CANONUL SFINTEI TREIMI

DIN OCTOIHUL MARE

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

GLASUL 1

CANONUL SFINTEI TREIMI


 Facere a lui Mitrofan.

Cântarea 1-a, Glas 1.

 Irmos :
Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mărire Ție.
 
   Stăpânia una în trei Ipostasuri, Serafimii măresc fără tăcere, fără de început veșnică, făcătoare a toate neajunsă pe Care și toată lumea cu credinţă o cinsteşte în cântări.
 
   Ca să arăţi oamenilor pe Dumnezeirea Ta una cea întreit strălucitoare, zidind mai-nainte pe om, după chipul Tău l-ai închipuit, minte şi cuvânt şi duh dându-i lui, ca un iubitor de oameni.
 
Mărire…
 
   De sus arătând o Stăpânire în trei Ipostasuri dumnezeieşte începătoare, Părinte, ai zis Fiului Tău Celui întocmai, lucrător, şi Duhului, veniţi să Ne pogorâm, limbile lor să le amestecăm.
 
Și acum… a Născătoarei :
 
   Minte adică Tatăl, Cel nenăscut, cu închipuire mai-nainte s-a zis de cei înţelepţi, iar Cuvânt împreună fără început, Fiul cel de o fire, iar Duhul Sfânt, Cel ce a zidit în Fecioară întruparea Cuvântului.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmos : Însuţi cela ce şti…
 
   Când Tu, dedemult Te-ai arătat lui Avraam în trei Ipostasuri şi singuratec cu firea Dumnezeirii pe prea-adeverirea teologiei cu închipuire o ai arătat, şi cu credinţă Te lăudăm pe Tine, Dumnezeule, Cel însuţi Stăpânitor, şi în trei Sori.
 
   Din Tine născându-Se cu dumnezeiască cuviinţă, fără stricăciune, Părinte, a strălucit Lumină din Lumină, Fiul fără de schimbare, și Duhul dumnezeiască Lumină S-a purces, şi razei celei în trei Ipostasuri a unei Dumnezeiri, ne închinăm cu credinţă și o mărim.
 
Mărire…
 
   Unime, Treimea mai presus de fire, negrăit mai presus de gând, de fiinţele cele înţelegătoare Se măreşte, care strigă cu glasuri întreit sfinte; laudă fără de tăcere, cu care şi de noi cu un glas Se laudă Domnul în trei Ipostasuri.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Din tine după vreme fără sămânţă a ieşit Cel mai presus de vreme, închipuindu-Se nouă Cel neînchipuit și o Dumnezeire și Domnie, a Tatălui, și Fiului, și a Duhului ne-a învăţat, Născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta te mărim.
 
Doamne miluieşte ! de 3 ori. Sedealna, Glas 1.
 
Podobie : Mormântul Tău, Mântuitorule…
 
   Tatălui şi Fiului să ne închinăm toţi, şi Duhului Celui drept şi întocmai cinstit cu mărirea, Treimii celei nezidite și Puterii celei mai presus de Dumnezeire, pe Care o măresc cetele celor fără de trupuri, pe Aceasta astăzi şi pământenii cu frică cu credință, să o lăudăm.
 
Mărire… Și acum… A Născătoarei :
 
   Povăţuieşte-ne la calea pocăinţei, pe noi cei ce ne abatem pururea la calea răutăţilor, şi mâniem pe preabunul Dumnezeu, ceea ce eşti neispitită de nuntă, Binecuvântată Marie, scăparea oamenilor celor deznădăjduiți, lăcaşul lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Munte umbrit…
 
   Străluceşte-mi dumnezeiască Începătorie, Ceea ce eşti în trei Luminători, cu razele strălucirilor Tale celor dumnezeieşte lucrătoare ochii inimii, ca să închipuiască podoaba strălucirii Tale, celei mai presus de minte dumnezeiește stăpânitoare, şi de lumină lucrătoare şi a împărtăşirii celei dulci.
 
   Mai întâi Cerurile ai întărit, Doamne, şi toată puterea lor, cu Cuvântul Tău, Cel atotlucrător, şi cu Duhul gurii Cel de o Fiinţă, cu Care împreună toate le stăpâneşti, întru o Stăpânie în trei străluciri a Dumnezeirii.
 
Mărire…
 
   Precum m-ai zidit după chipul Tău şi după asemănare, Treime dumnezeieşte stăpânitoare, și atotlucrătoare, Unime neamestecată, înţelepţește-mă și mă luminează, ca să fac voia Ta cea sfântă şi bună, întru tărie și desăvârşit.
 
Și acum… a Născătoarei :
 
   Născut-ai pe Unul din Treime, Preacurată, pe Fiul, Cel prea dumnezeieşte stăpânitor, Cel întrupat din tine pentru noi, pe Cel ce luminează, pe pământeni cu lumina cea neînserată, şi cu strălucirile Dumnezeirii celei în trei Luminători.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmos : Cela ce ai luminat…
 
   Ceea ce podoaba îngerilor cea dintâi fără mijlocire o ai luminat cu razele cele neapropiate ale frumuseţii Tale, luminează cu razele Tale, Treime singură prea-stăpânitoare, pe cei ce cu dreaptă credinţă Te cântă pe Tine.
 
   Acum Dumnezeiască Stăpânie, Ceea ce eşti Una în trei Luminători, firea Te laudă, care o ai înfiinţat pentru bunătate, izbăvire de greșale şi de ispite cerând, și de nevoi și de necazuri.
 
Mărire…
 
   Pe Tatăl, şi pe Fiul, și pe Duhul Sfânt, o fire şi o Dumnezeire cu credinţă o mărim, împărţită şi nedespărţită, pe un Dumnezeu al făpturii celei văzute și nevăzute.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Toate zisele proorocilor, mai-nainte au scris, Preacurată, naşterea ta cea negrăită şi netâlcuită, pe care noi am cunoscut, în taină învăţătoare de o Dumnezeire în trei Luminători.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Înconjuratu-ne-a pe noi…
 
   Ca Ceea ce ai putere întocmai, Treime mai presus de fiinţă, întru aceeaşi tocmire a voi, Una eşti chiar şi nedespărţită, Tu dar ne păzeşte pe noi cu puterea Ta. De două ori.
 
Mărire…
 
   Tu toate veacurile cu voia Ta ca o Bună le-ai tocmit din ce n-au fost, Treime necuprinsă, apoi pe om l-ai zidit, ci şi acum mă izbăveşte de toată înconjurarea.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Soarelui celui neapus ai fost casă, a Celui ce a zidit și a rânduit pe luminătorii cei mari, cu puterea a toate, Preacurată Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, ci și acum de întunecarea patimilor mă izbăveşte.
 
Doamne miluieşte ! de 3 ori : Sedealna, glas 1.
 
Podobie : Mormântul Tău, Mântuitorule…
 
   Treimii celei cinstite, şi firii celei nedespărţite, ce Se taie în trei Feţe fără tăiere, şi petrece nedespărţită după, Fiinţa Dumnezeirii, să ne închinăm pământenii cu frică şi să o mărim, ca pe Făcătorul și Stăpânul, Dumnezeul Cel preabun.
 
Mărire… Și acum… A Născătoarei :
 
   Chivernisește Curată ticălosul meu suflet, și te milostivește spre dânsul, cel ce se alunecă de mulţimea greşalelor întru adâncul pierzării, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi în ceasul cel înfricoşat al morţii, tu mă răpeşte de la dracii cei ce mă clevetesc, şi din toată munca.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmos : Pe tine, Născătoare de Dumnezeu…
 
   Cuvântule a lui Dumnezeu, Raza cea de o Fiinţă a lui Dumnezeu Atotţiitorului, precum Te-ai făgăduit, locuinţa Ta cea dumnezeiască lucrătoare fă-o ca un milostiv, cu Părintele Tău şi cu Duhul, și mă arată înfricoşat dracilor şi patimilor. De două ori.
 
Mărire…
 
   Ca să arăţi nouă, noianul milostivirii Tale, Stăpâne, ai trimis pe Fiul Tău la a noastră smerenie, şi iarăşi ne-ai închipuit spre strălucirea cea dintâi, ci şi acum mă înţelepţeşte cu Duhul cel dumnezeiesc.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Cela ce Se poartă pe scaun de heruvimi, şi Împăratul tuturor, în pântecele tău cel fecioresc S-a sălăşluit, Preacurată, izbăvind pe toţi din stricăciune ca un iubitor de oameni, ci şi acum cu rugăciunile tale mă păzeşte.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmos : În cuptor tinerii lui lsrail…
 
   Cu voia cea dumnezeieşte lucrătoare Doamne al tuturor, Cela ce eşti în trei Ipostasuri, şi Atotţiitor, cerurile ai întins ca o piele, apoi şi adâncul pământului ai spânzurat, cu palma Ta cea a atotputernică, pentru aceasta şi pe robii Tăi întăreşte-i cu dragostea Ta şi cu credinţa Ta, Iubitorule de oameni, ca să Te mărim cu dorire în veci. De două ori.
 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
 
   Luminează lumina cea dumnezeieşte stăpânitoare pe cei ce Te laudă pe Tine, Lumina cea cu trei Sori în Feţe, și iarăși Una în Fiinţă ca să privească la razele Tale cele dătătoare de lumină, prin care mă voi sătura de mărirea Ta cea dulce, şi de lumină lucrătoare şi prea-bogată, şi Te voi înălţa cu credinţă în veci.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Înălţat-a la ceruri pe firea omenească, luându-o neschimbată Fiul tău, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pentru mulţimea bunătăţii, izbăvindu-o de stricăciunea cea dedemult, căruia și cu mulțumire îi cântăm, bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalțe întru toți vecii.
 
Să lăudăm, bine să cuvântăm,...
 
   În cuptor tinerii lui Israil, ca întru o topitoare, cu podoaba bunei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit grăind : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmos :
 
   Chipul curatei nașterii Tale, l-a arătat rugul cel aprins cu foc rămânând nears, și acum te rugăm, ca să stingi cuptorul, ispitelor cel sălbăticit asupra noastră. Ca să te mărim pe tine de Dumnezeu Născătoare neîncetat.
 
   Mântuieşte Mântuitorul făpturii celei simţite, și celei de gând pe robii Tăi, de supărarea vrăjmaşilor, Preasfântă Treime şi de o Fiinţă, şi păzeşte turma Ta totdeauna fără bântuială.
 
Mărire…
 
   Ca să, arăţi adâncul cel nemăsurat al bunătăţii Tale celei fireşti, datu-ne-ai nouă, robilor Tăi, Dumnezeule Atotputernice, Cela ce eşti în trei Luminători, şi Însuţi stăpânitor, făgăduinţele cele mântuitoare, pe care ca să le plinim, ne învredniceşte.
 
Și acum… A Născătoarei :
 
   Caută spre rugăciunile noastre, Cela ce ești un Dumnezeu adevărat, crezut în trei Ipostasuri dumnezeieşte stăpânitoare, şi dă robilor Tăi mângâiere, pentru rugăciunile Preacuratei şi prealăudatei Maicii lui Dumnezeu.

GLASUL 2

CANONUL SFINTEI TREIMI


 Facere a lui Mitrofan.

Cântarea 1-a, Glas 2.

 Irmos :
Întru adânc a aşternut...

 Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.


   Pe firea cea întreită, şi una stăpânitoare a Dumnezeirii, cu cântare să o lăudăm grăind : Ca Ceea ce ai firesc noian de milostivire nedeşertat, păzeşte pe cei ce se închină Ție, şi-i mântuieşte ca un iubitor de oameni.
 
   Părinte, Cela ce eşti izvor şi rădăcină, ca un pricinuitor al Dumnezeirii celei de o fire, ce se înţelege în Fiul şi în Sfântul Tău Duh, izvorăște inimii mele lumina cea cu trei luminători, şi o luminează cu împărtăşirea strălucirii celei dumnezeieşte lucrătoare. 
 
Mărire...
 
   Unime întreit strălucitoare dumnezeieşte stăpânitoare, risipeşte toată negura păcatelor şi a patimilor mele, cu împărtăşirile cele prea dulci ale razelor Tale celor luminate, și mă fă Biserică măririi Tale celei neapropiate, şi lăcaş preacurat.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Curgerea cea necuviincioasă dedemult firea noastră pătimind, şi spre stricăciune alunecându-se, Preacurată, întrupându-Se Dumnezeu Cuvântul în pântecele tău, cu iubirea de oameni o a oprit, și de Stăpânia cea dumnezeiască cu trei Lumini, pe noi cu taină ne-a învăţat.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmos : Pe piatra credinţei...
 
   Stăpânie dumnezeiască, cu întocmirea firii întocmai cinstită în Fețe, pe Tine Te măresc, că Tu viață din viață ieşind, fără stricăciune eşti unul Dumnezeul nostru şi nu este sfânt afară de Tine, Doamne.
 
   Tu cetele cele fără de materie şi cereşti le-ai înfiinţat ca pe nişte oglinzi ale frumuseţii Tale. Treime ceea ce eşti o Stăpânie nedespărţită, să-Ți cânte, Ție neîncetat. Ci şi acum primeşte lauda din gura noastră cea de tină. 
 
Mărire...
 
   Întăreşte pe piatra credinţei, şi lărgeşte cu noianul dragostei Tale inima şi gândul robilor Tăi, Unime, Ceea ce eşti cu trei Luminători. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, în Carele nădăjduind, nu ne ruşinăm.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cela ce a înfiinţat mai-nainte tot Ipostasul zidirii, în pântecele tău S-a înfiinţat, cu bunătatea cea nemăsurată Născătoare de Dumnezeu, şi Lumina cea în trei Luminători a unei Dumnezeiri şi Domnii tuturor a răsărit.
 
Sedealna.
 
   Când ai zidit din început pe Adam, Doamne, atunci Cuvântului Tău celui Ipostatnic ai strigat Milostive : Să-l facem după asemănarea Noastră, şi Duhul era împreună ziditor. Pentru aceasta strigăm Ție : Făcătorule, Dumnezeul nostru mărire Ție.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Când bine a voit Dumnezeu a veni la noi, atunci Preacurată, în pântecele tău cel preacurat S-a sălăşluit și a mântuit prin tine frământătura omenească, dăruind împărăţia cerului tuturor. Pentru aceasta strigăm ţie, de Dumnezeu Născătoare Curată, bucură-te Stăpână.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmosul : Te laud pe tine...
 
   Nu te pot pricepe nici cetele îngerilor cele fără materie, pe Tine, Treime una fără de început, însă noi cu limbă de tină bunătatea Ta cea din fire o lăudăm cu credinţă, și o mărim.
 
   Fiind ziditor al firii omeneşti, Atotstăpânitorule, toată neputinţa mea acum o vezi, ca un văzător a toate. Pentru aceasta miluieşte pe robul Tău, şi la viață mai bună mă povăţuieşte.
 
Mărire...
 
   Lăudăm trei Feţe neamestecate ale Unimii celei stăpânitoare, ca pe Cele ce sunt deosebite şi despărţite în Ipostasuri, dar însă împreunate şi nedespărţite în sfat şi în mărire şi în Dumnezeire.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Biserică curată şi neîntinată, pururea Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Făcătorul a toate te-a aflat pe tine una arătat din veac, în care sălăşluindu-Se a împodobit firea omenească, ca un iubitor de oameni.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmosul : Lumină celor din întuneric...
 
   Cela ce de obşte peste toate cele ce sunt întinzi razele purtării Tale de grijă, cele dătătoare de pace şi mântuitoare, Împărate al păcii, păzeşte-mă în pacea Ta, că Tu eşti Viaţa şi pacea a toate.
 
   Când Te-ai arătat lui Moise în rug întru vedere de foc, Înger Te-ai chemat Cuvântule al Tatălui, mai-nainte arătând venirea Ta cea către noi, prin care luminat ai vestit tuturor puterea a unei Stăpânii, dumnezeieşti în trei Ipostasuri.
 
Mărire...
 
   Ceea ce pui înainte mărirea cea firească pururea veșnică, Treime Sfântă, singură preastăpânitoare, pe cei ce Te laudă pe Tine cu dreaptă credinţă, învredniceşte-i să vadă raza măririi Tale cea fără de început, şi una în trei Luminători.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cuprinzător fiind după fire Dumnezeu Cuvântul al tuturor vecilor, în pântecele tău Fecioară Maică, S-a cuprins negrăit, pe oameni iarăşi chemând spre unirea a unei Domnii.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmosul : Întru adâncul greşalelor...
 
   Voitorule al milei, miluieşte pe cei ce cred întru Tine, Dumnezeule, Cela ce eşti în trei Luminători, și de greşale izbăveşte şi de patimi şi de primejdii pe robii Tăi. De două ori.
 
Mărire...
 
   Cu noianul bunătăţii cel negrăit, raza cea necuprinsă de minte, dătătoare de lumină a strălucirii Tale, şi a Dumnezeirii celei în trei străluciri, dăruieşte-o mie.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cel Preaînalt Fecioară, negrăit S-a făcut om din tine, în om cu totul îmbrăcându-Se, și cu lumina cea cu trei străluciri m-a luminat.
 
Sedealna.
 
   Noianul milostivirii tinzându-ne nouă, primeşte-ne Milostive, caută spre poporul cel ce Te măreşte pe Tine, primeşte cântările celor ce Te roagă Treime, Ceea ce eşti una fără de început, că întru Tine, Dumnezeul tuturor nădăjduim, că vei da iertare greșalelor.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, tu eşti milostivitoare bună de Dumnezeu Născătoare, că tu singură eşti a credincioșilor sprijinitoare, tu a celor întristaţi mângâiere. Pentru aceasta toți acum cu credinţă la tine cădem, ca să aflăm dezlegare de rele, cei ce ne îmbogăţim cu singur ajutorul tău.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmosul : Chipul cel de aur...
 
   Rânduieşti pururea oștile îngereşti spre neschimbare, Cela ce ești însuți neschimbat, Domnul, Cel în trei Ipostasuri, arată dar şi inima mea neschimbată pururea, ca să Te măresc cu căldură, și să-Ți cânt cu bunăcredinţă. De două ori.
 
Mărire...
 
   Cetele cele înţelegătoare ale fiinţelor celor fără de materie, luminându-se cu razele Tale, Dumnezeule, Cela ce eşti Însuţi stăpânitor și în trei Luminători, se fac după dar a doua lumină, cu ale cărora străluciri și împărtăşiri arată-mi şi mie lumină, ca un Făcător de lumină în trei străluciri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Nu părăsi a ne îndrepta şi a ne ridica la cer, pe noi cei ce Te iubim pe Tine, Cela ce pentru iubirea de oameni cea negrăită Te-ai făcut om în pântecele Fecioarei, şi ai îndumnezeit pe om, şi şezi pe scaunul măririi împreună cu Tatăl.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmosul : Cuptorul cel cu foc...
 
   Treime neapropiată, împreună veșnică, împreună fără de început, dumnezeiască Stăpânie, Ceea ce eşti neschimbată întru toate, afară de osebirile cele purtătoare de lumină, strică tot sfatul rău al potrivnicilor, şi supărarea dracilor, fără vătămare păzindu-mă pururea, Doamne al tuturor. De două ori.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Singură Stăpânie nescrisă împrejur, în trei Luminători, Ceea ce cu înţelepciune și cu puterea a toate ai înfiinţat lumea, şi o păzeşti întru rânduială nestricată desăvârşit, sălășluiește-Te în inima mea, ca să-Ți cânt și să Te măresc fără tăcere cu cetele îngereşti întru toţi vecii.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Înţelepciunea Tatălui cea neajunsă, Cuvântule al lui Dumnezeu cel negrăit, neschimbându-Ți firea Ta cea neschimbată, firea omenească cu milostivire o ai luat, şi pe toţi i-ai învăţat o Treime să cinstească, ca pe o domnească stăpânie a tuturor vecilor.
 
    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
   Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon lucrările şi-a despărţit cu dumnezeiască poruncă, pe haldei arzând, iar pe cei credincioşi răcorind, pe cei ce cântau : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Fiul Părintelui celui fără început, Dumnezeu şi Domnul, întrupându-Se din Fecioară, S-a arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate, şi să adune cele risipite. Pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea prea lăudată o mărim.
 
   Din Lumina cea fără de început, Fiul împreună fără de început lumină a răsărit, şi Duhul lumină împreună de o Fiinţă a purces, negrăit cu dumnezeiască cuviinţă, naşterea cea nestricată încredințându-se, împreună şi purcederea cea negrăită.
 
   Străluceşte în inimile celor ce Te laudă pe Tine, Dumnezeire, Ceea ce ești în trei Luminători, cu lumina Ta cea cu trei străluciri, și dă pricepere, ca întru toate să înţeleagă, și să facă voia Ta cea bună, și desăvârşită, și să Te mărească, și să Te slăvească.
 
Mărire...
 
   Cela ce eşti nemărginit în fire ca un Dumnezeu, noian nemăsurat de milostiviri având, precum ai miluit Treime mai-nainte, așa și acum miluiește pe robii Tăi, şi-i izbăveşte de greșale şi de ispite, şi de înconjurări.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Mântuieşte-mă Dumnezeul meu, de toată bântuiala şi răutatea, Cela ce în trei Fețe eşti lăudat, negrăit unul Dumnezeu, şi Atotputernic, şi păzeşte turma Ta, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.


GLASUL 3

CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan.

Cântarea 1-a, Glas 3.


 Irmos :
Cela ce apele dedemult...


Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

    Domnească începătorie una necuprinsă, şi una dumnezeiască stăpânie a Treimii, luminii Tale celei cu trei străluciri învrednicește-mă acum, ca să Te laud pe Tine cea lăudată neîncetat cu cântări întreit sfinte de gurile îngerilor.
 
   Cu sfinţenie toate cetele celor fără materie laudă luminat, ca pe o pricină făcătoare Una în trei străluciri, prea stăpânitoare, pe Care cu un glas o lăudăm și mulţimile omeneşti, şi cu credinţă o mărim cu guri de tină.
 
Mărire...
 
   Minte şi Cuvânt şi Duh teologii potrivit cu închipuire pe Tine Te numesc, pe nașterea cea fără de patimă din Tatăl cel nenăscut, Fiul însemnându-o, Dumnezeule, însuţi Stăpânitorul a toate, împreună şi Duhul pe dumnezeiasca purcedere.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Ca un iubitor de oameni din fire luând firea omenească, Cuvântule al lui Dumnezeu, ne-ai strălucit lumina cea întreită, singură prea stăpânitoare a unei Dumnezeiri, prea preamărită arătând tuturor pe Preacurata Fecioară, ceea ce Te-a născut.
 
Cântarea a 3-a, 
 
Irmosul : Cela ce din ce n-a fost...
 
   Poruncind dedemult Ilie, să toarne de trei ori apă pe lemne, cu închipuire a arătat pe cele trei Ipostasuri, ale unei domneşti Stăpânii a lui Dumnezeu.
 
   Firea pământenilor cea curgătoare Te laudă pe Unul şi în trei Lumini, Făcătorul cel neschimbat şi strigă Ție, Stăpâne : De tot felul de schimbare mă izbăveşte și mă mântuieşte.
 
Mărire...
 
   Întocmai grăind cu cuvintele proorocilor, ale măriţilor apostoli, şi ale propovăduitorilor credinţei, întocmai lucrătoare pe Tine, Treime, Te mărim credincioşii, Dumnezeule al tuturor.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   De pe scaunul Cel Preaînalt S-a pogorât Hristos, pe om înălţând, ca un iubitor de oameni, prin tine Preacurată şi Lumina cea cu trei Sori tuturor a strălucit.
 
Sedealna. Glas 3.
 
Podobie : De frumuseţea fecioriei tale...
 
   Cela ce eşti mai presus de fiinţă şi unul Domn, Hristoase raza Tatălui, Celui mai-nainte fără început şi Duhule cel prea dumnezeiesc, miluiește pe robii Tăi, că toți am greşit, dar de la Tine nu ne-am depărtat. Pentru aceasta ne rugăm Ție, Doamne, Cela ce eşti în trei Ipostasuri, ca Cela ce ai putere, mântuieşte zidirea Ta de toată înconjurarea.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Dumnezeul cel mai presus de fiinţă și Domnul, din tine Preacurată, S-a întrupat pentru bunătatea înfiinţându-Se ca noi și rămânând ceea ce a fost. Pentru aceasta și Dumnezeu şi om pe El cinstindu-L, pe tine ceea ce ești neispitită de nuntă, Preacurată de Dumnezeu Născătoare te propovăduim, mărind prea-mare minunea nașterii tale celei fără sămânţă.
 
Cântarea a 4-a, 
 
Irmosul : Pus-ai spre noi tare dragoste...
 
   Odraslă îndoită, din Tatăl ca dintru o rădăcină a odrăslit Fiul și Duhul cel drept, stâlpări împreună de o Fiinţă şi dumnezeiește sădite, și flori împreună fără de început, ca să fie trei Lumini ale Dumnezeirii. De două ori.
 

Mărire...
 
   Cetele fiinţelor celor înţelegătoare neîncetat Te laudă pe Tine, Dumnezeul cel necuprins cu mintea, cu care noi Te mărim grăind : Treime mai presus de fiinţă, mântuieşte pe robii Tăi ca un iubitor de oameni.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Trasu-ne-ai pe noi spre dragostea Ta, mult-milostive Cuvântule al lui Dumnezeu, Carele pentru noi Te-ai întrupat fără de schimbare şi Dumnezeirea cea una, cum că este în trei lumini, cu taină ne-ai învățat pentru aceasta Te mărim.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmosul : Dacă a văzut Isaia...
 
   Când a văzut Isaia cu asemănare pe un Dumnezeu stăpânitor, în trei Feţe mărindu-Se cu glasurile preacurate ale serafimilor, s-a trimis să propovăduiască de-îndată o Fiinţă în trei Lumini și o Unime în trei Sori. De două ori.
 
Mărire...
 
   Ceea ce firea tuturor celor văzute și nevăzute din ce n-au fost mai-nainte o ai înfiinţat, Unime în trei Luminători, pe cei ce Te laudă cu credinţă un Dumnezeu, din toate ispitele izbăvindu-i, învredniceşte măririi Tale.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cămară de lumină purtătoare şi curată a lui Dumnezeu, Fecioară făcându-te, te lăudăm cu dragoste și te fericim, că din tine S-a născut Hristos, în fiinţă și în voie îndoite, Cela ce este Unul din Treime şi Domn al măririi.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmosul : Adâncul cel mai dedesubt...
 
   Nemernic fiind Avraam, s-a învrednicit cu închipuire a primi pe Domnul, Unul în trei Ipostasuri, pe Cel mai presus de fiinţă, dar în chipuri bărbătești. De două ori.
 
Mărire...
 
   Îndreptează inimile robilor Tăi la lumina cea neapropiată Doamne, Cela ce eşti în trei Luminători şi strălucirea măririi Tale dăruieşte-o sufletelor noastre, ca să sădim frumuseţea Ta cea negrăită.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Deschide-mi uşile Luminii, ale Celui ce S-a născut din pântecele tău Preacurată, ca să văd raza Dumnezeirii cea cu trei Lumini, şi să te măresc pe tine, Stăpână, cea cu totul luminată.
 
Sedealna. Glas 3.
 
Podobie : Pentru mărturisirea...
 
   Lăudăm Stăpânia cea în trei Luminători, a dumnezeieștii Firi celei de o Fiinţă, şi cu glasuri întreit sfinte să-i strigăm : Sfânt eşti Părinte, Cela ce eşti mai-nainte fără de început; Sfânt eşti Fiule, Cela ce eşti împreună fără de început; Duhule Sfinte, Dumnezeul nostru Cel unul nedespărţit şi a toate făcător şi de oameni iubitor.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Minune prea mare, cum Cel neîncăput S-a ţinut în pântecele tău şi S-a întrupat şi S-a arătat ca un om, nesuferind amestecare, sau despărţire de dumnezeiasca şi neschimbata Dumnezeire, Fecioară preacurată. Pentru aceasta de Dumnezeu Născătoare, cu credinţă te propovăduim pururea te mărim.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmosul : Precum dedemult pe cei trei...
 
   Biserică pe mine mă arată Stăpâne a Dumnezeirii Tale celei cu trei străluciri, cu totul luminată, mai înaltă decât păcătuitoarea întunecare cea cumplită și decât patimile, cu strălucirile Tale cele lucrătoare de lumină, Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Unul vestim chipul Dumnezeirii în trei însuşiri Ipostatice, şi despărţitoare a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului strigând : Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Mărire...
 
   Arăta-tu-s-a lui Avraam Dumnezeu în trei Ipostasuri dedemult, la stejarul Mamvri, dând pe Isaac plată a iubirii de străini, pentru milă, pe Carele şi acum Îl mărim, ca pe Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Arătatu-s-a pe pământ făcându-Se om, Făcătorul a toate, pentru bunătatea, din pântecele tău cel fecioresc, şi preacurat, şi pe noi ne-a îndumnezeit, binecuvântată Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, preacurată.
 
Cântarea a 8-a, 
 
Irmosul : Cu focul cel nesuferit...
 
   Cuvântul şi Duhul din Tatăl cel fără de început, ca dintr-o rădăcină împreună fără de început fireşte fiind, ca nişte odrasle ale dumnezeieștii stăpânii celei mai presus de fiinţă, a arătat o mărire a Treimii, şi o Putere pe Care o lăudăm toţi credincioşii în veci. De două ori.
 

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Rânduieşti cu strălucirile Tale cetele cereşti, ca să cânte fără tăcere cu cântări întreit sfinte dumnezeieşti, Părinte, Cuvântule cel de un chip şi Duhule, o Stăpânie în trei Lumini, şi întocmai deopotrivă, pentru aceasta Te lăudăm întru toţi vecii.

Și acum... A Născătoarei :
 
   Prorociile proorocilor văzând de departe pe Cel născut din tine, Născătoare de Dumnezeu, Îl lăuda ca pe Cela ce S-a născut fără de sămânţă, și mai presus de fire, Stăpână, pe Acesta şi noi cu un glas Îl lăudăm ca pe Domnul, şi-L preaînălţăm întru toți vecii.
 
    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
   Cu focul cel nesuferit împreunându-se tinerii, cei ce au stătut pentru buna-credinţă, şi de văpaie fiind nevătămaţi, dumnezeiască cântare au cântat : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Minune nouă şi lui Dumnezeu cuviincioasă, că prin uşa Fecioarei, cea încuiată arătat a trecut Domnul, gol întru intrare, şi purtător de trup S-a arătat întru ieşire Dumnezeu, şi a rămas uşa încuiată pe aceasta, negrăit, ca pe Maica, lui Dumnezeu, o mărim.
 
   Ca să vadă mărirea cea cu trei străluciri, cetele cele cu chip dumnezeiesc ale celor fără de trup, se slobozesc arătat cu aripile a se înălța în sus, dar se sfiesc foarte, de lumina cea neapropiată, şi laudă neîncetată strigă Ție, cu care cu un glas, Treime una, pe Tine Te mărim. De două ori. 
 

Mărire...
 
   Cu dragoste fără de saţiu şi ceşti de pe pământ, care am luat de la Tine suflet înţelegător şi cuvântător, Stăpâne, Dumnezeule al tuturor, din toată inima Te lăudăm, Fiinţa cea Una cu adevărat, şi întreită după Feţe, pentru aceasta Îndurate, ca un mult-milostiv, miluieşte-ne pe noi.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Biserică pe mine mă arată în chipul luminii, a dumnezeieștii Tale stăpânii celei singure stăpânitoare, şi în trei Lumini, ca să slujesc curat Ție, Ziditorului tuturor, şi văzător cu mintea al măririi Tale celei negrăite. Pentru rugăciunile uneia Născătoarei de Dumnezeu, pe care după vrednicie ca pe cea preamărită, o mărim.

GLASUL 4

 CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan.

Cântarea 1-a, Glas 4.

Irmos : Adâncul Mării Roşii...

Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

   Treime după Ipostasuri dumnezeieşte stăpânitoare să mărim și o fire a Acelor trei împreună veșnică, împreună pe scaun, şezătoare, pe Care rugându-o zicem : Mântuieşte pe cei ce Te măresc cu credinţă.
 
   Unsu-s-a de la Tatăl Fiul prin Duhul, cu untul-de-lemn al bucuriei cel dumnezeiește lucrător, om S-a făcut, şi de cele trei Ipostasuri ale unei Dumnezeiri ne-a învățat.
 
Mărire...
 
   Frumuseţea măririi Tale celei neapropiate, Unime, Ceea ce eşti în trei Luminători, serafimii nerăbdând să o vadă, se acoperă cu aripile, şi cu cântări întreit sfinte neîncetat Te măresc pe Tine.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Pe Făcătorul tuturor negrăit L-ai născut Preacurată, Carele a izbăvit pe oameni din blestemul cel dedemult, și de stricăciunea morţii, şi prin tine am cunoscut pe un Dumnezeu în trei Ipostasuri.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmosul : Nu întru înţelepciune...
 
   Putere dacă ai trimis de sus sfinţilor Tăi Apostoli dedemult Hristoase, pe Mângâietorul de la Tatăl, ai arătat o Fire în trei Luminători.
 
   Patriarhului Avraam când Te-ai arătat în chip bărbătesc, Unime întreită, ai arătat neschimbarea bunătăţii Tale și a domniei.
 
Mărire...
 
   Cela ce eşti un Dumnezeu în trei Fețe crezut, nescris împrejur arătat, necuprins cu mintea de toți, izbăveşte sufletele noastre de tot necazul.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Îndreptându-ne cu învăţăturile Fiului tău cele înţelepte, o Stăpânie dumnezeiască, şi cu trei străluciri mărim, şi pe tine te fericim pururea Fecioară.
 
Sedelne. Glas 4. 
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...
 
   Unime, Ceea ce eşti în trei Luminători, nezidită și de o Fiinţă, în trei Ipostasuri şi necuprinsă, miluieşte pe robii Tăi mântuieşte-i din primejdii ca un Dumnezeu milostiv, că pe Tine Doamne unul Izbăvitor şi Stăpân Te-am dobândit, cei ce strigăm : Fii nouă milostiv.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Cu multe îmbulziri, şi cu primejdii de rele, Fecioară fiind înconjuraţi, și întru deznădăjduire pururea căzând, pe tine una mântuire, şi nădejde, şi zid te avem; de Dumnezeu Născătoare, și către tine după datorie cu credinţă şi acum ne rugăm, mântuieşte pe robii tăi.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmos : Cela ce șade în Mărire...
 
   Pe Tine, Treimea cea mai presus de fiinţă întru Unimea Dumnezeirii, și domnească Stăpânie împreună cu serafimii Te mărim, ca pe o Fire nedespărţită, ca pe o neapropiată, ca pe o întocmai deopotrivă cu mărirea, Dumnezeule, Cela ce eşti necuprins.
 
   Pe Tine, Dumnezeirea, Ceea ce ești împărţită negrăit de Feţe și împreunată aceeaşi împreună întru o Domnie, una nehotărâtă, nescrisă împrejur, Te lăudăm, Făcătorule a toată zidirea.
 
Mărire...
 
   Mintea cea fără de început pe Cuvântul negrăit L-ai născut, şi pe Duhul cel dumnezeiesc cel întocmai puternic L-ai purces, şi pentru aceasta Treime de o Fiinţă, pe Stăpânul tuturor, Dumnezeu Îl vestim.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Văzut pe Sineşi celor dedemult făcându-Se Cuvântul, cu închipuiri mai-nainte a vestit întruparea cea din tine, Fecioară, iar mai pe urmă arătându-Se oamenilor după adevăr, o Stăpânie în trei Ipostasuri a arătat.
 
Cântarea a 5-a, 
 
Irmosul : Spăimânta-tu-s-au toate...
 
   Cunoscând din credinţă o Fiinţă neapropiată a Dumnezeirii celei atoate lucrătoare, și trei Fețe începătoare de viață împreună de o Fiinţă, cinstim pe Tatăl, şi pe Fiul, şi pe Duhul Sfânt, Ființa cea împreună veșnică.
 
   Lumina strălucirii Tale celei din fire străluceşte-o mie, ceea ce eşti Dumnezeire una în trei Luminători, fire nezidită, şi izvor de lumină lucrător, a toată strălucirea cea de lumină dătătoare, ca să văd frumuseţea Ta cea negrăită.
 
Mărire...
 
   Ție ca Celui ce eşti însuţi Făcător a toate, şi împreună ţiitor; şi chivernisitor cu totul înţelept cu adevărat, şi de viață dătător, strigăm cu credinţă : Stăpâne, Cela ce eşti în trei Luminători, pe cei ce Te laudă, păzeşte-i.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Vrând să îndumnezeiască pe omul cel mai-nainte stricat, Cela ce l-a zidit pentru bunătate, şi l-a arătat dumnezeiască icoană a chipului, om S-a făcut din tine Fecioară, și o Stăpânie dumnezeiască întreit numărată a vestit.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmos : Strigat-au mai-nainte...
 
   Arătat-a, Tatăl grăind, pe Fiul, şi Duhul văzându-Se, când S-a botezat Hristos, pentru aceasta o Stăpânie dumnezeiască, şi întreită mărim.
 
   Când Te-a văzut Isaia, lăudat cu glasuri întreit sfinte, şezând pe scaun înalt, a cunoscut cele trei Ipostasuri, ale unei Stăpânii dumnezeieşti.
 
Mărire...
 
   Înălţată inima noastră, a robilor Tăi arată-o înalte Împărate, Cela ce eşti în trei Ipostasuri, ca să vedem luminat lumina măririi Tale.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Primit-a, a Se închipui arătat după al nostru chip din Fecioară, Fiul lui Dumnezeu ca un iubitor de oameni şi părtaşi pe oameni măririi celei dumnezeiești i-a făcut.
 
Sedelne. Glas 4. 
 
Podobie : Degrab ne întâmpină...
 
   Pe Tatăl nenăscut, iar pe Fiul născut, şi pe Duhul Sfânt purces din Tatăl, cunoscându-L mărturisim, o Împărăţie fără de început, şi o Dumnezeire, pe Care preamărindu-o cu un gând strigăm, Treime de o Fiinţă, mântuieşte-ne pe noi, Dumnezeule.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Pe Dumnezeu, Cel mai presus de vremi și mai-nainte de veci, în vreme L-ai născut Preacurată mai presus de fire cu trup Dumnezeu şi om. Pentru aceasta pe tine de Dumnezeu Născătoare, cu adevărat și chiar toți mărturisindu-te cu osârdie strigăm ție : Măririi celei veșnice pe toți îi învredniceşte.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmosul : Tinerii lui Avraam...
 
   Firilor cereşti celor rânduite şi cetelor celor înţelegătoare cu dreaptă credinţă toţi pământenii urmând, mărim o Dumnezeire în trei Ipostasuri întocmai lucrătoare. De două ori.
 

Mărire...
 
   Zisele Sfinţilor Prooroci dedemult cu închipuire pe Tine al tuturor veacurilor un Făcător mai-nainte Te-au arătat, negrăit Dumnezeu şi Domn, în trei Ipostasuri dumnezeieşte stăpânitoare.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cuvântule, Cela ce eşti după fiinţă nevăzut și atotlucrător, Te-ai arătat oamenilor om din curata Maica Ta, Născătoare de Dumnezeu, pe om chemând la împărtăşirea Dumnezeirii Tale.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmosul : Mâinile întinzându-şi Daniil...
 
   Lumină singură stăpânitoare şi cu trei străluciri, Fiinţă fără început, frumuseţe neasemănată, în inima mea Te sălășluiește, și lăcaş Dumnezeirii Tale luminat şi curat mă arată, pe cela ce strig : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. De două ori.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Treime nedespărţită, Unime neamestecată, izbăveşte-mă de multe feluri de patimi şi de întunecarea greşalelor şi mă luminează cu strălucirile Tale cele dumnezeiești, ca să văd mărirea Ta şi să Te laud pe Tine, Domnul măririi.
 

Și acum... A Născătoarei :

   Minte adică Părinte cel nenăscut și Cuvântule de un chip, şi Duhule de pe un scaun, fiinţă, putere, existență, mai presus de fiinţă negrăită mare lucrătoare, Treime Unime, păzeşte turma Ta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ca Cela ce ești din fire iubitor de oameni.
 

    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Irmosul :

   Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de buna-credinţă strigând : Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Tot neamul pământesc să sălteze cu Duhul fiind luminat, şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfinţita prăznuire a Maicii lui Dumnezeu și să strige : Bucură-te preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată pururea Fecioară.
 
   Acum mişc toată inima mea şi cugetul, şi toate plecările ale sufletului şi ale trupului, către Tine, Făcătorul și Izbăvitorul meu, Cela ce eşti Însuţi stăpânitor în trei Lumini şi strig către Tine : Mântuieşte-mă pe mine robul Tău de tot felul de ispite şi de necazuri. De două ori.
 
Mărire...
 
   Înalţă mintea noastră şi gândul către Tine, Cel înalt, luminează-ne cu strălucirile Tale cele preacurate, Părinte, Cuvântule, Mângâietorule, Cela ce locuieşti în lumina cea neapropiată, Soarele măririi, Stăpânul luminii ca să Te mărim pururea pe Tine, Dumnezeul cel însuţi stăpânitor în trei Ipostasuri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Mântuieşte pe cei ce cred întru Tine, Doamne și vestesc o Fiinţă fără de început pururea veșnică și trei Fețe, Dumnezeieşte stăpânitoare şi de un chip ale domniei Tale, şi-i învrednicește măririi Tale celei dumnezeiești, pentru rugăciunile Maicii lui Dumnezeu celei curate.

GLASUL 5

CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan

Cântarea 1-a, Glas 5.


Irmosul : Calul şi pe călăraşul...


Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

   Stăpânia chipului Celui unuia și în trei Luminători, lăudându-o strigăm : Mintea noastră o străluceşte, Dumnezeule Atotputernice, şi spre mărirea Ta cea negrăită Stăpâne o înalţă.
 
   Sus podoabele îngerilor cele înţelegătoare, fără tăcere Te laudă cu cântări întreit sfinte, Unime întreit numărată şi Treime de un chip, mai presus de o fiinţă, Atotputernică.
 
Mărire...
 
   Băutura dragostei Tale cea prea dulce, de lumină lucrătoare, dăruiește-o sufletului meu, Treime Unime de lumină începătoare, şi dumnezeiasca umilinţă cea curăţitoare, Stăpâne mult-milostive a toată zidirea.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Precum pe lână, așa și în pântecele tău, S-a pogorât fără sunet din cer ploaia cea dumnezeiască, Fecioară, şi ai mântuit toată firea oamenilor cea uscată, Preacurată.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmosul : Cela ce ai înfipt pământul...
 
   Gândind ai înfiinţat fiinţele cele înţelegătoare, cântăreţi fără tăcere ai Dumnezeirii Tale, Dumnezeule, Cela ce ești în trei Lumini şi Atotfăcătorule. Ci primeşte şi rugăciunea şi cererea celor din ţărână, şi din pământ, ca un milostiv.
 
   Cela ce eşti după fire neprimitor de toată schimbarea, nouă celor ce ne schimbăm, şi cântăm izvorul cel neurmat al bunătăţii Tale, iertare greşalelor dăruiește-ne, și mântuirea ca un milostiv.
 
Mărire...
 
   Pe Tatăl şi pe Fiul și pe Duhul Îl mărim, întru neschimbat chip al Dumnezeirii, pe Tine, Domnul tuturor Cel unul şi în trei străluciri, precum proorocii şi apostolii, de la Tine arătat s-au învățat.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Arătatu-Te-ai lui Moise în rug, ca un Înger al Sfatului celui mare al Atotstăpânitorului, mai-nainte arătând întruparea Ta cea din Fecioară, Cuvântule al lui Dumnezeu, prin care pe noi ne-ai prefăcut, şi la ceruri ne-ai suit.
 
Sedealna. Glas 5.
 
Podobie : Pe Cuvântul cel împreună...
 
   Milostivă eşti Treime neîmpărțită, că miluieşti pe toţi ca o atotputernică şi preaîndurată, milosârdă și mult-milostivă. Pentru aceasta scăpăm la Tine, cei îngreuiaţi cu multe păcate, strigând : Curăţeşte pe robii Tăi, şi izbăveşte pe toţi de toată munca.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Preasfântă Fecioară miluiește-ne pe noi, cei ce alergăm cu credinţă, la tine cea milostivă, şi cerem acum sprijineala ta cea fierbinte, că poţi ca o bună pe toți a-i mântui, ca ceea ce eşti Maica Dumnezeului Celui Înalt, rugăciunile tale cele de Maică pururea făcându-le, ceea ce ești de Dumnezeu cu daruri dăruită.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmosul : Dumnezeiasca cunoştinţă...
 
   Cu taină, s-a învăţat Daniil trei Lumini a unei Domnii, văzând pe Hristos judecător către Tatăl venind, şi pe Duhul mai-nainte arătându-i vederea. De două ori.
 
Mărire...
 
   Pe cei ce Te laudă cu guri de lut pe Tine, Dumnezeul cel mai presus de fiinţă, întreit în Fețe și unul în Fire, măririi celei îngereşti învredniceşte-i.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Muntele cel des şi umbros, carele l-a văzut mai-nainte Avvacum, din carele a ieșit Cel Sfânt, naşterea cea cu anevoie de văzut a zămislirii tale, a arătat Fecioară.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmosul : Cela ce te îmbraci cu lumina...
 
   Cela ce pentru bunătatea ai zidit pe om, şi după chipul Tău l-ai făcut, întru mine locuiește Dumnezeul meu, Cela ce ești în trei Lumini, ca un bun și milostiv.
 
   Tu pe mine mă îndreptează, Unime în trei Luminători, la cărările cele dumnezeiești ale mântuirii, şi mă umple de strălucirea Ta, ca un Dumnezeu din fire nemărginit întru putere.
 
Mărire...
 
   Lumină nedespărţită a unei Firi, şi împărţită după Feţe, întreit strălucitoare neînserată, străluceşte inima mea cu razele Tale.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Când Te-a văzut pe Tine dedemult Proorocul, Curată prea fără prihană, uşă, căutând spre Lumina cea neapusă, deîndată te-a cunoscut lăcaş al lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 6-a, 
 
Irmosul : Viforul cel nesuferit...
 
    Întreit luminătoare fiind, dumnezeiască Stăpânie după Ipostasuri, Una ești ca Ceea ce ești de un chip și întocmai lucrătoare şi după fiinţă și după voie. De două ori.
 
Mărire...
 
    Dindestul a arătat Proorocul pe un Dumnezeu în trei Luminători, cântând Tatălui : Întru lumina Ta, adică întru Duhul, vom vedea lumină, pe Fiul.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Izbăvire de greșale și primejdii, Stăpâne Dumnezeule, Unule și în trei Lumini, trimite cântăreților Tăi, pentru rugăciunile Maicii celei dumnezeiești.
 
Sedealna. Glas 5.
 
Podobie : Pe Cuvântul cel împreună...
 
   Raza cea cu trei Luminători să o mărim, şi Treimii celei singuratice acum să ne închinăm că ne-a luminat pe noi, și ne-a miluit, şi a izbăvit din stricăciune tot neamul omenesc, izbăvind din înşelăciunea idolilor toată lumea, și împărăţia nouă ne-a dăruit.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Întru nepricepere aflându-mă despre toate, către tine am alergat, nădejdea tuturor, şi scăparea păcătoşilor şi a smeriţilor, strigând : Greşit-am, dar petrec în cele mai rele nesimțind ticălosul, miluiește-mă, mai-nainte de sfârşit, întoarce-mă și mă izbăveşte de toată munca, pe mine nevrednicul.
 
Cântarea a 7-a, 
 
Irmosul : Domnul părinţilor...
 
   Ca Cela ce ai adânc de milă, Doamne, și noian nemăsurat de îndurări, miluiește pe cei ce Te laudă pe Tine un Dumnezeu al tuturor întreit luminător. De două ori.
 
Mărire...
 
   Pe Tine, Dumnezeul şi Domnul cel necuprins cu gândul, Unul și în trei Lumini lăudându-Te strigăm Ție : Dăruieşte robilor Tăi curăţire de păcate.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Stâlparea o ai odrăslit, cea împreună fără de început cu Tatăl, floarea Dumnezeirii, odrasla cea împreună de pururea veșnică, Fecioară, care dăruiește viață tuturor oamenilor.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmosul : Pe Tine, Făcătorul...
 
   Ca să descoperi luminat ale unei Domnii trei Ipostasuri, dedemult Te-ai arătat Dumnezeul meu în chip de oameni lui Avraam, celui ce lăuda a Ta stăpânie una. De două ori.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Tu pe mine mă învredniceşte; să privesc razele Tale cele dumnezeieşte lucrătoare, Lumină neapropiată, Părinte îndurate și Cuvântule și Duhule, ca bine să plac Ție pururea, Doamne al tuturor.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Strălucit-ai nouă întrutot lăudată, pe Unul din mărirea cea cu trei Luminători, pe Hristos Domnul, Carele pe toţi cu taină i-a învăţat, să laude o Stăpânie dumnezeiască, în trei Feţe în veci.
 
    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
Irmosul :
 
   Pe Tine, Făcătorul și Carele ai schimbat firea, şi văpaia cea nemăsurată o ai rourat, Te lăudăm preamărite şi Te preaînălţăm întru toți vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Isaie dănțuiește, Fecioara a avut, în pântece, şi a născut fiu pe Emanuil pe Dumnezeu şi omul, Răsărit este numele Lui. Pe Carele mărindu-L pe Fecioara o fericim.
 
   Graiurile omeneşti după vrednicie, Unime fără de început, nu pot să Te laude, însă cât este după putinţă îndrăznind din credinţă, Treime dumnezeieşte stăpânitoare de un scaun, mărire aducem stăpâniei Tale şi laudă. De două ori.
 

Mărire...
 
   Cu mărire întocmai deopotrivă, prin Tine, Dumnezeul, Cel ce eşti unul singur stăpânitor în trei Lumini, Te măresc heruvimii şi serafimii, cu preacurate guri, cu care şi pe noi păcătoşii primeşte-ne Doamne, care mărim stăpânia Ta.
 
Şi acum... A Născătoarei :
 
   Ca o Curată și fără prihană și Fecioară ai născut fiu, Carele ne-a izbăvit pe noi de ispite, Dumnezeul cel neschimbat. Ci și acum ca să ne dea iertare greşalelor, pe Acesta roagă-L.

GLASUL 6

CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan

Cântarea 1-a, Glas 6. 

Irmos : Ca pe uscat umblând Israel...

Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

   Trei Ipostasuri dumnezeieşte începătoare lăudăm, ale unei Fiinţe, un chip neschimbat pe bunul Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, Care dăruieşte nouă curăţire greşalelor.
 
   Cela ce eşti numai Tu unul Domn mai presus de fiinţă, şi întreit strălucitor după Feţe, întru o Dumnezeire, înţelepţeşte-ne pe noi, și ne învredniceşte strălucirii Tale celei dumnezeiești.
 
Mărire...
 
   Ca pe o mireasă împodobind Pavel pe Biserica cea din neamuri, Ție unui Dumnezeu în trei Ipostasuri o a învăţat a se închina, de la Carele, şi prin Carele, şi întru Carele toate s-au făcut.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Din pântecele tău Născătoare de Dumnezeu a ieșit Soarele cel gândit, şi ne-a luminat pe noi cu razele Dumnezeirii celei cu trei străluciri. Pe Carele lăudându-L cu bunăcredinţă, pe tine te fericim.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmosul : Nu este sfânt...
 
   Împodobind Dumnezeule, Cela ce ești în trei Lumini, cetele cele cereşti, le-ai făcut, să-Ți cânte Ție, cu glasuri întreit sfinte, cu care primeşte-ne şi pe noi, cei ce lăudăm a Ta bunătate.
 
   Pe Tine, dumnezeiască Începătorie cea una, neschimbată întreită, de un chip, una singură lăudându-Te, Te rugăm cu fierbinţeală, să ne trimiţi nouă iertare acum de multe păcate.
 
Mărire...
 
   Părinte, Mintea cea fără de început, Cuvântule a lui Dumnezeu, Cel de un chip, şi Duhule al lui Dumnezeu, Cel bun şi drept, pe cei ce laudă cu credinţă puterea Ta, păzeşte-i ca un milostiv.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Păşunea stricăciunii o a orbit, om după fiinţă făcându-Se Dumnezeul meu, în pântecele tău Curată, şi pe începătorii neamului din osânda cea dintâi singur i-a slobozit.
 
Sedealna. Glas 5.
 
Podobie : Plinind rânduiala...
 
   Stăpâne Dumnezeule caută din cer, și vezi smerenia noastră ca un îndurat, și Te milostiveşte Preabunule Iubitorule de oameni, că de nicăieri nu avem nădejde, să dobândim iertare de relele care am greşit. Pentru aceasta fi cu noi, și nimenea nu va fi împotriva noastră.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Stăpână curată, Născătoare de Dumnezeu, caută, vezi durerea rănilor noastre, și te milostivește Preacurată, și vindecă aprinderea ştiinţei, răcorindu-o cu mila ta, şi strigând robilor tăi : Eu sunt cu voi, şi nimenea împotriva voastră.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmosul : Hristos este puterea mea...
 
   Înalţă gândul, Unime întreit luminătoare, și sufletul și inima cântăreţilor Tăi, degrab le ridică. Şi strălucirii şi luminii Tale îi învredniceşte.
 
   Schimbă-mă şi mă prefă din toată răutatea la faptă bună, una ceea ce eşti neînchipuită, şi neschimbată Treime, cu razele Tale luminându-mă.
 
Mărire...
 
   Gândind mai întâi, cu înţelepciune ai înfiinţat cetele îngerilor cele slujitoare bunătăţii Tale, Unime, Ceea ce ești în trei Ipostasuri, cu care primeşte lauda mea.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cel din fire nezidit Dumnezeu, Cel pururea veșnic, luând firea omenească cea zidită, din nou o a închipuit în sfânt pântecele tău, Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmosul : Cu dumnezeiască strălucirea ta...
 
   Înţelegându-Te fire Una dumnezeieşte începătoare, şi în trei Lumini, purtătoare de grijă, şi ţiitoare a toate fiind Stăpâne, la Tine mânecăm, cerând iertare greşalelor.
 
   Părinte, Cel fără de început şi Dumnezeule, și Fiule, Cel împreună deapururea veșnic, Duhule Sfinte, o stăpânitoare Treime, întăreşte pe ai Tăi cântăreţi, și îi izbăveşte de toată asupreala şi necazul.
 
Mărire...
 
   Îndreptându-mă cu strălucirile cele dumnezeiește lucrătoare, spre bună-plăcerea Dumnezeirii Tale celei în trei Ipostasuri mă povățuiește pururea, Soare al măririi, și al dumnezeieștii împărăţii mă fă părtaş.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cela ce toate le porţi şi le păzeşti cu mâna Ta cea atotputernică, Cuvântule al lui Dumnezeu cel neschimbat, fereşte și păzeşte pe cei ce Te măresc. Pentru rugăciunile dumnezeieștii Maicii, ceea ce Te-a născut.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmosul : Marea vieţii văzându-o...
 
   Înţelepciune şi înţelegere dumnezeiască începătoare în trei Lumini, cântăreţilor Tăi dăruiește-le, și cu razele frumuseţii celei lucrătoare de lumină a bunătăţii Tale, pe toţi îi învredniceşte să se strălucească. De două ori.
 

Mărire...
 
   Lumină nedespărţită după Ființă, în trei străluciri Atotputernică, neapropiată, luminează inimile celor ce laudă cu credinţă puterea Ta, şi spre dumnezeiasca dragoste întraripează-i.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Î
ntru tine S-a sălăşluit pururea Fecioară arătat Țiitorul și Domnul tuturor, şi unui Chip în trei străluciri al Dumnezeirii a se închina pe oameni a învăţat.
 
Sedealna. Glas 6.
 
Podobie : Plinind rânduiala...
 
   Părinte şi Fiule cu Duhul Sfânt, caută spre noi cei ce ne închinăm Ție cu credinţă, și mărim puterea Ta, Milostive, împreună cu cei de foc, noi cei din ţărână, că pe altul afară de Tine nu ştim, şi strigă celor ce Te laudă pe Tine : Eu sunt cu voi şi nimenea împotriva voastră.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Caută spre noi Prealăudată Născătoare de Dumnezeu, străluceşte luminare inimilor celor întunecate, şi luminează turma ta Preacurată, căci câte le vrei, le și poţi, ca ceea ce eşti Maica Ziditorului tău, şi strigă celor ce se roagă ţie : Eu sunt cu voi, şi nimenea împotriva voastră.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmosul : Dătător de rouă...
 
   Gând tare dăruieşte-mi mie, Unime întreită luminătoare după Feţe, ca să păzesc şi să ţin dumnezeieştile porunci, şi totdeauna să cânt Ție cu credinţă : Bine ești cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
   Ca Cela ce după Firea cea una şi aceeaşi Te lauzi negrăit un Dumnezeu, iar după Feţe porţi numărul Treimii, păzeşte-ne pe noi pe toţi de feluri de ispite, şi de înconjurări.
 
Mărire...
 
   Unul după Fiinţă, Dumnezeu, pe Tine de o Fire și împreună veșnic Te mărim, Treime, Ceea ce după Fiinţă fără de amestecare ale Feţelor pui înainte limpede deosebirea arătat, în chip neschimbat.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Dumnezeu cel mai presus de fiinţă a luat Preacurată din pântecele tău cel curat amestecarea noastră cu iubire de oameni cu adevărat, şi pe toţi i-a învățat să strige : Bine este cuvântată, ceea ce a născut pe Dumnezeu cu trup.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmosul : Din văpaia cuvioşilor...
 
   Curăţire de greşale curând dăruiește-mi mie, și izbăvire de multe feluri de patimi, Treime de un chip, şi Unime de trei Ipostasuri, ca să Te măresc întru toți vecii.
 
   Voitor al milei vestit fiind, ca un Dumnezeu milostiv pe toți îi miluiește, Unime întreit luminătoare, şi Treime Preabună, pe cei ce măresc a Ta bunătate.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Din Lumina veșnică, Lumina împreună veșnică, pe Fiul, Cel ce S-a născut din Tatăl, împreună cu Duhul, Lumina ceea ce purcede, cu credinţă Îl mărim, şi-L preaînălțăm întru toți vecii.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Pe Doctorul oamenilor Preacurată L-ai născut, pe Hristos Domnul, Cuvântul cel Atotputernic, Carele izbăveşte de bătaia cea strămoşească, pe toţi cei ce-L preaînalță pe El în veci.
 
    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
Irmosul :
 
   Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât, și jertfa dreptului cu apă o ai ars; că toate le faci, Hristoase cu singura voire. Pe Tine Te preaînălţăm întru, toţi vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Carele nu cutează a căuta cetele îngereşti, iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat; pe Carele mărindu-L cu oștile cereşti, pe tine te fericim.
 
   Cetele heruvimilor, Stăpâne, neputând a vedea mărirea frumuseţii Tale, cu aripile se acoperă, şi neîncetat strigă, întreită cântare, pe Stăpânia cea în trei Ipostasuri a unei dumnezeieștii Tale Începătorii mărindu-o.
 
   Strălucirile Tale, Soare cel neapus dă-le inimilor robilor Tăi, și le luminează sufletele, și izbăveşte de multe păcate, și izbăveşte de multe greşale, unule atotmilostive, și în trei Ipostasuri, și nestricatei Tale vieţi pe noi ne învredniceşte.
 
Mărire...
 
   Dumnezeire, Ceea ce eşti Lumină întocmai cinstită, și în trei Luminători, și de lumină lucrătoare, luminează pe cei ce cântă Ție cu credinţă, și izbăveşte de întunecata lucrarea cea rea, și-i învredniceşte lăcaşurilor Tale celor prealuminate, ca un preabun.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cu înţelepciune pe om mai-nainte l-a zidit Fiul tău, Fecioară, şi după ce s-a stricat, de nou l-a zidit prin tine Prealăudată, şi de dumnezeiasca lumină a razei celei neînserate a umplut pe toţi cei ce te măresc cu credinţă, pe tine adevărată Născătoare de Dumnezeu.

GLASUL 7

CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan

Cântarea 1-a, Glas 7.

Irmos :
Cu voia Ta, Doamne...


Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

   Deschide-mi gura cea înţelegătoare a inimii, şi buzele cele materialnice spre lauda Ta, Ceea ce ești o Dumnezeire a toate în trei Lumini, ca să-Ți cânt Ție, Făcătoarei de lumină, cântare de mulțumire.
 
   Ca să arăţi covârşirea bunătăţii Tale, numai pe om l-ai zidit, Treime nemărginită întru putere, chip de ţărână al domniei Tale celei stăpânitoare, Ziditorule.
 
Mărire...
 
   Mintea cea fără de început născând pe Cuvântul cel împreună pururea veșnic şi strălucind pe Duhul cel împreună fără de început, ne-a învrednicit a ne închina unui Dumnezeu după Fiinţă, de un chip în trei Ipostasuri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Arătatu-Te-ai în rug lui Moise, Cuvântule al lui Dumnezeu ca nişte foc curăţitor, dar nearzând nicicum mai-nainte închipuind întruparea Ta cea din Fecioară, prin care pe oameni de a doua oară i-ai închipuit.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmosul : Dintru început cer...
 
   Pe Tine, Stăpânul cel Unul și întreit strălucitor și atoate lucrător lăudându-Te, de păcate şi de ispite cerem izbăvire, Dumnezeule cel nemăsurat în putere. Deci să nu treci cu vederea pe cei ce măresc cu credinţă bunătatea Ta.
 
   Odraslă S-a arătat din Tatăl, ca dintru o rădăcină fără de început Dumnezeu Cuvântul, şi întocmai puternic, împreună şi Duhul cel de o Fiinţă și Dumnezeiesc. Pentru aceasta credincioşii o Domnie întreită după Fețe mărim.
 
Mărire...
 
   Pe Tine, Firea cea în trei Ipostasuri cu neîmpărţire şi cu despărţire şi Treimea cea una stăpânitoare, întocmai mărită și de o Fiinţă toți credincioşii Te mărim, și închinându-ne cerem iertare greşalelor.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Fără de schimbare asemănându-Te oamenilor întru toate, Cuvântule al lui Dumnezeu, din curata Fecioară ai ieșit arătat, și tuturor ai arătat dumnezeiască Stăpânia întreit strălucitoare, şi Una cu Fiinţa Ipostasurilor celor neschimbate.
 
Sedealna. Glas 7.
 
Podobie : Cela ce pentru mine...
 
   Miluieşte Sfântă Treime pe robii Tăi cei ce au greşit, şi primeşte Milostive, pe cei ce se pocăiesc, şi iertării îi învredniceşte.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Sufletelor noastre celor supărate de păcate bine le fă, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, şi izbăveşte de greşale pe cei ce Te laudă pe Tine, Mireasă a lui Dumnezeu.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmosul : Sânurile Tatălui...
 
   Unime în trei Lumini, atotţiitoare dumnezeieşte stăpânitoare și mântuitoare a tuturor, pe ai Tăi cântăreţi acum păzește-i şi-i mântuieşte de necaz şi de patimi, și de toată răutatea.
 
   De cuvinte înseninătoare ale necuprinsei de minte Dumnezeirii Tale celei în trei Lumini, fiind lipsiţi, Te lăudăm pe Tine, Iubitorule de oameni Doamne, și preamărim a Ta putere.
 
Mărire...
 
   Pe pământ ca și în ceruri cu cetele celor fără de trupuri Unime şi Treime neîmpărţit pe Tine Te împărţim, şi cu dragoste Te mărim, ca pe Ceea ce stăpâneşti toate cele ce sunt.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   De mărirea părintească nedepărtându-Te, la a noastră prostime Te-ai pogorât de voie, întrupându-Te, Cel ce eşti mai presus de fiinţă, și pe toți i-ai înălţat la dumnezeiasca mărire, ca un milostiv.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmosul : Mânecând cuvânt...
 
   Fire începătoare de lumină, Treime în fețe și Unime în sfat şi în mărire şi în cinste, întăreşte-ne pe noi întru dragostea Ta. De două ori.
 
Mărire...
 
   Minte şi Cuvânt şi Duh pe cea una Stăpânie dumnezeiască, și Fire în trei Luminători mărind, cerem ca să ne izbăvim de ispite, şi de toate necazurile.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Închipuindu-Te Cuvântul lui Dumnezeu în firea omenească din Sfânta Fecioară, Treime întru Unime ne-ai învăţat să lăudăm, de un chip şi de un scaun.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmosul : Pe cel ce înot în valul...
 
   Întru o putere întocmai mărită pe dumnezeiasca Stăpânie cea singura stăpânitoare o mărim, Ceea ce este în trei Ipostasuri ce sunt cu neschimbare între Sine, având numai deosebirea însușirii fiecăreia. De două ori.
 
Mărire...
 
   Pe Tine cetele cele înţelegătoare ale podoabelor îngereşti Te laudă, Ceea ce eşti Una singură stăpânitoare în trei Lumini, cu care și noi cu guri de ţărână, ca pe Una a toate Făcătoare, cu cântări Te lăudăm și cu credinţă Te mărim.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Cu cuvânt negrăit, Cuvântul născându-Se din Tatăl Soarele, alt Soare mai-nainte de veci din Fecioară mai pe urmă a răsărit şi de un Dumnezeu necuprins cu mintea, în trei Feţe ne-a învățat.
 
Sedealna. Glas 7.
 
Podobie : Mai luminat decât focul...
 
   Treime de o Fiinţă, Unime în trei Staturi, miluiește pe cei ce i-ai zidit, Ceea ce eşti fără de moarte, arzând răutăţile celor ce greşesc şi luminând inimile celor ce laudă bună milostivirea Ta, Dumnezeul nostru mărire Ție.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Mai luminată decât focul şi mai lucrătoare decât lumina este mila darului tău, Stăpână, arzând păcatele oamenilor şi răcorind gândurile celor ce laudă măririle tale Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmosul : Cel ce ai răcorit...
 
   Ziselor dumnezeieştilor prooroci plecându-ne, pe Tine numai unul Dumnezeul tuturor Te mărim în trei Feţe, aşa strigând : Bine ești cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri. De două ori.
 

Mărire...
 
   Cu buze de ţărână noi împreună cu cetele cele fără materie cu cântări Ție cântăm, Treime Sfântă întru Unime a Fiinţei, strigând : Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Ca Cela ce a zidit pe Adam, iarăşi de iznoavă să-l zidească, din tine Preasfântă, arătat S-a întrupat, pe oameni îndumnezeind, cei ce strigă aşa : Binecuvântat este Preacurată rodul pântecelui tău.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmosul : Rugul cel nears împreunându-se...
 
   Ţiitoate domnească Stăpânie fără de început, Ceea ce eşti întreită şi una şi ocârmuieşti şi pământul. Pentru aceasta pe mine cel tras de dragostea Ta, pururea mă, păzeşte, ca să cânt Ție : Toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălțați întru toți vecii.
 
   Cu razele cele de lumină lucrătoare ale Soarelui celui întreit strălucitor învredniceşte a se lumina inimile cântăreţilor Tăi. Și acum ca să vadă frumuseţea Ta, Treime Unime, cât este cu putinţă, dăruieşte pururea tuturor celor ce măresc cu cântări și cu credinţă cuviincioasă mărirea Ta, întru toți vecii.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Biserică mă fă a razei Tale celei cu trei străluciri, lucrătorule de bine, Iubitorule de oameni şi a împărtăşirii şi a împreunării neapropiate vrăjmaşilor celor nevăzuţi şi patimilor trupului Stăpâne mă arată, însuţi Stăpânitorule, Dumnezeul meu și Domnul măririi, ca să Te laud cu cântări întru toți vecii.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Lumina cea dumnezeieşte stăpânitoare din pântecele tău răsărind Fecioară Maică preacurată, toată lumea cu Lumina cea în trei Luminători o a luminat şi pământul ca alt cer l-a arătat, pe cela ce cântă : Toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toți vecii.
 
    Să lăudăm, bine să cuvântăm, și să ne închinăm Domnului cântând, şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
Irmosul :
 
   Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu cunoscut L-a făcut lui Moise celui zăbavnic la limbă şi gângav şi pe cei trei tineri râvna lui Dumnezeu cântăreţi nebiruiţi de foc i-a arătat. Toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţi, şi-L preaînălțați întru toți vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece, și Cuvântului, Celui întrutot meşter trup i-ai împrumutat, Maică neispitită de bărbat, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, lăcaşul Celui nesuferit, încăperea Celui nemărginit, a Făcătorului tău, pe tine te mărim.
 
   Înalt a Te cuvânta și a Te lăuda după vrednicie pe Tine, pe Carele întru cei de sus Serafimii neîncetat Te laudă, nu putem noi ceşti din ţarină, însă ca pe Stăpânul tuturor şi Dumnezeul cel prea iubitor de oameni, îndrăznind Te mărim.
 
   De durerea trupească izbăveşte şi de patima sufletească pe cântăreţii Tăi, Ceea ce eşti întru Unime, Treime nedespărţită, şi a se păzi nevătămaţi de toate ispitele lumeşti îi învredniceşte.
 
Mărire...
 
   Întocmai puternică dumnezeiască Stăpânie în trei Lumini, Care pui înainte puterea, neschimbată frumusețe a bunătății celei din fiinţă, dă dezlegare păcatelor robilor Tăi şi de ispite şi de patimi izbăvire.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Minte şi suflet şi frământătura trupului luând Născătoare de Dumnezeu din pântecele tău cel preacurat Dumnezeu Cuvântul, după adevăr om S-a arătat, și al fiinţei celei dumnezeiești pe om părtaş aievea l-a arătat.

GLASUL 8

CANONUL SFINTEI TREIMI


Facere a lui Mitrofan

Cântarea 1-a, Glas 8.

 Irmos :
Pe Faraon cel ce se purta...


Stih : Preasfântă Treime, Dumnezeul nos­tru, mărire Ţie.

   La Împăratul cel în trei Luminători şi ocârmuitorul şi purtătorul de grijă a toate şi Carele numai El este din fire bun, şi are o mărire a Dumnezeirii, la Dumnezeu cel singur stăpânitor cădem, cântare întreită sfântă cântând.
 
   Zicerile cele dumnezeiești şi prorociile cele dedemult, cu taină văzându-le arătat, o fire a lui Dumnezeu stăpânitoare mărim, pururea veșnică, împreună fără de început în trei Fețe, în Tatăl, în Fiul şi în Duhul, făcătoare atotputernică.
 
Mărire...
 
   Tăinuitor de sfinţenie fiind Avraam, cu sfinţita închipuire dedemult pe Făcătorul tuturor și Dumnezeu și Domnul în trei Ipostasuri L-a primit bucurându-se şi o stăpânire a celor trei Ipostasuri a cunoscut.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Fără ispită de nuntă pe Hristos L-ai născut Preacurată, Carele precum suntem noi, pentru noi a luat fire și neschimbat după amândouă a rămas; pe Carele roagă-L neîncetat, să-mi dăruiască izbăvire de păcate şi de ispite.
 
Cântarea a 3-a,
 
Irmosul : Cela ce ai întărit cerul...
 
   Pe Tine neapropiatul Dumnezeu şi Împăratul măririi pe scaun înalt Isaia Te-a văzut şi pe heruvimi şi pe serafimi, care Te măresc cu cântări neîncetate, pe Unul în trei Staturi.
 
   Numai pe Cuvântul din Tatăl mai-nainte născut şi pe Duhul ieşind negrăit, prin socoteli potrivite şi prin învăţături din scriptură înţelegând, un Dumnezeu în trei Ipostasuri cinstim.
 
Mărire...
 
   Tatăl, Cela ce este nenăscut şi a născut pe strălucirea fiinţei Sale fără stricăciune pe Fiul, Lumina din Lumină, cu purcederea slobozeşte Lumină de o Fiinţă pe Duhul cel atotlucrător şi întocmai cinstit.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Biserică te-ai arătat curată Fecioară Marie a lui Hristos, Celui ce a înființat toate cu puterea a toate şi preaînţelepţeşte şi în rânduială le-a pus şi le poartă, pe Carele milostiv fă-L mie, cu cele de Maică rugăciunile tale.
 
Sedelne. Glas 8.
 
Podobie : Porunca cea cu Taină...
 
   Puterile Celei în trei Sori şi cinstite Începătorii a săvârşirii, credincioşii acum le lăudăm, că numai cu ameninţarea toate le-a alcătuit, aşezările cetelor îngereşti cele de sus şi Ierarhiile Bisericilor cele de jos, ca să strige : Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Preabunule Dumnezeule, mărire şi laudă puterii Tale.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel neschimbat, inima mea ce se schimbă pururea prin păcat cu asuprelile celui viclean şi cu lenea, întărește-o ceea ce ești bună cu rugăciunile tale cele de Maică, ca și eu cu mulțumire să te măresc Născătoare de Dumnezeu, Marie, miluiește turma ta pe care o ai agonisit, ceea ce ești cu totul fără prihană.
 
Cântarea a 4-a,
 
Irmosul : Tu eşti întărirea mea...
 
   Răsăritul Dumnezeirii arătându-se celor din întuneric, toată noaptea patimilor cea neluminată o a risipit şi pe Soarele dreptăţii L-a răsărit, Cel Unul singur după Fețe, pe Carele lăudăm pururea şi-L mărim.
 
   Pe Cel lăudat cu gurile serafimilor, cu buze de țărână Îl mărim, Domn al măririi, Unul după fire şi întreit după Ipostasuri, strigând : O ! Atoate Împărate, robilor Tăi dăruiește-le iertare de feluri de greşale.
 
Mărire...
 
   Treime cinstită şi dumnezeieşte Începătoare, Ceea ce eşti Țiitoare a toate cele ce sunt, nevăzută prea îndurată, milostivă, iubitoare de oameni, să nu mă uiţi pe mine robul Tău de tot, nici să risipeşti aşezământul, pe carele l-ai pus robilor Tăi, pentru mila cea negrăită.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Frumoasă pe tine una Preacurată aflându-te din veac, pe frumuseţea lui Iacob, Cuvântul cel mai-nainte fără de început, S-a sălășluit întru tine Fecioară, pentru milostivire şi a înnoit firea omenească, pe Carele roagă-L neîncetat, ca să mă izbăvească de tot necazul.
 
Cântarea a 5-a,
 
Irmosul : Pentru ce m-ai lepădat...
 
   Trei Feţe împreună pururea veșnice mărim, dar un Domn pe Tine firea cea dumnezeiască despărțindu-Te fără alcătuire şi împreunându-Te, şi cu credinţă strigăm : Treime Sfântă dumnezeieşte stăpânitoare, pe robii Tăi din necaz izbăveşte-i.
 
   Tânguiescu-mă foarte pentru neputinţa gândului meu, cum nevrând pătimesc schimbare fără voie cu adevărat. Pentru aceasta strig, începătoare de viață Treime Sfântă, întru starea bunătăţilor mă aşază.
 
Mărire...
 
   Pe mine cel îngreuiat cu dormitarea păcatului şi împins spre somnul morţii, ca o iubitoare de oameni, și preabună și preamilostivă, dumnezeieşte stăpânitoare, milostiveşte-Te şi mă ridică.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Maică Fecioară prea fără prihană, de Dumnezeu cu daruri dăruită, cu ale tale rugăciuni, pe Fiul şi Dumnezeul tău şi Domnul fă-L milostiv mie, de patimi şi de greşale pe robul tău izbăveşte-l degrabă.
 
Cântarea a 6-a,
 
Irmosul : Curăţeşte-mă Mântuitorule...
 
   Stăpâniilor de cetele minţilor celor cereşti urmând, Treime singură stăpânitoare a toate, şi mai presus de fiinţă, cu cântări întreit sfinte Te mărim, cu gurile noastre cele de tină.
 
   Celuia ce după chipul Tău pe om l-ai zidit, şi din ce n-au fost toate cu înţelepciune le-ai înființat, Dumnezeului celui în trei Ipostasuri mă închin, şi Te cinstesc și Te laud, și Te măresc pe Tine.
 
Mărire...
 
   Atotţiitorule Dumnezeule și Unule fără hotar împrejur, sălăşluieşte-Te întru mine, pentru mila cea negrăită, Stăpâne, Cel ce ești în trei Luminători, și mă luminează, și mă înţelepţeşte ca un milostiv.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Biserică te-ai arătat a lui Dumnezeu celui neîncăput, Preacurată, Biserică şi pe mine a darului Lui celui dumnezeiesc mă arată, Preasfântă Stăpână cu rugăciunile tale, şi mă păzeşte nevătămat.
 
Sedealna. Glas. 8.
 
Podobie : Porunca cea cu taină...
 
   Tată fără de început, Fiu împreună fără de început, şi Duh dumnezeiesc cu adevărat mărturisim credincioşii, fără amestecare, fără prefacere şi fără schimbare, Treime una singură Sfântă şi de o Fiinţă, strigând cu îngerii : Sfânt eşti Părinte, Fiule cu Duhul Cel Preasfânt şi cinstit, miluiește pe cei ce i-ai zidit după chipul Tău, Stăpâne.
 
Mărire... Și acum... A Născătoarei :
 
   Mulţumim ţie pururea Născătoare de Dumnezeu, și te mărim Curată şi ne închinăm lăudând naşterea ta, ceea ce eşti cu daruri dăruită, strigând neîncetat, mântuieşte-ne pe noi, Fecioară preamilostivă ca o bună, şi ne răpeşte de la draci și de la darea de seamă cea înfricoşată în ceasul cercării, ca să nu fim ruşinaţi robii tăi.
 
Cântarea a 7-a,
 
Irmosul : De pogorârea lui Dumnezeu...
 
   Cu înţelepciunea Ta cea negrăită și cu noianul bunătății în dar pe mine robul Tău arată-mă miluit, şi acum ca şi dedemult, Treime Unime, Dumnezeule şi mă izbăveşte de necaz, de păcate şi de patimi. De două ori.
 

Mărire...
 
   Mintea cea nenăscută Tatăl și Cuvântul cel născut dintr-însul, şi Duhul cel dumnezeiesc, Carele cu necuprindere de minte eşti purces, Dumnezeule, Unule stăpânitorule şi în trei Luminători, Ție cânt : Bine ești cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Omorâtu-m-am Preacurată, bând otrava păcatului și alerg cu credinţă la tine, ceea ce ai născut pe Începătorul vieţii, cu rugăciunile tale înviază-mă pe mine robul tău, şi de ispite şi de patimi mă izbăveşte, ceea ce eşti una curată.
 
Cântarea a 8-a,
 
Irmosul : De şapte ori cuptorul...
 
   Cela ce ești Lumină neapusă, întreit strălucitoare în trei Luminători şi singură domnitoare, singură stăpânitoare Cea una singură, Dumnezeu necuprins de minte şi Domn, singur stăpânitor, acum inima mea cea întunecată şi împâclată luminează-o şi o arată strălucită şi de lumină purtătoare, ca să Te laud și să Te măresc întru toţi vecii.
 
   Cu preasfinţite aripi, serafimii cei prea dumnezeiești, feţele și picioarele, cu bună sfială își acoperă neputând răbda mărirea frumuseții Tale celei necuprinse, Treime Preasfântă, Cela ce eşti o Stăpânie de bine începătoare și dumnezeieşte începătoare, încă şi noi îndrăznim a Te lăuda şi a Te mări pe Tine cu credinţă în veci.
 
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.
 
   Domnească începătorie fără de început Atotputernică şi întrutot bună, a săvârșirii începătoare, de bine lucrătoare, nehotărâtă, pricina nepricinuită, făcătoare pururea veșnică, de grijă purtătoare şi Țiitorule a tuturor, Unime după Fiinţă şi Treime după Feţe, Te măresc Dumnezeul meu cu credinţă în veci.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   Pe pământ a răsărit Soarele cel neînserat, prin naşterea din tine cea feciorească Preacurată Stăpână şi pe oameni i-a izbăvit de întunericul idolesc cel înnegurat. Pentru aceasta şi acum pe mine mai vârtos, cu razele dumnezeieștii lui Stăpânii mă luminează şi mă păzeşte pe mine robul tău.
 
    Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I și preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
 
Irmosul :
 
   De şapte ori cuptorul muncitorul haldeilor l-au ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu, iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Izbăvitorului au strigat : Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.
 
Cântarea a 9-a,
 
Irmosul :
 
   Spăimânta-tu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile, pentru aceea pe tine de Dumnezeu Născătoare, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc.
 
   Pe Tine împărăteasa a toate și atotlucrătoare firea cea mai presus de începătorie, mai presus de ani, începătoare de viață, milostivă, iubitoare de oameni, bună, a Unimii începătoare Treime, acum mărindu-Te cerem iertare de greşale, lumii pace şi Bisericii un cuget. De două ori.
 

Mărire...
 
   Domnie cea Una şi cu trei străluciri, Stăpânie dumnezeiască singură şi în trei Luminători, primeşte pe cântăreţii Tăi după cuviinţa bunătăţii, şi-i izbăveşte de greşale şi de ispite și de greutăţi și degrab dăruieşte pace cu iubire de oameni, Bisericilor şi împreunare.
 
Și acum... A Născătoarei :
 
   În pântece fecioresc Hristoase Mântuitorul meu sălăşluindu-Te Te-ai arătat lumii Tale cu chip dumnezeiesc bărbătesc, neschimbat neamestecat cu adevărat şi Te-ai făgăduit a fi totdeauna cu robii Tăi arătat. Pentru aceasta cu rugăciunile celeia ce Te-a născut, pace la toată turma Ta dăruiește-i.