos, Simeon, Ierarh şi mucenic tare, cu sfinţenie te lăudăm, cel ce ai pierdut înşelăciunea şi ai păzit credinţa. Pentru aceasta prăznuind astăzi preasfântă pomenirea ta, dezlegare de păcate luăm prin rugăciunile tale.

Condacul Sfinţitului Mucenic Simeon, glasul al 4-lea :

   Ca o stea prea mare biserica câştigând astăzi pe grăitorul de Dumnezeu Simeon, se luminează strigând : Bucură-te, cinstită podoabă a mucenicilor.

Alt Condac al Sfinţitului Mucenic Simeon, glasul al 2-lea :

   Sionului celui de sus făcându-te cetăţean, Scaunul Sionului celui de jos ai luat, şi bine turma ţi-ai povăţuit la staulul cel ceresc. Te-ai răstignit lui Hristos, Sfinte Simeon, urmând patimii Lui celei dumnezeieşti.

28.
Sfinţii Apostoli din cei 70 : Iason şi Sosipatru; Sfinţii Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian.     Apostolii aceştia au fost amândoi ucenici ai lui Pavel, pe care îi şi menţionează în epistola către Romani (16, 21). Iason era din Tarsul Ciliciei, unde a fost şi episcop; iar Sosipatru era de la Patre, din Ahaia şi episcop al Iconiului. După ce au păstorit mult timp bisericile lor, au mers spre apus, ca să înveţe şi pe alţii. Dar ajungând în Kerkira, au suferit moarte mucenicească. Cât despre mucenicii Maxim şi ceilalţi, au pătimit pe timpul lui Diocleţian şi Maximian, la anul 296.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli, Iason şi Sosipatru, glasul al 6-lea :

   Luminându-vă învăţăturile lui Pavel, v-aţi făcut luminători lumii, de trei ori fericiţilor, că pururea luminaţi lumea cu minuni, Iason izvorul tămăduirilor, Sosipatru lauda mucenicilor lui Hristos. Apostoli de Dumnezeu purtători, ocrotitori ai celor din nevoi, rugaţi-vă lui Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

29.
Sfinţii 9 Mucenici, cei din Cizic; Cuviosul Părintele nostru Memnon, făcătorul de minuni. Numele Mucenicilor sunt: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magnu, Teodot, Tavmasie şi Filimon. Toţi au primit sfârşitul prin sabie.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici din Cizic, glasul al 2-lea :

   Ceata cea tare si luminată a celor nouă mucenici, care ca nişte mărturisitori şi Dumnezeirii celei în trei străluciri, dintru început înaintea divanului, acestea au strigat : Sângele şi sufletele noastre împreună cu trupurile ca o jertfă fără prihană aducem Ţie, Stăpâne; numără-ne în cetele celor cereşti ai Tăi, ca un Dumnezeu milostiv.

30. .) S fântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul; Sfântul Donat.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Pe acesta l-a omorât Irod Agripa, la anul 44, făcându-se al doilea martir după Sfântul Ştefan.

Troparul Sfântului Apostol Iacov, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte Iacove, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Iacov, glasul al 2-lea :

   Glas Dumnezeiesc auzind, chemându-te pe tine, dragostea de tată ai trecut-o cu vederea, şi ai alergat la Hristos, cu fratele tău, mărite Iacov, cu care împreună te-ai şi învrednicit a vedea dumnezeiasca schimbare la față a Domnului. 

LUNA MAI


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311. S fântul Prooroc Ieremia; Cuvioşii Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuvioasa Isidora.     Acest mare prooroc al lui Dumnezeu era fiu al lui Helchia, din familie preoţească, din oraşul Anatot, care era în pământul lui, Veniamin. El a fost sfinţit încă din pântecele maicii sale, precum Însuşi Domnul zice despre el : "Mai înainte de a te zămisli în pântece, Eu te-am cunoscut şi mai înainte de a te naşte, Eu te-am sfinţit şi prooroc pentru popoare te-am pus". Ieremia a profeţit 40 de ani, adică de la 628- 588, înainte de Hristos, după care a fost ucis cu pietre (Evr. 9, 37). Şi Sfinţii cuvioşi mucenici : Eftimie ce a pătimit în Constantinopol la anul 1814, martie 22, în Duminica Floriilor; Ignatie, care în acelaşi an, în Octombrie pe 8 prin sugrumare s-a săvârşit şi Acachie care la anul 1815 tot în Constantinopol prin sabie s-a săvârşit.

Troparul Sfântului Prooroc Ieremia, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Ieremia, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Ieremia, glasul al 3-lea :

   Curăţindu-ţi cu duhul inima ta cea dătătoare de lumină, slăvite mare prooroc şi mucenic Ieremia, ai primit de sus darul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat : iată Dumnezeul nostru, şi nu este asemenea ca Dânsul; căci Acesta întrupându-Se, S-a arătat pe pământ.

Troparul Cuv. Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie, glasul al 2-lea :

   Întocmai cu numărul Treimii celei nezidite fiind, înţelepţilor, staţi dimpreună cu corurile îngerilor şi cu cetele mucenicilor înaintea scaunului Dumnezeirii bucurându-vă, drept aceea şi împărtăşirea strălucirii celei de acolo dobândind, izvoare de tămăduiri dăruiţi credincioşilor şi dumnezeiască luminare, Eftimie mucenice a lui Hristos, împreună cu înţeleptul Ignatie şi cu dumnezeiescul Acachie, rugaţi-vă pururea pentru noi.

Condacul Cuv. Mucenici : Eftimie, Ignatie şi Acachie, glasul al 2-lea :

   Arătatu-s-a astăzi Bisericii nouă prăznuire, a purtătorilor de chinuri celor trei, Hristoase, ca nişte luminători strălucind pe mulţimea credincioşilor.

2. .
A ducerea moaştelor celui între sfinţi Părintelui nostru Atanasie cel Mare (vezi Ianuarie 18).     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Troparul Sfântului Ierarh Atanasie, glasul al 3-lea :

   S tâlp al Ortodoxiei ai fost, cu dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, Ierarhe Atanasie, căci pe Fiul de o fiinţă cu Tatăl mărturisindu-L ai ruşinat pe Arie. Părinte Cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Atanasie, glasul al 2-lea :

   Ale Ortodoxiei învăţături sădind, spinii relei socotinţe ai tăiat, înmulţind sămânţa credinţei cu plouarea Duhului, cuvioase. Pentru aceasta lăudăm pomenirea ta, Atanasie.

3.
Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra, Diodor şi Rodopian.
     Tot în această zi pomenirea preacuviosului Părintelui nostru Teodosie, egumenul Mănăstirii Pecersca, începătorul vieţii de obşte monahiceşti pe pământul Rusiei. Timotei fiind citeţ de biserică, s-a căsătorit cu Mavra. După 20 de zile de la căsătorie, pârâţi că sunt creştini, au fost supuşi la diferite munci, dintre care cea din urmă a fost spânzurarea pe lemn a amândurora, faţă către faţă în decursul a 9 zile, când şi-au dat şi sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Toate acestea s-au petrecut în timpul împărăţiei lui Diocleţian la anul 295.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile ne stricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Timotei şi Mavra, glasul al 4-lea :

   Multe feluri de răni răbdând, şi cununi de la Dumnezeu primind pentru noi cei ce săvârşim sfinţită pomenirea voastră, preacuvioase Timotee şi mărită Mavra, rugaţi-vă către Domnul, ca să împace cetatea şi poporul, căci el este credincioşilor întărire. 

Troparul Cuviosului Teodosie de la Pecersca, glasul al 8-lea :

   Î nălţându-te deasupra faptelor bune, de tânăr ai iubit viaţa călugărească, vitejeşte ajungând către dorinţă, te-ai sălăşluit în peşteră şi ai împodobit viaţa ta cu postirea şi cu luminarea, întru rugăciuni ca un fără de trup ai petrecut, în pământul Rusiei ca o făclie luminoasă ai strălucit, părinte Teodosie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Teodosie de la Pecersca, glasul al 3-lea :

   P e steaua Rusiei astăzi să o cinstim, care a strălucit de la răsărit şi la apus a venit, toată partea aceasta cu minunile şi cu bunătatea a îmbogăţit-o, şi pe noi pe toţi cu fapta şi cu darul aşezământului călugăresc, preafericitul Teodosie.

4.
S fânta Cuvioasa Muceniţă Pelaghia; Cuvioşii Valerian, Ilarion, Nichifor şi Atanasie.     Cuvioasa Pelaghia era din Tarsul Ciliciei şi a pătimit sub Diocleţian la anul 288.

Troparul Cuvioasei Muceniţe Pelaghia, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Pelaghia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv,mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Cuvioasei Muceniţe Pelaghia, glasul al 3-lea :

   U rând cele vremelnice şi împărtăşindu-te de bunătăţile cele cereşti, pentru chinuire ai primit cunună, preacinstită Pelaghia, şi pâraiele sângiuirilor ca un dar ai adus Stăpânului Hristos. Roagă-te să ne mântuiască pe noi din nevoi, cei ce cinstim pomenirea ta.

5. Sfânta Mare Muceniţă Irina; Sfinţii Mucenici Neofit şi Gaian.     Sfânta Mare Muceniţă Irina era singura fiică a împăratului Liciniu şi a Liciniei. A pătimit la anul 315 fiind dată mai întâi spre a fi călcată de cai de însuşi tatăl său, pe care din rânduiala lui Dumnezeu, l-a omorât un cal, sfânta rămânând neatinsă. Atunci sfânta făcând rugăciune a înviat pe tatăl său, care văzând minunea s-a botezat dimpreună cu alte trei mii de suflete lăsând împărăţia. Apoi sfânta a suferit multe chinuri de la succesorii la tron ai tatălui său şi a săvârşit multe şi mari minuni aducând la Hristos mii de suflete.

Troparul Sfintei Mare Muceniţe Irina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Irina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
 
Condacul Sfintei Mare Muceniţe Irina, glasul al 3-lea :

  Fiind împestrită cu frumuseţile fecioriei, fecioară, şi încununându-te cu stema mucenicilor, Irina, şi stropită fiind cu sângele muceniciei şi strălucită cu minunile tămăduirilor, cu dreaptă credinţă muceniţă ai primit harul de biruinţă pentru chinuirea ta.

6.
Sfântul şi Dreptul Iov, mult-răbdătorul; Cuvioşii Mamant, Pahomie şi Ilarion.     Dreptul Iov, credincios rob al lui Dumnezeu, imaginea cea mai perfectă a virtuţii şi cu deosebire exemplu de răbdare, era fiul lui Zare şi al Vosorei, şi al cincilea neam al lui Avraam; un om fără prihană, drept şi temător de Dumnezeu care se ferea de orice lucru rău şi pentru aceasta el era foarte bogat şi în toate binecuvântat de Dumnezeu. După Dumnezeiasca învoire pentru ispitirea lui, pierzând deodată pe copiii săi şi bogăţia, gloria şi orice mângâiere, chinuit cu îngrozitoare răni, el a răbdat toate acestea cu bărbăţie 7 ani de zile, mulţumind lui Dumnezeu. Apoi, prin binecuvântare dumnezeiască, revenind iarăşi la o fericire mai strălucită, decât era cea dintâi şi mai trăind încă 170 de ani, adică peste tot 240, a murit pe la anul 1340 înainte de Hristos.

Troparul Sfântului şi Dreptului Iov, glasul 1 :

   Bogăţia virtuţilor lui Iov văzând-o vrăjmaşul drepţilor, a uneltit a o fura, şi rupând turnul trupului, vistieria duhului nu a furat; căci a aflat întrarmat sufletul celui fără prihană, iară pe mine şi golindu-mă m-a robit. Deci mai înainte de sfârşit întâmpinându-mă, izbăveşte-mă de cel viclean, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Condacul Sfântului şi Dreptului Iov, glasul al 8-lea :

   Ca un adevărat şi drept, de Dumnezeu cinstitor şi fără prihană, şi sfinţit arătându-te preamărite, sluga lui Dumnezeu cea adevărată, ai luminat lumea cu răbdarea ta, prearăbdătorule şi preaviteazule. Pentru aceasta toţi, de Dumnezeu întelepţite Iov, lăudăm pomenirea ta.

7. .
P omenirea semnului Cinstitei Cruci, ce s-a arătat pe cer în cetatea Ierusalimului; Sfinţii Mucenici Acachie, Codrat, Rufin şi Maxim; cuviosul Ioan Psihatul.     În anul 346, în zilele lui Constantin, fiul lui Constantin cel Mare, şi al lui Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului, în timpul Cincizecimii pe la orele 3 din zi s-a arătat prin strălucite stele acest semn al Crucii, întins de la Golgota până la muntele Măslinilor.

Troparul arătării Sfintei Cruci, glasul al 8-lea :

   Chipul Crucii Tale acum mai mult decât soarele a strălucit, care de la Sfântul Munte până la locul Căpăţânei o ai întins, şi a Ta putere, Mântuitorule, într-însa ai luminat, printr-însa întărind şi pe binecredincioşii împăraţi, pe care îi şi mântuieşte totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Hristoase Mântuitorule, mântuieşte-ne şi pe noi.

Condacul arătării Sfintei Cruci, glasul al 8-lea :

   O, de trei ori fericită şi preacinstită Cruce, pe tine lăudându-te şi închinându-mă ţie, acum mă sfinţesc; pe care Hristos înălţându-Se, a mântuit lumea. Deci întâmpină şi mă mântuieşte cu puterea ta, şi din toate nevoile mă slobozeşte, ca să strig ţie : Bucură-te, lemn fericit.

8. †
S fântul slăvitul şi întrutot lăudatul Apostol şi Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu; Cuviosul Părintele nostru Arsenie cel Mare.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Ioan era din Galileea, fiu al lui Zevedeu şi Salomi, frate al Apostolului Iacov, unul din cei 12 Apostoli, care s-a şi rezemat la cină pe pieptul lui Iisus. A scris Evanghelia ce poartă numele său, Apocalipsa şi două epistole. După unii el s-a mutat la Domnul în timpul lui Traian, iar după alţii în timpul lui Domeţian, în vârstă de 120 de ani. Arsenie a fost diacon al Bisericii din Roma, un bărbat cu învăţătură şi foarte virtuos, dintr-un neam strălucit. În anul 373, când Teodosie cel Mare a îmbrăcat cu porfiră pe fiul său Arcadie, care era în vârstă de 7 ani, Papa Damas a trimis pe Arsenie la Constantinopol, ca învăţător al lui Arcadie. Curând însă, Arsenie părăsi curtea împărătească şi veni la schitul din deşertul Tebaidei, unde a petrecut restul vieţii sale. El a murit la anul 445 în vârstă de 95 de ani.

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

   Apostole al lui Hristos Dumnezeu iubit, grăbeşte de mântuieşte pe poporul cel fără de răspuns. Că te primeşte, când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I : pe Acela roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule, ca norul vrăjmaşilor cel căzut asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

   Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune ? Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri, şi te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu şi prieten al lui Hristos.

Troparul Cuviosului Arsenie cel Mare, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Arsenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Arsenie cel Mare, glasul al 2-lea :

   Viaţa îngerilor în trup primind, Arsenie de Dumnezeu purtătorule, şi cinstei lor te-ai învrednicit, înaintea scaunului Stăpânului împreună cu dânşii stând, şi tuturor cerând dumnezeiască iertare.

9.
Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae; Sfântul Prooroc Isaia; Sfinţii Mucenici Hristofor, Epimah şi Gordian.     Întru această zi, aducerea cinstitelor moaşte a celui întru sfinţi părintelui nostru Nicolae făcătorul de minuni din Mira Lichiei în cetatea Bari. Sfântul Prooroc Isaia era fiu al lui Amos, din neam împărătesc, a profeţit în zilele lui Ozia, Ioatam, Ahaz şi Ezechia, regi ai Iudeii. La anul 681 înainte de Hristos, în timpul regelui Manase, a fost fierăstruit cu fierăstrău de lemn din cauză că l-a mustrat pentru nelegiuirile sale. Profeţirea sa este împărţită în 66 capitole şi este întâia între profeţiile profeţilor celor mari. Sfântul Mucenic Hristofor a trăit pe vremea lui Deciu, la anii 250. Se spune despre el că se trăgea din neamul căpcăunilor, a oamenilor mâncători de oameni. A fost prins într-un război de un comit şi neputând vorbi omeneşte, s-a rugat lui Dumnezeu şi a fost trimis îngerul Domnului, zicându-i: «Repreve, (căci aşa i-a fost numele mai înainte) îmbărbătează-te !» Şi cum a atins îngerul buzele a început să grăiască liber. A mustrat pe prigonitorii creştinilor. Era foarte puternic şi înfricoşător la chip. Împăratul a trimis 200 de ostaşi ca să-l prindă, dar Dumnezeu a făcut prin el minuni şi i-a câştigat pe toţi pentru Hristos. Au fost botezaţi de Sfântul Sfinţi Mucenic Vavila, punându-i-se în loc de Repreve, numele de Hristofor. Celor 200 de ostaşi li s-au tăiat capetele, iar Sfântul Hristofor fiind foarte mult chinuit, la urmă i s-a tăiat şi lui capul.

Troparul aducerii moaştelor Sfântului Nicolae, din Mira Lichiei la Bari, glasul al 4-lea :

   Nepărăsind cu duhul patria ta, cetatea Mira Lichiei, în cetatea Bari, cea prea liniştită, preamărit te-ai adus cu trupul, arhiereule Nicolae, şi prin venirea ta ai veselit mulţimea oamenilor celor de acolo şi pe cei neputincioşi ai tămăduit. Pentru aceasta te rugăm, Sfinte Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul aducerii moaştelor Sfântului Nicolae, din Mira Lichiei la Bari, glasul al 4-lea :

   Ca o stea de la răsărit până la apus au răsărit moaştele tale, Sfinţite Nicolae, şi marea s-a sfinţit prin trecerea ta; iar cetatea Bari te primeşte pe tine dar, căci pentru noi te-ai arătat făcător de minuni ales, preaminunat şi preamilostiv, mare Ierarhe Nicolae.

Troparul Sfântului Prooroc Isaia, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău Isaia, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Hristofor, glasul al 4-lea :

   Cu haine din sângiuiri împodobindu-te, stai înaintea Domnului, Împăratul puterilor, Hristofore pururea mărite, unde cu cetele celor fără de trupuri şi ale mucenicilor cânţi dulce cântare întreit-sfântă şi înfricoşătoare. Pentru aceasta prin rugăciunile tale mântuieşte turma ta.

Condacul Sfântului Prooroc Isaia, glasul al 4-lea :

   Primind darul proorociei, proorocule şi mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de faţă ai arătat întruparea Domnului, la toate marginile pământului cu glas mare strigând : Iată, Fecioara în pântece va lua.

Condacul Sfântului Mucenic Hristofor, glasul al 4-lea :

   Săvârşind nevoinţa muceniciei, ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei, fericite Hristofor, pe care roagă-l din nevoi să ne mântuim noi.

10. .)
S fântul Apostol Simon Zelotul; Cuviosul Isichie; Sfinţii Mucenici şi fraţi Alfiu, Filadelf şi Ciprian.     - Dezlegare la vin şi undelemn. Simon Zelotul era dintre cei 12 Apostoli şi este numit în Evanghelia de la Matei, Simon Canaanitul (10, 4), iar la Luca, Simon Zelotul ("Râvnitorul") (6, 15). Se zice că, el ar fi mirele de la nunta cea din Cana Galileei, unde Iisus a prefăcut apa în vin.

Troparul Sfântului Apostol Simon Zelotul, glasul al 4-lea :

   Apostole Sfinte Simone, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Simon Zelotul, glasul al 2-lea :

   Pe cel ce cu tărie a pus învăţăturile înţelepciunii în sufletele binecredincioşilor, cu laudă să fericim toţi pe Simon de Dumnezeu grăitorul, că înaintea scaunului slavei acum stă, şi cu cei fără de trupuri se veseleşte, rugându-se neîncetat pentru noi toţi.

11.
S finţii sfinţiţii Mucenici Mochie, Acachie şi Dioscor; Înnoirea Constantinopolului.     Sfinţitul mucenic Mochie a pătimit sub Diocleţian la anul 285. În anul 328 în ziua de 29 Noiembrie s-au pus temeliile Constantinopolului, iar în anul 330, indictionul al 3-lea, în ziua de Luni, 11 mai, a fost dedicat Născătoarei de Dumnezeu fiind numit acum Constantinopol, după numele fondatorului său, Constantin cel Mare, în locul de Bizant, cum se numea înainte.

Troparul Sfântului Mucenic Mochie, glasul al 2-lea :

    Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul înnoirii Constantinopolului, glasul al 4-lea :

   Cetatea Născătoarei de Dumnezeu cu cuviinţă îşi închină întărirea ei la Născătoarea de Dumnezeu; căci întru dânsa s-a întărit să vecuiască, şi printr-însa se păzeşte şi se întăreşte, strigând către dânsa : Bucură-te, nădejdea tuturor marginilor pământului.

Condacul Sfântului Mucenic Mochie, glasul al 2-lea :

   Întrarmându-te cu pavăza dreptei credinţe, taberele necredincioşilor le-ai sfărâmat, sfinţite mucenice, şi cunună de la Domnul ai primit, Mochie; pentru aceasta şi cu îngerii bucurându-te, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă pe tine, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

12. .
C ei între sfinţi Părinţii noştri Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, şi Gherman, patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, Sfântul Mucenic Ioan Valahul.     Epifanie s-a născut într-un sat din Palestina mică. Părinţii săi, iudei de neam, erau săraci. A îmbrăţişat viaţa monahicească încă din tinereţe şi s-a distins prin multa erudiţie, prin zelul său pentru ortodoxie şi prin virtutea sa. În anul 368 s-a făcut episcop de Salamina sau Constanţa din Cipru şi a murit la anul 403, în vârstă de 105 ani. Între scrierile sale se preţuiesc foarte mult aşa intitulatul Panarium, care combate 80 de erezii. Iar Gherman era din Constantinopol, dintr-o familie distinsă. El s-a hirotonit mai întâi Mitropolit al Cizicului, iar la anul 715 s-a înaintat la scaunul patriarhal. Opunându-se însă ordinelor, pe care le dăduse împăratul Leon Isaurul împotriva icoanelor, şi văzând că nu poate sta împotriva împăratului a părăsit patriarhia, retrăgându-se la casa părintească unde şi-a petrecut restul vieţii. El a murit la anul 740, în vârstă de 95 de ani. Cea mai însemnată dintre scrierile sale este cea despre cele 6 sinoade ecumenice. Sfântul Mucenic Ioan Valahul s-a născut în Tara Românească în secolul al XVII, într-o familie de creştini nobili şi bogaţi. În anul 1662, Sfântul Ioan a fost luat ostatec de turci. Apoi a fost cumpărat de un soldat păgân, care l-a legat de un copac şi l-a bătut mult. Zdrobit de ruşine şi de durere, Ioan a tăiat pe păgân în timpul somnului. A fost prins şi dus la judecata vizirului, care a hotărât ca Ioan să fie dat în stăpânirea femeii ostaşului pe care-l omorâse şi să facă ce vrea cu el. Ea însă, a cerut să-i fie soţ, dacă Ioan se va lepăda de Hristos şi se va închina lui Mahomed. El a refuzat şi pentru aceasta a fost băgat în temniţă şi bătut cumplit mai multe zile. Soţia turcului tăiat îl silea ca să păcătuiască cu ea, ca să nu mai fie chinuit, dar el a refuzat-o cu tărie. Vizirul a dat poruncă de i-au tăiat capul, şi astfel s-a mutat în ceata sfinţilor mucenici. Pătimirea sa a avut loc la 12 mai, 1662, la Constantinopol.

Troparul Sfinţilor Părinţi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Sfinţilor Părinţi Epifanie şi Gherman, glasul al 4-lea :

   Minunata însoţire a ierarhilor, să o lăudăm credincioşilor după datorie, împreună cu Gherman, pe dumnezeiescul Epifanie. Că aceştia au ars limbile celor fără de Dumnezeu, şi dogme preaînţelepte au vestit tuturor, celor ce cu dreaptă credinţă întru cântări laudă pururea marea taină a dreptei credinţe.

Troparul Sfântului Mucenic Ioan Valahul, glasul al 4-lea :

   Astăzi duhovniceşte prăznuieşte Biserica drept-credincioşilor români, şi cu bucurie strigă : Veniţi, iubitorilor de mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan ! Că acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, în împărăteasca cetate a lui Constantin a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat şi bine-primit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat, în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Ioan Valahul, glasul al 4-lea :

   Arătatu-s-a nouă astăzi cel preaînfrumuseţat cu curăţia, tânărul ostaş al Mântuitorului, luminând pe toţi cei ce strigă : Bucură-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos !

13.
Sfânta Muceniţă Glicheria; Cuviosul Serghie Mărturisitorul şi cuviosul Pavsicacos, episcopul Sinadei.     Sfânta Muceniţă Glicheria a pătimit sub împăratul Antonin, la anul 141.

Troparul Sfintei Muceniţe Glicheria, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Glicheria, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Glicheria, glasul al 3-lea :

   Pe Fecioara şi de Dumnezeu Născătoarea Maria iubind, ţi-ai păzit fecioria ta nestricată, şi din dragostea cea către Domnul îndemnându-te, cu bărbătesc cuget ai pătimit până la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu îndoită cunună te-a încununat pe tine Hristos Dumnezeu.

14. Sfântul Mucenic Isidor, cel din insula Hios; Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont.      Sfântul Mucenic Isidor era din Alexandria. A pătimit în insula Hios sub Deciu, la anul 251.

Troparul Sfântului Mucenic Isidor, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Isidor, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Isidor, glasul al 4-lea :

   Îndreptător preamare lumii tu te-ai arătat, sfinte, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu. Pentru aceasta te lăudăm pe tine astăzi, mucenice de Dumnezeu înţelepţite, mărite Isidor.

   Î ntru această zi pomenirea Sfântului Isidor cel nebun pentru Hristos, al Rostovului făcătorul de minuni.

15. .
C uviosul Pahomie cel Mare; Sfântul Ahile, arhiepiscopul Larisei, făcătorul de minuni.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfântul Pahomie s-a născut în Tebaida de sus a Egiptului, din părinţi idolatri. Din tinereţea sa a intrat în cariera militară, pe urmă însă, văzând virtuţile creştinilor, a primit religia lui Hristos şi s-a făcut ucenic al eremitului Palamon. El a umplut toată Tabenesia de mânăstiri şi schituri şi a fost chinoviarh la peste 12.000 de monahi. A murit pe la anul 348. Sfântul Ahile era din cei 318 Părinţi care au fost în primul sinod ecumenic de la Niceea şi a murit pe la mijlocul secolului al 4-lea.

Troparul Cuviosului Pahomie cel Mare, glasul al 5-lea :

   Arătatu-te-ai mai mare turmei Păstorului celui mare, povăţuind turmele sihaștrilor la staulul cel ceresc, părinte Pahomie, şi schima cea de acolo, cuvioase, pustnicilor deprinzând, şi pe aceasta iarăşi ai învăţat-o; şi acum împreună cu aceia te bucuri şi te veseleşti în cereştile locaşuri.

Condacul Cuviosului Pahomie cel Mare, glasul al 2-lea :

   Luminător luminos te-ai arătat marginilor şi pustiul cetăţii l-ai făcut cu mulţime de călugări, Pahomie. Pe tine însuţi te-ai răstignit, Crucea ta pe umere luându-ţi, şi cu înfrânarea trupul ţi-ai topit, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

16.
C uviosul Părintele nostru Teodor cel sfinţit, ucenicul Cuviosului Pahomie; Sfântul Mucenic Isachie. Cuviosul Teodor a murit pe la anul 360.

Troparul Cuviosului, glasul al 2-lea :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Teodor, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Teodor, glasul al 8-lea :

   În casa lui Dumnezeu ca un finic ai înflorit, roade de fapte bune, Domnului aducând prin preabună pustnicia ta, părinte cuvioase. Pentru aceasta te şi fericeşti, ca cel întocmai stătător cu cei fără de trupuri.

17.
Sfinţii Apostoli Andronic şi Iunia.     De Apostolul Andronic face menţiune Apostolul Pavel în epistola către Romani (16, 7): „Salutaţi pe Andronic şi pe Iunia, rudele mele şi soţii mei în închisoare, care sunt însemnaţi între apostoli şi care mai înainte de mine au fost în Hristos".

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de
greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli Andronic şi Iunia, glasul al 8-lea :

   P e steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieştii înţelepciuni a luminat neamurile, pe Andronic Apostolul lui Hristos, împreună cu înţeleapta Iunia, care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând : Rugaţi-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toţi.

18.
S fântul sfinţitul Mucenic Teodot, cel din Ancira; Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi Venedim şi cei împreună cu dânşii : Sfânta Hristina şi cele şapte fecioare împreună cu dânsa. Aceştia au pătimit sub Deciu la anul 250.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Luminători străluciţi v-aţi arătat dumnezeieşti mucenici cei opt la număr, şi prin strălucirile minunilor luminaţi toată făptura, neîncetat izgonind noaptea cea adâncă a neputinţelor, şi lui Hristos Dumnezeu rugându-vă, ca să dăruiască nouă mare milă.

19.
Sfântul sfinţit Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei, şi cei împreună cu dânsul; Sfânta Muceniţă Chiriachi; Cuviosul Memnon.     Sfântul Mucenic Patrichie a pătimit în timpul împărăţiei lui Iulian Paravatul şi împreună cu ucenicii săi, Alexandru şi Acachie, a luat sfârşit prin sabie la anul 363.

Troparul Sfinţitului Mucenic Patrichie, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Patrichie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Patrichie, glasul al 4-lea :

   Ca o sfinţită vistierie a lui Iisus, Patrichie, Biserica primind trupul tău, bucurându-se strigă ţie : Prin tine toată lumea în pace adâncă se ţine, şi se acoperă de tot eresul nevătămată ca o nebiruită.

20.
Sfinţii Mucenici Talaleu şi Talasie; Cuviosul Marcu pustnicul.     Sfântul Mucenic Talaleu era din Fenicia. Tatăl său, Veruciu, era arhiereu, iar el era medic, temându-se însă de idolatri, se ascundea într-o pădure de măslini. Dar în cele din urmă a fost prins şi a pătimit la anul 284 sub Numerian.

Troparul Sfântului Mucenic Talaleu, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Talaleu, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Talaleu, glasul al 8-lea :

   Î mpreună cu mucenicii arătându-te pătimitor, te-ai făcut ostaş întrarmat ales Împăratului slavei, prin osteneli şi prin chinuri, călcând trufia închinătorilor la idoli. Pentru aceasta lăudăm cinstită pomenirea ta, înţelepte Talaleu.

21. †)
S finţii, Marii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena.     - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.     Acest mare şi întâi împărat al creştinilor s-a născut în anul 272. În anul 306 a moştenit tronul tatălui său, Constantin FIor, care era împărat al părţii Occidentale a imperiului Roman. În anul 312 aflând că Maxenţiu s-a unit cu Maximian împotriva lui, a făcut o expediţie în Italia, unde în fruntea armatei sale văzu pe cer semnul crucii cu următoarele cuvinte : "În acesta vei învinge." Noaptea văzu iarăşi în somn crucea în mâinile lui Hristos, zicându-i să facă un steag în formă de cruce. Constantin a dat îndată ordin şi s-a făcut un asemenea steag cu care a învins pe Maxenţiu în ziua de 28 Octombrie, când a fost proclamat împărat al Occidentului, fiind împărat al Orientului Liciniu. Dar fiindcă acesta persecuta pe creştini, Constantin a pornit război împotriva lui Liciniu şi învingându-l cu desăvârşire, a devenit monarh, adică singur stăpânitor al Orientului şi Occidentului. De atunci persecuţiile împotriva creştinilor au încetat, creştinismul a triumfat şi idolatria a început să piară. În anul 328, în ziua de 26 noiembrie a pus temelie reşedinţei imperiului, pe care a numit-o, după numele său, Constantinopol, supranumită şi Roma nouă. În fine, îmbolnăvindu-se în Nicomidia şi botezându-se aici de Silvestru, papa Romei, a murit în anul 337 în ziua de 21 sau 22 mai, fiind ziua Cincizecimii, în vârstă de 65 de ani.

Troparul Sf. Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, glasul al 8-lea :

   Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l, şi ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împăraţi apostolul Tău, Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe care păzeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul Sf. Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, glasul al 3-lea :

   Constantin astăzi, cu maica sa Elena, Crucea a arătat, lemnul cel preacinstit, care este ruşinarea tuturor iudeilor, şi arma credincioşilor împăraţi asupra celor potrivnici. Că pentru noi s-a arătat semn mare şi în războaie înfricoşător.

22.
Sfinţii Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Sfântul Mucenic Vasilisc a pătimit sub Maximian în anul 295.

Troparul Sfântului Mucenic Vasilisc, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Vasilisc, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Vasilisc, glasul al 8-lea :

   Î ntru răbdare tare, și ca un bărbat te-ai arătat, şi întru minuni prea-minunat, arătat purtând înainte numele lui Hristos, ai ruşinat pe chinuitor. Pentru aceasta te cinstim pe tine, Vasilisc preacinstite, pururea strigând : Bucură-te frumuseţea cea luminoasă a mucenicilor.

23.
C uviosul Părintele nostru Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadiei.     Cuviosul părinte Mihail a fost în timpul împăratului Leon Armeanul, în anul 814.

Troparul Cuviosului Mărturisitor Mihail, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mihail, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Mihail Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Ca un arhiereu întru tot cinstit şi al credinţei sfinţit pătimitor, de groaza celui cu nume rău netemându-te, împotrivirea lui cea eretică ai biruit-o, cu glas tare strigând : Icoanei lui Hristos şi a Preacuratei lui Maici mă închin; pentru aceea te cinstim, Mihaile.

24. .
Cuviosul Părintele nostru Simeon, cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniţă Marciana.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Cuviosul Simeon a fost din Antiohia şi a trăit pe un stâlp pentru care s-a şi numit Stâlpnicul cel nou. A murit în anul 595.

Troparul Cuviosului, glasul 1 :

   Al răbdării stâlp ai fost râvnind, cuvioase, părinţilor celor mai dinainte; lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite, şi vieţii celor fără de trup fiind în trup. Simioane părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Simeon, glasul al 8-lea :

   De cele de sus dorind, cele de jos ai lepădat, şi ca un cer stâlpul făcându-ţi, printr-însul ai strălucit cu raza minunilor, cuvioase, şi lui Hristos Dumnezeului tuturor te rogi neîncetat pentru noi toţi.

25. †
A treia Aflare a cinstitului cap al Sfântului, Slăvitului Prooroc, înainte Mergătorului şi Botezătorului Ioan; Sfântul Mucenic Celestin. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Tropar la a treia aflare a capului Botezătorului Ioan, glasul al 4-lea :

   Ca pe o dumnezeiască vistierie ascunsă în pământ, Hristos a descoperit capul tău nouă, Proorocule şi înainte Mergătorule; deci, toţi adunându-ne la aflarea lui, cu cântări de Dumnezeu grăitoare pe Mântuitorul lăudăm, Cel ce ne mântuieşte pe noi din stricăciune, cu rugăciunile tale.

Condac la a treia aflare a capului Botezătorului Ioan, glasul al 2-lea :

   Stâlpul cel luminos şi dumnezeiesc, care s-a arătat în lume, sfeşnicul cel mergător înaintea Soarelui, arătând în toate marginile lumii luminatul şi cinstitul său cap, sfinţeşte pe cei ce cu credinţă se închină lui şi strigă : Înţelepte Botezătorule al lui Hristos, mântuieşte-ne pe noi pe toţi.

Sau acesta, glasul al 4-lea :

   Irod, înainte Mergătorule, fărădelege făcând, femeii a dat cinstit capul tău, întru a cărui aflare strigăm către tine : Cere ca tuturor să se dăruiască milă.

26.
Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu din cei 70; Sfântul Mucenic Averchie şi Elena; Cuviosul necunoscut de la Mănăstirea Neamţ.     Sfântul Carp a fost episcop al Veriei din Tracia, în timpul împăratului Nero. În incinta Sfintei Mănăstiri Neamţu, la 24 mai 1986, pe aleea ce duce de la clopotniţă la biserica "Înălţării Domnului" pietrele şi cimentul s-au ridicat şi s-au despicat. Săpând în acel loc pentru a cerceta cauza ridicării pietrelor, s-au descoperit moaştele unui cuvios călugăr vieţuitor în această vestită lavră. Racla cu "Sfintele Moaşte" se află în pronausul bisericii "Înălţării Domnului". Pomenirea se face pe 26 mai.

Troparul Sfântului Apostol Iuda, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Iuda, glasul al 4-lea :

   Ca pe o stea prealuminoasă, câştigându-te Biserica pe tine, Apostole Carp, cu dăruirea cea multă a minunilor tale pururea se luminează; pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuieşte, ca un milostiv, pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău.

27.
Sfinţii sfinţiţi Mucenici Terapont, Alipie şi Eladie; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul.     Sfântul Mucenic Terapont a suferit munci înspăimântătoare în timpul împărăţiei lui Valerian, când a luat şi sfârşitul la anul 259.

Troparul Sfinţiţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Sfinţitului Mucenic Eladie, glasul al 8-lea :

   Arătatu-te-ai mare îndreptător nouă, sfinte, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu. Pentru aceasta astăzi te cinstim pe tine, sfinţite pătimitorule Eladie, pururea mărite.

Condacul Sfinţitului Mucenic Terapont, glasul al 8-lea :

   T erapont, plăcutul lui Hristos, pătimind după lege te-ai arătat adevărat arhiereu şi mucenic; pentru aceea te rugăm pe tine, roagă, sfinte, pe iubitorul de oameni şi voitorul milei, Hristos, să vindece patimile noastre cele cu anevoie de vindecat.

28.
S fântul Mucenic Eutihie, Cuviosul Părintele nostru Nichita, episcopul Calcedonului; Sfânta Muceniţă Eliconida.     Sfântul Nichita s-a nevoit în veacul al nouălea (836), în timpul împărăţiei lui Leon Armeanul; iar Sfântul Eladie a suferit multe şi grele munci pentru Hristos în care s-a şi sfârşit, după cum se arată în Sinaxarul de la 27 mai.

Troparul Sfântului Mucenic Eutihie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Eutihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuviosului Ierarh Nichita, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul cuviosului Ierarh Nichita, glasul al 8-lea :

   Strălucind cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moştenitor scaunului celui apostolesc, preacuvioase Nichita, şi ca un soare ai luminat turma ta, părinte, umplând pe toţi de dumnezeieştile învăţături. Pentru aceasta strigăm ţie : Bucură-te înfrumuseţarea Calcedonului.

29.
S fânta Cuvioasa Muceniţă Teodosia, fecioara; Sfinţii Mucenici Olivian episcopul; şi Alexandru, episcopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Teodosia ţarigrădeanca. Sfânta Muceniţă Teodosia a pătimit în anul 716, în timpul împăratului iconomah, Leon Isaurul.

Troparul Cuvioasei Muceniţe Teodosia, glasul al 4-lea :

   La fapta bună, muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind, şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Condacul Cuvioasei Muceniţe Teodosia, glasul al 2-lea :

   Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără de osteneală, şi în sângiuirile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată, şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

30.
C uvioşii Părinţii noştri Isachie Mărturisitorul, egumenul Mânăstirii Dalmaţiei, şi Varlaarn; Sfântul Mucenic Natalie.     Această Mânăstire s-a numit astfel după numele fondatorului ei, Dalmat Patriciu, nepotul lui Constantin cel Mare, şi după numele unui alt Dalmat, succesor al lui Isachie. Împăratul Copronim a prefăcut Mânăstirea aceasta în cazarmă.

Troparul Cuviosului Isachie Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Isachie, duhul tău.

Condacul Cuviosului Isachie Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Ca un credincios plăcut al lui Dumnezeu, aprinzându-te cu râvnă pentru Biserica lui Hristos, zăbalele lui Valent ai ţinut, şi pentru închiderea Bisericii, moartea lui cea pierzătoare prooroceşte mai înainte ai spus, preacuvioase. Pentru aceasta roagă-te pururea pentru noi, cei ce te cinstim, preafericite Isaachie.

31.
S fântul Mucenic Ermie; Sfinţii sfinţiţii Mucenici : Ermei, Eusebie şi Haralambie.     Sfântul Apostol Ermie e unul din cei 70 şi a fost episcop la Filipopole; iar Sfântul Mucenic a pătimit la Como, în timpul împărăţiei lui Antonin, la anul 141.

Troparul Sfântului Mucenic Ermie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Ermie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Ermie, glasul al 6-lea :

   Chinuindu-te cu osârdie pentru Hristos, întru bătrâneţile cele vitejeşti, ţi-ai câştigat bărbăţie, Mucenice Ermie, şi călcând cugetul cel rău al celor fărădelege, ai rămas nevătămat de adăpările cele cu otravă, strigând : Dumnezeu este cu mine, şi nimeni împotriva mea.

LUNA IUNIE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


1. S finţii Mucenici Iustin filozoful, alt Iustin şi Firm şi cei împreună cu dânşii.     Sfântul Mucenic Iustin a fost un filosof platonic în Neapol din Palestina. Văzând nedreptele persecuţii ale păgânilor împotriva creştinilor, a primit credinţa în Hristos şi venind la Roma, a dat lui Marcu Aureliu o apologie sau apărare prin care demonstră nevinovăţia credinţei creştine. A pătimit la anul 167.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   M ucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Cu înţelepciunea dumnezeieştilor tale cuvinte, Iustine, toată Biserica lui Dumnezeu înfrumuseţându-se prin strălucirea vieţii luminează lumea. Iar pentru vărsarea sângelui primind cunună şi înaintea lui Hristos stând împreună cu îngerii, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

2.
C el între Sfinţi Părintele nostru Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului;
     Tot în această zi, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ale cărui sfinte moaşte se află la Suceava. Sfântul Nichifor s-a urcat pe scaunul patriarhal în anul 806, urmând după Tarasie. El s-a opus ordinului ce se dăduse împotriva sfintelor icoane de împăratul Leon Armeanul. De aceea a fost exilat într-o mânăstire. A murit în anul 827 în vârstă de 70 de ani. Sfântul Ioan era negustor din Trapezunt şi a pătimit în cetatea Albă la anul 1330. Moaştele lui se află la Mitropolia din Suceava. Slujba lui se face joi după pogorârea Duhului Sfânt.

Troparul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichifor, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul al 4-lea :

   C a unul ce ai primit de la Dumnezeu cunună de biruinţă astăzi din cer, o Nichifore, izbăveşte pe cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine ca pe un ierarh împreună şi învăţător.

Troparul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, glasul al 4-lea :

   Viaţa ta pe pământ bine cârmuind, pătimitorule, cu milostenii şi cu neîncetate rugăciuni şi lacrimi, şi iarăşi către pătimire bărbăteşte pornindu-te, necredinţa persienească ai mustrat. Drept aceea Bisericii te-ai făcut întărire şi creştinilor laudă, Ioane, pururea pomenite.

Condacul Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, glasul al 4-lea :

   Plutind pe luciul mării cu neguţătorie, de la răsărit către miazănoapte te-ai nevoit, şi chemându-te Dumnezeu pe tine, precum Matei vama, şi tu neguţătoria lăsând, Aceluia ai urmat prin sângele muceniciei; cu cele vremelnice răscumpărând cele netrecătoare, ai luat cunună de biruinţă.

3.
S finţii Mucenici Luchian, cu soţia şi copiii lor : Ipatie, Dionisie, Claudie; Paul şi Paula.     Sfântul Mucenic Luchian a fost pe timpul împăratului Aurelian, la anul 270.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 2-lea :

   Ceata cea cu numărul de cinci a sfinţilor mucenici cea strălucită, care luminează Biserica lui Hristos, adunându-ne astăzi, să cinstim sfânta prăznuire a pomenirii lor, bucurându-ne; căci ca nişte tari pătimitori şi slugi ale lui Hristos stându-i înainte, neîncetat se roagă pentru noi toţi.

4.
Sfântul Ierarh Mitrofan; patriarhul Constantinopolului; Cuvioasa Sofia; Sfinţii Mucenici : Zotic, AtaI, Camasis şi Filip de la Niculiţel.     Sfântul Mitrofan a venit pe scaunul patriarhal la anul 320; a trimis reprezentant la primul sinod ecumenic şi a murit în anul 330. Aceşti patru Sfinţi Mucenici au fost martirizaţi de autorităţile romane în oraşul Noviodunum, din Dobrogea, în vremea lui Diocleţian. Sfintele moaşte au fost descoperite în localitatea Niculiţel, Jud. Tulcea, într-o criptă veche, fiind aşezate într-un sicriu comun. Sunt depuse în patru racle de lemn, pentru închinare, în biserica Mănăstirii Cocoş din apropiere.

Troparul Sfântului Ierarh Mitrofan, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mitrofan, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Mitrofan, glasul al 4-lea :

   Pe Ierarhul lui Hristos Mitrofan, pe luminătorul Bisericii cel luminat, cel ce a propovăduit în mijlocul de Dumnezeu-purtătorilor părinţi, pe Cuvântul a fi de o fiinţă cu Tatăl, care şi scaunul cetăţii împărăteşti întâi l-a împodobit, şi har de proorocie de la Dumnezeu luminat a luat, cu un glas să-l lăudăm.

5.
Sfântul sfinţit Mucenic Dorotei, episcopul Tirului; Sfinţii Mucenici Marcian, Nicandru, Leonid şi cei împreună cu dânşii.     Sfântul Mucenic Dorotei a pătimit pe timpul lui Maximian, la anul 303.

Troparul Sfinţitului Mucenic Dorotei, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Dorotei, glasul al 3-lea :

   Cu învăţături ortodoxe, sfinţite mucenice, propovăduind, dar dumnezeiesc sfânt pe tine însuţi te-ai adus Făcătorului, întâi în pustnicie cu cuviinţă vieţuind, a doua cu mucenicia tare pătimind; şi după lege ai luat răsplătirea biruinţei de la Hristos Dumnezeu.

6.
C uvioşii Părinţii noştri Visarion, făcătorul de minuni, şi Ilarion cel Nou, de la Mânăstirea Dalmaţiei; Sfinţii Mucenici Ghelasie, Eusebia şi Suzana.     Cuviosul Visarion a vieţuit în secolul al V-lea, în timpul împărăţiei lui Leon cel Mare; iar Ilarion, fiind egumen în mânăstirea Dalmaţiei, a suferit mult, în timpul lui Leon Armeanul, pentru cinstirea icoanelor şi s-a mutat către Domnul în timpul împărăţiei lui Mihail şi a Teodorei, la anul 856.

Troparul Cuviosului Visarion, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Visarion, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Visarion, glasul 1 :

   Râvnind puterilor de sus, preacuvioase, viaţă în chipul păsărilor ai trăit, uitând toate cele trecătoare, cu neîncetată dorire fiind atras de Împăratul Hristos către fapte bune, până când ai ajuns la Dânsul, Visarioane; roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

Troparul Cuviosului Ilarion, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ierarhe Ilarioane, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Ilarion, glasul 1 :

   Cu focul împărtăşindu-te, nicicum nu te-ai ars, Ilarioane înţelepte, nevoitorule cel cu minte vitează, că rouă de la Dumnezeu ai câştigat, care te-a răcorit. Pentru aceasta ai suferit lupte mai presus de fire, bucurându-te cu cuvioşii, de Dumnezeu înţelepţite, cu care pomeneşte-ne pe noi.

7.
Sfântul sfinţitul Mucenic Teodot, episcopul Andrei, şi Licarion; Sfintele Muceniţe Zenaida şi Sevastiani; Cuviosul Antim.     Sfântul Mucenic Teodot a pătimit în timpul împărăţiei lui Dioclețian, la anul 295.

Troparul Sfinţitului Mucenic Teodot, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Teodot, glasul al 2-lea :

   Arătatu-te-ai stea luminoasă în lume, şi ai vestit pe Soarele Hristos prin strălucirile tale, purtătorule de chinuri sfinţite mucenice Teodot. Pentru aceasta roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toţi.

8. .
Aducerea moaştelor Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopi; Cuvioasa Melania; Sfinţii Mucenici Nicandru şi Marchian.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea :

   Cu numirea oştirii celei adevărate, purtătorule de chinuri, al cerescului Împărat, voievod prea bun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinţei te-ai oștit înţelepţeşte, şi ai biruit cetele demonilor, şi purtător de biruinţă viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Condacul Sfântului Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea :

   Cu bărbăţia sufletului, întru credinţă ca într-o platoşă îmbrăcându-te; şi cuvântul lui Dumnezeu ca pe o suliţă în mâini luând, pe vrăjmaşul ai rănit, între mucenici mare Teodore. Cu care împreună lui Hristos Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

9. .
C el între sfinţi Părintele nostru Chiril, arhiep. Alexandriei; Sfintele Muceniţe : Teda, Mariamni, Marta, Maria şi Enata.     Astăzi facem pomenirea adormirii Sfântului Chiril, iar la 18 ianuarie depărtarea sa de la Alexandria. Acest sfânt părinte, prin înţeleptele sale cuvinte, mult bine a făcut Bisericii, căci la sinodul ce a avut loc în Efes, a nimicit dogmele eretice ale lui Nestorie,

 Troparul Cuviosului Chiril Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Chiril înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Chiril Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Împletiturile eresurilor rupând prin puterea lui Hristos, cu dumnezeieşti cuvinte Biserica, Chirile, ai îmbogăţit-o, toate neghinele lui Nestorie tăind, pentru aceasta şi stai cu cetele îngerilor înaintea lui Hristos, rugându-te neîncetat, fericite, să dăruiască tuturor iertare de greşeli.

Alt Condac, glasul al 6-lea :

   Adâncul învăţăturilor cuvântării de Dumnezeu, lămurit ne-ai izvorât nouă din izvoarele Mântuitorului, care îneacă eresurile, fericite, şi turma nevătămată de întreite le valuri o păzeşte; că marginilor eşti învăţător, ca cel ce arăţi cele Dumnezeieşti.

10.
S finţii sfinţiţii Mucenici Timotei, episcopul Prusiei, şi Alexandru; Sfânta Muceniţă Antonia; Preacuvioşii Părinţi Canid, Teofan şi Pansemni.     Sfântul Mucenic Timotei a fost pe timpul împăratului Ioan Paravatul, la anul 361.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Pomenirea cea vrednică de laudă a mucenicilor a strălucit, pe care credincioşii o săvârşim, şi o lăudăm cu credinţă, întru cunoştinţă strigând : Tu eşti, Hristoase, întărirea mucenicilor.

11. .
Sfinţii Apostoli Vartolomeu şi Varnava.     - Dezlegare la vin și untdelemn.     Vartolomeu a fost din Galileea, unul din cei 12 apostoli. El a predicat Evanghelia în Arabia, Persia şi India. A primit cununa muceniciei după tradiţie, în Armenia. Iar Barnaba, unul din cei 70, a fost din Cipru, din seminţia lui Levi. El se numea Iosis şi a fost supranumit de Apostoli Barnaba, fiul mângâierii. Având pământ, l-a vândut, iar preţul l-a pus la picioarele apostolilor (Fap. Ap. 4, 36-37). El a predicat în multe locuri, atât călătorind cu Pavel, cât şi singur şi în cele din urmă a primit cununa mucenici ei în patria sa.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Varnava, glasul al 3-lea :

   Slujitor prea-adevărat al Domnului ai fost şi din apostolii cei şaptezeci te-ai arătat întâi şi ai luminat împreună cu Pavel propovăduirea ta, tuturor vestind pe Hristos Mântuitorul. Pentru aceasta cu cântări, Dumnezeiască pomenirea ta, Varnava, o săvârşim.

Alt condac al Sfântului Apostol Vartolomeu, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai mare soare Bisericii, cu strălucirile învăţăturilor şi ale înfricoşătoarelor minuni, la lumină povăţuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Vartolomee, Apostole al Domnului.

12. .
C uvioşii Părinţii noştri Onufrie cel Mare si Petru Atonitul; Sfânta Muceniţă Antonina.     Onufrie, născut în oraşul Erm din Egipt, în secolul al III-lea s-a nevoit 60 de ani în pustia Tebaidei. Petru era de neam grec şi fiu de militar. El s-a nevoit într-o peşteră din muntele Atonului, în secolul al IX-lea.

Troparul Cuviosilor Părinţi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Sfântului Onufrie, glasul al 4-lea :

   Stea luminoasă te-ai arătat călugărilor, precum raza noaptea luminează marginilor, aşa părinte, ai strălucit întru pustnicie ca soarele. Pentru aceasta, Onufrie, nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

Condacul Sfântului Petru, glasul al 8-lea :

   Depărtându-te pe sineţi de însoţirea cu oamenii, ai locuit în crăpăturile pietrelor şi în peşteri, pentru dorul cel după Dumnezeu şi pentru dragostea Domnului tău, Petre, de la Care ai câştigat cunună. Roagă-te neîncetat să ne mântuim noi.

13.
Sfânta Muceniţă Achilina; Sfântul Trifilie, episcopul Leucosiei din Cipru; Cuviosul Iacov.     Sfânta Muceniţă Achilina a pătimit la anul 298 sub Diocleţian; iar Trifilie s-a sfârşit în pace în secolul al IV-lea.

Troparul Sfintei Muceniţei Achilina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Achilina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună luă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Ierarh Trifilie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Trifilie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţei Achilina, glasul al 3-lea :

   Cu stropirile sângiuirilor tale fiind curăţită şi cu cununile chinuitorilor încununată, fecioară Achilina, Mirele tău Hristos pe tine te-a dat tămăduire şi mântuire celor din necazurile bolilor; celor ce aleargă la tine cu credinţă, izvorându-le viaţă veşnică.

14. Sfântul Prooroc Elisei; cel între sfinţi Părintele nostru Metodie, patriarhul Constantinopolului.     Proorocul Elisei era agricultor, fiu al lui Safat, din pământul lui Manase. În anul 998 înainte de Hristos, din poruncă dumnezeiască, proorocul Ilie l-a chemat la misiunea de prooroc, aruncându-i deasupra mantia sa pe când ara, având 12 perechi de boi înainte-i. Astfel Elisei a mers în urma lui Ilie şi i-a slujit lui, până la înălţarea lui la cer (Cartea a III-a a Împăraţilor 20, 19-21), când luând cojocul lui Ilie ce căzuse deasupra-i din înălţime, precum şi darul profetic al învăţătorului său, a săvârşit fapte minunate ce le istoriseşte a IV-a Carte a Împăraţilor. El a murit în zilele lui Ioas, pe la 839 înainte de Hristos şi a fost înmormântat în Samaria.

Troparul Sfântului Prooroc Elisei, glasul al 2-lea :

   Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înainte-mergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, bolile goneşte şi pe cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc pe el, le izvorăşte tămăduiri.

Condacul Sfântului Prooroc Elisei, glasul a 2-lea :

   Î ndoit har luând de la Duhul, prooroc minunat te-ai arătat tuturor marginilor, pe cei ce te laudă pe tine izbăvindu-i din primejdii şi dăruind harul minunilor tale celor ce aleargă la tine cu credinţă şi strigă : Bucură-te, proorocule minunate.

   Metodie s-a născut în Siracusa din Sicilia. Făcându-se monah, încă tânăr fiind şi apărând cu mare zel cinstirea icoanelor, a fost exilat îndată de către Mihail Travlu. După ce a murit acesta, Metodie s-a văzut liber, însă numai pentru scurt timp, căci împăratul Teofil l-a pus într-o închisoare întunecoasă, ca într-un mormânt. Aici el primea de mâncare de la un sărac pescar. Când Biserica a dobândit libertatea ei, sub împărăteasa Teodora, Metodie a fost scos din mormânt şi pus pe scaunul patriarhal, în anul 842, însă după 4 ani a încetat din viaţă, la anul 846. Unii susţin, că a încetat din viaţă la anul 857.

Troparul Sfântului Ierarh Metodie, glasul al 8-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Metodie înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Metodie, glasul al 2-lea :

   Pe pământ te-ai nevoit ca un fără de trup, şi cerurile ai moştenit, Metodie, ca cel ce ai apărat până la margini închinăciunea icoanelor, că în dureri şi osteneli, peste seamă petrecând, n-ai încetat cu îndrăzneală mustrând, pe cei ce se leapădă de icoana lui Hristos.

15.
S fântul Prooroc Amos; Fericiţii Augustin şi Ieronim; Sfântul Mucenic Dula; Sfântul Mucenic Isihie de la Durostorum.     Acesta era din oraşul Tecue, din pământul Zabulon, păstor de capre şi de oi. Dar Domnul l-a luat de la paşterea turmei şi i-a zis : "Du-te, profeţeşte poporului meu, Israel". El a început a profeţi în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, cam pe la anul 785 înainte de Hristos.

Troparul Sfântului Prooroc Amos, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Amos, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Amos, glasul al 4-lea :

   Curăţindu-ţi prin Duhul inima cea strălucitoare de lumină, mărite proorocule Amos, ai primit de sus harul proorociei, şi la margini cu mare glas ai strigat : Acesta este Dumnezeul nostru şi nu se va adăuga altul către Dânsul.

16.
Sfântul Tihon făcătorul de minuni, episcopul Amatundei din Cipru; Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei. Sfântul Mucenic Tihon a fost pe timpul împăraţilor Arcadie şi Onorie, la anul 400.

Troparul Cuviosului Tihon, glasul 1 :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Tihon, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Tihon, glasul al 8-lea :

   Întru sihăstrie de Dumnezeu iubitorule, sfinte, petrecând, puterea Mângâietorului de sus ai luat, idolii înşelăciunii ai surpat şi pe popoare a mântui, demonii a goni, bolile a vindeca. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Tihone fericite.

17.
S finţii Mucenici Manuil, Savel şi Ismail, Isavru, Inochentie şi cei împreună, cu dânşii.     Sfinţii Mucenici Manuil, Savel Ismail au fost din Persia, fraţi de sânge şi ostaşi; au pătimit la anul 363 sub Iulian Paravatul.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea :

   Cu credinţa lui Hristos fiind răniţi, preafericiţilor, şi paharul lui cu credinţă bând, închinăciunile perşilor şi îndrăzneala pe pământ aţi surpat, cei întocmai cu numărul Treimii, rugăciuni făcând pentru noi toţi.

18.
Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie, Teodul şi Eterie; Cuviosul Erasm.     Sfântul Mucenic Leontie a pătimit sub Vespasian, la anul 73.

Troparul Sfântului Mucenic Leontie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Leontie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Leontie, glasul al 8-lea :

   Meşteşugirile cele viclene ale tiranilor le-ai ruşinat, şi slujbele elineşti cele fără de Dumnezeu defăimându-le, luminat ai arătat cunoştinţa de Dumnezeu tuturor oamenilor cu învăţăturile dreptei credinţe, de Dumnezeu înţelepţite mucenice. Pentru aceasta, a ta pomenire cinstim cu dragoste, înţelepte Leontie.

19. .)
Sfântul Apostol Iuda, fratele (ruda) Domnului; Cuviosul Zinon şi Paisie cel Mare; Sfântul Mucenic Zosima.     - Dezlegare la vin untdelemn.     Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei 12 Apostoli; a predicat Evanghelia în Mesopotamia, Arabia, Idumeea şi Siria şi a terminat calea misiunii sale muceniceşti, după cum se zice, în Berit, la anul 80.

Troparul Sfântului Apostol Iuda, glasul 1.

   Al lui Hristos frate şi mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Iuda, cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi credinţa ai păzit. Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Condacul Sfântului Apostol Iuda, glasul 1 :

   D in rădăcină slăvită, odraslă de Dumnezeu dăruită ai răsărit nouă, însuţi văzătorule al Domnului, Apostole al lui Dumnezeu frate, propovăduitorule al lui Hristos, preaînţelepte, hrănind toată lumea cu rodul cuvintelor tale, cu credinţa cea ortodoxă a Domnului, preafericite şi tăinuitorule al harului.

Alt Condac al Sfântului Apostol Iuda, glasul al 2-lea :

   Cuminte tare ucenic ales tu te-ai arătat şi stâlp neclintit Bisericii lui Hristos, neamurilor ai propovăduit cuvântul lui Hristos, învăţându-le să creadă într-o Dumnezeire, din care pricină ai şi fost preamărit şi ai primit harul vindecării, ca să vindeci neputinţele celor ce aleargă către tine, Apostole Iuda, întrutot lăudate.

Troparul Cuviosului Paisie, glasul al 3-lea :

   Îngerul cel în trup, cununa călugărilor, omul cel fără de trup, locuitorul cerurilor, dumnezeiescul Paisie se bucură prăznuind împreună cu noi pomenirea sa, dând dumnezeiesc dar celor ce se ostenesc pentru el; pentru aceasta cu multă osârdie să-l slăvim.

Condacul Cuviosului Paisie, glasul al 4-lea :

   C âştigat-ai nevoinţa şi petrecerea înfrânării, tu, cuvioase Paisie, făcătorule de minuni; pentru aceea roagă-te pentru noi, cei ce săvârşim cu credinţă pomenirea ta.

20.
Sfântul sfinţitul Mucenic Metodie, episcopul Patarelor; Cuviosul Calist, patriarhul Constantinopolului.     Sfântul Mucenic Metodie a pătimit în anul 311 sub Diocleţian.

Troparul Sfinţitului Mucenic Metodie, glasul 1 :

   S ângele tău ca a lui Abel în chip tainic strigă de pe pământ către Dumnezeu, de Dumnezeu înţelepte Ierarhe Metodie, cel ce ai propovăduit întruparea lui Dumnezeu; pentru aceasta ai şi ruşinat pe cei ce sprijineau înşelarea lui Origen, şi te-ai mutat în cămara cea cerească; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Metodie, glasul al 4-lea :

   Sfinţit tăinuitor al Preasfintei Treimi, şi propovăduitor dumnezeieştilor porunci celor mai presus de gând, şi întărire binecredincioşilor ai fost, Metodie; căci ai înfruntat cugetele celor rău credincioşi, şi pentru dreapta credinţă te-ai arătat sfinţit mucenic prin sângele tău, şi împreună cu îngerii stând înaintea lui Hristos, roagă-te să ne mântuiască pe noi.

21.
Sfinţii sfinţiţii Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie.     Sfântul Mucenic Iulian fiind în vârstă de 18 ani, a pătimit munci de la prefectul Marian.

Troparul Sfântului Mucenic Iulian, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Iulian, glasul al 2-lea :

   Pe ostaşul cel nebiruit al dreptei credinţe, pe Iulian toţi cu credinţă să-l lăudăm astăzi, şi să strigăm către dânsul : Roagă-te lui Hristos pentru noi.

22.
Sfântul sfinţit Mucenic Eusebie, episcopul Samosatelor; Sfinţii Mucenici Zenon şi Zinas, sluga lui.     Sfântul Mucenic Eusebie a pătimit la anul 338, pe timpul împăratului Constantie, fiul marelui Constantin, care era arian.

Troparul Sfinţitului Mucenic Eusebie, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ar aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Eusebie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Eusebie, glasul al 4-lea :

   Petrecând întru sfinţenie cu dreaptă credinţă, şi trecând calea muceniciei, ai stins jertfele cele idoleşti, sfinţite Eusebie; ci ca unul ce ai îndrăznire către Hristos Dumnezeu, roagă-L ca să mântuiască sufletele noastre.

23.
Sfânta Muceniţă Agripina; Sfântul Mucenic Aristocle.     Sfânta Muceniţă Agripina a pătimit la anul 260, în timpul împărăţiei lui Valerian.

Troparul Sfintei Muceniţe Agripina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Agripina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Agripina, glasul al 4-lea :

   Apropiindu-se ziua cea purtătoare de lumină a chinurilor tale cele luminoase, întru care cinstind pe acestea, Biserica cea dumnezeiască cheamă pe toţi ca să strige ţie cu bucurie : Bucură-te fecioară muceniţă Agripina preacinstită.

24. (†)
N aşterea Sfântului Prooroc, Ioan Botezătorul; Sfântul Ierarh Nichita de Remesiana; Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava     - Praznic şi dezlegare la peşte şi vin.     Acesta era fiu al marelui preot Zaharia şi al Elisabetei, soţia lui, născut din făgăduinţă (Vezi cap. I, Luca). Moaştele Sfântului Ioan cel Nou au fost aduse de la Trapezunt la Suceava (care era pe atunci capitala Moldovei şi reşedinţă a Mitropoliei) în anul 1415 în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, mitropolit al Moldovei fiind Iosif Musat.

Troparul Naşterii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 4-lea :

   Proorocule şi înainte Mergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celei ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-au dezlegat întru mărită şi cinstită naşterea ta, şi întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte.

Condacul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, glasul al 3-lea :

   Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte Mergătorul lui Hristos naşte, şi el este plinirea a toată proorocia; că pe Cel pe Care proorocii mai înainte L-au propovăduit, pe Acesta în Iordan mâna punându-și, s-a arătat Cuvântului lui Dumnezeu, prooroc, propovăduitor, împreună şi înainte Mergător.

25.
S fânta Cuvioasă Muceniţă Fevronia; Sfântul Mucenic Procopie şi Orentie cu fraţii săi.     Sfânta Muceniţă Fevronia a pătimit sub Diocleţian, la anul 286.

Troparul Sfintei Muceniţe Fevronia, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Fevronia, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Fevronia, glasul al 6-lea :

   Mirele meu cel preadulce, Hristoase, a strigat Fevronia, nu-mi este mie cu anevoie a merge pe urma Ta; căci dulceaţa dragostei Tale a întraripat sufletul meu cu nădejdea şi frumuseţea milostivirii Tale, a îndulcit inima mea, ca să beau paharul pătimirii după Tine; ca să mă numesc şi vrednică a dănţui în cămară împreună cu fecioarele cele înţelepte. Pentru aceasta, preacuvioasă răbdătoare de chinuri, cinstind nevoinţele ostenelilor tale, te rugăm pe tine, roagă-te să nu ni se închidă si nouă uşile cămării.

26.
C uviosul David din Tesalonic : Sfântul Ioan, episcopul Goţiei.     Acest cuvios părinte David s-a nevoit în secolul al 6-lea, mutându-se către Domnul, cam pe la anul 530.

Troparul Cuviosului David, glasul al 8-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos si lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte David, duhul tău.

Condacul Cuviosului David, glasul 1 :

   Ca o grădină pururea înflorită, şi aducătoare de roadele virtuţilor, te-ai arătat deasupra copacului celui sădit; ca o pasăre cu bun vers şi mai presus decât raiul, primind în inima ta pomul vieţii, pe Dumnezeu, pe Acesta L-ai lucrat, de Dumnezeu înţelepţite, cu Care ne şi hrăneşti pe noi prin har; roagă-te pururea pentru noi, preafericite David.

27.
Cuviosul Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect.     Cuviosul Samson a trăit în timpul lui Iustinian cel Mare, la anul 541.

Troparul Cuviosului Samson, glasul al 8-lea :

   Întru răbdare ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase, în rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulând. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Samson, milostive fericite, să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 8-lea :

   Ca la un doctor prea ales şi rugător bine-primit, alergăm la dumnezeiasca ta raclă, Samson de Dumnezeu înţelepţite, cuvioase, adunându-ne cu dragoste, cu psalmi şi cu cântări bucurându-ne, preaslăvim pe Hristos, Cel ce ţi-a dat ţie un dar ca acesta de tămăduiri.

28. .
A ducerea moaştelor Sfinţilor doctori şi făcători de minuni fără de arginţi, Chir şi Ioan (vezi 31 ian.); Sfântul Mucenic Papia.

Troparul aducerii moaşte lor Sfinţilor doctori Chir şi Ioan, glasul al 5-lea :

   Minunile Sfinţilor Tăi Mucenici, zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule; pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte şi sceptrurile împărăţiei le întăreşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

Condacul Sfinţilor doctori Chir şi Ioan, glasul al 4-lea :

   Doctoria cea mare a lumii, însoţire a lui Hristos cea dorită, pe luminătorii cei ce strălucesc cu razele tămăduirilor să-i lăudăm credincioşii cu mare glas. Înăuntrul bisericii lor strigând : Chir şi Ioan, dătătorii de minuni şi doctorii celor bolnavi, luminaţi marginile.

29. (†)
S
finţii, slăviţii şi întrutot lăudaţii şi mai-marii Apostoli Petru şi Pavel.     - Sărbătoare şi dezlegare la peşte şi vin.     Petru corifeul apostolilor,fratele lui Andrei cel întâi chemat şi fiul lui Ioan, s-a născut în Betsaida. Întâi a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, iar după aceea a lui Iisus. Întâiul său nume a fost Simon, iar ulterior a fost numit de Iisus, Petru, adică piatră (Matei 16, 15-16). Ca ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos, a fost totdeauna nedespărţit de El (Matei 10,2; 17, 1-3; Luca 6,14), şi împreună cu Ioan şi Iacob cel mai apropiat. A scris două epistole către toate Bisericile. El a suferit moarte martirică în Roma, răstignit fiind cu capul în jos, în timpul persecuţiei lui Nero, la anul 64. Pavel, numit întâi Saul, s-a născut în Tars, capitala Ciliciei, în Asia Mică din seminţia lui Veniamin (Fapte 21, 39). Foarte de timpuriu părinţii l-au trimis în Ierusalim, la renumitul dascăl fariseu, Gamaliil, care l-a învăţat legea lui Moise şi obiceiurile străbune (Fapt. 22, 3; 23, 3). El a mai învăţat şi meşteşugul de a face corturi. Prin dreptul de cetăţenie, dat de Cesarul August Tarsenilor, Pavel era cetăţean roman (Civis romanus). Fiind fariseu zelos, a asistat la uciderea cu pietre a arhidiaconului Ştefan. În urmă, luând autorizare scrisă de la arhierei pentru a persecuta pe creştini, a fost întors cu minune la credinţa creştină, pe calea ce duce la Damasc. Şi astfel s-a făcut apărătorul cel mai înfocat al creştinilor şi predicatorul cel mai zelos al învăţăturii lui Hristos (Fapt. 9, 1 etc; 22, 1 etc.). Pentru că a predicat Evanghelia la neamuri, a fost numit şi Apostolul neamurilor. A scris 14 epistole către diferite Biserici şi persoane. A suferit prin decapitare, moarte martirică la Roma, în acelaşi an cu Sfântul Petru, adică la anul 64 după Hristos.

Troparul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, glasul al 4-lea :

   Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, glasul al 2-lea :

   Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori, căpeteniile ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor şi odihnei Tale; că chinurile acelora şi moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada, Însuţi, Cel ce ştii cele din inimă.

30. † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, Arhiepiscopul Transilvaniei     - Dezlegare la peşte.

Troparul Soborului Sfinţilor Apostoli, glasul al 4-lea :

   Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască, și sufletelor noastre mare milă.
 
Condacul Soborului Sfinţilor Apostoli, glasul al 2-lea :

   Piatra Hristos pe piatra credinţei preamăreşte luminat, pe cel mai ales decât ucenicii, şi împreună cu Pavel toată adunarea celor doisprezece la pomenire astăzi; a căror pomenire săvârşind cu credinţă, pe Cel ce i-a preamărit pe ei Îl preaslăvim.

   S fântul Ierarh Ghelasie a trăit în veacul al XIV-lea, mai întâi ca monah în mănăstirea Râmeţ, apoi mai târziu a fost ales ca Arhiepiscop al Transilvaniei.

Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, glasul al 4-lea :

   De Dumnezeu purtător, Părinte al nostru Ghelasie, povăţuitorul călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, sprijinitorul celor întru necazuri şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii, în ceruri te veseleşti. Cu aceştia, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Condacul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ, glasul al 3-lea :

   Mărturisitor al credinţei ortodoxe şi apărător al Bisericii lui Hristos, preafericite Părinte Ghelasie, purtătorule de biruinţă, ocroteşte cu rugăciunile tale pe binecredincioşii care îţi cântă pururea : Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, Părintele nostru. 

LUNA IULIE


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311. . S finţii doctori, fără de arginţi, făcători de minuni Cosma şi Damian cei din Roma; Sfântul Mavrichie; Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi -      Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Sfinţii Cosma şi Damian erau de profesie medici, vindecând oameni şi dobitoace în dar, necerând de la cei vindecaţi altă răsplată decât credinţa şi mărturisirea în Hristos. Ei au pătimit martiriu în anul 284, sub Cariu şi Numerian şi sunt deosebiţi de sfinţii cu acelaşi nume, pe care îi serbăm la 1 noiembrie.    Sfântul Ierarh Leontie s-a născut din părinţi drept-măritori în oraşul Rădăuti la începutul secolului al XIV-lea. Din pruncie a fost dus de părinţi la sfânta biserică, mai apoi mergea zilnic şi asculta cu toată luarea aminte întreaga slujbă. S-a apropiat foarte mult sufleteşte de părinţii călugări slujitori la catedrala voievodală. Pentru dragostea lui a fost primit în obştea monahală unde făcea ascultare cu multă râvnă şi smerenie. Pentru viaţa lui duhovnicească a fost călugărit primind numele de Lavrentie. Cu binecuvântarea stareţului s-a retras într-un loc sihăstresc în apropiere de Putna, unde a fost hirotonit preot şi numit egumen al acelei obşti. Voievodul Alexandru cel Bun înfiinţând scaunul episcopal la Rădăuţi a numit episcop pe cuviosul Lavrentie. Primind darul arhieriei nu a încetat nici o clipă nevoinţele sihăstreşti. S-a retras din scaunul arhipăstoresc şi a luat schima cea mare la sihăstria Lavra. Şi-a cunoscut mai înainte sfârşitul şi a numit egumen pe cuviosul Daniil Sihastru. Sfintele sale moaşte au fost strămutate în catedrala din Rădăuţi de unde au fost răpite de năvălitori în anul 1639, fără să se ştie până în ziua de astăzi unde au fost duse.

Troparul Sfinţilor doctori Cosma şi Damian, glasul al 8-lea :

   Sfinţilor Doctori cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, Cosma şi Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Condacul Sfinţilor doctori Cosma şi Damian, glasul al 2-lea :

   Cei ce aţi primit harul tămăduirilor daţi sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriţilor, doctori care sunteţi făcători de minuni, şi cu cercetarea voastră surpaţi semeţiile vrăjmaşilor, tămăduind lumea cu minunile.

Troparul Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, glasul al 8-lea :

   În nevoinţe duhovniceşti, toată viaţa ai petrecut-o şi primind harul arhieriei, cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos. Pe Acesta, roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, glasul al 3-lea :

   P e Ierarhul lui Hristos, vasul cel prea ales al Duhului Sfânt, care cu înţelepciune şi smerenie s-a nevoit cu privegherea sihăstriei, şi cu povăţuirea celor încredinţaţi lui pe calea mântuirii, pe Sfântul Ierarh Leontie cu cântări duhovniceşti lăudându-l îl cinstim.

2. .)
P unerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie; Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Aceasta s-a întâmplat la anul 458, în timpul împăratului Leon cel Mare. Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, s-a născut la Borzeşti din părinţi binecredincioşi, Voievodul Bogdan al II-lea al Moldovei şi doamna Maria Oltea. După moartea tatălui său, care a fost ucis de către Petru Aron, Ştefan cel Mare este chemat la tronul Moldovei în ziua de 12 aprilie, anul 1457. În cei 47 de ani de domnie a luptat necontenit pentru apărarea întregii creştinătăţi, cu o deosebită vitejie pornită din evlavia şi nădejdea în Dumnezeu, iar nu pe iscusinţa sa. S-a remarcat prin faptul că după fiecare bătălie purtată, aducea mulţumire Lui Dumnezeu prin zidirea unei Biserici. A avut ca povăţuitor duhovnicesc pe Sfântul Daniil Sihastrul. După o zbuciumată Domnie, a trecut la cele veşnice în anul 1504.

Troparul punerii în raclă a sfântului veşmânt al Maicii Domnului, glasul al 8-lea :

   Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, acoperământul oamenilor, veşmântul şi brâul preacuratului tău trup, puternic acoperământ cetăţii tale ai dăruit, prin naşterea ta ce mai presus de fire, nestricată rămânând, că întru tine şi firea se înnoieşte şi vremea. Pentru aceasta te rugăm, pace lumii tale dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul punerii în raclă a sfântului veşmânt al Maicii Domnului, glasul al 4-lea :

   Îmbrăcăminte de ne stricăciune tuturor credincioşilor, de Dumnezeu dăruită Preacurată, ai dăruit sfinţitul tău veşmânt, cu care sfinţit trupul tău ţi-ai acoperit, Acoperământule al tuturor oamenilor. A cărui punere prăznuim cu dragoste şi grăim cu frică ţie, curată : Bucură-te, Fecioară, lauda creştinilor.

Troparul Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, glasul 1 :

   Apărător neînfricat al dreptei credinţe şi al patriei străbune ocrotitor, mare ctitor de lăcaşuri sfinte, Ştefane voievod, roagă-L pe Hristos, Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi şi din necazuri.
 
Condacul Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, glasul al 8-lea :

   Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, binecredinciosule voievod Ştefane, Sfinte Biserici şi mânăstiri ai înălţat, pe cei săraci ai ajutat şi pe cei greşiţi i-ai îndreptat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu ţi-a dat înţelepciune şi putere ca să biruieşti pe vrăjmaşii ţării şi ai credinţei creştineşti; drept aceea, pentru vredniciile tale, te cinstim, ca pe un evlavios biruitor.

3.
S fântul Mucenic Iachint; cel între sfinţi Părintele nostru Anatolie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Marcu şi Mochian.     Sfântul Mucenic Iachint era din Cesareea Capadociei, servitor în casa împăratului Traian (cubiculorius, valet de Mambre). Refuzând să mănânce din sacrificiile păgâne, a pătimit martiriul la anul 108. Iar Ierarhul, fiind mai întâi preot al Bisericii din Alexandria, în anul 449 a urmat Sfântului Flavian pe scaunul patriarhal al Constantinopolului. A încetat din viaţă la anul 458.

Troparul Sfântului Mucenic Iachint, glasul al 4-lea :

   Mucenicul tău, Doamne, Iachint, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfântului Ierarh Anatolie, glasul al 4-lea :

   Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Anatolie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Iachint, glasul al 4-lea :

   Pom al vieţii în mijlocul sufletului său, credinţa Ta Hristoase, agonisind-o mucenicul Tău, mai cinstit decât raiul Edenului s-a făcut; că lemnul înşelăciunii şarpelui pierzându-l cu îndrăzneala Duhului s-a încununat cu slava Ta, mult-Milostive.

4. C el între sfinţi Părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Cretei, şi Preacuvioasa Marta, mama Sfântului Simeon, făcătorul de minuni; Muceniţa Chiprila.     Sfântul Andrei era din Damasc şi a fost mult timp cleric şi scriitor al lui Teodot, arhiepiscopul Ierusalimului, de unde se şi numeşte ierusalimitul; a fost prezent la al 6-lea sinod ecumenic; s-a făcut diacon al marii Biserici şi apoi arhiepiscop la Creta. A încetat din viaţă în anul 720 sau 723. Pe lângă scrierile sale el a compus şi diferite cântări, între care şi canonul din Joia Mare, care este, poate, cel dintâi canon, ce s-a introdus în Biserică.

Troparul Cuviosului Andrei, glasul al 8-lea :

   Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Andrei, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Cuvioasei Marta, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Marta, duhul tău.

Condacul Cuviosului Andrei, glasul al 2-lea :

   Trâmbiţând luminat dumnezeieştile cântări, cele cu dulceaţă, te-ai arătat luminător prealuminat lumii, cu lumina Treimii strălucind, Cuvioase Andreie. Pentru aceasta toţi grăim către tine : Nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

Condacul Cuvioasei Marta, glasul al 2-lea :

   În rugăciuni stând înainte Domnului şi Preacuratei Fecioarei, Născătoarei de Dumnezeu cântare şi laude aducându-i, cinstită Marta, ai născut pe pruncul cel sfinţit, pe preaminunatul Simeon, pe luminătorul a toată lumea; cu care pururea roagă-te pentru noi toţi.

5.
C uviosul şi purtătorul de Dumnezeu Părintele nostru Atanasie al Atonului, cu ucenicii săi; Cuviosul Lampadie.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Atanasie din Trapezunt, a fost unul dintre cei mai însemnaţi monahi din muntele Athos, unde a clădit mânăstirea cea mai mare de acolo, numită Lavra. A murit pe la sfârşitul secolului al X-lea.

Troparul Cuviosului Atanasie, glasul al 3-lea :

   De viaţa ta cea în trup s-au minunat cetele îngereşti; cum cu trupul la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea mărite, şi ai rănit cetele drăceşti. Pentru care, Atanasie, Hristos ţi-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Atanasie, glasul al 8-lea :

   Ca spre un văzător al fiinţelor celor fără de trup şi ca spre un tâlcuitor cu adevărat strigă către tine turma ta, de Dumnezeu grăitorule : Nu înceta a te ruga pentru robii tăi, ca să fie izbăviţi de ispite şi de primejdii cei ce îţi cântă : Bucură-te, Părinte Atanasie.

Alt Condac al Cuviosului Atanasie, glasul al 2-lea :

   Jugul lui Hristos, Atanasie, şi crucea ta pe umeri ridicând, următor prea ales patimilor Lui te-ai făcut, şi părtaş măririi Lui celei dumnezeieşti, împărtăşindu-te şi desfătării celei fără de sfârşit.

6.
Sfântul Părintele nostru Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniţă Lucia. Sfântul Sisoe s-a nevoit în secolul al IV-lea.

Troparul Cuviosului Sisoe, glasul 1.

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Sisoe, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuviosului Sisoe, glasul al 4-lea :

   Sihăstrind, înger pe pământ te-ai arătat, luminând, cuvioase, gândurile credincioşilor cu dumnezeieştile semne totdeauna. Pentru aceasta pe tine, Sisoe, cu credinţă te cinstim.

7.
Cuvioşii Părinţii noştri Toma cel din Maleon, Acachie cel de la scară; Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi; Sfântul Mucenic Peregrin şi cei împreună cu dânsul.    Cuviosul Toma s-a nevoit în secolul al X-lea, iar Sfânta Muceniţă a pătimit la anul 282, sub Diocleţian. O parte din Sfintele moaşte ale Sfintei Chiriachi, o mână, se află în biserica Sfintei Episcopii a Ruşilor (România), cumpărate de Episcopul Iacov în anul 1787.

Troparul Cuviosului Toma, glasul al 8-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Toma, duhul tău.

Condacul Cuviosului Toma, glasul al 4-lea :

   Mare biruinţă bărbăteşte ai arătat, aprinzându-te de dragostea cea dumnezeiască. Pe împăratul cel stricăcios şi toate cele frumoase le-ai biruit, săvârşind sălăşluirea la Muntele Maleo din care te-ai suit la cele cereşti către Împăratul împăraţilor, Toma; roagă-te neîncetat pentru noi.

Troparul Sfintei Muceniţe Chiriachi, glasul al 8-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Chiriachi, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Chiriachi, glasul al 2-lea :

   Muceniţa lui Hristos ne-a chemat pe noi împreună acum să cântăm cu laude luptele şi dumnezeieştile ei nevoinţe. Căci ea, ca o vitează cu cugetul, după numele ce poartă, este doamnă a gândului şi a patimilor celor necuvioase.

Condacul Cuviosului Acachie, glasul al 2-lea :

   Lumea părăsind din pruncie, ai urmat lui Hristos, preaînţelepte, Acachie cuvioase, și râvnind umilinţei lui celei de bunăvoie, ai surpat mândria tiranului. Roagă-te dar neîncetat, pentru noi toţi.

8. .
S fântul Mare Mucenic Procopie; Sfânta Muceniţă Teodosia; Sfinţii Mucenici: Epictet şi Astion.     Sfântul Mucenic Procopie a pătimit pe la anul 290, sub Diocleţian.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Procopie, glasul al 8-lea :

   N u de la oameni, ci de la Dumnezeu primind chemare, sfinte, ai lăsat credinţa părintească cea rea, şi slujbele cele orânduite; şi râvnind după Hristos ca un al doilea Pavel, ai suferit multe osteneli şi răni. Şi primind acum cununa cea făgăduită, Mare Mucenice Procopie, roagă-te lui Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Procopie, glasul al 2-lea :

   C u râvnă dumnezeiască spre Hristos fiind aprins, şi cu cinstita Cruce păzit, întărâtarea vrăjmaşilor şi îndrăznelile ai surpat, Procopie. Şi cinstita Biserică ai înălţat-o, întru credinţă sporind şi luminându-ne pe noi.

9.
Sfinţiţii Mucenici Pangratie, episcopul Tavromeniei şi Chiril episcopul Gortinei; Sfântul Mucenic Andrei şi Prov.     Acesta era din Antiohia, contemporan al Apostolilor. A primit credinţa în Hristos prin Apostolul Petru.

Troparul Sfinţitului Mucenic Pangratie, glasul al 4-lea :

   Ş i părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Pangratie, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai ca o stea luminoasă tavromenilor Pangratie, şi ai fost sfinţit pătimitor pentru Hristos, înaintea Căruia stând acum, roagă-te pentru cei ce te cinstesc pe tine, fericite.

10.
Sfinţii 45 de Mucenici cei din Nicopolea Armeniei; Sfinţii Mucenici : Vianor, Silvan şi Apolonie.
     Tot în această zi şi pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Antonie din Lavra Pecersca din Chiev, a celui ce a fost începător al tuturor monahilor din Rusia. Aceşti Sfinţi Mucenici au pătimit sub Licinie, la anul 315.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea :

   Multe chinuri aţi suferit pentru Hristos, Mucenicilor, toată mulţimea zeilor cea idolească şi toată înşelăciunea învăţăturii celei rele aţi surpat, călcând acestea cu puterea lui Hristos. Iar pe noi pe toţi ne-aţi învăţat să cântăm cu credinţă : Aliluia.

Troparul Cuviosului Antonie al Pecerscăi, glasul al 4-lea :

   Din tulburările lumeşti ieşind şi cu lepădarea lumii evangheliceşte lui Hristos ai urmat, şi viaţă asemenea cu a îngerilor vieţuind, în limanul cel lin al sfântului Munte al Atonului ai ajuns. De unde cu binecuvântarea părinţilor în muntele Chievului venind, şi acolo cu iubirea de osteneală viaţa săvârşindu-ţi, patria ta o ai luminat, şi mulţimii călugărilor calea care duce către cereasca împărăţie arătând-o, pe aceasta lui Hristos o ai dus, pe care roagă-l, Antonie preacuvioase, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Antonie al Pecerscăi, glasul al 4-lea :

   Te-ai supus pe sine-ţi preaiubitului Dumnezeu din tinereţe, mai vârtos decât toţi, Cuvioase, şi aceluia din tot sufletul cu dragoste ai urmat şi cele stricăcioase ale lumii întru nimic socotindu-le; în pământ peşteră ţi-ai făcut şi într-însa împotriva meşteşugurilor nevăzutului vrăjmaş, bine nevoindu-te, ca nişte raze luminoase ale soarelui în toate marginile pământului ai strălucit, din care veselindu-te ai trecut către cămara cea cerească. Şi acum cu îngerii înaintea scaunului Stăpânului stând, adu-ţi aminte de noi cei ce cinstim pomenirea ta, ca să strigăm ţie : Bucură-te, Antonie, părintele nostru.

11. .
S fânta şi lăudata Muceniţă Eufimia, care a fost hotarul părinţilor; Sfânta Olga împărăteasa; Sfântul Marcian.     În anul 451, fiind convocat sinodul al 4-lea ecumenic de la Calcedon împotriva lui Eutihie şi Dioscur, după multe dezbateri, au convenit atât ortodocşii, care erau 630 de părinţi, precum şi adversarii, ca fiecare din părți să scrie într-o deosebită carte "Mărturisirea" credinţei sale şi să ceară de la Dumnezeu ca să arate, care din două este adevărată. Apoi punând în sicriul moaştelor Sfintei Eufimia, amândouă mărturisirile, sigilându-l au plecat; iar după rugăciuni de trei zile şi trei nopţi, deschizându-l în prezenţa împăratului, mărturisirea ereticilor au găsit-o sub picioarele Sfintei, iar aceea a ortodocşilor în mâinile ei.

Troparul Sfintei Muceniţe Eufimia, glasul al 3-lea :

   Ai veselit pe cei drept-credincioşi, şi ai ruşinat pe cei rău-mărturisitori, Eufimia, preafrumoasă fecioară a lui Hristos. Căci ai întărit dogmele Sinodului al patrulea, pe care Părinţii bine l-au rânduit. Muceniţă mărită, roagă-L pe Hristos Dumnezeu ca să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul Sfintei Muceniţe Eufimia, glasul al 4-lea :

   Lupte în chinuiri, lupte în credinţă ai purtat cu căldură pentru Hristos, Mirele tău. Şi aşa precum ai zdrobit eresurile, aşa şi acum întărâtările vrăjmaşilor supune-le sub picioarele poporului nostru, rugând pe Născătoarea de Dumnezeu. Căci tu ai luat de la cei şase sute şi treizeci purtători de Dumnezeu părinţi, hotarul credinţei, şi l-ai păzit pe el, ceea ce eşti prealăudată.

Troparul Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei, glasul 1 :

   Cu aripile cunoştinţei de Dumnezeu, întraripându-ţi mintea ta, ai zburat mai presus de făptura cea văzută, căutând pe Dumnezeu şi Ziditorul a toate şi pe Acela aflându-l, naştere prin botez iarăşi ai luat, îndulcindu-te de pomul vieţii; neputredă petreci în veci, Olga, pururea mărită.

Condacul Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei, glasul al 4-lea :

   Să cântăm astăzi pe Dumnezeu, făcătorul de bine al tuturor, pe Cel ce a preamărit în Rusia pe Olga cea de Dumnezeu înţelepţită, ca să ne dea, cu rugăciunile ei, iertare de greşale sufletelor noastre.

12.
Sfinţii Mucenici Proclu şi  Ilarie; Cuviosul Părintele nostru Mihail cel din Malein; Sfânta Veronica.     Tot în această zi, pomenirea Sfintei Icoane a Maicii lui Hristos Dumnezeu "Prodromiţa". Sfinţii Mucenici Proclu şi Ilarie au pătimit pe timpul împăratului Traian, la anul 100; iar cuviosul a trăit pe la anul 631. Sfânta Icoană Prodromiţa s-a închipuit prin dumnezeiască iconomie, cu minune, în capitala Moldovei, Iaşi, în anul 1863, luna iunie, 28 de zile. Ea a fost comandată de părinţii ieroschimonahi Nifon şi Nectarie, fondatorii schitului Prodromul, pictorului Iordache Nicolau, care a lucrat cu multă sârguinţă, cu post şi rugăciune, la săvârşirea acesteia. Când a ajuns la finisarea feţelor a observat că nu reuşea să obţină calitatea cuvenită şi pe cât se străduia, pe atât lucrul se strica şi mai rău. Fiind foarte întristat a lăsat pentru a doua zi continuarea, când a descoperit că faţa Maicii Domnului şi a Pruncului Iisus erau făcute desăvârşit prin minune. Această Sfântă Icoană a devenit făcătoare de minuni şi se află la Schitul Românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuviosului Mihail, glasul al 4-lea :

   Întru tine Părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând Crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii, împreună se bucură, Sfinte Preacuvioase Părinte Mihaile, duhul tău.

Condacul Cuvioşilor Proclu şi Ilarie, glasul al 4-lea :

   Pătimirea cea cinstită a lui Produ şi Ilarie a strălucit ca o stea de dimineaţă, luminându-ne pe noi cu strălucirile minunilor. Pentru acesta primim pomenirea voastră, mucenicilor. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Mihail, glasul al 2-lea :

   Greutatea cea trupească prin fapte o ai uşurat, iar repezirea sufletului prin luminare o ai întraripat, Mihaile, şi te-ai arătat locaş Treimii; pe Care luminat văzându-o, fericite, roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

Troparul Sfintei Icoane „Prodromiţa”, glasul 1 :

   Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii icoanei tale cu dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind; căci prin ea celor credincioşi dăruieşti cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta grăim către tine : Slavă fecioriei tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă, ceea ce eşti una binecuvântată.

Condacul Sfintei Icoane „Prodromiţa", glasul al 8-lea :

   Chipului tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne închinăm credincioşii, cinstindu-l după vrednicie; căci ne păzeşti şi ne izbăveşti din ispite şi din toate relele întâmplări. Pentru aceasta mulţumind grăim ţie : Bucură-te Fecioară, nădejdea şi slava creştinilor.

13. .
Soborul Arhanghelului Gavriil; Preacuviosul Părintele nostru Ştefan Savaitul; Sfânta Muceniţă Golinduh.     Cuviosul Ştefan era frate al lui Teodor Studitul (noiembrie 11) şi împreună au lucrat canoanele din Triod, după cum spune Codrin, în zilele împăratului Leon Armeanul, şezând la Biserica Sfântul Roman (noiembrie 18). Devenind apoi arhiepiscop al Tesalonicului, a fost exilat de două şi de trei ori pentru piosul său zel şi cinstirea sfintelor icoane. Şi după multe suferinţe în exil, a încetat din viaţă în anul 833.

Troparul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 4-lea :

   Mai-mare voievodule al oştilor cereşti, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, caprin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu dinadinsul şi grăim : Mântuieşte-ne din nevoi, Gavriile, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Troparul Cuviosului Ştefan, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ştefan înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 6-lea :

   Tu fiind mai mare peste slujitorii cei fără de trup, ţie unuia s-a încredinţat înfricoşătoarea taină cea rânduită mai înainte de veci, Gavriile preaslăvite. Adică naşterea cea de negrăit a Sfintei Fecioare, către care ai grăit : Bucură-te ceea ce eşti plină de dar. Pentru aceasta după datorie credincioşii cu veselie pururea te fericim.

Condacul Cuviosului Ştefan, glasul al 4-lea :

   Cercând adâncime a înţelepciunii, Ştefane, te-ai învrednicit a o câştiga după bună plăcere. Şi prin dureri ai dobândit piatra cea de mult preţ a înţelepciunii, preafericite.

   Se cuvine a ştii, că, de se va întâmpla 13 iulie în zi de duminică, asemenea şi următoarele zile 14, 15,16,17,18 şi 19, atunci se cântă slujba pomenirii sfinţilor părinţi.

14.
S fântul Apostol Achila; Sfinţii Mucenici Iust şi Irac1ie. Sfântul Apostol Achila era un Iudeu din Pont, de meserie făcător de corturi.     Aflându-se în Corint cu femeia sa Priscila, a dat găzduire Apostolului Pavel (Fap. Ap. 18, 2-3) şi primind prin el credinţa în Hristos, a urmat lui de atunci împărtăşind cu dânsul ostenelile şi pericolele pentru predicarea Evangheliei (Ep. către Rom. 16, 2-4). Când, unde şi cum a pătimit, nu se ştie.

Troparul Sfântului Apostol Achila, glasul al 8-lea :

   Apostole Sfinte, Achila, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol, glasul al 4-lea :

   Împreună cu apostolii pe scaun şezător, şi împreună-călător fiind, apostole, lumea cu învăţăturile şi cu minunile ai luminat-o, cununa slavei, Achila, luând.

15. .
Sfinţii Mucenici : Chiric şi Iulita; Cuviosul Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului.     Iulita a fost în timpurile lui Diocleţian, din oraşul Iconiu. Temându-se de persecuţia ce se ridicase atunci împotriva creştinilor, luă pe fiul ei Chiric, care era de trei ani, şi veni în Seleucia. Găsind însă şi aici aceleaşi pericole, trecu în Tars din Cilicia. Aici prinzându-o domnitorul, despărţi pruncul de mama sa şi căuta să-l atragă prin linguşiri. Copilul însă, invocând numele lui Hristos, îl lovi în pântece cât putu; atunci domnitorul mâniindu-se, aruncă copilul pe treptele tribunalului unde şi-a dat şi sufletul. Iar fericita mamă, care suferise multe munci mai înainte a pătimit moarte mucenicească prin tăierea capului în anul 296.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Chiric si Iulita, glasul al 4-lea :

   În braţe purtând, muceniţa lui Hristos, Iulita pe Chiric, în privelişte, ca o maică bucurându-se, a grăit : Tu eşti, Hristoase, lauda mucenicilor.

   T ot în această zi pomenirea Sfântului şi întocmai cu apostolii, marelui Cneaz Vladimir celui ce din Sfântul Botez s-a numit Vasile.

Troparul Sfântului Vladimir, luminătorul Rusiei, glasul al 4-lea :

   Asemănatu-te-ai neguţătorului, care caută piatra cea scumpă, mărite puternice Vladimir, şezând pe scaun înalt în maica cetăţilor, de Dumnezeu păzitul Chiev, ispitind şi trimiţând către Ţarigrad, ca să ştie pentru dreptmăritoarea credinţă, şi ai aflat pe Hristos piatra cea fără de preţ, care te-a ales ca pe al doilea Pavel, şi a scuturat în sfânta scăldătoare orbirea cea sufletească, împreună şi cea trupească. Pentru aceea serbăm adormirea ta, poporul tău fiind. Roagă-te să se mântuiască începătoriile Rusiei a stăpânirii tale, iubitorul de Hristos împărat şi mulţimea celor ce se stăpânesc.

Condacul Sfântului Vladimir, luminătorul Rusiei, glasul al 8-lea :

   Asemănatu-te-ai marelui Apostol Pavel întru cărunteţe, întrutot mărite Vladimire, că toată osârdia cea pentru idoli, ca pe o jucărie copilărească lăsând, ca un bărbat desăvârşit te-ai împodobit cu porfira dumnezeiescului botez; şi acum stând cu veselie înaintea Stăpânului Hristos, roagă-te să se mântuiască începătorii stăpânirii Rusiei şi mulţimea celor stăpâniţi.

16.
Sfinţii sfinţiţii Mucenici Atinoghen, cu cei zece ucenici ai lui.     Sfântul Mucenic Antinogen era din Sevastia Capadociei şi s-a făcut episcop, după Sinaxaristul Pidahloei (probabil al Pidei şi Hloei, care erau oraşe în Capadocia, sub mitropolitul Sevastiei). El a pătimit sub Diocleţian în anul 290. Se zice că, mergând spre rugul ce i se pregătise a cântat Lumină lină etc. în lauda Sfintei Treimi.

Troparul Sfinţitului Mucenic Antinoghen, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Antinoghen, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Antinoghen, glasul al 4-lea :

   Urmând cuvântul Stăpânului, ca un păstor ales ţi-ai pus sufletul tău pentru oile lui Hristos, sfinţite Mucenice Antinoghen; pentru aceasta te lăudăm, şi împreună cu tine pe cei zece ucenici ai tăi, care, ocârmuindu-se cu frica lui Dumnezeu şi cu învăţătura ta, au pătimit. Pentru aceea ca pe nişte bineplăcuţi v-a încununat pe voi Stăpânul cu dreapta cea începătoare de viaţă. Pe care rugaţi-L pentru noi toţi.

   Se cuvine a ştii că întru această zi se face amintirea sfinţilor părinţi de la sinoadele ecumenice: I-iu (325), al II-lea (381), al III-lea (431), al IV-lea (451), al V-lea (553) şi al VI-lea (680). Duminica Sfinţilor Părinţi (Cei 630 Sfinţi Părinţi ai Sinodului IV de la Calcedon)

Troparul Sfinţilor Părinţi ai Sinodului IV, glasul al 8-lea :

   Preaslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat, şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi pe toţi ne-ai îndreptat, mult-Îndurate, slavă Ţie.

Condacul Sfinţilor Părinţi ai Sinodului IV, glasul al 8-lea :

   Propovăduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor au întărit credinţa Bisericii; care, purtând haina adevărului, cea ţesută din teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe.

17. .
S fânta Mare Muceniţă Marina; Sfântul Eufrasie, episcopul Ieropolei; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic.     Sfânta Muceniţă Marina era din Pisidia Ciliciei, în timpurile lui Claudiu, unica fiică a unui preot idolatru. Rămânând orfană de mamă, a fost încredinţată unei femei de la care a învăţat credinţa lui Hristos. În vârstă de 15 ani, a fost prinsă de domnitorul Olimbriu, care a întrebat-o de numele, patria şi credinţa ei. Ea răspunse : "Mă numesc Marina, sunt născută şi crescută în Pisidia şi chem numele Domnului meu Iisus Hristos." Atunci, după multe chinuri, i s-a tăiat capul, în anul 276.

Troparul Sfintei Muceniţe Marina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Marina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Marina, glasul al 3-lea :

   Cu frumuseţile fecioriei fiind împodobită, fecioară, cu cununi ne stricăcioase te-ai încununat, Marina, şi cu sângiuirile muceniciei vopsindu-te şi cu minunile tămăduirilor luminându-te, muceniţă, ai luat cu bunăcredinţă plată de biruinţă pentru patima ta.

18.
S fântul Mucenic Emilian din Durostor; Sfântul Mucenic Iachint, cel din Amastrida; Sfinţii Mucenici : Pavel, Teis şi Valentina.     Sfântul Mucenic Iachint, născut în Amastrida din părinţi creştini, Teoclit şi Teopila, a pătimit în secolul al IV-lea, iar Emilian a pătimit în timpul lui Iulian Paravatul la anul 361.

Troparul Sfântului Mucenic Emilian, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Emilian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Emilian, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai luminos luminător, mucenice, şi cu strălucirile minunilor luminezi toată făptura, izgonind totdeauna negura patimilor de la cei ce te cinstesc pe tine, mărite Emiliane.

19.
C uvioasa Maica noastră Macrina, sora Marelui Vasile; Cuvioşii Părinţii noştri Dia şi Teodor episcopul.    Cuviosul Die a vieţuit în timpul împăratului Teodosie cel Mare, pe la anul 379 după Hristos; iar cuvioasa Macrina s-a mutat către Domnul la anul 370.

Troparul Cuvioasei Macrina, glasul al 8-lea :

   Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Macrina, duhul tău.

Troparul Cuviosului Dia, glasul 1 :

   Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Părintele nostru Dia, cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea cereştile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Mărire celui ce ţi-a dat ţie putere, mărire celui ce te-a încununat pe tine, mărire celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul Cuvioasei Macrina, glasul al 4-lea :

   Iubind din toată inima pe Dumnezeu cel bun, Preacuvioasă Macrina, şi cinstita Cruce a Acestuia pe umeri luând, cu osârdie ai urmat Lui, de unde ai şi aflat iertare de greşeli.

Condacul Cuviosului Dia, glasul al 2-lea :

   Î ntrarmându-te dumnezeieşte cu curăţia sufletului şi ţinând în mâini ca o suliţă rugăciunea cea neîncetată, cu tărie ai tăiat taberele demonilor, Die, părintele nostru, făcătorule de minuni, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

20. †)
S
fântul, slăvitul Prooroc Ilie Tezviteanul; Sfântul Mucenic Secund din Sirmium.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.    Sfântul Prooroc Ilie este fiu a lui Sovac, din seminţia lui Aaron. A fost cu 816 ani înainte de Hristos şi a profeţit 25 de ani. Pentru a pedepsi pe poporul ce se abătuse din căile Domnului, prin rugăciunea către Dumnezeu a încuiat cerul de nu a plouat trei ani şi şase luni. Tot prin rugăciune a pogorât foc din cer care a mistuit jertfele, împrejurul cărora se aflau mai multe vase de apă; a văzut pe Dumnezeu pe muntele Horeb, pe cât aceasta i-a fost cu putinţă ca om, a despărţit Iordanul cu cojocul său, iar când s-a ridicat spre cer cu car şi cai de foc, a dat lui Elisei cojocul său ca semn de îndoit dar a lui Dumnezeu asupra lui.

Troparul Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul, glasul al 4-lea :

   Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis de sus lui Elisei dar, goneşte bolile şi pe cei leproşi curăţeşte. Pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le izvorăşte tămăduiri.

Condacul Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul, glasul al 2-lea :

   Proorocule şi înainte-văzătorule al lucrurilor celor mari ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care cu cuvântul tău ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe Unul, Iubitorul de oameni.

21.
Cuvioşii Părinţii noştri Simeon, cel ce s-a făcut nebun pentru Hristos, şi Ioan, cel ce a sihăstrit împreună cu dânsul şi Sfântul Prooroc     Iezechiel. Sfinţii Simeon şi Ioan au fost din Mesopotamia, în timpul împărăţiei lui Iustin tânărul, în anul 518. Alţii spun că Simeon, petrecând mai înainte 29 de ani în pustietate, trecu apoi în Emesa Siriei, unde s-a săvârşit, prefăcându-se că este nebun. El a murit în anul 570, iar Iezechiel a fost cu 550 ani înainte de Hristos.

Troparul Cuvioşilor Simeon şi Ioan, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta, de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Troparul Sfântului Prooroc Iezechiel, glasul al 2-lea :

   Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Iezechiel, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Cuvioşilor Simeon şi Ioan, glasul 1 :

   Cei ce aţi săvârşit viaţa creştineşte cu dreapta credinţă, vase curate ale Treimii arătându-vă, Simeoane şi Ioane de Dumnezeu purtători prealăudaţi, acum cereţi să trimită din destul curăţire şi pace sufletelor noastre, părinţi preafericiţi.

Condacul Sfântului Prooroc Iezechiel, glasul al 4-lea :

   Arătatu-te-ai prooroc lui Dumnezeu, Iezechiele minunate, şi mai înainte tuturor ai vestit întruparea Domnului, a Mielului şi Ziditorului, Fiului lui Dumnezeu, Care S-a arătat în veci.

22. .
Sfânta Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, Cuvioasa Marcelia.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.    Sfânta Mironosiţă Maria era dintr-un oraş al Galileei, numit Magdala, de unde şi supranumirea ei de Magdalena. Fiind bântuită de şapte demoni, s-a vindecat cu darul Domnului Hristos, căruia i-a urmat apoi până la patima lui cea de bunăvoie şi s-a făcut purtătoare de mir. Ea a fost cea dintâi care a văzut pe Hristos înviat. După Înălţarea Domnului nu se ştie ce s-a făcut. Unii spun că a murit în Efes, predicând acolo pe Hristos.

Troparul Sfintei Mironosiţe, Maria Magdalena, glasul al 4-lea :

   Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena ai urmat, şi ai păzit îndreptările şi legile Lui. Pentru aceasta astăzi preasfinţită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credinţă şi te cinstim cu dragoste.

Condacul Sfintei Mironosiţe, Maria Magdalena, glasul al 4-lea :

   Dumnezeu, Cel mai presus de fiinţă, umblând în lume cu trup, mironosiţă, adevărată următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ţi-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta şi tămăduiri prea multe ai făcut şi, după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.

23.
A ducerea moaştelor Sfântului sfinţitului Mucenic Foca; Sfinţii Mucenici Apolinarie şi Vitalie, episcopii Ravenei; Trofim, Teofil şi cei împreună cu dânşii. Sfinţii Mucenici Trofim şi Teofil au pătimit la anul 308, pe timpul împăratului Diocleţian.

Troparul Sfinţitului Mucenic Foca, glasul al 4-lea :

   Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Foca, glasul al 6-lea :

   Ca un arhiereu ai adus jertfă, părinte, şi mai pe urmă jertfă vie te-ai adus pe tine însuţi, pentru Hristos Dumnezeu, mărturisind după lege, întărindu-te de la îngeri, şi moartea voind, fiind împreună cu cei ce-ţi grăiesc ţie : Vino, Foca, cu noi şi nimeni împotriva noastră.

24. .
Sfânta Mare Muceniţă Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen.     Sfânta Muceniţă Hristina a pătimit la anul 200, pe timpul împăratului Sever.

Troparul Sfintei Muceniţe Hristina, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Hristina, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
 
Condacul Sfintei Muceniţe Hristina, glasul al 4-lea :

   Porumbiţă cu chip de lumină te-ai cunoscut, având aripi de aur, şi către înălţimea cerurilor ai zburat, cinstită Hristina. Pentru aceasta săvârşim, mărită, prăznuirea ta, închinându-ne cu credinţă raclei moaştelor tale, din care izvorăşte tuturor cu adevărat dumnezeiască tămăduire sufletelor şi trupurilor.

25. .)
Adormirea Sfintei Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu; Sfintele femei Olimpiada şi Eupraxia.     - Dezlegare la vin şi la untdelemn.     Sfânta Ana a trăit, după tradiţie, 79 de ani, iar soţul ei, Ioachim, 80. Nu se ştie însă care din cei doi a murit mai înainte.

Troparul Sfintei Ana, glasul al 4-lea :

   Pe ceea ce a născut Viaţa, în pântece ai purtat-o, pe preacurata Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu gânditoare Ana. Pentru aceasta acum la primirea cerească, unde este locaşul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste, iertare de greşeli, pururea fericită.

Condacul Sfintei Ana, glasul al 2-lea :

   P omenirea moşilor lui Hristos să o prăznuim, cerând cu credinţă ajutorul lor, ca să se izbăvească de tot necazul toţi cei ce cântă : Dumnezeul nostru fii cu noi, Cel ce ai preaslăvit pe aceştia precum ai binevoit.

26.
Sfinţii sfinţiţii Mucenici Ermolae, Ermip şi Ermocrat; Sfânta Cuvioasă Muceniţă Paraschevi.     - Dezlegare la vin şi untdelemn.     Sfântul Mucenic Ermolae cu cei împreună cu dânsul, adică Ermip şi Ermocrat, erau preoţi ai Bisericii Nicomidiei. Ei au pătimit sub Maximian, în anul 306. Paraschevi era fiica unor părinţi dreptcredincioşi dintr-un sat al Romei; numele ei se datorează împrejurării, că ea s-a născut în ziua de vineri (greceşte : Paraschevi). Din mică copilărie, ea a fost instruită în cărţile sfinte şi a petrecut viaţa ei studiind Sfânta Scriptură şi întorcând pe mulţi la credinţa în Hristos. În zilele lui Antonin Piu a fost prinsă şi îndemnată a se închina idolilor, dar ea răspunse cu vorbele proorocului Ieremia (10, 11): "Zeii care nu au făcut cerul şi pământul, vor pieri de pe faţa pământului şi de sub cerul acesta". După multe chinuri, i s-a tăiat capul, în anul 140.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Cuvioasei Muceniţe Paraschevi, glasul 1 :

   Osârdia ta asemenea chemării făcând-o, ceea ce eşti cu acelaşi nume numită, credinţa ta întocmai cu numele întru locuinţă ai moştenit-o, Paraschevi cea purtătoare de chinuri. Pentru aceasta verşi tămăduiri şi te rogi pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Ermolae, glasul al 4-lea :

   Petrecând cu bună credinţă ca un sfinţit, ai primit cununa muceniciei şi stingând jertfele cele idoleşti, ai fost bun păstor turmei lui Hristos, preaînţelepte, şi dascăl adevărat al lui Pantelimon. Pentru aceasta cu cântări te cinstim pe tine, zicând : Mântuieşte-ne pe noi pururea din nevoi prin rugăciunile tale, Părintele nostru Ermolae.

Condacul Cuvioasei Muceniţe Paraschevi, glasul al 2·lea :

   Purtătoarei de chinuri Paraschevi, credincioşilor veniţi, cântare cu un glas să-i cântăm, că străluceşte cu minunile în lume, alungând întunericul înşelăciunii şi dând dar fără pizmuire celor ce cu credinţă strigă : Bucură-te, muceniţă mult părtinitoare.

27. †
Sfântul Mare Mucenic şi tămăduitor Pantelimon; Cuvioasa Antuza; Cuviosul Marcel.    Sfântul Mucenic Pantelimon era din Nicomidia; tatăl său Eustorgiu era păgân, mama lui însă, Euvula, era creştină. În credinţa lui Hristos l-a catehizat Sfântul Ermolae (26 iulie), care l-a şi botezat. El a învăţat medicina pe care o exercita cu multă iubire de oameni, de unde i s-a şi dat numele de Pantelimon (îndurător către toţi), în locul numelui său de mai înainte Pantoleon. Tămăduind odată pe un orb, i-a luminat în acelaşi timp şi ochii sufleteşti, spre a cunoaşte adevărul şi aceasta a fost cauza martiriului său. Căci, fiind întrebat fostul orb, cine şi cum l-a vindecat, el a mărturisit cu îndrăzneală adevărul, de aceea el a fost omorât îndată; iar pe Pantelimon prinzându-l, l-au chinuit şi apoi i-au tăiat capul în anul 305 sub Maximian.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, glasul al 3·lea :

   Purtătorule de chinuri, Sfinte şi tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, glasul al 5-lea :

   Următor fiind Celui milostiv, şi dar de tămăduiri de la Dânsul luând, purtătorule de chinuri şi mucenice al lui Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale bolile noastre cele sufleteşti vindecă-le, gonind pururea smintelile luptătorului, de la cei ce strigă cu credinţă : Mântuieşte-ne pe noi, Doamne.

28.
Sfinţii Apostoli şi Diaconi : Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Cuviosul Părinte Pavel Xiropotamiteanul.     Aceştia sunt dintre cei 7 diaconi, aleşi de Sinodul Sfinţilor Apostoli din Ierusalim (Fapt. Apost. 6, 5).
 
Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Diaconi cinstiţi, singuri văzători ai Cuvântului şi vase alese v-aţi arătat prin credinţă, Nicanor şi Prohor, Parmena şi Timon mărite. Pentru aceasta astăzi a voastră sfinţită pomenire prăznuim întru veselia inimii, pe voi fericindu-vă.

Troparul Cuviosului Pavel, glasul al 4-lea :

   Înger în trup, temelie a sihaștrilor, Pavel măritul, împodobitorul cel dintâi al Mânăstirii Xeropotamului, chemă de sus mulţimea îngerilor; iar de jos adună cetele ucenicilor săi, ca să cânte cu cântări dumnezeiască pomenirea sa.

Condacul Cuviosului Pavel, glasul al 8-lea :

   Ca cel ce ai fost sfinţit şi dumnezeiesc locaş al Treimii, prin viaţa cea întocmai cu a îngerilor, te lăudăm noi fiii tăi, de Dumnezeu purtătorule. Ci ca cel ce ai îndrăzneală spre aceasta, roagă-te Sfintei Treimi să ne mântuiască degrab din tot felul de mâhniri, ca să cântăm ţie : Bucură-te Pavele, Părintele nostru.

29.
Sfinţii Mucenici : Calinic, Veniamin şi Mamant; Sfânta Muceniţă Teodota. Sfântul Mucenic Calinic este de loc din Cilicia şi a pătimit în anul 290 după Hristos.

Troparul Sfântului Mucenic Calinic, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Calinic, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Troparul Sfintei Muceniţe Teodota, glasul al 4-lea :

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Teodota, strigă cu mare glas : Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Calinic, glasul al 2-lea :

   Cele de sus frumoase după vrednicie acum le-ai moştenit, căci de dragostea lui Hristos aprinzându-te, Calinic, asupra focului prin aceasta bărbăteşte ai îndrăznit. Aceluia şi acum stându-I înainte, nu înceta rugându-te pentru noi toţi.

30.
Sfinţiţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos şi Andronic; Sfânta Munceniţă Iulita.     Sfinţii Sila şi Silvan sunt dintre cei 70 de Apostoli. Sila a fost episcop în Corint, iar Silvan în Tesalonic.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli, glasul al 4-lea :

   Vițe ale viei lui Hristos v-aţi arătat, înţelepţilor, aducând strugurii faptelor bune şi izvorând nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie şi prăznuim cinstită pomenirea voastră, Apostoli ai Domnului care vă rugaţi, pentru iertarea greşelilor noastre.

31. .
Î nainte-prăznuirea scoaterii cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sfântul Iosif cel din Arimateea.     În această zi se lasă sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. Despre scoaterea Sfintei Cruci vezi la 1 august, iar Evdochim provenea din părinţi dreptcredincioşi şi de neam strălucit, din Capadocia. El a petrecut toată viata sa în pioşenie şi dreptate şi a adormit în Domnul în anul 840, în timpurile lui Teofil iconomahul.

Troparul Sf. Evdochim glasul al 4-lea; şi a Sfintei Cruci, glasul 1 :

   Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereştile locaşuri, păzeşte şi după moarte nevătămat trupul tău, sfinte, că tu cu curăţie şi cu cinstită viaţă, fericite, ai vieţuit, nespurcându-ţi trupul. Pentru aceasta cu îndrăzneală roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi.

Slavă ... Şi acum ...

   Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacul Sfântului Evdochim, glasul al 3-lea :

   Cinstită pomenirea ta astăzi, pe noi ne-a adunat la Dumnezeiasca raclă a moaştelor tale. Căci pentru toţi cei ce se apropie şi se închină, se alungă toată vătămarea demonilor şi izbăvesc degrab de felurite boli, fericite Evdochime.
LUNA AUGUST

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 311. .) S coaterea cinstitelor lemne ale Cinstitei şi de viață făcătoarei Cruci. Sfinţii şapte fraţi Mucenici Macabei, ale căror nume sunt : Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim şi Marcel, şi maica lor Solomoni; precum şi dascălul lor, Eleazar.    Din cauza bolilor, care erau de obicei în luna lui august era un obicei vechi în Constantinopol, să scoată zilele acestea cinstitul lemn al Crucii pe uliţe şi pieţe, pentru sfinţirea locului şi scăpare de boli. Şi anume, în ziua de ieri scoţându-l din visteria împărătească, îl depuneau pe Sfânta Masă a Bisericii Mari (Sfânta Sofia); iar în ziua de astăzi şi următoarele zile până la Adormirea Maicii Domnului, făcând cu dânsul procesiuni prin tot oraşul. Iar Sfinţii Macabei, ale căror nume sunt : Abim, Antonin, Gurie, Eleazar, Evsevona, Achim şi Marcel, de neam iudei şi păzitori exacţi ai legilor strămoşeşti, au fost în timpul lui Antioh, supranumit Epifane, rege al Siriei şi inamic neîmpăcat al Iudeilor. Ei toţi împreună cu mama şi învăţătorul au pătimit moartea mucenicească în anul 168 înainte de Hristos.

Troparul Sfintei Cruci, glasul 1 :

   M ântuiește, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacul Sfintei Cruci, glasul 1 :

   Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Troparul Sfinţilor Mucenici Macabei, glasul 1 :

   Pentru durerile sfinţilor care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

Condacul Sfinţilor Mucenici Macabei, glasul al 8-lea :

   Stâlpii înţelepciunii lui Dumnezeu, cei şapte cu numărul, şi sfeşnicele dumnezeieştii Lumini, cei cu şapte luminări, fraţi Macabei preaînţelepţi, cei ce sunteţi mai înainte de mucenici preamari mucenici. Cu aceia împreună la Dumnezeul tuturor cereţi să mântuiască pe cei ce vă laudă pe voi.

2. .
A ducerea moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul împărat Iustinian. Această aducere s-a făcut mai întâi la Ierusalim, iar mai pe urmă la Constantinopol, în timpul Sfântului şi marelui împărat Constantin.

Troparul Sfântului Arhidiacon Ştefan, glasul al 4-lea :

   Cu împărătească cunună a fost încununat creştetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi-pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântului Arhidiacon Ştefan, glasul al 8-lea :

   Întâi tu ai fost semănat pe pământ de cerescul Lucrător de pământ, prealăudate. Cel dintâi tu pe pământ ţi-ai vărsat sângele pentru Hristos, fericite. Cel dintâi tu cu cunună de biruinţă de Dânsul ai fost încununat în ceruri, începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii ai pătimit.

3.
C uvioşii Părinţii noştri Isachie, Dalmat si Faust; Sfânta Salomeia mironosiţa; Sfântul Mucenic Ştefan, episcopul Romei.     Cuviosul Isachie îmbrăţişase viaţa monahală din copilărie. El locuia într-o mică chilioară lângă Constantinopol, lucrând toată fapta bună şi fiind apărător zelos al ortodoxiei. Când împăratul Valens, arianul a făcut o expediţie împotriva goţilor, cuviosul, având darul proorociei, a ieşit înaintea lui şi i-a spus că Dumnezeu a trimis pe barbari împotriva lui, din cauză că el a părăsit credinţa cea adevărată, persecutând pe ortodocşi şi că, continuând a avea aceleaşi sentimente, va fi învins de barbari şi nu se va întoarce. Într-adevăr, după o înfrângere desăvârşită, Valens a fost ars într-un sat, în anul 378. Cuviosul, admirat pentru împlinirea profeţiei sale, a fost şi mai mult admirat pentru zelul ce l-a arătat în al 2-lea sinod ecumenic din anul 381 pentru ortodoxie. După aceasta a condus o mânăstire zidită anume pentru el în Constantinopol, dând exemplul său ca tip de viaţă monahală. El a încetat din viaţă la sfârşitul secolului al IV-lea, lăsând ca succesor pe Dalmat, care se retrăsese în această Mănăstire împreună cu fiul său Faust. El a luat parte la al III-lea sinod ecumenic din Efes, în anul 431 şi s-a odihnit în Domnul în vârstă de 80 de ani.

Troparul Cuvioşilor Părinţi, glasul al 4-lea :

   Dumnezeul părinţilor noştri, care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

Condacul Cuvioşilor Părinţi Isachie, Dalmat şi Faust, glasul al 2-lea :

   Pe cei ce cu sihăstria au strălucit în lume şi au surpat eresurile prin credinţă, cu cântări să-i lăudăm; pe Isachie şi împreună cu el pe Dalmat şi pe Faust, ca pe nişte slugi ale lui Hristos; că aceştia se roagă pentru noi toţi.

4.
S finţii şapte tineri din Efes; Sfânta Cuvioasa Muceniţă Evdochia.     Cuvioasa Muceniţă Evdochia a pătimit în secolul al V-lea în timpul împărăţiei lui Sapor, în Persia. (Despre cei şapte tineri, a se vedea la 22 octombrie).

Troparul celor şapte tineri din Efes, glasul al 4-lea :

   Mari sunt isprăvile credinţei ! În peşteră ca într-o cămară împărătească au petrecut cei şapte sfinţi tineri, şi fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredinţarea învierii tuturor oamenilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Condacul celor şapte tineri din Efes, glasul al 4-lea :

   Cel ce ai minunat pe pământ pe sfinţii Tăi, mai înainte de înfricoşătoarea şi a doua Ta venire, prin preaslăvită scularea celor şapte tineri, Hristoase, descoperind învierea ce va să fie ai arătat celor ce nu credeau în ea, îmbrăcămintea şi trupurile lor nestricate. Iar pe împăratul l-ai înduplecat a grăi : Cu adevărat este învierea morţilor.

5. .
Î nainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; Sfinţii Mucenici Evsignie şi Fabie, episcopul Romei; Cuvioasa Nona; Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ.     Evsignie a fost din Antiohia şi a pătimit în anul 361, în vârstă de 110 ani, sub Iulian Paravatul din cauză că a mustrat pe acest împărat pentru ce a părăsit credinţa, în care fusese crescut şi s-a făcut închinător al idolilor. Cuviosul Ioan Iacob s-a născut la 23 iulie anul 1913. La 20 de ani intră în Mănăstirea Neamţ în ziua de 15 august. A fost călugărit la 8 aprilie 1936, în miercurea Sfintelor Patimi. În acelaşi an pleacă la locurile Sfinte şi după doi ani de pustnicie se închinoviază la mănăstirea sfântul Sava. În anul 1945 este prohirisit schimnic şi apoi este numit egumen la Schitul românesc cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1947 este hirotonit preot şi a stăreţit până în anul 1952. Se închinoviază în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul unde s-a nevoit până pe 5 august, anul 1960, când a trecut la viata cea veşnică. După 20 de ani s-a descoperit că trupul său nu fusese atins de putreziciune şi răspândea o bună mireasmă.

Troparul Înainte-prăznuirii Schimbării la Faţă, glasul al 4-lea :

   S chimbarea la faţă a lui Hristos mai înainte să o întâmpinăm, luminat prăznuind cele mai înainte de prăznuire, credincioşilor şi să strigăm : Sosit-a ziua dumnezeieştii veselii; Stăpânul se suie în Muntele Taborului, frumuseţea Dumnezeirii Sale să o strălucească.
 
Condacul Înainte-prăznuirii Schimbării la Faţă, glasul al 4-lea :

   Întru dumnezeiască Schimbarea la faţă, astăzi toată firea omenească străluceşte dumnezeieşte, cu veselie grăind : Să se schimbe la faţă Hristos, mântuind pe toţi.

Troparul Sfântului Mucenic Evsignie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Evsignie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Evsignie, glasul al 8-lea :

   Ca pe un mărturisitor al dreptei credinţe şi adevărat de Dumnezeu gânditor, Biserica te cinsteşte, mărind dumnezeieştile tale chinuri astăzi, înţelepte Evsignie, neîncetat grăind : Pentru rugăciunile lui, păzeşte pe robii Tăi, mult-Milostive.

Troparul Cuviosului Ioan Iacob de la Neamţ, glasul 1 :

   Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea şi patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos şi în valea Iordanului, în peşteră pustnicească, la Hozeva, nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta, împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.

Condacul Cuviosului Ioan Iacob de la Neamţ, glasul al 8-lea :

   Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit şi în pustie locuind, cu liniştea duhului te-ai logodit, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, neîncetat slăvind pe Hristos, Mântuitorul lumii. Pentru aceasta, cu evlavie, laudă şi cântare îţi aducem zicând : Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, astăzi, floare prea aleasă a Bisericii noastre.

6. (†)
Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos.     Praznic şi dezlegare la peşte.

Troparul Schimbării la Faţă, glasul al 3-lea :

   S chimbatu-Te-ai la faţă, în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

Condacul Schimbării la Faţă, glasul al 7-lea :

   În munte Te-ai schimbat la faţă, Hristoase Dumnezeule; şi pe cât au putut ucenicii Tăi au văzut slava Ta; pentru ca, atunci când Te vor vedea răstignit, să înţeleagă patima Ta cea de bunăvoie, şi să propovăduiască lumii că Tu eşti cu adevărat raza Tatălui.

7.
Preacuviosul Mucenic Dometie Persul; Sfinţii Mucenici Narcis, episcopul Ierusalimului, şi Potamia; Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla.     Cuviosul Dometie a pătimit la anul 365, în timpul lui Iulian Paravatul. Sfârşitul i-a fost prin ucidere cu pietre. Cuvioasa Teodora de la Sihla s-a născut pe la jumătate secolului al XVII-lea, în satul Vânători Neamţ. La vârsta rânduită s-a căsătorit împotriva voinţei ei, fiind silită de părinţii ei, cu un tânăr evlavios din Ismail. Neavând copii ei s-au înţeles să plece la mănăstire şi Teodora a intrat la Schitul Vărzăreşti-Focşani, iar soţul ei s-a călugărit în Schitul Poiana Mărului, sub numele de Eleodor. Fiind distrus schitul de către turci, Cuvioasa Teodora a pustnicit prin munţii Buzăului, iar mai apoi s-a retras în părţile schitului Sihla unde a pustnicit până la moarte într-o peşteră umedă şi rece. Sfintele ei moaşte se află din anul 1852 la Mănăstirea Pecersca din Kiev.

Troparul Cuviosului Mucenic Dometie, glasul al 4-lea :

   Cu pustnicia mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor cele netrupeşti cu arma Crucii le-ai pierdut, întrutot fericite, şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai întrarmat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Iar pentru acestea ai fost încununat de Dumnezeu, Cuvioase Mucenice Dometie, pururea mărite.

Condacul Cuviosului Mucenic, Dometie, glasul al 6-lea:

   Biruind cugetările cele stricăcioase şi care trag către cele pământeşti, te-ai arătat mare îndreptător călugărilor, Preacuvioase Mucenice Dometie, neînfricoşându-te de mânia împăratului celui ce nu voia să cinstească chipul lui Hristos. Pentru aceasta te-ai şi săvârşit, cântând cântarea : Dumnezeu este cu mine şi nimeni împotriva mea.

Troparul Cuvioasei Teodora de la Sihla, glasul al 8-lea :

   Cele pământeşti părăsind şi jugul cel aspru al pustniciei, în peşterile Schitului Sihla, asupra ta luând, te-ai făcut mireasă lui Hristos, fericită Teodora. Cu rugăciunea pe îngeri ajungând, cu postul şi lacrimile pe diavoli arzând, ai biruit slăbiciunea firii omeneşti şi pe mulţi sihaștri din Carpaţi întrecând, la cele cereşti te-ai mutat, lăsându-ne nouă mângâiere peştera şi pilda vieţuirii. Sfântă Preacuvioasă Teodora, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuvioasei Teodora de la Sihla, glasul al 3-lea :

   Aleasă fiind de Dumnezeu pentru viaţa îngerească de sihăstrie, ai părăsit cele trecătoare, Preacuvioasă, şi te-ai retras la Sihla în peşteră. Şi acolo fiind hrănită de păsările cerului, neîncetat ai slăvit pe Dumnezeu cel în Treime închinat. Pentru aceasta cu credinţă, să strigăm : Bucură-te, Preacuvioasă Maică Teodora.

8.
Sfântul Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sfinţii Mucenici Leonid şi Stirachie; Sfântul Miron, episcopul Cretei. Sfântul Emilian a pătimit pentru sfintele icoane în timpul lui Leon Armeanul, pe la anul 815.

Troparul Cuviosului Emilian Mărturisitorul, glasul al 4-lea :

   Î ndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Emilian, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Emilian Mărturisitorul, glasul al 3-lea :

   Pe tine, cel ce te-ai arătat viteaz apărător al Treimii, te măreşte, cântându-te, Biserica, pentru care ai şi pătimit, Emiliane. Pentru aceea cinstim pomenirea ta, căci ne izbăveşti de năpădirea cea păgânească pe noi robii tăi.

9. .)
Sfântul Apostol Matia; Sfântul Mucenic Antonin.     Matia, ocupând locul lui Iuda iscarioteanul a îndeplinit numărul celor 12. El a predicat Evanghelia la etiopieni, de la care a şi pătimit multe.

Troparul Sfântului Apostol Matia, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte, Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Matia, glasul al 4-lea :

   Ca un soare cu raze luminoase în toată lumea ieşind vestirea ta, a luminat Biserica păgânilor cu darul, purtătorule de minuni, Matia Apostole.

10.
S finţii Mucenici Lavrentie, arhidiaconul; Xist şi Ipolit. Sfântul Mucenic Lavrentie a pătimit în Roma la anul 261, în timpul împărăţiei lui Valerian.

Troparul Sfântului Mucenic Lavrentie, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Lavrentie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Lavrentie, glasul al 2-lea :

   Cu foc Dumnezeiesc aprinzându-ți inima ta, focul patimilor până în sfârşit în cenuşă l-ai întors, întărirea pătimitorilor, de Dumnezeu purtătorule Mucenice Lavrentie. Şi în chinuri fiind, ai strigat cu credinţă : Nimeni nu mă va despărţi pe mine de dragostea lui Hristos.

11. S fântul Mucenic şi Arhidiacon Evplu; Sfântul Părinte Nifon, patriarhul Constantinopolului şi Mitropolit al Ţării Româneşti. Sfântul Mucenic Evplu era de loc din oraşul Catana, ce se află în eparhia Siciliei, şi a pătimit sub Diocleţian, la anul 303.

Troparul Sfântului Mucenic Evplu, glasul al 3-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Evplu, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Evplu, glasul 1 :

   Cu arma Crucii bine înotând ai intrat în limanul cel lin al locaşurilor cereşti. În acelea fiind sălăşluit, fericite Evplu, roagă pe Ziditorul să izbăvească de toată nevoia şi necazul pe cei ce prăznuiesc cu rugăciune astăzi pomenirea nevoinţelor tale.

   Î ntru această zi pomenirea Cuviosului părintelui nostru Nifon Arhiepiscopul Constantinopolului şi în urmă Mitropolit al Ungro-Vlahiei, pe la anul 1500 sub domnia lui Radu cel Mare. Parte din sfintele lui moaşte, capul şi mâna dreaptă, se află în sfânta episcopie a Argeşului.

Troparul Sfântului Ierarh Nifon, glasul al 3-lea :

   Cu faptele dreptei credinţe strălucind, toată Biserica ai luminat, însoţindu-te cu smerenia cea dătătoare de înălţare, tu, cinstea cea mărită a celor două sfinte locaşuri, podoaba şi înfrumuseţarea patriarhilor, mărite Nifon. Iar acum umple de dumnezeieşti daruri pe cei ce cu credinţă te măresc pe tine.

Condacul Sfântului Ierarh Nifon, glasul al 4-lea :

   Pomenirea nevoinţelor tale cea strălucită şi de lumină purtătoare, răsărind în chip luminat, veseleşte, Părinte, sufletele tuturor celor bine credincioşi; iar atingerea de sfintele tale moaşte îndulceşte simţirile lor veselindu-le. Pentru aceasta după cuviinţă te mărim, Înţelepte Nifon, de Dumnezeu cugetătorule, părintele nostru.

12.
S finţii Mucenici Fotie şi Anichit; Pamfil şi Capiton.     Aceştia au pătimit în timpul împărăţiei lui Diocleţian, la anul 303. Sfârşitul le-a fost prin ardere într-un cuptor.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici Fotie şi Anichit, glasul al 2-lea :

   Pe dumnezeieştii ostaşi să-i lăudăm credincioşii; perechea slavei lui Hristos cu cântări să o cinstim; şi ca pe nişte propovăduitori tari ai bunei cinstiri şi iubitori de Dumnezeu cu adevărat, toţi iubitorii de nevoinţă în laude de cântări să-i încununăm pe dânşii,

    Î ntru această zi se cântă şi slujba cuviosului părintelui Maxim Mărturisitorului, care este la 13.

Troparul Cuviosului Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Î ndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei, şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Maxim înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Cuviosului Maxim Mărturisitorul, glasul al 6-lea :

   Lumina cea întreit strălucitoare sălăşluindu-se în sufletul tău, te-a arătat vas ales pe tine, preafericite; căci lămurit arăţi marginilor cele dumnezeieşti şi arătarea înţelegerilor celor cu anevoie de înţeles, fericite Maxim, luminat propovăduind tuturor Treimea cea mai presus de fiinţă şi fără de început.

Alt Condac al Cuviosului Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea :

   Al Bisericii, apărătorule, de Dumnezeu grăitorule, întărirea bunei credinţe şi luminarea, alăuta şi organul bunei credinţe, al călugărilor dumnezeiască şi sfinţită podoabă, nu înceta rugându-te pentru noi toţi.

13.
M utarea moaştelor Cuviosului Părintelui nostru Maxim Mărturisitorul.     - În această zi se odovăieşte praznicul Schimbării la faţă iar slujba Sfântului Maxim se cântă la 12 ale lunii. În această zi se sfârşeşte sărbătoarea Schimbării la Faţă, din care cauză slujba sfântului Maxim se pune la 12.

14. .
Înainte-prăznuirea Adormirii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei; Sfântul Prooroc Miheea; Sfinţii Mucenici Marcel, episcopul Apamiei şi Ursichie.     Proorocul Miheea e născut într-un mic orăşel, numit Morasti, în sudul Ierusalimului. A proorocit timp aproape de 50 de ani, în timpul regilor iudei Ioatam, Ahaz şi Ezechia, între anul 749 şi 679 înainte de Hristos.

Troparul înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea :

   Popoare, înainte dănţuiţi, din mâini plesnind cu credinţă, şi cu dragoste vă adunaţi astăzi bucurându-vă, şi luminat cântând toţi cu veselie. Că Maica lui Dumnezeu urmează să treacă de la cele pământeşti la cele de sus cu preamărire. Pe aceea cu cântări pururea să o mărim ca Născătoare de Dumnezeu.

Condacul înainte-prăznuirii, glasul al 4-lea :

   Î ntru mărită pomenirea ta, lumea împodobită fiind prin gând cu duh fără materie în veselie strigă către tine Născătoare de Dumnezeu : Bucură-te, Fecioară, lauda creştinilor.

15. (†)
A
dormirea Preasfintei, măritei, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.     - Praznic şi dezlegare la peşte, untdelemn şi vin.    Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu a fost între anii 44 şi 54 de la naşterea lui Hristos, adică în timpul împărăţiei lui Claudiu. Toţi Sfinţii Apostoli au fost aduşi cu minune pe norii cerului, spre a lua parte la înmormântare. Apostolul Toma sosind mai târziu a dat ocazie să se constate că trupul Preacuratei Fecioare nu se mai afla în mormânt, ci a fost luat de îngeri la cer.

Troparul Adormirii Maicii Domnului, glasul 1 :

   Întru naştere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.

Condacul Adormirii Maicii Domnului, glasul al 2-lea :

   Pe Născătoarea de Dumnezeu ceea ce este în rugăciuni şi în folosinţe neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o. Căci că pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

16. .)
Aducerea din Edesa la Constantinopol a Sfintei Mahrame; Sfântul Mucenic Diomid, Alcibiad și Stamatie; Sfinţii Mucenici Constantin Vodă Brâncoveanul cu cei patru fii ai săi : Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.    Aducerea Mahramei s-a făcut pe timpul împărăţiei lui Romano Porfirogenitul, la anul 958, iar mucenicul Diomid a pătimit pe timpul împăratului Diocleţian, la anul 288. Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu s-a născut la anul 1654 din părinţi de bun neam, după tată fiind coborâtor din voievodul Matei Basarab, iar după mamă, nepot al voievodului Şerban Cantacuzino. Rămânând fără tată, a fost crescut de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, cel mai învăţat boier al vremii. El s-a ocupat şi de educaţia şi instruirea tânărului Constantin. Pentru iscusinţa şi înţelepciunea sa el a primit înalte dregătorii. După moartea voievodului Şerban Cantacuzino a fost ales şi uns domn al Ţării Româneşti. După aproape 25 de ani de domnie strălucită, ca urmare a intrigilor şi trădării, în anul 1714 este arestat împreună cu fiii şi ginerii săi, de trimişii sultanului, şi duşi la Înalta Poartă, unde au fost torturaţi vreme de patru luni. Pe 15 august 1714, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, când el a împlinit 60 de ani, au fost decapitaţi, mai întâi fiii şi apoi tatăl său şi sfetnicul Ianache, pentru că nu au vrut să se lepede de credinţa creştinească, primind astfel cununa mucenicească.

Troparul Sfintei Mahrame, glasul al 2-lea :

   P reacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca să mântuieşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu  mulţumire strigăm Ţie : Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.

Condacul Sfintei Mahrame, glasul al 4-lea :

   A rătatu-s-a astăzi dumnezeiescul chip, veselind şi luminând toată lumea cea de sub soare. Aceluia, închinându-ne, strigăm : Venit-ai şi Te-ai arătat Lumina cea neapropiată.

Alt Condac al Sfintei Mahrame, glasul al 2-lea :

   Negrăită şi dumnezeiască este orânduirea Ta cea către oameni, Cuvinte al Tatălui; iar Chipul cel nezugrăvit de mână, ci de Dumnezeu scris, nemincinoasă arată întruparea Ta. Pentru aceea Icoana Ta o cinstim, sărutând-o,

Troparul Sfinţilor Mucenici Brâncoveni, glasul al 3-lea :

   Cel ce pentru dreapta credinţă şi pentru neam, te-ai învrednicit a suferi moarte de martir, împreună cu fiii tăi : Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu sfetnicul Ianache, dreptcredinciosule voievod Constantine, roagă pe Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinților Mucenici Brâncoveni, glasul al 8-lea :

   În cetatea Sfântului împărat Constantin şi tu, împreună cu fiii tăi, voievodule Constantine, astăzi, pe Hristos ai mărturisit şi cu puterea Sfintei Cruci pe necredincioşi ruşinând, cu vrednicie, toţi, cununa muceniciei aţi primit. Pentru aceasta, cântări şi laude aducem vouă, ca acelora ce sunteţi ocrotitori şi rugători pentru Biserica şi neamul românesc.

17. S finţii Mucenici : Miron, Straton, Ciprian, Tirs şi Filip.     Sfântul Mucenic Miron a pătimit în timpul împărăţiei lui Deciu, la anul 253.

Troparul Sfântului Mucenic Miron, glasul al 4-lea :

   Mucenicul Tău, Doamne, Miron, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Miron, glasul al 2-lea :

   Din pruncie dorind după Hristos, preamărite, şi păzind dumnezeieştile lui porunci, la Dânsul ai alergat, Miron, şi te-ai odihnit, slăvindu-L cu îngerii şi cerând tuturor dumnezeiască iertare.

18.
Sfinţii Mucenici FIor şi Lavru; Polien, Ermi şi Serapion.     Sfinţii Mucenici FIor şi Lavru au pătimit pe la anul 320 după Hristos.

Troparul Sfinţilor Mucenici FIor şi Lavru, glasul al 4-lea :

   Pe preaîmpodobita şi de Dumnezeu înţelepţita doime cea prealuminoasă, pe Fericitul FIor şi pe preacinstitul Lavru, după vrednicie să-i lăudăm credincioşii, căci aceştia cu osârdie au propovăduit în chip văzut tuturor, pe Treimea cea nezidită. Pentru aceasta pătimind până la sânge, s-au încununat cu cunună prealuminoasă şi se roagă lui Hristos Dumnezeu, ca să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici FIor şi Lavru, glasul al 8-lea :

   Pe Mucenicii cei binecredincioşi şi cugetători de Dumnezeu, pătimitorii lui Hristos, cu preamărire îi cinstim astăzi pe FIor şi pe Lavru, pentru ca să câştigăm prin rugăciunile lor dar şi milă, şi să ne mântuim de năpaste şi din primejdii, de urgie şi de mâhnire, în ziua judecăţii.

19.
S fântul Mucenic Andrei Stratilat şi cei împreună cu dânsul, două mii cinci sute nouăzeci şi trei; Sfinţii Timotei şi Agapie; Sfânta Tecla. Sfântul Mucenic Andrei Stratilat şi toţi cei împreună cu el, au primit martirizarea prin sabie în timpul împărăţiei lui Maximian, la anul 304 după Hristos.

Troparul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, glasul al 5-lea :

   Mărirea cea pământească ai lăsat, şi cereasca împărăţie ai moştenit; sângele picându-ţi, ca şi cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în lumina cea neînserată; şi pe Hristos, soarele cel neapus, ai aflat Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, glasul al 2-lea :

   În rugăciuni stând înaintea Domnului ca o stea mergătoare înaintea soarelui, şi dorita vistierie a împărăţiei văzând, de negrăită bucurie te-ai umplut în vecii cei fără sfârşit la Împăratul cel fără de moarte; şi acolo cu îngerii laudă neîncetată cânţi, Andrei Stratilate. Cu aceia împreună roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

20.
Sfântul Prooroc Samuel; Sfinţii Mucenici Eliodor, Sever, Memnon, Luchie si Soda.     Sfântul Prooroc Samuel a profeţit 40 de ani, pe la 1092 înainte de Hristos. După însemnătatea faptelor sale ocupă al doilea loc după Moise. A murit în vârstă de 78 de ani.

Troparul Sfântului Prooroc Samuel, glasul al 2-lea :

   P răznuind pomenirea proorocului Tău, Samuel, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Samuel, glasul al 2-lea :

   Ca un mult cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, din pruncie ca un înger ai slujit Lui, preafericite, şi te-ai învrednicit mai înainte a spune cele ce aveau să fie. Pentru aceasta către tine grăim : Bucură-te proorocule al lui Dumnezeu, Samuel, mare arhiereu.

21. S fântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniță Vasa, cu fiii ei; Sfânta Teoclita; Sfinţii Mucenici Romulus, Donat, Silvan si Venust.     Tadeu e unul din cei 70 apostoli şi de neam evreu, dintru întâi a fost ucenic al Sfântului Ioan înainte Mergătorul. S-a sfârşit cu pace în oraşul Berit din Fenicia. Iar Vasa a pătimit la anul 304, pe timpul împărăţiei lui Maximian.

Troparul Sfântului Apostol Tadeu, glasul al 3-lea :

   Apostole Sfinte, Tadeu, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Tadeu, glasul al 3-lea :
    
   P răznuirea apostolului cea de bucurie a sosit, să o săvârşim astăzi cu veselie. Că el dă celor ce-l cinstesc pe dânsul cu credinţă, izbăvire de păcate şi Dumnezeiască tărie, că are îndrăzneală ca un dumnezeiesc tăinuitor al darului lui Dumnezeu.

22.
S finţii Mucenici Agatonic şi cei împreună cu dânsul : Antuza, Zotic, Irineu şi Or.     Toţi aceştia au pătimit pe timpul împărăţiei lui Maximian, la anul 304.

Troparul Sfinţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor Mucenici, glasul 1.

   Chemare bună câştigându-ţi, cugetătorule de Dumnezeu, de către credinţa oamenilor celor vicleni te-ai întors, netemându-te de chinuri, Mărite Agatonic. Pentru aceasta te-ai făcut bunătăţilor moştenitor, şi ai luat cu cei împreună-părtinitori cu tine, după vrednicie, cunună nestricăcioasă.

23.
Sfântul Mucenic Lup şi Irineu, episcopul Sirmiului; Cuviosul Calinic patriarhul Constantinopolului. - În această zi se odovăieşte praznicul Adormirii, iar slujba Sfântului Mucenic Lup se cântă la 22 ale lunii.     Sfântul Mucenic Lup a pătimit la anul 278 după Hristos. Întru această zi se sfârşeşte sărbătoarea Adormirii, din care cauză ziua sfântului se pune la 22.
 
24.
Sfinţii sfinţiţii Mucenici Eutihie, ucenicul Sfântului Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, şi Taţian.     Sfântul Mucenic Eutihie urmând Apostolului Pavel şi predicând Evanghelia cu îndrăzneală, a răbdat multe bătăi şi legături pentru Hristos, din care scăpând, în cele din urmă a murit de bătrâneţe în locul său natal, Sevasta.

Troparul Sfinţiţilor Mucenici, glasul al 4-lea :

   Şi părtaşi obiceiurilor şi următori scaunelor Apostolilor fiind, lucrare aţi aflat, de Dumnezeu insuflaţilor, spre suirea privirilor a cele înalte. Pentru aceasta cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţiţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţitului Mucenic Eutihie, glasul al 3-lea :

   Întocmai de un scaun cu Apostolii făcându-te, frumuseţea ierarhilor, muceniceşte te-ai preamărit, Eutihie; strălucit-ai ca soarele luminând pe toţi şi ai risipit noaptea cea adâncă a necredinţei. Pentru aceasta te cinstim ca pe un dumnezeiesc adevărat sfinţit tăinuitor al lui Hristos.

25. .
Întoarcerea moaştelor Sfântului Apostol Vartolomeu; Sfântul Apostol Tit.     Strămutarea Sfintelor moaşte din insula Lipari în oraşul Medevdu s-a făcut în zilele împăratului Teofil, la anul 833. Apostolul Tit era din Creta. Crezând în Hristos a călătorit în mai multe locuri cu Apostolul Pavel, ajutându-l la predicarea cuvântului lui Dumnezeu. În cele din urmă, hirotonisit fiind, a fost lăsat episcop în Creta. A predicat Evanghelia 51 de ani şi a adormit în Domnul în vârstă de 94 de ani, în timpul împărăţiei lui Traian, la anul 101 după Hristos.

Troparul Sfinţilor Apostoli, glasul al 3-lea :

   Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşale sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Vartolomeu, glasul al 4-lea :

   A rătatu-te-ai ca un soare mare Bisericii, cu strălucirile învăţăturilor şi cu înfricoşătoare minuni, luminând pe cei ce te cântă pe tine, Vartolomeu, Apostolul Domnului.

Condacul Sfântului Apostol Tit, glasul al 2-lea :

   A rătându-te împreună-vorbitor cu Pavel, împreună cu dânsul nouă mai înainte ai vestit Cuvântul, Apostole, grăitorule de tainele dumnezeiescului dar, Fericite Tit. Pentru aceasta strigăm către tine : Nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

26.
Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa, şi Atic.     Aceştia au pătimit pe timpul împăratului Maximian, la anul 304.

Troparul Sfântului Mucenic Adrian, glasul al 3-lea :

   Credinţa cea mântuitoare comoară nerăpită ai socotit-o, de trei ori fericite, păgânătatea cea părintească părăsind-o şi, urmând Stăpânului, te-ai îmbogăţit cu darurile cele dumnezeieşti. Adriane mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Adrian, glasul al 4-lea :

   D umnezeieștile cuvinte ale femeii tale cea cugetătoare de Dumnezeu, în inimă punându-le, Adriane, Mucenice al lui Hristos, la chinuri ai alergat, împreună cu soţia ta cunună luând.

27.
C uviosul Părintele nostru Pimen; Sfânta Muceniţă Eutalia; Sfinţii Mucenici Fanurie şi Osie, episcopul Cordovei.     Cuviosul Pimen de loc era din Egipt. S-a nevoit în timpul împărăţiei lui Teodosie cel Mic şi s-a mutat către Domnul cam pe la anul 431.

Troparul Cuviosului Pimen, glasul al 8-lea :

   Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele